MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 796         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

657. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

 

926. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

 

726. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

1.028. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

973. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri din Serviciul Român de Informatii

 

974. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul Român de Informatii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.210. - Hotărâre pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti

 

1.212. - Hotărâre privind modificarea cuantumului unor taxe si amenzi în domeniul telecomunicatiilor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

228. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii decembrie 2001 (perioade de aplicare)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000

privind reglementarea depozitării cerealelor si semintelor oleaginoase,

regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea

Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109 din 29 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul unic punctul 2, alineatele (2) si (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

(2) Agentii economici care administrează unul sau mai multe depozite vor solicita licentierea acestora.

............................................................................................

(4) Ministerul de resort va disponibiliza fonduri din propriul buget pentru a realiza aceste obligatii în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor art. 6."

2. La articolul unic punctul 3, literele a) si e) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

"a) depozitul o constructie, structură sau spatiu protejat, inclusiv siloz, administrat de un agent economic si utilizat special pentru depozitarea cerealelor si/sau semintelor oleaginoase destinate comercializării;

............................................................................................

e) detinătorul de certificat de depozit - orice persoană fizică sau juridică care, în calitate de proprietar de bună-credintă al certificatului de depozit, poate pretinde livrarea cerealelor si/sau semintelor oleaginoase depozitate, la prima cerere."

3. La articolul unic punctul 3, litera f) a articolului 4 se abrogă.

4. La articolul unic, după punctul 3 se introduce punctul 31 cu următorul cuprins:

"31 . Articolul 6 va avea următorul cuprins:

«Art. 6. - Licenta de depozit se va elibera contra unei taxe de licentiere. Cuantumul taxei si actualizarea acesteia în functie de rata inflatiei se vor stabili prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului finantelor publice.»"

5. La articolul unic, după punctul 5 se introduce punctul 51 cu următorul cuprins:

"51 . Articolul 11 va avea următorul cuprins:

«Art. 11. - Licentele de depozit se prelungesc la cererea depozitarului, fără a depăsi maximum 3 ani.»"

6. La articolul unic punctul 8, alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

"(3) Atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Gradare a Cerealelor si Semintelor Oleaginoase se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

7. La articolul unic punctul 9, alineatele (1) si (2) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Gradarea se efectuează la primul punct de receptie a cerealelor si/sau semintelor oleaginoase al agentilor economici licentiati care prestează servicii de depozitare.

(2) Manualul operational de gradare a cerealelor si semintelor oleaginoase se aprobă de ministerul de resort, prin ordin al ministrului, la propunerea Comisiei Nationale de Gradare a Cerealelor si Semintelor Oleaginoase, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante."

8. La articolul unic punctul 10, articolul 21 se abrogă.

9. La articolul unic punctul 11, înaintea alineatului (1) al articolului 23 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

"Certificatul de depozit contine date privind cantitatea, termenii si conditiile de receptie, calitate, conditionare, custodie, garantie si livrare a cerealelor sau a semintelor oleaginoase, precum si conditiile de plată pentru serviciile prestate de către depozitari."

10. La articolul unic, după punctul 12 se introduce punctul 121 cu următorul cuprins:

"121. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

«Art. 26. - Depozitarul este obligat să tină, în conditiile stabilite de normele metodologice, printr-un registru al certificatelor de depozit, înregistrări complete referitoare atât la certificatele de depozit emise, cât si la cerealele si/sau semintele oleaginoase depozitate.»"

11. La articolul unic punctul 13, articolul 27 se abrogă.

12. La articolul unic, după punctul 18 se introduce punctul 181 cu următorul cuprins:

"181 . Articolul 35 va avea următorul cuprins:

«Art. 35. - Faptele ce constituie contraventii la prevederile prezentei ordonante si modul de sanctionare a acestora vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. Constatarea săvârsirii faptelor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor. Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate persoanelor fizice si persoanelor juridice."»

13. La articolul unic punctul 19, articolul 351 va avea următorul cuprins:

"Art. 351 . - (1) Toti agentii economici care prestează servicii de depozitare sunt obligati să accepte în mod nediscriminatoriu cereale si/sau seminte oleaginoase aduse spre depozitare, până la capacitatea maximă pentru care au fost licentianti.

(2) Ministerul de resort va licentia persoanele fizice care desfăsoară activitatea de cântărire si receptie în cadrul fiecărui depozit. Va fi verificată cel putin o dată pe an acuratetea cântarelor de către ministerul de resort sau de un inspector autorizat. Ministerul de resort va disponibiliza fon- duri din propriul buget pentru a realiza aceste obligatii în mod corespunzător."

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va elabora si va supune aprobării Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 56/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, cu modificările si completările ulteri- oare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotate.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din

Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 657.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 926.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea si completarea

Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare

a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire

a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 63 din 24 august 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 24 august 1999, cu următoarea modificare:

Articolul unic va avea următorul cuprins:

"Articol unic. - La articolul 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 30 iulie 1999, după litera d) se introduce litera e) care va avea următorul cuprins:

«e) Banca Comercială Română - S.A. va prelua din cadrul personalului Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. un număr de cel mult 500 de salariati, pe care îi va încadra în structurile sale din centrală si din unitătile teritoriale si care vor fi considerati transferati în interesul serviciului, urmând ca, până la data fuziunii, Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. să disponibilizeze restul de personal în conditiile art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999; functiile si drepturile salariale ale personalului preluat vor fi stabilite de Banca Comercială Română - S.A. potrivit necesitătilor si reglementărilor sale."»

