MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 417      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 27 iulie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

690. - Hotãrâre privind alocarea sumei de 71,095 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2001, pentru finantarea unor proiecte de integrare economicã si culturalã între România si Republica Moldova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

103. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind suspendarea aplicãrii dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintã pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, începând cu luna mai 2001

 

Lista cuprinzând autorizatiile de comercializare, în vigoare la data de 30 iunie 2001, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producãtori interni de alcool etilic rafinat

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind alocarea sumei de 71,095 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României

pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2001, pentru finantarea unor proiecte

de integrare economicã si culturalã între România si Republica Moldova

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobã alocarea sumei de 71,095 miliarde lei din Fondul la dispozitia  Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2001, pentru inantarea unor proiecte de integrare economicã si culturalã ntre România si Republica Moldova, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(2) Suma prevãzutã la alin. (1) urmeazã sã fie alocatã ordonatorilor principali de credite care asigurã realizarea proiectelor aprobate, conform cuantumului si destinatiilor prevãzute în anexã, astfel:

 

- milioane lei –

a) Secretariatul General al Guvernului

29.500.

b) Ministerul Culturii si Cultelor,

2.250

din care, pentru:

 

- publicarea revistei “Literaturã si artã”

750

- publicarea revistei “Glasul natiunii”

750

- publicarea revistei “Limba românã”

500

- publicarea revistei “Florile dalbe”

250

c) Ministerul Afacerilor Externe, din care:

4.165

- Fundatia Culturalã Românã

480

d) Ministerul Educatiei si Cercetãrii

1.800

e) Ministerul Industriei si Resurselor

380

f) Ministerul Informatiilor Publice

500

g) Societatea Românã de Televiziune

32.500

 

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite nominalizati la art. 1 vor lua mãsurile necesare pentru efectuarea operatiunilor legate de realizarea acestor proiecte, precum si pentru controlul destinatiei fondurilor alocate.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sã introducã în structura bugetului de stat pe anul 2001 modificãrile corespunzãtoare ce decurg din prezenta hotãrâre.

Art. 4. - Ordonatorii principali de credite vor informa Secretariatul General al Guvernului - Oficiul pentru gestionarea relatiilor cu Republica Moldova si Ministerul Finantelor Publice, pânã la data de 31 decembrie 2001, despre modul de folosire a fondurilor ce le-au fost alocate prin prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

p. Ministrul educatiei si cercetãrii,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 690.

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând proiectele de integrare economicã si culturalã dintre România si Republica Moldova si ordonatorii principali de credite pentru care se alocã suma de 71,095 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2001

 

Nr. crt.

Proiectul

Suma (milioane lei)

Ordonator principal

de credite

1.

Pasapoarte pentru cetãteni ai Republicii Moldova

În urma introducerii, la data de 1 iulie 2001, a al Guvernului pasapoartelor pentru cetãtenii Republicii Moldova

care cãlãtoresc în România, Guvernul s-a angajat sã suporte costul pasapoartelor pentru unii etnici români cu venituri modeste (studenti, elevi, pãrintii acestora, locuitori din localitãtile de pe malul Prutului, intelectuali cu venituri mici etc.).

29.500

Secretariatul General

2.

Sprijin financiar acordat revistei “Literaturã si artã”

Proiect nominalizat în legea bugetului de stat, la initiativa Comisiei de culturã a Senatului

750

Ministerul Culturii si Cultelor

3.

Sprijin financiar acordat revistei “Glasul natiunii” Proiect nominalizat în legea bugetului de stat, la initiativa Comisiei de culturã a Senatului

750

Ministerul Culturii si Cultelor

4.

Sprijin financiar acordat revistei “Limba românã” Proiect nominalizat în legea bugetului de stat, la initiativa Comisiei de culturã a Senatului.

500

Ministerul Culturii si Cultelor

5.

Sprijin financiar acordat revistei “Florile dalbe”

Proiect nominalizat în legea bugetului de stat, la initiativa Comisiei de culturã a Senatului

250

Ministerul Culturii si Cultelor

6.

Sprijin financiar acordat revistei “Sud-Est”

Este o publicatie de artã, culturã si civilizatie care apare la Chisinãu de peste 10 ani, prima de acest profil, si care si-a proclamat de la primul numãr atasamentul fatã de valorile general românesti si a promovat deschis obiectul consolidãrii spatiului cultural si spiritual unic.

480

Ministerul Afacerilor Externe, prin Fundatia Culturalã Românã

7.

