MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 66   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 7 februarie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

11. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru achizitionare metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

 

15. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea situatiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si al produselor petroliere, a statiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente

 

16. - Ordonantă de urgentă privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

979/2000. - Ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie privind aprobarea tarifelor pentru activitătile administrative specifice autorizate, desfăsurate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru, achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonaniă de urgentă.

 

Art. 1. - Se interzice pe o durată de 2 ani achizitionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, cu exceptia metalelor pretioase si a acumulatorilor auto uzati.

Art. 2. - (1) Pe perioada prevăzută la art. 1 achizitionarea de deseuri neferoase reciclabile provenite din procesele de fabricatie si din dezmembrări ale utilajelor si instalatiilor apartinând agentilor economici se face numai prin centre judetene de colectare a deseurilor reciclabile, autorizate în acest scop de Ministerul Industriei si Resurselor, care se vor afla, de regulă, în municipiile resedintă de judet.

(2) Centrele prevăzute la alin. (1) pot achizitiona deseurile neferoase reciclabile provenite din dezmembrări numai pe baza prezentării de către agentii economici a documentelor de provenientă a bunului care a fost casat si dezmembrat, în conditiile legii, si a procesului-verbal de casare, acestia fiind totodată obligati să prezinte datele proprii de identificare, si anume: denumirea, sediul, numărul de înregistrare la oficiul registrului comeriului, codul fiscal.

Art. 3. - Încălcarea prevederilor art. 1 si 2 constituie contraventii, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni, si se sanctionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei si ridicarea autorizatiei de achizitie prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 4. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane împuternicite în acest scop de Ministerul Industriei si Resurselor si de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

Art. 5. - În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerul Industriei si Resurselor vor elabora si vor supune spre adoptare Guvernului normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 11.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea situatiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului

si al produselor petroliere, a statiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Rezervoarele, conductele de transport al titeiului si al produselor petroliere, statiile de pompare, celelalte instalatii si echipamente aferente acestora, care au fost trecute în patrimoniul Societătii Comerciale "Oil Terminal" S.A. Constanta prin Hotărârea Guvernului nr. 1.200/1990 privind înfiintarea de societăti comerciale pe actiuni în industrie, cu modificările ulterioare, sunt si rămân în proprietatea publică a statului si fac parte din domeniul public de interes national.

Art. 2. - (1) Societatea Comercială "Oil Terminal" S.A. Constanta se declară societate comercială de interes strategic, iar interesele statului pentru actiunile detinute în capitalul social al acestei societăti vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.

(2) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va transfera Ministerului Industriei si Resurselor actiunile detinute la Societatea Comerciaiă "Oil Terminal" - S.A. Constanta, pe bază de protocol.

Art. 3. - În aplicarea prevederilor art. 1 capitalul social al Societătii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanta va fi redus corespunzător valorii contabile a bunurilor care fac

parte din domeniul public de interes national, mentinându-se actuala structură a actionariatului.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va desemna, în conditiile legii, titularul acordului petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a bunurilor prevăzute la art. 1 si va desfăsura procedura de concesionare.

Art. 5. - Concesionarul va negocia conditiile de utilizare a stocurilor de titei si de produse petroliere, aflate la Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta, cu persoanele juridice care le detin, cu acordul Ministerului Industriei si Resurselor.

Art. 6. - Până la aprobarea, în conditiile legii, a acordului petrolier de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta va păstra bunurile mentionate la art. 1, cu diligenta unui bun proprietar, si va asigura utilizarea normală a acestora.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si

Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 15.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Scopul prezentei ordonante de urgentă îl constituie asigurarea valorificării deseurilor industriale reciclabile în conditii de protectie a sănătătii populatiei si a mediului înconjurător, pentru obtinerea unor resurse suplimentare de materii prime secundare.

Art. 2. - (1) Obiectul prezentei ordonante de urgentă îl constituie reglementarea activitătilor de gestionare a grupelor de deseuri industriale reciclabile prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Grupele de deseuri industriale reciclabile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi modificate sau completate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. - La baza gestionării deseurilor industriale reciclabile care fac obiectul prezentei ordonante de urgentă stau următoarele principii generale:

a) principiul utilizării numai a acelor procedee de gestionare a deseurilor industriale reciclabile care nu constituie un risc pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător;

b) principiul "poluatorul plăteste";

c) principiul "responsabilitătii producătorului";

d) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive.

