MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 840         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 decembrie 2001

 

SUMAR 

 

LEGI SI DECRETE

 

750. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr 38/2001 privind acceptarea anexei nr III, amendată, si a unor amendamente la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)

 

1063. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr 38/2001 privind acceptarea anexei nr III, amendată, si a unor amendamente la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)

 

751. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

1074. - Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

1088. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

1089. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

1090. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

1091. - Decret privind conferirea ordinelor nationale Serviciul Credincios si Pentru Merit

 

1092. - Decret privind conferirea Crucii nationale Serviciul Credincios si a medaliilor nationale Serviciul Credincios si Pentru Merit

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1273. - Hotărâre privind schimbul unui teren situat în municipiul Bucuresti

 

1279. - Hotărâre privind transmiterea complexului “Palat Cotroceni” din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si a Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administratiei Prezidentiale

 

1280. - Hotărâre privind acordarea unor facilităti Societătii Comerciale “CSR” - SA Resita

 

1281. - Hotărâre privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru reprezentarea Guvernului României în procedura arbitrală initiată de către NOBLE VENTURES Inc SUA în fata Centrului International de Reglementare a Diferendelor Referitoare la Investitii (ICSID)

 

1284. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002

 

1285. - Hotărâre pentru modificarea art 47 din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 566/1996

 

1288. - Hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si transmiterea acestora, cu titlu gratuit, în proprietatea Societătii Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” – SA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35 - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” – SA

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr 38/2001 privind acceptarea anexei nr III, amendată,  si a unor amendamente la Conventia internatională

din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr 38 din 16 august 2001 privind acceptarea anexei nr III, amendată, si a unor amendamente la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), emisă în temeiul art 1 pct I20 din Legea nr 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 517 din 30 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin (2) din Constitutia României.

 

p PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001

Nr. 750.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr 38/2001 privind acceptarea anexei nr III, amendată, si a unor amendamente la Conventia internatională

din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)

 

În temeiul prevederilor art 77 alin (1) si ale art 99 alin (1) din Constitutia României, având în vedere Adresa nr 51/1055 din 6 decembrie 2001 a presedintilor celor două Camere ale Parlamentului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr 38/2001 privind acceptarea anexei nr III, amendată, si a unor amendamente la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2001

Nr. 1063.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Art. 1. - În temeiul art 114 alin (1) din Constitutia României Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2001 si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2002, să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Aderarea si ratificarea unor acorduri si întelegeri internationale, cu exceptia tratatelor încheiate în numele României:

1. ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modernizarea alimentării cu apă si a retelei de canalizare în zona municipiului Cluj-Napoca”;

2. ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea sistemului de canalizare si a statiei de tratare a apelor uzate în Oradea”;

3. ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare în Focsani”;

4. ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standard de autostradă”;

5. ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea tehnologiei de tratare a apei uzate, a statiei de epurare a apei potabile si îmbunătătirea sistemului de canalizare în municipiul Timisoara”;

6. ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea alimentării cu apă si a colectării si epurării apelor uzate în orasul Târgu Mures”;

7. modificarea unor acte normative de ratificare a unor memorandumuri de finantare convenite între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare;

8. aderarea la conventii internationale si ratificarea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale, altele decât cele prevăzute la pct 1-6

II. Crearea cadrului juridic necesar aplicării Programului de relansare a economiei nationale:

1. reglementări privind datoria publică externă;

2. reglementări în domeniul înregistrării fiscale a plătitorilor de impozite si taxe;

3. perfectionarea cadrului legislativ impusă de implementarea în România a Programului pentru agricultură si dezvoltare rurală (SAPARD) si a Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare (ISPA);

4. reglementări privind achizitiile publice ca urmare a continuării transpunerii acquisului comunitar în materia achizitiilor publice;

5. modificarea si completarea reglementărilor în domeniul asigurărilor;

6. modificarea si completarea reglementărilor privind taxa pe valoarea adăugată;

7. măsuri pentru reducerea datoriei publice;

8. măsuri de organizare a activitătii de evaluare postprivatizare a societătilor comerciale;

9. măsuri pentru asigurarea derulării procesului de privatizare/restructurare a societătilor comerciale incluse în programele PSAL I si PSAL II;

