MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 381       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 12 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

345. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/2000 privind declararea orasului Sulina, judetul Tulcea, si a zonei înconjurãtoare ca obiectiv de interes national

 

483. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/2000 privind declararea orasului Sulina, judetul Tulcea, si a zonei

înconjurãtoare ca obiectiv de interes national

 

348. - Lege pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

486. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

617. - Hotãrâre privind Sistemul national unic pentru apeluri de urgentã

 

618. - Hotãrâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru reglementarea unitarã a termenelor si procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

 

620. - Hotãrâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

627. - Hotãrâre privind transmiterea unui imobil proprietate publicã a statului din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Consiliului Local al Comunei Frãtesti, judetul Giurgiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

184/395. - Ordin al ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritãtii sociale privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitãtii utilizatorilor de echipamente de joasã tensiune

 

1.337/200. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor

 

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

13. - Ordin privind aprobarea tarifelor pentru energia termicã livratã de Societatea Comercialã “Termoelectrica” - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/2000 privind declararea orasului Sulina, judetul Tulcea, si a zonei înconjurãtoare ca obiectiv de interes national

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 125 din 31 august 2000 privind declararea orasului Sulina, judetul Tulcea, si a zonei înconjurãtoare ca obiectiv de interes national, adoptatã în temeiul art. 1 lit. H din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 3 septembrie 2000, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

- Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - Pentru coordonarea lucrãrilor prevãzute la art. 1 si monitorizarea activitãtilor, în termen de 120 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, prin hotãrâre a Guvernului va fi constituit un comitet de coordonare alcãtuit din reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Turismului, Consiliului Judetean Tulcea, ai celor patru consilii locale interesate, precum si ai Rezervatiei Biosferei “Delta Dunãrii”.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 125/2000, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 31 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 345.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/2000 privind declararea orasului Sulina, judetul Tulcea, si a zonei înconjurãtoare ca obiectiv de interes national

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decreteazã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/2000 privind declararea orasului Sulina, judetul Tulcea, si a zonei înconjurãtoare ca obiectiv de interes national si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2001.

Nr. 483.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comertului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, astfel cum a fost modificatã prin Ordonanta Guvernului nr. 53 din 14 august 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 18 august 1998, se modificã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Orice persoanã fizicã sau juridicã, prejudiciatã printr-o înmatriculare ori printr-o mentiune în registrul comertului, are dreptul sã cearã anularea sau modificarea titlului în baza cãruia s-a fãcut înmatricularea sau mentiunea, precum si radierea acestuia, în afarã de cazurile în care nu are alte cãi legale de atac pentru a obtine aceasta.

(2) Cererea se depune si se mentioneazã în registrul comertului la care s-a fãcut înmatricularea comerciantului.

În termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comertului înainteazã cererea tribunalului în a cãrui razã teritorialã se aflã sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiintate în alt judet, tribunalului din acel judet.

(3) Tribunalul se pronuntã asupra cererii prin hotãrâre, cu citarea pãrtilor.

(4) Hotãrârea judecãtoreascã de solutionare a cererii poate fi atacatã numai cu recurs, în termen de 15 zile de la pronuntare, pentru pãrtile prezente, si de la comunicare, pentru pãrtile lipsã.

(5) Hotãrârea judecãtoreascã irevocabilã se comunicã oficiului registrului comertului pentru a fi mentionatã în registru si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala pãrtii care a introdus cererea.”

2. Articolul 52 se abrogã.

Art. II. - Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti si Judetului Ilfov va functiona ca Oficiu al Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti de pe lângã Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, iar pentru judetul Ilfov se înfiinteazã Oficiul Registrului Comertului al Judetului Ilfov de pe lângã Camera de Comert si Industrie a Judetului Ilfov, la care se va transfera evidenta de la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti si Judetului Ilfov privind comerciantii cu sediul în judetul Ilfov.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 31 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 348.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decreteazã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2001.

Nr. 486.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind Sistemul national unic pentru apeluri de urgentã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) si f) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobã implementarea si operarea pe teritoriul României a Sistemului national unic pentru apeluri de urgentã, denumit în continuare sistem national.

(2) Numãrul unic pentru apelurile de urgentã în retelele de telefonie publicã, retelele de telefonie digitale cu sisteme integrate si serviciile de telefonie mobilã din România este “112”.

(3) Autoritatea contractantã prevãzutã la art. 2 alin. (1) va desemna ca operator al sistemului national Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Art. 2. - (1) În vederea implementãrii sistemului national Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este autoritate contractantã.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va atribui contractul de achizitie publicã pentru implementarea sistemului national prin cerere de oferte în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va asigura publicitatea corespunzãtoare din fondurile proprii.

Art. 3. - (1) Pentru implementarea, operarea si întretinerea sistemului national, autoritatea contractantã, respectiv Ministerul Comunicatiior si Tehnologiei Informatiei, va elabora caietul de sarcini pentru atribuirea contractului de achizitie publicã în conditiile prevãzute la art. 2 alin. (2). La elaborarea caietului de sarcini autoritatea contractantã va consulta autoritãtile administratiei publice centrale cu atributii în domeniu, Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Integrãrii Europene si Ministerul Sãnãtãtii si Familiei, precum si celelalte autoritãti sau institutii publice interesate.

(2) Caietul de sarcini prevãzut la alin. (1) va cuprinde, în mod obligatoriu, urmãtoarele clauze:

a) obligatia contractantului de a instala sistemul national în termen de maximum 12 luni;

b) obligatia contractantului de a efectua o investitie de minimum 40 milioane dolari S.U.A.;

c) obligatia contractantului de a asigura tehnologie de vârf, echipamentele si calificarea personalului din România, în vederea implementãrii, operãrii si întretinerii sistemului national;

d) faptul cã la împlinirea a 10 ani de la data încheierii contractului de achizitie publicã întregul sistem national va intra, liber de orice sarcini, în proprietatea exclusivã a statului român.