“Biblioteca scolarului” în bibliotecile scolilor din Republica Moldova

Editura “Litera” din Chisinãu a retipãrit în “Biblioteca scolarului” literaturã clasicã si contemporanã româneascã, inclusiv autori din Republica Moldova. Proiectul îsi propune ca un set complet de câte o sutã de volume din “Biblioteca scolarului” sã ajungã în toate cele 1.530 de biblioteci ale scolilor din Republica Moldova sub forma unor donatii fãcute de Ambasada României la Chisinãu.

Proiectul se întinde pe o perioadã de doi ani, în anul 2001 urmând sã beneficieze de astfel de donatii 700 de biblioteci scolare.

2.900

Ministerul Afacerilor

Externe

8.

Casa Limbii Române Proiectul urmãreste promovarea culturii, istoriei si civilizatiei românesti si extinderea utilizãrii limbii române în toate domeniile vietii sociale. Proiectul îsi propune extinderea retelei “Casei Limbii Române” în localitãti importante din Republica Moldova, pornind de la experienta Casei Limbii Române de la Chisinãu (organizarea filialelor, organizarea de cursuri de limbã românã si a altor manifestãri specifice).

785

Ministerul Afacerilor Externe

9.

Manuale românesti pentru scolile din Republica Moldova În scopul asigurãrii procesului de învãtãmânt cu

materiale didactice necesare si al integrãrii sistemului de învãtãmânt din România si Republica Moldova proiectul îsi propune trimiterea în continuare de manuale si cursuri pentru scolile profesionale, colegiile pedagogice (scoli normale) si universitãti. Pentru învãtãmântul liceal Republica Moldova îsi asigurã majoritatea manualelor pe baza unui credit al Bãncii Mondiale (în majoritate aceste manuale au si autori din România).

1.600

Ministerul Educatiei si Cercetãrii

10.

Cercetãri arheologice la obiective traco-getice la rãsãrit de Prut Proiectul urmãreste continuarea integrãrii documentãrii arheologice si istorice de la rãsãrit de Prut în istoria generalã a lumii traco-geto-dacice, componentã de bazã a fiintei si spiritualitãtii poporului român. Derularea proiectului a început în anul 1991, cu rezultate remarcabile. Finantarea se face din mai multe surse. Din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova se vor finanta lucrãrile de sãpãturi din vara anului 2001 la 7 obiective arheologice.

200

Ministerul Educatiei

si Cercetãrii

11.

Proiect de cercetare: diode de putere cu arseniurã de galiu

În anul 1999 a fost abordatã o temã de cercetare, experimentare, proiectare si introducere în productie a elementelor semiconductoare cu arseniurã de galiu, având ca parteneri Societatea Comercialã “Bãneasa” - S.A. si Centrul de Stiintã si Inginerie “Informinstrument” din Chisinãu. Tema a fost inclusã pentru finantarea din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova si pe anul 2000. Partenerul din Chisinãu a propus si a transmis partenerului din România structurile semiconductoare din arseniura de galiu comandate în cadrul temei. Din cauza defalcãrii cu întârziere a sumelor alocate nu a fost posibilã plata efectivã din fondurile pe anul precedent. Ca urmare, se propune plata datoriei cãtre Centrul de Stiintã si Inginerie “Informinstrument” din Chisinãu, urmând ca proiectul în ansamblu sã fie reanalizat ulterior.

380

Ministerul Industriei

si Resurselor

12.

Publicarea unui “digest” al presei române la Chisinãu

Presa românã are o distributie nesemnificativã în  Republica Moldova. Pentru remedierea situatiei se propune

elaborarea la Bucuresti a unui “digest” al presei române, cu stiri, informatii si comentarii de interes pentru Republica Moldova, care sã fie editat si publicat la Chisinãu, completat cu stiri, informatii si comentarii locale. Se au în vedere douã-trei aparitii sãptãmânale, la un pret accesibil publicului local. Publicatia ar putea începe sã aparã în ultimul trimestru al anului 2001.

500

Ministerul

Informatiilor Publice

13.

Retransmisia programului TV România 1 pe teritoriul Republicii Moldova

lata retransmisiei programului TV România 1 în Republica Moldova se face în conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 605/1998 privind reglementarea soldului nerambursat al creditului tehnic acordat de Guvernul României Guvernului Republicii Moldova în anii 1991 si 1992 si asigurarea resurselor financiare necesare Societãtii Române de Televiziune pentru difuzarea pe teritoriul Republicii Moldova a emisiunilor Programului 1.

