MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 21        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 15 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

5. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

 

6. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

DECRETE

 

5. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

159. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Străini

 

160. - Hotărâre privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale

 

161. - Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia internă si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării si modernizării productiei la produsele  respective si pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2001

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE

 

1. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2001 (perioade de aplicare)

 

Rectificări

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 61 alin. (1) si al art. 64 din Constitutia României, precum si al art. 211 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După litera d) a articolului 31 se introduce litera d1) cu următorul cuprins:

"d1) convoacă Comitetul ordinii de zi, prezidează lucrările acestuia si îi supune spre aprobare proiectele ordinii de zi si programului de lucru ale Camerei;"

2. După articolul 34 se introduc articolele 341 si 342 cu următorul cuprins:

"Art. 341. - Comitetul ordinii de zi este alcătuit din liderii grupurilor parlamentare sau din loctiitorii acestora si are următoarele atributii:

a) aprobă ordinea de zi a sedintelor Camerei si programul de lucru al acesteia, precum si modificările sau completările aduse ordinii de zi sau programului aprobat;

b) organizează dezbaterile prin alocarea pentru fiecare grup parlamentar, în functie de ponderea sa în numărul total al deputatilor, a timpului afectat pentru luările de cuvânt în sedinta Camerei; alocarea timpului afectat dezbaterilor este obligatorie la dezbaterile politice si facultativă la dezbaterile generale asupra unui proiect de lege sau unei propuneri legislative;

c) poate include în ordinea de zi dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative la care termenul de depunere a raportului a fost depăsit.

Art. 342. - Comitetul ordinii de zi hotărăste cu majoritatea rezultată din ponderea votului fiecărui membru prezent. Ponderea este dată de proportia grupului parlamentar reprezentat de lider în numărul total al deputatilor. Presedintele Camerei nu are drept de vot.

La lucrările Comitetului ordinii de zi participă ca invitat reprezentantul Guvernului si, dacă este cazul, presedintele comisiei parlamentare care a depăsit termenul de depunere a raportului.

Comitetul ordinii de zi se întruneste, de regulă, miercurea si lucrează în mod regulamentar în prezenta a cel putin jumătate din numărul liderilor grupurilor parlamentare."

3. La articolul 46 se introduce un alineat final cu următorul cuprins:

"Deputatul care absentează de la lucrările comisiei poate fi înlocuit de un alt deputat din acelasi grup, pe baza împuternicirii scrise a liderului grupului parlamentar."

4. După articolul 46 se introduce articolul 461 cu următorul cuprins:

"Art. 461. - În timpul sesiunii sedintele comisiilor parlamentare pot avea loc în acelasi timp cu cele ale plenului Camerei, pe baza aprobării date de Comitetul ordinii de zi.

Prin exceptie de la prevederile alin. 1, este interzisă tinerea de sedinte în comisii concomitent cu sedinta de vot organizată în acest scop, potrivit ordinii de zi. De asemenea, lucrările comisiei se suspendă de drept în cazul în care presedintele Camerei solicită prezenta deputatilor la lucrările în plen."

5. Alineatul 3 al articolului 60 va avea următorul cuprins:

"Biroul permanent solutionează conflictele de competentă în termen de cel mult 7 zile. Prevederile art. 59 alin. 2 se aplică în mod corespunzător."

6. Articolul 65 se abrogă.

7. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

"Art. 78. - Proiectul ordinii de zi si proiectul programului de lucru ale Camerei Deputatilor pentru săptămâna următoare se întocmesc de Biroul permanent.

Biroul permanent poate include în proiectul ordinii de zi dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative la care termenul de depunere a raportului a fost depăsit."

8. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

"Art. 79. - Ordinea de zi a Camerei Deputatilor cuprinde toate problemele care se supun dezbaterii si adoptării Camerei.

Proiectele de lege si propunerile legislative se înscriu în proiectul ordinii de zi în termen de cel mult 7 zile de la primirea de către Biroul permanent a raportului comisiei sesizate în fond.

