MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 72     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 12  februarie 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

                  Decizia nr. 250 din 23 noiembrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, modificată si completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

224. - Hotărâre pentru stabilirea componentei comisiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 250

din 23 noiembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, modificată si completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Lucian Stângu- judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Florentina Geangu- magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, modificată si completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Moldova - S.A. din Bacău în Dosarul nr. 5.494/2000 al Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială.

La apelul nominal se constată lipsa autorului exceptiei si a Societătii Comerciale "Comba Vipor" - S.A. din Galati, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată, întrucât nu există neconcordante între textul de lege criticat si dispozitiile constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 6 iunie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 5.494/2000, Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, modificată si completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Moldova - S.A. din Bacău.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 99/1999, contravin următoarelor prevederi constitutionale:

- art. 15 alin. (2), deoarece măsurile privind privatizarea societătilor comerciale, asa cum sunt prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 se aplică si societătilor total sau partial privatizate privatizare care s-a efectuat cu mult înaintea adoptării Legii nr. 99/1999;

- art. 49, deoarece restrânge dreptul actionarilor de a decide în mod liber asupra majorării capitalului social;

- art. 51 privind obligatia respectării Constitutiei si a legilor.

Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată întrucât nu există o restrângere a exercitiului unor drepturi si libertăti si că în spetă nu s-a adus o atingere a drepturilor actionarilor de a decide asupra majorării capitalului social.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, deoarece majorarea de drept a capitalului social cu valoarea terenului pentru care s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate nu poate fi considerată neconstitutionată atâta timp cât nu are drept consecintă încălcarea dispozitiilor art. 41 alin. (2), ale art. 49 si 51 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia de neconstitutionalitate priveste dispozitiile art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997 (dispozitii introduse prin art. I pct. 43 din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999), având următorul cuprins: "(i) Capitalul social al societătilor comerciale cărora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate

asupra terenurilor se majorează de drept cu valoarea terenurilor mentionate în certificat.

(2) Administratorii sunt obligati să înregistreze majorarea capitalului social la registrul comertului în termen de 60 de zile de la data emiterii certificatului, societatea comercială fiind scutită de plata taxelor si a oricăror alte obligatii legate de această operatiune.

(3) În cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmată, anterior privatizării, de majorarea corespunzătoare a capitalului social sau dacă certificatul se eliberează după privatizare, capitalul social se majorează de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerată aport în natură al statului sau al unei unităti administrativ-teritoriale, după caz, în schimbul căruia se vor emite actiuni suplimentare ce vor reveni de drept institutiei  publice implicate. Cumpărătorul are un drept de optiune la cumpărarea de la institutia publică implicată, la un pret convenit în contractul initial de vânzare a actiunilor ori, în lipsa unei clauze în acest sens, la pretul plătit de cumpărător pentru pachetul initial de actiuni, reactualizat în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea acestei ordonante de urgentă, a unui număr de actiuni suplimentare reprezentând un procent din actiunile nou-emise egal cu cota de participare a cumpărătorului la capitalul social la data când

s-a emis certificatul sau la data achizitionării pachetului initial de actiuni, după caz. Cumpărătorul îsi poate exercita această optiune în termen de două luni de la data înregistrării majorării capitalului social. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor nou-emise are loc în momentul plătii integrale a actiunilor.

(4) Până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de optiune, drepturile de vot conferite de actiunile emise în conformitate cu prevederile alin. (3) sunt suspendate.

(5) Adunarea generală care decide emiterea actiunilor suplimentare corespunzătoare valorii terenului poate să hotărască convertirea automată a acestora în actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot, pe data expirării termenului de exercitare a dreptului de optiune ori, după caz, la data rezolutiunii contractului de vânzare-cumpărare a actiunilor."

Autorul exceptiei consideră că sunt neconstitutionale acele dispozitii din textele legale mentionate prin care se majorează de drept capitalul social al societătilor comerciale supuse privatizării cu valoarea terenurilor pentru care s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra acestor terenuri, constituite ca aport în natură al statului, deoarece sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, cele ale art. 49 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si cele ale art. 51 privind respectarea Constitutiei si a legilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

I. O primă critică formulată de autorul exceptiei constă în aceea că dispozitiile art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului. nr. 88/1997 încalcă prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, care prevăd: "Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile."

Se consideră că dispozitiile legale criticate au un caracter retroactiv, deoarece se aplică si societătilor partial sau total privatizate înainte de intrarea în vigoare a legii.

Curtea Constitutională constată că acest motiv de neconstitutionalitate nu poate fi retinut, întrucât dispozitiile de lege criticate nu contin în sine nici o dispozitie cu caracter retroactiv, aplicându-se, potrivit art. 2 din această ordonantă: "[...] a) vânzării de actiuni la societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, indiferent de numărul actiunilor pe care le detine, inclusiv la societătile nationale, companiile nationale si celelalte societăti comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local;

b) vânzării de active ale regiilor autonome si ale societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, inclusiv ale companiilor nationale si ale societătilor nationale ori ale celorlalte societăti comerciale rezultate din reorganizarea unei regii autonome de interes national sau local".

II. Cea de-a doua critică se referă la restrângerea prin art. 322 alin. (1) din ordonantă a exercitiului unor drepturi (si anume, a dreptului actionarilor de a decide în mod liber asupra majorării capitalului social), încălcându-se astfel dispozitiile art. 49 din Constitutie.

Curtea constafă că nici acest motiv de neconstitutionalitate nu poate fi retinut, deoarece drepturile si libertătile a căror exercitare poate fi restrânsă, conform art. 49 din Constitutie, numai prin lege si în conditiile stabilite de acest articol sunt cele reglementate în cuprinsul Constitutiei, iar pe de altă parte, dreptul subiectiv la care face referire autorul exceptiei nu se regăseste printre acestea, fiind reglementat prin lege.

III. În sfârsit nici critica privind încălcarea art. 51 din Constitutie nu este întemeiată. Într-adevăr acest text constitutional enuntă obligatia respectării Constitutiei si a legilor, ceea ce în spetă s-a realizat prin aplicarea art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, asadar prin aplicarea unui text de lege.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

 

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, modificată si completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Moldova - S.A. din Bacău în Dosarul nr. 5.494/2000 al Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 noiembrie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea componentei comisiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru privatizarea Băncii Agricole - S.A. cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Smârdan nr. 3, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J/40/4411991, comisia de privatizare va avea următoarea componentă:

1. Adrian Cosmescu, reprezentant al Băncii Nationale a României;

2. Elena Georgescu, reprezentant al Băncii Nationale a României;

3. Adriana Miron, reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;

4. Iacob Zelenco, reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;

5. Ionica Pantazescu, reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;

6. Mioara Teodora Ionescu, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

7. Gheorghe Matei, reprezeritant al Ministerului Finantelor Publice;

8. Sorin Voicescu, reprezentant al Ministerului Dezvoltării si Prognozei;

9. Aurel Solcan, reprezentant al Ministerului Dezvoltării si Prognozei.

Art. 2. - Membrii comisiei de privatizare nu vor putea detine, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea functiei lor, functia de administrator, de membru în comisia de supraveghere specială, de administrator special sau de membru în comitetul de directie la banca comercială care a fost privatizată sau la una dintre filialele ori sucursalele acesteia sau să exercite o activitate retribuită în această societate bancară.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 669/1997 peritru constituirea Comisiei de privatizare a Societătii Comerciale "Banca Agricolă" - S.A., publicată în Monitorul Oficiai al României, Partea I, nr. 297 din 3 noiembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 1 februarie 2001.

Nr. 224.