10. acordarea unor facilităti si înlesniri la plată societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care se privatizează sau care s-au privatizat;

11. reglementări privind unele probleme financiare rezultate din contractele de privatizare;

12. perfectionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor în vederea alinierii la legislatia comunitară; reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurilor de transport în vederea alinierii sistemului national de transport la sistemul european; introducerea unor noi tarife de utilizare a drumurilor;

13. măsuri privind amenajarea, conservarea si dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activitătii în domeniul constructiilor, cu precădere a constructiei de locuinte, si armonizarea cadrului legislativ impus de procesul de integrare europeană; reglementarea regimului pentru constructii de locuinte destinate închirierii, în special constructiile de locuinte pentru tineri, în baza unor programe la nivel national;

14. reglementarea Contractului de parteneriat special

III. Puterea judecătorească:

1. reglementări privind editarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justitiei, în volum, după textul publicat în Monitorul Oficial al României, editia oficială, a codurilor si a altor legi complexe;

2. reglementări pentru modificarea unor dispozitii referitoare la executarea creantelor bugetare;

3 reglementări privind executarea prin poprire a conturilor institutiilor publice deschise la Trezoreria statului;

4. modificarea reglementărilor privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

IV. Administratie publică centrală si locală:

1. reglementări privind obligatiile autoritătilor administratiei publice locale si ale cetătenilor privind gospodărirea localitătilor;

2. organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare;

3. organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică;

4. aprobarea regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale si a consiliilor judetene;

5. reglementări privind impozitele si taxele locale;

6. reglementări privind eliberarea certificatelor si adeverintelor de către autoritătile publice centrale si locale;

7. reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor;

8. măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”;

9. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;

10. stabilirea baremelor valorice pentru echipamente si cazarmament din unitătile de ocrotire a copiilor.

V. Apărare natională, ordine publică si sigurantă natională:

1. modificarea si completarea cadrului legislativ privind regimul si statutul refugiatilor în România;

2. echivalarea studiilor absolvite în institutiile militare de învătământ cu studiile din institutiile civile de învătământ, precum si echivalarea unor functii militare cu functii civile;

3 corelarea unor reglementări privind sistemul de salarizare pentru personalul militar si civil din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională.

VI. Comunicatii si tehnologia informatiei:

Reglementări privind îmbunătătirea cadrului legislativ si armonizarea acestuia cu legislatia comunitară europeană, pentru:

1. reglementarea serviciilor de telecomunicatii si postă;

2. asigurarea serviciului universal în domeniul telecomunicatiilor si al postei;

3. importul si comercializarea echipamentelor de telecomunicatii;

4. stimularea industriei nationale de tehnologie a informatiei atât în domeniul hardware, cât si în software;

5. reglementări referitoare la sistemul national unic pentru apeluri de urgentă.

VII. Educatie, învătământ, cercetare si cultură:

1. activitătile unitătilor conexe din sistemul national de învătământ;

2. educatia permanentă;

3. parteneriatul social în educatie;

4. reglementări cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării;

5. reglementări privind înfiintarea, organizarea si functionarea parcurilor tehnologice si stiintifice;

6. crearea cadrului legislativ de finantare si organizare a colaborării dintre universităti si unităti angajatoare;

7. crearea cadrului legislativ privind protectia animalelor folosite în scopuri stiintifice sau în alte scopuri experimentale;

8. stabilirea unor măsuri cu privire la producerea si comercializarea publicatiilor pornografice.

VIII. Sănătate si familie:

1. măsuri pentru relansarea reformei sanitare, îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei;

2. reglementări privind organizarea, functionarea si finantarea unitătilor sanitare.

Art. 2. - (1) În conformitate cu dispozitiile art 114 alin (3) din Constitutia României, ordonantele emise de Guvern în temeiul art 1 vor fi înaintate spre aprobare Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2002. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

(2) Ordonantele adoptate de Guvern potrivit art 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. - În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate si depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonantelor.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001

Nr. 751.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

În temeiul prevederilor art 77 alin (1) si ale art 99 alin (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001

