MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 32        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE       Miercuri, 17 ianuarie 2001

 

 HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

2. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

3. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

4. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

166. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

277/2000. – Decizia privind solicitarea comunitătii, necesară pentru eliberarea licentei de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

Comunicat

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

SENATUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul art. 67 alin. (1) din Constitutia României, al art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, al art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, precum si al art. 11 si al art. 155 alin. (3) din Regulamentul Senatului,  Senatul adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Zlăvog Gheorghe, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., în Circumscriptia electorală nr. 30 Olt, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Copilău Jenel. 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2001.

Nr. 2.   

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul art. 67 alin. (2) din Constitutia României si al art. 170 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Buză Constantin, ales în Circumscriptia electorală nr. 41 Vrancea, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), si declară vacant locul de senator detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2001.

Nr. 3.

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul art. 67 alin. (2) din Constitutia României si al art. 170 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Sechelariu Sergiu, ales în Circumscriptia electorală nr. 4 Bacău, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), si declară vacant locul de senator detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2001.

Nr. 4.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 29 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor care se desfiintează.

(2) Coordonarea directă a Autoritătii se asigură de către ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(3) Autoritatea are sediul în municipiul Bucuresti, bd Nicolae Bălcescu nr. 21, sectorul 1.

(4) Autoritatea coordonează si realizează strategia si politica Guvernului în domeniul protectiei consumatorilor, actionează pentru prevenirea si combaterea practicilor care dăunează vietii, sănătătii, securitătii si intereselor economice ale consumatorilor.

(5) Autoritatea evaluează efectele pe piată ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate consumatorilor.

Art. 2. - (1) Autoritatea are următoarele atributii principale:

1. participă, împreună cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii în domeniu si cu organismele neguvernamentale de protectie a consumatorilor, la elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu si lung în domeniul protectiei consumatorilor;

2. participă, împreună cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii în domeniu si cu reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor, la elaborarea programului national privind protectia consumatorilor, asigurând corelarea acestuia cu legislatia Uniunii Europene în domeniu;

3. propune Guvernului spre adoptare si avizează proiecte de acte normative în domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea produselor, precum si cu privire la prestarea serviciilor, astfel încât acestea să nu pună în pericol viata, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile si interesele lor legitime;

4. propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniul protectiei consumatorilor cu privire la avizarea specială pentru fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea anumitor produse;

5. elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare în desfăsurarea activitătii de protectie a consumatorilor si le supune spre adoptare Guvernului;

6. participă la realizarea programelor interne si internationale în domeniul protectiei consumatorilor, colaborând cu organizatii si institutii din tară si din străinătate, conform competentelor ce îi revin potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

7. efectuează analize si încercări în laboratoarele acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate, efectuează sau finantează studii si teste comparative cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostintă publicului;

8. desfăsoară activităti de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editează publicatii de specialitate în domeniul protectiei consumatorilor;

9. sprijină asociatiile pentru protectia consumatorilor în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;

10. sprijină autoritătile administratiei publice locale si asociatiile consumatorilor în actiunea de înfiintare de centre de consultantă, informare si educare a consumatorilor;

11. informează permanent consumatorii asupra produselor care prezintă riscuri pentru sănătatea si securitatea lor;

12. prezintă informări periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;

13. controlează respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor destinate populatiei, precum si la apărarea drepturilor legitime si a intereselor economice ale acestora, prin efectuarea de controale pe piată la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii si în unitătile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea;

14. dispune măsurile de limitare a consecintelor producerii, importului sau comercializării unor produse si servicii care nu respectă dispozitiile legale privind protectia consumatorilor, după cum urmează: oprirea temporară sau definitivă a comercializării, fabricării produsului sau prestării serviciului; retragerea de pe piată sau de la consumatori a produselor; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, dacă aceasta constituie singurul mijloc care face să înceteze pericolul; verifică îndeplinirea măsurilor stabilite;

15. coordonează schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele care reprezintă risc pentru sănătatea si securitatea consumatorilor;