La întocmirea si adoptarea ordinii de zi, în domeniul legislativ, se va asigura prioritate cererilor adresate de birourile comisiilor permanente, dezbaterilor în procedură de urgentă, cererilor pentru adoptarea unei asemenea proceduri si dezbaterii rapoartelor întocmite de comisiile de mediere.

Alte propuneri sau documente decât cele din domeniul legislativ se transmit Biroului permanent, pentru a fi incluse în proiectul ordinii de zi, cu cel putin două zile înainte de sedinta Comitetului ordinii de zi, dacă prin lege, prin prezentul regulament sau prin hotărâre a Camerei nu se prevede un termen mai scurt.

Cererile Presedintelui României, rapoartele si declaratiile primului-ministru se înscriu cu prioritate pe ordinea de zi."

9. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

"Art. 80. - Programul de lucru al Camerei Deputatilor se stabileste în concordantă cu ordinea de zi si poate cuprinde măsuri pentru organizarea dezbaterilor Camerei."

10. Articolul 81 se abrogă.

11. Articolul 82 va avea următorul cuprins:

"Art. 82. - Proiectul ordinii de zi si proiectul programului de lucru sunt săptămânale si se aprobă de Comitetul ordinii de zi până la sfârsitul fiecărei săptămâni de lucru a Camerei."

12. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

"Art. 83. - Modificarea ordinii de zi sau a programului de lucru se aprobă de Comitetul ordinii de zi, la cererea Biroului permanent, în cazuri exceptionale."

13. După articolul 83 se introduce articolul 831 cu următorul cuprins:

"Art. 831. - Ordinea de zi si programul de lucru aprobate se transmit deputatilor si grupurilor parlamentare până în ultima zi de lucru a Camerei.

Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător si în caz de modificare sau de completare a ordinii de zi ori a programului de lucru.

În prima sedintă a Camerei, după votul din Comitetul ordinii de zi, liderii grupurilor parlamentare au dreptul să prezinte Camerei pozitia grupului fată de ordinea de zi si programul de lucru."

14. Articolul 85 va avea următorul cuprins:

"Art. 85. - toate proiectele si propunerile legislative se înregistrează în ordinea prezentării lor. Ele se imprimă si se distribuie deputatilor de îndată."

15. După articolul 85 se introduce articolul 851 cu următorul cuprins:

"Art. 851. - Proiectele de lege sau propunerile legislative sunt aduse la cunostintă Camerei de către presedintele acesteia, prin anuntarea titlului, a initiatorului, a comisiilor sesizate în fond si pentru avizare, precum si a termenului de depunere a raportului."

16. Articolul 90 va avea următorul cuprins:

"Art. 90. - Deputatii, grupurile parlamentare sau Guvernul au dreptul de a prezenta amendamente la comisia sesizată în fond, până la împlinirea unui termen de 5 zile înainte de data stabilită pentru depunerea raportului. Dacă termenul de depunere a fost redus la 5 zile, termenul de depunere a amendamentelor este de 3 zile.

Pentru propunerile legislative elaborate de o comisie parlamentară amendamentele se depun la acea comisie în termen de 5 zile de la anuntarea în plenul Camerei Deputatilor. În aceeasi zi propunerea legislativă se comunică Guvernului. Comisia este obligată să întocmească în următoarele 5 zile un raport asupra amendamentelor. Numai după împlinirea acestui termen propunerea legislativă poate fi înscrisă pe ordinea de zi si, dacă este cazul, comunicată, în forma sa definitivă, deputatilor si Guvernului.

Amendamentele se depun în scris, motivat si sub semnătura initiatorului, cu precizarea, dacă este cazul, a grupului parlamentar din care face parte.

Amendamentele Guvernului se depun numai sub semnătura unui membru al Guvernului.

Data amendamentului este data înregistrării sale la comisie. Aceasta va tine o evidentă specială a tuturor amendamentelor primite si, la cerere, va elibera autorului o dovadă că a primit amendamentul.

