MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 810         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 decembrie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.235. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Bârlad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bârlad

 

1.236. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori la Washington la 12 iulie 2001 si la Bucuresti la 3 august 2001 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de reformă a învătământului superior si cercetării stiintifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996

 

1.237. - Hotărâre privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale “Sidermet” - S.A. Călan, inclusă în componenta “Privatizarea a 50 de societăti comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete”, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

 

1.238. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Electromecanica Ploiesti” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

1.241. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea

 

1.242. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în programul ISPA “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă si canalizare în zona Cluj”, judetul Cluj

 

1.243. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru finantarea comemorării a 12 ani de la Revolutia Română din Decembrie 1989

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

30. - Circulară privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale băncilor si ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului

si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Bârlad

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bârlad

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din bloc de locuinte aflat în constructie si terenul aferent, situat în municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 96, judetul Vaslui, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Bârlad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bârlad.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La darea în folosintă a blocului aflat în constructie, prevăzut la art. 1, un număr de 6 apartamente din cadrul acestuia, cu o suprafată locuibilă de 410,2 m2, se transmite din domeniul public al municipiului Bârlad si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bârlad în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 4. - Predarea-preluarea apartamentelor transmise potrivit art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data dării în folosintă a blocului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.235.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea

Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Bârlad si în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Bârlad, judetul Vaslui

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 96, bl. M4, sc. B, judetul Vaslui

Ministerul de Interne

Consiliul Local al Municipiului Bârlad

- Suprafata construită = 336,74 m2

- Suprafata desfăsurată = 1.995 m2

- Terenul aferent = 419,49 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori la Washington la 12 iulie 2001 si la Bucuresti la 3 august 2001 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România

si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de reformă a învătământului superior si cercetării stiintifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de reformă a învătământului superior si cercetării stiintifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996, aprobată prin Legea nr. 52/1997,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimb de scrisori la Washington la 12 iulie 2001 si la Bucuresti la 3 august 2001 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de reformă a învătământului superior si cercetării stiintifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A, semnat la Washington la 2 octombrie 1996, după cum urmează:

1. Tabelul de la paragraful 1 din anexa nr. 1 “Tragerea din sumele împrumutului” la acordul de împrumut se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuielile care vor fi finantate

1. Fonduri externe pentru:

 

70% din sumele plătite din fonduri externe

a) Partea B.1 din Proiect

9.919.555

 

b) Partea B.2 din Proiect

5.082.000

 

c) Partea B.3 din Proiect

4.880.100

 

d) Partea C.1 din Proiect

10.050.250

 

e) Partea C.2 din Proiect

10.019.380

 

2. Fonduri externe pentru Partea C.3 din Proiect

10.049.215

79% din sumele plătite din fonduri externe

TOTAL:

50.000.000”

 

 

2. La litera c) a paragrafului 1 din anexa nr. 6 la acordul de împrumut se înlocuieste suma de 4.500.000 dolari S.U.A. cu suma de 6.500.000 dolari S.U.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.236.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale “Sidermet” - S.A. Călan,

inclusă în componenta “Privatizarea a 50 de societăti comerciale cu capital majoritar de stat,

grupate în pachete”, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să implementeze strategia de privatizare a Societătii Comerciale “Sidermet” - S.A. Călan, respectiv vânzarea pachetului de actiuni detinut către un investitor strategic/consortiu de investitori, prin metoda negocierii.

Art. 2. - Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să initieze înfiintarea unei societăti comerciale ai cărei actionari vor fi Societatea Comercială “Sidermet” - S.A. Călan, cu participare de maximum 42%, si firma Saudi Arabian Amiantit Co., cu participare de minimum 58%, în vederea finalizării investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă”; participarea Societătii Comerciale “Sidermet” - S.A. Călan este prin aport în natură, iar participarea firmei Saudi Arabian Amiantit Co. se face prin aport în numerar.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.170/2000 privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale “Sidermet” - S.A. Călan, inclusă în componenta “Privatizarea a 50 de societăti comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete”, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 5 decembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.237.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Electromecanica Ploiesti” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Electromecanica Ploiesti” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 30 octombrie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Operatiunea de divizare se face până la data de 31 decembrie 2001.”

2. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(3) Predarea-preluarea societătii comerciale care trece sub autoritatea Consiliului Judetean Prahova se face pe bază de protocol încheiat între Compania Natională «Romarm» - S.A. si Consiliul Judetean Prahova până la data de 31 decembrie 2001.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.238.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001

ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M.

Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea, aflate în coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli se aprobă de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, institutele nationale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de specialitate ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.241.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii

cuprinse în programul ISPA “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă

si canalizare în zona Cluj”, judetul Cluj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 16 alin. (2) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 42 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în programul ISPA “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă si canalizare în zona Cluj”, judetul Cluj, cuprinsi în anexele nr. 1-4*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1 se face din fonduri ISPA, reprezentând 75% din costurile eligibile, restul de 25% fiind finantat dintr-un împrumut de la Banca Europeană de Investitii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.242.


*) Anexele nr. 1-4 se comunică numai beneficiarului de investitii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru finantarea comemorării a 12 ani

de la Revolutia Română din Decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea finantelor publice nr. 72/1996, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001, cu suma de 1.000.000 mii lei, pentru consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, în vederea finantării comemorării a 12 ani de la Revolutia Română din Decembrie 1989.

Art. 2. - În cadrul sumelor aprobate consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în colaborare cu asociatiile revolutionare din judet, vor organiza slujbe de comemorare si pomenire, depuneri de coroane, amenajări de monumente si morminte, simpozioane, expozitii, editări de carte, spectacole, acordarea de cadouri de Crăciun pentru copiii cu vârsta până la 16 ani ai eroilor-martiri, rănitilor, retinutilor si luptătorilor cu merite deosebite, precum si alte manifestări cu caracter omagial.

Art. 3. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru

Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

Costin George

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.243.

 

ANEXĂ

 

DEFALCAREA

sumei de 1 miliard lei care se acordă, din Fondul de rezervă bugetară

la dispozitia Guvernului pe anul 2001, în vederea finantării comemorării a 12 ani

de la Revolutia Română din Decembrie 1989

 

Nr. crt.

Autoritatea administratiei publice locale beneficiară

Suma

- lei -

1.

Consiliul Judetean Timis

120.000.000

2.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

302.000.000

3.

Consiliul Judetean Sibiu

70.000.000

4.

Consiliul Judetean Brasov

70.000.000

5.

Consiliul Judetean Arad

52.000.000

6.

Consiliul Judetean Buzău

70.000.000

7.

Consiliul Judetean Brăila

52.000.000

8.

Consiliul Judetean Dâmbovita

52.000.000

9.

Consiliul Judetean Mures

52.000.000

10.

Consiliul Judetean Cluj

70.000.000

11.

Consiliul Judetean Alba

30.000.000

12.

Consiliul Judetean Hunedoara

30.000.000

13.

Consiliul Judetean CarasSeverin

30.000.000

 

TOTAL:

1.000.000.000.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale băncilor

si ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2001

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1) si ale art. 57 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) si ale art. 63 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.222/2001 pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor de 24 si 31 decembrie 2001, stabilite ca zile libere,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. 1. - (1) Decontarea finală si irevocabilă pe bază netă si brută, de către Banca Natională a României a tuturor transferurilor de fonduri, privind exercitiul financiar pe anul 2001, efectuată prin conturile curente ale băncilor si ale trezoreriei statului, se va finaliza la data de 28 decembrie 2001.

(2) Zilele de 24 decembrie 2001 si 31 decembrie 2001 sunt declarate zile nebancare.

(3) Începând cu data de 3 ianuarie 2002 prin conturile curente ale băncilor si ale trezoreriei statului, deschise la Banca Natională a României, nu se vor mai efectua operatiuni de decontare aferente exercitiului financiar pe anul 2001.

Art. 2. - În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1, Directia operatiuni bancare si Directia contabilitate din cadrul Băncii Nationale a României, denumite în continuare B.N.R., si Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A., denumită în

continuare TransFonD, vor lua următoarele măsuri:

a) orarul de procesare pentru fiecare tip de transfer de fonduri în perioada de închidere a exercitiului financiar pe anul 2001 este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta circulară;

b) în zilele lucrătoare din perioada 21-28 decembrie 2001 B.N.R. si birourile decontări din teritoriu vor avea program de lucru organizat în două schimburi, între orele 8,00-16,30, respectiv 12,00-20,30;

c) în zilele lucrătoare din perioada 18-28 decembrie 2001 compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, efectuată de către TransFonD în calitate de agent al Băncii Nationale a României, se va desfăsura conform anexei nr. 2 la prezenta circulară;

d) în zilele lucrătoare din perioada 21-28 decembrie 2001 transferurile de fonduri între bănci si trezoreria statului se vor desfăsura conform anexei nr. 3 la prezenta circulară;

