MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 409      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 24 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

440. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiintarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunãtãtirilor Funciare

 

592. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiintarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunãtãtirilor Funciare

 

444. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 251/2000 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale

 

596. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 251/2000 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale

 

445. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol

 

597. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol

 

448. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civilã pentru interventie de urgentã în caz de dezastru

 

600. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civilã pentru interventie de urgentã în caz de dezastru

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 23/2000

privind înfiintarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunãtãtirilor Funciare

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 23 din 27 martie 2000 privind înfiintarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunãtãtirilor Funciare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. La articolul 2, alineatele (1) si (3) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Societatea Nationalã «Îmbunãtãtiri Funciare» - S.A. este societate comercialã pe actiuni, cu capital de stat, de interes national, cu sediul în municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4, si are în structurã sucursalele judetene fãrã personalitate juridicã prevãzute în anexa nr. 2.

............................................................................................

(3) Societatea Nationalã «Îmbunãtãtiri Funciare» - S.A. va functiona sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor.”

2. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Capitalul social initial al Societãtii Nationale «Îmbunãtãtiri Funciare» - S.A. este de 129.657 milioane lei si se constituie prin preluarea unei pãrti din activul patrimonial al Regiei Autonome a Îmbunãtãtirilor Funciare, în care nu este inclusã valoarea bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit legii si înregistrat în evidenta contabilã la data de 31 decembrie 2000.”

3. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, în numele statului, concesioneazã Societãtii Nationale «Îmbunãtãtiri Funciare» - S.A., pe termen de 49 de ani, bunurile apartinând domeniului public al statului, prevãzute la pct. 1 din anexa nr. 3. Nivelul redeventei este de 0,05% din valoarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune si se acoperã din veniturile realizate din tarifele pentru irigatii.

(2) Lucrãrile din amenajãrile de irigatii si orezãrii, prevãzute la pct. 2 din anexa nr. 3, vor fi administrate de Societatea Nationalã «Îmbunãtãtiri Funciare» - S.A. pânã la transferul acestora, la cerere, fãrã platã, cãtre asociatiile utilizatorilor de apã, conform legii, în termen de pânã la 5 ani, si pe mãsura înfiintãrii acestora.

(3) Clãdirile de productie si administrative, cu terenurile aferente, dotãrile, utilajele si mijloacele de transport, necesare pentru desfãsurarea activitãtii Societãtii Nationale «Îmbunãtãtiri Funciare» - S.A., din domeniul privat al statului, se preiau de la Regia Autonomã a Îmbunãtãtirilor Funciare prin protocol, iar valoarea acestora se înscrie în capitalul social al societãtii comerciale.

(4) Valorile bunurilor prevãzute la pct. 1 si 2 din anexa nr. 3 se stabilesc pe baza inventarierii fizice în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentã.”

4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 5. - Societatea Nationalã «Îmbunãtãtiri Funciare» - S.A. îsi desfãsoarã activitatea în domeniul îmbunãtãtirilor funciare, având ca obiect principal de activitate administrarea lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare de interes national din patrimoniu, efectuarea de prestãri de servicii, precum si aplicarea strategiilor de dezvoltare, a politicilor în domeniul îmbunãtãtirilor funciare, de investitii si cercetare stiintificã de specialitate.”

5. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 7. - La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã actiunile Societãtii Nationale «Îmbunãtãtiri Funciare» - S.A. sunt detinute în totalitate de cãtre stat, care îsi exercitã drepturile si obligatiile decurgând din calitatea sa de actionar unic prin Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor.”

6. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Cheltuielile cu energia electricã necesarã în vederea pompãrii apei de la sursã, prizã, pânã la hidrant, cheltuielile de exploatare pentru statiile de pompare de bazã si statiile de repompare si toate cheltuielile cu evacuarea apei din reteaua de desecare, cheltuielile de întretinere si reparatii ale lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare în care se cuprind, potrivit legii, si digurile, barajele si constructiile anexe din patrimoniul Societãtii Nationale «Îmbunãtãtiri Funciare» - S.A. se suportã de la bugetul de stat.

(2) Cheltuielile cu energia electricã necesarã în vederea pompãrii apei de la statiile de pompare de punere sub presiune pânã la hidrant sau vanetã din orezãrii si cheltuielile de întretinere si reparatii din amenajãrile ce vor fi preluate de asociatiile utilizatorilor de apã pentru irigatii nou-înfiintate se suportã de la bugetul de stat pe o perioadã de 5 ani.

(3) Pentru agentii economici si institutiile publice care detin sisteme de irigatii si sisteme de desecare în afara celor aflate în patrimoniul Societãtii Nationale «Îmbunãtãtiri Funciare» - S.A. cheltuielile cu energia electricã necesarã în vederea pompãrii apei de la prizã pânã la hidrant, cheltuielile cu energia electricã necesarã pentru evacuarea apei din sistemele de desecare, precum si cheltuielile cu energia electricã necesarã pentru agentii economici care pompeazã apã pentru irigatii se suportã de la bugetul de stat.

(4) Pentru cheltuielile de exploatare a sistemelor de irigatii din patrimoniu Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. va stabili tarife pentru livrarea apei cãtre beneficiarii prestãrilor de servicii.

(5) Cheltuielile privind actiunile de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si cele pentru constituirea stocului de materiale si mijloace de apãrare, cheltuielile pentru cercetare, studii si proiectare, cheltuielile pentru investitiile în derulare si pentru cele noi, reabilitarea amenajãrilor de îmbunãtãtiri funciare existente, conservarea obiectivelor de investitii sistate, cheltuielile cu protectia mediului prin lucrãri de îmbunãtãtiri funciare, monitorizarea efectelor amenajãrilor de îmbunãtãtiri funciare, cadastrul lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare, cheltuielile pentru dotãri independente si alte cheltuieli asimilate investitiilor se suportã de la bugetul de stat.

(6) Cheltuielile pentru îndeplinirea obligatiilor legale în calitate de titular al dreptului de administrare a bunurilor apartinând domeniului public si privat al statului, constând în elaborarea documentatiilor tehnice necesare în vederea obtinerii, reactualizãrii sau modificãrii autorizatiei de gospodãrire a apelor, a autorizatiei de mediu, a autorizatiei de functionare în conditii de sigurantã a barajelor si a altor constructii care se supun urmãririi speciale în exploatare, cheltuielile pentru expertizarea acestora si pentru consultantã de specialitate, alte taxe si tarife de autorizare prevãzute de lege, precum si cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor tehnice necesare în vederea obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se suportã de la bugetul de stat.”

7. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 10. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va aproba prin ordin normele metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizãrii sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunãtãtirilor funciare.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentã, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor se aprobã normele metodologice pentru implementarea modului de organizare a activitãtii de îmbunãtãtiri funciare.”

8. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 11. - În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentã Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor va reorganiza prin divizare Societatea Nationalã «Îmbunãtãtiri Funciare» - S.A., în vederea privatizãrii unor activitãti din domeniul îmbunãtãtirilor funciare, care intrã în obiectul de activitate al acesteia.”

9. Anexele nr. 1, 2 si 3 vor avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. 1

 

STATUTUL

Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societãtii comerciale este Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanând de la Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. se mentioneazã denumirea acesteia, precedatã sau urmatã de cuvintele societate pe actiuni sau de initialele S.A., de capitalul social, de numãrul de înmatriculare în registrul comertului, de sediu si de codul fiscal.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridicã

 

Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. este societate comercialã pe actiuni de interes national si functioneazã ca persoanã juridicã românã cu capital de stat, pe bazã de gestiune economicã si autonomie financiarã, în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul central al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. este în România, municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4.

(2) Sediul Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. poate fi schimbat în altã localitate din România, potrivit legii.

            (3) La data înfiintãrii Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. are în structura sa sucursale, unitãti fãrã personalitate juridicã. Sucursalele pot avea în subordine sisteme zonale judetene, sisteme, sectii, ateliere, cu gestiune economico-financiarã, care întocmesc evidenta conta-

bilã la nivel de balantã de verificare.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Durata Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii ei în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul, obiectul de activitate si atributiile

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. are ca scop aplicarea strategiilor de dezvoltare si a politicilor nationale în domeniul îmbunãtãtirilor funciare, realizarea de investitii si cercetãri stiintifice de specialitate.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate si atributiile

 

(1) În calitate de concesionar al lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare din domeniul public, Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A., prin sucursalele sale, are urmãtorul obiect de activitate:

1. administrarea, întretinerea, repararea si exploatarea lucrãrilor de irigatii, desecãri-drenaje, combaterea eroziunii solului, îndiguiri, baraje si altele asemenea, inclusive apãrarea împotriva inundatiilor si gheturilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din amenajãrile proprii;

2. realizarea programelor de investitii privind studiile, proiectarea si executia lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare;

3. producerea de materiale, echipamente, confectii si reconditionãri de piese de schimb necesare în activitatea de îmbunãtãtiri funciare, pentru necesitãtile proprii si pentru terti;

4. executarea de prestãri de servicii pentru terte persoane juridice si fizice;

5. asigurarea asistentei tehnice în întretinerea si exploatarea amenajãrilor de îmbunãtãtiri funciare de cãtre persoane juridice si fizice, precum si de asociatiile utilizatorilor de apã pentru irigatii;

6. desfãsurarea de activitãti de import-export, cooperare internationalã în domeniul îmbunãtãtirilor funciare, comercializare de echipamente de irigatii, echipamente si utilaje agricole, tehnologii si servicii pentru necesarul propriu;

7. desfãsurarea activitãtilor de comercializare de substante chimice pentru protectia culturilor agricole, depozitarea si conditionarea produselor agricole, a materialului semincer, precum si de comercializare si export de produse agricole pe perioada derulãrii Programului ROM-AG 98 si ca urmare a productiilor rezultate din acest program;

8. executarea de alte prestãri de servicii în domeniul transporturilor, proiectãrii si realizãrii lucrãrilor de constructii-montaj, reparatii prin atelierele proprii, închirieri de mijloace de transport si utilaje, precum si spatii temporar disponibile, pentru persoane juridice si fizice, fãrã a afecta activitatea de bazã;

9. organizarea bazei materiale pentru realizarea programelor economice si de cercetare stiintificã în colaborare cu unitãti din domeniul proiectãrii si cercetãrii;

10. realizarea si functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognozã si avertizare privind efectele economice si ecologice ale lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare, parte componentã a sistemului national de monitorizare pentru protectia mediului;

11. realizarea sistemului propriu informatic, prestãri de servicii informatice, activitate de software, de bazã si aplicativã pentru calculatoare si retele de calculatoare;

12. furnizarea de agent termic prin microcentralele proprii cãtre persoane juridice si fizice;

13. organizarea si participarea la manifestãri tehnico-stiintifice si expozitii în tarã si în strãinãtate, servicii de reclamã si publicitate;

14. organizarea altor activitãti si servicii pentru valorificarea unor oportunitãti profitabile;

15. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolãri, casãri, precum si a produselor secundare rezultate din activitatea de bazã;

16. operatiuni de leasing conform legislatiei în vigoare;

17. realizarea pentru personalul propriu de activitãti sociale, culturale, turistice, sanitare, sportive;

18. organizarea, realizarea, pãstrarea si tinerea la zi a cadastrului de îmbunãtãtiri funciare;

19. gestionarea si paza bunurilor proprii, precum si a celor de natura bunurilor prevãzute la art. 135 alin. (5) din Constitutie, concesionate Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.;

20. activitãti de propagandã, de informare directã si de sensibilizare a utilizatorilor de apã pentru irigatii, în scopul transferului cãtre acestia al managementului aplicãrii udãrilor;

21. editarea, tipãrirea si comercializarea de publicatii tehnice în domeniul agricol.

(2) Pentru realizarea obiectului sãu de activitate Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. are urmãtoarele atributii:

1. întocmeste programele anuale si de perspectivã în domeniul îmbunãtãtirilor funciare;

2. elaboreazã studii si programe pentru dezvoltarea, modernizarea si completarea obiectivelor de investitii existente, pentru realizarea de obiective noi, în corelare cu exploatarea amenajãrilor acestora;

3. fundamenteazã necesarul de surse si de fonduri pentru finantarea tuturor lucrãrilor prevãzute în obiectul sãu de activitate si asigurã repartizarea fondurilor aprobate;

4. elaboreazã norme de consum, norme de stoc si tarife specifice exploatãrii lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare;

5. avizeazã si aprobã documentatiile tehnice, contractarea si finantarea lucrãrilor de investitii si de reparatii, executarea si receptionarea la termen a lucrãrilor respective, potrivit legii;

6. elaboreazã norme tehnice si tehnologii privind întretinerea, repararea si exploatarea lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare de pe terenurile agricole, cu destinatie agricolã;

7. asigurã functionarea lucrãrilor la parametrii proiectati, cu exceptia cazurilor în care functionarea este împiedicatã de factori naturali care nu pot fi influentati de Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.;

8. urmãreste impactul lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare asupra factorilor de mediu si aplicã mãsuri de corectie, în cazul constatãrii unor tendinte negative, stabilite prin documentatii tehnico-economice si/sau ecologice;

9. evalueazã, dupã caz, direct sau prin alte persoane juridice sau fizice de specialitate, efectele si pagubele produse lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare aflate în administrarea sa de actiunile factorilor de risc si de calamitãtile naturale si face demersurile necesare pentru obtinerea de fonduri în vederea remedierii, potrivit legii;

10. participã la aplicarea prevederilor Legii îmbunãtãtirilor funciare nr. 84/1996;