Art. 4. - Definirea termenilor specifici utilizati pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 5. - Detinătorii de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligati să asigure strângerea, sortarea si depozitarea temporară a acestora, cu respectarea normelor de protectie a sănătătii populatiei si a mediului înconjurător, precum si reintroducerea lor în circuitul productiv prin:

a) reutilizarea în propriile procese de productie;

b) valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, si comercializarea materiilor prime secundare obtinute;

c) predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile.

Art. 6. - Detinătorii de deseuri industriale reciclabile, persoane fizice, sunt obligati:

a) să nu depoziteze si să nu abandoneze deseurile industriale reciclabile în conditii care contravin normelor de protectie a sănătătii populatiei si a mediului înconjurător;

b) să depună separat deseurile industriale reciclabile acolo unde există recipiente sau incinte special destinate acestui scop.

Art. 7. - (1) Agentii economici care realizează operatiuni de colectare a deseurilor industriale reciclabile provenite de la persoanele fizice îsi pot desfăsura activitatea numai pe bază de autorizatie de colectare emisă de prefectura judetului, cu avizul primăriei comunei, orasului sau municipiului în care functionează agentul economic respectiv, pe baza dovezii că detine spatiul corespunzător pentru depozitarea deseurilor colectate, în conditii de protectie a mediului înconjurător si a sănătătii populatiei.

(2) Autorizatia de colectare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea agentului economic colector;

b) datele de identificare a agentului economic colector:

- sediul;

- numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

- codul fiscal;

c) grupa de deseuri industriale reciclabile pentru care se acordă autorizatia de colectare;

d) adresa punctului de colectare;

e) termenul de valabilitate.

(3) Agentii economici prevăzuti la alin. (1) sunt obligati să reintroducă în circuitul productiv deseurile industriale reciclablie colectate prin predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru activitatea de valorificare a acestora, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(4) Agentii economici care colectează deseuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligati să elibereze adeverinta de primire si plată, care va contine în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea agentialui economic colector;

b) datele de identificare a persoanelor fizice predătoare:

- numele si prenumele;

- actul de identitate, seria si numărul, codul numeric personal;

- domiciliul;

c) deseul refolosibil predat si descrierea acestuia (teavă, cablu, tablă, obiecte casnice etc.);

d) cantitatea, pretul, valoarea;

e) provenienta deseului, declarată de predător pe propria răspundere;

f) semnătura agentului colector si a persoanei fizice predătoare.

Art. 8. - (1) Agentii economici care realizează operatiuni de valorificare a deseurilor industriale reciclabile, în sensul definit prin prezenta ordonantă de urgentă, pot desfăsura această activitate numai pe bază de autorizatie de valorificare, emisă de Comisia Natională pentru Reciclarea Materialelor aflată în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor.

(2) Autorizatia de valorificare este valabilă pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire.

(3) Autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului a activitătilor prin care se realizează operatiunile de valorificare a deseurilor industriale reciclabile se face de către autoritătile teritoriale pentru protectia mediului, în conformitate cu legislatia de mediu în vigoare.

Art. 9. - (1) Procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare se stabileste prin norme emise de Comisia Natională pentru Reciclarea Materialelor si aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Autorizatiile emise în baza Ordonantei Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea în circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996, se reactualizează conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor prevăzute la alin. (1).

Art. 10. - (1) Taxa de obtinere, respectiv de prelungire a artorizatiei de valorificare, se stabileste la nivelul de 500.000 lei, respectiv 100.000 lei, pentru fiecare grupă de deseuri industriale reciclabile, nominalizată în anexa nr. 1.

(2) Taxele prevăzute la alin. (1) se achită anticipat si se fac venit la bugetul de stat.

