MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 368       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 9 iulie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

604. - Hotãrâre pentru înfiintarea Centrului National de Formare a Personalului din Învãtãmântul Preuniversitar

 

605. - Hotãrâre pentru stabilirea modului de alocare a fondurilor de la bugetul de stat, destinate plãtii materialului seminal provenit din productia internã, pentru actiunea de însãmântare artificialã la bovine si porcine si pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea, distribuirea si controlul sumelor cheltuite de la  bugetul de stat pentru actiunea de însãmântare artificialã la bovine si porcine

 

608. - Hotãrâre privind transmiterea unui imobil proprietate publicã a statului, situat în municipiul Giurgiu, din administrarea Consiliului Local Giurgiu în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu

 

609. - Hotãrâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru achizitionarea sculpturii “Cap de copil” de Constantin Brâncusi si transmiterea acesteia în administrarea Muzeului National de Artã al României

 

610. - Hotãrâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unui imobil, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Ploiesti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

398. - Ordin al ministrului muncii si solidaritãtii sociale privind împuternicirea organelor de executare ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale si ale caselor teritoriale de pensii sã desfãsoare activitãti de executare silitã în baza Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare

 

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

150. - Hotãrâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Bãncii Comerciale “Unirea” - S.A.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru înfiintarea Centrului National de Formare a Personalului din Învãtãmântul Preuniversitar

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 163 din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Formarea continuã a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar si a cadrelor de conducere, îndrumare si control din sistemul de învãtãmânt preuniversitar cuprinde toate formele si activitãtile de perfectionare, inclusiv conversia profesionalã, prevãzute la art. 32 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si la art. 159-162 din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 2. - (1) Se înfiinteazã Centrul National de Formare a Personalului din Învãtãmântul Preuniversitar, denumit în continuare CNFP, institutie publicã cu personalitate juridicã în.subordinea Ministerului Educatiei si Cercetãrii, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1.

(2) La data înfiintãrii, CNFP preia bunurile, drepturile si obligatiile Centrului National de Formare a Personalului Didactic din Învãtãmântul Preuniversitar si cele ale Centrului National de Formare a Managerilor din Învãtãmântul Preuniversitar.

Art. 3. - (1) Obiectul de activitate al CNFP îl constituie asigurarea calitãtii programelor de formare a personalului didactic, didactic auxiliar si a cadrelor de conducere, îndrumare si control din învãtãmântul preuniversitar pe baza standardelor si a politicilor nationale de formare stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetãrii, prin Directia generalã pentru educatie continuã, formarea si perfectionarea personalului didactic.

(2) Atributiile principale ale CNFP sunt:

a) elaborarea standardelor de formare continuã a personalului didactic, didactic auxiliar si a cadrelor de conducere, îndrumare si control din învãtãmântul preuniversitar;

b) elaborarea criteriilor si a modalitãtilor de acreditare a programelor de formare;

c) acreditarea prin comisiile specializate a programelor de formare continuã, propuse de furnizorii de formare pe baza standardelor si a metodologiilor aprobate de ministrul educatiei si cercetãrii;

d) initierea si derularea de expertize privind continutul, proiectarea, realizarea si evaluarea pregãtirii personalului din învãtãmântul preuniversitar;

e) efectuarea de studii de specialitate - diagnozã, prognozã si altele asemenea;

f) initierea si desfãsurarea, cu acordul Directiei generale pentru educatie continuã, formarea si perfectionarea personalului didactic, a unor activitãti de dezvoltare profesionalã în domeniul educational, finantate din fondurile unor programe nationale si internationale.

Art. 4. - (1) CNFP are un numãr maxim de 35 de posturi.

(2) Personalul CNFP se angajeazã prin concurs, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - Conducerea CNFP va fi asiguratã de un director si de un director adjunct (cadre didactice universitare), în subordinea directorului general al Directiei generale pentru educatie continuã, formarea si perfectionarea personalului didactic. Procedura de numire a directorului si Art. 6. - Atributiile, regulamentul de organizare si functionare, structura organizatoricã si statul de functii ale CNFP se aprobã prin ordin al ministrului educatiei si cercetãrii.