11. organizeazã si aplicã actiunile operative pentru prevenirea si asigurarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din amenajãrile proprii, în conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 638/1999;

12. emite acorduri si avize pentru instalatiile si constructiile care se executã în zona lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare din patrimoniul sãu;

13. întocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli; analizeazã utilizarea disponibilitãtilor bãnesti, în conditiile legii;

14. contracteazã credite interne si externe, potrivit reglementãrilor în vigoare;

15. studiazã piata internã si externã, pentru asigurarea aprovizionãrii cu materiale si echipamente specifice;

16. efectueazã operatiuni de comert exterior;

17. initiazã actiuni de cooperare tehnico-stiintificã cu firme, precum si actiuni de colaborare cu organisme internationale, în domeniul sãu de activitate;

18. participã la actiunile ce se desfãsoarã pe plan international în organismele la care este afiliatã, precum si la alte manifestãri internationale organizate pe teme de administrare si exploatare a lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare, în conditiile legii;

19. organizeazã licitatii pentru adjudecarea proiectãrii si executãrii investitiilor publice, achizitii publice de bunuri si executarea de prestãri de servicii si reparatii în domeniul îmbunãtãtirilor funciare, potrivit legii;

20. elaboreazã si realizeazã planul propriu de cercetare, proiectare, informaticã;

21. coordoneazã si îndrumã metodologic realizarea controlului tehnic în unitãtile proprii privind întretinerea si repararea lucrãrilor din domeniul sãu de activitate;

22. urmãreste activitatea de investitii si inovatii si se preocupã de generalizarea celor mai importante realizãri ale acestora, face propuneri cu privire la problemele de standardizare;

23. urmãreste si ia mãsurile necesare pentru respectarea normelor legale privind utilizarea aparaturii de mãsurã si control, precum si a instalatiilor de ridicat din dotare;

24. avizeazã omologarea si producerea de noi produse specifice sectorului de îmbunãtãtiri funciare;

25. elaboreazã norme interne de consum pentru combustibili, lubrifianti, energie electricã pentru tehnologiile specifice activitãtii de exploatare, întretinere si reparatii;

26. colaboreazã si ia mãsuri, de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne, pentru asigurarea pazei si protectiei lucrãrilor aflate în administrarea sa;

27. elaboreazã normele proprii de protectie a muncii, de prevenire a incendiilor pentru activitãtile specifice;

28. elaboreazã studii cu privire la necesarul fortei de muncã pe structuri de personal, organizeazã recrutarea cadrelor, pregãtirea si perfectionarea întregului personal si controleazã aplicarea reglementãrilor privind selectionarea si promovarea personalului la unitãtile din subordine;

29. asigurã îndrumarea si controlul unitãtilor din subordine, controlul financiar de gestiune, efectueazã analize economice si tehnice asupra organizãrii si desfãsurãrii proceselor de productie si ia mãsurile corespunzãtoare;

30. întocmeste si prezintã bilantul contabil si contul de rofit si pierderi, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Capitalul social initial al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. este de 129.657 milioane lei, împãrtit în 259.314 actiuni nominative în valoare nominalã de 500.000 lei. Capitalul social initial al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. este constituit prin preluarea unei pãrti din activul patrimonial al Regiei Autonome a Îmbunãtãtirilor Funciare, în care nu este inclusã valoarea bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit legii si înregistrat în evidenta contabilã la 31 decembrie 2000.

(2) Bunurile apartinând domeniului public al statului, constituite din lucrãri de irigatii formate din prize, statii de pompare de bazã, inclusiv cele reversibile, statii de repompare, canale si conducte de aductiune si de distributie a apei de irigatii pânã la statiile de pompare de punere sub presiune, canale colectoare principale la lucrãrile de desecare gravitationalã si cu pompare, inclusiv statiile de pompare aferente, canale de desecare de ordin inferior, drenuri si colectoare de drenaj, lucrãri de combatere a eroziunii solului, baraje si diguri de apãrare împotriva inundatiilor la Dunãre si pe râurile interioare si care nu sunt incluse în capitalul social al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. se concesioneazã de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, în numele statului, pe un termen de 49 de ani, Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. Nivelul redeventei este de 0,05% din valoarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesionare si se acoperã din veniturile realizate din tarifele pentru irigatii.

(3) Lucrãrile din amenajãrile de irigatii si orezãrii, formate din statii de pompare de punere sub presiune, retelele interioare de irigatii formate din conducte si canale, precum si echipamentul mobil de udare, care fac parte din domeniul privat al statului, vor fi administrate de Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. pânã la transferul acestora la cerere, fãrã platã, cãtre asociatiile utilizatorilor de apã pentru irigatii, conform legii, în termen de pânã la 5 ani, pe mãsura înfiintãrii acestora.

(4) Clãdirile de productie si administrative, împreunã cu terenurile aferente, dotãrile, utilajele si mijloacele de transport necesare pentru desfãsurarea activitãtii Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. din domeniul privat al statului se preiau de la Regia Autonomã a Îmbunãtãtirilor Funciare prin protocol si se includ în capitalul social al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.

(5) Capitalul social prevãzut la alin. (1) este cel rezultat din inventarierea patrimoniului Regiei Autonome a Îmbunãtãtirilor Funciare înregistrat în bilantul contabil încheiat la predarea-preluarea patrimoniului între Regia Autonomã a Îmbunãtãtirilor Funciare si Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.

(6) Pânã la transmiterea actiunilor cãtre persoane fizice sau juridice, române ori strãine, în conditiile legii, acestea sunt detinute în totalitate de stat, care îsi exercitã drepturile si obligatiile decurgând din calitatea sa de actionar unic prin Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor.

 

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

 

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurilor prevãzute de lege.

(2) În cazul în care directorul general constatã pierderea a jumãtate din capitalul social este obligat sã convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generalã extraordinarã a actionarilor care va decide fie reîntregirea capitalului social, fie reducerea la valoarea rãmasã, fie dizolvarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. Reducerea capitalului social se va putea face numai dupã douã luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

(1) Actiunile nominative ale Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.

(2) Actiunile nominative emise de Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. vor fi în formã dematerializatã, prin înscriere în cont, caz în care se vor emite certificate de actionar potrivit legii.

(3) Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. va tine evidenta actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat, care se pãstreazã la sediul acesteia. Modificãrile care se opereazã în registru vor respecta prevederile legislatiei în vigoare.

(4) Actiunile emise de Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. pot fi grevate de un drept de usufruct sau pot fi gajate, în conditiile legii.

(5) Persoanele fizice sau juridice române si strãine vor putea dobândi actiuni la Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. potrivit prevederilor legale în vigoare, fãrã a se afecta însã pozitia statului de actionar majoritar.

 

ARTICOLUL 10

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisã si vãrsatã de actionar, potrivit legii, conferã acestuia dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute de statut.

