MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 830         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

682. - Lege privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

 

Conventie pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal

 

976. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.244. - Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară

 

1.245. - Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

145. - Decizie privind retragerea Licentei de emisie nr. TV 100 din 24 octombrie 1995, acordată Societătii Comerciale “ROMSAT CARDINAL NETWORK” - S.A. pentru postul de televiziune TELE 7 BACĂU

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Conventia pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, semnată de România la 18 martie 1997.

Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Conventiei vor fi făcute cunoscute Secretariatului General al Consiliului Europei următoarele declaratii:

1. La art. 3 pct. 2 lit. a):

“Prezenta conventie nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidentă, atunci când:

a) sunt efectuate în cadrul activitătilor din domeniul apărării nationale si sigurantei nationale, desfăsurate în limitele si cu restrictiile stabilite de lege;

b) prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;

c) sunt efectuate de către persoanele fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauză nu sunt destinate a fi dezvăluite.”

2. La art. 3 pct. 2 lit. b):

“Prezenta conventie se va aplica în egală măsură prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrulactivitătilor sale legitime de către o fundatie, asociatie sau de către orice altă  organizatie cu scop nelucrativ si cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu conditia ca persoana vizată să fie membră a acestei organizatii sau să întretină cu aceasta în mod regulat relatii care privesc specificul activitătii organizatiei si ca datele să nu fie dezvăluite unor terti fără

consimtământul persoanei vizate.”

3. La art. 3 pct. 2 lit. c):

“Prezenta conventie se aplică si prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidentă sau care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea sistem.

Autoritatea natională competentă este institutia Avocatul Poporului.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2001.

Nr. 682.

 

STE 108

 

CONVENTIE

pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal

 

PREAMBUL

 

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei conventii,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi, cu respectarea în special a suprematiei dreptului si a drepturilor omului si a libertătilor fundamentale,

apreciind că este de dorit să se extindă protectia drepturilor si libertătilor fundamentale pentru fiecare, în special dreptul la respectarea vietii private, fată de intensificarea circulatiei peste frontiere a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării automatizate,

reafirmând în acelasi timp angajamentul lor în favoarea libertătii de informare, fără a tine  seama de frontiere,

recunoscând necesitatea concilierii valorilor fundamentale de respectare a vietii particulare si de liberă circulatie a informatiilor între popoare,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

Obiect si scop

 

Scopul prezentei conventii este de a garanta pe teritoriul fiecărui stat parte, fiecărei persoane fizice, oricare ar fi cetătenia sa sau resedinta sa, respectarea drepturilor si libertătilor sale fundamentale si, în special, dreptul la viata privată, fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal care îl privesc (protectia datelor).

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În scopul prezentei conventii:

a) date cu caracter personal reprezintă orice informatie privind persoana fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată);

b) fisier automatizat înseamnă orice ansamblu de informatii care face obiectul unei prelucrări automatizate;

c) prelucrarea automatizată înseamnă următoarele operatiuni efectuate în totalitate sau partial cu ajutorul procedeelor automatizate: înregistrarea datelor, aplicarea acestor date prin operatiuni logice si/sau aritmetice, modificarea lor, stergerea, extragerea sau difuzarea;

d) responsabil de fisier înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritate publică, serviciu sau orice alt organism care este competent conform legii nationale pentru a decide care va fi finalitatea fisierului automatizat, ce categorii de date cu caracter personal trebuie înregistrate si ce operatiuni li se vor aplica.

 

ARTICOLUL 3

Domeniul de aplicare

 

1. Părtile se angajează să aplice prezenta conventie fisierelor si prelucrărilor automatizate de date cu caracter personal în sectorul public si în sectorul privat.

2. Orice stat poate, cu ocazia semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare sau în orice alt moment ulterior, să facă cunoscut printr-o declaratie adresată secretarului general al Consiliului Europei:

a) că nu va aplica prezenta conventie unei anumite categorii de fisiere automatizate de date cu caracter personal, a căror listă va fi depusă. Nu se includ în această listă categoriile de fisiere automatizate de date supuse, potrivit dreptului său intern, unor dispozitii de protectie a datelor. În consecintă, această listă va fi amendată printr-o nouă declaratie atunci când categorii suplimentare de fisiere automatizate de date cu caracter personal vor fi supuse regimului său de protectie a datelor;

b) că va aplica prezenta conventie în egală măsură informatiilor aferente grupărilor, asociatiilor, fundatiilor, societătilor, corporatiilor sau oricărui alt organism care grupează direct ori indirect persoane fizice având sau nu personalitate juridică;

c) că va aplica prezenta conventie în aceeasi măsură fisierelor de date cu caracter personal care nu fac obiectul prelucrării automatizate.

3. Orice stat care a extins câmpul de aplicare a prezentei conventii prin una dintre declaratiile prevăzute la pct. 2 lit. b) sau c) poate să indice în respectiva declaratie că extinderile nu se aplică decât anumitor categorii de fisiere cu caracter personal a căror listă va fi depusă.

4. Orice stat care a exclus anumite categorii de fisiere automatizate de date cu caracter personal prin declaratia prevăzută la pct. 2 lit. a) nu poate pretinde aplicarea prezentei conventii la asemenea categorii de către o parte care nu le-a exclus.

5. În acelasi timp o parte care nu a procedat la una sau la alta dintre extinderile prevăzute la pct. 2 lit. b) si c) nu se poate prevala de aplicarea prezentei conventii cu privire la aceste puncte fată de o parte care a făcut o astfel de extindere.

6. Declaratiile prevăzute la pct. 2 produc efecte juridice în momentul intrării în vigoare a conventiei fată de statul care le-a formulat, dacă acest stat le-a făcut în momentul semnării sau la depunerea instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare sau după trecerea unei perioade de 3 luni de la primirea lor de către secretarul general al Consiliului Europei, dacă ele au fost formulate ulterior.

Aceste declaratii vor putea fi retrase în totalitate sau partial printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte la 3 luni de la data primirii unei astfel de notificări.

 

CAPITOLUL II

Principii de bază pentru protectia datelor

ARTICOLUL 4

Angajamentele părtilor

 

1. Fiecare parte ia, în dreptul său intern, măsurile necesare pentru a pune în practică principiile de bază ale protectiei de date, enuntate în prezentul capitol.

2. Aceste măsuri trebuie să fie luate cel mai târziu în momentul intrării în vigoare a prezentei conventii pentru statul respectiv.

 

ARTICOLUL 5

Calitatea datelor

 

Datele cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări automatizate trebuie să fie

a) obtinute si prelucrate în mod corect si legal;

b) înregistrate în scopuri determinate si legitime si nu sunt utilizate în mod incompatibil cu aceste scopuri;

c) adecvate, pertinente si neexcesive în raport cu scopurile pentru care sunt înregistrate;

d) exacte si, dacă este necesar, actualizate;

e) păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor în cauză pe o durată ce nu o depăseste pe cea necesară scopurilor pentru care ele sunt înregistrate.

 

ARTICOLUL 6

Categorii speciale de date

 

Datele cu caracter personal privind originea rasială, opiniile politice, convingerile religioase sau de altă natură, precum si datele cu caracter personal privind sănătatea sau viata sexuală nu vor putea fi prelucrate în mod automat, cu exceptia cazului în care normele de drept intern prevăd

garantii adecvate. Această conditie este valabilă si în cazul datelor cu caracter personal privind condamnările penale.

 

ARTICOLUL 7

Asigurarea securitătii datelor

 

Pentru protejarea datelor personale înregistrate în fisiere automatizate împotriva distrugerii accidentale sau neautorizateori pierderii accidentale, precum si împotriva accesului în scopul modificării sau difuzării neautorizate vor fi luate măsuri de securitate potrivite.