e) în perioada 27-28 decembrie 2001 transferurile de fonduri interbancare de mare valoare sau urgente, precum si transferurile de fonduri interbancare aferente pietelor valutară si monetară se vor efectua de către TransFonD în calitate de agent al Băncii Nationale a României, conform anexei nr. 4 la prezenta circulară;

f) în zilele lucrătoare din perioada 20-28 decembrie 2001 transferurile de fonduri ale băncilor în regim special de decontare în relatia cu celelalte bănci si cu trezoreria statului se vor desfăsura conform anexei nr. 5 la prezenta circulară;

g) toate tipurile de transfer de fonduri pentru care nu se prevăd proceduri speciale în perioada de închidere a exercitiului financiar pe anul 2001 se vor desfăsura în regim normal de lucru sau programul aferent acestora va fi prelungit în conformitate cu orarul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta circulară.

Art. 3. - (1) Operatorii sediilor O.I.S. A ale Băncii Nationale a României au obligatia ca pe măsura finalizării operatiunilor aferente anului 2001 să efectueze prin e-mail confirmarea soldurilor conturilor 401C si 402C cu sediile O.I.S. B pentru operatiunile efectuate cu acestea.

(2) După încheierea operatiunii de confirmare a soldurilor conturilor 401C si 402C toate sediile O.I.S. au obligatia transmiterii în data de 28 decembrie 2001 la sediul O.I.S. 96100 a unui mesaj e-mail privind rezultatul acestei operatiuni si detalii privind eventualele neconcordante.

Art. 4. - Băncile vor lua măsurile necesare pentru ca operatiunile de transfer de fonduri dispuse pentru conturile lor curente deschise la Banca Natională a României si aferente exercitiului financiar pe anul 2001 să se încadreze în prevederile prezentei circulare.

Art. 5. - Băncile si trezoreria statului vor lua toate măsurile necesare pentru informarea corectă, completă si în timp util a tuturor clientilor lor privind efectuarea operatiunilor de transfer de fonduri în această perioadă în asa fel încât să se asigure pe lângă o deservire operativă a acestora si închiderea tuturor operatiunilor de decontări interbancare si în relatia cu trezoreria statului, aferente anului 2001, la data de 28 decembrie 2001.

Art. 6. - (1) Transferurile de fonduri interbancare decontate în data de 28 decembrie 2001 vor fi înregistratede către bănci în conturile clientilor beneficiari cu data extrasului de cont eliberat de Banca Natională a României sau de TransFonD sub sigla Băncii Nationale a României.

(2) Băncile vor lua toate măsurile necesare pentru informarea clientilor lor că filele de cec B.N.R. în care bancacentrală se află în pozitie de trăgător si tras, emise în cursul anului 2001 si nedecontate până în data de 28 decembrie 2001 inclusiv, nu vor mai fi decontate decât ca operatiuni ale anului 2002.

Art. 7. - Prevederile prezentei circulare intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 12 decembrie 2001.

Nr. 30.

 

ANEXA Nr. 1

 

Orarul procesării

transferurilor de fonduri interbancare si a celor în relatia cu Banca Natională a României si cu trezoreria statului în perioada de închidere a exercitiului financiar pe anul 2001

 

Nr.crt.

Tip transfer de fonduri

Data

Program ghiseu/sedintă de compensare

La unitătile teritoriale ale BNR/TransFonD

La sediul central al BNR

Ora decontării cu centrala

Ora decontării finale

1.

Compensare multilaterală cu decontare pe bază netă;

27.12.2001

14:00-16:00

16:30

17:15

28.12.2001

14:00-16:00

16:30

17:15

2.

Transferuri de fonduri de mică valoare ale băncilor în relatia cu Trezoreria Statului cu decontare pe bază netă

27.12.2001

12:30-18:30

10:30 în data de 27.12.2001

11:30 în data de 27.12.2001

28.12.2001

12:30-18:30

12:30 în data de 28.12.2001

13:30  în data de 28.12.2001

3.

Transferuri de fonduri interbancare de mare valoare sau urgente cu decontare pe bază brută

27.12.2001

08:00-13:30

14:30

17:30

28.12.2001

08:00-13:30

14:30

17:30

4.

Transferuri de fonduri aferente operatiunilor cu numerar în relatia cu BNR

28.12.2001

07:00-10:00

12:00

13:00

5.

Transferuri de fonduri de mare valoare ale băncilor în relatia cu Trezoreria Statului cu decontare pe bază brută

21.12.2001

12:30-18:30

10:30 în data de 27.12.2001

11:00 în data de 27.12.2001

27.12.2001

12:30-18:30

13:00 în data de 28.12.2001

14:00 în data de 28.12.2001

28.12.2001

08:00-10:30

13:00

14:00

6.

