MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 792         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 decembrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

150. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg si la 10 septembrie 2001 la Bucuresti si modificarea Ordonantei Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii în vederea finantării Proiectului de reconstructie pentru eliminarea efectelor inundatiilor, semnat la Luxemburg la  4 august 2000 si la Bucuresti la 9 august 2000

 

1.194. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminării

 

1.204. - Hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale din municipiul Brasov, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 919/1994

 

1.209. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 30 iulie 2001 si la Washington la 28 august 2001, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

 

1.224. - Hotărâre pentru punerea în aplicare a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.

 

1.225. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 707/2001 privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a garanta un credit extern pentru Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg si la 10 septembrie 2001 la Bucuresti si modificarea Ordonantei Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii în vederea finantării Proiectului de reconstructie pentru eliminarea efectelor inundatiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 si la Bucuresti la 9 august 2000

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii în vederea finantării Proiectului de reconstructie pentru eliminarea efectelor inundatiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 si la Bucuresti la 9 august 2000, aprobată prin Legea nr. 106/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Se aprobă Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg si la 10 septembrie 2001 la Bucuresti, cu privire la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii în vederea finantării Proiectului de reconstructie pentru eliminarea efectelor inundatiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 si la Bucuresti la 9 august 2000, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 97/2000 pentru ratitficarea Contractului de finantare dintre România si Banca

Europeană de Investitii în vederea finantării Proiectului de reconstructie pentru eliminarea efectelor inundatiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 si la Bucuresti la 9 august 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 septembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 106/2001, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“:Art. 2. - (1) Implementarea Contractului de finantare se va realiza de către coordonatorii de proiect, respective Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, pentru suma de 110 milioane EUR, din care 20 milioane EUR pentru unele autorităti publice locale pentru reabilitări, consolidări si amenajări de infrastructură, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru suma de 20 milioane EUR, si Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru suma de 120 milioane EUR.

(2) Ministerul Finantelor Publice, în calitate de reprezentant al Împrumutatului, va încheia acorduri de împrumut subsidiar cu cei 3 coordonatori de proiect, prin care le va delega întreaga autoritate si responsabilitate în realizarea proiectului si în utilizarea sumelor din împrumut.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Contributia României la realizarea Proiectului, inclusiv taxele si impozitele datorate pe teritoriul României, în sumă de 130 milioane EUR, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, inclusiv pentru autoritătile publice locale, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, proportional cu sumele acordate din împrumut.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Rambursarea împrumutului, plata dobânzilor si orice alte costuri aferente împrumutului vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, inclusiv pentru autoritătile publice locale, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2001.

Nr. 150.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generală a Finantelor Publice Externe

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Ro-70060 Bucuresti

România

 

În atentia domnului Serban Epure, director general

Luxembourg, 10 august 2001

 

PRIN POSTĂ

 

Ref.: ROMÂNIA - PROIECTUL DE RECONSRUCTIE PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR

 

CONTRACT DE FINANTARE

din datele de 4, 9 august 2000 dintre România si Banca Europeană de Investitii (“Contract de finantare”)

 

Amendamentul nr. 1

 

Stimate domn,

Ne referim la mesajele din datele de 1 si 7 august 2001, transmise prin fax de domnul Stefan Petrescu, si la discutiile noastre anterioare asupra necesitătii amendării Contractului de finantare în scopul facilitării implementării Proiectului.

Toti termenii definiti în cadrul Contractului de finantare si nedefiniti altfel mai jos vor avea acelasi înteles. Contractul de finantare va fi amendat după cum urmează:

1. În preambul si în paragraful 12.01 denumirea “Ministerul Finantelor” va fi înlocuită cu denumirea “Ministerul Finantelor Publice”.

2. În al doilea paragraf cuvântul “Malta” va fi adăugat după cuvântul “.Cipru”.

3. În al cincilea paragraf si în tot cuprinsul Contractulu de finantare, denumirea “Ministerul Transporturilor” va fi înlocuită cu denumirea “Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei”. Prin urmare, pe tot parcursul contractului prescurtarea “MT” va fi înlocuită cu prescurtarea “MLPTL”.