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în se dinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din

Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 726.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea si completarea  Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.028.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei

pentru ofiteri din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 973.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei

pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 974.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor

Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Parcul auto al Ministerului Justitiei se constituie potrivit normativelor de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme si consumul lunar de carburanti.

(2) Pentru activitătile specifice desfăsurate de Ministerul Justitiei se aprobă dotarea parcului auto al acestei institutii cu un număr de 9 autoturisme, precum si consumul de carburanti corespunzător, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Curtile de apel au în dotare un număr maxim de 4 autoturisme si un consum de carburanti de maximum 300 de litri pe lună pentru fiecare vehicul.

(2) Tribunalele au în dotare un număr maxim de 3 autoturisme si un consum de carburanti de maximum 250 de litri pe lună pentru fiecare vehicul.

(3) Judecătoriile au în dotare câte un autoturism si un consum de carburanti de maximum 150 de litri pe lună pentru fiecare vehicul.

(4) Stabilirea numărului de autoturisme pentru fiecare curte de apel si tribunal se face prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 3. - Institutul National de Expertize Criminalistice, Directia Medicală si Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulator au în dotare câte un autoturism si un consum de carburanti de maximum 300 de litri pe lună pentru fiecare vehicul.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Doru Crin Trifoi,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.210.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând autoturismele care vor fi utilizate, potrivit art. 1 alin. (2) din hotărâre,

pentru activitătile specifice ale Ministerului Justitiei

 

Nr. crt.

Autoturisme

Consum de carburanti

- limită maximă -

Activităti specifice

1.

6 autoturisme

350 litri/lună/vehicul

Unitatea de coordonare a Proiectului cadastrului general si publicitătii imobiliare pentru implementarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998

 

1 microbuz

350 litri/lună/vehicul

2.

1 autoturism

350 litri/lună/vehicul

cheltuieli suportate

din venituri extrabugetare

Biroul central de expertize tehnice judiciare, pentru coordonarea, îndrumarea si controlul din punct de vedere administrativ a activitătii de expertiză tehnică judiciară

3.

1 autoturism

350 litri/lună/vehicul

Inspectia generală si audit intern pentru conducerea, îndrumarea si verificarea activitătii privind executarea pedepselor privative de libertate si a măsurilor educative aplicate minorilor, controlul activitătii notarilor publici, precum si coordonarea si controlul activitătii de publicitate a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea cuantumului unor taxe si amenzi în domeniul telecomunicatiilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 14 alin. (3), art. 30 alin. (3), art. 58 alin. (7) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Cuantumul taxelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea valorile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Limitele amenzilor contraventionale prevăzute la art. 58 alin. (1) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificările ulterioare, se actualizează după cum urmează:

a) de la 1.200.000 lei la 12.000.000 lei, în cazul mentionat la lit. a);

b) de la 2.400.000 lei la 24.000.000 lei, în cazul mentionat la lit. b);

c) de la 6.000.000 lei la 60.000.000 lei, în cazul mentionat la lit. c).

Art. 3. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Ion Smeeianu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.212.

 

ANEXA Nr. 1

 

TAXELE DE LICENTĂ

 

Taxele de licentă prevăzute la art. 14 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996 sunt următoarele:

 

1. Retele de telecomunicatii aferente serviciilor de telecomunicatii de bază:

- 1.1. nationale - 12.000.000.000 lei

- 1.2. zonale - 3.600.000.000 lei

- 1.3. locale:

a) urbane - 840.000.000 lei

b) rurale - 60.000.000 lei.

2. Alte retele de telecomunicatii care fac obiectul unei licente:

- 2.1. nationale - 1.200.000.000 lei

- 2.2. zonale - 240.000.000 lei

- 2.3. locale:

a) urbane - 60.000.000 lei

b) rurale - 12.000.000 lei.

3. Servicii de telecomunicatii de bază:

- 3.1. nationale - 6.000.000.000 lei

- 3.2. zonale/urbane - 840.000.000 lei

- 3.3. rurale - 60.000.000 lei.

4. Alte servicii de telecomunicatii care fac obiectul unei licente:

- 4.1. nationale - 360.000.000 lei

- 4.2. zonale/locale - 36.000.000 lei.

 

ANEXA Nr. 2

 

TAXELE DE AUTORIZARE

 

Taxele de autorizare prevăzute la art. 30 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996 sunt următoarele:

1. Retele de telecomunicatii liberalizate:

- 1.1. nationale - 120.000.000 lei

- 1.2. zonale - 36.000.000 lei

- 1.3. locale - 12.000.000 lei.

2. Servicii de telecomunicatii liberalizate:

- 2.1. nationale - 24.000.000 lei

- 2.2. zonale - 12.000.000 lei

- 2.3. locale - 6.000.000 lei.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii decembrie 2001

(perioade de aplicare)

 

În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

 

Banca Natională a României h o t ă r ă s t e :

 

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii decembrie 2001 (perioade de aplicare) sunt:

- 17,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 1,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;

- 1,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 10 decembrie 2001.

Nr. 28.