MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 38      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 23 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

00/39/2000. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de calitate si a Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CONSILIUL SUPERIOR

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de calitate si a Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei

 

În baza:

- art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, aprobată si modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare;

- pct. 18 si 152 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, modificat si completat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului nr. 00/36/2000;

- rapoartelor si materialelor prezentate si discutate în sedinta din data de 21 noiembrie 2000,

 

Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind controlul de calitate si Normele nr. 6.707/2000 privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei, anexate la prezenta hotărâre.

Art. 2. - În temeiul art. 3 din Hotărârea Consiliului superior al Corpului nr. 31/2000, Secretariatul general al Corpului va asigura publicarea regulamentului si a normelor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili

si Contabililor Autorizati din România,

dr. ec. Marin Toma

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2000.

Nr. 00/39.

 

Regulament

privind controlul de calitate

 

CAPITOLUL 1

Temeiuri normative

 

• Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, aprobată si modificată prin Legea nr. 42/1995:

- art. 19: "Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati are următoarele atributii:

c) asigură buna desfăsurare a activitătii expertilor contabili si a contabililor autorizati;

j) alte atributii stabilite prin lege sau regulament."

• Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 27 noiembrie 1995, modificat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului nr. 00/36/2000:

- pct. 67: "Consiliul filialei are următoarele atributii:

a) supraveghează asupra modului de exercitare a profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat în raza de activitate a filialei;"

- pct. 115: "Adunarea generală are următoarele atributii:

c) ia cunostintă de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitătii profesionale a expertilor individuali si a societătilor comerciale controlate, în vederea asigurării bunei exercitări a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generală aprobă lista expertilor individuali si a societătilor comerciale ce vor fi analizate în anul următor;"

- pct. 134: "Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:

j) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesională;"

• Codul privind conduita etică si profesională a expertilor contabili si contabililor autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995:

- titlul II, cap. 2, sectiunea a 2-a, pct. 42: "Calitatea lucrărilor membrilor Corpului si ale colaboratorilor acestora constă în constiinciozitatea si competenta acestora în realizarea lor.

În acest sens expertii contabili si contabilii autorizati aplică:

a) principiile contabilitătii;

b) normele Corpului privind exercitarea profesiei si executarea lucrărilor, care trebuie să fie în măsură să justifice aplicarea acestora prin documente corespunzătoare."

- titlul II, cap. 4, sectiunea 1, pct. 68: "Consiliul filialei poate să verifice si să se asigure că societatea comercială de expertiză contabilă, sucursalele si birourile secundare ale acesteia sunt sub conducerea si supravegherea permanentă si efectivă a unui expert contabil sau contabil autorizat, membru al Corpului."

- pct. 69: "Consiliul superior si consiliile filialelor au obligatia organizării si exercitării examinării profesionale a persoanelor fizice membre ale Corpului, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Corpului."

• Normele nationale de audit, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului nr. 99/24/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis din 23 februarie 1999;

- Norma de audit nr. 22 "Controlul de calitate într-o misiune de audit" - pct. 4: "Societatea de expertiză contabilă trebuie să definească si să pună în lucru politici si proceduri de control de calitate."

 

CAPITOLUL 2

Definitii

 

2.1. Expresia control de calitate desemnează un ansamblu de măsuri luate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România vizând analiza modalitătilor de organizare si functionare a unui cabinet si aprecierea modului de aplicare în cadrul acestuia a normelor profesionale emise de Corp.

Controlul de calitate se exercită asupra cabinetului si fiecărui liber-profesionist contabil înscris în Tabloul Corpului. El se exercită atât la sediul principal al cabinetului, cât si la sediile birourilor secundare, înscrise sau neînscrise în Tabloul Corpului.

2.2. Expresia cabinet desemnează fie un cabinet individual condus de un expert contabil sau de un contabil autorizat membru al Corpului, fie o societate de expertiză contabilă si/sau de contabilitate recunoscută de Corp.

2.3. Prin control de calitate la un cabinet cu birouri secundare instalate pe teritoriul mai multor filiale ale Corpului se întelege controlul efectuat atât la sediul cabinetului, cât si la sediile biroului sau ale birourilor sale secundare.

2.4. Controlorii sunt membri activi ai Corpului, cu atributii de efectuare a controlului de calitate.

2.5. Controlul de calitate are drept scop asigurarea respectării de către toti membrii activi ai Corpului a normelor si regulilor în vigoare emise de acesta.

 

CAPITOLUL 3

Obiective, principii si metodologia controalelor de calitate

 

3.1. Obiective

Controalele de calitate în cadrul profesiei contabile răspund următoarelor obiective:

- oferirea către public a unei bune perceptii despre calitatea serviciilor prestate;

- armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor;

- contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea metodelor de lucru;

- aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesionale;

- dezvoltarea solidaritătii în rândul profesiei prin favorizarea contactelor dintre colegi, apropierea si respectul profesionistilor fată de organismele Corpului.