4. În al cincilea paragraf si pe tot cuprinsul Contractului de finantare denumirea “Ministerul Apelor, Pădurilor si  Protectiei Mediului” va fi înlocuită cu denumirea “Ministerul Apelor si Protectiei Mediului”. Prin urmare, pe parcursul contractului prescurtarea lrMAPPM” va fi înlocuită cu prescurtarea “MAPM”.

5. În al cincilea paragraf vor fi eliminate din textul original cuvintele: luatât MT, cât si MAPPM fiind denumite în continuare coordonatori de Proiect” si vor fi înlocuite cu următoarele cuvinte urmate de punct: “usi Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor”. Va fi introdusă o a doua propozitie după cum urmează: “MLPTL, MAPM si MAAP sunt numite în continuare coordonatori de Proiect”.

6. În subparagraful 1.02 A cuvintele l”130.000.000 EUR (o sută treizeci de milioane euro)” vor fi înlocuite de cuvintele “110.000.000 EUR (o sută zece milioane euro)” si vor fi adăugate următoarele cuvinte: lusi totalul Alocatiei pentru lucrările coordonate de către MAAP nu va depăsi 20.000.000 EUR echivalent (douăzeci milioane euro)”.

7. La punctul d) al subparagrafului 1.04 A, cuvintele “MT si MAPPM” vor fi înlocuite cu cuvintele “.MLPTL, MAPM si MAAP”.

8. În subparagrafele 1.04 C si 1.04 D, după cuvintele “o sută douăzeci de zile” vor fi adăugate următoarele cuvinte în paranteză la (un an în cazul MAAP)”.

9. În paragraful 12.01 după adresa Ministerului Apelor si Protectiei Mediului va fi introdusă următoarea adresă:

“1. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

Bd. Carol nr. 24

Bucuresti

România”

Toti ceilalti termeni si conditii ale Contractului de finantare vor rămâne neschimbati.

Aveti amabilitatea de a ne face cunoscut acordul dumneavoastră cu privire la acest amendament prin semnarea

pe fiecare pagină si contrasemnarea si datarea fiecăruia dintre cele 3 originale ale acestei scrisori în locul indicat mai jos. Aveti, de asemenea, amabilitatea de a ne trimite prin fax o copie si de a ne returna două originale ale scrisorii prin postă.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii

G. Bruch

G. D. Spota

 

De acord în numele României,

Mihai Nicolae Tănăsescu

(Reprezentant autorizat)

 

Bucuresti, 10 septembrie 2001

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminării

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare Consiliul, constituit în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Consiliul are rolul de a implementa principiul egalitătii între cetăteni, prevăzut în Constitutia României, în legislatia internă în vigoare si în documentele internationale la care România este parte.

(3) În exercitarea atributiilor sale Consiliul îsi desfăsoară activitatea în mod independent, fără ca aceasta să fie îngrădită sau influentată de către alte institutii sau autorităti publice.

Art. 2. - (1) Pentru îndeplinirea rolului prevăzut la art. 1 Consiliul exercită următoarele atributii:

a) propune instituirea, în conditiile legii, a unor actiuni sau a unor măsuri speciale pentru protectia persoanelor si categoriilor defavorizate care fie se află pe o pozitie de inegalitate în raport cu majoritatea cetătenilor datorită originii sociale ori unui handicap, fie se confruntă cu un comportament de respingere si marginalizare atunci când acestea nu se bucură de egalitatea sanselor;

b) propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;

c) avizează proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor si a libertătilor, în conditii de egalitate si nediscriminare;

d) colaborează cu autoritătile publice competente în vederea armonizării legislatiei interne cu normele internationale în materia nediscriminării;

e) colaborează cu autoritătile publice, persoanele juridice si persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii, sanctionării si eliminării tuturor formelor de discriminare;

f) urmăreste aplicarea si respectarea, de către autoritătile publice, persoanele juridice si persoanele fizice, a dispozitiilor normative ce privesc prevenirea, sanctionarea si eliminarea tuturor formelor de discriminare;

