MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 102     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE       Miercuri, 28 februarie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE SI LEGI

 

137/2000. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a acceptării unor amendamente la Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomice (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1 999

 

21. - Lege privind acceptarea unor amendamente la Statutul Agenliei Internationale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999 

 

55. - Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea unor amendamente la Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.) adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999

 

HOTÂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

20. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

ORDONANTE SI HOTÂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

27. - Ordonantă de urgentă privind abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

245. - Hotărâre pentru modificarea pct. 1.2 din cap. I "Operatiuni impozabile" din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000

 

247. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărării Guvernului nr. 1.251/2000 privind organizarea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 125 de ani de la nasterea sculptorului Constantin Brâncusi

 

251. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

 

252. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 767/1999

 

DECRETE SI LEGI

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a acceptării unor amendamente

la Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999

 

În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului acceptarea unor amendamente la Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE RdMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm  acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 24 aprilie 2000.

Nr. 137.

                 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind acceptarea unor amendamente la Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (A.I.E.p.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se acceptă amendamentul la art. XIV si amendamentul la art. VI din Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Senat in sedinta din 11 septembrie 2000, cu respectarea prevederitor art. 74 alin. (2) dm Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 lebruarie 2001, cu respectarea prevederitor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 februarie 2001.

Nr. 21.

 

ANEXA Nr. 1

 

AMENDAMENT

la art. XIV din Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomică

 

- În prima propozitie a articolului XIV A) se înlocuieste cuvăntul "anual" cu sintagma "la 2 ani".

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AMENDAMENTE

la art. VI din Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomică

 

I. Se înlocuieste alineatul A) al articolului VI din Statutul agentiei după cum urmează:

 

"A) Consiliul Guvernatorilor este compus după cum urmează:

1. Consiliul Guvernatorilor căruia îi expiră mandatul va desemna ca membri ai Consiliului 18 membri, cei mai avansati in domeniul tehnologiei energiei atomice, inclusiv al producerii de materii brute, locurile desemnate trebuind să fie distribuite pe fiecare regiune mentionată mai jos, după cum urmează:

- America de Nord 2

- America Latină 2

- Europa Occidentală 4

- Europa Răsăriteană 2

- Africa 2

- Orientul Mijlociu si Asia de Sud 2

- Asia de Sud-Est si Pacificul 1

- Extremul Orient  3

2. Conferinta generală va alege ca membri în Consiliul Guvernatorilor:

a) 22 de membri, având în vedere reprezentarea echitabilă în Consiliu, în ansamblul său, a membrilor regiunilor mentionate la alin. A)1, astfel încăt Consiliul să cuprindă tot timpul în această categorie:

- 4 reprezentanti ai regiunii America Latină;

- 4 reprezentanti ai regiunii Europa Occidentală;

- 3 reprezentanti ai regiunii Europa Răsăriteană;

- 5 reprezentanti ai regiunii Africa;

- 3 reprezentanii ai regiunii Orientul Mijlociu si Asia de Sud;

- 2 reprezentanti ai regiunii Asia de Sud-Est si Pacificul;

- un reprezentant al regiunii Extremul Orient;

b) 2 membri suplimentari fată de membrii din următoarele regiuni:

- Europa Occidentală;

- Europa Răsăriteană;

- Orientul Mijlociu si Asia de Sud;

c) un membru suplimentar fată de membrii din următoarele regiuni:

- America Latină;

- Europa Răsăriteană."

II. La sfârsitul articolului VI se adaugă un nou alineat după cum urmează:

"K) Prevederile alin. A), aprobate de Conferinta generală la 1 octombrie 1999, vor intra în vigoare atunci cănd vor fi îndeplinite ceriniele art. XVIII C) si când Conferinta generală va confirma lista cuprinzând statele membre ale agentiei, care a fost adoptată de Consiliu, în ambele cazuri cu majoritate de 90% din numărul membrilor prezenli si votanti, prin care fiecare stat membru este alocat uneia dintre regiunile mentionate la alin. A)1. Orice modficare ulterioară a listei poate fi făcută de Consiliu, cu confirmarea Conferintei generale, în ambele cazuri cu majoritate de 90% din numărul membrilor prezenti si votanti si doar după ce s-a ajuns la consens în cadrul tuturor regiunilor afectate de modificare."

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind acceptarea

unor amendamente la Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind acceptarea unor amendamente la Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 februarie 2001.

Nr. 55.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea

componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărăre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Doina-Micsunica Drejcanu, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), este desemnată în calitatea de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale;

- domnul deputat Mircea Stoian, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., trece de la Comisia pentru muncă si protectie socială la Comisia juridică, de disciplină si imunităti.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. 2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR V

ALER DORNEANU

 

Bucuresti, 26 februarie 2001.

Nr. 20.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000.

(2) Pe data abrogării prevăzute la alin. (1) redevin aplicabile dispozitiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/1999 privind finantarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, aflate în vigoare până la data adoptării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si

Administrarea Participatiilor Statului,

Iacob Zelenco,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuregti, 22 februarie 2001.

Nr. 27.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pct. 1.2 din cap. I "Operatiuni impozabile" din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată,

aprobate prin Hotărărea Guvernului nr. 401/2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 1.2 din capitolul I "Operatiuni impozabile" din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 26 mai 2000, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"1.2. Intrările si iesirile de bunuri constituite în rezerve de mobilizare nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată la contribuabilii înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată si mandatati în acest scop. Bunurile respective intră în sfera taxei pe valoarea adăugată la scoaterea din regimul mentionat mai sus si la livrarea către alti beneficiari."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 februarie 2001.