3.2. Principii

Controlul de calitate se întemeiază pe 5 principii fundamentale:

- universalitate: controlul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare;

- confidentialitate: nici o informatie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusă la cunostintă tertilor;

- adaptarea controlului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate si mărimii cabinetului;

- colegialitate: controlul este efectuat din initiativa filialei de către membrii activi ai Corpului anume desemnati;

- armonizarea: pe cât posibil, cabinetele care execută activităti reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui control cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme.

3.3. Metodologie

Controalele de calitate impun:

- cunoasterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor si procedurilor în vigoare în cadrul acestuia (control structural);

- aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selectionate pentru control (control tehnic).

Controlul de calitate are drept referintă regulile si normele profesionale în vigoare în momentul exercitării misiunilor si uzantele profesionale.

Prezentul regulament se referă atât la misiunile normalizate de Corp, cât si la misiunile cerute de anumite reglementări în vigoare.

 

CAPITOLUL 4

Organizarea controlului de calitate

 

4.1. Subcomisia controlului de calitate

Presedintele Corpului numeste dintre membrii Consiliului superior al Corpului Subcomisia controlului de calitate, nominalizând:

- presedintele;

- 8 membri ca reprezentanti teritoriali.

4.1.1. Subcomisia controlului de calitate are următoarele responsabilităti:

a) supraveghează prin reprezentantii teritoriali stabilirea listei cuprinzând controlorii, hotărâtă de consiliul filialei;

b) supraveghează prin reprezentantii teritoriali alegerea cabinetelor de controlat, hotărâtă de consiliul filialei;

c) pregăteste si adaptează la conditiile conjuncturale (mărirea sau micsorarea misiunilor liber-profesionistilor contabili) metodologia controlului de calitate;

d) rezolvă prin reprezentantii teritoriali, în teritoriul afectat, problemele privind punerea în aplicare a controlului de calitate;

e) formulează, la propunerea reprezentantilor teritoriali, recomandările către filiale, rezultate în urma sintezei controalelor efectuate;

f) întocmeste sinteza anuală a controlului de calitate si raportul anual destinat presedintelui Corpului si Conferintei nationale;

g) elaborează bugetul anual de cheltuieli privind realizarea controlului de calitate, care este încorporat distinct în bugetul anual al Corpului.

4.1.2. Repartitia filialelor pe cei 8 reprezentanti teritoriali, efectuată conform criteriului ariei geografice, este următoarea:

 

Nr.

crt.

Zona

Filiale

1.

Nord

Satu Mare, Maramures, Suceava, Botosani, Iasi

2.

Nord-vest

Bihor, Cluj, Mures, Sălaj, Bistrita

3.

Nord-est

Bacău, Galati, Neamt, Vaslui, Vrancea

4.

Vest

Arad, Alba, Caras-Severin, Hunedoara, Sibiu, Timis

5.

Centru

Arges, Brasov, Buzău, Covasna, Dâmbovita, Harghita, Prahova

6.

Sud

Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman, Vâlcea

7.

Sud-est

Brăila, Călărasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Tulcea

8.

Bucuresti

Bucuresti

 

4.2. Controlorii

4.2.1. Candidaturi si desemnare

Persoanele fizice membre ale Corpului pot depune la consiliul filialei candidaturi pentru obtinerea calitătii de controlor. Candidaturile sunt analizate în consiliul filialei.

4.2.2. Stabilirea listelor

Fiecare consiliu de filială stabileste lista cuprinzând controlorii; candidatii la functia de controlor se înscriu în listă prin hotărâre a consiliului filialei. Numărul de controlori se stabileste în functie de programul de control.

4.2.3. Conditii prealabile desemnării

Membrul Corpului care candidează la functia de controlor nu trebuie să fi făcut obiectul vreunei sanctiuni disciplinare.

Nici un membru al Corpului nu poate fi înscris în lista cuprinzând controlorii fără să fi urmat în prealabil un stagiu de formare organizat de Corp. Costurile cu organizarea stagiului sunt suportate din bugetul Corpului.

Controlorii trebuie să fi fost înscrisi în Tabloul Corpului în calitate de membru activ de cel putin 3 ani, iar activitatea lor profesională să fi făcut obiectul a cel putin unui control de calitate.

4.2.4. Durata mandatului

Fiecare controlor este mandatat pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, la cererea acestuia, hotărâtă de consiliul filialei.

4.2.5. Drepturi si obligatii

Personalizare. Misiunea de controlor este o misiune personală, încredintată de consiliul filialei; controlorul nu poate în nici un caz să delege această misiune altei persoane.

Disponibilitate. Candidatura la functia de controlor presupune angajamentul că persoana respectivă va aloca anual pentru controlul de calitate minimum 50 de ore. Pentru a păstra caracterul colegial al controalelor de calitate activitatea fiecărui controlor nu va putea depăsi 200 de ore pe an.

Independentă. Controlorul nu trebuie să aibă sau să fi avut în ultimii 3 ani vreun interes în cabinetul controlat.

Radierea unui controlor din lista cuprinzând controlorii se face prin hotărâre a consiliului filialei, la recomandarea Subcomisiei controlului de calitate sau la cererea controlorului, motivată de aparitia unei stări de incompatibilitate profesională sau de starea precară a sănătătii.

