MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 76      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Miercuri, 14 februarie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

14. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

DECRETE

 

27. - Decret pentru conferirea Ordinului national Pentru Merit

 

28. - Decret pentru conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Ofiter

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

227. - Hotărâre privind numirea în functia de subprefect al judetului Botosani

 

228. - Hotărâre privind numirea în functia de subprefect al judetului Dolj

 

229. - Hotărâre privind numirea în functia de subprefect al judetului Mehedinti

 

230. - Hotărâre privind numirea în functia de subprefect al judetului Vaslui

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

66. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 

120. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.637/2000 pentru aprobarea calculatorului de impozit desfăsurător, aferent baremului mediu anual prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000

 

157. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru         modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 30/2001

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

7. - Decizie privind procedura de anuntare a întreruperii temporare a emisiei programelor difuzate pe cale radioelectrică, terestră sau prin satelit

 

8. - Decizie privind prelungirea termenului de înscriere la concursul pentru acordarea licentelor de emisie pentru radiodifuziune în sesiunea din anul 2001

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000

privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor se modifică în sensul că domnul deputat Ráduly Robert Kálmán, apartinând Grupului parlamentar al U.D.M.R., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru industrii si servicii.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 12 februarie 2001.

Nr. 14.

 

DCRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru conferirea Ordinului national Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1) si alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

pentru sprijinul acordat României în procesul de aderare la Uniunea Europeană,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce domnului Jan O. Karlsson, presedintele Curtii Europene de Conturi.

Art. 2. - Se coriferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor domnului Maarten Engwirda, membru al Curtii Europene de Conturi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 februarie 2001.

 Nr. 27.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru conferirea Ordinului national Steaua României

în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

cu ocazia împlinirii vârstei de 81 de ani, ca semn de recunoastere a meritelor avute în promovarea valorilor civilizatiei românesti în Venezuela si la mentinerea vie a spiritualitătii ortodoxe prin ctitorirea Bisericii românesti “Sfintii Impărati Constantin si Elena” din Caracas,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter domnului Corneliu Popescu, presedintele "Casei Române" din Venezuela.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 februarie 2001.

Nr. 28.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de subprefect

al judetului Botosani

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Hutu Constantin se numeste în functia de subprefect al judetului Botosani.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 8 februarie 2001.

Nr. 227.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de subprefect al judetului Dolj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Oprea Elena se numeste în functia de subprefect al judeiului Dolj.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 8 februarie 2001.

Nr. 228.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de subprefect al judetului Mehedinti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Bulica Constantin se numeste în functia de subprefect al judetului Mehedinti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 8 februarie 2001.

Nr. 229.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de subprefect

al judetului Vaslui

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Neacsu Eugen se numeste în functia de subprefect al judetului Vaslui.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 8 februarie 2001.

Nr. 230.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor

referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete de masă

potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 

Ministrul finantelor publice,

în baza prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă,

emite următorul ordin:

 

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 martie 1999, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Se instituie comisia de autorizare a functionării unitătilor emitente de tichete de masă, formată din 5 membri, în următoarea componentă:

1. Maria Manolescu - secretar de stat - presedinte

2. Gheorghe Oană - secretar de stat - membru

3. Gheorghe Gherghina - secretar de stat - membru

4. directorul general al Directiei generale juridice - membru

5. directorul Directiei pentru relatia cu sindicatele si patronatul - membru.

(2) - La lucrările comisiei pot participa în calitate de invitati si reprezentantii unitătilor emitente de tichete de masă autorizate, în conditiile legii."

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care îsi încetează aplicabilitatea anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor nr. 140/1999.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2001.

Nr. 66.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.637/2000 pentru aprobarea calculatorului de impozit desfăsurător, aferent baremului mediu anual

prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000

 

Ministrul finantelor publice,

în baza atributiilor prevăzute la art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii si a actualizării sumelor fixe prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit pentru semestrul II anul 2000, precum si a baremului mediu anual pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul 2000,

emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.637/2000 pentru aprobarea calculatorului de impozit desfăsurător, aferent baremului mediu anual prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 28 decembrie 2000, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se aprobă calculatorul de impozit desfăsurător, aferent baremului mediu anual prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii si a actualizării sumelor fixe prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit pentru semestrul II anul 2000, precum si a baremului mediu anual pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul 2000 si pentru stabilirea impozitului reprezentând plăti anticipate pentru anul 2001."

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2001.

