MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 318    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 14 iunie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

83. - Ordonantă de urgentă privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

84. - Ordonantă de urgentă privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să vândă actiunile Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare, detinute de acesta la Societatea Comercială “Santierul Naval” - S.A. Constanta, inclusă în proiectul componenta “Privatizarea a 50 de societăti comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete”, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

-          

532. - Hotărâre privind aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Comerciale “Santierul Naval” - S.A. Constanta, inclusă în proiectul componenta “Privatizarea a 50 de societăti comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete”, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

 

533. - Hotărâre privind aprobarea bilantului general al trezoreriei statului si a contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2000

 

534. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor terenuri proprietate publică a statului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucuresti,

din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale

ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui număr de 50 de imobile proprietate privată a statului, situate în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Nominalizarea imobilelor care se transmit în administrarea fiecăruia dintre consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se face prin protocoalele de predare-preluare încheiate de acestea cu Regia Autonomă “Locato” în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, urmând să fie repartizate după cum urmează:

- Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti - 15 imobile;

- Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti - 23 imobile;

- Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti - 5 imobile;

- Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti - 3 imobile;

- Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti - 3 imobile;

- Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti - 1 imobil.

(3) Protocoalele încheiate potrivit alin. (2) se aprobă de către Secretariatul General al Guvernului.

Art. 2. - (1) Imobilele prevăzute la art. 1 se transmit în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pe o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) După expirarea termenului de 2 ani prevăzut la alin. (1) consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor preda imobilele Regiei Autonome “Locato” pe bază de protocol de predare-preluare, libere de orice sarcini si în starea în care acestea se aflau în momentul preluării.

Art. 3. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor utiliza imobilele transmise în conditiile prezentei ordonante de urgentă cu destinatia de locuinte sociale pentru persoanele si familiile care nu detin în proprietate imobile cu destinatia de locuintă în municipiul Bucuresti si care au fost evacuate ca urmare a aplicării prevederilor legale referitoare la retrocedarea imobilelor.

(2) Chiria si cheltuielile de întretinere pentru locuintele sociale atribuite în conditiile alin. (1) se stabilesc si se suportă în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 83.

 

ANEXĂ*)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate privată a statului, care se transmit temporar din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

Nr.

-         crt.

Adresa si caracteristicile imobilelor

Suprafata utilă

Cota indiviză de teren

(m2)

 

Strada

Număr

Etaj

Ap.

Camere

1.

Contantinescu Al.

Nr. 46-48

1

6

3

l 15,15

114,83

2.

Contantinescu Al.

Nr. 46-48

1

7

3

114,15

113,83

3.

Contantinescu Al.

Nr. 46-48

2

10

3

117,40

117,07

4.

Contantinescu Al.

Nr. 46-48

2

12

2

52,75

52,60

5.

Iorga Nicolae

Nr. 22

4

15

3

130,25

3,36

6.

Magheru Gh.

Nr. 24

1

17

3

78,20

18,56

7.

Magheru Gh.

Nr. 24

3

23

4

89,60

21,27

8.

Magheru Gh.

Nr. 24

4

26

3

75,35

17,89

9.

Magheru Gh.

Nr. 24

4

29

3

78,80

18,70

10.

Magheru Gh.

Nr. 24

5

30

3

75,35

17,89

11.

Magheru Gh.

Nr. 24

5

32

3

80,70

19,15

12.

Magheru Gh.

Nr. 24

7

39

4

89,60

21,27

13.

Magheru Gh.

Nr. 24

7

40

3

80,70

19,15

14.

Magheru Gh.

Nr. 24

8

42

3

75,35

17,89

15.

Magheru Gh.

Nr. 24

8

43

4

89,60

21,27

16.

Magheru Gh.

Nr. 24

8

45

3

78,80

18,70

17.

Magheru Gh.

Nr. 24

9

47

3

89,40

21,22

18.

Magheru Gh.

Nr. 24

9

49

3

78,80

18,70

19.

Mihalache Ion

Nr. 125

1

1

3

79,54

25,92

20.

Mihalache Ion

Nr. 125

1

2

2

64,35

20,97

21.

Mihalache Ion

Nr. 125

1

3

2

64,45

21,01

22.

Mihalache Ion

Nr. 125

2

6

3

79,72

25,98

23.

Mihalache Ion

Nr. 125

2

7

2

64,50

21,02

24.