32.500

Societatea Românã

de Televiziune

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind suspendarea aplicãrii dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintã pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România

si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor

de acorduri petroliere, începând cu luna mai 2001

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995;

- Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele mãsuri în domeniul cooperãrii cu parteneri strãini la exploatarea de titei si gaze în România;

- Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 85/2001;

- Ordinul comun al ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 124/2001;

- Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 124/2001, în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 7/2001,

emite urmãtorul ordin:

Art. 1. - Se suspendã aplicarea dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintã pentru petrolul extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere începând cu luna mai 2001.

Art. 2. - Începând cu luna mai 2001 pretul de referintã pentru gazele naturale extrase din România, care stã la baza calculului contravalorii redeventelor petroliere si al valorii productiei brute de petrol, reprezintã pretul reglementat de Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru consumatorii industriali si consumatorii comerciali, stabilit la 2.396.100 lei/1.000 nm3 .

Art. 3. - Compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 20 iunie 2001.

Nr. 103.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

cuprinzând autorizatiile de comercializare, în vigoare la data de 30 iunie 2001,

eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producãtori interni

de alcool etilic rafinat

 

Nr. crt.

Numãrul si data autorizatiei de comercializare

Denumirea agentului economic (societatea comercialã)

11.

28/13 aprilie 2001

AGRONAD PRODIMPEX 2000- S.R.L. ILFOV

12.

18/13 aprilie 2001

ALCO ZIM - S.A. TELEORMAN

13.

22/2 aprilie 2001

ALCOOL INTERNATIONAL - S.R.L. BRÃILA

14.

33/7 mai 2001

ALCOPROD SERVICE - S.A. CONSTANTA

15.

68/29 noiembrie 2000

ALCORADU - S.R.L. SIBIU

16.

40/7 mai 2001

ALFINCOOL - S.A. IASI

17.

38/24 mai 2001

APEVIN - S.R.L. MURES

18.

17/27 martie 2001

APOLLO - S.R.L. BOTOSANI

19.

09/26 martie 2001

ARGIROM INTERNATIONAL - S.A. BUCURESTI

10.

06/26 martie 2001

BACHUS DOLJ - S.A. DOLJ

11.

20/13 aprilie 2001

BERE SPIRT - S.A. MEHEDINTI

12.

11/26 martie 2001

BIOSIN - S.A. DOLJ

13.

51/26 iunie 2001

CERES ALCOHOL TRADING - S.A. ILFOV

14.

52/1 iunie 2001

CERNA - S.R.L. VÂLCEA

15.

70/29 noiembrie 2000

CIQUITA EXIM - S.R.L. HUNEDOARA

16.

77/15 decembrie 2000

CISTERNA PROD - S.R.L. BRASOV

17.

03/1 martie 2001

CLASS IMPEX - S.R.L. BOTOSANI

18.

36/7 mai 2001

 COMPANY CASA RUSU - S.R.L. MARAMURES

19.

42/24 mai 2001

CROI- VICTORITA - S.R.L. SUCEAVA

20.

72/29 noiembrie 2000

DALBERA COM - S.R.L. BOTOSANI

21.

71/29 noiembrie 2000

DANDRINA - S.R.L. SATU MARE

22.

74/29 noiembrie 2000

DIONISOS - S.R.L. GALATI

23.

60/17 noiembrie 2000

DISTILERIILE REGUN - S.R.L. MURES

24.

63/17 noiembrie 2000

DO & DO - S.R.L. ILFOV

25.

54/12 octombrie 2000

DUMALEX PROD - S.R.L. ILFOV

26.

43/1 iunie 2001

DUMCON TRADE - S.R.L. VÂLCEA

27.

27/24 aprilie 2001

EMMA STAR IMPEX - S.R.L. BOTOSANI

28.

80/15 decembrie 2000

EUROAVIPO - S.A. BUCURESTI

29.

37/22 mai 2001

EUROL INDUSTRIES 97 - S.A. ARGES

30.

29/13 aprilie 2001

EXPO MARKET DORALY - S.R.L. ILFOV

31.

19/13 aprilie 2001

EXTENSIV COM - S.R.L. DOLJ

32.

65/29 noiembrie 2000

FARES DRINKS - S.R.L. HUNEDOARA

33.

75/15 decembrie 2000

FICROM IMPEX - S.R.L. GIURGIU

34.

10/26 martie 2001

FUZOOIND - S.A. NEAMT

35.

49/1 iunie 2001

GEOALCO - S.R.L. VÂLCEA

36.

76/15 decembrie 2000

GENT TRADING – S.R.L. CONSTANTA

37.

34/7 mai 2001

GRÃDISTEA IMPEX - S.R.L. BRÃILA

38.

55/30 octombrie 2000

INDAGRA - S.R.L. OLT

39.