Comisia sesizată în fond sau, după caz, comisia specială se pronuntă asupra tuturor amendamentelor înregistrate, cu respectarea termenului prevăzut la alin. 1 sau 2. Numai în cazul în care consideră necesar comisia va solicita si avizul unei alte comisii.

Pentru a se putea pronunta comisia va transmite Guvernului amendamentele care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art. 110 din Constitutie. Amendamentele la care, în termen de 5 zile de la primire, Guvernul nu se opune se consideră acceptate. Răspunsul Guvernului poate fi dat numai sub semnătura unui membru al acestuia.

Pentru amendamentele orale, prezentate în plen, cu respectarea art. 98 alin. 3, avizul comisiei se dă tot oral de către raportor, la solicitarea presedintelui Camerei.

Este interzis presedintelui Camerei să supună dezbaterii sau votului un amendament asupra căruia comisia nu s-a pronuntat, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 341 lit. c)."

17. Articolul 96 va avea următorul cuprins:

"Art. 96. - Camera Deputatilor trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse."

18. Articolul 97 va avea următorul cuprins:

"Art. 97. - La discutarea articolelor la care s-au făcut amendamente deputatii pot lua cuvântul pentru a-si exprima punctul de vedere. De asemenea, pot lua cuvântul reprezentantul Guvernului sau al initiatorului si raportorul comisiei sesizate în fond.

Luarea de cuvânt a unui deputat cu privire la un text ce urmează să fie supus votului Camerei Deputatilor are, de regulă, durata de 5 minute. La începutul dezbaterii proiectului de lege sau a propunerii legislative se poate stabili si altă durată a interventiei.

La înscrierea pentru a lua cuvântul în scopul dezbaterii unui proiect de lege, unei propuneri legislative sau altui act, deputatii vor preciza dacă sunt pentru sau contra amendamentului sau prevederilor textului supus dezbaterii. Autorii amendamentelor sau subamendamentelor se consideră a fi contra textului initial. După luări de cuvânt din partea grupurilor parlamentare care vor să intervină pot lua cuvântul initiatorul proiectului si raportorul comisiei sesizate în fond. Fiecare grup parlamentar poate interveni printr-un singur reprezentant.

Presedintele Camerei poate supune spre aprobare sistarea discutiilor la articolul dezbătut."

19. Alineatul 3 al articolului 98 va avea următorul cuprins:

"În plenul Camerei se pot formula amendamente de corelare tehnico-legislativă, gramaticale sau lingvistice."

20. După alineatul 3 al articolului 98 se introduce alineatul 4 cu următorul cuprins:

"În plenul Camerei Deputatilor nu pot fi depuse amendamente de fond."

21. Alineatul 3 al articolului 100 va avea următorul cuprins:

"Se supun dezbaterii si votului Camerei numai articolele la care s-au făcut amendamente  textele articolelor si amendamentelor se adoptă cu votul majoritătii deputatilor prezenti."

22. După articolul 100 se introduc articolele 1001 si 1002 cu următorul cuprins:

"Art. 1001. - Proiectul de lege sau propunerea legislativă, în forma rezultată din dezbaterea pe articole, se supune Camerei spre adoptare.

Votul final priveste ansamblul reglementării. Camera poate hotărî, la propunerea presedintelui, ca votul final să privească părti din ansamblul reglementării, în măsura în care fiecare parte constituie o reglementare unitară. În acest caz este obligatoriu ca toate părtile astfel separate să fie supuse succesiv la vot, în aceeasi sedintă. Partea care nu a fost adoptată se elimină din cuprinsul reglementării.

Votul final poate avea loc într-o sedintă consacrată acestui scop, în ordinea definitivării proiectelor de lege sau a propunerilor legislative, ca urmare a dezbaterii pe articole. În cazul în care până la data sedintei de vot, stabilită prin ordinea de zi, dezbaterea pe articole nu s-a încheiat, votul final se amână de drept.