16. verifică legalitatea mijloacelor de măsurare folosite pe piată, utilizarea corectă a acestora si ia măsuri pentru interzicerea celor necorespunzătoare prin retragerea licentelor de comercializare acordate agentilor economici autorizati, precum si prin sigilarea produselor necorespunzătoare;

17. solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, atunci când constată nerespectarea conditiilor în care acestea au fost acordate;

18. constată contraventii si aplică sanctiuni, potrivit legii, în domeniul său de activitate si sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;

19. sesizează factorii de decizie si operatorii implicati în sistemul de certificare a calitătii produselor si serviciilor, în baza constatărilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitătile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei în raport cu documentele de certificare si propune îmbunătătirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;

20. verifică dacă afirmatiile prezentate prin publicitate, prospecte, cataloage sau altele asemenea sunt în conformitate cu parametrii ce caracterizează produsele sau serviciile respective;

21. primeste si rezolvă sau, după caz, transmite spre solutionare celor în drept, potrivit competentelor, sesizările asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizările persoanelor fizice privind încălcarea drepturilor consumatorilor;

22. participă la pregătirea specialistilor în domeniul protectiei consumatorilor si acordă consultantă în domeniu la solicitarea agentilor economici;

23. stabileste si percepe tarife pentru efectuarea de încercări în laboratoarele proprii, pentru organizarea de cursuri si acordarea de consultantă agentilor economici;

24. fundamentează si propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competentă; utilizează aceste resurse si evidentiază periodic eficienta folosirii lor.

(2) Autoritatea îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 3. - (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, care are calitatea de presedinte, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Presedintele Autoritătii este ordonator principal de credite.

(3) Presedintele Autoritătii conduce întreaga activitate a acesteia si o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele si cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice si fizice române si străine. Presedintele participă ca invitat la sedintele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul protectiei consumatorilor.

(4) În exercitarea atributiilor sale presedintele Autoritătii emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a Autoritătii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui se pot organiza si alte servicii, precum si birouri si colective temporare.

(2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Autoritătii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, care se aprobă prin ordin al presedintelui.

(3) Numărul maxim de posturi în aparatul central al Autoritătii este de 50, exclusiv demnitarul si posturile aferente cabinetului acestuia.

(4) Autoritatea are un secretar general, functionar public, numit în conditiile legii, care îndeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, precum si orice alte atributii încredintate de presedinte.

(5) În cazul în care presedintele nu îsi poate exercita atributiile curente, acestea sunt îndeplinite de secretarul general.

Art. 5. - (1) În cadrul Autoritătii poate functiona un Colegiu consultativ, condus de presedintele Autoritătii. Numărul de membri si componenta nominală ale Colegiului consultativ se stabilesc prin ordin al presedintelui.

(2) Organizarea si functionarea Colegiului consultativ se stabilesc prin regulament propriu de organizare si functionare, aprobat de presedintele Autoritătii.

Art. 6. - (1) În subordinea Autoritătii functionează, ca unităti cu personalitate juridică, oficii judetene pentru protectia consumatorilor, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În structura Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti functionează Laboratorul pentru analiza calitătii vinurilor si băuturilor alcoolice, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Povernei nr. 19-21, sectorul 1.

(3) Numărul maxim de posturi pentru oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv al municipiului Bucuresti, este de 550.

(4) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitătile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.

Art. 7. - În exercitarea atributiilor sale Autoritatea colaborează cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.

Art. 8. - Oficiile pentru protectia consumatorilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pot detine în dotare pentru activitătile specifice câte două autoturisme cu un consum normat lunar de carburant de 360 litri/autoturism.

Art. 9. - În exercitarea atributiilor de serviciu personalul împuternicit al Autoritătii are dreptul să sigileze produsele care nu îndeplinesc conditiile prevăzute de dispozitiile legale privind protectia consumatorilor.

Art. 10. - Personalul Autoritătii împuternicit să efectueze controale si verificări răspunde de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostintă în exercitarea atributiilor de serviciu.

