MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 849        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 29 decembrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

184. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

185. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri de administrare si gestionare a rezervei de mobilizare

 

191. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW”      

 

192. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

194. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

195. - Ordonantă de urgentă privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport

 

1.294. - Hotărâre privind stabilirea locurilor de muncă si activitătilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate

 

1.295. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare

 

1.296. - Hotărâre privind actualizarea cuantumului sumelor prevăzute la art. 5 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

 

1.300. - Hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat pentru unele societăti comerciale

 

1.301. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru obiectivul de investitii “Casa de cultură  Pascani”

 

1.302. - Hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României”, aflată sub autoritatea Băncii Nationale a României

 

1.303. - Hotărâre privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si preparării apei calde

 

1.304. - Hotărâre privind aprobarea executiei bugetelor actiunilor organizate în anul 2001 si derulate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (4 1 )-(4 3 ) ale articolului 166 vor avea următorul cuprins:

(4 1 ) Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ preuniversitar de stat - grădinite, scoli generale (primare si gimnaziale), licee, grupuri scolare, seminarii teologice, scoli profesionale si scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv al municipiului Bucuresti, si sunt în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietate a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat.

(4 2 ) Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ special de stat fac parte din domeniul public judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si sunt în administrarea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale ale unitătilor de învătământ special de stat sunt de drept proprietate a acestora.

(4 3 ) Schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitătilor de învătământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului educatiei si cercetării. Înstrăinarea sau schimbarea destinatiei bunurilor din baza materială a învătământului, fără avizul ministrului educatiei si cercetării, constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinatiei bunurilor din baza materială a învătământului, fără avizul ministerului educatiei si cercetării sunt nule. Administrarea procesului educational din unitătile de învătământ preuniversitar si special de stat prevăzute la alin. (4 1 ) si (4 2 ) se face de către inspectoratele scolare judetene, respectiv de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.”

2. Articolul 167 se completează după alineatul (2) cu alineatul (2 1 ) cu următorul cuprins:

“(2 1 ) Unitătile de învătământ preuniversitar de stat pot obtine venituri proprii realizate, în conditiile legii, din: activitatea de productie (ateliere-scoală, ferme agricole etc.), prestări de servicii, taxe de la persoane fizice si juridice, venituri din închirieri de spatii, donatii, sponsorizări si alte venituri realizate din activitatea de învătământ, activităti cultural-educative, ale internatelor si cantinelor pentru prescolari si elevi. Veniturile astfel realizate vor fi utilizate exclusiv de către aceste unităti.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Gabriela Coman,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 184.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri de administrare si gestionare a rezervei de mobilizare

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă următoarele măsuri de reorganizare a rezervei de mobilizare în industrie:

a) materialele feroase, neferoase, pulberi, explozivi, precum si alte materiale specifice si celelalte elemente componente, constituite, în conditiile legii, ca rezervă de mobilizare - proprietate publică a statului -, la agentii economici din portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor, se preiau în administrare de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat după redimensionarea acestora, în concordantă cu necesitătile de înzestrare a fortelor sistemului national de apărare;

b) materiile prime, materialele feroase si neferoase se păstrează în unitătile teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;

c) pulberile, explozivii, precum si alte materiale specifice se păstrează la agentii economici, în depozitele specializate ale acestora, pe bază de contract de depozit-custodie si de prestări de servicii, cu conditia asigurării de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat a tuturor costurilor ce decurg din contract;

d) nomenclatorul produselor preluate de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, nivelurile maxime si cele intangibile ale stocurilor, precum si termenele de păstrare îndelungată a acestora se completează, în conditiile legii, cu produsele prevăzute la lit. a).

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si Ministerul Industriei si Resurselor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, vor elabora si vor propune spre aprobare Guvernului normele metodologice de valorificare sau casare a produselor scoase din rezerva de mobilizare, rezultate în urma proce- sului de redimensionare a acesteia.

Art. 3. - Până la data încheierii protocolului de predare-primire a rezervei de mobilizare, stabilit în conditiile prezentei ordonante de urgentă, cheltuielile curente privind administrarea acesteia vor fi asigurate de Ministerul Industriei si Resurselor, în conditiile legii.