Art. 7. - Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic angajat în cadrul CNFP se face conform egii.

Art. 8. - (1) Începând cu anul 2002 finantarea cheltuielilor curente si de capital ale CNFP se asigurã din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetãrii de la capitolul “Învãtãmânt”.

(2) Veniturile extrabugetare ale CNFP provin din activitãti de evaluare si acreditare a programelor de formare continuã, studii de specialitate, consultatii în domeniul formãrii personalului didactic si altele asemenea, precum si din sponsorizãri, donatii, venituri proprii realizate în conditiile legii.

(3) Pentru anul 2001 finantarea cheltuielilor prevãzute la alin. (1) se asigurã integral de la bugetul de stat din fondurile prevãzute în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetãrii la capitolul “Învãtãmânt”.

Art. 9. - Litera A din anexa nr. 3 “Institutiile si unitãtile are functioneazã în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetãrii, exceptând institutiile de cercetare stiintificã” la Hotãrârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, se modificã dupã cum urmeazã:

- Pozitia XXII va avea urmãtorul cuprins:

“XXII. Centrul National de Formare a Personalului din Învãtãmântul Preuniversitar - venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat”

- Pozitia XXIII se eliminã.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 604.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru stabilirea modului de alocare a fondurilor de la bugetul de stat, destinate plãtii materialului seminal provenit din productia internã, pentru actiunea de însãmântare artificialã la bovine si porcine si pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea, distribuirea si controlul sumelor cheltuite de la bugetul de stat pentru actiunea de însãmântare artificialã la bovine si porcine

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Legea nr. 40/1975 privind cresterea si ameliorarea animalelor, republicatã,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru sporirea efectivelor de animale însãmântate artificial contravaloarea materialului seminal provenit din productia internã, utilizat la însãmântarea artificialã la bovine si porcine, se suportã din alocatiile prevãzute anual cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor.

(2) Beneficiarii sprijinului acordat de la bugetul de stat prevãzut la alin. (1) sunt detinãtorii de animale din sectorul privat.

Art. 2. - (1) Plata materialului seminal din productia internã se face cãtre unitãtile specializate pentru testarea reproducãtorilor, producerea de material seminal congelat si.însãmântãri artificiale la animale, prin directiile generale pentru agriculturã si industrie alimentarã judetene, respectiv

a municipiului Bucuresti, pe baza decontului justificativ prevãzut în anexa nr. 2 la normele metodologice aprobate prin prezenta hotãrâre.

(2) Unitãtile specializate prevãzute la alin. (1) sunt acreditate si autorizate, în conditiile legii, de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor.

(3) Cerintele minime pentru acreditarea si autorizarea unitãtilor specializate pentru testarea reproducãtorilor, producerea de material seminal congelat si însãmântãri artificiale la animale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor.

(4) Plata manoperei de însãmântare artificialã este suportatã de detinãtorii de animale, beneficiari ai sprijinului acordat de la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Executarea operatiunii de însãmântare artificialã se face de operatorii însãmântãtori, autorizati în conditiile legii de directiile generale pentru agriculturã si industrie alimentarã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Operatorii însãmântãtori înregistreazã numãrul dozelor folosite lunar în borderoul însãmântãrilor, întocmit potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin prezenta hotãrâre.

Art. 4. - Circulatia materialului seminal se face numai prin intermediul unitãtilor specializate pentru testarea reproducãtorilor, producerea de material seminal congelat si însãmântãri artificiale la animale.

Art. 5. - Se aprobã Normele metodologice privind utilizarea, distribuirea si controlul sumelor cheltuite de la bugetul de stat pentru actiunea de însãmântare artificialã la bovine si porcine, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 605.