Art. 11. - Contravaloarea mărfurilor si a esantioanelor prelevate în cadrul actiunilor de control efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotărâri, precum si a cheltuielilor ocazionate de încercarea si verificarea produselor în laboratoare se suportă de Autoritate, dacă în urma controlului nu se constată vinovătia agentului economic. În caz contrar cheltuielile se suportă de agentul economic.

Art. 12. - Autoritatea preia pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul fostului Oficiu pentru Protectia Consumatorilor, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2000.

Art. 13. - (1) Ca urmare a reorganizării Oficiului pentru Protectia Consumatorilor personalul acestuia va fi încadrat, în conditiile legii, în structura organizatorică a Autoritătii, în limita numărului maxim de posturi prevăzut de prezenta hotărâre.

(2) Încadrarea personalului potrivit alin. (1) se va face în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 776/2000 privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 18 septembrie 2000.

(2) În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 625/1999 privind reorganizarea si functionarea Centrului National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor "Larex", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 19 august 1999, precum si în cuprinsul altor hotărâri ale Guvernului în vigoare sintagma Oficiul pentru Protectia Consumatorilor se înlocuieste cu sintagma Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Srban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 166.

 

ANEXA Nr. 1

 

Numărul maxim de posturi = 50,

exclusiv demnitarul si posturile aferente

cabinetului acestuia

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE CU PERSONALITATE JURIDICĂ

care functionează în subordinea Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor

 

I. Unităti finantate de la bugetul de stat

- Oficiile pentru protectia consumatorilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate

Numărul maxim de posturi = 550

Oficiile pentru protectia consumatorilor judetene pot avea filiale în municipii si în orase, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat.

II. Unităti finantate din venituri extrabugetare

- Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti

Organizarea si functionarea Centrului National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 625/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 19 august 1999.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind solicitarea comunitătii, necesară pentru eliberarea licentei de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu

 

În vederea aplicării unitare a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

în temeiul art. 32 din Legea audiovizualului nr. 48/1992 si cu respectarea art. 29 din aceeasi lege,

 

Consiliul National al Audiovizualului decide:

 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cererea de acordare a licentei pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu va fi însotită de solicitarea comunitătii către care urmează să se facă distributia, solicitare certificată de primar.

(2) Se aprobă modelul formularului de tabel pentru solicitarea comunitătii, prezentat în anexa la prezenta decizie.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2000.

Nr. 277.

 

ANEXĂ

 

ANTETUL SOCIETĂTII

(semnătura si stampila)

 

Certific solicitarea comunitătii.

Primar,

...........................

(semnătura si stampila)

 

LISTA

cuprinzând persoanele din localitatea ................. care solicită

realizarea unei retele de televiziune prin cablu în localitate

de către Societatea ........., cod fiscal ...., numărul de înregistrare

la registrul comertului .............

 

(Prezenta listă contine ........ pagini)*)

 

Numărul de programe ce urmează să fie retransmise prin cablu ................

Taxa de instalare estimată ..................................................

Taxa lunară de întretinere estimată .........................................

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Actul de identitate(seria si numărul)

Domiciliul

Semnătura

Sunt abonat al altei societăti

DA

NU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta listă constituie un act public, cu toate consecintele prevăzute de lege.

____________

*) Fiecare dintre paginile incluse va contine integral capul de tabel.

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR

 

COMUNICAT

privind modificarea plafonului de garantare de către fond a depozitelor constituite de deponenti persoane fizice la băncile care intră sub incidenta prevederilor legale

 

În temeiul art. 5 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată si modificată prin Legea nr. 88/1997, cu modificările si completările ulterioare, plafonul de garantare de către fond a depozitelor constituite de deponenti persoane fizice la băncile care intră sub incidenta prevederilor legale mentionate mai sus se modifică de la 65.169.000 lei/deponent la 77.095.000 lei/deponent, ca urmare a indexării cu indicele preturilor de consum înregistrat în luna decembrie 2000 fată de luna iunie 2000.

Noul plafon de garantare reprezintă nivelul compensatiei care se plăteste de către fond pentru depozitele constituite de deponenti persoane fizice la bănci, dacă devin indisponibile în cursul semestrului I al anului 2001, în conditiile reglementate prin dispozitiile legale mentionate mai sus.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Mihai Bogza