Nr. 1074.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art 94 lit a) si ale art 99 din Constitutia României, precum si ale art 4 alin (1), ale art 6 lit A pct III si ale art 11 alin (1) pct I3 din Legea nr 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru contributia personală în afirmarea valorilor culturale nationale si universale, pentru promovarea literaturii si culturii românesti în Republica Azerbaidjan, precum si pentru rolul său în dezvoltarea relatiilor de prietenie azerbaidjano-române,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor domnului academician Bahtiyar Vahabzade, membru al Parlamentului Republicii Azerbaidjan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

În temeiul art 99 alin (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001

Nr.1088.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art 94 lit a) si ale art 99 din Constitutia României, precum si ale art 4 alin (1), ale art 6 lit A pct III si ale art 11 alin (1) pct I3 din Legea nr 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru implicarea în dezvoltarea relatiilor româno-germane, promovarea investitiilor germane în România, precum si pentru activitatea depusă pentru îmbunătătirea imaginii României în Germania si în special în Bavaria,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă domnului dr Constantin Jenel Duca Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

În temeiul art 99 alin (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001

Nr. 1089.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României

în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art 94 lit a) si ale art 99 din Constitutia României, precum si ale art 4 alin (1), ale art 6 lit A pct I si ale art 11 alin (1) pct I din Legea nr 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru atasamentul, dăruirea si competenta de care a dat dovadă în conducerea Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, cu ocazia aniversării a 125 de ani de la înfiintarea acestei organizatii umanitare,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler domnului Nicolae Nicoară, presedintele Societătii Nationale de Cruce Rosie din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

În temeiul art 99 alin (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001

Nr. 1090.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea ordinelor nationale Serviciul Credincios si Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art 94 lit a) si ale art 99 din Constitutia României, precum si ale art 4 alin (1), ale art 6 lit A pct II si III si ale art 11 alin (1) pct I2 si 3 din Legea nr 29/2000 privind sistemul  national de decoratii al României, la propunerea presedintelui Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, pentru îndelungata activitate în cadrul Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, precum si pentru conducerea cu multă competentă a unor filiale judetene, cu ocazia aniversării a 125 de ani de la înfiintarea Societătii Nationale de Cruce Rosie din România,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler doamnei Constanta Herisanu, directorul Filialei Tulcea a Societătii Nationale de Cruce Rosie din România

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler următorilor:

- domnul Serban Blaj, presedintele onorific al Filialei Bihor a Societătii Nationale de Cruce Rosie din România;

- domnul Vasile Sicoe, presedintele onorific al Filialei Hunedoara a Societătii Nationale de Cruce Rosie din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art 99 alin (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001

Nr. 1091.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Crucii nationale Serviciul Credincios si a medaliilor nationale Serviciul Credincios si Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art 94 lit a) si ale art 99 din Constitutia României, precum si ale art 4 alin (1), ale art 6 lit B pct I, II si III si ale art 11 alin (1) pct V din Legea nr 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea presedintelui Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, pentru abnegatia, spiritul de sacrificiu si devotamentul dovedite în ajutorarea semenilor aflati în suferintă, cu ocazia aniversării a 125 de ani de la înfiintarea Societătii Nationale de Cruce Rosie din România,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se conferă Crucea natională Serviciul Credincios, clasa a III-a, următorilor:

- domnul Gheorghe Rigu, voluntar, veteran al Societătii Nationale de Cruce Rosie din România;

- doamna Aneta Neculau, voluntar, veteran al Societătii Nationale de Cruce Rosie din România

Art. 2. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios, clasa a III-a, următorilor:

- doamna Elena Zeleniuc, voluntar, veteran al Societătii Nationale de Cruce Rosie din România;

- doamna Maria Visoiu, voluntar, veteran al Societătii Nationale de Cruce Rosie din România;

- domnul Ioan Morariu, directorul Filialei Alba a Societătii Nationale de Cruce Rosie din România.

Art. 3. - Se conferă Medalia natională Pentru Merit, clasa a III-a, următorilor:

- domnul Marian Măcelaru, directorul Filialei Giurgiu a Societătii Nationale de Cruce Rosie din România;

- doamna Maria Pîrvu, voluntar, presedintele Comisiei de Cruce Rosie de la Societatea Comercială “Anticorozivul” - SA, a Societătii Nationale de Cruce Rosie din România;

- domnul Dumitru Haramuz, director al Filialei Caras- Severin a Societătii Nationale de Cruce Rosie din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art 99 alin (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001

Nr. 1092.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbul unui teren situat în municipiul Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art 107 din Constitutia României si ale art 4, ale art 8 alin (1) si ale art 10 alin (2) din Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea terenului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr 1, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea schimbului acestuia cu terenul având datele de identificare prevăzute la anexa nr 2.