(2) Detinerea actiunii implicã adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeazã actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o actiune nominativã devine proprietatea mai multor persoane nu se va înscrie transmiterea decât în conditiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiuni.

(5) Obligatiile Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii rãspund în limitele valorii actiunilor pe care le detin.

(6) Patrimoniul Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

 

ARTICOLUL 11

Cesiunea actiunilor

 

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A., care nu recunoaste decât un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partialã sau totalã a actiunilor între actionari sau cãtre terti se efectueazã în conditiile si cu procedura prevãzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Nationalã ‘Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. se realizeazã prin declaratie fãcutã în registrul actionarilor, subscrisã de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai

poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzãtoare în registrul actionarilor.

 

ARTICOLUL 12

Pierderea actiunilor

 

În cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sã anunte directorul general si sã facã public faptul prin presã, în cel putin douã ziare de largã circulatie din localitatea în care se aflã sediul Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. Actiunile pierdute se anuleazã. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dupã 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generalã a actionarilor

ARTICOLUL 13

Atributii

 

(1) Conducerea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. este asiguratã de adunarea generalã a actionarilor, consiliul de administratie si directorul general.

(2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atributii principale:

a) aprobã strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiarã a Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.;

b) aprobã bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmãtor;

c) aprobã bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupã analizarea raportului directorului general si al cenzorilor si repartizeazã profitul conform legii;

d) hotãrãste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate pentru restructurare si dezvoltare, conform legii;

e) hotãrãste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata internã si externã, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;

f) hotãrãste cu privire la gajarea, ipotecarea sau la închirierea unor bunuri, unitãti sau sedii proprii;

g) aprobã structura organizatoricã si Regulamentul de organizare si functionare ale Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.

(4) Pentru îndeplinirea atributiilor mentionate la lit. b), c), d), e) si f), adunarea generalã a actionarilor nu va putea lua hotãrâri decât în urma obtinerii de cãtre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor se întruneste ori de câte ori este necesar sã fie luatã o hotãrâre pentru:

a) mutarea sediului societãtii;

b) prelungirea duratei societãtii;

c) majorarea capitalului social;

d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

e) fuziunea cu alte societãti sau divizarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.;

f) dizolvarea anticipatã a societãtii;

g) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltã;

h) conversia unei categorii de obligatiuni în altã categorie sau în actiuni;

i) emisiunea de obligatiuni;

j) orice altã modificare a actului constitutiv sau orice ltã hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii generale extraordinare a actionarilor.

(6) Pentru îndeplinirea atributiilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sã obtinã un mandat special prealabil de la organul care l-a numit. Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va putea delega directorului general exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. a), d) si i).

 

ARTICOLUL 14

Convocarea adunãrii generale a actionarilor

 

(1) Convocarea adunãrii generale a actionarilor se va face cu cel putin 15 zile înainte de data stabilitã, va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-un ziar central de largã circulatie si va cuprinde locul si data tinerii acesteia, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor. Adunarea generalã a actionarilor se întruneste la sediul Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(2) Pânã la aparitia unor noi reglementãri privind situatia societãtilor comerciale având ca actionar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de un împuternicit al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, numit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor.

(3) În cazul în care pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul integral al propunerilor.

(4) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atributii principale:

a) numeste si înlocuieste directorul general si cenzorii, conform prevederilor legale;

b) aprobã descãrcarea de gestiune a directorului general si dispune revocarea acestuia;

c) stabileste nivelul remuneratiei directorului general si a cenzorilor;

d) analizeazã rapoartele directorului general privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia de pe piata internã si externã a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;

e) hotãrãste cu privire la actionarea în justitie a directorului general si a cenzorilor pentru recuperarea pagubelor produse de acestia Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.

 

ARTICOLUL 15

Organizarea adunãrii generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor se con voacã de cãtre directorul general. Adunarea generalã a actionarilor are loc cel putin o datã pe an, la douã luni de la încheierea exercitiului financiar pentru aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul în curs.

(2) În cazul în care la data stabilitã nu sunt prezenti detinãtorii a cel putin jumãtate din capitalul social, adunarea generalã a actionarilor se convoacã din nou, dupã 7 zile calendaristice, în acelasi loc si la aceeasi orã, si se va desfãsura indiferent de numãrul actionarilor prezenti.

(3) Adunarea generalã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori va fi nevoie, la solicitarea actionarului unic, a directorului general ori a cenzorilor, în conformitate cu dispozitiile statutului, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilitã.

(4) Adunarea generalã a actionarilor va desemna dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezentã a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintã fiecare si îndeplinirea tuturor formalitãtilor cerute de lege si de statut pentru tinerea adunãrii, si va întocmi procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor. Procesul-verbal, semnat de presedintele sedintei si de secretar, va constata îndeplinirea formalitãtilor de convocare, iar la cererea actionarilor, declaratiile fãcute de ei în sedintã. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,

precum si listele de prezentã a actionarilor. Procesul-verbal al sedintei va fi trecut în registrul adunãrii generale a actionarilor, va fi sigilat si parafat.

(5) La sedintele adunãrii generale ordinare si extraordinare a actionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncã cu personalul Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A., pot fi invitati reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.

 

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a actionarilor

 

(1) În ziua si la ora precizate în convocare sedinta adunãrii generale a actionarilor va fi deschisã de directorul general sau, în lipsa acestuia, de persoana care îi tine locul.

(2) Hotãrârile adunãrilor generale ale actionarilor se iau de regulã prin vot deschis. Cvorumul de prezentã si majoritatea necesarã pentru luarea hotãrârilor sunt cele prevãzute de lege.

(3) La propunerea persoanei care prezideazã adunarea generalã a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati, care detin cel putin o pãtrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sã fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea cenzorilor si pentru revocarea lor.

(4) Pentru a fi opozabile tertilor hotãrârile adunãrii generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotãrâri implicã modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul aditional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.

(5) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitãtilor prevãzute la alin. (3).

(6) Hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor în limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati în adunarea generalã a actionarilor ori care au votat împotrivã.

(7) Actionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul sã se retragã din Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. si sã recupereze contravaloarea actiunilor pe care le posedã, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL V

Administrarea societãtii

ARTICOLUL 17

Organizarea

 

(1) Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. este administratã, conform legii, de un consiliu de administratie constituit din 7 membri numiti prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor, dintre care unul este directorul general al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. Din Consiliul de administratie al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. fac parte câte un reprezentant din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor si din Ministerul Finantelor Publice.

Presedintele consiliului de administratie este directorul general al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.

(2) Directorul general al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. este numit pe o perioadã de 1-4 ani prin hotãrâre a adunãrii generale a actionarilor. În perioada în care statul este actionar unic directorul general este numit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor.

(3) Membrii consiliului de administratie si directorul general vor depune o garantie conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Consiliul de administratie se întruneste în sedinte cel putin o datã pe lunã, la propunerea directorului general, si adoptã hotãrâri cu majoritatea voturilor celor prezenti.