(3) La propunerea Ministerului Industriei si Resurselor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, taxele de obtinere, respectiv de prelungire a autorizatiei de valorificare, pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. - Agentii economici specializati în activităti de valorificare a deseurilor industriale reciclabile sunt obligati să livreze materiile prime secundare obtinute, numai însotite de documente de certificare a calitătii, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 12. - Agentii economici care detin, colectează si valorifică deseuri industriale reciclabile sunt obligati să tină evidenta lor, să raporteze si să furnizeze informatii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale celorlalte reglementări în vigoare.

Art. 13. - Nerespectarea obligatiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă constituie contraventii, dacă, potrivit legii, nu sunt considerate infractiuni, si se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si confiscarea contravalorii deseurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1), (3) si (4) si ale art. 8 alin. (1);

b) cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 12;

c) cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11 ;

d) cu amndă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6.

Art. 14. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 13 pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (4), ale art. 8 alin. (1) si ale art. 12 se fac si de persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Contraventiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 25-27.  

Art. 15. - (1) În cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin. (3) si (4) se poate dispune retragerea autorizatiei de colectare prevăzută la art. 7 alin. (1), pe o perioadă de la 1 la 2 ani.

(2) Autorizatia de colectare se retrage de autoritatea administratiei publice locale emitentă, la solicitarea scrisă a unitătii din care face parte agentul constatator.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea în circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 august 1995, aprobată prin Legea nr. 137/1996.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 16.

 

ANEXA Nr. 1

 

GRUPE de deseuri industriale reciclabile

 

Deseuri metalice feroase (fier vechi)

Deseuri metalice neferoase

Deseuri de hârtii-cartoane

Deseuri de sticlă (spărturi de sticlă)

Deseuri de mase plastice

Deseuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer si articole din cauciuc uzate)

Deseuri textile.

 

ANEXA Nr. 2

 

DEFINIREA

termenilor specifici

 

Deseu  - orice substantă sau orice obiect din categoriile prevăzute în anexa nr. 1, pe care detinătorul îl aruncă sau are intentia ori obligatia să îl arunce

Colectare - strângerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporară) deseurilor în vederea transportării lor

Valorificare - orice operatiune (dezmmbrare, sortare, tăiere, măruntire, presare, balotare,  topire-turnare etc.) efectuată asupra unui deseu prin procedee industriale, în vederea transformării sale într-o materie primă secundară sau sursă de energie

Producător - orice persoană fizică sau juridică din a cărei activitate rezultă deseuri (producător initial) si/sau care a efectuat operatiuni de pretratare, amestec sau alte operatiuni asupra deseurilor, ceea ce determină schimbarea naturii sau compozitiei acestora

Detinător - producătorul de deseuri sau persoana fizică ori juridică ce are în posesie deseuri

Gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora

Reciclare - operatiunea de reprelucrare într-un proces de productie a deseurilor pentru scopul initial sau pentru alte scopuri.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru activitătile administrative specifice autorizate,

desfăsurate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie

 

Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,

în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plătii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru Geodezie si Cartografie si de oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu modificările ulterioare,

 

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru activitătile administrative specifice autorizate, desfăsurate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Tarifele vor fi actualizate periodic prin ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, în functie de evolutia preturilor la materiale si de rata inflatiei comunicată de Institutul National de Statistică si Studii Economice.

Art. 3. - Furnizarea informatiilor privind retelele de referintă, a hărtilor analogice si digitale se va face la solicitarea persoanelor fizice si juridice interesate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 468/1999 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de unitătile din subordinea acestuia, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,

Tudor Dana

 

Bucuresti, 5 decembrie 2000.

Nr. 979.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând tarifele pentru activitătile administrative specifice autorizate,

desfăsurate de Oficiui National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie

 

Nr. crt.

Activităti

U.M.

Tarife noi

(lei)

1.

Autorizarea1)

 

 

1.1.

Autorizarea persoanelor fizice

persoană

200.000

1.2.

Autorizarea persoanelor juridice

 

3.000.000

2.

Avizarea lucrărilor de geodezie, cartografie si cadastru

 

 

2.1.