Mihalache Ion

Nr. 125

3

12

2

64,33

20,97

25.

Mihalache Ion

Nr. 125

4

19

2

71,98

23,46

26.

Mihalache Ion

Nr. 125

5

25

1

36,37

11,85

27.

Mihalache Ion

Nr. 125

6

28

2

71,75

23,28

28.

Mihalache Ion

Nr. 125

7

21

2

79,91

26,04

29.

Mihalache Ion

Nr. 125

7

32

2

66,50

21,67

30.

Mihalache Ion

Nr. 125

7

33

2

66,47

21,66

31.

Mihalache Ion

Nr. 125

7

34

2

63,65

20,74

32.

Quinet Edgar

Nr. 10

3

12

3

86,00

14,79

33.

Quinet Edgar

Nr. 10

3

14

1

44,20

7,60

34.

Quinet Edgar

Nr. 10

3

15

4

104,20

17,92

35.

Quinet Edgar

Nr. 10

4

16

3

86,00

14,79

36.

Quinet Edgar

Nr. 10

4

19

4

104,20

17,92

37.

Quinet Edgar

Nr. 10

5

20

3

86,00

14,79

38.

Quinet Edgar

Nr. 10

5

22

1

44,20

7,60

39.

Quinet Edgar

Nr. 10

5

23

4

104,2

17,92

40.

Quinet Edgar

Nr. 10

6

24

3

85,25

14,66

41.

Quinet Edgar

Nr. 10

6

26

1

45,45

7,82

42.

Quinet Edgar

Nr. 10

6

27

4

106,60

18,33

43.

Quinet Edgar

Nr. 10

7

28

3

85,25

14,66

44.

Quinet Edgar

Nr. 10

7

29

1

44,25

7,61

45.

Quinet Edgar

Nr. 10

7

30

1

45,45

7,82

46.

Quinet Edgar

Nr. 10

7

31

4

106,60

18,33

47.

Quinet Edgar

Nr. 10

8

33

2

53,90

9,26

48.

Racota N.

Nr. 12-14

P

1

3

109,20

43,77

49.

Racota N.

Nr. 12-14

2

6

3

101,25

40,58

50.

Vlaicu Aurel

Nr. 147

1

51

2

53,65

6,69


*) Anexa este reprodusă în facsimil..

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

să vândă actiunile Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare, detinute de acesta la Societatea Comercială “Santierul Naval” - S.A. Constanta, inclusă în proiectul componenta “Privatizarea a 50 de societăti comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete”, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, ale art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ale art. 1 si 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă, cu modificările si completările ulterioare, se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să vândă actiunile reprezentând 58,53% din capitalul social al Societătii Comerciale “Santierul Naval” - S.A. Constanta, detinute de Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare la Societatea Comercială “Santierul Naval” - S.A. Constanta, către un investitor strategic, prin metoda de negociere, în cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat).

Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va vira Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare sumele încasate din vânzarea actiunilor potrivit art. 1, proportional cu numărul de actiuni vândute.

(2) Suma cuvenită Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare va fi diminuată cu o cotă-parte, determinată proportional cu numărul de actiuni vândute, reprezentând onorariul de succes ce se plăteste consultantului Société Générale Conseil Pays Emergents Paris, în  cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL), pentru vânzarea actiunilor Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ale Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Iacob Zelenco,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Oficiului pentru Recuperarea

Creantelor Bancare,

Ionel Blanculescu

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 84.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Comerciale “Santierul Naval” - S.A.

Constanta, inclusă în proiectul componenta “Privatizarea a 50 de societăti comerciale

cu capital majoritar de stat, grupate în pachete”, din cadrul PSAL (Programul pentru

Ajustarea Sectorului Privat)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 4 1 alin. (2) lit. b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată si modificată prin Legea nr. 225/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să implementeze strategia de privatizare a Societătii Comerciale “Santierul Naval” - S.A. Constanta, respectiv vânzarea pachetului de actiuni în proportie de 82,93% din capitalul social reprezentat de pachetele de actiuni detinute de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si de Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare, către un investitor strategic/consortiu de investitori, prin metoda de negociere, cu mentiunea că în conditiile în care se vor vinde actiuni sub cota de 82,93% numărul de actiuni vândute va fi calculat proportional, în functie de numărul de actiuni detinut de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si de Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare.