Transferuri de fonduri aferente pietelor valutară si monetară (inclusiv pietei secundare a titlurilor de stat) cu decontare pe bază brută

27.12.2001

08:00-16:30

-

19:00

28.12.2001

08:00-16:30

-

19:00

7.

Transferuri de fonduri ale băncilor în relatia cu BNR cu decontare pe bază brută

28.12.2001

08:00-17:30

-

18:30

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURI

privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie în perioada de finalizare

a exercitiului financiar pe anul 2001

 

1. În perioada 18-28 decembrie 2001 circuitele, termenele si intervalele maximale ale plătilor interbancare pe care băncile trebuie să le aibă în vedere la primirea documentelor de plată care urmează să fie procesate prin compensarea multilaterală interbancară sunt prezentate în anexa nr. 2a) pag. 1-7 la prezenta circulară.

2. Băncile vor aduce la cunostintă clientilor lor faptul că toate instrumentele de plată primite la ghiseele bancare, care nu se încadrează în circuitele, termenele si intervalele maximale stabilite prin prezenta circulară, vor fi decontate în sedintele de compensare multilaterală interbancară care vor avea loc în prima decadă a lunii ianuarie 2002.

3. În perioada 18-28 decembrie 2001 TransFonD - sediul central si sucursalele sale teritoriale nu vor aplica art. 9 din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 490/1995 pentru instrumentele de plată care se încadrează în termenele si intervalele stabilite în anexa nr. 2a) pag. 1-7 la prezenta circulară.

4. Instrumentelor de plată care se încadrează în circuitele, termenele si intervalele maximale stabilite prin prezenta circulară (care prezintă ca dată a primirii data mentionată la operatiunea 1 la fiecărui circuit sau o dată anterioară acesteia), dar care nu au fost prezentate de unitătile bancare la compensare în aceste termene regulamentare, li se vor aplica prevederile art. 9 din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 490/1995.

5. În cazul în care ziua compensării este data de 27 decembrie 2001, amânarea instrumentelor de plată de debit pe motiv că unitatea bancară primitoare nu dispune de datele necesare acceptării sau refuzării instrumentelor de plată poate fi efectuată numai pentru o zi. În situatia în care totusi este necesară o amânare la compensare a instrumentelor de plată de debit mai lungă de o zi, unitatea bancară primitoare va refuza respectivele instrumente de plată compensabile de debit în sedinta de compensare din data de 28 decembrie 2001. Refuzurile efectuate în conformitate cu prevederile prezentului punct nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăti. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de debit aflate în această situatie vor fi reluate în data de 3 ianuarie 2002 ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea bancară prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 3 ianuarie 2002 si prezentate unitătii bancare primitoare în sedinta de verificare din data de 3 ianuarie 2002 fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.

6. În cazul în care ziua compensării este data de 28 decembrie 2001, amânarea instrumentelor de plată de debit, primite anterior pe motivul că unitatea bancară primitoare nu dispune încă de datele necesare acceptării sau refuzării instrumentelor de plată, nu mai poate fi efectuată. În situatia în care este totusi necesară o amânare la compensare a respectivelor instrumente de plată de debit, unitatea bancară primitoare le va refuza în sedinta de compensare din data de 28 decembrie 2001. Refuzurile efectuate în conformitate cu prevederile prezentului punct nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăti. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de debit aflate în această situatie vor fi reluate în data de 3 ianuarie 2002 ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea bancară prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 3 ianuarie 2002 si prezentate unitătii bancare primitoare în sedinta de verificare din data de 3 ianuarie 2002 fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.

7. În cazul aplicării pct. 5 si 6 refuzul va fi considerat amânare la compensare si va constitui motiv de penalizare.

8. În cazul aplicării pct. 5 si 6 unitatea bancară a beneficiarului are obligatia să informeze clientul beneficiar că instrumentul de plată de debit nu poate fi procesat în cursul anului 2001.

9. Băncile beneficiare care primesc la ghiseu cambii si bilete la ordin cu scadente în perioada 22-28 decembrie 2001, care nu mai pot fi compensate si decontate în cursul anului 2001 utilizând circuitele, termenele si intervalele maximale stabilite în anexa nr. 2a) la prezenta circulară, au obligatia să informeze clientii beneficiari că instrumentele de plată respective nu mai pot fi procesate în cursul anului 2001, existând posibilitatea fie a încasării lor direct de la plătitori, fie compensarea si decontarea acestora în prima decadă a lunii ianuarie 2002, conform pct. 2.