Art. 4. - În functie de competentele ce le revin, autoritãtile publice prevãzute la art. 3 alin. (1) vor elabora si vor supune spre adoptare Guvernului actele normative necesare în vederea asigurãrii conditiilor de implementare, operare si întretinere a sistemului national.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 617.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru reglementarea unitarã a termenelor si procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

 

 În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. X alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice pentru reglementarea unitarã a termenelor si procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. - Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã pentru obligatiile cu termen scadent începând cu data de întâi a lunii urmãtoare intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
 
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 618.

 

ANEXÃ

 

NORMELE METODOLOGICE

pentru reglementarea unitarã a termenelor si procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

 

Art. 1. - Contribuabilii care datoreazã bugetului de stat sume potrivit art. I-VII din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 au obligatia sã completeze si sã depunã la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã îsi au sediul sau domiciliul ori la care sunt înregistrati ca plãtitori de impozite si taxe, dupã caz, o declaratie denumitã “Declaratie privind sumele datorate bugetului de stat prevãzute la art. I-VII din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare”.

Art. 2. - (1) Contribuabilii care au obligatia de a plãti lunar sumele datorate bugetului de stat depun declaratia prevãzutã la art. 1 lunar, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare.

(2) În cazul contribuabililor care datoreazã bugetului de stat numai sume cu termen de platã trimestrial, acestia depun declaratia prevãzutã la art. 1 trimestrial, pânã la data de 25 a primei luni din trimestrul urmãtor.

Art. 3. - Modelul si continutul declaratiei prevãzute la art. 1, precum si instructiunile de completare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Termenele de platã a sumelor datorate bugetului de stat, prevãzute la art. I-VII din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001, sunt cele prevãzute în actele normative prin care s-a instituit obligatia de platã a acestora.

Art. 5. - Prevederile referitoare la întocmirea si depunerea declaratiilor, plata obligatiilor bugetare, solutionarea contestatiilor, controlul fiscal, executarea creantelor bugetare, precum si cele referitoare la evaziunea fiscalã, astfel cum sunt reglementate prin actele normative în vigoare, sunt aplicabile si obligatiilor de platã la bugetul de stat prevãzute la art. I-VII din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001.

Art. 6. - (1) Pentru administrarea creantelor reprezentând obligatii de platã la constituirea fondurilor speciale contribuabilii depun leSituatia privind obligatiile de platã si achitarea acestora la fondul special ……….. pe anul …..”, potrivit anexei care face parte integrantã din prezentele norme metodologice, cu exceptia Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitãti vamale, care a fost administrat prin unitãtile vamale.

(2) Situatia se întocmeste pentru obligatiile datorate pe perioada cuprinsã între data de înfiintare a fondului respectiv si data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice, cu exceptia contributiilor la Fondul special pentru sãnãtate publicã si la Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap, cazuri în care situatia mentionatã se întocmeste începând cu luna ianuarie 1996.

(3) Situatia mentionatã la alin. (2) se depune de cãtre contribuabili la organele fiscale la care sunt înregistrati ca plãtitori de impozite si taxe, o datã cu depunerea primei declaratii prevãzute la art. 1.

 

ANEXÃ

la normele metodologice

 

Denumirea contribuabilului ………………………….

Codul fiscal/codul numeric personal …………………………..

Localitatea ...........................................................

Str. ………….. nr. …., bl. …., sc. …, ap. …

Judetul/sectorul .........................., codul postal .. …….

Telefon/fax .........................................................................

 

SITUATIA

privind obligatiile de platã si achitarea acestora la Fondul special ………………………*) pe anul ………

 

- lei -

Luna în care se constituie obligatia

Scadenta obligatiei

(zz/ll/aaaa)

Obligatia constituitã

Suma totalã achitatã

Observatii

(ordin de platã, nr. si data/data debitãrii contului plãtitorului)

Debit

Majorãri de întârziere**)

Debit

Majorãri de întârziere**)

Ianuarie

 

 

 

 

 

 

Februarie

 

 

 

 

 

 

Martie

 

 

 

 

 

 

Aprilie

 

 

 

 

 

 

Mai

 

 

 

 

 

 

Iunie

 

 

 

 

 

 

Iulie

 

 

 

 

 

 

August

 

 

 

 

 

 

Septembrie

 

 

 

 

 

 

Octombrie

 

 

 

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar cã datele din aceastã declaratie sunt corecte si complete.

Prezentul titlu de creantã devine titlu executoriu în conditiile legii.

 

Numele si prenumele ………………………… .

Data ...................................................

Functia ...............................................

Semnãtura si stampila ……………………………….

 


*) Se întocmeste pentru fiecare an, separat pe fiecare fond si în cadrul acestuia pe surse, dupã caz:

1. Fondul special pentru sãnãtatea publicã (Ordonanta Guvernului nr. 22/1992);

2. Fondul special pentru solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap (Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 102/1999 si Legea nr. 53/1992);

3. Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului (Ordonanta Guvernului nr. 8/1998);

4. Fondul special al aviatiei civile (Ordonanta Guvernului nr. 47/1998);

5. Fondul special de sustinere a învãtãmântului de stat (Ordonanta Guvernului nr. 75/1999);

6. Fondul national de solidaritate (Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 118/1999).

**) Numai cele evidentiate contabil.

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 579/1999 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 iulie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 620.