Art. 4. - Predarea-primirea produselor prevăzute la art. 1 si a mijloacelor financiare aferente pe anul 2002 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a pre- zentei ordonante de urgentă.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetelor Ministerului Industriei si Resurselor si Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, precum si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

Art. 6. - Administrarea stocurilor, după preluarea acestora de Administratia Natională a Rezervelor de Stat în conditiile prezentei ordonante de urgentă, se face în conformitate cu prevederile legislatiei specifice care reglementează administrarea rezervelor de stat.

Art. 7. - (1) Obligatiile de restituire la rezerva de mobilizare ale agentilor economici pentru produsele scoase înainte de anul 1991 se anulează.

(2) Agentii economici si suma obligatiilor ce se anulează se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 185.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000

privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii

“Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW”

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 335/2001, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) În perioada 2001-2004 Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare poate livra la export apă grea la preturi promotionale.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 191.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare”

si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere

între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora,

pe de altă parte

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Se ratifică Protocolul*) referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte.

(2) Prezentul protocol înlocuieste Protocolul nr. 4 privind definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 si 13 bis din 31 decembrie 1997, si aprobată prin Legea nr. 51/1997, cu toate amendamentele ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Colteanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 192.


*) Protocolul se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998

pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate,

potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se valorifică în conditiile prezentei ordonante, sunt:

a) bunurile mobile, precum si titlurile de valoare confiscate, devenite proprietate privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătoresti sau al deciziilor organelor împuternicite să efectueze confiscarea;

b) bunurile mobile, imobile, precum si titlurile de valoare care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari si/sau din donatii;

c) bunurile mobile părăsite, ai căror proprietari sunt neidentificati, predate pe bază de proces-verbal organelor de politie, sau bunurile mobile descoperite de organele politiei de frontieră în zonele de competentă, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predării de către destinatari si a căror valorificare nu este reglementată prin alte acte normative specifice. În aceeasi categorie intră si bunurile ai căror proprietari sunt cunoscuti, însă există indicii temeinice din care rezultă intentia proprietarilor de a renunta la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora;

d) sumele consemnate, potrivit legii, în orice scop, pe numele persoanelor fizice sau juridice, la dispozitia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea si nu s-a cerut ridicarea lor de către cei care le-au depus ori de către aceia care erau îndreptătiti să le ridice în termenul de prescriptie prevăzut de legislatia în vigoare.”

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce alineatul (1 1 ) cu următorul cuprins:

(1 1 ) Organele care au dispus consemnarea sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) sunt obligate să le declare la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului legal de prescriptie.”

3. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) si (6) cu următorul cuprins:

“(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu îndeplinesc conditiile legale de comercializare.

(6) Bunurile prevăzute la alin. (5) vor fi distruse de către detinător, pe cheltuiala acestuia, a persoanelor fizice sau juridice de la care au fost confiscate.”

4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de probă în procedura judiciară trec în proprietatea privată a statului în temeiul unei ordonante emise de procuror sau al unei hotărâri judecătoresti rămase definitive, prin care se dispune valorificarea acestora.

(2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării si sanctionării contraventiilor pe bază de proces-verbal, titlul de proprietate îl constituie însusi procesul-verbal de contraventie, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau dacă a fost contestat, contestatia a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.”

5. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri:

a) medicamentele si aparatura medicală, substantele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale din patrimoniu, obiectele, vesmintele si cărtile de cult, timbrele filatelice, hârtiile de valoare, materialele lemnoase, metalele si pietrele pretioase sau semipretioase, precum si bijuteriile din aceste materiale, documentele istorice, materialele de arhivă, care se pun de îndată la dispozitie organelor de specialitate ale statului care au competenta de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;

b) mijloacele de plată în valută liber convertibilă/neconvertibilă, care se depun la Banca Natională a României, si mijloacele de plată în lei care se depun la trezoreriile statului ori la unitătile Băncii Comerciale Române - S.A., după caz, în contul bugetului de stat;

c) armele de foc, munitiile, materiile explozive si diferitele bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, după caz, Ministerului Apărării Nationale.”

6. Alineatul (4) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(4) Sumele obtinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) vor fi virate la bugetul de stat după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare.”

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Bunurile prevăzute la art. 1, care au trecut în proprietatea privată a statului, se valorifică de către Ministerul Finantelor Publice prin organele sale teritoriale - directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti -, denumite în continuare organe de valorificare.

(2) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se poate face si de către administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, denumite în continuare organe de valorificare.