Controlorul îsi organizează singur misiunea, stabilind fără vreo influentă întinderea investigatiilor ce urmează să fie efectuate.

Obligatii. Controlorul trebuie să tină în secret informatiile despre care a luat cunostintă cu ocazia controlului unui cabinet. El nu poate să scrie observatiile si concluziile legate de un control decât în raportul de control prevăzut de prezentul regulament.

Timp de 3 ani de la începerea controlului controlorul nu trebuie să accepte, direct sau indirect, nici o misiune de la un client al cabinetului controlat fără acordul expres al cabinetului respectiv. Orice litigiu care poate să apară în această perioadă între controlor si cabinet este supus arbitrajului presedintelui consiliului filialei din raza teritorială a cabinetului controlat.

Controlorul se angajează, în scris, să îsi exercite misiunea de control de calitate în conformitate cu prevederile prezentului regulament si să se supună el însusi unui control de calitate prealabil desemnării sale.

 

CAPITOLUL 5

Derularea controalelor de calitate

 

5.1. Alegerea cabinetelor de controlat

Presedintii consiliilor filialelor întocmesc din proprie initiativă lista cuprinzând cabinetele de controlat si definitivează împreună cu reprezentantul teritorial, înainte de data de 30 iunie a anului în curs, lista si programul controalelor ce se vor realiza în anul următor, care va cuprinde:

- numărul cabinetelor de controlat;

- numărul orelor necesare pentru efectuarea controlului;

- numărul de controlori necesari.

Programul de control tine seama de cabinetele care au cerut voluntar să beneficieze de un control de calitate si care au făcut cerere în acest sens înainte de data de 30 iunie a anului în curs fie către Subcomisia controlului de calitate, fie către presedintele consiliului filialei.

5.2. Etapele controlului de calitate

Pregătire. Numărul de controlori necesari este în functie de importanta cabinetului si se stabileste numai după completarea si analiza chestionarului de anchetă.

Când numărul de controlori la un cabinet este mai mare de 2, unul dintre ei este desemnat ca raportor; acesta conduce controlul de calitate si prezintă raportul final care reia concluziile celorlalti controlori.

Cabinetul ales pentru control de calitate este informat prin scrisoare cu cel putin 60 de zile înainte de data fixată pentru începerea controlului. Scrisoarea este însotită de un chestionar care cuprinde un ansamblu de informatii referitoare, pe de o parte, la organizarea generală a cabinetului, iar pe de altă parte, la misiunile pe care acesta le derulează.

Chestionarul completat trebuie retrimis consiliului filialei împreună cu confirmarea de independentă, în termen de 30 de zile de la data primirii lui. O dată cu returnarea chestionarului cabinetul poate cere să beneficieze de dispozitiile prezentului regulament referitoare la recuzarea controlorilor.

O vizită prealabilă poate fi decisă de consiliul filialei în scopul completării informatiilor cuprinse în chestionar; aceasta nu presupune control. Despre vizită cabinetul trebuie să fie informat printr-o scrisoare care să cuprindă data vizitei prealabile, durata si numele persoanei care a fost desemnată pentru această vizită.

Pe baza chestionarului si după vizita prealabilă consiliul filialei desemnează controlorul sau echipa de control si, respectiv, raportorul, fixează durata controlului si costul acestuia.

Cabinetul este informat printr-o nouă scrisoare despre numele controlorilor si al raportorului, dacă este cazul, precum si despre durata controlului. De la primirea acestei scrisori cabinetul dispune de un termen de 30 de zile în care poate să îsi exercite dreptul de recuzare a controlorilor, conform procedurii prevăzute de prezentul regulament.

Modalităti de control. Fiecare control de calitate cuprinde două faze complementare: controlul structural si controlul tehnic. Controlul de calitate se efectuează conform Ghidului aprobat de Consiliul superior al Corpului.

Controlul structural constă într-un diagnostic de organizare a cabinetului, în scopul aprecierii dacă modul de organizare asigură îndeplinirea de misiuni conform normelor, regulilor si uzantelor profesionale, emise sau recunoscute de Corp, scotând în relief atât aspectele pozitive, cât si lipsurile în ceea ce priveste metodele si procedurile existente în cabinet.

Controlul tehnic constă în revederea unui număr de dosare de lucru si permite aprecierea calitătii metodelor efectiv puse în lucru de cabinet. Alegerea dosarelor se face pe baza concluziilor si informatiilor rezultate din controlul structural. Controlul tehnic se face prin referire la normele si regulile în vigoare, precum si la uzantele profesionale.

Concluzii si rapoarte. La sfârsitul unui control de calitate controlorii întocmesc o notă de sinteză care se trimite cabinetului controlat. Cabinetul dispune de un termen de 30 de zile pentru a prezenta, în scris, controlorilor observatiile sale.

Raportul de control este întocmit de controlori sau de raportori si are ca anexe nota de sinteză si eventualele observatii ale cabinetului.