Art. 2. - Serviciul Român de Informatii va efectua demersurile necesare pentru realizarea schimbului de terenuri prevăzut la art 1, în conditiile legii.

Art. 3. - Pe data perfectării schimbului terenul cu datele de identificare prevăzute în anexa nr 2 trece în proprietatea publică a statului si în administrarea Serviciului Român de Informatii.

Art. 4. - Anexele nr 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

p Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1273.

 

ANEXA Nr 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Detinătorul actual al terenului

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice si vecinătătile

Serviciul Român de Informatii

Municipiul Bucuresti, sos Dudesti-Pantelimon, nr. 73-75,sectorul 3

- Suprafata terenului = 26300 m 2

- La nord: Societatea Comercială “Granitul” - SA

- La est si nord-est: Parcela din sos Dudesti-Pantelimon nr 27-71 si, respectiv, nr 77

- La sud: Societatea Comercială “Marco” - - SA

- La vest: Societatea Comercială “Granitul” - SA

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului cu care se efectuează schimbul

 

Detinătorul actual al terenului

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice si vecinătătile

Societatea Comercială“TFM” - SA

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, tarlaua A 912

- Suprafata terenului = 110018 m2

- La nord: Drum de exploatare nr 912/2

- La est: Parcela 912/19

- La sud: Groapa ecologică Chiajna

- La vest: Sos Rudeni-Chitila

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea complexului “Palat Cotroceni” din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si a Regiei Autonome

“Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administratiei Prezidentiale

 

În temeiul prevederilor art 107 din Constitutia României si ale art 12 alin (1) si (2) din Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea complexului “Palat Cotroceni”, proprietate publică a statului, compus din constructii, dotări si terenul aferent, situat în municipiul Bucuresti, sos Cotroceni nr 1-3, sectorul 5, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si a Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administratiei Prezidentiale.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar de la data transmiterii.

Art. 3. - Patrimoniul Ministerului Culturii si Cultelor si al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii, iar patrimoniul Administratiei Prezidentiale se majorează în mod corespunzător cu aceeasi valoare.

Art. 4. - Personalul Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” afectat complexului “Palat Cotroceni” poate fi încadrat la Administratia Prezidentială începând cu data de 1 ianuarie 2002, în limita unui număr de 97 de posturi, iar salarizarea acestuia se va face potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001

Nr 1279

 

ANEXĂ*)

 

DATE DE IDENTIFICARE

a complexului arhitectural, cultural, de reprezentare si protocol “Palat Cotroceni” precum si a celorlalte bunuri si dotări aferente acestuia, care se transmit din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si a Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administratiei Prezidentiale


*) Anexa este reprodusă în facsimil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilităti Societătii Comerciale “CSR” - SA Resita

 

În temeiul prevederilor art 107 din Constitutia României si ale art 4 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. 1. - Pentru Societatea Comercială “CSR” – SA Resita, denumită în continuare societate, se acordă facilitătile prevăzute prin prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Ministerul Industriei si Resurselor este împuternicit să acorde mandat reprezentantilor săi în adunarea generală a actionarilor societătilor comerciale care au calitatea de furnizori de utilităti fată de societate, prevăzute în anexa nr 1*), pentru a propune, a sustine si a vota

conversia categoriilor de creante lichide si exigibile asupra societătii, până la data de 31 decembrie 2001, reprezentând principalul datoriei, majorări si/sau penalităti de întârziere, prevăzute în aceeasi anexă, în actiuni ale acesteia, mentionând în cuprinsul mandatului si conditiile esentiale cu privire la operatiunea conversiei creantelor în actiuni. Valoarea rezultată ca urmare a conversiei datoriilor societătii în actiuni va fi consolidată în dolari SUA la cursul Băncii Nationale a României de la data aprobării conversiei de către adunarea generală a actionarilor societătii.

(2) Administratorii societătilor comerciale care au calitatea de furnizori de utilităti fată de societate, prevăzute în anexa nr 1, au obligatia de a convoca adunările generale în termen de 45 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, în scopul aducerii la îndeplinire a măsurilor prevăzute la alin (1).