(3) Sunt considerate organe de valorificare si structurile de specialitate care au atributii în acest sens, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se găsesc pe.teritoriul României. Valorificarea acestor bunuri se va face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului afacerilor externe.”

8. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele si păsările vii, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populatie. Valorificarea acestor bunuri se face numai după obtinerea avizului de calitate, potrivit legii, în situatia în care pe ambalaj nu este inscriptionat termenul de valabilitate, la preturi cu ridicata practicate în zonă, fără efectuarea procedurilor de evaluare. În acest caz  procesele-verbale de predare-primire se predau în termen de 48 de ore organelor de valorificare.”

9. Alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(5) În cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (3) si (4), sumele obtinute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, la nivelul actualizat al preturilor, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz.”

10. Alineatul (2 1 ) al articolului 7 se abrogă.

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) În vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se va face evaluarea acestora de către o comisie de evaluare, stabilită prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, care va avea următoarea componentă:

a) directorul general adjunct al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti - seful comisiei;

b) seful serviciului (biroului) pentru valorificarea bunurilor devenite proprietate de stat;

c) seful serviciului control investigări, valorificare actiuni ori o persoană desemnată de acesta din cadrul inspectoratului de concurentă judetean sau al municipiului Bucuresti;

d) un reprezentant din partea oficiului pentru protectia consumatorilor judetean sau al municipiului Bucuresti;

e) reprezentantul institutiei publice care detine bunurile respective.

(2) Membrii comisiei de evaluare, precum si membrii comisiei de distrugere vor primi o indemnizatie fixă lunară, stabilită prin ordin al ministrului finantelor publice, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

(3) În cazul bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, care se valorifică de către administratiile financiare de sector, comisia de evaluare si comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului general al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.”

12. Alineatul (2 1 ) al articolului 11 se abrogă.

13. La articolul 13, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“b) creselor, grădinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale, la propunerea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după consultarea autoritătilor administratiei publice locale ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor de la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, după caz;”

14. La articolul 13, litera d) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“d) ministerelor, autoritătilor publice centrale si locale - echipamente de comunicatie, tehnică de calcul si birotică, rechizite, bunuri de folosintă îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si evaluare;”

15. La articolul 13, la alineatul (1) după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

“f) Ministerului Afacerilor Externe, bunuri mobile si imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului.”

16. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Ministerul Finantelor Publice poate atribui, cu titlu gratuit, persoanelor juridice bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care au fost achizitionate din import, în  baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului.”

17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, se varsă la bugetul de stat.

(2) Bunurile confiscate de către organele autoritătii administratiei publice locale se predau directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, iar sumele încasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislatiei în vigoare si a unui comision de 10% din veniturile încasate.

(3) În situatia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenta va fi acoperită de la bugetul de stat sau din veniturile datorate bugetului local.

(4) În categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în conditiile prezentei ordonante, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora si până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere.”

Art. II. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aflate în cadrul directiilor vamale interjudetene, se vor transfera către directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, cu exceptia bunurilor care se găsesc în diferite stadii de valorificare.

(2) La aceeasi dată personalul cu atributii de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, din cadrul directiilor regionale vamale interjudetene, se transferă în interesul serviciului la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului  Bucuresti, după caz.

(3) Spatiile de depozitare si de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se transferă din administrarea directiilor regionale vamale interjudetene în administrarea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz.

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

- art. 13 1 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare;

- art. II, III si IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000.

Art. IV. - Cantitătile de produse din tutun, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pe care organele care au procedat la confiscare le-au predat în custodie agentilor economici producători interni de tigarete, în vederea distrugerii, si existente în stoc, se vor distruge în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. Distrugerea se va efectua în prezenta unei comisii de distrugere din care vor face parte un reprezentant al organelor de politie si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice. Cheltuielile aferente distrugerii vor fi suportate de fiecare agent economic, care va proceda la distrugerea bunurilor confiscate.

