MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 28  LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 16 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

6. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul de Interne si trecerea acestora în rezervă

7. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

3. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare

 

5. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a Societătii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

 

26. - Hotărâre privind stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului

 

162. - Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzării pachetului de actiuni detinut din capitalul social al Băncii Agricole - S.A.

 

163. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

30. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1042

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul de Interne si trecerea acestora în rezervă

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 66 si al art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile ministrului de interne,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - (1) Pe data de 31 ianuarie 2001 se acordă gradul de general de brigadă domnului colonel Roman Stefan Miler si domnului colonel Pădurean Ioan Adrian.

(2) Pe aceeasi dată generalii mentionati la alin. (1) se trec în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2001.

Nr. 6.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Domnul Costin Georgescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Cipru.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2001.

Nr. 7.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea

Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier

de la Krivoi Rog - Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"Ministerul Industriei si Resurselor va asigura coordonarea si urmărirea îndeplinirii obligatiilor părtii române la construirea obiectelor Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog, prevăzute în Conventia interguvernamentală din 29 decembrie 1986 si în protocolul interguvernamental româno-ucrainean."

2. Alineatul 1 al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"Finantarea cheltuielilor pentru îndeplinirea angajamentelor guvernamentale privind construirea Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog se asigură din fondurile prevăzute anual cu această destinatie în bugetul de stat, pe baza fundamentării prezentate de Ministerul Industriei si Resurselor."

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Mecanismul de decontare la intern a minereului de fier - pelete se stabileste prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Industriei si Resurselor."

Art. II. - Atributiile si responsabilitătile fostului Minister al Comertului, prevăzute la art. 2 alin. 1 si la art. 3 din Legea nr. 95/1993, se preiau integral de Ministerul Industriei si Resurselor.

Art. III. - Legea nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 12 ianuarie 1994, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2001.

Nr. 3.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare

a Societătii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a Societătii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei preia de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului toate drepturile si obligatiile pe care statul le are în calitate de actionar la această societate.

Art. 2. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în calitate de institutie publică implicată, cu asistenta Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, exercită toate competentele si atributiile privind procesul de privatizare a Societătii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 . - (1) Secretariatul General al Guvernului functionează ca structură în aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitătii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului în fata instantelor judecătoresti.

(2) Sediul Secretariatului General al Guvernului este în municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Art. 2. - Secretariatul General al Guvernului îndeplineste functiile prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guverriului si constituie elementul de legătură si de stabilitate a guvernării.

Art. 3. - (1) Secretariatul General al Guvernului are următoarele atributii principale:

a) asigurarea armonizării proiectelor de acte normative înaintate de ministere;

b) urmărirea modului de realizare a Programului de guvernare;

c) asigurarea în domeniul său de activitate a relatiilor cu Parlamentul si cu ministerele:

d) organizarea si pregătirea sedintelor Guvernului;

e) asigurarea respectării procedurilor privind pregătirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum si a proce­durilor de supunere spre adoptare a acestora, potrivit reglementărilor în vigoare;

f) asigurarea reprezentării Guvernului în fata instantelor judecătoresti, împreună cu ministerele care au obligatia de a pune în executare hotărârile Guvernului împotriva cărora s-au formulat actiuni în justitie;

g) urmărirea îndeplinirii de către organele de specialitate ale administratiei publice centrale a măsurilor si a sarcinilor stabilite în cadrul sedintelor Guvernului;

h) elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului;

i) elaborarea si urmărirea realizării planului de investitii, în domeniul său de activitate;

j) executarea operatiunilor financiare privind fondurile aprobate în bugetul acestuia, destinate realizării actiunilor initiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului;

k) organizarea si desfăsurarea actiunilor de relatii externe si de protocol la nivelul Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;

l) coordonarea activitătii unitătilor care functionează sub autoritatea sa;

m) elaborarea sau avizarea, după caz, a proiectelor de acte normative în domeniul său de activitate.

(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineste orice alte atributii specifice, stabilite prin decizie a primului-ministru sau prevăzute de alte acte normative.

Art. 4. - În exercitarea atributiilor sale Secretariatul General al Guvernului colaborează cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii si autorităti publice, precum si cu persoanele fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, denumit în continuare ministru, ajutat de unul sau de mai multi secretari de stat numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Ministrul reprezintă Secretariatul General al Guvernului în relatiile cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii si autorităti publice, precum si cu persoanele fizice si juridice.

(3) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(4) În exercitarea atributiilor care îi revin ministrul emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(5) Atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.

Art. 6. - Ministrul si secretarii de stat sunt salarizati potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Ministrul asigură directa coordonare a acvitătii organelor de specialitate ale administratiei publice centrale prevăzute în anexa 1.

(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineste atributiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort fată de regiile autonome prevăzute în anexa nr. 2.

(3) In coordonarea ministrului, precum si sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului pot fi date sau trecute, după caz, si alte organe de specialitate ale administartiei publice centrale ori regii autonome decât cele prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului se aprobă prin decizie a primului­ministru.

(2) În structura Secretariatului General al Guvernului functionează directii generale, directii, servicii, sectoare si birouri.