Raportul scoate în evidentă lipsurile descoperite în cursul controlului efectuat si abaterile grave si repetate de la reglementările profesionale.

Raportul trebuie să cuprindă si recomandări sau alte măsuri de remediere a deficientelor.

Raportul, anexele si dosarul de control sunt trimise reprezentantului teritorial din cadrul Subcomisiei controlului de calitate, în termen de 15 zile de la expirarea perioadei în care cabinetul avea posibilitatea să depună observatii.

După verificarea raportului controlorilor si a notei de sinteză reprezentantul teritorial propune Subcomisiei controlului de calitate formularea recomandărilor către filială, iar după aprobarea acestora trimite presedintelui consiliului filialei dosarul privind controlul efectuat.

Presedintele consiliului filialei decide în legătură cu modul de valorificare si comunicare a rezultatelor controlului de calitate respectiv, după cum urmează:

- poate trimite o scrisoare de concluzii fără observatii;

- poate trimite o scrisoare de concluzii cu simple observatii, anexând eventual o convocare la biroul presedintelui;

- poate trimite o scrisoare de concluzii cu observatii, însotită de o decizie de organizare a unui nou control după un an, pentru a se asigura că s-a tinut seama de observatiile făcute.

Raportul controlorilor, dosarul de control si scrisorile prevăzute la alineatul precedent nu pot fi divulgate si comunicate decât:

- fie noului controlor, atunci când un nou control trebuie să aibă loc la expirarea perioadei de un an de la încheierea controlului efectuat;

- fie consiliului filialei, atunci când presedintele decide acest lucru.

În cazul unor repetări ale abaterilor constatate, presedintele consiliului filialei va sesiza comisia de disciplină a filialei Corpului.

Dosarul de control se distruge la împlinirea termenului de 3 ani de la încheierea controlului. Concluziile presedintelui consiliului filialei si raportul controlorului sunt păstrate de presedintele consiliului filialei până la data la care cabinetul va face obiectul unui nou control de calitate.

 

CAPITOLUL 6

Drepturile si obligatiile cabinetului

 

6.1. Cabinetul ales pentru control de calitate este obligat să pună la dispozitie controlorilor, la sediul său social sau/si al biroului secundar, toate piesele si documentele necesare în vederea efectuării controlului si să furnizeze orice explicatie utilă.

6.2. Cabinetul informat despre un control de calitate are dreptul de a recuza controlorii desemnati. Recuzarea poate fi cerută în termen de 30 de zile de la primirea scrisorii prin care a luat cunostintă despre control si despre numele controlorilor desemnati prin scrisoare adresată presedintelui consiliului filialei. Cererea este supusă aprecierii presedintelui consiliului filialei, care va informa cabinetul în legătură cu acceptarea sau neacceptarea acesteia.

6.3. Un cabinet nu poate fi controlat decât la expirarea unei perioade de 3 ani de la încheierea controlului precedent.

Atunci când presedintele consiliului filialei decide că un cabinet trebuie supus unui nou control pentru a se asigura că deficientele din raportul de control au fost remediate, acest control nu poate avea loc decât la expirarea perioadei de un an.

Durata controlului de calitate se stabileste în functie de mărimea cabinetului controlat.

 

CAPITOLUL 7

Controlul de calitate al cabinetelor instalate în mai multe filiale

 

Controlul de calitate al cabinetelor instalate în mai multe filiale se caracterizează prin separarea controlului structural, care se desfăsoară la sediul cabinetului, de controlul tehnic realizat la nivelul birourilor secundare, pornindu-se de la sinteza controlului structural.

Subcomisia controlului de calitate supraveghează controalele structurale la cabinetele instalate - cu birourile lor - în două sau mai multe filiale.

 

CAPITOLUL 8

Finantarea

 

8.1. Costurile controlului de calitate sunt în sarcina Consiliului superior al Corpului.

8.2. Un barem al remuneratiilor controlorilor si reprezentantilor teritoriali este stabilit anual la nivel national de către Subcomisia controlului de calitate, cu aprobarea Consiliului superior al Corpului.

8.3. Pe baza acestuia si a programului de control al filialelor Subcomisia controlului de calitate elaborează bugetul anual de costuri (retributii, cheltuieli de transport si cazare) care este supus spre aprobare Consiliului superior al Corpului în vederea înglobării lui distincte în bugetul anual al Corpului.

 

CAPITOLUL 9

Informarea Conferintei nationale

 

Subcomisia controlului de calitate întocmeste sinteza anuală a controlului de calitate si raportul anual destinat presedintelui Consiliului superior al Corpului.

După însusirea acestora de către Consiliul superior al Corpului presedintele acestuia le încorporează în raportul anual destinat informării si aprobării de către Conferinta natională anuală.