 

ANEXÃ

 

NORME METODOLOGICE

privind utilizarea, distribuirea si controlul sumelor cheltuite de la bugetul de stat

pentru actiunea de însãmântare artificialã la bovine si porcine

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarii plãtii materialului seminal folosit la însãmântarea artificialã a bovinelor si porcinelor sunt detinãtorii de animale din sectorul privat.

Art. 2. - (1) Corespunzãtor tehnologiei de lucru, detinãtorii de animale din sectorul privat beneficiazã, pe femelã însãmântatã, de douã doze de material seminal pe an pentru douã cicluri diferite.

(2) Materialul seminal livrat de unitatea specializatã pentru testarea reproducãtorilor, producerea de material seminal congelat si pentru însãmântãri artificiale la animale va fi însotit de documente care sã ateste calitatea si salubritatea acestuia, precum si de date de identificare a reproducãtorului si a valorii de ameliorare a acestuia.

(3) Detinãtorii de animale beneficiari ai plãtii materialului seminal pot solicita, în raport cu preferinta de obtinere a descendentei, material seminal de taur de la orice unitate specializatã pentru testarea reproducãtorilor, producerea de material seminal congelat si însãmântãri artificiale la animale, autorizatã si acreditatã de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor.

Art. 3. - Reproducãtorii utilizati la însãmântãri artificiale vor fi autorizati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor.

Art. 4. - (1) Operatorii însãmântãtori, angajati ai unitãtilor specializate pentru testarea reproducãtorilor, producerea de material seminal congelat si însãmântãri artificiale la animale, ai altor societãti comerciale si asociatii, precum si cu liberã practicã autorizati în conditiile legii au obligatia sã înscrie în evidenta primarã însãmântãrile artificiale efectuate, iar pe baza acestora sã completeze borderoul de însãmântãri artificiale conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

(2) Borderoul însãmântãrilor artificiale este avizat de specialistul de la centrul agricol.

(3) Dupã avizare borderoul însãmântãrilor va fi expediat, prin grija operatorului, la unitatea specializatã pentru testarea reproducãtorilor, producerea de material seminal congelat si însãmântãri artificiale la animale furnizoare, pânã cel târziu la data de 5 a lunii.

(4) Unitatea specializatã pentru testarea reproducãtorilor, producerea de material seminal congelat si însãmântãri artificiale la animale întocmeste decontul justificativ, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, pe baza borderourilor de însãmântare si îl depune la directiile generale pentru agriculturã si industrie alimentarã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la care operatorii de însãmântãri artificiale îsi desfãsoarã activitatea, pânã cel târziu la data de 15 a lunii.

(5) Directiile generale pentru agriculturã si industrie alimentarã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, verificã decontul justificativ si solicitã Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor sumele necesare în vederea decontãrii, pânã cel târziu la data de 20 a lunii.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

UNITATEA PENTRU TESTAREA REPRODUCÃTORILOR, PRODUCEREA

DE MATERIAL SEMINAL CONGELAT SI ÎNSÃMÂNTÃRI ARTIFICIALE

LA ANIMALE .............................................................................................

 

Operator ............................................................................ Vizat la data de .............

(semnãtura) Centrul agricol comunal

Numele si prenumele ................................. (numele scris citet, semnãtura)

Forma în care lucreazã .............................

Judetul .........................................................................

Localitatea ...................................................................

 

BORDEROUL ÎNSÃMÂNTÃRILOR

luna ................... anul ........

 

Nr.

crt.

Numãrul din registru

Data însãmântãrii

Proprietarul(numele si prenumele)

Localitatea si numãrul casei

Numãrul matricol si numele vacii/scroafei

Cod taur/vier

Însãmântarea vacã/scroafã IA 1 IA 2

Semnãtura proprietarului

Mentiuni

 

 

NOTÃ:

Se trimite la unitatea pentru testarea reproducãtorilor, producerea de material seminal congelat si însãmântãri artificiale la animale, prin postã, la care trebuie sã ajungã cel târziu pânã la data de 5 a lunii, pentru luna precedentã.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

Judetul .......................................................................

Unitatea pentru testarea reproducãtorilor,

producerea de material seminal congelat

si însãmântãri artificiale la animale ........................