Nr. 120.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 30/2001

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 30/2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1042 îsi prelungeste aplicabilitatea, astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 si 23 februarie 2001, cu termen de răscumpărare în zilele de 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 si 24 mai 2001.

Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se închide în ziua de 23 februarie 2001, ora 15,00.

Art. 2. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare de către persoanele fizice, din conturile curente personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni, în contul curent general al trezoreriei statului.

Dobânda se calculează din ziua în care suma a fost înregistrată în contul curent general al trezoreriei statului.

Art. 3. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se mentine la 44% pe an pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice si se calculează după formula:

 

D = (VN x 44 x 90)/(360 x 100)

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2001.

Nr. 157.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind procedura de anuntare a întreruperii temporare a emisiei programelor difuzate pe cale radioelectrică, terestră sau prin satelit

 

În scopul stabilirii unei proceduri de anuntare si constatare a cazurilor de întrerupere temporară a emisiei, pentru identificarea situatiilor de încetare a emisiei care nu intră sub incidenta prevederilor art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

în temeiul art. 32 din Legea audiovizualului nr. 48/1992 si cu respectarea art. 29 din aceeasi lege,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

 

Art. 1. - În cazul oricărei întreruperi a emisiei titularul licentei de emisie are obligatia de a anunta Consiliului National al Audiovizualului întreruperea si cauzele care au determinat-o, atât prin fax, cât si prin scrisoare, într-un termen de maximum 24 de ore de la producerea întreruperii.

Art. 2. - (1) În situatiile în care reluarea emisiei, cu respectarea regularitătii si a duratei prevăzute în decizia de autorizare, nu se poate face într-un termen de maximum 48 de ore de la producerea întreruperii, titularul licentei de emisie va aduce de îndată la cunostintă Consiliului National al Audiovizualului motivele care nu-i permit reluarea emisiei.

(2) Pentru situatiile de avarie tehnică ce determină încetarea emisiei pentru o durată mai mare de 48 de ore titularul licentei de emisie va înstiinta inspectorul teritorial al Consiliului National al Audiovizualului si Inspectoratul General al Comunicatiilor, în vederea constatării avariei si întocmirii unui proces-verbal. În procesul-verbal se prevede termenul estimat de titularul licentei de emisie pentru înlăturarea avariei tehnice.

(3) Termenul de reluare a emisiei, cu respectarea regularitătii si a duratei prevăzute în decizia de autorizare, nu poate depăsi 30 de zile de la încetarea emisiei, cu exceptia cazurilor în care s-au produs avarii de mare amploare, ca urmare a unor dezastre.

Art. 3. - (1) Pentru situatiile de natură tehnică ce impun modificarea temporară a regularitătii si a duratei emisiei prevăzute în decizia de autorizare titularul liceniei de emisie va solicita aprobarea Consiliului National al Audiovizualului cu cel putin 30 de zile înainte.

(2) Solutionarea situatiilor prevăzute la alin. (1) se va face numai în conditiile stabilite de Consiliul National al Audiovizualului.

Art. 4. - Titularul liceniei de emisie are obligatia să anunte de îndată, în scris, Consiliului National al Audiovizualului reluarea emisiei în conditiile prevăzute în decizia de autorizare.

Art. 5. - Nerespectarea procedurilor prevăzute mai sus sau a prevederilor art. 2 alin. (3) atrage aplicarea art. 37 alin. 1 lit. d) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 8 februarie 2001

Nr. 7.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind prelungirea termenului de înscriere la concursul pentru acordarea licentelor de emisie

pentru radiodifuziune în sesiunea din anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) si (3) si ale art. 14 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare,

cu respectarea art. 29 din aceeasi lege,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

 

Articol unic. - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 280 din 15 decembrie 2000 privind scoaterea la concurs, în sesiunea din anul 2001, a frecventelor pentru statii de radiodifuziune de putere mare si a frecventelor pentru statii de radiodifuziune locale de putere mică*) se modifică după cum urmează:

a) Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"(2) Dosarele de participare la concursul de acordare a licentelor de emisie pentru frecventele prevăzute în anexa nr. 2 vor fi depuse la sediul Consiliului National al Audiovizualului până la data de 2 aprilie 2001."

b) Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(2) Dosarele de participare la concursul de acordare a licentelor de emisie pentru frecventele prevăzute în anexa nr. 3 vor fi depuse la sediul Consiliului National al Audiovizualului până la data de 2 aprilie 2001."

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 8 februarie 2001.

Nr. 8.


*) Decizia nr. 280/2000 este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 18 ianuarie 2001.