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

Nr. 6707/29 decembrie 2000

 

NORME

privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei

 

I. Atributiile si răspunderile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

În vederea organizării evidentei expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societătilor comerciale de profil, precum si pentru asigurarea conditiilor bunei desfăsurări a activitătii acestora, filialele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, denumit în continuare Corpul, au următoarele atributii:

A. Cu privire la expertii contabili si contabilii autorizati

Pentru acordarea vizei anuale expertilor contabili si contabililor autorizati consiliile filialelor, presedintii si secretarii acestora au următoarele obligatii si sarcini:

1. difuzarea sub semnătură către toti expertii contabili si contabilii autorizati aflati în evidentă a formularului "Fisa pentru persoane fizice", potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme, până la data de 15 decembrie a anului pentru care se întocmeste această fisă;

2. în scopul evidentei si urmăririi depunerii formularului "Fisa pentru persoane fizice" filiala va întocmi tabele nominale, separat pentru expertii contabili si pentru contabilii autorizati, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme;

3. termenul de depunere la filiala Corpului a formularului "Fisa pentru persoane fizice" de către expertii contabili si contabilii autorizati este 31 decembrie a anului pentru care se întocmeste această fisă;

4. în cazuri justificate, atunci când expertii contabili si contabilii autorizati anuntă în termenul prevăzut la pct. 3 că nu pot depune formularul "Fisa pentru persoane fizice", filiala este în drept să acorde un alt termen de încă 5 zile. Dacă nici în acest termen nu a fost depusă fisa, presedintele consiliului filialei nu va acorda viza anuală pentru exercitarea profesiei;

5. viza anuală pentru exercitarea profesiei de către expertii contabili si contabilii autorizati se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) achitarea în întregime a obligatiilor fată de Corp pe anul curent;

b) plata la bugetul de stat, în cuantumul si la termenul prevăzute de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de la beneficiari;

c) dovada asigurării pentru riscul profesional;

d) dovada că nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societătilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaratie pe propria răspundere);

e) nu au săvârsit fapte care să încalce obligatiile prevăzute de lege, precum si regulile privind conduita si etica profesională, pentru care să fi fost sanctionati de Comisia de disciplină, potrivit pct. 124 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului;

f) depunerea fisei individuale prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme;

g) pregătire profesională;

6. în baza datelor declarate pe propria răspundere de către expertii contabili si contabilii autorizati secretarul filialei va verifica exactitatea datelor si a informatiilor prezentate, va lua măsuri pentru încasarea taxelor si a cotizatiilor datorate si va propune presedintelui consiliului filialei acordarea vizei anuale. Acordarea vizei anuale se concretizează prin semnătură si prin stampila filialei pusă în căsuta special rezervată în carnetul de membru al Corpului, precum si prin eliberarea autorizatiei de exercitare a profesiei pe anul respectiv (conform modelului prezentat în anexa nr. 1A);

7. actiunea de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei se desfăsoară până la data de 15 ianuarie, dată după care filialele au obligatia:

a) să afiseze la sediul filialei, la instantele de judecată, la Camera de comert si industrie etc. lista cuprinzând expertii contabili si contabilii autorizati care au obtinut viza anuală si care au dreptul să exercite profesia;

b) să înainteze până la data de 1 februarie Secretariatului general al Corpului o informare care să cuprindă următoarele date:

- numărul total al expertilor contabili aflati în evidenta Corpului, din care numărul celor cărora li s-a acordat viza anuală;

- numărul total al contabililor autorizati aflati în evidenta Corpului, din care numărul celor cărora li s-a acordat viza anuală;

- principalele aspecte, greutăti si propuneri în legătură cu activitatea desfăsurată în acest domeniu.

B. Cu privire la societătile comerciale autorizate

1. Pentru societătile comerciale de profil filialele transmit, sub semnătura reprezentantului legal al societătii comerciale, fisa acesteia, întocmită după modelul prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme, până la data de 31 decembrie a anului pentru care se întocmeste această fisă.

2. În scopul evidentei si urmăririi depunerii fisei societătii comerciale filiala Corpului va întocmi un tabel, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentele norme.

3. Prevederile lit. A pct. 3, 4 si 5 se aplică în mod corespunzător si societătilor comerciale de profil care sunt în evidenta filialelor Corpului, cu exceptia dispozitiilor pct. 5 lit. c), conform cărora societatea comercială, membră a Corpului, trebuie să prezinte polita de asigurare a riscului profesional.

În mod asemănător, societatea comercială trebuie să facă dovada depunerii fisei prezentate în anexa nr. 3 la prezentele norme.

4. În baza datelor declarate de societatea comercială pe propria răspundere secretarul filialei va verifica exactitatea datelor prezentate în fisă si va face propuneri presedintelui consiliului filialei privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei.

Acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei se comunică de către filială prin adresă, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele norme.

5. Actiunea de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei se desfăsoară până la data de 15 ianuarie, dată după care filialele au obligatia să afiseze la sediul lor, la camera de comert si industrie, la instantele de judecată etc. lista cuprinzând societătile comerciale care au obtinut viza anuală si care au dreptul să exercite profesia.

II. Dispozitii finale

1. Secretariatul general al Corpului împreună cu sectiunile si departamentele Corpului vor initia măsuri pentru îndrumarea, sprijinul si controlul modului de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei.

