MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 323    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 15 iunie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

550. - Hotărâre pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 450/1999

 

557. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2001 (perioade de aplicare)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 450/1999

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 450/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 24 iunie 1999, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La punctul 3.22, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

“e) notificarea către Consiliul Concurentei în vederea achizitionării pachetului de actiuni la societatea comercială supusă privatizării.”

2. După punctul 3.31 se introduce punctul 3.311 cu următorul cuprins:

“3.311 . - (1) Institutia publică implicată poate stabili vânzarea actiunilor prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătătite si irevocabile. Prevederile pct. 3.18-3.27 se aplică în mod corespunzător.

(2) Negocierile se vor purta de către comisia de negociere, pe baza ofertelor finale depuse de către potentialii cumpărători care au prezentat toate documentele prevăzute la pct. 3.22.

(3) Tuturor potentialilor cumpărători care au prezentat toate documentele prevăzute la pct. 3.22 li se va aloca un interval egal pentru negocierea elementelor principale ale acestora, în vederea obtinerii ofertelor finale, îmbunătătite si irevocabile.

(4) După depunerea ofertelor finale, îmbunătătite si irevocabile, comisia de negociere va stabili oferta care întruneste cel mai mare număr de puncte, prin aplicarea grilei de punctaj stabilite în prealabil de institutia publică mplicată la acele oferte care au fost însotite de toate documentele prevăzute la pct. 3.22.

(5) Negocierile cu ofertantul selectat se vor purta pe baza ofertei finale, îmbunătătită si irevocabilă, depusă de acesta, si a planului de afaceri întocmit în conformitate cu normele institutiei publice implicate.

(6) După încheierea negocierilor cu ofertantul selectat comisia de negociere va întocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor si prezentarea pe scurt a clauzelor care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare.

Prevederile pct. 3.31 se aplică în mod corespunzător.”

3. După punctul 3.35 se introduce punctul 3.351 cu următorul cuprins:

“Negocierea cu selectie pe bază de oferte tehnice

3.351 . - (1) Institutia publică implicată poate stabili vânzarea actiunilor prin negociere cu selectie pe bază de oferte tehnice. Prevederile pct. 3.18-3.27 se aplică în mod corespunzător.

(2) Cerintele institutiei publice implicate, care trebuie satisfăcute prin oferta tehnică, vor fi cuprinse în «Termeni de referintă», care vor fi inclusi în dosarul de prezentare.

(3) Institutia publică implicată va solicita ca oferta tehnică si oferta financiară să fie depuse separat, în plicuri sigilate.

(4) După verificarea documentelor de participare comisia de negociere va puncta ofertele tehnice ale ofertantilor care au prezentat toate documentele prevăzute la pct. 3.22, conform grilei stabilite în prealabil de institutia publică implicată.

(5) Plicul continând oferta financiară va fi deschis pentru evaluare doar în cazul ofertantilor a căror ofertă tehnică întruneste punctajul minim stabilit în prealabil de către institutia publică implicată si va fi comunicat prin dosarul de prezentare.

(6) Ofertantii care nu au întrunit punctajul minim prevăzut pentru oferta tehnică vor fi considerati respinsi si li se vor returna oferta financiară sigilată si garantia de participare.

(7) Clasificarea finală se va face într-un sistem de ponderare a rezultatelor, care va fi comunicat ofertantilor prin dosarul de prezentare.”

4. După punctul 3.95 se introduc punctele 3.951 si 3.952 cu următorul cuprins:

“3.951. - (1) Accesul direct la datele si informatiile de natură tehnică, economică, financiară si juridică privind societatea comercială supusă privatizării se va face pe baza achitării în avans a unei taxe stabilite de institutia publică implicată, prin dosarul de prezentare.

(2) Taxa va fi achitată de către ofertant institutiei publice implicate.

3.952. - (1) Conducerile societătilor comerciale la care statul detine un pachet de actiuni minoritar, precum si ale societătilor comerciale pentru care s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare de actiuni, ale căror clauze sunt în derulare, vor lua măsurile necesare pentru a permite accesul direct al institutiei publice implicate la documentele necesare pentru întocmirea dosarului de prezentare a societătii comerciale respective în vederea privatizării pachetului de actiuni detinut de stat sau pentru stabilirea stadiului executării obligatiilor contractuale.

(2) În cazul nerespectării dispozitiilor prevăzute la alin. (1) conducerile societătilor comerciale vor fi direct răspunzătoare de pagubele aduse statului prin împiedicarea sau întârzierea procesului de privatizare ori prin punerea în imposibilitate a institutiei publice implicate de a urmări executarea obligatiilor contractuale.”

5. După punctul 3.117 se introduce punctul 3.118 cu următorul cuprins:

“3.118. - În cazul privatizării societătilor comerciale cuprinse în programele încheiate de Guvernul României cu organismele financiare internationale, strategia si elementele definitorii ale tranzactiei vor fi supuse spre aprobare Guvernului.”

Art. II. - (1) Procedurile de privatizare aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor continua potrivit prevederilor legale în vigoare la data publicării ofertei de vânzare a institutiei publice implicate.

(2) Pentru situatiile prevăzute la alin. (1) verificarea documentelor se face luându-se în considerare dispozitiile Vlegale în vigoare la data întocmirii dosarului de prezentare.

Art. III. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 450/1999, cu modificările ulterioare si cu completările aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 550.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 5 alin. (1) lit. i) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unor ajutoare pentru efectuarea de tratamente medicale în străinătate, în cuantumurile si pentru persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele se vor acorda în lei, din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, prin directiile de muncă si solidaritate socială judetene, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Deschiderile de credite bugetare corespunzătoare sumelor prevăzute în anexă se vor realiza pe baza documentatiei elaborate si transmise de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(4) Sumele aprobate pentru efectuarea tratamentelor medicale în străinătate vor fi transferate de către directiile de muncă si solidaritate socială judetene directiilor de sănătate publică judetene, la solicitarea acestora.

Art. 2. - Fundamentarea sumelor solicitate si justificarea celor utilizate pentru efectuarea tratamentelor medicale în străinătate revin Ministerului Sănătătii si Familiei prin directiile de sănătate publică judetene care vor efectua plata si vor certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 557.

 

ANEXĂ

 

Nr.

crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordată în valută

1.

Solcă Adriana Veronica

Municipiul Galati, Str. Spătarului nr. 12, judetul Galati

97.000 dolari S.U.A.

2.

Călugărasu Rares Ionut

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Dr. Hacman nr. 29, bl. 99, sc. A, et. 2, ap. 11, judetul Vâlcea

246.247 franci francezi

3.

Ouatu Elena-Gabriela

Municipiul Iasi, str. Clopotari nr. 8, judetul Iasi

150.000 dolari S.U.A.

4.

Antighin Romulus-Ionut

Comuna Tomesti, bl. 40, et. 2, ap. 9, judetul Iasi

97.000 dolari S.U.A.

5.

Domsa Dariana

Localitatea Voiteg nr. 208, judetul Timis

43.000 dolari S.U.A.

6.

Rades Pandelia

Municipiul Iasi, str. Stefan cel Mare nr. 5, bl. A1-2, sc. A, et. 3, ap. 4, judetul Iasi

22.750 mărci germane

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2001

(perioade de aplicare)

 

În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2001 (perioade de aplicare) sunt:

- 24,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 2,7% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;

- 2,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 13 iunie 2001.

Nr. 13.