MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 812         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 decembrie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

356. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar si pentru alti contaminanti în produsele de origine animală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII,

ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime stabilite

pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar si pentru alti contaminanti în produsele de origine animală

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare, pe baza Referatului de aprobare nr. 143.877 din 6 septembrie 2001, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar si pentru alti contaminanti în produsele de origine animală, cuprinsă în anex care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Norma sanitară veterinară cuprinzând măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si produsele lor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 45/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 10 august 1995, precum si orice alte prevederi contrare.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 14 septembrie 2001.

Nr. 356.

 

ANEXĂ

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ

privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar si pentru alti contaminanti în produsele de origine animală

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară se referă la produsele de origine animală enumerate în anexa nr. I, având în vedere că acestea pot fi susceptibile să contină reziduuri de pesticide care sunt mentionate în anexa nr. II, reziduuri de medicamente de uz veterinar care sunt mentionate în anexele nr. III si IV, precum si alti contaminanti mentionati în anexa nr. VII.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară nu prejudiciază prevederile legale referitoare la alimentele dietetice pentru copii.

(3) Prezenta normă sanitară veterinară nu se aplică la principiile active de origine biologică destinate producerii unei imunităti active sau pasive ori la diagnosticarea unei stări imunitare utilizate în produsele veterinare imunologice.

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, prin următorii termeni se întelege:

a) reziduuri de pesticide - pesticidele, metabolitii acestora si produsii lor de reactie mentionati în anexa nr. II, care sunt prezenti în sau pe produsele enumerate în anexa nr. I;

b) punerea în circulatie - punerea în consum prin vânzare sau gratuit a produselor de origine animală enumerate în anexa nr. I;

c) reziduuri de medicamente de uz veterinar - toate substantele farmacologic active, care au principii active, excipienti sau produse de degradare, precum si metabolitii acestora, care rămân în produsele de origine animală obtinute de la animalele cărora li s-au administrat medicamentele respective;

d) limită maximă de reziduuri de medicamente de uz veterinar - continutul maxim de reziduuri rezultate în urma utilizării unui medicament de uz veterinar (exprimat în mg/kg sau în µg/kg produs proaspăt), care poate fi permis sau recunoscut legal pe sau în produsele de origine animală. Această limită se bazează pe tipul si pe cantitatea de reziduuri, considerându-se că nu prezintă nici un risc toxicologic pentru sănătatea umană. De asemenea, limita maximă tine seama de alte riscuri privind sănătatea publică, precum si de aspectele tehnologice ale alimentelor;

e) alti contaminanti - substante chimice sau metaboliti secundari toxici cu efecte nocive asupra organismului animal sau uman, provenite din productia agricolă, industrială sau din mediu, care pot fi prezente în sau pe produsele de origine animală.

Art. 3. - Codificarea produselor de origine animală susceptibile să contină reziduuri de pesticide este enumerată în anexa nr. I.

Art. 4. - Limitele maxime de reziduuri de pesticide stabilite pentru produsele de origine animală enumerate în anexa nr. I sunt mentionate în anexa nr. II.

Art. 5. - Substantele farmacologic active utilizate în medicamentele de uz veterinar, pentru care sunt stabilite limite maxime de reziduuri, sunt enumerate în anexa nr. III.

Art. 6. - Substantele farmacologic active utilizate în medicamentele de uz veterinar, pentru care sunt stabilite limite maxime de reziduuri provizorii, sunt enumerate în anexa nr. IV.

Art. 7. - (1) Substantele farmacologic active utilizate în medicamentele de uz veterinar, pentru care nu s-au fixat limite maxime de reziduuri, considerându-se că prezenta acestora în produsele de origine animală constituie risc pentru sănătatea consumatorilor, sunt enumerate în anexa nr. V.

(2) Este interzisă administrarea substantelor enumerate în anexa nr. V la animalele de la care se obtin produse alimentare de origine animală.

Art. 8. - Substantele farmacologic active utilizate în medicamentele de uz veterinar, pentru care nu este necesară stabilirea de limite maxime de reziduuri pentru protectia sănătătii publice, sunt enumerate în anexa nr. VI.

Art. 9. - Limitele maxime stabilite pentru alti contaminanti în sau pe produsele de origine animală sunt mentionate în anexa nr. VII.

 

CAPITOLUL II

Sarcini si obligatii

 

Art. 10. - (1) Persoanele fizice si juridice care pun în circulatie produse de origine animală, indiferent de provenientă, trebuie să se asigure că acestea nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea publică ca rezultat al prezentei reziduurilor de pesticide, reziduurilor de medicamente de uz veterinar si a altor contaminanti. Punerea în circulatie a produselor de origine animală se va face cu respectarea limitelor maxime admise prevăzute în anexele nr. II, III, IV si VII.

(2) Persoanele fizice si juridice, sub controlul autoritătii sanitare veterinare, vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că, prin recoltarea de probe efectuată cel putin prin sondaj, produsele de origine animală se încadrează în limitele maxime stabilite, prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară.

            Art. 11. - Autoritatea sanitară veterinară competentă va aplica un program de supraveghere si de monitorizare a prezentei reziduurilor de pesticide, reziduurilor de medicamente de uz veterinar si a altor contaminanti pe întregul teritoriu al tării si va lua toate măsurile astfel încât să se asigure încadrarea în limitele maxime prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară, precum si evaluarea acestora, indiferent de sursa de provenientă.

Art. 12. - (1) Autoritatea sanitară veterinară competentă comunică Comisiei Europene Planul de control al reziduurilor aprobat pentru anul în curs, precum si rezultatele planului si activitătilor desfăsurate în anul precedent.

(2) Autoritatea sanitară veterinară competentă comunică directiilor sanitare veterinare judetene Planul de control al reziduurilor aprobat pe anul în curs si primeste informatii  privind rezultatele si actiunile desfăsurate în anul precedent.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 13. - Metodele de recoltare a probelor si metodele de analiză necesare pentru efectuarea controlului si supravegherii sanitare veterinare vor fi în concordantă cu normele sanitare veterinare legale în vigoare. Existenta metodelor de analiză comunitare, utilizate în caz de litigii, nu exclude utilizarea altor metode stiintific valabile, capabile să obtină rezultate comparabile.

Art. 14. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală poate modifica limitele maxime de reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar si ale altor contaminanti, stabilite în baza rezultatelor cercetării stiintifice si tehnice.

(2) Modificarea limitelor maxime de reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar si ale altor contaminanti va fi efectuată prin armonizarea cu legislatia comunitară si, după caz, cu cea internatională.

Art. 15. - Prevederile prezentei norme sanitare veterinare pot fi aplicate în mod diferit în cazul produselor de origine animală destinate exportului în tări terte, prin acorduri bilaterale stabilite prin conventii sanitare veterinare.

Art. 16. - Anexele nr. I-VII fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. I

la norma sanitară veterinară

 

CODIFICAREA

produselor de origine animală susceptibile să contină reziduuri de pesticide