2. Pe baza informărilor primite de la filiale Secretariatul general al Corpului împreună cu sectiunile Corpului vor prezenta Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului rapoarte anuale cuprinzând rezultatele si măsurile luate, precum si directiile de actiune în legătură cu acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei.

3. Pentru perioada în care nu s-a acordat viză, ca urmare a nesolicitării sau neîndeplinirii conditiilor, membrii Corpului nu sunt exonerati de plata obligatiilor fată de acesta.

4. Contestatiile la măsura luată de filiala Corpului de neacordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei se solutionează în baza prevederilor art. 32 si 35 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, aprobată si modificată prin Legea nr. 42/1995, si ale pct. 43-50 si 124-130 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului.

Prezentele norme intră în vigoare începând cu data de 3 ianuarie 2001. Pe aceeasi dată îsi încetează valabilitatea Normele nr. 2.120/1997 privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 bis din 21 noiembrie 1997.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI

SI CONTABILI AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

Filiala ...........................

 

 

FISA PENTRU PERSOANE FIZICE

1. Date de identificare

 

1.1. Numele si prenumele

 

1.2. Numărul carnetului emis de Corp

 

1.3. Numărul autorizatiei C.E.C.C.A.R.

 

1.4. Data nasterii

 

1.5. Locul nasterii

 

1.6. Domiciliul

 

1.7. Telefon

 

2. Calitatea 

2.1. Expert contabil

 

 

2.2. Contabil autorizat

 

 

 

3. Modul de desfăsurare a activitătii de expert contabil sau contabil autorizat

 

3.1. Prin cabinete proprii cu angajare de colaboratori

 

3.2. Salariati în societăti comerciale de expertiză contabilă

 

3.2.1. Denumirea cabinetului sau al societătii comerciale

 

3.2.2. Codul fiscal

 

3.2.3. Sediul cabinetului sau al societătii comerciale

 

3.2.4. Telefon

 

3.2.5. Fax

 

3.3. Cu titlu individual

 

3.4. Cenzor

 

3.4.1. Denumirea societătii comerciale

 

1

2

3

 

3.4.2. Sediul societătii comerciale

 

1

2

3

 

3.4.3. Telefon

 

1

2

3

 

3.4.4. Fax

 

1

2

3

 

3.5. Cenzor independent

 

3.5.1. Denumirea societătii comerciale

 

1

2

3

 

3.5.2. Sediul societătii comerciale

 

1

2

3

 

3.5.3. Telefon

 

1

2

3

 

3.5.4. Fax

 

1

2

3

 

3.6. Numărul de contracte de audit:

Total, din care:

- în industrie, comert si prestări de servicii

- în bănci si societăti de asigurări

 

3.7. Numărul de clienti pentru lucrări contabile

 

3.8. Numărul lucrărilor de expertiză contabilă:

Total, din care:

- judiciare

- nejudiciare

 

3.9. Numărul de evaluări la care s-a participat

 

3.10. Alte lucrări - numărul de clienti

 

4. Pregătire profesională realizată în anul anterior

 

Cursuri sau seminarii*)

Profilul

Denumirea

Organizatorul

Durata (ore)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) În coloana respectivă veti marca "C" pentru cursuri sau "S" pentru seminarii.

 

5. Necesităti de pregătire profesională în viitor*) 
Profilul/Nivelul Audit Contabilitate Fiscalitate Gestiune Evaluări Piete de capital
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Initiere                        
Perfectionare                        
Reciclare                        

 

*) În căsutele corespunzătoare profilului si nivelului pentru care optati, completati:

 

- în coloana 1: "N" - dacă doriti ca aceste actiuni să se desfăsoare la nivel national, sau

"F" - dacă doriti ca ele să se desfăsoare la nivelul filialei;

-         în coloana 2: completati numărul de zile pe care sunteti dispus să le efectuati pentru domeniul respectiv.

 

6. Achitarea obligatiilor fată de Corp

 

 

6.1. Suma achitată în contul cotizatiilor

 

6.2. Venitul anual realizat (fără T.V.A.)

 

6.3. Are polită de asigurare

DA

NU

 

- denumirea societătii de asigurare ...................………….....................

 7. Alte informatii

 

7.1. Limbi străine necunoscute:

 

 

 

Satisfăcător

Bine

Foarte bine

Limba engleză

- scris    

 

 

 

 

- citit    

 

 

 

Limba franceză

- scris    

 

 

 

 

- citit    

 

 

 

Limba spaniolă

- scris    

 

 

 

 

- citit    

 

 

 

Limba italiană

- scris    

 

 

 

 

- citit    

 

 

 

Limba arabă

- scris    

 

 

 

 

- citit    

 

 

 

Limba rusă

- scris    

 

 

 

 

- citit    

 

 

 

Alte limbi

- scris    

 

 

 

 

- citit    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Abonamente la revista Corpului pe anul în curs  

 

DA

NU

 

7.3. Dacă este membru si al altor organisme profesionale (denumirea) ...........

 

7.4. Dacă face parte din organele de conducere ale altor organisme profesionale

 

DA

NU

 

Semnătura

.................