g) primeste petitii si sesizări privind încălcarea dispozitiilor normative referitoare la principiul egalitătii si nediscriminării, de la persoane fizice, organizatii neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului, alte persoane juridice, institutii publice, le analizează, adoptă măsurile corespunzătoare si comunică răspunsul în termenul prevăzut de lege;

h) colaborează cu organizatiile neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului;

i) elaborează studii si cercetări privind respectarea principiului egalitătii si nediscriminării, pe care le prezintă Guvernului si le dă publicitătii;

j) editează publicatii în materie;

k) constată si sanctionează contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 137/2000;

l) colaborează cu organizatiile similare si cu organizatii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, din alte state, precum si cu organizatiile internationale în materie.

(2) Consiliul exercită orice alte atributii stabilite de Guvern sau de Parlament, prin acte normative, în vederea.prevenirii, sanctionării si eliminării tuturor formelor de discriminare.

Art. 3. - (1) Consiliul este condus de Colegiul director, organ deliberativ.

(2) Colegiul director este compus din presedinte si 6 membri.

Art. 4. - (1) Presedintele este numit si eliberat din functie prin decizia primului-ministru, din rândul membrilor Colegiului director, propusi conform art. 5 alin. (2), (3) si (4). Presedintele Colegiului director are rang de secretar de stat si este salarizat potrivit pct. 1 din anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică.

(2) Presedintele Colegiului director reprezintă Consiliul în relatiile cu tertii.

(3) Presedintele Colegiului director este ordonator principal de credite.

(4) În cazul absentei sau imposibilitătii temporare de a exercita atributiile, presedintele Colegiului director desemnează un membru în calitate de înlocuitor.

Art. 5. - (1) Membrii Colegiului director sunt numiti si eliberati din functie prin decizia primului-ministru si sunt asimilati, din punct de vedere al salarizării, directorului general din ministere.

(2) În vederea numirii membrilor Colegiului director Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul de Interne prezintă primului-ministru câte trei propuneri, cu respectarea prevederilor alin. (4).

(3) Primul-ministru va numi câte un membru din rândul celor trei propusi de către fiecare dintre autoritătile publice prevăzute la alin. (2).

(4) Poate fi numit membru al Colegiului director orice cetătean român care îndeplineste următoarele conditii:

a) este numai cetătean român cu domiciliul în România si are capacitate de exercitiu a drepturilor;

b) este licentiat în drept;

c) nu are antecedente penale si se bucură de o bună reputatie;

d) cunoaste limba română.

(5) La numirea membrilor Colegiului director se va avea în vedere si prezenta unor persoane apartinând minoritătilor nationale sau categoriilor defavorizate.

(6) După numire membrii Colegiului director nu mai reprezintă autoritătile publice care au formulat propunerile privind numirea lor în functie.

(7) Membrii Colegiului director sunt numiti pentru un mandat de 7 ani, care poate fi înnoit o singură dată.

(8) Atributiile membrilor Colegiului director sunt stabilite prin regulament adoptat de Colegiul director.

Art. 6. - (1) Membrii Colegiului director pot fi eliberati din functie de către primul-ministru numai în următoarele cazuri:

a) demisie;

b) expirarea mandatului;

c) incapacitate de muncă, potrivit legii;

d) dacă a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală;

e) dacă nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 5 alin. (4).

(2) În situatia în care împotriva unui membru al Colegiului director se pune în miscare actiunea penală, acesta se consideră suspendat de drept din functie până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti. În acest caz primul-ministru emite o decizie prin care se ia act de suspendarea membrului respectiv. Decizia se comunică de îndată persoanei în cauză. Dacă se constată nevinovătia membrului, suspendarea sa din functie încetează, acesta fiind repus în toate drepturile avute anterior suspendării, si i se vor achita drepturile bănesti de care a fost lipsit.

(3) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. d) calitatea de membru încetează de drept pe data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Art. 7. - (1) Colegiul director lucrează valabil în prezenta a cel putin 4 membri.

(2) Colegiul director adoptă hotărâri, instructiuni si regulamente cu votul favorabil a cel putin 4 membri.

(3) Presedintele Colegiului director emite ordine cu caracter individual.