Art. 2. - În vederea sporirii atractivitătii societătii comerciale la privatizare se va proceda la acordarea esalonării la plata obligatiilor bugetare restante si la scutirea de la plata penalitătilor si/sau majorărilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatului de obligatii bugetare, eliberat de creditorii bugetari în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 532.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilantului general al trezoreriei statului si a contului de executie

a bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 alin. 2 din Ordonanta  Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor prin trezoreria statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bilantul general al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 2000, care cuprinde atât în activ, cât si în pasiv suma de 216.639.546 milioane lei, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2000, potrivit anexei nr. 2, care cuprinde la venituri suma de 3.078.091 milioane lei si la cheltuieli suma de 2.961.187 milioane lei si un excedent în sumă de 116.904 milioane lei.

(2) Excedentul prevăzut la alin. (1) se reportează în anul următor ca resursă a trezoreriei statului.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 533.

 

ANEXA Nr. 1

 

BILANTUL GENERAL

al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 2000

 

-         milioane lei –

Denumirea posturilor de bilant

Solduri la

începutul anului 2000

31 decembrie 2000

A. Disponibilităti totale

28.823.016

34.939.672

B. Depozite si plasamente financiare

5.213.162

4.449.037

C. Deficite bugetare si credite preluate de la bănci

79.928.564

107.663.431

D. Creante ale trezoreriei statului

14.467.533

31.575.225

E. Alte active

29.468.636

38.012.180

TOTAL ACTIV:

157.900.910

216.639.546

A. Resurse financiare ale trezoreriei statului

25.698.724

44.352.243

B. Obligatii ale statului

124.284.013

152.424.915

C. Sume utilizate din venituri din privatizare si valorificarea activelor bancare utilizate pentru refinantarea deficitului bugetului de stat

-

2.548.866

D. Rezultatul executiei bugetului trezoreriei statului

936.849

1.053.753

E. Alte pasive

6.981.324

16.259.769

TOTAL PASIV:

157.900.910

216.639.546

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTUL DE EXECUTIE

a bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului

la data de 31 decembrie 2000

 

-         milioane lei –

Nr.

crt.

Denumirea veniturilor si cheltuielilor

Prevederi

Realizări3.078.091

I.

VENITURI - TOTAL, din care:

3.226.080

 

 

a) Dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale

1.392.500

1.446.100

 

b) Dobânzi încasate din plasamente financiare din soldul contului general al trezoreriei statului

755.300

688.989

 

c) Dobânzi încasate pentru finantarea temporară a deficitului bugetar din contul general al trezoreriei statului

1.050.000

910.884

 

d) Dobânzi, comisioane si alte venituri încasate de la beneficiar nterni din derularea împrumuturilor externe guvernamentale

13.500

15.177

 

e) Majorări de întârziere aplicate potrivit legii

780

784

 

f) Alte venituri realizate de trezoreria statului

14.000

16.157

II.

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

3.190.880

2.961.187

 

a) Dobânzi, comisioane si alte speze plătite pentru împrumuturi externe guvernamentale privind sustinerea proiectelor macroeconomice

926.070

913.642

 

b) Dobânzi la depozite si disponibilităti păstrate în contul trezoreriei statului

1.724.660

1.553.948

 

c) Dobânzi la împrumuturi acordate de Banca Natională a României pentru acoperirea soldului contului general al trezoreriei statului

650

639

 

d) Comisioane si alte cheltuieli ale trezoreriei statului

189.500

164.704

 

e) Cheltuieli de capital pentru activitatea trezoreriei statului

350.000

328.254

III.

EXCEDENT / DEFICIT  

35.200

116.904

IV.

DISPONIBILITĂTI DIN ANII PRECEDENTI

936.849

936.849

V.

DISPONIBILITĂTI RĂMASE (IV + III)

972.049

1.053.753

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor terenuri

proprietate publică a statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea terenului proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea terenului proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexă, din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art. 1 si 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Maior,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 534.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor proprietate publică a statului care fac obiectul schimbării titularului

dreptului de administrare

 

Nr.

crt.

Locul unde este  situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile

tehnice ale

terenului

1.

Municipiul Bucuresti, Str. Progresului nr. 41, sectorul 5

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul de Interne

Suprafata terenului = 381 m2

2.

Municipiul Bucuresti, sos. Vitan-Bârzesti nr. 24, sectorul 4

Ministerul de Interne Nationale

Ministerul Apărării

Suprafata terenului = 381 m2