(Parafa)

 

ANEXA Nr. 1A

la norme

 

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

Filiala ...............

 

MATCA AUTORIZATIEI

de exercitare a profesiei de expert contabil/ contabil autorizat în cursul

anului ..........

 

În baza Ordonantei Guvernului nr. 65/1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995, modificată

si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 89/1998, aprobată prin Legea nr. 186/1999

privind si a Normelor nr. 5.952/2000 acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor din Contabili si Contabililor Autorizati România nr. 39/2000, Domnul/Doamna ...........................

expert contabil/contabil autorizat cu studii superioare/ medii, posesor/posesoare al/a carnetului nr. ..........., poate exercita atributiile conferite de calitatea de expert contabil/contabil autorizat în cursul anului .....

Prezenta autorizatie este valabilă numai însotită de carnetul de expert contabil/contabil autorizat vizat pe anul ........

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

Filiala ……………

 

AUTORIZATIE

de exercitare a profesiei de expert contabil/ contabil autorizat în cursul anului ..........

 

 

În baza Ordonantei Guvernului nr. 65/1994,

aprobată prin Legea nr. 42/1995, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 89/1998, aprobată prin Legea nr. 186/1999 si a Normelor nr. 5.952/2000 privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 39/2000,

Domnul/Doamna ...........................

expert contabil/contabil autorizat cu studii superioare/ medii, posesor/posesoare al/a carnetului nr. ..........., poate exercita atributiile conferite de calitatea de expert contabil/contabil autorizat în cursul anului .....

Prezenta autorizatie este valabilă numai

însotită de carnetul de expert contabil/contabil autorizat vizat pe anul ........

Data eliberării ..........

Seria ......... nr. ......

Data eliberării ..........

Seria ......... nr. ......

Presedinte,

Secretar,

Presedinte,

Secretar,

Semnătura titularului,

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI

SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

Filiala ..............................

 

 

TABEL

cuprinzând expertii contabili/contabili autorizati aflati în evidenta Corpului, care au primit si au depus fisa personală privitoare la activitatea desfăsurată în anul .......

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Data primirii fisei personale

Semnătura

Data depunerii fisei la filiala Corpului

Semnătura

Data acordării vizei

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

Secretar,

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI

SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

Filiala ............................

 

FISA PENTRU SOCIETĂTI COMERCIALE

1. Date de identificare

 

1.1. Denumirea societătii comerciale

 

1.2. Numărul autorizatiei C.E.C.C.A.R.

 

1.3. Sediul (strada, numărul, localitatea)

 

1.4.Telefon  

Fax

E-mail

           

1.5. Numărul de înmatriculare în registrul comertului

 

Codul fiscal

 

1.6. Birouri, filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru:

 

Nr.crt.

Denumirea

Adresa

Telefon/Fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Statutul societătii comerciale

în exercitiu

 

suspendată

 

radiată

 

 

2. Repartitia capitalului social

 

2.1. Total capital social (mii lei):

 

2.2. Numărul total de actionari sau de asociati,

din care:

experti contabili si/sau contabili autorizati, membri ai Corpului

 

2.3. Datele de identificare a actionarilor/asociatilor (anexa nr. 3A)

 

2.4. Actiunile sunt nominale?

 

3. Obiectul activitătii*)

 

Prevăzut în statut

Executat în ultimul an calendaristic

 

 

 

 

 

 

 

*) Pentru completarea tabelului de mai sus folositi numai codurile din anexa nr. 3B, fără a mai înscrie continutul activitătii.

 

4. Consiliul de administratie

 

4.1. Numărul total de membri în consiliul de administratie,

din care:

actionari/asociati experti contabili si/sau contabili autorizati, membri ai Corpului

 

4.2. Datele de identificare a membrilor consiliului de administratie:

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Nationalitatea

Adresa

Calitatea*)

Functia în cadrul

consiliului de administratie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Pentru calitatea de expert contabil se va completa "EC", iar pentru cea de contabil autorizat "CA".

 

5. Modificări statutare si evolutia societătilor comerciale

 

5.1. Modificarea sediului societătii comerciale (se va mentiona noul sediu)

 

Data efectuării modificării

 

5.2. Modificarea repartitiei capitalului social prin:

 

5.2.1. cesionare de părti sociale sau vânzare de actiuni la alti asociati/actionari din aceeasi societate comercială

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Numărul de părti sociale/actiuni

Valoarea totală

Data

vânzării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Modificarea componentei consiliului de administratie:

 

5.3.1. persoane înlocuite

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Functia în consiliul de  administratie

Data înlocuirii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. membri noi

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Functia în consiliul de  administratie

Data validării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Modificarea formei juridice prin transformare în*):

Data efectuării modificării

- S.R.L.

 

- S.A.

 

- S.N.C.

 

- alte forme

 


*) Se va completa prin înscrierea semnului "X" pe rândul respectiv.

 

6. Efectivul personalului angajat*)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Partea în care este înscris în Tabloul Corpului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Nu se înscriu persoanele din aparatul administrativ.