Proiectul de lege sau propunerea legislativă la care nu s-au făcut amendamente până la data sedintei de vot se supune direct votului final, după prezentarea de către initiator a expunerii de motive si de către comisia sesizată în fond a raportului, precum si după audierea punctelor de vedere ale reprezentantilor grupurilor parlamentare.

Sedintele consacrate exclusiv votului final, prevăzute în ordinea de zi, se aduc din timp la cunostintă Camerei de către presedintele acesteia, care va preciza data si ora când vor avea loc.

Art. 1002. - În cazul prevăzut la art. 341 lit. c) dezbaterea se face potrivit procedurii legislative obisnuite, luându-se în discutie toate amendamentele depuse la comisie în termenul prevăzut de prezentul regulament."

23. Alineatul 2 al articolului 102 va avea următorul cuprins:

"Cererile Guvernului si propunerile Biroului permanent, ale grupurilor parlamentare sau ale comisiilor permanente se supun aprobării Comitetului ordinii de zi."

24. Alineatul 3 al articolului 102 va avea următorul cuprins:

"Proiectele de lege referitoare la armonizarea legislatiei României cu cea a Uniunii Europene si a Consiliului Europei si ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie se supun de drept aprobării Camerei Deputatilor în procedură de urgentă."

25. Articolul 104 va avea următorul cuprins:

"Art. 104. - Biroul permanent, după primirea raportului comisiei sesizate în fond, înscrie cu prioritate în proiectul ordinii de zi proiectul de lege sau propunerea legislativă."

26. Articolul 105 va avea următorul cuprins:

"Art. 105. - La discutarea fiecărui articol la care s-au făcut amendamente se aplică prevederile art. 97. În timpul dezbaterilor nu pot fi prezentate amendamente."

27. Alineatul 2 al articolului 106 va avea următorul cuprins:

"În situatia în care timpul prevăzut la alin. 1 s-a epuizat dezbaterea se încheie si presedintele Camerei supune votului fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizate în fond si fiecare articol amendat, după care se va proceda la votarea finală a proiectului de lege sau a propunerii legislative."

28. După articolul 107 se introduce articolul 1071 cu următorul cuprins:

"Art. 1071. - Orice amendament, alt text legislativ sau cerere ce urmează să fie aprobată se consideră adoptată dacă, la solicitarea presedintelui Camerei, nu există obiectie."

29. La articolul 121, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:

"Se supun la vot, potrivit procedurii de dezbatere pe articole a legii, numai solutiile propuse de comisia de mediere care sunt diferite de cele adoptate initial de Cameră. În toate cazurile raportul comisiei de mediere se aprobă cu majoritatea de voturi necesară pentru adoptarea legii în forma finală. Rapoartele comisiilor de mediere se aprobă în sedintele consacrate votului final asupra proiectelor de lege."

30. Articolul 126 va avea următorul cuprins:

"Art. 126. - Camera Deputatilor îsi desfăsoară activitatea în plen, în comisii si în grupurile parlamentare, pe parcursul a 4 sau 5 zile consecutive din săptămână, potrivit programului stabilit de Comitetul ordinii de zi. De regulă, a 5-a zi din săptămână este rezervată activitătii în circumscriptiile electorale în care deputatii au fost alesi.

Cu aprobarea Comitetului ordinii de zi se vor putea tine sedinte si după un alt program de lucru."

31. Alineatul 3 al articolului 127 se abrogă.

32. Articolul 128 va avea următorul cuprins:

"Art. 128. - Camera Deputatilor adoptă legi, hotărâri si motiuni în prezenta majoritătii deputatilor.

În cadrul procedurii legislative prevederile alin. 1 se aplică numai la votul pentru adoptarea legii în ansamblul ei, precum si atunci când, potrivit prevederilor prezentului regulament, se supune la vot respingerea proiectului de lege sau a propunerii legislative.

Verificarea întrunirii cvorumului se dispune numai la sedintele de vot final de către presedinte, imediat înaintea votării, din proprie initiativă ori la cererea liderului unui grup parlamentar.