(4) Instructiunile si regulamentele cu caracter normative se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului este de 50.

(3) Pentru anul 2002 numărul maxim de posturi finantat este de 30.

(4) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileste prin regulament adoptat de Colegiul director.

Art. 9. - (1) Personalul de specialitate al Consiliului are calitatea de functionar public, este salarizat potrivit Legii nr. 40/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cap. I din anexa nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, si îndeplineste o functie care implică exercitiul autoritătii de stat.

(2) Membrii Consiliului pot delega personalului de specialitate al Consiliului calitatea de agent constatator si de organ care aplică sanctiunile pentru contraventiile stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, având competentele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 10. - Cheltuielile curente si de capital necesare functionării Consiliului se suportă integral de la bugetul de stat.

Art. 11. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Guvernul va asigura spatial necesar pentru sediul Consiliului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.194.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii

cuprinse în Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale din municipiul Brasov,

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 919/1994

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 16 alin. (8) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă majorarea valorii totale a obiectivului de investitii “Echilibrare si modernizare retele în sistemul de apă potabilă în municipiul Brasov” din cadrul Programului de dezvoltare a utilitătilor municipale din municipiul Brasov cofinantat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, aprobat  prin Hotărârea Guvernului nr. 919/1994, cu suma de 1.714.680 mii lei în preturi martie 1994 (1 U.S.D. = 1.650 lei), reprezentând valoarea lucrărilor  suplimentare pentru realizarea a 28 de puncte de măsurare a presiunii si a 38,5 km de retele de alimentare cu apă.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face, în proportiile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 919/1994 privind aprobarea studiilor de fezabilitate a unor obiective de investitii din municipiul Brasov, prin actualizarea în conditiile legii a planului de finantare anexă la acordul de împrumut subsidiar si de garantie încheiat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.204.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti

la 30 iulie 2001 si la Washington la 28 august 2001, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 30 iulie 2001  si la Washington la 28 august 2001, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la.23 mai 1994, potrivit căruia data limită de tragere a împrumutului, mentionată la art. II din sectiunea 2.03 din acordul de împrumut, se înlocuieste cu data de 28 februarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.209.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru punerea în aplicare a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (2) si ale art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si ale art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 578/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unor bunuri din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a unitătilor administrativ-teritoriale si în administrarea autoritătilor administratiei publice locale si a altor institutii publice, potrivit pct. I din anexa nr. 1.

(2) Bunurile transmise potrivit alin. (1) în administrarea consiliilor judetene vor fi utilizate de către acestea, de regulă, ca sedii pentru functionarea autoritătilor administratiei publice locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si serviciilor publice comunitare, care urmează să se înfiinteze la nivel teritorial.

 Art. 2. - Se aprobă transmiterea unor bunuri proprietate publică a statului din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea unor institutii publice centrale, potrivit pct. II din anexa nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, preluate în administrare de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 578/2001, în vederea valorificării acestora în conditiile legii.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor care se transmit potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.224.

 

 ANEXA Nr. 1*)

 

I. Lista cuprinzând bunurile care trec din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a unitătilor administrativ-teritoriale si în administrarea autoritătilor administratiei publice locale si a altor institutii publice

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil

 

II. Lista cuprinzând bunurile proprietate publică a statului care se transmit din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea unor institutii publice centrale

 

ANEXA Nr. 2*)

 

LISTA

cuprinzând bunurile care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, rămase în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 707/2001 privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a garanta un credit extern pentru Regia Autonomă

“Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 35 alin. (1) si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 707/2001 privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a garanta un credit extern pentru Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 iulie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să garanteze, în numele si în contul statului, pentru Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”, un credit extern în valoare de 5.118.938.788 yeni japonezi, acordat de Deutsche Bank A.G. London, precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente pentru asigurarea partială a resurselor financiare necesare în vederea executiei lucrărilor de întretinere si reabilitare a drumurilor nationale.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestuia se vor asigura din surse proprii ale Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, bugetul Fondului special al drumurilor publice, precum si din alte surse constituite în conditiile legii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.225.