69/29 noiembrie 2000

INDAGRA PROD - S.R.L. IALOMITA

40.

48/1 iunie 2001

INTERALCOOZ - S.R.L. MARAMURES

41.

47/1 iunie 2001

INTERAMERICAN TRADING - S.R.L. MARAMURES

42.

57/30 octombrie 2000

KARIO PROD - S.R.L. IALOMITA

43.

57/21 iunie 2001

LEISI COM - S.R.L. BUCURESTI

44.

35/7 mai 2001

LETA GABI COM - S.R.L. BISTRITA- NÃSÃUD

45.

66/29 noiembrie 2000

LUCI PROD - S.R.L. SATU MARE

46.

15/27 martie 2001

MAREX - S.A. BRÃILA

47.

08/26 martie 2001

MEGANI - S.A. DÂMBOVITA

48.

44/22 iunie 2001

MIHOC PRIMA - S.R.L. NEAMT

49.

51/12 octombrie 2000

MONDOTRANS - S.R.L. IALOMITA

50.

25/24 aprilie 2001

MYT DAN IMPEX - S.R.L. CONSTANTA

51.

32/7 mai 2001

NATIONAL - S.R.L. BOTO0SANI

52.

2/8 februarie 2001

NIC PROD TRANS ‘97 - S.R.L. BUCURESTI

53.

50/1 iunie 2001

OMEGA TRUST - S.R.L. IASI

54.

39/24 mai 2001

PERFECT RENAISSANCE - S.R.L. TIMIS

55.

30/13 aprilie 2001

PITON COMIMPEX - S.R.L. VRANCEA

56.

53/12 octombrie 2000

PRIMA COMPANY - S.R.L. IALOMITA

57.

73/29 noiembrie 2000

PRISMA PROD - S.R.L. BISTRITA-NÃSÃUD

58.

41/24 mai 2001

PRODAL IMPEX - S.A. TULCEA

59.

13/27 martie 2001

PRODALCO MAT - S.R.L. ARAD

60.

67/29 noiembrie 2000

PRODESCARN - S.R.L. BIHOR

61.

79/15 decembrie 2000

PRODUCTIE, PRESTARI SERVICII SI COMERT “ECO” - S.R.L. COVASNA

62.

14/13 aprilie 2001

PRODVINALCO - S.A. CLUJ

63.

46/1 iunie 2001

PRO INVEST 2000 - S.R.L. BUZÃU

64.

45/1 iunie 2001

PRODALCOOL - S.A. BRASOV

65.

54/21 iunie 2001

PRODALCOROM - S.R.L. BACÃU

66.

62/17 noiembrie 2000

ROAIM PRODUCT CARE - S.R.L. BRASOV

67.

53/23 mai 2001

ROM PAULO IMPEX - S.R.L. BUCURESTI

68.

56/21 iunie 2001

RUVA CORA - S.R.L. ARGES

69.

12/27 martie 2000

S.A.B. RÃDÃUTI - S.A.SUCEAVA

70.

61/17 noiembrie 2000

SALIX - S.R.L. BISTRITA-NÃSÃUD

71.

64/29 noiembrie 2000

SAMIFLOR - S.R.L. CLUJ

72.

 26/13 aprilie 2001

SCANDIC DISTILLERIES - S.R.L. BIHOR

73.

21/24 aprilie 2001

SELENA EXIM - S.R.L. BOTOSANI

74.

52/12 octombrie 2000

SELEX CORPORATION – S.R.L. HUNEDOARA

75.

55/21 iunie 2001

SILDO - S.R.L. BOTOSANI

76.

58/30 octombrie 2000

SORPAU - S.R.L. DÂMBOVITA

77.

23/13 aprilie 2001

SPED PRODUCTIE - S.R.L. ILFOV

78.

24/26 aprilie 2001

SPIRT GHIDIGENI - S.A. GALATI

79.

1/4 ianuarie 2001

SUPREM - S.R.L. VÂLCEA

80.

7/26 martie 2001

TOMAS JUNIOR - S.R.L. HUNEDOARA

81.

31/13 aprilie 2001

TRUST LF INTERNATIONAL TRADE - S.R.L. ILFOV

82.

59/17 noiembrie 2000

UNU APRILIE STAR - S.R.L. VÂLCEA

83.

50/12 octombrie 2000

VINALCOOL BUCURESTI - S.A. ILFOV

84.

78/15 decembrie 2000

VINALCOOL - S.A. ALBA

85.

4/26 martie 2001

VINALCOOL ARGES - S.A. ARGES

86.

81/15 decembrie 2000

ZORBA - S.R.L. TULCEA