 

ARTICOLUL 8

Garantii complementare pentru persoana în cauză

 

Orice persoană trebuie:

a) să aibă cunostintă de existenta unui fisier automatizat de date cu caracter personal, de scopurile sale principale, precum si de identitatea si de locul de resedintă obisnuit sau de sediul principal de care apartine proprietarul fisierului;

b) să obtină la intervale rezonabile si fără întârziere sau cu cheltuieli excesive confirmarea existentei sau inexistentei în fisierul automatizat de date cu caracter personal care o privesc, precum si comunicarea acestor date sub o formă inteligibilă;

c) să obtină, dacă este cazul, modificarea acestor date sau stergerea lor, dacă acestea au fost prelucrate fără a se respecta dispozitiile din dreptul intern care aplică principiile de bază enuntate la art. 5 si 6;

d) să dispună de o cale de atac, dacă nu s-a dat curs la o cerere de confirmare, sau, dacă este cazul, de comunicare, de modificare ori de stergere, prevăzute la lit. b) si c).

 

ARTICOLUL 9

Exceptii si restrictii

 

1. Nici o exceptie la dispozitiile cuprinse la art. 5, 6 si 8 nu este admisă decât în limitele definite în prezentul articol.

2. Este posibilă derogarea de la dispozitiile prevăzute la art. 5, 6 si 8 când o astfel de derogare, prevăzută prin legea părtii, constituie o măsură necesară într-o societate democratică pentru:

a) protejarea securitătii statului, sigurantei publice, intereselor monetare ale statului sau reprimarea infractiunilor penale;

b) a proteja persoanele în cauză sau drepturile si libertătile celorlalti.

3. Restrictii de la exercitarea drepturilor enuntate la lit. b), c) si d) ale art. 8 pot fi prevăzute de legea pentru fisierele automatizate de date cu caracter personal utilizate în scopuri statistice sau pentru cercetări stiintifice, dacă nu există evidente riscuri de a se aduce atingere vietii private a persoanelor în cauză.

 

ARTICOLUL 10

Sanctiuni si căi de atac

 

Fiecare parte se angajează să stabilească sanctiuni si căi de atac adecvate în cazul violării dispozitiilor de drept intern care dau efect principiilor de bază pentru protectia datelor, enuntate în prezentul capitol.

 

ARTICOLUL 11

Protectie mai extinsă

 

Nici una dintre dispozitiile cuprinse în prezentul capitol nu va fi interpretată ca limitând sau aducând atingere capacitătii fiecărei părti de a acorda persoanelor în cauză o protectie mai extinsă decât cea prevăzută prin prezenta conventie.

 

CAPITOLUL III

Flux transfrontalier de date

ARTICOLUL 12

Flux transfrontalier de date cu caracter personal si drept intern

 

1. Următoarele dispozitii se aplică transferurilor dincolo de frontierele nationale, prin orice mijloace, ale datelor cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări automatizate sau care sunt colectate în scopul de a le supune unei astfel de prelucrări.

2. O parte nu poate decât în scopul protejării vietii private să interzică sau să supună unei autorizatii speciale fluxurile transfrontaliere de date cu caracter personal destinate să ajungă pe teritoriul altei părti.

3. Totodată oricare dintre părti are posibilitatea să facă derogări de la dispozitiile paragrafului 2:

a) în măsura în care legislatia sa prevede o reglementare specifică pentru anumite categorii de date cu caracter personal sau de fisiere automatizate de date cu caracter personal, în functie de natura acestor date ori a acestor fisiere, decât dacă reglementările celeilalte părti prevăd o protectie echivalentă;

b) când transferul este efectuat plecând de pe teritoriul său pe teritoriul unui stat ce nu este parte prin teritoriul unei alte părti, în scopul evitării ca astfel de transferuri să nu încalce legislatia părtii vizate la începutul prezentului paragraf.

 

CAPITOLUL IV

Întrajutorare

 

ARTICOLUL 13

Cooperarea între părti

 

1. Părtile se angajează să îsi acorde asistentă mutuală pentru punerea în practică a prezentei conventii.

2. În acest scop:

a) fiecare parte desemnează unul sau mai multi reprezentanti ai autoritătilor, cărora le comunică numele si adresa secretarului general al Consiliului Europei;

b) fiecare parte care a desemnat mai multi reprezentanti ai autoritătilor indică, în cazul comunicării vizate la alineatul precedent, si competenta fiecărui astfel de reprezentant.

3. Un reprezentant al autoritătii desemnat de către o parte la solicitarea reprezentantului autoritătii desemnat de o altă parte:

a) va furniza informatii privind dreptul intern si practica sa administrativă în domeniul protectiei datelor;

b) va lua conform normelor sale de drept intern si numai în scopul protejării vietii private toate măsurile adecvate pentru a furniza informatii de fapt privind o prelucrare automatizată anume efectuată pe teritoriul său, cu exceptia totusi a datelor cu caracter personal care fac obiectul acestei prelucrări.

 

ARTICOLUL 14

Asistentă acordată persoanelor în cauză,

care îsi au resedinta în străinătate

 

1. Fiecare parte asigură asistentă oricărei persoane care are resedinta în străinătate, pentru exercitarea drepturilor prevăzute în normele sale de drept intern, ce dau efect principiilor enuntate la art. 8.

2. Dacă o astfel de persoană îsi are resedinta pe teritoriul unei alte părti, ea trebuie să aibă posibilitatea să îsi prezinte solicitarea prin intermediul reprezentantului autoritătii desemnat de către această parte.

3. Solicitarea de asistentă trebuie să contină toate indicatiile necesare, privind mai ales:

a) numele, adresa si orice alt element pertinent de identificare care îl priveste pe solicitant;

b) fisierul automatizat de date cu caracter personal la care se referă solicitarea sau proprietarul acestui fisier;

c) scopul solicitării sale.

 

ARTICOLUL 15

Garantii privind asistenta furnizată de către reprezentantii

desemnati ai autoritătilor

 

1. Un reprezentant al autoritătii desemnat de către o parte care a primit informatii de la un reprezentant al autoritătii desemnat de o altă parte, fie în sprijinul unei solicitări de asistentă, fie ca răspuns la o solicitare de asistentă, pe care a formulat-o el însusi, nu va putea utiliza aceste informatii în alte scopuri decât cele specificate în solicitarea de asistentă.

2. Fiecare parte va veghea ca persoanele care apartin sau care actionează în numele autoritătii desemnate să fie supuse obligativitătii păstrării secretului sau confidentialitătii acestor informatii.

3. În nici un caz o autoritate desemnată nu va fi autorizată să facă, potrivit art. 14 paragraful 2, o solicitare de asistentă în numele unei persoane interesate, cu resedinta în străinătate, din proprie initiativă si fără consimtământul expres al acestei persoane.

 

ARTICOLUL 16

Refuzul solicitărilor de asistentă

 

O autoritate desemnată, sesizată printr-o solicitare de asistentă făcută în termenii art. 13 sau 14, nu poate refuza să îi dea curs decât dacă:

a) solicitarea este incompatibilă cu competentele în domeniul protectiei datelor ale autoritătilor abilitate să răspundă;

b) solicitarea nu este făcută conform dispozitiilor prezentei conventii;

c) punerea în executare a solicitării ar fi incompatibilă cu suveranitatea, securitatea sau păstrarea ordinii publice ale părtii care a desemnat-o ori cu drepturile si libertătile fundamentale ale persoanelor înzestrate cu jurisdictie de către această parte.

 

ARTICOLUL 17

Cheltuieli si proceduri de asistentă

 

1. Asistenta reciprocă pe care părtile si-o acordă în termenii art. 13, precum si asistenta pe care o asigură persoanelor în cauză, cu resedinta în străinătate, în termenii art. 14, nu va lăsa loc plătii unor cheltuieli si taxe, altele decât cele aferente expertilor si interpretilor. Aceste cheltuieli si taxe vor fi în sarcina părtii care a desemnat autoritatea care a făcut solicitarea de asistentă.

2. Persoana în cauză nu poate fi obligată să plătească în legătură cu demersurile întreprinse în numele său, pe teritoriul unei alte părti, cheltuieli si taxe, altele decât cele care intră în obligatia persoanelor cu resedinta pe teritoriul acestei părti.