 

ANEXÃ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Agentia Nationalã pentru Locuinte, denumitã în continuare A.N.L., este organizatã si functioneazã potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 2. - A.N.L. este institutie de interes public, cu personalitate juridicã, aflatã sub autoritatea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu autonomie financiarã si îsi desfãsoarã activitatea potrivit reglementãrilor în vigoare si ale prezentului regulament.

Art. 3. - (1) A.N.L. coordoneazã constituirea si atragerea unor surse de finantare pentru construirea, cumpãrarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte, inclusiv a celor exploatate în regim de închiriere.

(2) Resursele de naturã bugetarã se fundamenteazã si se alocã prin ordonatorul principal de credite – ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 4. - (1) Depozitarea resurselor si derularea activitãtilor specifice operatiunii de creditare se realizeazã prin institutii bancare agreate de A.N.L., pe bazã de conventii.

Contractul de creditare poate fi încheiat si de institutia bancarã, în numele A.N.L., pe baza împuternicirii date de A.N.L., stabilitã prin conventia încheiatã cu aceasta.

(2) Pentru sprijinirea unor programe de constructie a locuintelor, pentru acces la terenuri de constructie si pentru asigurarea unor facilitãti beneficiarilor de credite A.N.L. încheie conventii cu autoritãtile administratiei publice locale.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 5. - A.N.L. are ca obiect de activitate:

a) dezvoltarea pietei constructiilor de locuinte;

b) realizarea unor montaje financiare;

c) constituirea, atragerea si coordonarea unor surse de finantare în domeniul constructiei de locuinte;

d) acordarea de credite ipotecare pentru construirea, cumpãrarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuintelor;

e) realizarea de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii;

f) dobândirea de terenuri destinate constructiei de locuinte si facilitarea accesului beneficiarilor de credite la terenuri pentru constructii de locuinte;

g) realizarea investitiilor privind constructia de locuinte sau interventii la constructiile existente;

h) facilitarea accesului la serviciile unor agenti economici specializati în derularea investitiilor pentru constructii de locuinte, precum si ale unor antreprenori în constructii;

i) facilitarea accesului la programe de protectie socialã cu privire la locuintã;

j) alte activitãti care conduc la dezvoltarea construirii, cumpãrãrii, reabilitãrii, consolidãrii sau extinderii locuintelor, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Atributiile A.N.L.

 

Art. 6. - (1) În realizarea obiectului sãu de activitate A.N.L. are urmãtoarele atributii principale:

a) efectueazã anual studii de specialitate privind cererea si oferta de locuinte, în colaborare cu autoritãtile administratiei publice centrale si locale;

b) asigurã realizarea de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii;

c) realizeazã investitii privind constructia de locuinte sau interventii la constructiile existente;

d) fundamenteazã cererile anuale de alocatii de la bugetul de stat;

e) coordoneazã constituirea si atragerea unor surse de finantare, altele decât cele din bugetul de stat: garantii pentru buna executie în decontarea unor lucrãri de investitii, donatii ale unor persoane fizice sau juridice, alte resurse legal constituite;

f) emite titluri de valoare sub formã de obligatiuni pe termen mediu si lung, pentru atragerea de resurse necesare în vederea finantãrii locuintelor;

g) stabileste unele plafoane maximale de cost ale locuintelor si lucrãrilor ce se vor derula sub coordonarea sa;

h) stabileste conditiile de folosire a sumelor acumulate, inclusiv a plasamentelor financiare necesare;

i) stabileste criteriile si conditiile de acordare a creditelor;

j) stabileste plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice si nivelul ratei dobânzii aferente acestuia;

k) încheie conventii cu institutiile bancare pe care le agreeazã, pentru depozitarea resurselor sale;

l) dobândeste terenuri destinate construirii de locuinte;

m) încheie conventii cu autoritãtile administratiei publice locale (consilii judetene si consilii locale), în vederea dobândirii terenurilor destinate constructiei de locuinte;

n) încheie conventii cu institutii bancare autorizate, depozitare ale resurselor sale, pentru operare pe pietele de capital;

o) stabileste prin preselectie, conform legii, lista cuprinzând promotorii de investitii, precum si lista cuprinzând antreprenorii specializati în constructia de locuinte;

p) acordã din resursele sale credite ipotecare pentru construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuintelor;

r) elaboreazã instructiuni cu privire la conditiile specifice de desfãsurare a unor programe privind constructia de locuinte cu credite ipotecare, precum si construirea de locuinte pentru tineri, destinate închirierii;

s) întocmeste si executã, potrivit legii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru administratia centralã si pentru subunitãtile sale;

s) asigurã gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe care le are în patrimoniu;

t) asigurã îndeplinirea obligatiilor care îi revin pentru aplicarea conventiilor si acordurilor internationale;

t) colaboreazã cu organele administratiei publice centrale si locale în scopul îndeplinirii atributiilor ce îi revin;

u) prezintã Guvernului, prin Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, anual sau ori de câte ori este necesar, informãri asupra activitãtii sale.

(2) În realizarea obiectului sãu de activitate A.N.L. poate exercita orice alte atributii, conform legii.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea si desfãsurarea activitãtii A.N.L.

 

Art. 7. - Activitatea A.N.L. se desfãsoarã prin administratia centralã si prin oficiile teritoriale din subordinea acesteia.

Art. 8. - (1) Sediul administratiei centrale a A.N.L. este în municipiul Bucuresti.

(2) Sediile oficiilor teritoriale sunt situate, de regulã, în municipiile resedintã de judet.

Art. 9. - Oficiile teritoriale care asigurã realizarea programului A.N.L. în teritoriu se înfiinteazã prin hotãrâre a Consiliului de administratie al A.N.L., cu consultarea Consiliului national de coordonare al A.N.L., si nu au personalitate juridicã.