(3) Administratorii societătilor comerciale prevăzute în anexa nr 1 au obligatia de a comunica societătii hotărârile privind conversia creantelor în actiuni si de a îndeplini imediat formalitătile privind depunerea acestor hotărâri la registrul comertului, în vederea înregistrării si publicării în

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Regia Autonomă “Monitorul Oficial” are obligatia de a efectua serviciul publicării hotărârilor prevăzute la alin (2) în procedură de urgentă.

(5) Creditorii prevăzuti în anexa nr 1, care dobândesc actiunile emise de societate ca urmare a conversiei creantelor prevăzute la alin (1), au obligatia de a transfera aceste actiuni în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzării acestora, pe baza si în conditiile unui protocol de transfer prin care se acordă Autoritătii pentru Privatizare si

Administrarea Participatiilor Statului mandatul privind vânzarea acestor actiuni, în nume propriu si pe seama acestora, cu precizarea conditiilor esentiale ale contractului de vânzare.

(6) Sumele rezultate în urma vânzării actiunilor se distribuie de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului către creditorii titulari initiali ai actiunilor în mod proportional cu numărul actiunilor transferate de fiecare dintre acestia în termen de 30 de zile de la data încasării pretului

(7) Investitorul strategic prezent în societate, NOBLE VENTURES Inc SUA, are drept de preemptiune la cumpărarea actiunilor emise de societate ca urmare a conversiei creantelor prevăzute la alin (1), care poate fi exercitat timp de 60 de zile de la data aprobării conversiei

Art. 3. - Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să încheie un act aditional la contractul de vânzare-cumpărare nr 21/2000, cu firma NOBLE VENTURES Inc SUA, în forma si conditiile prezentate în anexa nr 2*)

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr 490/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Comercială “CSR” - SA Resita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 278 din 29 mai 2001

Art. 5. - Anexele nr 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001

Nr. 1280.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru reprezentarea Guvernului României în procedură arbitrală initiată

de către NOBLE VENTURES Inc SUA în fata Centrului International de Reglementare a Diferendelor Referitoare la Investitii (ICSID)

 

În temeiul prevederilor art 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. 1. - Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (APAPS) să reprezinte Guvernul României în procedura arbritrală initiată de către NOBLE VENTURES Inc SUA în fata Centrului International de Reglementare a Diferendelor Referitoare la Investitii (ICSID), cu sediul la Washington DC, SUA.

Art. 2. - (1) În exercitarea mandatului acordat, APAPS are dreptul să angajeze pe bază de contract, în vederea formulării apărării si reprezentării, o societate civilă profesională de avocati din România specializată în litigii comerciale internationale, precum si o casă de avocatură americană.

(2) Pentru cheltuielile necesare reprezentării Guvernului României în cadrul procedurii de arbitraj international prevăzute la art 1 se alocă sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001

Nr. 1281.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002

 

În baza prevederilor art 10 alin 5 din Ordonanta Guvernului nr 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului, aprobată prin Legea nr 128/1994, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Articol unic. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002 se stabileste la venituri în sumă de 4080,0 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 4080,0 miliarde lei

(2) Structura bugetului de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001

Nr. 1284.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL

de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002

- indicatori sintetici -

- mii lei -

Capitole

Denumirea capitolelor

Prevederi

2002

I

VENITURI - TOTAL, din care:

4080000000

10

Dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale

1830000000

11

Echivalentul în lei al dobânzilor încasate în valută la împrumuturile externe păstrate ca depozite la Banca Natională a României

20000000

12

Dobânzi din plasamente financiare din soldul contului general al Trezoreriei statului

500500000

14

Dobânzi încasate pentru finantarea temporară a deficitului  bugetar din contul general al Trezoreriei statului

1713000000

15

Dobânzi, comisioane si alte venituri încasate de la beneficiarii  interni din derularea împrumuturilor externe guvernamentale