Nr. 245.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2000 privind organizarea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 125 de ani

de la nasterea sculptorului Constantin Brâncusi

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2000 privind organizarea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 125 de ani de la nasterea sculptorului Constantin Brâncusi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 7 decembrie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Actiunile si manifestările din cadrul Programului national “Anul 2001 - Anul Brâncusi” se vor desfăsura sub înaltul patronaj al presedintelui României."

2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"(2) Comitetul de coordonare “Anul Brâncusi”, denumit în continuare comitet, va fi format din:

1. primul-ministru, presedinte de onoare;

2.  -

3. ministrul culturii si cultelor si presedintele Academiei Române, presedinti executivi;

4. ministrul educatiei si cercetării;

5. ministrul afacerilor externe;

6. ministrul finantelor publice;

7. ministrul tineretului si sportului;

8. ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei;

9. ministrul turismului;

10. prefectul judetului Gorj;

11. presedintele Consiliului Judetean Gorj;

12. presedintele Consiliului Judetean Dolj;

13. primarul municipiului Târgu Jiu;

14. Barbu Brezianu, istoric de artă;

15. Andrei Plesu, istoric de artă;

16. Dan Hăulică, istoric de artă;

17. Pavel Susară, critic de artă;

18. Ioana Vlasiu, istoric de artă;

19. Gheorghe Vida, istoric de artă;

20. Magda Cârneci, istoric de artă;

21. Rodica Matei, istoric de artă;

22. Cornel Radu Constantinescu, critic de artă;

23. Sorana Gorjan;

24. Mircea Spătaru, artist plastic:

25. Cristian Velescu, istoric de artă;

26. Ion Pogorilovschi, critic de artă;

27. Radu Ionescu, critic de artă;

28. Radu Bogdan, istoric de artă;

29. Pompiliu Macovei, arhitect;

30. Ovidiu Maitec, artist plastic;

31. Aurel Stroe, compozitor;

32. Marcel Chirnoagă, artist plastic;

33. Ioan Opris, secretar de stat, Ministerul Culturii si Cultelor;

34. Gheorghe Adoc, artist plastic;

35. Lena Constante, artist plastic;

36. un reprezentant al «The Constantin Brăncusi International Foundation, Inc."; .

37. un reprezentant al Fundatiei Internationale RomânoFranceze;

38. presedintele Uniunii Arhitectilor din România;

39. presedintele Uniunii Artistilor Plastici din România."

3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"(2) Cheltuielile de transport, cazare si diurnă pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (3) si la art. 4 alin. (1) vor fi suportate de partea română."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul lucrărilor, publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 februarie 2001.

Nr. 247.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Denumirile unitătilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice se înlocuiesc astfel:

- Directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului devine Directia generală a finantelor publice a judetului;

- Directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti devine Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti;

- Administratia financiară a municipiului devine Administratia finantelor publice a municipiului;

- Administratia financiară a sectoarelor 1-6 devine Administratia finantelor publice a sectoarelor 1-6;

- Circumscriptia fiscală a orasului devine Administratia finantelor publice a orasului;

- Perceptia rurală devine Administratia finantelor pubfice a comunei.

2. Al doilea asterisc din subsolul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

"I Functionează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 170/2001 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vămilor."

3. Punctul 2 al notei din subsolul anexei nr. 3 va avea următorul cuprins:

"2. Mijloacele de transport si consumul maxim de carburanti pentru Directia Generală a Vămilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2001."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2001.

Nr. 251.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 767/1999

 

în temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 767/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 24 septembrie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1) litera A, litera m) va avea următorul cuprins:

"m) solutionează, în limita competenielor legale, reclamatiile si sesizările persoanelor fizice sau juridice;"

2. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"(2) Inspectorii de muncă au studii superioare si specializarea necesară pentru realizarea activitătii, conform obiectivelor si atributiilor prevăzute de lege, în domeniile relatiilor de muncă, securitătii si sănătătii în muncă."

3. La articolul 14, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) si (22) cu următorul cuprins:

"(21) Anual, după evaluarea performantelor profesionale individuale, prin decizie a inspectorului general de stat se aprobă tabelul nominal cuprinzănd inspectorii de muncă încadrati pe functii publice de executie la Inspectia Muncii si la inspectoratele teritoriale de muncă, ce au obtinut calificativul "exceptional", "foarte bun" sau "bun”.

(22) Inspectorii de muncă incadrati pe functii publice de execuiie la Inspectia Muncii si la inspectoratele teritoriale de muncă, ce au obtinut calificativul “nesatisfăcător” sau “satisfăcător”, vor fi redistributii, în conditiile legii, pe alte functii publice din cadrul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de muncă."

4. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"(2) Functia de inspector de muncă poate fi ocupată de persoane cu studii superioare tehnice, juridice, economice, psihosociologice, de medicină a muncii si de medicină generală."

5. Litera b) a articolului 20 va avea următorul cuprins: "b) aprobă numirea în functii publice ori încadrarea în alte functii, avansarea sau promovarea, sanctionarea

disciplinară si încetarea raporturilor de serviciu si, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de muncă, la propunerea inspectorilor generali de stat adjuncti si a inspectorilor-sefi;"

6. Litera m) a articolului 20 va avea următorul cuprins: "m) evaluează performantele profesionale individuale ale personalului din directa lui subordonare;"

Art. II. - Denumirea Ministerul Muncii si Protectiei Sociale din cuprinsul Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii se înlocuieste cu denumirea Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. III. - Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 767/1999, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 22 februarie 2001. Nr. 252.