Art. V. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Finantelor Publice si Ministerul de Interne vor supune spre aprobare Guvernului modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Art. VI. - Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată după aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 194.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte

pentru tineret si săli de sport

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Pentru finantarea programelor guvernamentale privind constructia de locuinte pentru tineret si săli de sport, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, începând cu exercitiul financiar al anului 2001 la Compania Natională “Loteria Română” - S.A. profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinatii:

a) rezerve legale;

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;

c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respective aferente facilitătilor fiscale la impozitul pe profit;

d) profitul net anual aferent activitătii de pronosticuri sportive se varsă la Ministerul Tineretului si Sportului pen tru finantarea activitătilor sportive, inclusiv Comitetului Olimpic Român si Federatiei Române de Fotbal;

e) alte repartizări prevăzute de lege;

f) până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, în baza mandatului acordat adunării generale a actionarilor de către conducerea Ministerului Finantelor Publice;

g) minimum 50% pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport, sume ce se varsă la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

h) profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-g) se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare.

(2) Profitul se repartizează pentru destinatiile si în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. f), g) si h), după deducerea sumelor aferente destinatiilor prevăzute la lit. a)-e) ale aceluiasi alineat.

Art. 2. - Începând cu exercitiul financiar al anului 2002 Compania Natională "Loteria Română” - S.A. se exceptează de la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 366/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 13 iulie 2001, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data intrării în  vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerul Finantelor Publice vor emite precizări privind stabilirea modalitătilor de alocare a sumelor care fac obiectul prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 195.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea locurilor de muncă si activitătilor cu conditii deosebite,

conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 9 alin. (3) si ale art. 23 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, ale art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si ale art. 9 din Legea nr. 108/1999 privind  înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Locurile de muncă si activitătile cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei, în sensul prezentei hotărâri, se definesc după cum urmează:

a) locurile de muncă si activitătile cu conditii deosebite sunt cele care implică existenta unor factori de risc generati de specificul activitătii militare, cu repercusiuni asupra sănătătii si/sau capacitătii de actiune a cadrelor militare;

b) locurile de muncă si activitătile cu conditii speciale sunt cele care implică existenta unor factori de risc ridicat, generati de specificul activitătii militare, cu repercusiuni grave si ireversibile asupra sănătătii si/sau capacitătii de actiune a cadrelor militare;

c) locurile de muncă si activitătile cu alte conditii sunt cele care implică pericol permanent de vătămare corporală gravă, invaliditate, mutilare, suprimare a vietii ori de pierdere a libertătii - captivitate, terorism, răpiri, luări ca ostateci ori alte asemenea situatii - si pentru care nu se pot lua măsuri de prevenire sau de protectie.

Art. 2. - Cadrele militare în activitate care lucrează în conditii deosebite si speciale, stabilite pentru personalul civil în conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, beneficiază de încadrarea în conditiile de muncă prevăzute pentru acesta prin ordin al conducătorilor institutiilor prevăzute la art. 1, cu avizul structurii proprii de specialitate cu atributii de inspectie a muncii.

Art. 3. - (1) Personalul civil care lucrează în conditiile de muncă sau activitătile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 19/2000 beneficiază de încadrarea în conditii speciale de muncă în vederea pensionării.

(2) Procedura de stabilire a salariatilor civili care lucrează în conditiile prevăzute la alin. (1) va fi reglementată printr-un protocol încheiat între Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si institutiile prevăzute la art. 1.

(3) Locurile de muncă în conditii deosebite, în sensul art. 19 din Legea nr. 19/2000, în care lucrează personalul civil din institutiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se stabilesc prin ordin al conducătorilor acestora, cu respectarea criteriilor si metodologiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite, cu modificările si completările ulterioare, cu avizul structurilor proprii cu atributii de inspectie a muncii, potrivit prevederilor legale.

Art. 4. - (1) Încadrarea întregii perioade de muncă a cadrelor militare în activitate în conditii deosebite, speciale si alte conditii, în vederea stabilirii drepturilor de pensie, se face potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Locurile de muncă si activitătile în care au lucrat cadrele militare în activitate, care se încadrau în grupele I si II de muncă ori similare acestora si care nu se mai regăsesc în prezenta hotărâre, sunt considerate ca fiind, până la data de 1 aprilie 2001, locuri de muncă în alte conditii sau conditii speciale, respectiv deosebite.

(3) Dovada încadrării în locurile de muncă si activitătile prevăzute la alin. (1) si (2) se face cu documente de evidentă de personal specifice fiecărei institutii sau cu adeverinte eliberate în baza acestor documente, întocmite conform reglementărilor anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Perioada în care un cadru militar în activitate, care lucrează în locuri de muncă sau activităti cu conditii.deosebite, speciale sau alte conditii specifice,  a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate temporară de muncă se consideră timp în care activitatea s-a desfăsurat în conditiile locului de muncă în care a lucrat la data ivirii situatiilor respective.