Adresa/Sediul ............................................................

Codul fiscal ...............................................................

Numãrul de înregistrare la registrul comertului ......

Banca .........................................................................

Contul nr. ...................................................................

Tel./Fax .......................................................................

 

Verificat si aprobat

Directia generalã pentru agriculturã si industrie alimentarã

 

Director general,

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind contravaloarea dozelor de material seminal folosite la însãmântãri artificiale

în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. ........... în luna .............. anul …. judetul ...................

 

Nr.

crt.

Reproducãtor  (taur/vier)

Cod/Nr. matricol

Categoria de exploatare (TDL, TA, PP) (atestat/autorizat)

Valoarea de ameliorare pentru lapte (index* ) - valoarea relativã** ) )

Lei/dozã

 

Numãrul dozelor folosite

 

Suma alocatã de la buget (mii lei) (5x6)

Mentiuni

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PE JUDET:

 

* ) Testare pe descendenti lapte - în alte tãri

** ) Testare pe descendenti lapte – indigeni

 

Director,

(numele scris citet, semnãtura si stampila)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind transmiterea unui imobil proprietate publicã a statului, situat în municipiul Giurgiu,

din administrarea Consiliului Local Giurgiu în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.


|           Art. 1. - Se aprobã transmiterea imobilului compus din constructie si terenul aferent, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Giurgiu, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Consiliului Local Giurgiu în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 608.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului si terenului aferent, proprietate publicã a statului, care se transmit

din administrarea Consiliului Local Giurgiu în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu

 

 

Persoana juridicã la care se transmite imobilul

Persoana juridicã de la care se transmite imobilul

Adresa imobilului

Caracteristici tehnice al imobilului

Imobil

Teren

Suprafata construitã

Suprafata desfãsuratã

Suprafata terenului pe care sunt situate clãdirile

Suprafata terenului împrejmuitor al clãdirilor

Consiliul Local Giurgiu

Consiliul Judetean Giurgiu

Municipiul Giurgiu, str. Grasse nr. 9, judetul Giurgiu

367,95 m2, reprezentând:

- corp clãdire =318,95 m2

- 2 garaje =

49,00 m2

636,75 m2, reprezentând: - subsol, parter si etaj = 587,75 m2

- 2 garaje = 49,00 m2

367,95 m2

466,25 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru achizitionarea sculpturii “Cap de copil” de Constantin Brâncusi si transmiterea acesteia în administrarea Muzeului National de Artã al României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, ale art. 36 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificãrile ulterioare, ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Se suplimenteazã bugetul Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 12,9 miliarde lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 450.000 dolari S.U.A., din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001, pentru achizitionarea sculpturii “Cap de copil” de Constantin Brâncusi, plata taxelor aferente încheierii contractului de vânzare-cumpãrare si onorariul pentru avocat..(2) Eventualele influente rezultate din diferente de curs de schimb valutar se suportã din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2001.

Art. 2. - Se autorizeazã Ministerul Culturii si Cultelor ca, în numele statului, sã încheie contractul de vânzare-cumpãrare pentru achizitionarea bunului prevãzut la art. 1 alin. (1).

Art. 3. - Bunul prevãzut la art. 1 alin. (1), proprietate publicã a statului, se transmite în administrarea Muzeului National de Artã al României, institutie publicã de culturã în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 4. - În termen de 15 zile de la achizitionarea bunului prevãzut la art. 1 alin. (1) Ministerul Culturii si Cultelor va solicita Ministerului Finantelor Publice sã reîntregeascã Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001 cu sumele rãmase neutilizate.