3. Celelalte modalităti privind asistenta, mai ales formele si procedurile, precum si limbile utilizate, vor fi stabilite direct între părtile implicate.

 

CAPITOLUL V

Comitet consultativ

ARTICOLUL 18

Componenta comitetului consultativ

 

1. După intrarea în vigoare a prezentei conventii se va constitui un comitet consultativ.

2. Fiecare parte va desemna în acest comitet un reprezentant si un loctiitor. Oricare stat membru al Consiliului Europei, care nu este parte la conventie, are dreptul de a fi reprezentat în comitet de către un observator.

3. Comitetul consultativ poate, printr-o decizie luată în unanimitate, să invite orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu este parte la conventie, să fie reprezentat printr-un observator la una dintre reuniunile sale.

 

ARTICOLUL 19

Functiile comitetului consultativ

 

Comitetul consultativ:

a) poate face propuneri în vederea facilitării sau ameliorării aplicării conventiei;

b) poate face propuneri de amendament la prezenta conventie, conform art. 21;

c) formulează un aviz asupra oricărei propuneri de amendament la prezenta conventie, care îi este supus conform art. 21 paragraful 3;

d) poate, la solicitarea unei părti, să exprime un aviz asupra oricărei probleme relative la aplicarea prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 20

Procedură

 

1. Comitetul consultativ este convocat de către secretarul general al Consiliului Europei. Prima reuniune de lucru va avea loc în cursul celor 12 luni ce urmează intrării în vigoare a prezentei conventii. El se reuneste în continuare cel putin o dată la 2 ani si, în orice caz, de fiecare dată când o treime din numărul reprezentantilor părtilor solicită convocarea sa.

2. Majoritatea reprezentantilor părtilor constituie cvorumul necesar pentru a tine o reuniune a comitetului consultativ.

3. La încheierea fiecărei reuniuni comitetul consultativ supune Comitetului Ministrilor Consiliului Europei un raport asupra lucrărilor si functionării conventiei.

4. Fără a aduce atingere dispozitiilor prezentei conventii, comitetul consultativ îsi stabileste regulamentul său interior de functionare.

 

CAPITOLUL VI

Amendamente

ARTICOLUL 21

Amendamente

 

1. Amendamente la prezenta conventie pot fi propuse de către o parte, de către Comitetul Ministrilor Consiliului Europei sau de către comitetul consultativ.

2. Orice propunere de amendament este comunicată de către secretarul general al Consiliului Europei statelor membre ale Consiliului Europei si fiecărui stat nemembru care a aderat sau a fost invitat să adere la prezenta conventie, conform dispozitiilor art. 23.

3. În plus, orice amendament propus de către una dintre părti sau de către Comitetul Ministrilor Consiliului Europei este comunicat comitetului consultativ care supune Comitetului Ministrilor Consiliului Europei avizul său privind amendamentul propus.

4. Comitetul Ministrilor Consiliului Europei examinează amendamentul propus si orice aviz propus de către comitetul consultativ si poate aproba amendamentul.

5. Pentru acceptare textul oricărui amendament aprobat de Comitetul Ministrilor Consiliului Europei conform paragrafului 4 este transmis părtilor.

6. Orice amendament aprobat conform paragrafului 4 va intra în vigoare la a 30-a zi după ce toate părtile vor fi infor mat secretarul general al Consiliului Europei despre acceptul lor.

 

CAPITOLUL VII

Clauze finale

ARTICOLUL 22

Intrare în vigoare

 

1. Prezenta conventie este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusă spre ratificare, acceptare sau aprobare. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

2. Prezenta conventie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data la care 5 state membre ale Consiliului Europei îsi vor fi exprimat consimtământul de a fi legate prin conventie, conform disozitiilor paragrafului precedent.

3. Pentru oricare stat membru care îsi va exprima ulterior consimtământul de a fi legat de prevederile conventiei, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

 

ARTICOLUL 23

Aderarea statelor nemembre

 

1. După intrarea în vigoare a prezentei conventii Comitetul Ministrilor Consiliului Europei va putea să invite orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la prezenta conventie, printr-o decizie luată cu majoritatea prevăzută la art. 20.d al Statutului Consiliului Europei si cu unanimitatea reprezentantilor statelor contractante care au dreptul să facă parte din comitet.

2. Pentru fiecare stat care aderă conventia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 24

Clauză teritorială

 

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare ori de aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile pe care se va aplica prezenta conventie.

2. Orice stat poate, în orice moment ulterior, printr-o declaratie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei conventii asupra oricărui teritoriu desemnat în declaratie. Conventia va intra în vigoare în privinta noului teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data primirii declaratiei de către secretarul general al Consiliului Europei.

3. Orice declaratie făcută în baza celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă, în ceea ce priveste orice teritoriu desemnat în această declaratie, prin notificarea adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea produce efecte juridice în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 25

Rezerve

           

Nu este admisă nici o rezervă de la dispozitiile prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 26

Denuntare

 

1. Oricare parte poate în orice moment să denunte prezenta conventie, adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denuntarea va produce efecte juridice cu începere din prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 27

Notificări

 

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei si oricărui stat care a aderat la prezenta conventie:

a) orice semnare;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aderare sau de aprobare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei conventii, conform art. 22, 23 si 24;

d) orice alt act, notificare sau comunicare având legătură cu prezenta conventie.

Drept care subsemnatii, legal împuterniciti în acest scop, am semnat prezenta conventie.

Semnat la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, în limbile franceză si engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.

Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificată pentru conformitate fiecărui stat membru al Consiliului Europei si oricărui stat invitat să adere la prezenta conventie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a

datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 976.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul

sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 alin. (2) din Legea  asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Asistenta medicală primară se asigură numai de către medicul acreditat ca medic de familie - furnizor de servicii medicale primare, împreună cu personalul sanitar acreditat, în cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 629/2001, în cabinete medicale care functionează în structura sau în coordonarea unor unităti sanitare apartinând ministerelor cu retele sanitare proprii, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale în vigoare. Acreditarea de noi medici de familie în sistemul de asigurări sociale de sănătate se face în limita numărului de posturi necesare pe localităti.

Acest număr se stabileste de către comisia paritară de acreditare formată din reprezentantii consiliilor judetene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucuresti, si ai caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ai Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si ai Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, împreună cu directiile de sănătate publică.

(2) Serviciile medicale din asistenta medicală primară în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate se acordă în baza contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale si casele de asigurări de sănătate.

(3) Numărul minim de asigurati pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale între furnizori si casele de asigurări de sănătate se stabileste pe localităti de către comisiile paritare de acreditare judetene împreună cu directiile de sănătate publică, cu exceptia cabinetelor medicale care functionează în structura sau în coordonarea unor unităti sanitare apartinând ministerelor cu retele sanitare proprii. Medicilor de familie acreditati si aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, al căror număr de asigurati din lista proprie scade sub numărul minim pentru care se poate încheia contractul de furnizare de servicii medicale, li se reziliază.contractul si li se retrage acreditarea pentru localitatea respectivă, asiguratii de pe listele acestora putând opta pentru alti medici de familie adusi la cunostintă asiguratilor de către casele de asigurări de sănătate.

Art. 3. - Furnizorii de servicii medicale din asistenta medicală primară acordă servicii medicale în cadrul programului stabilit de către acestia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pentru asigurarea de servicii medicale 24 de ore din 24, inclusiv sâmbăta, duminica si sărbătorile legale, în afara programului se acordă servicii medicale în centrele de permanentă organizate de directiile de sănătate publică.

Art. 4. - Medicii de familie acreditati acordă asistentă medicală pentru asiguratii înscrisi în lista proprie, asigură servicii medicale de urgentă oricărei persoane care are nevoie  de aceste servicii si au obligatia de a furniza servicii medicale, pentru cazurile care pot avea consecinte negative asupra sănătătii publice - imunizări, examene de bilant la copii, depistare activă TBC, supravegherea gravidelor -, populatiei din zona stabilită si repartizată de către directiile de sănătate publică. Zona stabilită si repartizată de directia de sănătate publică fiecărui medic de familie va fi adusă la cunostintă casei de asigurări de sănătate.