Art. 6. - Locurile de muncă si activitătile cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate, sunt precizate în anexele nr. 1-6*), corespunzătoare institutiilor prevăzute la art. 1 si care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Stabilirea criteriilor si a metodologiei de încadrare a personalului militar în conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice cadrelor militare în activitate, procedura de nominalizare a personalului care îsi desfăsoară activitatea permanent sau în anumite perioade în aceste conditii, denumirea locurilor de muncă, unitătilor, activitătilor si/sau a functiilor, precum si evidenta perioadelor de activitate în aceste conditii se fac prin norme interne de aplicare a prezentei hotărâri, aprobate prin ordin al conducătorului fiecărei institutii publice prevăzute la art. 1.

Art. 1. - (1) Se suplimentează bugetul Ministerului Industriei si Resurselor cu suma de 150 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se repartizează, prin ordin al ministrului industriei si resurselor, pe agentii economici din sectorul productiei de apărare beneficiari.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează pentru finantarea activitătilor de transformare în parcuri industriale a agentilor economici din sectorul productiei de apărare, în trimestrul I al anului 2002.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Industriei si Resurselor pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Matache Gheorghe,

secretar de stat

p. Ministru de interne,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

Vasile Iancu

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Marcel Alexandru

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Vasile Dudu

p. Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Florin Mihalache

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1.294.


*) Anexele nr. 1-6 se comunică numai institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002

pentru restructurarea industriei de apărare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 4. - Ministerul Industriei si Resurselor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Decebal Spiridon Ilina,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1.295.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea cuantumului sumelor prevăzute la art. 5 alin. (1) si (2)

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor

împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele

Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de  impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Sumele prevăzute la art. 5 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2001, se actualizează si se stabilesc la 5 miliarde lei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1.296.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de înlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat

pentru unele societăti comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 82 alin. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se acordă înlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat pentru unele societăti comerciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Graficul de esalonare la plată se stabileste si se comunică atât societătilor comerciale mentionate în anexă, cât si organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la care acestea sunt înregistrate ca plătitori de impozite si taxe, de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Societatea Comercială “Fulger” - S.A. Bragadiru va achita până la primul termen de plată din esalonare sumele reprezentând impozit pe salarii si impozit pe veniturile din salarii, în sumă totală de 7.663.335.265 lei, si majorările de întârziere aferente acestora, în sumă totală de 3.005.881.093 lei.

(4) Înlesnirile la plată îsi pierd valabilitatea în situatia în care societătile comerciale mentionate în anexă nu îsi achită obligatiile curente la bugetul de stat ale fiecărui an fiscal, cu termene scadente, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În cazul în care societătile comerciale nu achită la scadentă obligatiile curente la bugetul de stat, pot efectua plata acestora în perioada imediat următoare, împreună cu majorările de întârziere si.penalitătile de întârziere aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal.

(5) Societătile comerciale mentionate în anexă vor achita până la primul termen de plată din esalonare sumele reprezentând obligatii la bugetul de stat datorate si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si care nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate, împreună cu majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente acestora.

(6) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri societătile comerciale prevăzute în anexă vor constitui o garantie echivalentă cu două rate medii din esalonare.

(7) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri societătile comerciale mentionate în anexă datorează majorări pentru sumele esalonate la plată, conform prevederilor legale, plata acestora efectuându-se lunar, inclusiv pe perioada de gratie.

(8) Orice intentie de înstrăinare de active pe toată perioada derulării înlesnirilor la plată va fi comunicată organului fiscal teritorial al Ministerului Finantelor Publice, la care societătile comerciale prevăzute în anexă sunt înregistrate ca plătitoare de impozite si taxe.

(9) Nerespectarea termenelor si a conditiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1.300.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

obligatiilor restante la bugetul de stat ale Companiei Nationale “Apele Române” - S.A. Bucuresti,

Societătii Comerciale “Cost “- S.A. Târgoviste, Societătii Comerciale “Urex” - S.A. Rovinari

si ale Societătii Comerciale “Fulger” - S.A. Bragadiru

- lei -

Nr. crt.