10. În perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2001, situatiile în care este necesară întocmirea refuzului la încasare, refuzului la încasare la termen, fisei rectificative de plată, fisei rectificative de refuz la încasare vor fi raportate la surcursalele TransFonD si se vor rezolva, de la caz la caz, cu sprijinul direct al TransFonD - sediul central.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURI

privind efectuarea transferurilor de fonduri între bănci si trezoreria statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2001

 

1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României a operatiunilor de mică si mare valoare cu circuit interjudetean către/din contul curent general al trezoreriei statului este data de 21 decembrie 2001.

Pentru a facilita preluarea tuturor operatiunilor programul de ghiseu al centralei si al sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României se extinde în data de 21 decembrie 2001 între orele 12,30-18,30.

2. Decontarea instrumentelor de plată depuse la ghiseele Băncii Nationale a României în data  e 21 decembrie 2001 se efectuează în modul obisnuit în data de 27 decembrie 2001.

3. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României a operatiunilor de mică si mare valoare cu circuit intrajudetean si local  către/din contul curent general al trezoreriei statului este data de 27 decembrie 2001.

4. În data de 27 decembrie 2001, în vederea primirii operatiunilor cu circuit local si intrajudetean, se extinde programul de ghiseu al centralei si al sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României între orele 12,30-18,30. Decontarea acestor operatiuni se efectuează în modul obisnuit în data de 28 decembrie 2001.

5. În data de 28 decembrie 2001, pentru a facilita preluarea tuturor operatiunilor de mică si mare valoare cu circuit intrajudetean si local în relatia cu trezoreria statului, orarul de ghiseu al centralei si al sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României este cuprins între orele 8,00-10,30. Decontarea acestor operatiuni se efectuează în data de 28 decembrie 2001.

6. Programul transmisiilor telex si modem, aferente operatiunilor receptionate la ghisee în ziua de 28 decembrie 2001, se va închide la ora 12,30.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURI

privind efectuarea transferurilor de fonduri interbancare de mare valoare sau urgente

si a transferurilor de fonduri interbancare aferente pietelor valutară si monetară (inclusiv pietei secundare a titlurilor de stat) în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2001

 

1. Accesul băncilor în sistemul informatic TEMP1) în zilele de 27 si 28 decembrie 2001, pentru transferurile de fonduri interbancare aferente pietelor valutară si monetară, este permis până la ora 17,00.

2. Băncile plătitoare au obligatia să înregistreze în conturile clientilor lor plătitori, cel mai târziu în data de 28 decembrie 2001, sumele aferente transferurilor de fonduri interbancare de mare valoare sau urgente, refuzate în vederea procesării de către TransFonD în data de 27 decembrie 2001 si/sau 28 decembrie 2001 pe motiv de lipsă de disponibilităti în contul curent al centralei băncii plătitoare.

3. Sucursalele teritoriale ale TransFonD au obligatia să finalizeze în zilele de 27 si 28 decembrie 2001 transmisia TELEX a mesajelor aferente transferurilor de fonduri interbancare de mare valoare sau urgente, până la ora 14,30.

4. Sucursalele teritoriale ale TransFonD au obligatia să finalizeze în zilele de 27 si 28 decembrie 2001 transmisia TELEX a mesajelor reprezentând transferuri de fonduri interbancare aferente pietelor valutară si monetară si a avizelor OIS corespunzătoare, până la ora 17,00.


1) TEMP - transfer Electronic al Mesajelor de Plată.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURI

privind efectuarea transferurilor de fonduri ale băncilor aflate în regim special de decontare în relatia cu celelalte bănci si cu trezoreria statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2001

 

1. Centralizatoarele de plăti remise administratorului în data de 20 decembrie 2001 de către băncile aflate în regim special de decontare a plătilor si încasărilor vor cuprinde ultimele operatiuni de plăti intrajudetene si interjudetene dispuse în favoarea bugetului de stat, în vederea decontării lor în data de 21 decembrie 2001.

2. Centralizatoarele de plăti remise administratorului în data de 21 decembrie 2001 de către băncile aflate în regim special de decontare a plătilor si încasărilor vor cuprinde ultimele operatiuni de plăti locale dispuse în favoarea bugetului de stat pe anul 2001, în vederea decontării lor în data de 27 decembrie 2001.

3. Băncile aflate în regim special de decontare a plătilor au obligatia să procedeze la debitarea conturilor clientilor lor, în exclusivitate, în anul 2002 pentru operatiunile de transfer de fonduri dispuse de acestia si procesate prin intermediul TransFonD începând cu data de 3 ianuarie 2002, în conformitate cu centralizatoarele de plăti.