 

7. Asigurarea societătii comerciale

 

7.1. Societatea de asigurare la care s-a făcut asigurarea

 

7.1.2. Adresa societătii de asigurare

 

7.2. Numărul politei de asigurare

Suma achitată

 

8. Achitarea obligatiilor fată de Corp

 

8.1. Suma achitată

 

8.2. Numărul de salariati (cu exceptia stagiarilor si a personalului administrativ)

 

8.3. Venitul anual realizat (fără T.V.A.)

 

9. Dacă societatea comercială mai este înscrisă si în alte organisme

profesionale de profil se vor indica aceste organisme

 

Semnătura,

 

L.S.

 

ANEXA Nr. 3A

la norme

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI

SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

Filiala ..............................

 

SITUATIA

privind actionarii (asociatii) la

Societatea Comercială ....................

 

Nr.crt.

Numele si prenumele

Nationalitatea

Adresa

(str., nr., localitatea)

Telefon

Calitatea (cenzor sau membru în consiliul de administratie)

Data la care a devenit asociat sau actionar

Numărul de actiuni/părti sociale)

Valoarea totală a actiunilor

Ponderea actiunilor în valoarea totală

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura,

 L.S.

 

ANEXA Nr. 3B

la norme

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI

SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

Filiala ..............................

 

CODIFICAREA

lucrărilor ce se pot executa, fără a fi limitative,

de către societătile de expertiză

 

1. Tinerea sau supravegherea contabilitătii si întocmirea bilantului contabil:

1.1. acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitătii, inclusiv în cazul sistemelor informatice;

1.2. elaborarea si punerea în aplicare a: procedeelor contabile, planului de conturi adaptat unitătii, contabilitătii de gestiune, tabloului de bord, controlului de gestiune si controlului prin buget, în baza si cu respectarea normelor generale.

 

2. Efectuarea de analize economico-financiare, ca de exemplu:

2.1. analiza structurilor financiare;

2.2. analiza gestiunii financiare si a rentabilitătii capitalului investit;

2.3. tehnici de analiză si de gestiune a fondului de rulment;

2.4. sisteme de credit-leasing, factoring etc.;

2.5. determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;

2.6. elaborarea de tablouri de finantare si de planuri de trezorerie;

2.7. elaborarea de tablouri si resurse;

2.8. asistentă în prevenirea si înlăturarea dificultătilor unitătilor.

 

3. Efectuarea de audit financiar-contabil, ca de exemplu:

3.1. diagnostic financiar-cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;

3.2. audit intern-organizarea sau controlul regularitătii si sinceritătii sistemului;

3.3. studii, asistentă pentru realizarea de investitii financiare;

3.4. audit si certificarea bilantului contabil.

 

4. Efectuarea de evaluări patrimoniale:

4.1. evaluări de bunuri si de active patrimoniale;

4.2. evaluări de întreprinderi si de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati;

4.3. evaluări de elemente intangibile.

 

5. Efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice, în conditiile prevăzute de lege, ca de exemplu:

5.1. expertize amiabile;

5.2. expertize contabil-judiciare;

5.3. arbitraje în cauze civile;

5.4. expertize de gestiune.

 

6. Executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca de exemplu:

6.1. întocmirea de situatii periodice;

6.2. consolidarea conturilor si a bilantului contabil;

6.3. întocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung.

 

7. Executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca de exemplu:

7.1. studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal;

7.2. participarea la întocmirea si depunerea declaratiilor fiscale;

7.3. asistentă în probleme de T.V.A. si impozite;

7.4. fiscalitate imobiliară;

7.5. asistentă în aplicarea tarifului vamal;

7.6. asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor.

 

8. Efectuarea de lucrări de organizare administrativă si informatică, cum ar fi:

8.1. organigrame, structuri, definiri de functii;

8.2. legături între servicii, circulatia documentelor si informatiilor;

8.3. automatizarea prelucrării informatiilor, alegerea echipamentelor;

8.4. analiza si organizarea fluxului informational;

8.5. alegerea softurilor necesare;

8.6. formarea profesională continuă;

8.7. contributia la protectia patrimoniului unitătii.

 

9. Îndeplinirea atributiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societătile comerciale, conform prevederilor legale.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI

SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

Filiala ..............................

 

TABEL

cuprinzând societătile comerciale de expertiză din evidenta

Corpului care au primit si au depus fisa privitoare

la activitatea desfăsurată în anul .......

 

Nr.crt.

Denumirea

Sediul

Data primirii fisei

Semnătura

Data depunerii la filiala Corpului

Semnătura

Data acordării vizei si numărul comunicării

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

Secretar,

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI

SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

Filiala ..............................

Nr. ......... din ........

 

AVIZ

           

Se acordă viza pentru exercitarea profesiei pe anul .............. Societătii Comerciale .........., cu sediul în ..........................................., codul fiscal nr. ........, înregistrată la registrul comertului sub nr. ........

Acordarea vizei anuale nu exonerează de răspundere ......................... pentru eventualele date nereale privitoare la raportarea veniturilor constatate ulterior acordării vizei.

 

Presedinte,

Secretar,