Art. 10. - Oficiile, ca structurã teritorialã, se dezvoltã pe mãsura cuantificãrii volumului de activitate din teritoriu si identificãrii unor programe de dezvoltare a constructiei de locuinte pentru anumite zone ale tãrii.

Art. 11. - Structura organizatoricã a oficiilor teritoriale se aprobã de Consiliul de administratie al A.N.L., cu încadrarea în numãrul total de personal aprobat pentru A.N.L.

Art. 12. - Personalul oficiilor teritoriale îndeplineste numai atributii cu caracter operativ, activitatea de administrare fiind realizatã de administratia centralã a A.N.L.

Art. 13. - Oficiile teritoriale au urmãtoarele atributii si responsabilitãti:

a) asigurã îndeplinirea obligatiilor ce revin A.N.L. pentru aplicarea conventiilor încheiate cu autoritãtile publice locale si cu institutiile bancare;

b) colaboreazã cu organele administratiilor publice locale în scopul îndeplinirii atributiilor ce le revin;

c) rãspund de gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe care le au în dotare;

d) desfãsoarã activitãti de prospectare a pietei de locuinte;

e) executã sarcinile transmise de administratia centralã a A.N.L.

 

CAPITOLUL V

Conducerea, administrarea si structura A.N.L.

 

Art. 14. - (1) Conducerea A.N.L. se realizeazã prin Consiliul de administratie ca organ executiv si prin Consiliul national de coordonare al A.N.L. ca organ consultativ.

(2) Consiliul national de coordonare al A.N.L. este organ consultativ, compus din 17 membri, desemnati potrivit legii si numiti prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 15. - (1) Consiliul national de coordonare al A.N.L. se reuneste cel putin o datã pe trimestru si ori de câte ori este  necesar, la convocarea presedintelui acestuia, si îsi desfãsoarã activitatea în baza regulamentului propriu de organizare si functionare aprobat de acesta.

(2) La cererea presedintelui sau cel putin a unei treimi din numãrul membrilor sãi ori la solicitarea motivatã a Consiliului de administratie al A.N.L. Consiliul national de coordonare al A.N.L. se poate întruni în sedinte extraordinare ori de câte ori este necesar.

Art. 16. - Membrii Consiliului national de coordonare al A.N.L. nu sunt salariati ai A.N.L. si beneficiazã de o indemnizatie de sedintã în cuantum de 25% din salariul de bazã brut lunar al directorului general al A.N.L

Art. 17. - Administrarea A.N.L. se realizeazã prin:

a) Consiliul de administratie al A.N.L., organ executiv compus din 7 membri desemnati si numiti prin ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei;

b) presedintele Consiliului de administratie al A.N.L., numit prin ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei, care are si calitatea de director general al A.N.L. si este reprezentantul legal în toate raporturile si conventiile care concurã la realizarea obiectului de activitate al A.N.L.

Art. 18. - (1) Mandatul membrilor Consiliului de administratie al A.N.L. este de 4 ani.

(2) În cazul vacantãrii locurilor din Consiliul de administratie al A.N.L. ca urmare a demisiei, revocãrii sau decesului vor fi numiti noi membri pânã la încheierea mandatului initial, în termen de 30 de zile.

Art. 19. - Membrii Consiliului de administratie al A.N.L. beneficiazã de o indemnizatie lunarã în cuantum de 20% din salariul de bazã brut lunar al directorului general al A.N.L. Membrii consiliului de administratie nu sunt salariati ai A.N.L., cu exceptia directorului general al A.N.L.

Art. 20. - Consiliul de administratie al A.N.L. are atributiile prevãzute de lege.

Art. 21. - Nu pot fi desemnati membri ai Consiliului de administratie al A.N.L. sau vor fi revocati de drept acei membri care se gãsesc în una dintre urmãtoarele situatii:

a) au antecedente penale;

b) au interdictii, stabilite potrivit legii, de a conduce, de a controla, de a gestiona sau de a administra o societate ori o institutie publicã.

Art. 22. - Membrii Consiliului de administratie al A.N.L. nu pot vinde direct sau indirect imobile A.N.L. ori clientilor acesteia, nu pot încheia cu aceasta sau cu clientii ei contracte de lucrãri sau livrãri, nu pot impune A.N.L. ori clientilor acesteia alegerea unui furnizor, antreprenor sau prestator de servicii, în scopul realizãrii uneia dintre operatiunile prevãzute de lege.

Art. 23. - Consiliul de administratie al A.N.L. functioneazã dupã cum urmeazã:

a) se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin 3 membri;

b) ordinea de zi a întrunirii este adusã la cunostintã membrilor cu cel putin 5 zile înainte de data sedintei, cu exceptia unor urgente motivate;

c) deliberãrile sale sunt statutare în cazul prezentei a cel putin 5 dintre membrii sãi. Deciziile se iau cu votul majoritãtii simple a membrilor prezenti. În caz de balotaj votul presedintelui este decisiv;

d) în cazul absentelor nemotivate la 3 sedinte consecutive sau acumulate pe durata a 6 luni calendaristice de cãtre un membru al sãu presedintele va propune ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei revocarea acestuia din functie;

e) deliberãrile sale sunt consemnate în procese-verbale, care se pãstreazã la sediul A.N.L. Aceste procese-verbale sunt semnate de toti membrii prezenti;

f) în exercitarea atributiilor sale consiliul de administratie emite hotãrâri care se înscriu într-un registru special.

Art. 24. - Secretariatul Consiliului de administratie al A.N.L. si al Consiliului national de coordonare al A.N.L. este asigurat de A.N.L.

Art. 25. - Presedintele Consiliului de administratie al A.N.L. are urmãtoarele atributii si responsabilitãti:

a) conduce Consiliul de administratie al A.N.L.;

b) conduce activitatea curentã a A.N.L.;

c) emite decizii si dispozitii în exercitarea atributiilor sale.

Art. 26. - Directorul general al A.N.L. are, în principal, urmãtoarele atributii si responsabilitãti:

a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele A.N.L. în relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tarã si din strãinãtate;

b) poate delega o parte din atributiile sale unui director din conducerea operativã a A.N.L.; delegarea de atributii se face în scris;

c) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale A.N.L., precum si relatiile acestora cu tertii;

d) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a A.N.L.;

e) emite decizii de angajare, modificare si încetare, dupã caz, a raporturilor de muncã si aplicã sanctiunile disciplinare prevãzute de lege pentru personalul angajat al A.N.L.;

f) exercitã orice alte atributii ce îi sunt delegate de Consiliul de administratie al A.N.L.

Art. 27. - (1) În cadrul structurii organizatorice a A.N.L., prin hotãrâri ale Consiliului de administratie al A.N.L., se pot organiza birouri.

(2) Atributiile si sarcinile personalului A.N.L. vor fi stabilite prin fisa postului.

Art. 28. - (1) Structura organizatoricã a A.N.L. se aprobã prin ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei.

(2) Structura operativã a A.N.L. este formatã din directii, servicii si oficii.

Art. 29. - A.N.L. se organizeazã si functioneazã cu un numãr maxim de 220 de posturi.

Art. 30. - Dotarea A.N.L. cu mijloace fixe si obiecte de inventar, inclusiv cu parc auto necesar pentru desfãsurarea activitãtii, este aprobatã de Consiliul de administratie al A.N.L., în conditiile legii, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

 

CAPITOLUL VI

Salarizarea si alte drepturi ale personalului A.N.L. si ale structurilor sale teritoriale

 

Art. 31. - (1) Salarizarea personalului A.N.L. este stabilitã potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe bazã de negocieri collective sau, dupã caz, individuale cu salariatii ori cu reprezentantii acestora, în limitele aprobate de Consiliul de administratie al A.N.L., cu respectarea coeficientilor de ierarhizare si cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

(2) Presedintele Consiliului de administratie al A.N.L. reprezintã institutia la negocierea salariilor personalului de conducere si de executie al A.N.L.

Art. 32. - Concediile de odihnã si concediile suplimentare se acordã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 33. - Salariul de bazã brut al directorului general al A.N.L. se stabileste în conditiile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 117/1999, o datã cu numirea acestuia prin ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 34. - Statele de functii si, respectiv, de personal se aprobã de Consiliul de administratie al A.N.L.

 

HOTÃRÂRE

privind transmiterea unui imobil proprietate publicã a statului din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Consiliului Local al Comunei Frãtesti, judetul Giurgiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind  proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã transmiterea imobilului proprietate publicã a statului, compus din constructie si terenul aferent, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Consiliului Local al Comunei Frãtesti, judetul Giurgiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 627.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publicã a statului, situat în comuna Frãtesti, judetul Giurgiu, care se transmite din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Consiliului Local al Comunei Frãtesti

 

Locul unde este

situat imobilul

Persoana juridicã de la

care se transmite imobilul

Persoana juridicã la

care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Frãtesti,

judetul Giurgiu

Ministerul de Interne

Consiliul Local al Comunei Frãtesti

1. Clãdire:

- suprafata construitã = 131,73 m 2

- suprafata desfãsuratã = 131,73 m 2

2. Terenul aferent constructiilor:

- suprafata = 315 m 2.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Nr. 184/6 iunie 2001

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITÃTII SOCIALE

Nr. 395/6 iunie 2001

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitãtii utilizatorilor de echipamente de joasã tensiune

 

Ministrul industriei si resurselor si ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.337/2000 privind asigurarea securitãtii utilizatorilor de echipamente electrice de joasã tensiune, în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificãrile ulterioare, si al Hotãrârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, cu modificãrile ulterioare,

emit urmãtorul ordin:

 

1. Se aprobã Lista cuprinzând standardele române privind asigurarea securitãtii utilizatorilor de echipamente electrice de joasã tensiune, prevãzutã în anexã.

2. Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.

3. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând standardele române privind asigurarea securitãtii utilizatorilor de echipamente electrice de joasã tensiune

 

A. Standarde nationale care adoptã standarde europene armonizate

SR EN 50060:1995

Sursã de curent pentru sudare manualã cu arc electric cu serviciu limitat

SR EN 50063:1995

Reguli de securitate privind constructia si instalarea masinilor de sudat electric prin presiune si procedee conexe

SR EN 50078:1996

Capete si pistoale pentru sudare cu arc electric

SR EN 50083-1+A1+A2:2000

Sisteme de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet si multimedia interactiv. Partea 1: Cerinte de securitate

SR EN 60034-1+A1+A2:2000

Masini electrice rotative. Partea 1: Valori nominale si caracteristici de functionare

SR EN 60034-7:1996

Masini electrice rotative. Partea 7: Clasificarea formelor constructive si a modurilor de montaj (Codul IM)

SR EN 60034-9:2000

Masini electrice rotative. Partea 9: Limite de zgomot

SR EN 60034-14:2000

Masini electrice rotative. Partea 14: Vibratii mecanice ale anumitor masini cu înãltimea axei mai mare sau egalã cu 56 mm. Mãsurare, evaluare si limite ale vibratiilor

SR EN 60034-18-1:1998

Masini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea functionalã a sistemelor de izolatie. Sectiunea 1: Principii directoare generale

SR EN 60034-18-21+A1+A2:1998

Masini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea functionalã a sistemelor de izolatie. Sectiunea 21: Proceduri de încercare pentru înfãsurãri din conductor. Evaluare termicã si clasificare

SR EN 60034-18-31+A1:1999

Masini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea functionalã a sistemelor de izolatie. Sectiunea 31: Proceduri de încercare pentru înfãsurãri performante. Evaluarea termicã si clasificarea sistemelor de izolatie utilizate în masinile electrice pânã la 50 MVA si 15 kV inclusiv.