În cazul în care cvorumul nu este întrunit, sedinta se suspendă, iar presedintele va arăta când se reiau lucrările. Reluarea lucrărilor se face si prin derogare de la ordinea de zi aprobată, cu respectarea succesiunii stabilite prin aceasta.

Presedintele Camerei Deputatilor poate dispune ca toti deputatii aflati în sediul Camerei să se prezinte la dezbatere sau la vot, sub sanctiunea considerării lor ca absenti, cu toate consecintele ce decurg din aceasta."

Art. II. - La proiectele de legi si la propunerile legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor din legislatura 1996-2000 si care nu au fost înscrise pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare din ianuarie 2001 deputatii au dreptul să facă amendamente la comisiile sesizate în fond, cu cel putin 6 zile înaintea dezbaterii în plenul Camerei Deputatilor. Comisiile vor întocmi rapoarte suplimentare.

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării ei.

Art. IV. - Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, modificat si completat prin hotărârile Camerei Deputatilor nr. 33/1996, nr. 41/1998, nr. 39/2000 si nr. 48/2000, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2001.

Nr. 5.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

 

În temeiul art. 67 alin. (2) si al art. 68 alin. (2) din Constitutia României, precum si al art. 183 alin. 1 si al art. 192 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Ioan Cindrea, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 34 Sibiu, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2001.

Nr. 6.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

                                                                                                                                                                                                        

DECRET

privind acordarea unor gratieri individuale

 

 

În temeiul art. 94 lit. d) si al art. 99 din Constitutia României, din motive umanitare si pentru ca acest act de clementă să conducă la integrarea socială a celor cărora le-a fost acordat,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se gratiază pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor condamnati:

- Cucuta Petrică, născut la 10 noiembrie 1937, fiul lui Barbu si Vasilica, condamnat la 1 an închisoare prin Sentinta penală nr. 2.181/1999 a Judecătoriei Focsani, astfel cum a fost modificată prin Decizia penală nr. 230/A/2000 a tribunalului Vaslui, definitivă prin Decizia penală nr. 731/2000 a Curtii de Apel Iasi, pentru infractiunea de nerespectarea hotărârilor judecătoresti;

- Daraban Alexandru, născut la 17 octombrie 1960, condamnat la 2 luni închisoare prin Decizia penală nr. 740/2000 a Curtii de Apel Cluj, pentru infractiunea de delapidare si infractiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată;

- Pîrvu Ion, născut la 24 februarie 1958, condamnat la 1 an închisoare prin Sentinta penală nr. 2.582/1998 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti, definitivă prin Decizia penală nr. 1.579/1999 a Curtii de Apel Bucuresti, pentru infractiunea de instigare la furt calificat si infractiunea de complicitate la furt calificat;

- Rusu Elena, născută la 22 octombrie 1965, condamnată la 1 an închisoare prin Sentinta penală nr. 4.519/1996 a Judecătoriei Iasi, pentru infractiunea de gestiune frauduloasă;

- Szilaghi Cornel Dinu, născut la 20 martie 1971, condamnat la 10 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 19/1999 a Judecătoriei Orăstie, definitivă prin Decizia penală nr. 1.073/1999 a Curtii de Apel Alba Iulia, pentru infractiunea de furt calificat;

- Trită Maria, născută la 20 octombrie 1961, condamnată la 3 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 797/1998 a Judecătoriei Slatina, astfel cum a fost modificată, definitivă prin Decizia penală nr. 405/2000 a Curtii de Apel Craiova, pentru infractiunea de distrugere.

Art. 2. - Se gratiază restul rămas neexecutat din pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor condamnati:

- Frîntu Dorina, născută la 14 decembrie 1961, condamnată la 6 luni închisoare prin Decizia penală nr. 874/2000 a Curtii de Apel Craiova, pentru infractiunea de delapidarea, însusirea, folosirea sau traficarea de către un functionar;

- Peter Csaba, născut la 25 octombrie 1969, condamnat la 7 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 33/1999 a Judecătoriei Gheorgheni, definitivă prin Decizia penală nr. 131/R/2000 a Curtii de Apel târgu Mures, pentru infractiunea de furt calificat;

- Sandu Sultănica, născută la 14 decembrie 1933, condamnată la 9 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 2.181/1999 a Judecătoriei Focsani, astfel cum a fost modificată prin Decizia penală nr. 230/A/2000 a tribunalului Vaslui, definitivă prin Decizia penală nr. 731/2000 a Curtii de Apel Iasi, pentru infractiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoresti.