5000000

17

Majorări de întârziere aplicate potrivit legii

500000

20

Alte venituri realizate de Trezoreria statului

11000000

II

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

4080000000

25

Dobânzi, comisioane si alte speze plătite pentru împrumuturi

externe guvernamentale privind sustinerea proiectelor

macroeconomice

908761500

27

Dobânzi la depozite si disponibilităti păstrate în contul

Trezoreriei statului

2888852500

30

Comisioane si alte cheltuieli ale Trezoreriei statului

282386000

III

EXCEDENT/DEFICIT AN CURENT (I-II)

0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art 47 din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor

Revolutiei din decembrie 1989, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 566/1996

 

În temeiul prevederilor art 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Articol unic. - Articolul 47 din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 566/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 167 din 29 iulie 1996, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - În cazul pierderii, furtului sau distrugerii documentelor prevăzute în anexele nr 4-8, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 eliberează duplicate, la cererea scrisă a titularului sau a urmasului în cazul eroului-martir, care va prezenta dovada publicării disparitiei documentului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Completarea duplicatelor se face de un colectiv tehnic, numit prin ordin al secretarului de stat. Duplicatele eliberate potrivit alin. 1 trebuie să poarte semnătura conducătorului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, pentru presedinte, si a sefului colectivului, pentru secretar, stampila Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, sigiliul cu timbru sec si mentiunea “duplicat”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat

pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

Iordan Rădulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001

Nr. 1285.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si transmiterea acestora, cu titlu gratuit,

în proprietatea Societătii Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” – SA

 

În temeiul prevederilor art 107 din Constitutia României, precum si ale art 5 alin (2), ale art 10 alin (2) si ale art 12 alin (1) si (2) din Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea terenului si a clădirii existente pe acesta, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 2. - Se aprobă trecerea bunurilor imobile prevăzute la art 1 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

Art. 3. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor imobile prevăzute la art 1 din domeniul privat al statului în proprietatea Societătii Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” - SA, care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, urmând să fie cuprinse în capitalul social al acesteia, în conditiile legii.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001

Nr 1288

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si se transmit, cu titlu gratuit, în proprietatea Societătii Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” – SA

 

Locul unde sunt situate terenul si clădirea

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

Caracteristicile tehnice ale bunurilor

Municipiul Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti nr 40, sectorul 1

a) Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Teren: - suprafată = 1716 m2,

Clădire + trotuare: - suprafată construită = 225 m2,

 

b) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Societatea Natională “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” – SA

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” – SA

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în temeiul art 4, al art 5 pct 4 si al art 9 alin (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si al art 41 alin (1) si (2) si al art 70 lit a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare, si având în vedere prevederile pct 19 din  Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr 147/2001,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - SA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele intră în vigoare după 5 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr 22/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 629 din 8 octombrie 2001.

Art. 4. - Societatea Comercială “Termoelectrica” - SA va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” – SA

 

 

Nr. crt.

Energia termică

Consumatori si revânzători racordati la iesirea din centrala electrică

de termoficare sau din centrala termică

Consumatori si revânzători racordati la retelele de transport

Pret pentru 1 Gcal/h putere termică maximă anuală contractată

- lei/an -

Pret pentru energie

- lei/Gcal -

Pret pentru 1 Gcal/h putere termică maximă anuală contractată

- lei/an -

Pret pentru

Energie

- lei/Gcal -

1.

Apă fierbinte pentru:

 

 

 

 

 

- populatie

-

424136

-

486271

 

- agenti economici

-

423835

-

504511

2.

Abur, în functie de presiunea la iesirea

din centrală, în ata:

 

 

 

 

2.1.

Presiuni până la 19 ata inclusiv:

 

 

 

 

 

durată mică

100851012

488832

114922428

557037

 

durată medie

302553024

360913

344767272

411270

 

durată mare

497307528

324822

566695239

370143

2.2.

Presiuni peste 19 ata:

 

 

 

 

2.2.1.

- din prizele turbinelor

 

 

 

 

 

durată mică

102373980

545030

115105260

612810

 

durată medie

307121928

415179

345315768

466811

 

durată mare

531159293

373661

597214532

420130

2.2.2.

- din cazane:

 

 

 

 

 

durată mică

114596748

677604

125987892

744959

 

durată medie

343790232

532251

377963664

585157

 

durată mare

631001128

479025

693723895

526642

3.

Apă demineralizată (condens nereturnat)

41300 lei/m3

 

 

 

4.

Apă dedurizată (apă nereturnată)

19800 lei/m3