(5) Membrii consiliului de administratie vor primi pentru activitatea desfãsuratã în aceastã calitate o indemnizatie lunarã egalã cu 20% din veniturile directorului general.

(6) Pentru pregãtirea sedintelor si întocmirea proceselor-verbale consiliul de administratie va desemna un secretar al consiliului de administratie, cãruia i se va stabili o indemnizatie lunarã de cãtre consiliul de administratie, care nu va depãsi indemnizatia lunarã a unui membru al consiliului de administratie.

(7) Consiliul de administratie poate revoca oricând persoanele numite în comitetul director.

 

ARTICOLUL 18

Atributiile si obligatiile consiliului de administratie

 

Atributiile consiliului de administratie sunt urmãtoarele:

1. aprobã statul de functii al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. si îl supune spre aprobare adunãrii generale a actionarilor;

2. aprobã nivelul garantiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar, potrivit legii;

3. supune anual spre aprobare adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la data încheierii exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs;

4. aprobã, la propunerea directorului general, repartizarea profitului conform legii si majorarea sau diminuarea capitalului social, precum si emisiunea de obligatiuni, în conditiile legii;

5. aprobã, la propunerea directorului general, în conditiile legii, asocierea cu alti agenti economici pentru realizarea de activitãti de interes comun;

6. aprobã propunerile directorului general privind repartizarea pe sucursale si activitãti a alocatiilor de la bugetul de stat prevãzute în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor;

7. aprobã tarife, preturi si chirii în conditiile legii;

8. aprobã orice alte mãsuri pentru desfãsurarea activitãtii Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A., cu exceptia celor date în competenta altor organe;

9. aprobã utilizarea fondului valutar propriu, în conditiilelegii;

10. propune, potrivit reglementãrilor legale, investitiile a cãror aprobare este în competenta altor organe ale administratiei publice centrale;

11. hotãrãste cu privire la investitiile ce urmeazã sã fie realizate, potrivit obiectului sãu de activitate, care se finanteazã din surse proprii, din credite bancare sau alocatii de la bugetul de stat;

12. aprobã programele de activitate lunare, anuale si de perspectivã privind proiectarea, investitiile, exploatarea, întretinerea si repararea lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare;

13. aprobã angajarea de credite pe termen lung sau mediu, interne si externe, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI

Comitetul director

ARTICOLUL 19

Atributiile directorului general

 

1. Elaboreazã strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiarã a Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. si o supune spre aprobare consiliului de administratie.

2. Elaboreazã structura organizatoricã a Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. si o supune spre aprobare consiliului de administratie si adunãrii generale a actionarilor.

3. Face propuneri cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. si le supune spre aprobare consiliului de administratie si adunãrii generale a actionarilor.

4. Propune repartizarea profitului conform legii si majorarea sau diminuarea capitalului social, precum si emisiunea de obligatiuni în conditiile legii.

5. Negociazã contractul colectiv de muncã împreunã cu reprezentantii salariatilor.

6. Aprobã încheierea de contracte de închiriere.

7. Propune, în conditiile legii, asocierea cu alti agenti economici pentru realizarea de activitãti de interes comun.

8. Analizeazã activitatea economicã a sucursalelor si încadrarea acestora în bugetul de venituri si cheltuieli si stabileste mãsurile corespunzãtoare.

9. Poate atrage în activitatea sa de analizã a unor probleme complexe specialisti a cãror activitate va putea fi remuneratã pe bazã de conventii civile de prestãri de servicii, încheiate potrivit legii.

10. Prezintã Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor o datã pe an, dupã aprobarea adunãrii generale a actionarilor si a consiliului de administratie, un raport de activitate al societãtii nationale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

11. Organizeazã selectarea, angajarea si concedierea personalului cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a contractului colectiv de muncã.

12. Reprezintã Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice.

13. Încheie acte juridice în numele si pe seama Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. conform legii.

14. Asigurã convocarea adunãrilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor.

15. Îndeplineste alte prerogative încredintate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, de adunarea generalã a actionarilor si de consiliul de administratie ori prevãzute de lege.

16. Asigurã realizarea obiectivelor si criteriilor de performantã.

17. Prezintã semestrial în adunarea generalã a actionarilor sau ori de câte ori se solicitã situatia economico-financiarã a Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A., stadiul investitiilor, al realizãrii obiectivelor de performantã, precum si alte documentatii solicitate, vizate si certificate de cenzor.

18. Promoveazã si asigurã întocmirea la termen a documentatiilor de privatizare în conformitate cu prevederile programului de guvernare.

19. În cadrul procesului de privatizare a Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A., în perioada dintre aprobarea de cãtre ministerul de resort a initierii procedurii de privatizare pentru vânzarea pachetului/pachetelor de actiuni detinut/detinute de aceasta si achitarea sumei

prevãzute prin contractul de vânzare-cumpãrare de actiuni, nu trebuie sã efectueze vânzare de active, încheiere de contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (în afara celor necesare pentru desfãsurarea activitãtii curente) sau orice alte activitãti de naturã sã impieteze asupra acestui proces. În aceastã perioadã directorul general va putea efectua operatiunile mai sus

amintite numai cu mandat special din partea institutiei publice implicate.

 

CAPITOLUL VII

Gestiunea

ARTICOLUL 20

Cenzorii

 

(1) Gestiunea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. este controlatã de actionari si de 3 cenzori, care sunt alesi de adunarea generalã a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sã fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Adunarea generalã a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numãr de supleanti, care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) În scopul exercitãrii drepturilor si al executãrii obligatiilor ce le revin, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(5) Cenzorii au urmãtoarele atributii principale:

a) în cursul exercitiului financiar verificã gospodãrirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidentã contabilã si informeazã directorul general despre neregulile constatate;

b) la încheierea exercitiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de directorul general asupra conturilor Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A., bilantului si contului de profit si pierderi, prezentând adunãrii generale a actionarilor

un raport scris;

c) prezintã adunãrii generale a actionarilor punctele lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.

(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) sã facã, lunar si inopinat, inspectii ale casei si sã verifice existenta titlurilor ori a valorilor care sunt proprietatea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. sau care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) sã ia parte la adunãrile ordinare si extraordinare ale actionarilor, putând insera pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

c) sã constate depunerea în mod regulat a garantiei din partea directorului general;

d) sã vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sã fie îndeplinite de directorul general si de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. si iau decizii în unanimitate.

Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergente se înainteazã adunãrii generale a actionarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de directorul general, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.) sau ori de câte ori considerã necesar pentru alte situatii privind încãlcarea dispozitiilor legale si statutare.

(9) Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile lor se completeazã cu dispozitiile legale în acest domeniu.

(10) Cenzorii si supleantii sunt numiti pe o perioadã de cel mult 3 ani si pot fi realesi.