(3) Oficiul pentru gestionarea relatiilor cu Republica Moldava se organizează si functionează la nivel de directie;

(4) Structura organizatorică detaliată, circuitul documentelor, atributiile si sarcinile compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 9. - (1) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului.

(2) Numărul maxim de posturi al Secretariatului General al Guvernului se stabileste prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul rnaxim de posturi aprobat pentru apâratul de lucru al Guvernului.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului încadrat în Secretariatul General al Guvernului se stabilesc prin fisa postului, elaborată în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare.

Art. 10. - (1) Încadrarea, în noua structură organizatorică, a personalului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru Secretariatul General al Guvernului, potrivit art 9 alin. (2), pe criterii de competentă profesională si de nivel de pregătire.

(2) Încadrarea în limita numărului de posturi aprobat se realizează în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - (1) Personalul din cadrul Secretariatului General al Guvernului este salarizat potrivit anexei nr. I (cap. II/B) si anexei nr. VI/2 (cap. A) la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

(2) În functie de necesităti pot fi utilizate si functii dintre cele prevăzute în anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000.

Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. - În cuprinsul Regulamentului privind procedurile pentru pregătirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum si procedurile de supunere spre adoptare a acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 14 iunie 2000, precum si în cuprinsul altor hotărâri ale Guvernului în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, sintagmele "secretar general al Guvernului" si "secretar general adjunct al Guvernului" se înlocuiesc cu sintagmele "ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului", respectiv "secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului".

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2001.      

Nr. 26.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea

pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzării pachetului

de actiuni detinut din capitalul social al Băncii Agricole - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzării pachetului de actiuni din capitalul social al Băncii Agricole - S.A. detinut de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de actiuni, prin negociere, se prelungeste până la data de 31 martie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 162.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar gratuit Republicii Federale Iugoslavia, constând în produse alimentare, parafarmaceutice, petroliere si medicamente, în limita sumei de 35 miliarde lei, exclusiv transportul.

Art. 2. - În temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezervele de stat, în mod gratuit, a cantitătilor de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde pe cale diplomatică demersurile necesare în vederea preluării ajutorului la destinatie.

Art. 4. - Produsele care fac obiectul prezentei hotărâri vor fi predate la Belgrad de către reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe si ai Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, autoritătilor abilitate de Guvernul Republicii Federale Iugoslavia, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 5. - Transportul se va asigura de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Societatea Natională de Transporturi Feroviare de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., precum si cu mijloace auto de către societăti de transport care vor fi stabilite prin selectie de oferte.

Cheltuielile de transport, ambalare si alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei actiuni vor fi suportate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat din disponibilul creat conform prevederilor art. 5 alin. 4 si ale art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Punctul 1.8 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000, se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

"Scoaterea în mod gratuit a unor cantităti de produse din rezervele de stat si serviciile aferente acestor scoateri pentru acordarea de ajutoare umanitare externe sau interne nu se asimilează cu livrările de bunuri si/sau cu prestările de servicii."

Art. 7. - Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin contul de finantare privind anii anteriori, la pretul de înregistrare fără taxă pe valoarea adăugată, cantitătile de produse aprobate să fie scoase din rezervele de stat conform prezentei hotărâri, pe bază de proces-verbal de predare-primire încheiat potrivit art. 4.

Art. 8. - Finantarea acumulării pentru reîntregirea acestor stocuri, în limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigură în anul 2001 de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Mitrea

p. Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Florin Ion

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 163.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele care se scot cu titlu gratuit din rezervele

de stat ca ajutor umanitar pentru Republica Federală Iugoslavia

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

U.M.

Cantitatea

 

Produse alimentare

 

 

1.

Conserve din carne

tone

40

2.

Zahăr

tone

100

3.

Ulei din floarea-soarelui

tone

100

 

Medicamente

 

 

1.

Algocalmin comprimate

cutii

300

2.

Algocalmin

mii fiole

45

3.

Ampicilină capsule

mii flacoane

3

4.

Ampicilină injectabilă

mii fiole

18,6

5.

Penicilină 400.000 U.I.

mii flacoane

38

6.

Penicilină 1.000.000 U.I.

mii flacoane

40

7.

Papaverină

mii fiole

44,4

8.

Scobutil

mii fiole

4

9.

Ser fiziologic

mii fiole

37

10.

Xilină

mii fiole

10

 

Produse parafarmaceutice

 

 

1.

Vată

tone

10

2.

Comprese din tifon

pachete

83.000

3.

Fesi din tifon

bucăti

100.000

4.

Seringi de unică folosintă

bucăti

500.000

5.

Pungi pentru solutii perfuzabile

bucăti

5.000

 

Produse petroliere

 

 

1.

Benzină COR 87 neetilată

tone

700

2.

Ulei mineral

tone

252

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1042

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 16 ianuarie 2001.

Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1042.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe o perioadă de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 si 26 ianuarie 2001. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 si 26 aprilie 2001.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie

cu dobândă pentru populatie

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, tipărite în multipli de 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 44% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = (VN x 44 x 90)/360 x 100,

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 26 ianuarie 2001, ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie în vederea răscumpărării si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului. Aceste certificate se răscumpără de trezoreria statului în ziua prezentării lor la ghiseele trezoreriei statului, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen, comunicată de Ministerul Finantelor Publice, asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2001.

Nr. 30.