Art. 3. - Se gratiază pedeapsa cu închisoarea si amendă penală aplicată condamnatei Oglan Mirela-Mihaela, născută la 20 aprilie 1973, condamnată la 2 luni închisoare si 200.000 lei amendă penală prin Decizia penală nr. 3.954/1999 a Curtii Supreme de Justitie, în urma admiterii recursului în anulare împotriva Sentintei penale nr. 243/1998 a Judecătoriei Adjud, pe care o casează partial, pentru infractiunea de delapidare si infractiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Art. 4. - Se gratiază pedeapsa cu amendă penală aplicată condamnatei Unguru Lenuta, născută la 18 martie 1967, condamnată la 4.500.000 lei amendă penală prin Sentinta penală nr. 1.350/2000 a Judecătoriei Iasi, pentru infractiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2001.

Nr. 5.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Străini

 

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Străini, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului si în subordinea directă a primului-ministru, ca structură specializată de elaborare, coordonare si realizare unitară a politicii de atragere a investitiilor străine cu o valoare de minimum 10 milioane dolari S.U.A. fiecare.

Art. 2. - (1) În realizarea obiectului său de activitate Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Străini are următoarele atributii principale:

a) asigură promovarea mediului investitional si de afaceri din România în mediile de afaceri internationale;

b) monitorizează respectarea prevederilor legale privind regimul investitiilor străine în România si face propuneri primului-ministru pentru îmbunătătirea legislatiei în domeniu;

c) identifică, în colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si cu celelalte institutii publice, cu societătile comerciale si regiile autonome interesate, proiecte noi de investitii în sectorul privat si de stat si asigură prezentarea acestora investitorilor străini;

d) asigură legătura dintre investitorii străini importanti si structurile guvernamentale de decizie, în vederea concretizării cât mai rapide a proiectelor;

e) examinează propunerile partenerilor străini pentru efectuarea de investitii în România si stabileste actiunile pentru valorificarea acestora, consultând, după caz, institutiile si societătile comerciale implicate;

f) acordă, la solicitarea partenerilor străini, asistentă economică, sprijin si consultantă de specialitate, împreună cu institutiile competente, pentru realizarea proiectelor de investitii cu participare străină de capital, inclusiv în ceea ce priveste procedura de definitivare a formalitătilor pentru investitiile străine confirmate;

g) prezintă periodic primului-ministru informări în legătură cu volumul, originea, structura si tendinta investitiilor străine;

h) evaluează reactiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activitătii de investitii în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a actiona în consecintă;

i) promovează, prin buletine specializate, articole si materiale informative, proiecte concrete de investitii în România;

j) organizează, împreună cu alte organisme guvernamentale si neguvernamentale, în tară si în străinătate, seminarii, conferinte, mese rotunde si dezbateri pe teme de investitii străine si participă la manifestări similare initiate de alte institutii sau organizatii române ori străine;

k) organizează, împreună cu ministerele, în baza directiilor de dezvoltare si a prioritătilor stabilite de Guvern, misiuni economice în România, generale sau specializate pe domenii de activitate;

l) organizează întâlniri pentru schimb de experientă cu agentiile sau institutiile guvernamentale si private similare din alte tări;

m) încheie, în conditiile legii, conventii si întelegeri de colaborare cu institutii, asociatii, firme de specialitate si experti din străinătate, în scopul promovării investitiilor străine în România;

n) elaborează si prezintă primului-ministru analize si situatii comparate în legătură cu politica si legislatia internatională în domeniul investitiilor străine.

(2) Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Străini îndeplineste orice alte atributii conferite prin lege, prin hotărâri ale Guvernului sau prin decizii ale primului-ministru.