(11) Nu pot fi cenzori persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã.

(12) Cenzorii sunt obligati sã depunã înainte de începerea activitãtii o garantie egalã cu o treime din garantia directorului general.

(13) În caz de deces, împiedicare fizicã sau legalã, încetare sau renuntare la mandat de cãtre un cenzor, supleantul cel mai în vârstã îl înlocuieste.

(14) Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rãmasi numesc altã persoanã în locul vacant pânã la cea mai apropiatã întrunire a adunãrii generale a actionarilor.

(15) În cazul în care nu mai rãmâne în functie nici un cenzor, directorul general va convoca adunarea generalã a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberãrile, precum si constatãrile fãcute în exercitiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generalã a actionarilor, cu votul cerut la adunãrile generale extraordinare ale actionarilor.

 

CAPITOLUL VIII

Activitatea

ARTICOLUL 21

 

(1) Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul sãu, cu exceptia celor care i-au fost concesionate. Bunurile proprietate publicã concesionate Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. se evidentiazã distinct si au regimul

prevãzut de lege.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al sucursalelor va trebui sã asigure functionarea corectã si dezvoltarea tehnologicã la nivelul standardelor a activitãtilor de exploatare, întretinere a amenajãrilor de îmbunãtãtiri funciare si de apãrare împotriva inundatiilor.

(3) Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. are în structura sa sucursale ale cãror atributii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare. În cadrul Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. functioneazã directii, servicii, inspectii, birouri si alte compartimente, ale cãror norme de structurã se propun de cãtre directorul general si se aprobã de adunarea generalã

a actionarilor.

 

ARTICOLUL 22

Finantarea activitãtii proprii

 

(1) Pentru îndeplinirea obiectului sãu de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. utilizeazã surse de finantare proprii, alocatii bugetare prevãzute anual prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, credite

bancare si alte surse financiare.

(2) Cheltuielile pentru aparatul propriu al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. se acoperã dintr-o cotã din veniturile realizate de sucursalele sale.\

 

ARTICOLUL 23

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.

 

ARTICOLUL 24

Personalul

 

(1) Personalul de conducere al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. si al sucursalelor este numit si concediat de cãtre consiliul de administratie, la propunerea directorului general.

(2) Personalul de executie al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. este angajat si concediat de directorul general, iar cel al sucursalelor, de conducerea sucursalelor judetene, conform competentelor stabilite de directorul general.

(3) Salarizarea se face în conformitate cu prevederile legale si ale contractului colectiv de muncã.

(4) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurãri sociale, precum si a altor obligatii fatã de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(5) Drepturile si obligatiile personalului Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare si prin contractul colectiv de muncã.

 

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Directorul general stabileste, în conditiile legii, modul de amortizare a activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.

 

ARTICOLUL 26

Evidenta contabilã si bilantul contabil

 

(1) Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. va tine evidenta contabilã separat pe sucursale si pe activitãti si va întocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru aceste activitãti, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor

Publice.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 27

 

Operatiunile de încasãri si plãti ale Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. se efectueazã în conturi deschise la bãnci. În limitele prevederilor stabilite de Banca Nationalã a României pentru necesitãti curente Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. poate efectua operatiuni de încasãri si plãti în lei si în valutã.

Operatiunile de încasãri si plãti cu strãinãtatea se vor efectua prin unitãtile bancare.

 

ARTICOLUL 28

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. se stabileste, în conditiile legii, pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generalã a actionarilor.

(2) Profitul Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” -S.A., rãmas dupã plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotãrârii adunãrii generale a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. îsi constituie un fond de rezervã si alte fonduri în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de cãtre Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. în conditiile legii, dupã aprobarea bilantului contabil de cãtre adunarea generalã a actionarilor.

(5) În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele producerii acestora si va hotãrî în consecintã modul în care vor fi suportate aceste pierderi. Suportarea pierderilor de cãtre actionari se va face proportional cu aportul de capital si în limita capitalului social subscris.

 

ARTICOLUL 29

Registrele

 

Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. va tine, prin grija directorului general si a cenzorilor, toate registrele prevãzute de lege.

 

CAPITOLUL IX

Asocierea

ARTICOLUL 30

 

Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. se poate asocia cu societãti comerciale din alte sectoare de activitate, române si strãine, care au legãturã cu obiectul de activitate al acesteia. Asocierea se face pe bazã de contract de asociere.

 

ARTICOLUL 31

 

Societãtile comerciale asociate cu Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. vor respecta si vor aplica procedurile si metodologiile unitare, stabilite de comun acord în contractul de asociere, pentru desfãsurarea principalelor relatii comerciale, de productie, financiare etc.

 

ARTICOLUL 32

 

Asocierea unei societãti comerciale cu Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. se propune de cãtre directorul general si se aprobã de adunarea generalã a actionarilor si de consiliul de administratie.

 

ARTICOLUL 33

 

Conditiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum si cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. si fiecare societate comercialã asociatã.

 

CAPITOLUL X

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 34

Modificarea formei juridice

 

(1) Modificarea formei juridice a Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. se va putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formelor prevãzute de lege.

(2) Noua societate comercialã va îndeplini formalitãtile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintarea societãtilor comerciale.

 

ARTICOLUL 35

Dizolvarea

 

(1) Urmãtoarele situatii conduc la dizolvarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.:

a) imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate;

b) declararea nulitãtii;

c) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor;

d) falimentul;

e) pierderea unei jumãtãti din capitalul social dupã ce s-a consumat fondul de rezervã, dacã adunarea generalã a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau limitarea lui la suma rãmasã;

f) când numãrul actionarilor scade sub numãrul minim legal;

g) la cererea oricãrui actionar, dacã împrejurãrile de fortã majorã si consecintele lor dureazã mai mult de 8 luni, iar adunarea generalã extraordinarã a actionarilor constatã cã functionarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. nu este posibilã;

h) alte cauze prevãzute de lege sau de actul constitutiv al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.

(2) Dizolvarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. va fi înscrisã la oficiul registrului comertului si va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 36

Lichidarea

 

(1) Dizolvarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevãzute de lege.

 

ARTICOLUL 37

Litigii

 

(1) Litigiile de orice fel apãrute între Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. si persoane fizice sau juridice, române ori strãine, sunt de competenta instantelor judecãtoresti de drept comun.

(2) Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. si persoane juridice române sau strãine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

ARTICOLUL 38

 

Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. va practica în raporturile cu tertii preturi si tarife în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 39

 

Statutul Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. poate fi modificat prin hotãrâre a adunãrii generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 40

 

Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, ale Codului comercial si ale celorlalte acte normative în materie comercialã.

 

ANEXA Nr. 2

 

SUCURSALELE

Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.

 

Nr.

crt.

Denumirea

Sediul

1.

Sucursala Alba

Municipiul Alba Iulia, Bd Revolutiei nr. 60, judetul Alba

2.