Art. 5. - Modalitătile de plată a furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală primară sunt:

a) tarif pe persoană asigurată - per capita;

b) tarif pe serviciu medical.

Art. 6. - (1) Furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară si casele de asigurări de sănătate, aflati în relatie contractuală, au obligatia să respecte prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară si ale normelor de aplicare a acestuia.

(2) Nerespectarea obligatiilor contractuale de către părti conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractul-cadru si tipulate în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat între furnizorii de servicii medicale si casele de asigurări de sănătate.

Art. 7. - Controlul activitătii furnizorilor de servicii medicale primare se asigură de către serviciile specializate din structura Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătătii si Familiei si a directiilor de sănătate publică, împreună cu Colegiul Medicilor din România, organizat la nivel national si judetean, precum si a altor organe abilitate de lege.

Art. 8. - Ministerul Sănătătii si Familiei, autoritate publică centrală în domeniul asigurării, promovării si ocrotirii sănătătii populatiei, supraveghează respectarea legislatiei în domeniu pentru garantarea dreptului la asistentă medicală, colaborând în acest scop cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, autoritătile publice centrale si locale si cu alte institutii abilitate.

Art. 9. - În aplicarea prezentei hotărâri Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Colegiul Medicilor din România, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei, elaborează norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme. Normele se aprobă prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002, dată la care îsi încetează aplicabilitatea prevederile referitoare la asistenta medicală primară din Hotărârea Guvernului nr. 165/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 19 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.244.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT - CADRU

privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară au următoarele obligatii:

a) să acorde servicii de asistentă medicală primară asiguratilor de pe lista proprie, respectând criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevăzute de lege. Calitatea de asigurat se dovedeste cu carnetul de asigurat. Serviciile medicale care se acordă de medicul de familie si lista cuprinzând.investigatiile paraclinice ce pot fi recomandate de către acesta sunt stabilite prin norme;

b) să asigure în cadrul serviciilor furnizate toate activitătile care sunt cuprinse în baremul de activităti practice obligatorii din curricula de pregătire în specialitatea de medicină generală. De asemenea, are obligatia de a interpreta investigatiile necesare în afectiunile prevăzute în tematica pe aparate si sisteme;

c) să presteze servicii medicale, pentru cazurile care pot avea consecinte negative asupra sănătătii publice, populatiei din zona stabilită si repartizată de către directiile de sănătate publică si neînscrise pe listele medicilor de familie:

i(i) imunizări;

i(ii) examen de bilant la copii;

i(iii) depistare activă TBC;

(iv) supravegherea gravidelor;

d) să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguratii înscrisi ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în functie de miscarea lunară a asiguratilor, si să comunice aceste modificări caselor de asigurări de sănătate, precum si să actualizeze lista proprie în functie de comunicările  transmise de casele de asigurări de sănătate cu privire la asiguratii care nu mai fac dovada calitătii de asigurat, prin neplata contributiei ce revine ca obligatie asiguratului;

e) să furnizeze tratamentul adecvat si să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare;

f) să nu refuze acordarea asistentei medicale în caz de urgentă medicală ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale;

g) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrisi pe lista unui medic de familie o dată cu prima consultatie a copiului bolnav în localitatea de resedintă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părintii nu au altă optiune. Copiii care nu au fost înscrisi pe lista unui medic de familie, potrivit celor arătate mai sus, vor fi înscrisi cu sprijinul primăriei care a înregistrat nasterea. În cazul gravidelor neînscrise pe lista unui medic de familie, care îndeplinesc conditiile de persoană asigurată, la prima consultatie în localitatea de resedintă a acestora vor fi înscrise pe lista medicului de familie care a acordat consultatia;

h) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate si a activitătii desfăsurate la nivelul cabinetelor de medicină primară;

i) să informeze asiguratii despre serviciile oferite si despre modul în care sunt furnizate;

j) să respecte confidentialitatea prestatiei medicale;

k) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi însotită de desfăsurătoarele privind activitătile realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, si puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale contra cost de către casele de asigurări de sănătate.

Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii;

l) să raporteze la casele de asigurări de sănătate si la directiile de sănătate publică datele necesare pentru urmărirea desfăsurării activitătii în asistenta medicală primară, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al ministrului sănătătii si familiei si care se pun la dispozitie în mod gratuit;

m) să respecte normele de raportare a bolilor si de efectuare a vaccinărilor, conform prevederilor legale în vigoare;

n) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului si dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie după expirarea a cel putin 3 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situatia în care nu se respectă această obligatie, la sesizarea asiguratului casa de asigurări de sănătate cu care medicul de familie a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreste să plece, prin eliminarea asiguratului din listă;

o) să solicite asiguratilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestă calitatea de asigurat;

p) să îsi stabilească programul de activitate în functie de conditiile specifice din zonă, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri si a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(2) Se recomandă participarea la actiunile de instruire organizate de directiile de sănătate publică si de casele de asigurări de sănătate privind aplicarea unitară a actelor normative referitoare la asigurările de sănătate si a actelor normative privind asistenta medicală în România. În caz de neparticipare, medicul îsi asumă răspunderea pentru nerespectarea si aplicara incorectă a legii în domeniu.

Art. 2. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară au următoarele drepturi:

a) să primească contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate, potrivit contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

b) să fie informati permanent si din timp asupra conditiilor furnizării serviciilor medicale;

c) să cunoască conditiile de contractare a serviciilor medicale suportate din fondul de asigurări sociale de sănătate aferent asistentei medicale primare si decontate de casele de asigurări de sănătate;

d) să îsi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei actului medical, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - În relatiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară casele de asigurări de sănătate au următoarele obligatii:

a) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală primară, conform contractelor încheiate cu acestia;

b) să verifice prescrierea medicamentelor de către furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate datele solicitate privind activitatea desfăsurată de furnizorii de servicii medicale, în baza contractelor încheiate cu acestia, si să respecte termenele de raportare stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate; să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, până la data de 15 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, datele solicitate în vederea calculării valorilor definitive ale punctelor;

d) să deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii însotite de desfăsurătoarele privind activitatea realizată;

e) să asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de păstrare a sănătătii, în vederea reducerii si evitării cauzelor de îmbolnăvire;

f) să accepte un sistem informational unitar si confidential corespunzător asigurării cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicată;

g) să comunice medicilor de familie, în vederea actualizării listelor proprii, persoanele care si-au pierdut calitatea de asigurat prin neplata contributiei ce revine ca obligatie de plată asiguratului;

h) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară asupra conditiilor de contractare si să facă publice valorile punctelor rezultate în urma regularizării trimestriale, începând cu ziua următoare transmiterii acestora de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

i) să furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătătii si Familiei, prin directiile de sănătate publică, datele de identificare a persoanelor, înregistrate la acestea, pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform reglementărilor legale în vigoare;

j) să tină evidenta distinctă a asiguratilor de pe listele medicilor de familie cu care are încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, în functie de casele de asigurări de sănătate la care se virează contributia acestora.

Pentru asiguratii care virează contributia la Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si care sunt înscrisi în listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurări de sănătate judetene sau a municipiului Bucuresti confirmarea calitătii de asigurat se face de către Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, pe bază de tabel centralizator.

 

CAPITOLUL II

Conditiile acordării asistentei medicale primare

 

Art. 4. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale între furnizorul de servicii medicale primare si casa de asigurări de sănătate se încheie de către reprezentantul legal al cabinetului medical, pe baza următoarelor documente:

a) certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale;

b) autorizatia sanitară pentru spatiul în care se desfăsoară activitatea;

c) contul deschis la trezoreria statului;

d) codul numeric personal sau codul fiscal, după caz;

e) certificatul de acreditare pentru fiecare medic de familie pe care îl reprezintă;

f) lista cuprinzând asiguratii înscrisi de fiecare medic pe care îl reprezintă;

g) dovada asigurării pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care îl reprezintă.