Art. 5. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor Publice sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei hotãrâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Florin Rotaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 609.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind transmiterea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unui imobil, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Ploiesti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Ploiesti, str. C.T. Grigorescu nr. 3, judetul Prahova, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, în administrarea Serviciului Român de Informatii.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si Serviciul Român de Informatii, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

Mircea Gheordunescu,

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 610.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publicã a statului, care se transmite în administrea Seviciului Român de Informatii

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridicã de la care se transmite imobilul

Persoana juridicã la care se transmite imobilul

Caracteristici tehnice al imobilului

Municipiul Ploiesti, str. C.T. Grigorescu nr. 3, judetul Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti

Serviciul Român de Informatii

Corp 1:

- Suprafata construitã = 289,42 m2

- Suprafata desfãsuratã = 289,42 m2

Corp 2:

- Suprafata construitã = 43,12 m2

- Suprafata desfãsuratã = 129,36 m2

- Suprafata terenului = 543,29 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITÃTII SOCIALE

 

ORDIN

privind împuternicirea organelor de executare ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale si ale caselor teritoriale de pensii sã desfãsoare activitãti de executare silitã în baza Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare

 

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

având în vedere prevederile art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si ale Hotãrârii Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Pentru executarea creantelor la bugetul asigurãrilor sociale de stat administrat de Casa Nationalã de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale sunt abilitate sã aducã la îndeplinire mãsurile asigurãtorii si sã efectueze procedura de executare silitã, prevãzute de Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, organele de executare ale

Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale si ale caselor teritoriale de pensii.

Art. 2. - Directorii generali ai caselor teritoriale de pensii sunt delegati sã propunã lista cuprinzând personalul împuternicit cu executarea silitã în care vor fi cuprinsi: personalul compartimentului de executare silitã, directorul Directiei colectare contributii, precum si directorul general adjunct.

Art. 3. - Lista cuprinzând personalul împuternicit cu executarea silitã prevãzutã la art. 2, avizatã de Directia generalã combatere fraudã si executare silitã, lista cuprinzând directorii generali ai caselor teritoriale de pensii, propusi de Directia generalã combatere fraudã si executare silitã pentru învestirea cu atributii de executare silitã, precum si lista cuprinzând organele de executare ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale se aprobã prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale.

Art. 4. - Personalul împuternicit prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale sã

aducã la îndeplinire mãsurile asigurãtorii si sã efectueze procedura de executare silitã îndeplineste, conform legii, o functie ce implicã exercitiul autoritãtii de stat, primind o legitimatie specialã. Modelul legitimatiei speciale este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. Orice faptã sãvârsitã împotriva organului de executare se sanctioneazã potrivit legii penale.

Art. 5. - Legitimatiile prevãzute la art. 4 atestã o împuternicire specialã, acordatã în vederea aplicãrii mãsurilor asigurãtorii si de executare silitã, si dau dreptul organului de executare, conform legii, sã intre în orice incintã sau încãpere a debitorului, sã cerceteze toate locurile în care acesta îsi pãstreazã bunurile ori valorile, sã solicite si sã cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probã în determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sã primeascã concursul organelor de politie, precum si sã obtinã relatiile solicitate de la orice persoanã fizicã sau juridicã.

Art. 6. - (1) Legitimatiile se emit de Casa Nationalã de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, prin Directia generalã combatere fraudã si executare silitã, pentru personalul împuternicit cu executarea silitã, prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale.

(2) Evidenta legitimatiilor se tine într-un registru special în care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, seria (indicativul judetului), numãrul de ordine, numele, prenumele si functia titularului, data eliberãrii si semnãtura de primire.

Art. 7. - Legitimatiile purtând semnãtura directorului general al Directiei generale combatere fraudã si executare silitã, respectiv a presedintelui pentru directorul general al Directiei generale combatere fraudã si executare silitã, se vor elibera persoanelor prevãzute la art. 6.

Art. 8. - Când calitatea de organ de executare a titularului legitimatiei înceteazã, acesta o va depune la organul care a eliberat-o, în vederea anulãrii, anulare care va fi consemnatã în evidentã.

Art. 9. - Directia generalã combatere fraudã si executare silitã si Directia resurse umane din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale si casele teritoriale de pensii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin îsi înceteazã aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.

 

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 8 iunie 2001.

Nr. 398.