SR EN 60051-2:2000

Aparate electrice de mãsurat indicatoare analoage cu actiune directã si accesoriile lor. Partea 2: Prescriptii particulare pentru ampermetre si voltmetre

SR EN 60051-3+A1:2000

Aparate electrice de mãsurat indicatoare analogice cu actiune directã si accesoriile lor. Partea 3: Prescriptii particulare pentru wattmetre si varmetre

SR EN 60051-4:2000

Aparate electrice de mãsurat indicatoare analogice cu actiune directã si accesoriile lor. Partea 4: Prescriptii particulare pentru frecventmetre

SR EN 60051-6:1998

Aparate electrice de mãsurat indicatoare cu actiune directã si accesoriile lor. Partea 6: Prescriptii specifice pentru ohmetre (impedantmetre) si conductometre

SR EN 60051-7:2000

Aparate electrice de mãsurat indicatoare analogice cu actiune directã si accesoriile lor. Partea 7: Prescriptii particulare pentru aparatele cu functii multiple

SR EN 60065:2001

Aparate electronice audio, video si similare. Cerinte de securitate

SR EN 60204-1:2000

Securitatea masinilor. Echipamentul electric al masinilor. Partea 1: Cerinte generale

SR EN 60269-1:2001

Sigurante fuzibile de joasã tensiune. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60320-1+A1:1999

Conectoare pentru uz casnic si de uz general similar. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60335-1:1999

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60335-2-2+A1+A2:2001

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru aspiratoare si aparate de curãtare cu aspirare de apã

SR EN 60335-2-3+A1+A2:2001

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-3: Prescriptii particulare pentru fiare de cãlcat

SR EN 60335-2-14+A11+A1+A2:2000

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru aparate de bucãtãrie

SR EN 60335-2-26:2000

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru ceasuri

SR EN 60335-2-29+A11:2000

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru încãrcãtoare de baterie

SR EN 60335-2-35:2000

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru încãlzitoare de apã instantanee

SR EN 60335-2-54+A11:2000

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru aparatele de curãtat suprafete utilizând lichide

SR EN 60335-2-65:2000

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru epuratoare de aer

SR EN 60335-2-80:2000

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru ventilatoare

SR EN 60432-1:1997

Prescriptii de securitate pentru lãmpi electrice cu incandescentã. Partea 1: Lãmpi cu filament de wolfram pentru uz casnic si iluminat general similar

SR EN 60529:1995

Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP)

SR EN 60598-2-2+A1:1998

Corpuri de iluminat. Partea 2. Conditii speciale. Sectiunea 2: Corpuri de iluminat încastrate

SR EN 60598-2-3:1995\

Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 3: Corpuri de iluminat public

SR EN 60598-2-6+A1:1998

Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 6: Corpuri de iluminat cu transformator sau convertizor încorporat pentru lãmpi electrice cu incandescentã

SR EN 60598-2-17+A2:1998

Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 17: Corpuri de iluminat pentru iluminatul scenelor de teatru, studiourilor de televiziune, cinema si foto (de interior si de exterior)

SR EN 60598-2-22:1998

Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale.  Sectiunea 22: Corpuri de iluminat pentru iluminatul de sigurantã

SR EN 60618+A2:2000

Divizoare inductive de tensiune

SR EN 60695-1-1:1999

Încercãri privind riscurile la foc. Partea 1: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Sectiunea 1: Ghid general

SR EN 60598-2-22:1998

Încercãri privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Sectiunea 1/fila 0: Metode de încercare cu fir incandescent. Generalitãti

SR EN 60695-2-1/1:1998

Încercãri privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Sectiunea 1/fila 1: Încercare cu fir incandescent pe produse finite si ghid

SR EN 60695-2-1/2:1998

Încercãri privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Sectiunea 1/fila 2: Încercare de inflamabilitate cu fir incandescent pe materiale

SR EN 60695-2-1/3:1998

Încercãri privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Sectiunea 1/fila 3: Încercare de aprindere cu fir incandescent pe materiale

SR EN 60695-2-2+A1:1998

Încercãri privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Sectiunea 2: Încercarea cu arzãtor-ac

SR EN 60695-2-4/0:1993

Încercãri privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Sectiunea 4/Fila 0: Metode de încercare la flacãra tip difuzie si tip preamestec

SR EN 60695-2-4/1:1994

Încercãri privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Sectiunea 4/fila 1: Flacãra de încercare tip preamestec cu putere nominalã de 1 kW si ghid

SR EN 60719:1998

Calculul valorilor minime si maxime ale dimensiunilor exterioare medii ale cablurilor cu conductoare circulare de cupru de tensiune nominalã pânã la 450/750 V inclusiv

SR EN 60742:1998

Transformatoare de separare a circuitelor si transformatoare de securitate. Prescriptii

SR EN 60811-1-2:1996

Metode de încercãri comune pentru materialele de izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generalã. Sectiunea 2: Metode de îmbãtrânire termicã

SR EN 60811-1-3:1996

Metode de încercãri comune pentru materialele de izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generalã. Sectiunea 3: Metode de determinare a densitãtii. Încercãri de absorbtie de apã. Încercare de contractie

SR EN 60811-1-4:1995

Metode de încercãri comune pentru materialele de izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generalã. Sectiunea 4: Încercãri la temperaturã joasã

SR EN 60811-3-1:1995

Metode de încercãri comune pentru materialele de izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 3:  Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Sectiunea 1: Încercare de presare la cald. Încercãri de rezistentã la fisurare

SR EN 60811-3-1:1995/A1:1998

Metode de încercãri comune pentru materialele de izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Sectiunea 1: Încercare de presare la cald. Încercãri de rezistentã la fisurare

SR EN 60811-3-2:1996

Metode de încercãri comune pentru materialele de  izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Sectiunea 2: Încercare de pierdere de masã. Încercare de stabilitate termicã

SR EN 60811-4-1:1995

Metode de încercãri comune pentru materialele de  izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 4: Metode specifice  pentru amestecuri de polietilenã si polipropilenã. Sectiunea 1: Rezistenta la fisurare datoritã solicitãrilor mediului înconjurãtor. Încercarea de înfãsurare dupã îmbãtrânire termicã în aer. Mãsurarea indicelui de fluiditate la cald. Mãsurarea continutului de negru de fum si/sau de umpluturi minerale din PE

SR EN 60825-1+A11:1999

Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 1: Clasificarea echipamentului, prescriptii si ghid de utilizare

SR EN 60831-2:1997

Condensatoare sunt de putere autogeneratoare, destinate a fi instalate în retelele de curent alternativ cu tensiunea nominalã pânã la 1 kV inclusiv. Partea 2: Încercare de îmbãtrânire, încercare de autoregenerare si încercare de distrugere

SR EN 60898+A1:1995

Întreruptoare automate pentru protectia la supracurenti pentru instalatii casnice si similare

SR EN 60922:2000

Aparate auxiliare pentru lãmpi. Balasturi pentru lãmpi cu descãrcare (cu exceptia lãmpilor fluorescente tubulare). Prescriptii generale si prescriptii de securitate

SR EN 60926:1998

Aparate auxiliare pentru lãmpi. Dispozitive de amorsare (altele decât starterele cu licãrire). Prescriptii generale si prescriptii de securitate

SR EN 60928:1998

Aparate auxiliare pentru lãmpi. Balasturi electronice alimentate în curent alternativ pentru lãmpi fluorescente tubulare. rescriptii generale si prescriptii de securitate

SR EN 60931-2:1998

Condensatoare sunt de putere neautoregeneratoare, destinate a fi instalate în retelele de curent alternativ cu tensiunea nominalã pânã la 1 kV inclusiv. Partea 2: Încercare de îmbãtrânire si încercare de distrugere

SR EN 60947-1:2001

Aparataj de joasã tensiune. Partea 1: Reguli generale Aparataj de joasã tensiune. Partea 4: Contactoare si demaroare de  motoare. Sectiunea 1: Contactoare si demaroare electromecanice

SR EN 60947-6-1:1993

Aparataj de joasã tensiune. Partea 6: Echipamente cu functii multiple. Sectiunea 1: Echipamente de comutatie de transfer automat

SR EN 60947-6-2:1996

Aparataj de joasã tensiune. Partea 6: Echipamente cu functiuni multiple. Sectiunea 2: Aparate (sau echipament) de comutatie, de comandã, de protectie (ACP)

SR EN 60947-7-1:1993

Aparataj de joasã tensiune. Partea 7: Echipamente accesorii. Sectiunea 1: Blocuri de jonctiune pentru conductoare din cupru SR EN 60950+A1:1995

Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birou

SR EN 60950+A1:1995/A2:1996

Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birou

SR EN 60950+A1:1995/A3:1997

Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birou

SR EN 60968+A1:1997

Lãmpi cu balast integrat pentru iluminat general. Prescriptii de securitate

SR EN 61058-1+A1:1998

Întreruptoare pentru aparate. Partea 1: Reguli generale

SR EN 61071-1:1998

Condensatoare pentru electronica de putere. Partea 1: Generalitãti

SR EN 61071-2:1998

Condensatoare pentru electronica de putere. Partea 2: Prescriptii pentru încercarea de deconectare a sigurantelor fuzibile, încercarea de distrugere,

încercarea de autoregenerare si încercarea de andurantã

SR EN 61131-2+A11:1999

Automate programabile. Partea 2: Cerinte si încercãri ale echipamentelor

SR EN 61195:1997

Lãmpi fluorescente cu douã socluri. Prescriptii de securitate

SR EN 61199:1997

Lãmpi fluorescente cu un singur soclu. Prescriptii de securitate

SR EN 61230:1997

Lucrãri sub tensiune. Dispozitive mobile de legare la pãmânt sau de legare la pâmânt si în scurtcircuit

SR EN 61310-1:1999

Securitatea masinilor. Indicare, marcare si actionare. Partea 1: Specificatii pentru semnale vizuale, auditive si tactile

SR EN 61310-2:2000

Securitatea masinilor. Indicare, marcare si manevrare. Partea 2: Specificatii pentru marcare

SR EN 61558-1+A1:2000

Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare si analoage. Partea 1: Prescriptii generale si încercãri

B. Standarde nationale pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate

SR CEI 60034-6:1994

Masini electrice rotative. Partea 6: Moduri de racier (Cod IC)

SR CEI 60034-16-1:1994

Masini electrice rotative. Partea 16: Sisteme de excitatie pentru masini sincrone. Capitolul 1: Definitii

SR CEI 60477:1993

Rezistoare de laborator de curent continuu

 STAS CEI 60598-2-9:1992

Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 9: Corpuri de iluminat pentru tehnica fotograficã si cinematograficã (neprofesionale)