Cabinetele medicale din mediul rural pot avea puncte sanitare numai în rural, în situatia în care asiguratii de pe lista proprie a medicilor respectivi au răspândire mare în teritoriu.

Autorizatia sanitară este obligatorie atât pentru cabinetele medicale, cât si pentru punctele sanitare ale acestora.

(2) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale încheie contract cu o singură casă de asigurări de sănătate, respectiv cu cea din a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul cabinetul medical, sau cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, după caz.

(3) Casele de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale decontează contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor înscrisi, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia asiguratului.

Art. 5. - (1) Programul de activitate al fiecărui medic de familie, organizat în functie de conditiile specifice din zonă, trebuie să asigure în medie pe zi, de luni până vineri, minimum 5 ore la cabinetul medical si 2 ore la domiciliul asiguratilor, conform graficului de vizite la domiciliu. În cazul în care numărul asiguratilor înscrisi pe lista proprie este mai mare decât numărul mediu de asigurati stabilit pe total tară, respectiv de 1.700, programul total de lucru se prelungeste corespunzător, acolo unde este posibil, în functie de numărul de servicii medicale solicitate de asigurati. La stabilirea programului de activitate se va tine seama si de serviciile furnizate pentru zona stabilită si repartizată de directia de sănătate publică. Programul de activitate astfel stabilit se aduce la cunostintă asiguratilor prin afisare într-un loc vizibil la cabinetul medical si se transmite caselor de asigurări de sănătate si directiilor de sănătate publică.

(2) Serviciile medicale de urgentă în afara programului de lucru sunt asigurate, după caz, de:

a) medicii asociati din mai multe localităti sau din aceeasi localitate, în centre de permanentă, pentru toate persoanele care solicită aceste servicii;

b) medicul de familie, cu domiciliul în localitatea respectivă, care poate acorda servicii medicale de urgentă în afara programului de lucru, acolo unde nu este organizat centrul de permanentă;

c) serviciile de urgentă prespitalicesti solicitate direct sau prin intermediul administratiei publice locale în zonele rurale, dacă nu este organizat centru de permanentă sau dacă nu există medic de familie cu domiciliul în localitatea respectivă.

(3) Pentru a putea fi contractat în caz de urgente medicale în afara programului de lucru, medicul de familie are obligatia să afiseze la cabinetul medical numărul de telefon si adresa centrului de premanentă la care se poate apela, precum si numărul de telefon la care poate fi apelat serviciul medical de urgente prespitalicesti.

Art. 6. - Pentru populatia din zona stabilită si repartizată de către directia de sănătate publică, pe baza catagrafiei efectuate de directia de sănătate publică împreună cu organul de politie, casa de asigurări de sănătate întocmeste o listă suplimentară cuprinzând persoanele neînscrise pe lista unui medic de familie, pe care o transmite medicului de familie căruia i s-a repartizat zona. Administratia publică locală împreună cu directia de sănătate publică si cu organul fiscal vor stabili statutul acestor persoane în vederea dobândirii calitătii de asigurat. Persoanelor cărora nu li se confirmă statutul de asigurat medicul de familie le acordă serviciile medicale pentru cazurile cu consecinte negative asupra sănătătii publice, prevăzute în norme.

Art. 7. - Pentru acordarea serviciilor medicale contractate cabinetele medicale vor încadra un asistent medical la 1.000 de asigurati înscrisi în lista proprie a unui medic de familie.

Asistentul medical poate fi încadrat si cu fractiune de normă dacă pe lista medicului de familie sunt sub 1.000 de asigurati.

Drepturile salariale ale cadrelor medii sanitare se stabilesc prin negociere, potrivit normelor.

Art. 8. - Decontarea serviciilor medicale în asistenta medicală primară pentru asigurati se face prin:

a) plată prin tarif pe persoană asigurată stabilită în raport cu numărul de puncte calculat în functie de numărul si de structura pe grupe de vârstă ale asiguratilor înscrisi pe lista proprie, ajustat în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea si în functie de gradul profesional si de valoarea unui punct, stabilite prin norme. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea se aprobă prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al ministrului sănătătii si familiei. Numărul de puncte în functie de structura pe grupe  de vârstă se stabileste prin norme.

Numărul de puncte acordat pentru fiecare persoană înscrisă corespunde asigurării de către furnizorul de servicii medicale a unui pachet de servicii medicale pe durata unui an. Pachetul de servicii medicale si conditiile în care se acordă se stabilesc prin norme.

Valoarea punctului este unică pe tară si se calculează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Aceasta se regularizează trimestrial, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru;

b) plată prin tarif pe serviciu medical stabilită pentru anumite servicii. Lista cuprinzând aceste servicii, numărul de puncte acordat pentru acestea si valoarea unui punct se stabilesc prin norme.

Valoarea punctului este unică pe tară si se calculează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Aceasta se regularizează trimestrial conform normelor.

Art. 9. - Decontarea serviciilor medicale în asistenta medicală primară acordate persoanelor cuprinse în lista suplimentară, aferente zonei repartizate medicului de familie, se face prin plată pe serviciu.

Art. 10. - Veniturile realizate conform art. 8 si 9 reprezintă veniturile furnizorilor de servicii medicale din care se suportă si următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile de personal pentru angajatii cabinetului medical - medici, cadre medii sanitare, alte categorii de personal;

b) cheltuielile pentru administrarea si functionarea cabinetului medical, inclusiv cheltuieli de capital;

c) cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgentă. Medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgentă se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 11. - Pentru perioadele de absentă a medicilor de familie se organizează preluarea activitătii medicale de către un alt medic de familie. Conditiile de înlocuire se stabilesc prin norme.

Art. 12. - (1) Medicul de familie nou-venit într-o localitate, într-un cabinet medical nou-înfiintat sau deja existent, în care nu a functionat un medic de familie, pe un post considerat a fi necesar de către directia de sănătate publică împreună cu casa de asigurări de sănătate, beneficiază lunar, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru înscrierea asiguratilor în lista proprie, de:

a) un venit echivalent cu media dintre salariul maxim si cel minim prevăzut în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obtinut, la care se aplică sporurile prevăzute în conditiile stabilite în norme;

b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare si functionare a cabinetului medical, în baza unei conventii de furnizare de servicii medicale încheiate între reprezentantul legal al cabinetului medical si casa de asigurări de sănătate, stabilită conform normelor.

(2) Medicii de familie mentionati la alin. (1) pot beneficia la cerere de o indemnizatie de instalare, în situatia în care cabinetul medical functionează în localităti izolate, cu conditii grele sau foarte grele si cu un număr mic de locuitori ori în localităti deficitare din punct de vedere al prezentei medicului de familie, din cauza nivelului socioeconomic si educational al populatiei.

(3) Indemnizatia de instalare este egală cu două salarii de bază la nivelul maxim prevăzut de lege pentru functia de medic specialist în sistemul sanitar bugetar. În cazul în care unii medici care au beneficiat de indemnizatia de instalare renuntă să îsi mai desfăsoare activitatea în cabinetul medical pentru care s-a acordat această indemnizatie sau li se retrage acreditarea din motive imputabile lor, după o perioadă mai mică de 3 ani de la începerea activitătii, vor restitui o cotă din indemnizatia de instalare, actualizată cu indicele de inflatie, egală cu raportul dintre numărul de luni rămase până la încheierea perioadei minime de 3 ani si numărul de luni aferent celor 3 ani.

Art. 13. - (1) Asiguratii în vârstă de peste 30 de ani au dreptul la un control medical anual, pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore în ceea ce priveste morbiditatea si mortalitatea, control care se va efectua pe baza unei planificări trimestriale, afisată la cabinetul medicului de familie. Casele de asigurări de sănătate au obligatia să informeze public asiguratii despre obligativitatea efectuării acestui serviciu.

Neefectuarea acestor controale medicale din cauza medicului de familie, în proportie de peste 20% pe trimestru, atrage după sine diminuarea cu 10% a veniturilor aferente plătii per capita pentru trimestrul respectiv.

(2) În cazul în care casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică, împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, constată abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente, cu sau fără contributie personală din partea asiguratului si/sau recomandări de investigatii paraclinice nejustificate, la medicii de familie la care se înregistrează aceste situatii valoarea definitivă a punctului per capita în trimestrul respectiv se diminuează cu câte 10% pentru fiecare dintre cele două situatii.

(3) Sumele obtinute ca disponibil din aceste diminuări, în conditiile alin. (1) si (2), la nivelul caselor de asigurări de sănătate, se vor folosi la întregirea fondului aferent consumului de medicamente, cu sau fără contributie personală.

Art. 14. - Tipul de contract pentru furnizarea de servicii medicale în asistenta medicală primară se stabileste prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie; furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară pot negocia clauze suplimentare cu casele de asigurări de sănătate, în limita conditiilor prevăzute în actele normative în vigoare, care vor fi mentionate la capitolul “Alte clauze”.

Art. 15. - Fondul pentru asistenta medicală primară se determină prin aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor materiale si serviciilor cu caracter medical, aprobate în bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, la stabilirea căreia se va lua în considerare cel putin fondul aprobat pentru anul precedent, aferent asistentei medicale primare, indexat cu coeficientul de inflatie prognozat pentru anul în curs. Casa Natională de Asigurări de Sănătate, la propunerile caselor de asigurări de sănătate, analizează si stabileste cota procentuală, cu avizul Colegiului Medicilor din România. Aceasta se aprobă prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 16. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligatia să deconteze în termen de maximum 20 de zile de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenta medicală primară si casele de asigurări de sănătate, la valoarea estimată, iar regularizarea trimestrială la valoarea definitivă, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori, potrivit normelor, până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

(2) În cazul în care termenul de plată nu este respectat din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările care se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

(3) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a deconta unele prestatii raportate ca realizate se poate face numai prin prezentarea în scris a cauzelor care au condus la aceasta.  Contestatiile împotriva acestor refuzuri se solutionează de comisiile de arbitraj organizate potrivit legii.

Art. 17. - (1) Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidentă a serviciilor furnizate si documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

(2) Raportarea unor servicii care nu au fost realizate sau care au fost realizate în alte conditii decât cele pentru care s-a solicitat decontarea se regularizează conform normelor. De asemenea, la regularizare se au în vedere si serviciile omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.

Art. 18. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile de la data constatării următoarelor situatii:

a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

c) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;

d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate conform prezentei hotărâri, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru;

e) în cazul în care numărul de asigurati din lista proprie a unui medic de familie scade sub numărul minim stabilit conform art. 2 alin. (3) din prezenta hotărâre;

f) în situatia aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului per capita pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandări nejustificate de  investigatii paraclinice.

Art. 19. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) se mută cabinetul medical din teritoriul de functionare;

b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;

c) dacă medicul renuntă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;

d) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 629/2001;

e) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

f) acordul de vointă al părtilor;

g) prin denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical, printr-o notificare scrisă, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 20. - Cheltuielile aferente dispensarelor medicale fără medic se prevăd în contractele încheiate cu unitătile sanitare cu personalitate juridică în structura cărora se află aceste dispensare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale

în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie

de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 alin. (2) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Asistenta medicală ambulatorie de specialitate se asigură de către medicii de specialitate acreditati, împreună cu alt personal sanitar acreditat, si se acordă în:

a) cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 629/2001, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

b) unităti sanitare ambulatorii de specialitate, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale în vigoare, apartinând ministerelor cu retele sanitare proprii;

c) ambulatorii de specialitate integrate spitalelor din reteaua ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti;

d) laboratoare medicale de radiologie si imagistică medicală, analize medicale, explorări functionale, pentru servicii medicale paraclinice, care îndeplinesc criteriile de selectie prevăzute în ordinul comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al ministrului sănătătii si familiei.

(2) Serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate în: oncologie medicală, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dializă, dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, stationare de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale pentru consultatii interdisciplinare si tratamente, cabinete medicale pentru asigurarea asistentei medicale pentru control medical al pacientilor externati si internati, structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgentă, cameră de gardă -, cabinet stomatologic pentru ser viciile de urgentă, care se află în structura spitalelor, ca unităti sanitare fără personalitate juridică, se decontează potrivit Contractului-cadru în asistenta medicală spitalicească si normelor metodologice de aplicare a acestuia, prin bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, aprobat conform legii.

(3) În localitătile în care nu functionează, în ambulatoriu, laboratoare medicale de radiologie si imagistică medicală, de analize medicale sau de explorări functionale ori nu există posibilitatea tehnică de a se efectua anumite investigatii paraclinice în ambulatoriu, aceste investigatii se pot efectua în laboratoarele spitalelor în regim ambulatoriu, decontarea lor făcându-se potrivit Contractului-cadru în asistenta medicală spitalicească si normelor metodologice de aplicare a acestuia, prin bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, aprobat conform legii.

(4) Serviciile medicale din asistenta medicală ambulatorie de specialitate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate se acordă în baza contractelor încheiate între.furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate si casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, denumite în continuare case de asigurări de sănătate.

Art. 3. - (1) Medicii de specialitate din specialitătile clinice si stomatologice încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate în baza specialitătii obtinute prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, cu exceptia medicilor de medicină generală care au obtinut competentă de acupunctură, fitoterapie si homeopatie, care sunt certificati de Ministerul Sănătătii si Familiei si lucrează exclusiv în aceste activităti, pentru care contractele cu casele de asigurări de sănătate se încheie pentru competentele de mai sus. De asemenea, pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate si dentistii acreditati de comisiile paritare de acreditare, organizate conform legii.

(2) Numărul necesar de medici de specialitate acreditati, pe fiecare specialitate clinică si stomatologică si pe judete, care urmează să intre în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, se stabileste de către comisiile paritare de acreditare împreună cu directiile de sănătate publică.

(3) Serviciile publice conexe actului medical, furnizate în cabinetele de liberă practică organizate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată si modificată prin Legea nr. 598/2001, se contractează de titularii acestor cabinete cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate.

(4) Medicii din specialitătile medicale paraclinice încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate în baza specialitătii obtinute si confirmate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 4. - Medicii de specialitate din ambulatoriile de specialitate acordă următoarele tipuri de servicii medicale: examen clinic, tratamente diagnostice si terapeutice, investigatii paraclinice.

Art. 5. - Modalitatea de plată a furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicală de specialitate din ambulatoriul de specialitate este tariful pe serviciu medical.

Art. 6. - (1) Furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate si casele de asigurări de sănătate, aflati în relatie contractuală, au obligatia să respecte prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice si ale normelor de aplicare a acestuia.

(2) Nerespectarea obligatiilor contractuale de către părti conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractul-cadru si stipulate în contractul de furnizare de servicii medicale ambulatorii de specialitate.

Art. 7. - Controlul activitătii furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate se asigură de către serviciile specializate din structura Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătătii si Familiei si a directiilor de sănătate publică

împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si al altor institutii abilitate de lege.

Art. 8. - Ministerul Sănătătii si Familiei, autoritate publică centrală în domeniul asigurării, promovării si ocrotirii sănătătii populatiei, supraveghează respectarea legislatiei în domeniu pentru garantarea dreptului la asistentă medicală, colaborând în acest scop cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, autoritătile publice centrale si locale si cu alte institutii abilitate.

Art. 9. - În aplicarea prezentei hotărâri Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Colegiul Medicilor din România, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei, elaborează norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme. Normele se aprobă prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002, dată la care îsi încetează aplicabilitatea prevederile referitoare la ambulatoriul de specialitate din Hotărârea Guvernului nr. 165/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 19 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.245.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT - CADRU

privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate sunt obligati:

a) să acorde servicii de asistentă medicală ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Serviciile medicale care se acordă de medicul de specialitate, lista cuprinzând investigatiile paraclinice ce pot fi recomandate de către acesta, lista cuprinzând afectiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, sunt stabilite prin norme;

b) să presteze servicii medicale, pentru cazurile care pot avea consecinte negative asupra sănătătii publice, persoanelor prevăzute în lista suplimentară a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere eliberat de acesta. Medicii care acordă aceste servicii sunt desemnati de către directiile de sănătate publică si mentionati pe biletul de trimitere;

c) să furnizeze tratamentul adecvat si să respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare;

d) să nu refuze acordarea asistentei medicale în caz de urgentă medicală, ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale;

e) să respecte criteriile medicale de calitate a serviciilor medicale prestate si a activitătii desfăsurate în cabinetul medical/laboratorul medical;

f) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, despre serviciile oferite, precum si despre modul în care vor fi furnizate acestea si să îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii;

g) să respecte confidentialitatea prestatiei medicale;

h) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi însotită de desfăsurătoarele activitătilor realizate stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale contra cost de către casele de asigurări de sănătate. Nerespectarea termenelor de facturare o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;

i) să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;

j) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului de specialitate si a unitătii sanitare, în limitele de calitate impuse de activitatea medicală;

k) să îsi stabilească programul de activitate si să îl afiseze într-un loc vizibil la cabinetul medical/laboratorul medical, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri si a normelor metodologice de aplicare a acesteia, si să stabilească programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

l) să informeze medicul de familie prin scrisoare medicală expediată direct despre diagnosticul si tratamentele recomandate; să transmită rezultatul investigatiilor paraclinice medicului care a făcut solicitarea;

m) să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

n) să anunte casa de asigurări de sănătate despre orice modificare a datelor care au stat la baza încheierii contractului cu aceasta;

o) să acorde asistentă medicală asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia de asigurări sociale de sănătate pentru acestia;

p) să nu încaseze de la asigurati contributie personală pentru serviciile medicale furnizate care se suportă integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor si conditiilor prevăzute în norme;

q) să afiseze într-un loc vizibil la cabinetul medical sau la laborator numele casei sau caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relatii contractuale.

(2) Se recomandă participarea la actiunile de instruire organizate de directiile de sănătate publică si casele de asigurări de sănătate, privind aplicarea unitară a actelor normative referitoare la asigurările de sănătate si a actelor normative privind asistenta medicală în România. În caz de neparticipare medicul îsi asumă răspunderea pentru nerespectarea si aplicarea incorectă a legii în domeniu.

Art. 2. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate au următoarele drepturi:

a) să primească contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate, potrivit contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

b) să fie informati permanent si din timp asupra conditiilor furnizării serviciilor medicale;

c) să cunoască conditiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul de asigurări sociale de sănătate aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate si decontate de casele de asigurări de sănătate;

d) să îsi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei actului medical, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - În relatiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate casele de asigurări de sănătate au următoarele obligatii:

a) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate, conform contractelor încheiate cu acestia;

b) să verifice prescrierea medicamentelor si recomandările pentru efectuarea investigatiilor paraclinice ale furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate datele solicitate privind activitatea desfăsurată de furnizorii de servicii medicale, în baza contractelor încheiate cu acestia, si să respecte termenele de raportare stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate; să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, până la data de 15 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, datele solicitate în vederea calculării valorii definitive a punctului;

d) să deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii însotite de desfăsurătoarele privind activitatea realizată, în urma verificării acestora;

e) să asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de păstrare a sănătătii, în vederea reducerii si evitării cauzelor de îmbolnăvire;

f) să accepte un sistem informational unitar si confidential corespunzător asigurării cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicată;

g) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate asupra conditiilor de contractare; să facă publică valoarea punctului rezultat în urma regularizării trimestriale, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

h) să furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătătii si Familiei, prin directiile de sănătate publică, datele de identificare a persoanelor înregistrate la acestea, pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform reglementărilor în vigoare;

i) Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor sunt obligate să încheie contracte de furnizare de servicii medicale ambulatorii de specialitate cu toate cabinetele/laboratoarele medicale

din ambulatoriul de specialitate în situatia în care cel putin 5% din serviciile oferite de acestea, cuantificate prin număr de puncte sau valoric, după caz, pe baza evidentelor acestora din anul anterior încheierii contractului, se acordă asiguratilor pentru care se virează contributia la casele de asigurări de sănătate respective.

 

CAPITOLUL II

Conditiile acordării asistentei medicale

în ambulatoriul de specialitate

 

Art. 4. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale între furnizorul de servicii medicale de specialitate si casa de asigurări de sănătate se încheie de către reprezentantul legal al unitătilor sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre, pe baza următoarelor documente:

a) certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale;

b) autorizatia sanitară pentru spatiul în care se desfăsoară activitatea;

c) cont deschis la trezoreria statului;

d) codul numeric personal sau codul fiscal, după caz;

e) certificatul de acreditare pentru fiecare medic de specialitate pe care îl reprezintă;

f) dovada asigurării pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care îl reprezintă;

g) datele necesare pentru încadrarea laboratoarelor medicale, conform criteriilor de selectie.

(2) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale încheie contract cu casa de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială în care îsi are sediul cabinetul medical sau laboratorul, cu alte case de asigurări de sănătate, precum si cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, în conditiile prevăzute la art. 3 lit. i) din prezentul contract-cadru.

(3) Casele de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale decontează contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia acestora, în situatia în care furnizorul are contract cu o singură casă de asigurări de sănătate. În situatia în care un furnizor a încheiat mai multe contracte, fiecare casă de asigurări de sănătate va deconta contravaloarea serviciilor acordate pentru asiguratii care virează contributia la acestea. În situatia în care furnizorii acordă servicii medicale unor asigurati a căror contributie este virată la case de asigurări de sănătate cu care acesti furnizori nu au contracte încheiate, contravaloarea serviciilor prestate acestor asigurati în cadrul contractului încheiat se decontează de casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială furnizorul îsi are sediul.

(4) Fiecare medic de specialitate care oferă servicii medicale de specialitate în ambulatoriu, atât ca titular, cât si ca angajat, îsi desfăsoară activitatea pe bază de contract cu casele de asigurări de sănătate într-un singur cabinet medical sau laborator organizat conform ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 629/2001.

Art. 5. - Cabinetele medicale de specialitate din specialitătile clinice îsi stabilesc programul de activitate de luni până sâmbătă inclusiv, astfel încât să asigure accesul asiguratilor pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână. În situatia în care volumul serviciilor medicale necesar a fi furnizat asiguratilor nu conduce la o încărcare corespunzătoare a programului de lucru, acesta poate fi redus în mod corespunzător cu acordul directiilor de sănătate publică si al caselor de asigurări de sănătate. În situatia în care necesarul de servicii medicale de o anumită specialitate presupune prelungirea pro-

gramului de lucru, medicul poate să acorde servicii medicale în cadrul unui program majorat cu până la 50%. În situatia în care programul majorat nu acoperă volumul de servicii medicale necesare, medicul va întocmi liste de asteptare pentru asigurati. În cabinetele medicale stomatologice si în laboratoarele medicale medicii îsi vor stabili programul de activitate în functie de volumul serviciilor medicale stomatologice si al serviciilor medicale paraclinice contractate. Serviciile medicale din specialitătile clinice si stomatologice se acordă conform programărilor. În cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 629/2001, în care îsi desfăsoară activitatea medicii de specialitate care au contract de muncă sau integrare clinică în spital, programul de activitate se stabileste în afara programului de lucru din spital. Nerespectarea acestor prevederi atrage măsuri disciplinare mergând până la rezilierea contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

Programul de activitate astfel stabilit se aduce la cunostintă asiguratilor prin afisarea într-un loc vizibil la cabinetul medical si se transmite caselor de asigurări de sănătate si directiilor de sănătate publică.