Sucursala Arad

Municipiul Arad, splaiul Mures nr. 6D, judetul Arad

3.

Sucursala Arges

Municipiul Pitesti, Bd Republicii nr. 98, judetul Arges

4.

Sucursala Bacãu

Municipiul Bacãu, str. Alexei Tolstoi nr. 69, judetul Bacãu

5.

Sucursala Bihor

Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 18, judetul Bihor

6.

Sucursala Bistrita-Nãsãud

Municipiul Bistrita, str. Zefirului nr. 1, judetul Bistrita- Nãsãud

7.

Sucursala Botosani

Municipiul Botosani, str. Mihail Kogãlniceanu nr. 4, judetul Botosani

8.

Sucursala Brasov

Municipiul Brasov, Str. Feldioarei nr. 6A, judetul Brasov

9.

Sucursala Brãila

Municipiul Brãila, Str. Vapoarelor nr. 13A, judetul Brãila

10.

Sucursala Buzãu

Municipiul Buzãu, str. Lt. col. Gheorghe Iacob nr. 2, judetul Buzãu

11.

Sucursala Caras Severin

Municipiul Resita, Str. Sportului nr. 4A, judetul Caras Severin

12.

Sucursala Cãlãrasi

Municipiul Cãlãrasi, prelungirea Bucuresti nr. 2, judetul Cãlãrasi

13.

Sucursala Cluj

Municipiul Cluj- Napoca, Str. Sobarilor nr. 36A, judetul Cluj

14.

Sucursala Constanta

Municipiul Constanta, Str. Sburãtorului nr. 4, judetul Constanta

15.

Sucursala Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Morii nr. 5, judetul Covasna

16.

Sucursala Dâmbovita

Comuna Ulmi, judetul Dâmbovita

17.

Sucursala Dolj

Municipiul Craiova, Calea Dunãrii nr. 35, judetul Dolj

18.

Sucursala Galati

Municipiul Galati, Str. Stiintei nr. 97, judetul Galati

19.

Sucursala Giurgiu

Municipiul Giurgiu, Sos. Sloboziei nr. 193, judetul Giurgiu

20.

Sucursala Gorj

Municipiul Târgu Jiu, bd Ecaterina Teodoroiu nr. 99, judetul Gorj

21.

Sucursala Harghita

Municipiul Miercurea- Ciuc, str. Bolyai nr. 11, judetul Harghita

22.

Sucursala Hunedoara

Municipiul Deva, Str. Depozitelor nr. 6, judetul Hunedoara

23.

Sucursala Ialomita

Municipiul Slobozia, str. Cuza Vodã nr. 5, judetul Ialomita

24.

Sucursala Iasi

Municipiul Iasi, Str. Sãrãriei nr. 16, judetul Iasi

25.

Sucursala Maramures

Municipiul Baia Mare, Str. Mãrgeanului nr. 2, judetul Maramures

26.

Sucursala Mehedinti

Municipiul Drobeta- Turnu Severin, str. Carol I nr. 1A, judetul Mehedinti

27.

Sucursala Mures

Orasul Sângeorgiu de Mures, str. Râul Morii nr. 1.357, judetul Mures

28.

Sucursala Neamt

Municipiul Piatra- Neamt, Aleea Tiparului nr. 8, judetul Neamt

29.

Sucursala Olt

Municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 5, judetul Olt

30.

Sucursala Prahova

Municipiul Ploiesti, str. Anton Pann nr. 7, judetul Prahova

31.

Sucursala Satu Mare

Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bãtrân nr. 81A, judetul Satu Mare

32.

Sucursala Sãlaj

Municipiul Zalãu, Str. Republicii nr. 77, judetul Sãlaj

33.

Sucursala Sibiu

Municipiul Sibiu, Str. Autogãrii nr. 12, judetul Sibiu

34.

Sucursala Suceava

Municipiul Suceava, Str. Universitãtii nr. 8, judetul Suceava

35.

Sucursala Teleorman

Comuna Nanov, judetul Teleorman

36.

Sucursala Timis

Municipiul Timisoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, judetul Timis

37.

Sucursala Tulcea

Municipiul Tulcea, Str. Viticulturii nr. 10, judetul Tulcea

38.

Sucursala Vaslui

Municipiul Vaslui, str. Spiru Haret nr. 5, judetul Vaslui

39.

Sucursala Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. 22 Decembrie nr. 45, judetul Vâlcea

40.

Sucursala Vrancea

Municipiul Focsani, Str. Brãilei nr. 121 bis, judetul Vrancea

41.

Sucursala Bucuresti

Municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

cuprinzând bunurile care vor fi administrate de Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.

 

1. Lucrãri de irigatii formate din prize, statii de pompare de bazã, inclusiv cele reversibile, statii de repompare, canale si conducte de aductiune si distributie a apei de irigatii pânã la statiile de pompare de punere sub presiune, lucrãri de desecare cu pompare si gravitationalã formate din canale colectoare principale cu statiile de pompare aferente, canale de desecare de ordin inferior, drenuri si colectoare de drenaj, lucrãri de combatere a eroziunii solului, baraje si diguri de apãrare împotriva inundatiilor la Dunãre si pe râurile interioare.

2. Lucrãrile din amenajãrile de irigatii si din orezãrii, formate din statii de pompare de punere sub presiune, retele interioare de irigatii formate din conducte si canale, precum si echipamentul mobil de udare fac parte din domeniul privat al statului si vor fi administrate de Societatea Nationalã “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. pânã la transferul la cerere, fãrã platã, conform legii, cãtre asociatiile utilizatorilor de apã pentru irigatii, pe mãsura înfiintãrii acestora.

Transferul acestor bunuri din administrarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. în proprietatea asociatiilor utilizatorilor de apã pentru irigatii se face prin protocol de predare-primire avizat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor.

3. Clãdirile de productie si administrative, cu terenurile aferente, dotãrile, utilajele si mijloacele de transport din domeniul privat al statului se constituie în capitalul social al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A., în valoare de 129.657 milioane lei.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 440.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 23/2000

privind înfiintarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunãtãtirilor Funciare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiintarea Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunãtãtirilor Funciare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 592.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 251/2000 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 251 din 30 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. La articolul unic, punctul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“1. Alineatele (4) si (5) ale articolului 14 vor avea urmãtorul cuprins:

«(4) La cererea institutiei publice implicate sau a agentului de privatizare, pentru stabilirea situatiei obligatiilor bugetare scadente ale societãtilor comerciale supuse privatizãrii, Ministerul Finantelor Publice si celelalte entitãti care au în administrare bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale vor initia procedura întocmirii unor rapoarte asupra naturii si cuantumului obligatiilor respective.

