MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 57   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 2 februarie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

215. - Hotărâre privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc si a limitelor de venituri în functie de care acesta se acordă categoriilor defavorizate ale populatiei ale căror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 ianuarie - 30 martie 2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

19. - Ordin privind suspendarea aplicării dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintă pentru petrolul extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere pentru perioada trimestrului I al anului 2001

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc si a limitelor de venituri în functie de care acesta se acordă categoriilor defavorizate ale populatiei ale căror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 ianuarie - 30 martie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei,

                  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

                  Art. 1. - În vederea sprijinirii familiilor cu venituri relativ reduse, ale căror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 ianuarie - 30 martie 2001 ajutoarele lunare si nivelurile de venituri în functie de care se acordă aceste ajutoare, reglementate prin art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, se modifică după cum urmează:
                  a) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 700.000 lei li se acordă o sumă de 510.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori în factura individuală;
                  b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 700.001 lei si 850.000 lei li se acordă o sumă de 300.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori în factura individuală;
                  c) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 850.001 lei si 1.100.000 lei li se acordă o sumă de 150.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori în factura individuală.
                  Art. 2. - Pentru acordarea ajutorului lunar în functie de venitul net mediu pe membru de familie, corespunzător perioadei 1 noiembrie - 31 decembrie 2000, sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.042/2000 privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc si a limitelor de venituri în functie de care acesta se acordă categoriilor defavorizate ale populatiei ale căror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice.
                  Art. 3. - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Industriei si Resurselor vor elabora si vor înainta Guvernului, până la data de 15 februarie 2001, un proiect de act normativ privind acordarea de ajutoare similare si cetătenilor care folosesc alte sisteme de încălzire - lemne, cărbuni, gaze naturale, combustibil petrolier etc.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul muncii si solidaritătii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu


Bucuresti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 215.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind suspendarea aplicării dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintă pentru petrolul extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere pentru perioada trimestrului I al anului 2001                  Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                  având în vedere:
                  - Legea petrolului nr. 134/1995;
                  - Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la exploatarea de titei si gaze în România;

-              Scrisoarea Ministerului Finantelor nr. 178.137/16 iulie 1998;\

-              Scrisoarea Oficiului Concurentei nr. 251/24 iulie 1998;\

-              solicitările titularilor de acorduri petroliere si evolutia cotatiilor internationale la produsele petroliere si a preturilor C.I.F. practicate de furnizorii externi de gaze naturale,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite următorul ordin:

                  Art. 1. - Se suspendă aplicarea dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintă pentru petrolul extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere pentru perioada trimestrului I al anului 2001.
                  Art. 2. - Pentru perioada mentionată pretul de referintă pentru gazele naturale extrase în România, care stă la baza calculului contravalorii redeventelor petroliere si al valorii productiei brute de petrol, se stabileste ca medie ponderată a preturilor C.I.F. practicate de furnizorii externi în luna decembrie 2000 si este de 126,06 USD/1.000 nmc.
                  Art. 3. - Transformarea în lei a preturilor exprimate în dolari S.U.A., determinate conform prevederilor art. 2, pentru luna în curs, se va face pe baza cursului valutar comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a lunii anterioare.
                  Art. 4. - Compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat


Bucuresti, 19 ianuarie 2001.
Nr. 19.