SR CEI 60804+A1+A2:1995

Sonometre integratoare-mediatoare

SR CEI 60811-1-1:1995

Metode de încercãri comune pentru materiale de izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generalã. Sectiunea 1: Mãsurarea grosimilor si a dimensiunilor exterioare. Determinarea proprietãtilor mecanice

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.337/2 iulie 2001

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PÃDURILOR

Nr. 200/25 iunie 2001

 

ORDIN

 

Ministrul finantelor publice si ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 440/2001, în temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si pãrti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societãti nationale, institutii publice si societãti comerciale,

emit urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Instalatiile, echipamentele, utilajele si pãrtile acestora, în valoare de 2.984.640,10 dolari S.U.A., achizitionate din import de Societatea Nationalã “Institutul Pasteur” - S.A. pentru obiectivul de investitii “Modernizare pentru aducerea progresivã a productiei la nivel international în cadrul Societãtii Nationale “Institutul Pasteur” - S.A.”, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin, beneficiazã de scutire de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale, în conditiile legii.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin sunt în vigoare pânã la data de 31 decembrie 2001.

Art. 3. - Directia generalã de politicã si legislatie fiscalã si Directia Generalã a Vãmilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

 

 

ANEXÃ

 

Valoarea totalã a creditului: 7.136.243 dolari S.U.A.

Obiectivul de investitii: Modernizare pentru aducerea progresivã a productiei la nivel international în cadrul Societãtii Nationale “Institutul Pasteur” - S.A.

 

LISTA

cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si pãrti ale acestora, finantate din creditul extern contractat cu garantia statului, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 57/1997 si Conventia nr. 63.109/1997, prevãzute în contractul încheiat între Societatea Nationalã “Institutul Pasteur” - S.A. si firma LABSYSTEMS/Finlanda, care beneficiazã de scutire de taxe vamale si suprataxe vamale, conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/2000

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

Denumirea pozitiei tarifare

Pozitia tarifarã (cod)

Cantitatea

U.M.

Valoarea (dolari S.U.A.)

1.

Aparat crioconservare material biologic

Schimbãtoare de cãldurã (altele)

8419.50.90

39

bucatã

369.108,00

2.

Liofilizator

Alte aparate si dispozitive

8419.89.98

1

bucatã

758.144,00

3.

Aparat pentru filtrare si purificare aer

Alte aparate pentru filtrarea sau purificarea aerului

8421.39.30

25

bucatã

406.339,00

4.

Aparat crioconservare în azot lichid

Aparate de monitorizare capabile sã urmãreascã simultan doi sau mai multi parametric

9018.19.10

3

bucatã

184.041,00

5.

Spectrofotometru

Spectrometre, spectrofotometre si spectrografe care utilizeazã radiatii optice (UV, vizibile, IR)

9027.30.00

7

bucatã

423.132,60

6.

Aparate care folosesc radiatii optice

Alte instrumente si aparate care folosesc radiatii optice (UV, vizibile, IR)

9027.50.00

3

bucatã

187.203,50

7.

Termostate

Termostate electronice

9032.10.30

36

bucatã

648.640,00

8.

Baie agitare si refrigerare

Alte instrumente si aparate pentru reglare sau control automat

9032.89.90

1

bucatã

8.032,00

TOTAL:

2.984.640,10

 

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NATIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru energia termicã livratã de Societatea Comercialã “Termoelectrica” - S.A.

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 99/2000, cu modificãrile ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã si termicã, cu modificãrile ulterioare, emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã tarifele pentru energia termicã livratã de Societatea Comercialã “Termoelectrica” - S.A., cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele intrã în vigoare dupã 5 zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Decizia presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 100/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 13 iunie 2000.

Art. 4. - Societatea Comercialã “Termoelectrica” - S.A. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentul tarife, reglementãri comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmãri aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 3 iulie 2001.

Nr. 13.

 

ANEXÃ

 

TARIFELE

pentru energia termicã livratã de Societatea Comercialã “Termoelectrica” - S.A.

 

Nr.

crt.

 

 

 

Energia termicã

Consumatori si revânzãtori racordati la iesirea din centrala electricã de termoficare sau din centrala termicã

Consumatori si revânzãtori racordati la retelele de transport

 

Pretul pentru 1 Gcal/h putere termicã maximã anualã contractatã (lei/an)

Pretul pentru energie (lei/Gcal)

Pretul pentru 1 Gcal/h putere termicã maximã anualã contractatã (lei/an)

Pretul pentru

Energie  (lei/Gcal)

 

1.

Apã fierbinte pentru:

 

 

 

 

- populatie

-

390.368

447.555

 

- agenti economici 

-

390.090

464.343

 

2.

Abur, în functie de presiunea la iesirea din centralã, în ata:

 

 

 

 

2.1.

Presiuni pânã la 19 ata inclusiv:

duratã micã

92.821.464

449.912

105.772.548

512.687

 

 

duratã medie

278.464.404

332.178

317.317.644

378.526

 

 

duratã mare

457.712.976

298.960

521.576.187

340.673

2.2.

Presiuni peste 19 ata:

 

 

 

 

 

2.2.1.

- din prizele turbinelor

duratã micã

94.223.184

501.635

105.940.824

564.019

 

 

duratã medie

282.669.540

382.124

317.822.472

429.645

 

 

duratã mare

488.869.535

343.911

549.665.602

386.680

2.2.2.

- din cazane

duratã micã

105.472.800

623.655

115.957.008

685.647

 

 

duratã medie

316.418.400

489.874

347.871.012

538.568

 

 

duratã mare

580.762.186

440.886

638.491.097

484.711

3.

Apã demineralizatã (condens nereturnat)

41.300 lei/m 3

 

 

 

4.

Apã dedurizatã (apã nereturnatã)

19.800 lei/m 3