Executarea, modernizarea si completarea retelelor de sprijin, de îndesire

punct

4000

 

Realizarea planurilor si hărtilor analogice, digitale si a ortofotohărtilor (ortofotoplanurilor) la scara:

 

 

 

1:500

km2

800.000

 

1:1.000

km2

200.000

 

1:2.000

km2

50.000

 

1:5.000

km2

8.000

 

1:10.000

km2

2.000

 

<1:10.000

km2

1.000

2.3.

Efectuarea de aerofotografieri si prelucrarea imaginilor satelitare

lucrare 

2.000.000

2.4.

Lucrări pentru cadastrele de specilitate

lucrare/ha

1.000.000 + 1.000 lei/ha  

2.5.

Realizarea planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor imobile, necesare pentru înregistrarea în evidentele cadastrale, pentru utilizarea în circuitul civil (dezmembrări, reconstituirea fostelor amplasamente, numărul postal, autorizatii de constructii):

 

 

 

- intravilan - S > 1

ha

100.000

 

- extravilan- S > 10

ha

50.000

2.6.

Planuri topografice necesare PUG, PUD, PUZ

lucrare

100.000

2.7.

Întocmirea documentatiilor topografice conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările ulterioare, sau a documentatiilor pentru inventarierea bunurilor imobile aflate în patrimoniul regiilor autonome, pentru suprafetele:

 

 

 

< 1 ha

lucrare 

500.000

 

> 1 ha

lucrare/ha

1.000.000 + 10.000 ha

2.8.

Avizarea continutului topografic al documentelor cartografice destinate uzului public (planuri, hărji, atlase etc.)

 

 

2.8.1.

Categoria de greutate I2)

dm2

20.000

 

Categoria de greutate II

dm2

40.000

 

Categoria de greutate III

dm2

50.000

2.9.

Avizarea hărtilor digitale destinate uzului public

 

 

 

(Notă: Unitatea de măsură este un dm2 produs cartografic digital plotat în parametrii contractati)

dm2

20.000

3.

Receptia lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru

 

 

3.1.

Retele de sprijin, de îndesire si de ridicare

lucrare 

1% din valoarea lucrării

3.2.

Planuri analogice, ortofotohării si ortofotoplanuri

 

 

3.2.1.

Planuri si hărti analogice, ortofotohărti si ortofotoplanuri la scara:

 

 

 

1:500

km2

1.000.000

 

1:1.000

km2

500.000

 

1:2.000

km2

200.000

 

1:5.000

km2

50.000

 

1:10.000

km2

20.000

 

<1:10.000

km2

200.000

3.2.2.

Planuri si hărti digitale

 

 

3.2.3.

Informatii raster

Mbytes

40.000

3.2.4.

Informatii vector

dm2

20.000

3.3.

Aerofotografieri si prelucrarea imaginilor satelitare

 

 

3.3.1.

Aerofotografieri:

 

 

 

- scara de zbor < 1:10.000

lucrare

3.000.000

 

             > 1:10.000

lucrare

5.000.000

3.3.2.

Lucrări rezultate din prelucrarea imaginilor satelitare

lucrare

2.000.000

3.4.

Elemente de geodezie, cartografie si de cadastru general din lucrările cadastrelor de specialitate

lucrare/ha

2.000.000 + 10.000 lei/ha

3.5.

Documentatii tehnice pentru înregistrarea în evidentele cadastral-juridice sau pentru utilizarea în circuitul civil:

 

 

3.5.1.

- intravilan

lucrare

125.000

3.5.2.

- extravilan S<10 ha

lucrare

125.000

 

                   S>10 ha

lucrare/ha

125.000 + 25.000lei/ha

3.6.

Întocmirea documentatiilor topografice conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările ulterioare, sau a documentatiilor pentru inventarierea bunurilor imobile aflate în patrimoniul regiilor autonome si societătilor comerciale, pentru suprafete cuprinse între:

 

 

 

0-0,1 ha

m2

500

 

0,1-0,5 ha

m2

400

 

0,5-1 ha

m2

200

 

> 1 ha

lucrare/ha

2.000.000 + 50.000 lei/ha

3.7.

Planuri topografice necesare PUG, PUD, PUZ

km2

100.000

4.

Date si informatii din cadastru si publicitatea imobiliară

 

 

4.1.