Art. 6. - (1) Decontarea serviciilor medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate se face prin:

a) plată prin tarif exprimat în puncte pentru specialitătile clinice, stabilită în functie de numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical, ajustat în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea, de gradul profesional si de valoarea unui punct. Lista cuprinzând aceste servicii medicale, numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical, precum si conditiile în care acestea se acordă se stabilesc prin norme. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în functie de conditiile mentionate anterior se aprobă prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al ministrului sănătătii si familiei.

Valoarea punctului este unică pe tară si se calculează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Aceasta se regularizează trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, conform normelor;

b) plată prin tarif exprimat în lei pentru serviciile acordate în specialitătile paraclinice, stomatologice si în bazele de tratament pentru recuperare-reabilitare, stabilită în functie de numărul de servicii medicale si tarifele aferente acestora. Lista cuprinzând serviciile medicale, tarifele acestora si conditiile în care se acordă se stabilesc prin norme.

(2) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale ambulatorii de specialitate în conditiile stabilite prin norme, numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, medicii din cabinetele medicale scolare sau studentesti pentru elevi, respectiv studenti, medicii din cabinetele medicale de unitate apartinând ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale, pentru asiguratii care nu sunt înscrisi în lista unui medic de familie, medicii din centrele de îngrijire si asistentă în situatia în care persoanele institutionalizate nu sunt incluse pe lista unui medic de familie, medicii din serviciile publice specializate sau organisme private autorizate, pentru copiii încredintati sau dati în plasament, dacă nu sunt înscrisi pe lista unui medic de familie, precum si pe bază de scrisoare medicală de la medicii de specialitate din spitale, în situatia în care este necesar un tratament ambulatoriu înainte de internarea în spital sau atunci când este necesar un astfel de tratament după externare, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, situatie în care medicii de specialitate vor solicita persoanelor respective actele doveditoare care atestă calitatea de asigurat.

(3) Persoanele care se prezintă la medicul de specialitate fără bilet de trimitere, cu exceptia urgentelor, a afectiunilor confirmate, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, si a serviciilor stomatologice, plătesc contravaloarea serviciilor medicale la tarifele stabilite de către fiecare furnizor, afisate la loc vizibil.

(4) Trimiterea asiguratului de către un medic de specialitate aflat în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate către un alt medic din ambulatoriul de specialitate aflat în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate se face pe baza biletului de trimitere numai pentru situatia în care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului respectiv.

(5) Pentru serviciile medicale stomatologice diferenta dintre suma decontată de casele de asigurări de sănătate si tariful ferent serviciilor medicale stomatologice prevăzute în norme se suportă de asigurati. În acest scop reprezentantul legal al cabinetului medical stomatologic va afisa la loc vizibil la cabinetul medical lista cuprinzând serviciile medicale si sumele pe care trebuie să le suporte asiguratii, pentru care se va încasa contravaloarea acestora pe bază de chitantă fiscală.

Art. 7. - Veniturile realizate conform art. 6 alin. (1) din prezentul contract-cadru reprezintă veniturile furnizorilor de servicii medicale din care se suportă si următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile de personal pentru angajatii cabinetului medical - medici, cadre medii sanitare, alte categorii de personal;

b) cheltuielile pentru administrarea si functionarea cabinetului medical, inclusiv cheltuieli de capital;

c) cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgentă. Medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgentă se stabilesc prin ordin al ministrului Sănătătii si familiei.

Art. 8. - Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 629/2001, poate angaja medici, dentisti, personal mediu sanitar si alte categorii de personal, în conditiile prevederilor aceleiasi ordonante, achitând lunar toate contributiile prevăzute de lege pentru personalul angajat. Personalul angajat beneficiază de drepturile prevăzute de legislatia muncii în vigoare. La negocierea salariilor se va avea în vedere respectarea nivelurilor minime stabilite potrivit legii. În situatia în care volumul de activitate al cabinetului medical conduce la un program de lucru săptămânal de minimum 35 de ore, încadrarea personalului mediu sanitar este obligatorie.

Art. 9. - (1) În cazul în care casele de asigurări de sănătate, directiile de sănătate publică, împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucuresti, constată abuzuri sau prescrieri de medicamente nejustificate si/sau recomandări de investigatii paraclinice nejustificate, la medicii de specialitate la care se înregistrează aceste situatii se va diminua cu câte 10% valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv, pentru fiecare situatie, sau, după caz, se va diminua cu câte 10% contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv, pentru fiecare situatie.

(2) Sumele obtinute ca disponibil din aceste diminuări, în conditiile alin. (1), la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la întregirea fondului aferent consumului de medicamente, cu sau fără contributie personală, în ambulatoriu.

Art. 10. - Tipurile de contract pentru furnizarea de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate se stabilesc prin norme. Utilizarea acestor tipuri de contracte este obligatorie; furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pot negocia clauze suplimentare cu casele de asigurări de sănătate, în limita conditiilor prevăzute în actele normative în vigoare, si care vor fi mentionate la capitolul “Alte clauze”.

Art. 11. - Fondul pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate se determină prin aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor materiale si serviciilor cu caracter medical, aprobate în bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, la stabilirea căreia se va lua în considerare cel putin fondul aprobat pentru anul precedent, aferent asistentei medicale ambulatorie de specialitate, indexat cu coeficientul de inflatie prognozat pentru anul în curs. Casa Natională de

Asigurări de Sănătate, la propunerile caselor de asigurări de sănătate, analizează si stabileste cota procentuală, cu avizul Colegiului Medicilor din România. Aceasta se aprobă prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 12. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligatia să deconteze lunar, în termen de maximum 20 de zile de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizori de servicii medicale ambulatorii de specialitate si casele de asigurări de sănătate, la valoarea estimată, iar regularizarea trimestrială, la valoarea definitivă, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori, potrivit normelor, până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

(2) În cazul în care termenul de plată nu este respectat din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

(3) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a deconta unele prestatii raportate ca realizate se poate face numai prin prezentarea în scris a cauzelor care au condus la aceasta.

Contestatiile împotriva acestor refuzuri se solutionează de către comisiile de arbitraj organizate potrivit legii.

Art. 13. - (1) Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidentă a serviciilor furnizate si documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

(2) Raportarea unor servicii care nu au fost realizate sau care au fost realizate în alte conditii decât cele pentru care s-a solicitat decontarea se regularizează conform normelor. De asemenea, la regularizare se au în vedere si serviciile omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.

Art. 14. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă de casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile de la data constatării, în următoarele situatii:

a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

c) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;

d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea econtării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate conform prezentei hotărâri, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru;

e) în situatia aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului sau a contravalorii serviciilor stomatologice, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandări nejustificate de investigatii paraclinice;

f) în cazul în care se constată încasarea de contributie personală de la asigurati pentru serviciile medicale care se suportă integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor si conditiilor prevăzute în norme.

Art. 15. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) se mută cabinetul medical din teritoriul de functionare;

b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;

c) dacă medicul renuntă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;

d) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 629/2001;

e) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

f) acordul de vointă al părtilor;

g) prin denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical printr-o notificare scrisă cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retragerea Licentei de emisie nr. TV 100 din 24 octombrie 1995,

acordată Societătii Comerciale “ROMSAT CARDINAL NETWORK” - S.A.

pentru postul de televiziune TELE 7 BACĂU

 

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992 si în baza art. 37 alin. (1) lit. d) din aceeasi lege,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

 

Articol unic. - Se retrage Licenta de emisie nr. TV 100 din 24 octombrie 1995 pentru postul de televiziune TELE 7 Bacău, acordată Societătii Comerciale “ROMSAT CARDINAL NETWORK” - S.A., pentru localitatea Bacău, în temeiul art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

Această măsură a fost luată de Consiliul National al Audiovizualului ca urmare a faptului că societatea nu a difuzat program propriu local din luna mai 2001, încălcându-se astfel prevederile Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 115 din 22 septembrie 1998 privind intervalele orare de difuzare a programelor proprii locale ale statiilor afiliate.

Societătii Comerciale “ROMSAT CARDINAL NETWORK” - S.A. i-a fost adresată, pentru aceeasi abatere, Somatia publică nr. 5.631 din 5 octombrie 2001.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 145.