(5) Pe baza rapoartelor întocmite Ministerul Finantelor Publice si celelalte entitãti care administreazã bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale vor emite certificate de obligatii bugetare, care vor preciza natura si cuantumul obligatiilor bugetare pe care le au în administrare la data raportului, pe baza documentelor contabile ale societãtii comerciale si a declaratiei pe propria rãspundere a administratorilor acesteia cã nu mai dispun de alte acte, documente, înscrisuri neoperate în evidenta contabilã.»”

2. La articolul unic, dupã punctul 2 se introduce punctul 3 cu urmãtorul cuprins:

“3. Alineatul 7 al articolului 14 va avea urmãtorul cuprins:

«(7) Termenele si etapele procedurii de întocmire a raportului si de emitere a certificatului de obligatii bugetare vor face obiectul reglementãrii normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentã.»”

Art. II. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 18 octombrie 1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 444.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 251/2000 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997

privind privatizarea societãtilor comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 251/2000 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 596.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 55 din 19 mai 2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000, cu urmãtoarele modificãri:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - Se anuleazã datoriile fostei Companii Române de Petrol care a fuzionat prin absorbtie cu Societatea Nationalã a Petrolului «Petrom» - S.A., fatã de Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare, în sumã de 255.470.852.850 lei, echivalentul a 16.000.930,28 USD.”

2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - Suma anulatã potrivit art. 1 se scade din evidentele contabile ale Societãtii Nationale a Petrolului «Petrom» - S.A. si ale Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare.”

3. Dupã articolul 2 se introduce articolul 3 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - Suma de 16.000.930,28 USD aferentã fostei Companii Române de Petrol urmeazã acelasi regim juridic de recuperare ca si suma de 507.300.000 USD prevãzutã în Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, evidentiindu-se în conturile în afara bilantului ale Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 445.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã :

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 597.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civilã pentru interventie de urgentã în caz de dezastru

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civilã pentru interventie de urgentã în caz de dezastru, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 16 martie 2000, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Formatiunile îndeplinesc urmãtoarele atributii principale:

a) cerceteazã, identificã si evalueazã efectele dezastrului, transmit date si informatii organelor abilitate;

b) cautã, localizeazã si salveazã victimele din zona dezastrelor si a accidentelor majore;

c) acordã primul ajutor medical de urgentã la locul interventiei si evacueazã persoanele afectate;

d) participã la actiunile de decontaminare a personalului, tehnicii si echipamentului în caz de accident chimic, nuclear si biologic;

e) participã la asigurarea cu apã potabilã si la distribuirea hranei persoanelor sinistrate;

f) participã la pregãtirea populatiei pe linia protectiei civile.

(2) Pe timpul îndeplinirii atributiilor formatiunile colaboreazã cu structuri ale Ministerului de Interne, subunitãti ale Ministerului Apãrãrii Nationale, formatiuni de Cruce Rosie si cu alte structuri legal constituite, care au competentã în acest domeniu.”

2. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Personalul militar încadrat în formatiunile de protectie civilã, constituite potrivit prezentei ordonante de urgentã, provine din structurile Ministerului Apãrãrii Nationale, Ministerului de Interne, precum si din celelalte structuri militare ale fortelor armate.”

3. La articolul 4, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Numirea si eliberarea din functie a personalului civil se fac potrivit prezentei ordonante de urgentã, cu respectarea Codului muncii si a conditiilor prevãzute în Legea protectiei civile nr. 106/1999.”

4. La articolul 5, alineatele (2) si (3) vor avea urmãtorul cuprins:

“(2) Personalul militar si civil al formatiunilor care executã misiuni de interventie beneficiazã de un spor de 30%, calculat la solda lunarã, respectiv la salariul de bazã, indiferent de timpul efectiv lucrat, pentru luna în care a executat cel putin o interventie. De acelasi drept beneficiazã si persoanele din Comandamentul Protectiei Civile, inspectoratele de protectie civilã judetene, respectiv al municipiului Bucuresti si ale sectoarelor acestuia, precum si sefii protectiei civile care au condus sau au coordonat mãsurile de interventie.

(3) Categoriile de personal din cadrul formatiunilor, din inspectoratele de protectie civilã judetene, respectiv al municipiului Bucuresti si ale sectoarelor acestuia, care beneficiazã de sporul prevãzut la alin. (2), se stabilesc de prefectul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, unde s-a efectuat interventia, pe baza evidentei nominale a participantilor la interventie, prezentatã de seful formatiunii pentru fiecare caz. Celelalte persoane se stabilesc prin ordin al comandantului Comandamentului Protectiei Civile.”

5. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Ofiterii, maistrii militari, subofiterii si personalul civil, încadrati în formatiunile de protectie civilã constituite potrivit prezentei ordonante de urgentã, care si-au pierdut total capacitatea de muncã în timpul serviciului ori ca urmare a activitãtilor de interventie, vor primi, în afara drepturilor ce decurg din pensionare, o singurã datã, un ajutor bãnesc egal cu de 12 ori solda lunarã sau salariul de bazã din ultima lunã de activitate.”

6. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Fondurile necesare pentru dotarea formatiunilor cu tehnica si materialele prevãzute în anexele nr. 3 si 4 se asigurã din bugetul de stat, bugetele locale, precum si din donatii sau alte fonduri legal constituite.

(2) Dotarea formatiunilor cu tehnica necesarã pentru îndeplinirea misiunilor specifice si cu mijloace fixe se asigurã de Ministerul Apãrãrii Nationale prin Comandamentul Protectiei Civile, iar dotarea cu materiale si obiecte de inventar, de cãtre consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pe al cãror teritoriu fiinteazã.

(3) Bunurile provenite din donatii externe sunt scutite de taxe vamale.

(4) Asigurarea materialã pentru functionarea, pregãtirea si întretinerea bunurilor materiale din dotarea formatiunilor se asigurã de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pe al cãror teritoriu fiinteazã.

(5) Bunurile materiale aflate în dotarea formatiunilor, consumate sau distruse pe timpul interventiei, se completeazã sau se înlocuiesc de consiliile locale sau judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, în folosul cãrora s-a efectuat interventia, pe baza confirmãrilor de folosire a acestora, date de sefii formatiunilor.

(6) Clãdirile si terenurile necesare formatiunilor pentru functionare si pregãtire, precum si pentru depozitarea tehnicii.si a materialelor din dotare vor fi puse la dispozitie acestora de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale, iar acolo unde acest lucru nu este posibil spatiile necesare vor fi asigurate de consiliile locale sau judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pe al cãror teritoriu se organizeazã si fiinteazã, potrivit anexei nr. 2.”

9. La anexa nr. 2, numerele curente 1 si 4, corespunzãtoare coloanei “Garnizoana de dislocare” vor avea urmãtorul cuprins:

“1. Bucuresti

.........................................................................................

4. Caransebes”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 11 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 448.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civilã pentru interventie de urgentã în caz de dezastru

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civilã pentru interventie de urgentã în caz de dezastru si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 600.