Agent economic/obligatii restante la bugetul de stat

Înlesniri la plată acordate

Debite esalonate

Majorări de întârziere scutite

1.

Compania Natională “Apele Române” - S.A Bucuresti

 

168.289.061.195

188.534.885.817

- impozit pe profit

- 5 ani cu 6 luni gratie

63.668.335.971

84.143.946.872

- vărsăminte din profitul net

- 5 ani cu 6 luni gratie

7.785.092.563

16.852.650.671

- T.V.A.

- 5 ani cu 6 luni gratie

96.835.632.661

87.538.288.274

2.

Societatea Comercială “Cost” - S.A. Târgoviste

 

1.797.597.566

59.651.653.562

- Fond special de solidaritate socială pentru -persoanele cu handicap

- 6 luni

1.797.597.566

-

- credite acordate conform Hotărârii Guvernului - nr. 528/1998 (pentru plata energiei electrice  si gaz metan)

-

-

59.651.653.562

3.

Societatea Comercială “Urex” - S.A. Rovinari

 

89.585.826.481

102.263.809.372

- T.V.A.

- 5 ani cu 6 luni gratie

48.406.555.907

45.829.123.616

 

- impozit pe profit

- 5 ani cu 6 luni gratie

17.890.038.919

13.668.501.182

- impozit pe salarii si impozit pe veniturile din salarii

- 5 ani cu 6 luni gratie

16.811.220.039

36.570.531.025

- Fond special pentru sănătate 

- 5 ani cu 6 luni gratie

663.307.305

2.591.979.406

- Fond de risc si accident

- 5 ani cu 6 luni gratie

559.322.290

1.185.985.780

- Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap

- 5 ani cu 6 luni gratie

3.303.178.973

1.713.994.126

- Fond special pentru învătământ

- 5 ani cu 6 luni gratie

1.952.203.048

703.694.237

4.

Societatea Comercială “Fulger” - S.A. Bragadiru

 

240.361.037.554

77.847.437.288

- accize

- 5 ani cu 6 luni gratie

175.561.742.837

56.975.195.090

- T.V.A.

- 5 ani cu 6 luni gratie

51.183.820.321

13.491.899.549

- Fond special pentru sănătate

- 5 ani cu 6 luni gratie

9.478.936.960

5.060.002.357

- Fond special de solidaritate socială pentru- persoanele cu handicap

- 5 ani cu 6 luni gratie

2.473.922.472

1.381.365.187

- Fond special pentru învătământ

- 5 ani cu 6 luni gratie

1.662.614.964

938.975.105

-

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

pentru obiectivul de investitii “Casa de cultură Pascani”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002, cu suma de 8 miliarde lei pentru judetul Iasi, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Pascani ca sprijin din partea statului pentru achitarea integrală a contravalorii obiectivului de investitii “Casa de cultură Pascani”, care a fost transmis cu plată din patrimonial Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din România “Frătia” în proprietatea publică a statului si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pascani.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.301.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2001

al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României”,

aflată sub autoritatea Băncii Nationale a României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României”, aflată sub autoritatea Băncii Nationale a României, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr. 895/2001 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Băncii Nationale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 24 septembrie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.302.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate..

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului pretului national de referintă

pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate,

în scopul încălzirii locuintelor si preparării apei calde

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Nivelul pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si preparării apei calde, se stabileste la 575.000 lei/Gcal, inclusiv T.V.A.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 724/2001 privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si preparării apei calde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 9 august 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.303.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea executiei bugetelor actiunilor organizate în anul 2001 si derulate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă executia bugetului Summitului pentru mediu si dezvoltare durabilă în regiunea carpato-danubiană, organizat la Bucuresti în perioada 29-30 aprilie 2001, a bugetului Festivalului International “George Enescu”, editia a XV-a, organizat la Bucuresti în perioada 8-28 septembrie 2001, a bugetului celei de-a doua Conferinte Regionale a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, organizată la Bucuresti în perioada 25-26 octombrie 2001, si a bugetului Reuniunii anuale a primilor-ministri ai tărilor membre ale Acordului Central European de Comert Liber (CEFTA), organizată la Bucuresti în perioada 15-16 noiembrie 2001, prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.304.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

ANEXA Nr. 2*)

 

.ANEXA Nr. 3*)

 

 ANEXA Nr. 4*)


*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil