Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURA

de autorizare a functionării comerciantilor din punct de vedere al protectiei mediului

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură reglementează conditiile de solicitare si de emitere a acordului si/sau autorizatiei de mediu, denumite în continuare acord, respectiv autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a acestora, precum si cuantumul taxelor si tarifelor aferente, în vederea autorizării functionării comerciantilor în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001.

(2) Acordul/autorizatia reprezintă documentul care conditionează functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei privind protectia mediului înconjurător.

(3) Eliberarea acordului/autorizatiei în urma evaluării sediului social si a activitătilor desfăsurate în acesta dă dreptul comerciantului să functioneze si să desfăsoare activitătile pentru care a fost autorizat.

(4) Neeliberarea acordului/autorizatiei atrage neeliberarea certificatului de înregistrare.

Art. 2. - (1) Obiectivele si activitătile desfăsurate la sediile sociale ale comerciantilor sunt considerate activităti cu impact redus asupra mediului si sunt supuse prezentei proceduri.

(2) Activitătile de productie, import-export sau servicii, altele decât cele aferente sediului social al comerciantului, vor fi  supuse unei proceduri specifice de autorizare în conformitate cu prevederile cap. II sectiunea 1 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată.

Art. 3. - (1) Obtinerea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investitii noi si pentru modificarea celor existente.

(2) Nu necesită acord de mediu activitătile care nu implică lucrări de constructii-montaj, cu exceptia celor prevăzute la pct. 8 lit. g) si i) din anexa nr. II la Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată.

(3) Obtinerea autorizatiei de mediu este obligatorie pentru desfăsurarea oricărei activităti cu impact asupra mediului.

(4) Pentru activitătile cu impact redus asupra mediului se aplică prezenta procedură.

Art. 4. - În cazul în care la sediul social al comerciantului nu se desfăsoară activităti supuse procedurii de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului nu este necesară eliberarea acordului/autorizatiei în această etapă.

Art. 5. - Acordul/autorizatia se eliberează de inspectoratul teritorial de protectie a mediului în a cărui rază teritorială se află sediul social al comerciantului, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale.

Art. 6. - Inspectoratele teritoriale de protectie a mediului au următoarele obligatii:

a) să delege la Biroul unic unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnătură, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001;

b) să evalueze sediul social si activitătile desfăsurate în acesta si să transmită reprezentantului delegat la Biroul unic un referat care să contină rezultatul evaluării, în termen de maximum 10 zile de la data pronuntării încheierii judecătorului delegat.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile solicitantului

 

Art. 7. - (1) În vederea obtinerii acordului/autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare tip, în care va mentiona datele de identificare a sediului social si activitătile care se desfăsoară la sediu, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

(2) Anexate la cererea de înregistrare, conform opisului de documente necesare în vederea autorizării, se vor depune:

a) o fisă-tip de prezentare a obiectivului/activitătii, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.1 care face parte integrantă din prezenta procedură, care contine descrierea acestora si principalele informatii din care să rezulte date privind impactul asupra mediului, la care se anexează, după caz, documente

doveditoare ale sarcinilor privind protectia mediului care grevează aporturile în natură la capitalul social;

b) dovada achitării taxei/tarifului aferente autorizării.

(3) Orice modificare ulterioară, prin lucrări de constructii-montaj, a obiectivelor si activitătilor declarate initial este supusă procedurii de emitere a acordului de mediu, în conformitate cu prevederile art. 3.

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare a functionării comerciantilor

 

1. Atributiile reprezentantului inspectoratului teritorial de protectie a mediului delegat la Biroul unic

Art. 8. - Reprezentantul inspectoratului teritorial de protectie a mediului delegat la Biroul unic are următoarele obligatii, cu respectarea termenelor stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001:

a) să verifice dosarul pentru obtinerea acordului, respective a autorizatiei, cuprinzând documentele prevăzute la art. 7 alin. (2), si să îl transmită de îndată inspectoratului teritorial de protectie a mediului (cu borderou);

b) să verifice încadrarea corectă a fiecărei solicitări în cuantumul taxelor/tarifelor aferente autorizării;

c) să comunice inspectoratului teritorial de protectie a mediului, concomitent cu transmiterea dosarului, termenul până la care trebuie să primească referatul cu privire la eliberarea acordului/autorizatiei solicitate sau, după caz, respingerea solicitării;

d) să comunice solicitantului data vizitei personalului de specialitate al inspectoratului teritorial de protectie a mediului la sediile supuse autorizării;

e) să completeze si să semneze anexa la certificatul de înregistrare, pe baza concluziilor cuprinse în referatul primit, sau, după caz, să asigure informarea în scris a solicitantului cu privire la neconformitătile constatate si la actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite.

2. Evaluarea sediilor si/sau a activitătilor pentru care se solicită autorizarea

Art. 9. - (1) Inspectoratul teritorial de protectie a mediului, prin personalul său de specialitate, verifică conditiile de functionare, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare privind protectia mediului.

(2) Inspectoratul teritorial de protectie a mediului va întocmi referatul cuprinzând concluziile evaluării, propunând clar una dintre variantele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001; în situatia în care se constată că nu sunt îndeplinite conditiile pentru autorizarea functionării vor fi precizate neconformitătile si actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite, care motivează neeliberarea acordului/autorizatiei.

(3) Conducătorul inspectoratului teritorial de protectie a mediului va semna referatul si îl va transmite reprezentantului delegat la Biroul unic.

 

CAPITOLUL IV

Perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a acordului/autorizatiei, precum si cuantumul taxelor/tarifelor aferente

 

Art. 10. - Durata de valabilitate a acordului/autorizatiei de mediu este de un an, dacă în această perioadă nu intervin schimbări care să afecteze conditiile stabilite prin actele de reglementare.

Art. 11. - (1) Acordul/autorizatia se retrage de către inspectoratul teritorial de protectie a mediului în cazul în care comerciantul nu mai îndeplineste conditiile de functionare pentru care a fost autorizat, prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare.

(2) Retragerea autorizatiei se face pe baza unui procesverbal întocmit de inspectoratul teritorial de protectie a mediului cu o motivatie temeinică privind neconformitătile si actele normative ale căror prevederi au fost încălcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe acesta, Biroului unic.

Art. 12. - Inspectoratul teritorial de protectie a mediului asigură arhivarea documentatiei specifice, prevăzută la art. 7 alin. (2), care a stat la baza eliberării acordului/autorizatiei, inclusiv a revizuirilor, retragerilor si reautorizărilor.

Art. 13. - Camerele de comert si industrie teritoriale vor asigura arhivarea referatelor de evaluare si a copiilor de pe documentele referitoare la retragerea sau revizuirea acordului/autorizatiei, respectiv la reautorizare.

Art. 14. - (1) Cuantumul taxelor pentru emiterea acordurilor de mediu este de 50.000 lei, iar cuantumul taxelor pentru emiterea autorizatiilor de mediu este de 100.000 lei pentru activitătile cu impact redus asupra mediului si vor constitui surse de venit ale Fondului pentru mediu.

(2) Cuantumul tarifelor pentru emiterea acordurilor de mediu este de 100.000 lei, iar cuantumul tarifelor pentru emiterea autorizatiilor de mediu este de 200.000 lei pentru activitătile cu impact redus asupra mediului.

 

CAPITALUL V

Dispozitii finale

 

Art. 15. - Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător si pentru autorizarea functionării filialelor, sucursalelor si celorlalte sedii secundare - agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, altele decât sediul social, precum si în cazul reînnoirii acordului/autorizatiei, la expirarea valabilitătii acestuia/acesteia, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate, cu exceptia activitătilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

 

ANEXA Nr. 4.1.

 

Fisa de prezentare

a obiectivului/activitătii comerciantului

 

1. Datele de identificare

Numele .......................................................................................................

Adresa ........................................................................................................

Numărul  de telefon.................................. .Fax .........................................

2. Caracteristicile constructiei

2.1. Mărimea sediului social în folosintă

Suprafata totală (mp)

Suprafata utilizată pentru sediul social (mp)

2.2. Modul de utilizare a constructiei

Utilizare exclusivă pentru sediul social:

Utilizare mixtă/în diviziune cu alte tipuri de activităti si/sau beneficiari (se vor specifica celelalte activităti)

3. Acte doveditoare ale dreptului de folosintă/proprietate a spatiului pentru sediul social

Felul documentului:

Nr. ................ Eliberat de ......................... Data eliberării …. Valabil până la ….

 

4. Asigurarea utilitătilor*)

 

 

4.1. Alimentare cu apă

Sistem centralizat sau din sursa altui beneficiar:

Sursă proprie: (se va anexa descrierea)

4.2. Evacuarea apelor uzate

Sistem de canalizare orăsenească sau a altei unităti:

Sistem propriu: (se va anexa descrierea)

4.3. Încălzire

Sistem cu centrală de zonă:

Sistem propiu: (se va anexa descrierea si tipul combustibilului utilizat)

4.4. Evacuarea deseurilor

Sistem de colectare centralizat:

Sistem propriu: (se va anexa descrierea

5. Numărul de personal

Cu normă de lucru intreagă:

Cu normă de lucru partială:

6. Activităti declarate la înregistrare:

 

 

7. Aporturi în natură la capitalul social, care servesc la desfăsurarea unor activităti declarate la înregistrare

Tipul:

Sarcini de mediu de care sunt grevate:

8. Declaratie (semnată de reprezentantul legal al solicitantului/ comerciantului)

Subsemnatul ............................., în calitate de actionar/asociat, declar pe propria răspundere că informatiile consemate în această fisă de prezentare sunt conforme cu realitatea, cunoscând că falsul în declaratii este pedepsit de legea penală.

…………….

(semnătura)

9. Reprezentantul legal al solicitantului/comerciantului

Numele si prenumele

Pozitia

Data


* Se vor anexa documentele dovedětoare ale serviciilor specificate la pct. 4.1-4.4.

 

 


ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURA

de autorizare a functionării comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură reglementează conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, denumită în continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a acesteia, precum si cuantumul tarifelor aferente, în vedere autorizării functionării comerciantilor în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001.

(2) Autorizatia reprezintă documentul care conditionează functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei de protectie a muncii, în scopul prevenirii accidentelor de muncă si bolilor profesionale.

(3) Eliberarea autorizatiei în urma evaluării sediului social si a activitătilor desfăsurate în acesta dă dreptul comerciantului să functioneze si să desfăsoare activitătile pentru care a fost autorizat.

(4) Neeliberarea autorizatiei atrage neeliberarea certificatului de înregistrare.

Art. 2. - Autorizatia se eliberează de autoritătile competente în a căror rază teritorială se află sediul social al comerciantului, respectiv inspectoratele teritoriale de muncă, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale.

Art. 3. - Inspectoratul teritorial de muncă are următoarele obligatii:

a) să delege la Biroul unic unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnătură, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001;

b) să evalueze sediul social si activitătile desfăsurate în acesta si să transmită reprezentantului delegat la Biroul unic un referat care să contină rezultatul evaluării, în termen de maximum 10 zile de la data pronuntării încheierii judecătorului delegat.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile solicitantului

 

Art. 4. - (1) În vederea obtinerii autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare tip, în care va mentiona datele de identificare a sediului social si activitătile care se desfăsoară la sediu, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

2) Anexate la cererea de înregistrare, conform opisului dedocumente necesare în vederea autorizării, se vor depune:

a) declaratia pe propria răspundere privind respectarea legislatiei de protectie a muncii, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.1;

b) lista cuprinzând echipamentele tehnice din dotare;

c) copii de pe certificatele de conformitate ale echipamentelor tehnice folosite în zone cu pericol de explozie (după caz);

d) dovada achitării tarifului aferent autorizării.

Art. 5. - Pentru activitătile care pot genera pericole deosebite si care intră sub incidenta prevederilor Decretului nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice, ale Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, precum si ale Legii nr. 85/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în agricultură si silvicultură, este

necesară obtinerea prealabilă a unor avize si/sau autorizări distincte, conform prevederilor reglementărilor legale susmentionate, care se vor depune o dată cu documentele prevăzute la art. 4 alin. (2).

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare a functionării comerciantilor

 

1. Atributiile reprezentantului inspectoratului teritorial de muncă delegat la Biroul unic

Art. 6. - Reprezentantul inspectoratului teritorial de muncă delegat la Biroul unic are următoarele obligatii, cu respectarea termenelor stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001:

a) să verifice dosarul pentru obtinerea autorizatiei, cuprinzând documentele prevăzute la art. 4 alin. (2), si să îl transmită de îndată inspectoratului teritorial de muncă (cu borderou);

b) să verifice încadrarea corectă a fiecărei solicitări în cuantumul tarifelor aferente autorizării;

c) să comunice inspectoratului teritorial de muncă, concomitent cu transmiterea dosarului, termenul până la care trebuie să primească referatul cu privire la acordarea autorizatiei solicitate sau, după caz, respingerea solicitării;

d) să comunice solicitantului data vizitei personalului de specialitate al inspectoratului teritorial de muncă la sediile supuse autorizării;

e) să completeze si să semneze anexa la certificatul de înregistrare, pe baza concluziilor cuprinse în referatul primit, sau, după caz, să asigure informarea în scris a solicitantului cu privire la neconformitătile constatate si la actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite.

2. Evaluarea sediilor si/sau a activitătilor pentru care se solicită autorizarea

Art. 7. - (1) Inspectoratul teritorial de muncă va proceda astfel:

a) va evalua continutul documentelor din dosarul solicitantului din punct de vedere al legislatiei de protectie a muncii;

b) va analiza la sediul solicitantului, la data comunicată, conformitatea documentelor cu situatia din teren;

c) va efectua la sediul solicitantului evaluarea aplicării măsurilor minime necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă si a bolilor profesionale.

(2) Inspectoratul teritorial de muncă va redacta referatul cuprinzând concluziile evaluării, propunând clar una dintre variantele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001; în situatia în care se constată că nu sunt îndeplinite conditiile pentru autorizarea functionării vor fi precizate neconformitătile si actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite, care motivează neeliberarea autorizatiei.

(3) Inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de muncă va semna referatul si îl va transmite reprezentantului în Biroul unic.

 

CAPITOLUL IV

Perioada de valabilitate si modalitatea de revizuire a autorizatiei, precum si cuantumul tarifelor aferente

 

Art. 8. - (1) Autorizatia este valabilă atâta timp cât nu s-au modificat conditiile initiale pentru care aceasta a fost eliberată.

(2) La modificarea conditiilor initiale comerciantul va solicita Biroului unic revizuirea autorizatiei.

(3) Conform art. 9 alin. (2) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, comerciantii au obligatia să confirme anual la inspectoratele teritoriale de muncă faptul că se mentin conditiile initiale pentru care s-a eliberat autorizatia.

Art. 9. - Tarifele pentru serviciile prestate pentru autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii sunt prevăzute în anexa nr. 5.2.

Art. 10. - (1) Autorizatia se retrage de către inspectoratul teritorial de muncă în cazul în care se constată că nu sunt mentinute conditiile existente la data obtinerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat revizuirea autorizatiei, prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare.

(2) Retragerea autorizatiei se face pe baza unui procesverbal întocmit de inspectoratul teritorial de muncă cu o motivatie temeinică privind neconformitătile si actele normative ale căror prevederi au fost încălcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta, Biroului unic si Inspectiei Muncii.

Art. 11. - Inspectoratul teritorial de muncă asigură arhivarea documentatiei specifice, prevăzută la art. 4 alin. (2), care a stat la baza eliberării autorizatiei, inclusiv a revizuirilor, retragerilor si reautorizărilor.

Art. 12. - Camerele de comert si industrie teritoriale vor asigura arhivarea referatelor de evaluare si a copiilor de pe documentele referitoare la retragerea sau la revizuirea autorizatiei, respectiv la reautorizare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 13. - Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător si pentru autorizarea functionării filialelor, sucursalelor si celorlalte sedii secundare - agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate.

Art. 14. - Anexele nr. 5.1 si 5.2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 5.1

 

DECLARATIE

pe propria răspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii

 

Subsemnatul .........................., în calitate de asociat/actionar, declar pe propria răspundere că activitătile enumerate mai jos si pentru care se solicită autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se vor desfăsura în conformitate cu prevederile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, normelor generale de protectie a muncii, normelor specifice de securitate a muncii, standardelor de securitate si ale altor reglementări în vigoare specifice activitătii desfăsurate.

Numărul de personal care desfăsoară activităti în sediul social este de ..................................... .

Activităti efectuate la sediul social:

Codul CAEN Denumirea CAEN

Activitate principală ................................................... ........................................................................

Alte activităti ................................................... ........................................................................ ................................................... ........................................................................................................................... ............................................................................................................. ............. ........................................................................................................................... ........................................................................

Ne angajăm ca, în situatia în care urmează să efectuăm si alte activităti, să solicităm revizuirea autorizatiei emise, iar în situatia în care vom înfiinta subunităti (filiale, sucursale sau puncte de lucru) să solicităm autorizatia acestora prin Biroul unic din judetul în care este amplasată subunitatea.

 

.................................

(semnătura).

 

În sustinerea celor de mai sus:

I. Declarăm că:

 

Conditii

Dacă este cazul, se marchează cu X

 

1. Activitatea de protectie a muncii este asigurată si se desfăsoară în mod organizat

 

2. Conditiile pentru instruirea corespunzătoare, în domeniul protectiei muncii, a participantilor la procesul de muncă sunt asigurate.

 

3. Spatial construit este adecvat activitătilor unitătii si corespunde ca rezistentă reglementărilor legate în vigoare.

 

4. Riscurile de accidentare sau îmbolnăvire profesională generate de activitătile desfăsurate sunt identificate.

 

5. Sunt stabilite măsurile de apărare a vietii, integritătii corporale si sănătătii participantilor la procesul de muncă.

 

6. Echipamentele tehnice utilizate în atmosfere normale sunt certificate din punct de vedere al calitătii de securitate a muncii, conform reglementărilor legate în vigoare.

 

7. Echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potential explozive sunt certificate din punct de vedere al calitătii de securitate a muncii, conform reglementărilor legate în vigoare.

 

8. Echipamentele tehnice sunt asigurate corespunzător cu sisteme si dispozitive de protectie, cu aparatură de măsură si control.

 

9. Locurile de muncă sunt dotate cu mijloacele necesare pentru interventie în caz de accident sau intoxicatii, conform baremurilor în vigoare.

 

10. Concentratiile substantelor toxice, explozive si inflamabile în mediul de lucru sunt controlate periodic.

 

11. Personalul este dotat cu echipamentul individual de protectie reglementar necesar pentru protejarea contra tuturor factorilor de risc la care este expus, de calitate de protectie corespunzătoare si certificat conform reglementărílor în vigoare.

 

12. Este încadrat personalul necesar, specializat si autorizat reglementar pentru meserii si profesii specificate în Normele Generate de Protectia Muncii

 

 

 

II. Precizăm:

1. Riscurile principale de accidentare si/sau îmbolnăvire profesională.

2. Se dispune după caz de:

- proiectul pentru constructie si tehnologie si/sau raport de expertiză nr. ..... / data ....... elaborat de .............;

- proiectul de zonare Ex pentru prevenirea exploziilor si incendiilor în zonele cu atmosferă potential explozivă, nr. ….. / data .......... elaborat de .............................. .;

- autorizatia pentru produse si substante toxice conform Decretului nr.466/1979;

- autorizatia pentru materii explozive conform Legii nr.126/1995;

- autorizatia pentru produce de uz fitosanitar conform Legii nr.85/1995.

3. Lista echipamentelor tehnice (tip, nr.) sub incidenta ISCIR cu mentionarea numărului autorizatiei si a datei scadente de verificare.

 

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaratii este pedepsit de legea penală.

……………..

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 5.2

 

Tarife

pentru serviciile prestate pentru autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii

 

Nr. crt.

Activitatea

Tariful

 

Expertizarea persoanelor fizice si juridice în vederea eliberării autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, a revizuirii autorizatiei conform legislatiei în vigoare

Întreprinderi micro - 450.000 lei

Întreprinderi mici - 700.000 lei

Întreprinderi mijlocii - 1.350.000 lei

Întreprinderi mari - 2.250.000 lei

2

Expertiza si analiza în vederea eliberării autorizatiei pentru producerea, detinerea, transportul, comercializarea si utilizarea substantelor toxice precum si a substantelor de uz fitosanitar conform Ordonantei Guvernului nr.4/1995

Întreprinderi micro - 450.000 lei

Întreprinderi mici - 700.000 lei

Întreprinderi mijlocii - 1.350.000 lei

Întreprinderi mari - 2.250.000 lei

3.

Expertiza si analiza în vederea eliberării autorizatiei de detinere a materiilor explozive în conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.126/1995

- materii explozive propriu-zise - 1.800.000 lei

- obiecte artizanale si de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice

a) detinere maximum 3 kg. – 180.000 lei

b) detinere între 3 si 100 kg - 900.000 lei

c) detinere peste 100 kg. - 4.500.000 lei

4

Expertiza si analiza în vederea eliberării autorizatiei de depozitare a materiilor explozive în conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.126/1995

Întreprinderi micro - 450.000 lei

Întreprinderi mici - 700.000 lei

Întreprinderi mijlocii - 1.350.000 lei

Întreprinderi mari - 2.250.000 lei

5

Expertiza si analiza în vederea obtinerii vizei anuale a autorizatiei de detinere materii explozive

- materii explozive propriu-zise – 270.000 lei

 

 

- obiecte artizanale si de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice

 

 

a) detinere maximum 3 kg. – 90.000 lei

 

 

b) detinere între 3 si 100 kg – 450.000 lei

 

 

c) detinere peste 100 kg. – 1.800.000 lei

6

Analiza si avizarea documentatiilor aferente instalatiilor din mediile cu potential exploziv

- 180.000 lei/oră

7

Expertiza si analiza în vederea eliberării documentului de clasificare a minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze

- 900.000 lei

8

Expertiza în vederea emiterii avizului de amplasament al firidelor de explozivi la persoanele juridice cu profil minier

- 450.000 lei/firidă

9

Expertiza în vederea autorizării încăperilor pentru depozitarea, păstrarea si manipularea capselor pentru pistoale de implant bolturi, fuzee antigrindină si capse de alarmare utilizate la transportul feroviar

- 450.000 lei/încăpere

10

Analiza în vederea avizării documentatiilor pentru împucări (explozii) masive cu peste 100 t exploziv (echivalent TNT), inclusiv asistentă tehnică)

- 1.350.000 lei

 

Pentru activitătile de expertize sau asistentă tehnică, în cazul extinderii domeniului de autorizare sau al reautorizării, se va tarifa cu 75% din tariful specificat.

Emiterea duplicatelor (certificate, avize etc.) în conditiile legii se va tarifa cu 50% din valoarea initială de eliberare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea, functionarea si atributiile Institutului National de Cercetare pentru Sport

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 53 din Legea educatiei fizice si sportului

nr. 69/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Institutul National de Cercetare pentru Sport este institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, înfiintată prin reorganizarea Centrului de Cercetări pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.) care se desfiintează.

Art. 2. - Institutul National de Cercetare pentru Sport are ca obiect principal de activitate desfăsurarea si promovarea activitătilor de sprijinire a sportului de performantă si a educatiei fizice prin mijloace specifice de cercetare-dezvoltare si inovare, efectuarea de expertize si acordarea de consultantă si asistentă tehnică în domeniul sportului si educatiei fizice, elaborarea de propuneri privind strategia de dezvoltare a domeniului, realizarea obiectivelor prevăzute în programele proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului, precum si participarea la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare

si inovare si ale programelor componente.

Art. 3. - (1) Activitatea Institutului National de Cercetare pentru Sport este condusă de directorul general, iar în lipsa acestuia, de directorul general adjunct.

(2) Directorul general al Institutului National de Cercetare pentru Sport si directorul general adjunct sunt numiti prin ordin al ministrului tineretului si sportului, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a Institutului National de Cercetare pentru Sport este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Institutul National de Cercetare pentru Sport poate propune Ministerului Tineretului si Sportului înfiintarea în cadrul structurii sale de laboratoare si alte subunităti fără personalitate juridică, precum si modificarea numărului de posturi.

Art. 5. - (1) Personalul existent în cadrul Centrului de Cercetări pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.) se transferă, conform prevederilor legale, la Institutul National de Cercetare pentru Sport.

(2) Numărul maxim de posturi din Institutul National de Cercetare pentru Sport este de 73.

(3) Salarizarea personalului se face în conditiile legii.

Art. 6. - Patrimoniul Institutului National de Cercetare pentru Sport, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2000, este de 1.820.285 mii lei, din care: imobilizări corporale si necorporale 1.217.403 mii lei si active circulante 602.882 mii lei, si se transferă de la Centru de Cercetări pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.) pe bază de protocol de predare-preluare, conform legii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - Activitatea Institutului National de Cercetare pentru Sport este finantată din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat pentru realizarea unor programe proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului.

Art. 8. - Institutul National de Cercetare pentru Sport îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. - Statele de functii si statele de personal ale Institutului National de Cercetare pentru Sport se aprobă prin ordin al ministrului tineretului si sportului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Pozitia X de la litera A “Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului” din cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea

Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“X. Institutul National de Venituri extrabugetare si Cercetare pentru Sport alocatii de la bugetul de stat”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Vasile Molan,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 628.

 

ANEXA Nr. 1

 

Numărul maxim de posturi = 73

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului National de Cercetare pentru Sport

 

Director general

Consiliul stiintific

Director general adjunct Contabil-sef

Laborator de tehnologia performantei sportive si biologia efortului

Serviciul administrativ

Serviciul financiar-contabil

Compartiment de audit intern

Sector de documentare si prelucrarea informatiei sportive

Laborator de control doping

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare pentru Sport

 

CAPITOLUL I

Scopul si obiectul de activitate

 

Art. 1. - (1) Institutul National de Cercetare pentru Sport, denumit în continuare institut, este persoană juridical organizată ca institutie publică aflată în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului.

(2) Institutul îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu prezentul regulament.

Art. 2. - Institutul este înfiintat în scopul desfăsurării activitătilor de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică, asistentă tehnică, consultantă si expertiză în domeniul educatiei fizice si sportului, realizării obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, precum si al participării, prin propuneri, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului.

Art. 3. - Obiectul de activitate al institutului constă în:

 

A. Activităti de cercetare-dezvoltare:

a) participarea la realizarea strategiei generale a organizării si dezvoltării sportului de performantă si la extinderea, pe măsura creării conditiilor, a activitătii sportive de performantă;.

b) cercetări fundamentale pentru dezvoltarea activitătii de educatie fizică si sport, a metodelor si metodologiei de studiere si crestere a performantei sportive în România;

c) cercetări aplicative pentru dezvoltarea si cresterea eficientei sociale a educatiei fizice si sportului;

d) cercetări si studii referitoare la biologia si biochimia substantelor farmacologice incluse în lista doping a Comitetului International Olimpic si a federatiilor sportive internationale;

e) control doping, expertizare si consultantă în scopul prevenirii si eliminării utilizării de substante interzise în activitatea sportivă;

f) studii asupra impactului social al programelor de stimulare în domeniu;

g) valorificarea optimă a resurselor umane, materiale si financiare în domeniu;

h) studiul dinamicii performantei sportive românesti si internationale;

i) cresterea gradului de diseminare a cunostintelor în domeniu;

j) preluarea directă sau prin licitatie a unor proiecte de cercetare de interes national sau international;

k) propune directiile de dezvoltare a sportului pentru toti, în vederea cresterii standardului de pregătire fizică si ameliorării stării de sănătate a populatiei;

l) analizează evolutia fenomenelor specifice în raport cu tendintele existente pe plan international si propune autoritătilor competente măsurile de rigoare;

m) sprijinirea din punct de vedere metodic a participării sportivilor care reprezintă România la competitiile internationale oficiale;

n) cercetarea reactivitătii biologice, biochimice, biomotrice, fiziologice si psihologice a sportivilor la solicitările de antrenament si în competitii;

o) studierea evolutiei potentialului biomotric al populatiei tinere la scară natională si monitorizarea acestuia în ceea ce priveste activitatea de educatie fizică si sport;

p) determinarea si testarea eficacitătii unor substante sau măsuri terapeutice în vederea ridicării nivelului performantei sportive sau reabilitării în domeniu;

q) cercetarea si elaborarea de principii, materiale, echipamente, instalatii, instrumente si aparatură specifice, în vederea stabilirii si ameliorării metodologiei antrenamentului pentru sportul de performantă;

r) participarea la elaborarea de planuri de management, strategii, standarde, studii de diagnoză si prognoză privind educatia fizică si sportul;

s) dezvoltarea de tehnologie si aparatură de investigare a efortului, de pregătire pentru sport, educatie fizică si pentru recuperare neuromotorie;

s) dezvoltarea de software specific pentru înregistrarea, analiza, dirijarea si planificarea antrenamentului si competitiilor;

t) informare si documentare pentru specialistii din sport;

t) înregistrarea si prelucrarea informatiilor audiovizuale specifice competitiilor sportive si antrenamentelor;

u) transferul de metodologie, privind cresterea performantei motrice, din alte domenii;

v) efectuarea de studii si cercetări privind accelerarea proceselor de refacere a organismului după antrenament si competitii.

 

B. Activităti conexe:

a) organizarea de reuniuni stiintifice si cu caracter tehnico-metodologic în domeniile de interes ale institutului;

b) asistentă tehnică si consultantă la constituirea si implementarea sistemelor de asigurare a calitătii în domeniu;

c) furnizarea de servicii stiintifice si tehnologice;

d) proiectare tehnologică si proiectare de produse speciale care prezintă interes pentru profilul institutului;

e) testare de produse, tehnologii, echipamente si instalatii în vederea omologării;

f) efectuarea de expertize si analize chimice, biologice si de altă natură;

g) dezvoltarea de programe informatice în domeniu si acordarea de asistentă tehnică la informatizarea unor activităti specifice;

h) certificarea produselor si serviciilor în domeniul său de activitate;

i) asigurarea de specialisti necesari pentru realizarea si sustinerea unor programe de instruire, îndrumare tehnică si metodologică privind educatia fizică si sportul;

j) aplicarea procedurilor necesare în vederea acreditării laboratoarelor si aplicarea practică a sistemului de calitate a datelor;

k) eficientizarea actiunilor de autorizare si control referitoare la calitatea programelor de educatie fizică si sport;

l) elaborarea si propunerea spre aprobare autoritătilor competente de norme si metodologii prin care se urmăreste îmbunătătirea programelor de educatie fizică si mărirea eficientei sociale a sportului pentru toti;

m) crearea, întretinerea, perfectionarea si exploatarea bazelor de date utile în cercetarea si asistenta stiintifică pentru educatie fizică si sport;

n) participarea la procesul de armonizare a legislatiei nationale în domeniu cu cea a Uniunii Europene;

o) aplicarea dispozitiilor conventiilor internationale în materie si derularea de programe internationale;

p) înaintarea de propuneri referitoare la elaborarea si actualizarea strategiei nationale privind educatia fizică si sportul si controlul aplicării ei;

q) elaborarea de specificatii si de criterii tehnice în vederea achizitionării de echipamente si instalatii specifice;

r) realizarea de sisteme informatizate.

 

C. Activităti de formare si de specializare profesională în domeniul propriu de activitate:

a) contribuie, cu acordul autoritătilor competente si în conformitate cu reglementările legale aplicabile, la.efectuarea de stagii de pregătire practică sau de

perfectionare stiintifică teoretică, în cadrul institutului, la nivel mediu, universitar si postuniversitar;

b) formarea si specializarea personalului de cercetare din cadrul institutului;

c) organizează cursuri de informare stiintifică în domeniu si realizează, în conditiile legii, schimburi de specialisti, pe durată determinată, cu unităti de cercetare din tară si din străinătate;

d) colaborează cu organizatii neguvernamentale, cu scoli, licee, universităti etc., în cadrul programelor de educatie fizică si sport.

 

D. Activităti de editare si tipărire a lucrărilor de specialitate:

a) editează si tipăreste buletinul informativ al institutului, în care se publică informatii stiintifice si tehnice din domeniu;

b) editează si tipăreste studii, rapoarte, sinteze, colectii de standarde, cataloage de produse, alte publicatii în domeniu;

c) elaborarea si tipărirea de materiale publicitare pentru institut sau pentru promovarea activitătilor de educatie fizică si sport;

d) elaborarea de lucrări de documentare pentru specialistii din domeniu.

 

E. Activităti de transfer si de valorificare a rezultatelor cercetărilor:

a) acordarea de asistentă tehnică, consultantă, precum si monitorizare în activităti privind educatia fizică si sportul;

b) valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul educatiei fizice si sportului prin brevetarea solutiilor originale, publicarea rezultatelor, organizarea si participarea la expozitii, manifestări stiintifice, realizarea unor instalatii experimentale model la nivel pilot;

c) producerea si livrarea de materiale si aparatură în scopul finalizării proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare.

 

F. Activităti de cooperare internatională:

a) colaborarea cu persoane fizice, institute, organizatii  internationale si alte persoane juridice pentru desfăsurarea în comun a unor cercetări în domeniul de activitate propriu;

b) participarea la sesiuni, simpozioane, congrese si la alte manifestări cu caracter intern sau international, de interes pentru domeniul propriu de activitate;

c) încheierea de protocoale de schimb de informatii si de colaborare în vederea elaborării sau concretizării de programe internationale privind educatia fizică si sportul.

 

G. Activităti de productie în vederea sustinerii cercetării, dezvoltării tehnologice si inovării în domeniu, prin unicate si serii mici de produse, microproductie (pentru valorificarea cercetărilor experimentale elaborate); executarea de astfel de produse în vederea participării la expozitii de profil

 

CAPITOLUL II

Patrimoniul

 

Art. 4. - Patrimoniul institutului, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2000, este de 1.820.285 mii lei, din care: imobilizări corporale si necorporale 1.217.403 mii lei si active circulante 602.882 mii lei, si se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.).

Art. 5. - (1) Institutul administrează cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publică, precum si alte bunuri dobândite în conditiile legii. Bunurile proprietate publică, precum si cele dobândite se află în administrarea institutului si se evidentiază distinct în patrimoniul acestuia.

(2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite si trec în administrarea institutului, dacă prin contract nu se prevede altfel, înregistrându-se în evidenta sa contabilă.

(3) În exercitarea drepturilor sale institutul administrează si dispune, în conditiile legii, de bunurile aflate în patrimoniul său, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(4) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL III

Bugetul de venituri si cheltuieli

 

Art. 6. - Institutul întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli si trimestrial bilantul contabil si contul de executie bugetară potrivit normelor legale în v

vigoare.

Art. 7. - Bugetul anual de venituri si cheltuieli se aprobă de Ministerul Tineretului si Sportului.

Art. 8. - Bugetul anual cuprinde la partea de venituri:

a) alocatii de la bugetul de stat;

b) venituri extrabugetare realizate în legătură cu scopul si cu obiectul de activitate ale institutului;

c) donatii si sponsorizări;

d) alte venituri, în conditiile legii.

Art. 9. - Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se realizează în conditiile prevăzute de normele privind finantele publice.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 10. - (1) Institutul poate avea în structură subunităti, sectii, laboratoare, precum si alte componente organizatorice necesare pentru realizarea obiectului său de activitate.

(2) Institutul poate propune Ministerului Tineretului si Sportului înfiintarea în cadrul structurii sale de subunităti fără personalitate juridică, necesare în vederea realizării obiectului său de activitate.

(3) În functie de specificul activitătii pot fi constituite colective specializate sau colective interdisciplinare proprii sau în colaborare cu alte unităti din tară sau din străinătate.

Art. 11. - (1) Modificările în structura organizatorică si functională se propun spre avizare Ministerului Tineretului si Sportului de către directorul general al institutului si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitătile aflate în structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii. Directorul general poate acorda conducătorilor acestor subunităti împuternicire de reprezentare a institutului.

Art. 12. - Conducătorii subunitătilor din structura institutului răspund fată de directorul general si directorul general adjunct pentru îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor încredintate de acestia.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

SECTIUNEA 1

Directorul general

 

Art. 13. - Activitatea curentă a institutului este condusă de directorul general, numit prin ordin al ministrului tineretului si sportului pe baza rezultatelor concursului organizat conform conditiilor si criteriilor stabilite de Ministerul Tineretului si Sportului. Pot participa la concurs numai cercetătorii stiintifici principali gradul I sau II care lucrează în domeniu si au experientă managerială.

Art. 14. - (1) Directorul general are în principal următoarele atributii:

a) reprezintă personal sau prin delegat institutul în relatiile cu celelalte institutii publice sau private, organe jurisdictionale, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tară si din străinătate;

b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;

c) elaborează si prezintă spre avizare Consiliului stiintific, o dată pe an, strategia pe termen scurt a institutului si ajustările strategiilor pe termen mediu si lung, inclusiv modalitătile de finantare a obiectivelor;

d) negociază si semnează contracte si alte acte juridice de angajare a institutului;

e) identifică măsurile optime de valorificare si, după caz, de asimilare în productie a rezultatelor cercetărilor întreprinse;

f) coordonează si controlează activitatea desfăsurată în cadrul sectiilor, laboratoarelor si celorlalte compartimente ale institutului, în vederea realizării la termen a contractelor încheiate si a obiectivelor asumate;

g) organizează împreună cu conducătorii temelor de cercetare stiintifică modul de executare a temelor, cu respectarea termenelor stabilite;

h) stabileste si deleagă atributii pe trepte ierarhice si functii, având în vedere prezentul regulament, structura organizatorică si statul de functii aprobate;

i) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine si urmăreste aplicarea măsurilor pe care le dispune;

j) numeste sau revocă conducătorii compartimentelor din aparatul propriu;

k) angajează prin concurs, redistribuie pe posturi si concediază personalul propriu, conform prevederilor legale;

l) aprobă propunerile de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului din subordine;

m) aplică, în conditiile legii, sanctiuni disciplinare salariatilor în cazul săvârsirii de abateri disciplinare si dispune repararea prejudiciilor produse;

n) adoptă măsuri pentru asigurarea conditiilor corespunzătoare de lucru pentru angajati si pentru realizarea unei discipline ferme în muncă;

o) aprobă, la propunerea Consiliului stiintific, componenta comisiilor de concurs pentru încadrarea în functiile de cercetător stiintific principal gradul III si cercetător stiintific;

p) înaintează, la propunerea Consiliului stiintific, spre avizare de către Ministerul Tineretului si Sportului, componenta comisiilor de concurs pentru angajarea sau promovarea în functiile de cercetător stiintific principal gradele I si II;

q) răspunde de administrarea întregului patrimoniu al institutului, cu respectarea prevederilor legale;

r) contribuie la atragerea de noi surse si modalităti de finantare a activitătii institutului si ia măsuri pentru lărgirea bazei materiale si de crestere a eficientei economice a unitătii;

s) stabileste si asigură realizarea programului de investitii al institutului, raportat la bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;

s) organizează sistemul de control periodic al încadrării costurilor de functionare a institutului si de executie a lucrărilor, finantate din fonduri de la bugetul de stat, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;

t) este ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestionează;

t) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale directorului general adjunct sau conducătorilor compartimentelor din cadrul institutului.

(2) Exercită orice alte atributii, cu exceptia celor date potrivit reglementărilor legale în competenta altor organe.

 

SECTIUNEA a 2-a

Directorul general adjunct

 

Art. 15. - (1) Directorul general adjunct asigură realizarea activitătii curente a institutului, în limitele atributiilor conferite de directorul general, fată de care este direct subordonat.

(2) Directorul general adjunct este numit prin ordin al ministrului tineretului si sportului pe baza rezultatelor concursului sustinut în conditii similare celor pentru ocuparea functiei de director general.

Art. 16. - (1) Directorul general adjunct are următoarele atributii:

a) vizează temele-program ale contractelor de cercetare si coordonează activitatea colectivelor de cercetare în vederea realizării planului tematic al institutului;

b) efectuează periodic controlul stadiului de realizare a tematicii, organizând avizări partiale, discutii în collective lărgite, analize si inspectii la locul de

desfăsurare a activitătilor;

c) răspunde de organizarea si realizarea activitătii de avizare internă si externă a contractelor;

d) avizează lucrările destinate manifestărilor stiintifice si publicarea studiilor de specialitate care se elaborează în institut;

e) promovează cercetarea interdisciplinară si ia măsuri pentru stimularea si organizarea cooperării dintre diferitele compartimente si colective de specialitate din institut si pentru initierea de colaborări interdisciplinare cu alte institute;

f) contribuie la activitatea de selectare, încadrare si promovare a personalului;

g) verifică direct si evaluează periodic nivelul de realizare a sarcinilor de serviciu de către personalul subordonat;

h) stabileste legături cu alte institute de cercetare si cu specialisti si propune măsuri de colaborare stiintifică;

i) contribuie la organizarea sesiunilor anuale, simpozioanelor si meselor rotunde pentru prezentarea si analiza cercetărilor, la manifestări stiintifice organizate în cadrul sau în afara institutului;

j) prezintă, la cerere, directorului general analiza activitătii desfăsurate în cadrul compartimentelor de care răspunde si propune măsuri pentru îmbunătătirea ei.

(2) În perioadele în care directorul general lipseste din institut atributiile acestuia sunt exercitate de directorul general adjunct.

 

SECTIUNEA a 3-a

Consiliul stiintific

 

Art. 17. - Orientarea si coordonarea activitătii tehnicostiintifice, în concordantă cu strategia de cercetare-dezvoltare pe termen lung a institutului, sunt avizate de Consiliul stiintific.

Art. 18. - (1) Consiliul stiintific este organ consultativ, format din 9 membri, dintre care 5 membri din cadrul institutului si 4 membri din afara acestuia.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din cercetători stiintifici, cadre didactice din învătământul superior si angajati ai institutului alesi prin vot secret de cadrele cu studii superioare din institut.

(3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte alesi pe o perioadă de 2 ani, prin vot secret, de membrii consiliului. Din Consiliul stiintific fac parte de drept directorul general si directorul general adjunct ai institutului.

Art. 19. - Atributiile principale ale Consiliului stiintific sunt următoarele:

a) elaborează propuneri privind strategia de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare si inovare în domeniul propriu de activitate;

b) examinează si avizează proiectele de cercetare stiintifică ale institutului, precum si realizarea acestora;

c) avizează hotărârile directorului general care implică politica de cercetare a institutului;

d) propune măsuri pentru perfectionarea profesională si pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

e) stabileste măsuri vizând modul de organizare si conditiile de participare la concursurile de încadrare si promovare a personalului de cercetare;

f) propune componenta comisiilor de concurs pentru promovarea în functiile atestabile si confirmă rezultatele concursului pentru functiile de cercetător stiintific si cercetător stiintific principal gradul I, II sau III;

g) organizează si coordonează desfăsurarea actiunilor cu caracter stiintific, în concordantă cu strategia de cercetare-dezvoltare pe termen lung a institutului;

h) avizează actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;

i) avizează acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în străinătate.

 

CAPITOLUL VI

Reglementarea litigiilor

 

Art. 20. - Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecată române competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 21. - (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completează cu dispozitiile legale în vigoare.

(2) Modificările si completările prezentului regulament se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului din România si Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Regionale din Republica Ungară privind cooperarea în domeniul amenajării teritoriului, semnat la Gyula la 2 noiembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului din România si Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Regionale din Republica Ungară privind cooperarea în domeniul amenajării teritoriului, semnat la Gyula la 2 noiembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 631.

 

ACORD

între Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului din România si Ministerul Agriculturii

si Dezvoltării Regionale din Republica Ungară privind cooperarea în domeniul amenajării teritoriului

 

Călăuzite de dorinta îmbunătătirii cooperării în domeniul amenajării teritoriului, Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului din România si Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Regionale din Republica Ungară, denumite în continuare părti, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile vor constitui un grup de lucru pentru amenajarea teritoriului, denumit în continuare grup, în scopul de a înlesni cooperarea, în special în zonele transfrontaliere comune.

 

ARTICOLUL 2

 

(1)   Părtile vor sprijini cu toate mijloacele care le stau la dispozitie dezvoltarea cooperării în domeniile enumerate la alin. (2), în conformitate cu prevederile

legale din România si din Republica Ungară.

(2) Principalele domenii ale cooperării vor fi următoarele:

- elaborarea unor propuneri comune de amenajare a teritoriului pentru zonele transfrontaliere comune;

- corelarea si armonizarea reglementărilor si metodelor utilizate în domeniul amenajării teritoriului si dezvoltării urbane, precum si în introducerea unui sistem informatizat regional;

- schimb de informatii privind implementarea exigentelor de calitate, a reglementărilor tehnice si a standardizării clădirilor;

- schimb de informatii în domeniul amenajării teritoriului, dezvoltării urbane, managementului constructiilor, în corelare cu integrarea în Uniunea Europeană.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Grupul constituit potrivit art. 1 va fi condus de ministrii responsabili cu amenajarea teritoriului, în calitate de copresedinti.

(2) Fiecare parte va numi câte un covicepresedinte al grupului. Reuniunile grupului vor fi prezidate de un presedinte al uneia dintre părti si de un vicepresedinte al celeilalte părti, prin rotatie.

(3) Grupul va putea avea ca membri:

- reprezentanti ai organizatiilor guvernamentale care participă în domeniile de cooperare enumerate la alin. (2) al art. 2;

- reprezentanti ai autoritătilor locale din judetele transfrontaliere.

(4) Pentru îndeplinirea obligatiilor sale grupul poate constitui colective specializate.

(5) Activitătile grupului si cele ale eventualelor colective specializate sunt reglementate prin regulamentul intern adoptat la reuniunea de constituire.

(6) Reuniunea de constituire a grupului va avea loc, pe cât posibil, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Reuniunile grupului vor fi organizate ori de câte ori este necesar, dar cel putin o dată pe an.

(2) La reuniunile grupului si ale eventualelor colective specializate pot participa si experti invitati.

(3) Deciziile, propunerile si recomandările legate de activitătile grupului si ale eventualelor colective specializate vor fi adoptate prin consens.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Reuniunile grupului si ale eventualelor colective specializate vor fi organizate alternativ pe teritoriile statelor părtilor. Partea care este gazdă va suporta costurile rezultate din pregătirea si organizarea reuniunii, translatie si interpretare, precum si din pregătirea minutei reuniunii.

(2) Cheltuielile de deplasare, cazare si masă ale delegatiei părtii invitate la reuniunile grupului sau ale eventualelor colective specializate vor fi plătite de partea

invitată.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Acest acord intră în vigoare la data la care partea română notifică pe canale diplomatice părtii ungare despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru aprobarea acordului.

(2) Acest acord este valabil pe o perioadă de 5 ani si va fi prelungit automat pe încă o perioadă de 4 ani, dacă nici una dintre părti nu îl denuntă în scris, notificând celeilalte părti cu cel putin 6 luni înainte de încetarea valabilitătii.

(3) Acest acord poate fi denuntat de orice parte. Acordul îsi încetează valabilitatea după 6 luni de la data transmiterii notei scrise de denuntare.

(4) Prezentul acord poate fi amendat la initiativa oricărei părti. Amendamentele convenite vor intra în vigoare în conformitate cu dispozitiile alin. (1).

(5) Orice diferente de interpretare a prezentului acord vor fi rezolvate de părti pe bază de consens.

Semnat la Gyula la 2 noiembrie 2000, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, maghiară si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului din România,

Serban Antonescu,

secretar de stat

Pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Regionale din Republica Ungară,

Péter Szalő,

subsecretar de stat

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Comercială “Upetrom” - S.A. Ploiesti

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind

executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru Societatea Comercială “Upetrom” - S.A. Ploiesti, denumită în continuare societate comercială, la care a fost încheiat contractul de privatizare, se acordă următoarele înlesniri la plata obligatiilor bugetare restante:

a) esalonarea obligatiilor bugetare restante, pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni cuprinsă în perioada de esalonare;

b) scutirea de la plată a majorărilor de întârziere aferente obligatiilor bugetare restante.

(2) Acordarea înlesnirilor prevăzute la alin. (1) se va face cu conditia achitării sumelor ce reprezintă stopaj la sursă, până la data emiterii certificatelor de obligatii bugetare de către creditorii bugetari.

(3) Plata ratelor se efectuează până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.

(4) Stabilirea graficului de esalonare la plată si precizarea sumelor reprezentând majorări de întârziere scutite de la plată se fac de fiecare creditor bugetar pentru creantele sale, prin ordin al conducătorului institutiei creditoare.

(5) Înlesnirile la plată îsi pierd valabilitatea în situatia în care societatea comercială nu îsi achită obligatiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal, cu termene scadente începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei hotărâri, împreună cu majorările de întârziere aferente.

(6) Societatea comercială va achita până la primul termen de esalonare sumele reprezentând obligatiile bugetare datorate si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si care nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate, împreună cu majorările de întârziere aferente acestora.

(7) De la data aprobării înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare, pentru sumele esalonate la plată se datorează si se calculează majorări, conform prevederilor legale, pentru fiecare sumă achitată în contul ratelor aprobate, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de gratie acordată la esalonare majorările datorate conform legii se achită lunar.

(8) Nerespectarea conditiilor si a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a majorărilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.

Art. 2. - (1) Sumele reprezentând obligatii bugetare care se esalonează la plată sunt cele stabilite în certificatul de obligatii bugetare eliberat de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la data transferului de proprietate asupra actiunilor, si corectate cu plătile efectuate în contul acestor obligatii până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând majorări de întârziere aferente obligatiilor bugetare restante, care se scutesc la plată, sunt cele stabilite în certificatul de obligatii bugetare eliberat de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, calculate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - În situatia în care contractul de vânzare-cumpărare de actiuni este rezolutionat din vina exclusivă a cumpărătorului pachetului de actiuni de la societatea comercială, înlesnirile la plată îsi pierd valabilitatea, iar aceasta va achita obligatiile bugetare restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 632.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 981/2000 privind aprobarea Programului de participare

a României la manifestări promotionale internationale în anul 2001,

cu finantare de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 981/2000 privind aprobarea Programului de participare a României la manifestări promotionale internationale în anul 2001, cu finantare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 1 noiembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Agentii economici participanti la manifestările promotionale internationale în anul 2001, indiferent de natura capitalului social, vor suporta cheltuielile în lei si în valută legate de transportul mostrelor, exponatelor si materialelor de promovare proprii pentru actiunile de protocol la nivel de agent economic, precum si pentru deplasarea în străinătate a delegatilor proprii: cazare, diurnă, transport, cu exceptia cheltuielilor legate de transportul în grup al participantilor români la misiunile economice în interiorul tării de destinatie, care vor fi acoperite conform dispozitiilor art. 2 lit. a).”

2. În cuprinsul hotărârii denumirea Ministerul Industriei si Comertului se înlocuieste cu denumirea Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 633.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice

sectorului radiocomunicatii

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Avizului nr. 14/2000 acordat de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele de prevenire si stingere a incendiilor specifice sectorului radiocomunicatii, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Biroul protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor din cadrul Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor si telecomunicatiilor nr. 12/1980 de aprobare a Normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 22 martie 2001.

Nr. 137.


*) Anexa va fi comunicată institutiilor interesate după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru stabilirea caracteristicilor minime ale munitiei permise pentru vânarea

unor specii de vânat în România cu arme de vânătoare cu tevi ghintuite

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 32 lit. e) si ale art. 50 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.m) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

în baza Avizului Consiliului National de Vânătoare nr. 1/2001,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Caracteristicile minime ale munitiei permise la armele de vânătoare cu tevi ghintuite pentru vânarea speciilor de interes cinegetic prevăzute la art. 32 lit. e) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 21 mai 2001.

Nr. 173.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE MINIME

ale munitiei permise pentru vânarea unor specii de vânat în România

cu arme de vânătoare cu tevi ghintuite

 

Nr. crt.

Specia de vânat

Caracteristicile munitiei

Calibrul minim al proiectilului unic (mm)

Lungimea minima a tubului  (mm)

1.

Căprior

5,6

43

2.

Capră neagră si muflon

5,6

50

3.

Mistret si cerb lopătar

6,5

57

4.

Cerb comun

7,0

57

5.

Urs

7,0

64

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizatiilor tehnice de functionare

a statiilor de radiocomunicatii care functionează în banda de frecvente 26.960-27.410 kHz

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

în baza Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 153/1997 privind înfiintarea Regiei Autonome luInspectoratul General al Comunicatiilor”,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 890/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor în domeniul comunicatiilor si al protectiei radioelectrice,

emite prezentul ordin.

 

Art. I. - Articolul 3 din Ordinul nr. 190/1999 pentru  aprobarea Regulamentului statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru în banda de frecvente

26.960-27.410 kHz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 bis din 9 noiembrie 1999, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Autorizatiile tehnice de functionare a statiilor de radiocomunicatii care functionează în banda de frecvente 26.960-27.410 kHz îsi pierd  valabilitatea la data de 1 octombrie 2001, dacă nu sunt înlocuite, la cererea titularului, cu permisele de utilizare prevăzute în regulamentul aprobat prin prezentul ordin.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 2 iulie 2001.

Nr. 260.