Art. 3. - (1) Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Străini îsi desfăsoară activitatea în strânsă colaborare cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu agentii economici din sectorul public sau privat, cu asociatiile profesionale si cu alte institutii de specialitate, guvernamentale si neguvernamentale.

(2) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si institutiile publice sunt obligate să furnizeze Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Străini toate datele si informatiile solicitate pentru realizarea atributiilor sale.

Art. 4. - (1) Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Străini este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) În exercitarea atributiilor sale secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Străini este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din cadrul Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Străini se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat.

(3) Numărul de posturi ale Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Străini, precum si atributiile secretarului de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

Art. 6. - Resursele financiare necesare în vederea functionării Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Străini sunt cuprinse în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 159.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ordonatorii principali de credite bugetare sunt autorizati să aprobe suportarea din bugetele institutiilor publice respective a cheltuielilor de cazare la hotelurile din municipiul Bucuresti pentru persoanele care ocupă functii de demnitate publică numite, precum si pentru persoanele care ocupă functii asimilate functiilor de demnitate publică si cărora nu li s-au putut asigura încă locuinte în municipiul Bucuresti, în conditiile legii.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază si de două deplasări dus-întors între municipiul Bucuresti si localitatea în care îsi au domiciliul, cu orice mijloc de transport, ale căror cheltuieli se decontează în conditiile legii.

Art. 2. - Conducătorii institutiilor publice prevăzute la art. 1 vor efectua demersurile necesare, în conditiile legii, pentru asigurarea de locuinte în municipiul Bucuresti demnitarilor respectivi.

Art. 3. - (1) Cheltuielile de cazare pentru persoanele prevăzute la art. 1 se pot deconta în limita tarifelor efectiv plătite de acestea pentru o cameră în hoteluri având categorii de până la 4 stele inclusiv.

(2) Se pot deconta cheltuielile de cazare pentru persoanele prevăzute la art. 1 si în cazul în care acestea au ocupat apartamente în hoteluri din municipiul Bucuresti, iar tarifele pentru cazare în astfel de situatii nu depăsesc tarifele percepute pentru o cameră în hoteluri având categorii de până la 4 stele inclusiv.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru cheltuielile aferente cazării, care se efectuează în anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 160.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea

preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia internă si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării si modernizării productiei la produsele  respective si pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia internă si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării si modernizării productiei la produsele respective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 30 mai 1997, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că supravegherea si controlul preturilor pentru produsele subventionate se vor efectua până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv.

Art. II. - Se aprobă Lista cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2001, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 161.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase,

neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventionează

de la bugetul de stat în anul 2001

 

1. Huilă brută (de Valea Jiului, Anina si Baia Nouă)

2. Lignit (exclusiv bazinul minier Oltenia)

3. Cărbune brun

4. Cupru în concentrat de cupru

5. Cupru în rest concentrat

6. Plumb în concentrat de plumb

7. Plumb în rest concentrat

8. Zinc în concentrat de zinc

9. Zinc în rest concentrat

10. Aur în concentrat aurifer*)

11. Aur în nămol*)

12. Aur în amalgam*)

13. Octoxid de uraniu

14. Minereu de fier + mangan

15. Produse din molibden.

____________

*) La produsele: aur în concentrat aurifer, aur în nămol si aur în amalgam subventia se va acorda la productia-marfă fabricată.

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2001 (perioade de aplicare)

 

În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2001 (perioade de aplicare) sunt:

- 25,5%, pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 3,1 %, pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;

- 2,1 %, pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2001.

Nr. 1.

 

RECTIFICARI

 

În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiintării culturilor de cereale păioase si efectuării arăturilor din toamna anului 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, se face următoarea rectificare:

- la art. 1 alin. (3), în loc de: majorări se va citi: majorări de întârziere.

 

 

În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională, precum si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, se face următoarea rectificare:

- la art. II pct. 1 alin. (3), în loc de: ordonator de credite se va citi: ordonator principal de credite.