Furnizarea informatiilor privind retelele de referintă

 

 

4.1.1.

Inventare de coordonate în sistem de proiectie STEREO 70 si plan de referintă Marea Neagră

punct

20.000

4.1.2.

Inventar de coordonate în alte sisteme de referintă

punct

40.000

4.1.3.

Inventar de cote în diverse sisteme de referintă

punct

10.000

4.1.4.

Descrieri topografice

punct

20.000

 

Furnizarea de hărti analogice la scara:

 

 

 

1:500

foaie hartă

80.000

 

1:1.000

foaie hartă

70.000

 

1:2.000

foaie hartă

60.000

 

1:5.000

foaie hartă

75.000

 

1:1.000 ÷ 1:1.000.000

foaie hartă

100.000

4.3.

Furnizarea de copii xerox alb-negru de pe planurile de amplasament si de delimitare a imobilelor, realizate în vederea înregistrării în evidentele cadastral-juridice sau utilizării în circuitul civil4):

plansă

30.000

 

- format A3

plansă

20.000

 

- format A4

 

 

4.4.

Furnizarea de informatii cartografice digitale

 

 

4.4.1.

Furnizarea de hărti digitale pe suporturi magnetice (informatie raster)5)

 

 

 

Rezolutie < 500 d.p.i.

Mbytes

30.000

 

Rezolutie cuprinsă între 500-800 d.p.i.

Mbytes

45.000

 

Rezolutie > 800 d.p.i.

Mbytes

60.000

4.4.2.

Furnizarea de hărti digitala pe suporturi magnetice (informatie vectorială)

dm2

 

 

Categoria de greutate I

dm2

120.000

 

Categoria de greutate II

dm2

150.000

 

Categoria de greutate III

dm2

200.000

 


I Reexaminarea solicitantilor respinsi la examenul de autorizare se taxează conform art. 1.

21 Categoria de greutate se apreciază în functie de densitatea detaliilor pe unitatea de măsură, conform tabelului următor:

 

Categorii de greutate

Detalii

I .................................

< 30%

II ................................

30-60%

III ................………..

> 60%

 

3. Tarifele se referă la hărti tipărite. Pentru hărti scanate sau extrase la plotter tarifele se majorează de 4 ori.

4. În cazul extraselor la plotter sau al hărtilor color ori scanate, la tarifele respective se adaugă costul suportului sau al consumabilelor, în functie de formatul plansei.

5. Tariful nu include costul suportului magnetic.

 

NOTĂ:

Tariful pentru activitătile administrative specifice autorizate de Oficiul National de Cadastru Geodezie si Cartografie si de oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie, la care unitatea de măsură a suprafetelor cuprinse în lucrări este hectarul, se va calcula prin rotunjirea în plus a cifrei ce reprezintă suprafata (de exemplu: costul tarifului pentru un aviz la o lucrare care se referă la o suprafată de 1,1 ha se va calcula pentru o suprafată de 2 ha).

Informatiile furnizate nu pot fi folosite decât în scopul pentru care au fost achizitionate si numai în cadrul lucrărilor care fac obiectul solicitării acestora.

Tarifele practicate sunt sume fixe percepute solicitantilor.

Publicarea sau difuzarea de materiale cartografice de orice fel fără avizul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie se sanctionează conform art. 66 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. /1996.

 

ANEXA Nr. 2

 

MODEL DE SOLICITARE

 

Aprob

Director general

 

……………………………………………………………………..

(datele de identificare ale solicitantului: numele si prenumele, adresa/sediul, telefonul)

 

Către

Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie/Oficiul judetean de cadastru,

geodezie si cartografie ...................................................

 

Vă rugăm să aprobati furnizarea următoarelor informatii: ………….................. care vor fi achizitionate conform tarifelor aprobate prin Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. ........./..................................... .

Documentele ne sunt necesare în cadrul realizării lucrării (sau pentru): ................................…

Ne angajăm să utilizăm informatiile furnizate numai în cadrul lucrărilor care fac obiectul solicitărilor si să nu folosim, să nu transmitem si să nu facilităm accesul la acestea în alte scopuri decât cele pentru care au fost achizitionate.