 

ANEXÃ

 

- model –

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITÃTII SOCIALE

CASA NATIONALÃ DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURÃRI SOCIALE

Directia generalã combatere fraudã si executare silitã/

Casa Judeteanã de Pensii ...........................

 

LEGITIMATIE

seria ......... nr. ...............

 

Numele ............................................................

Prenumele .......................................................

Functia .............................................................

Compartimentul ...............................................

Data eliberãrii ......................

 

Foto

Director general,

L.S.

Legitimatia nu este transmisibilã.

Titularul are calitatea de organ de executare si are dreptul sã aplice mãsurile asigurãtorii si de executare silitã, sã intre în orice incintã sau încãpere a debitorului, sã cerceteze toate locurile în care acesta îsi pãstreazã bunurile ori valorile, sã solicite si sã cerceteze orice document sau element material pentru determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sã primeascã concursul organelor de politie, precum si sã obtinã relatiile solicitate de la orice persoanã fizicã sau juridicã, conform Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

În termen de 15 zile pierderea legitimatiei se publicã în presã si se anuntã organului emitent.

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZE

semestrul .........../anul

semestrul .........../anul

semestrul .........../anul

semestrul .........../anul

semestrul .........../anul

semestrul .........../anul

 

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE  ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Bãncii Comerciale “Unirea” - S.A.

 

Având în vedere faptele consemnate în procesele-verbale înregistrate la Banca Comercialã “Unirea” - S.A. sub nr. 131/2001 si nr. 1.407/2001, întocmite de Banca Nationalã a României, din care rezultã urmãtoarele:

- încãlcarea prevederilor art. 40 alin. 4 din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ulterioare, si ale art. 5 din Normele Bãncii Nationale a României nr. 9/2000 privind capitalul minim al bãncilor si al sucursalelor bãncilor strãine, prin neînregistrarea la data de 31 mai 2001 a unui nivel al capitalului social si al fondurilor proprii în sumã de 150 miliarde lei, faptã prevãzutã la art. 69 alin. 1 lit. a) din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ulterioare;

- încãlcarea prevederilor art. 6 si 10 din Normele Bãncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bãncilor, cu modificãrile ulterioare, prin înregistrarea de expuneri mari si împrumuturi acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu banca peste limita de 20% din fondurile proprii ale bãncii, faptã prevãzutã la art. 69 alin. 1 lit. a) din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ulterioare;

- încãlcarea prevederilor art. 3 lit. h) si ale art. 25 alin. 1 din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 21 alin. 2 din Normele Bãncii Nationale a României nr. 3/1999 privind modificãrile în situatia bãncilor, cu modificãrile ulterioare, prin faptul cã începând cu data de 3 august 2000 Banca Comercialã “Unirea” - S.A. nu mai îndeplineste cerintele legale privind numãrul conducãtorilor bãncii si nu a luat mãsurile necesare privind completarea numãrului acestora în termen de 3 luni de la aparitia situatiei, faptã prevãzutã la art. 69 alin. 1 lit. a) din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ulterioare;

- nerespectarea mãsurilor si restrictiilor stabilite de Banca Nationalã a României, faptã prevãzutã la art. 69 alin. 1 lit. a) coroboratã cu lit. e) din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 26 si 34 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, cu modificãrile ulterioare, si ale art. 16 liniuta a 2-a din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ulterioare,

 

Consiliul de administratie al Bãncii Nationale a României hotãrãste :

 

            Art. 1. - Retragerea autorizatiei de functionare seria B nr. 000024 din data de 24 ianuarie 1997 a Bãncii Comerciale “Unirea” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd Regina Elisabeta nr. 45, sectorul 5.

Art. 2. - Prezenta hotãrâre va fi transmisã Consiliului de administratie al Bãncii Comerciale ”Unirea’ - S.A. si va intra în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Comercialã “Unirea” - S.A. are drept de contestatie la Consiliul de administratie al Bãncii Nationale a României în termen de 15 zile de la data comunicãrii, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. 1 din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ulterioare.

 

p. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI