MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 784         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

680. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucuresti la 27 octombrie 1997

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar

 

949. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucuresti la 27 octombrie 1997

 

681. - Lege pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994

 

Acord de securitate între Guvernul României si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord

 

950. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994

 

684. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2000 privind selectarea si plata specialistilor care prestează servicii de consultantă necesare pentru realizarea programelor PSAL si PIBL finantate de Banca Mondială, a Programului RICOP finantat de Uniunea Europeană, precum si a programelor pentru continuarea acestora

 

978. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2000 privind selectarea si plata specialistilor care prestează servicii de consultantă necesare pentru realizarea programelor PSAL si PIBL finantate de Banca Mondială, a Programului RICOP finantat de Uniunea Europeană, precumsi a programelor pentru continuarea acestora

 

686. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import

 

980. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import

 

687. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice

 

981. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice

 

688. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

 

982. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

 

743. - Legea bugetului de stat pe anul 2002

 

1.058 - Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2002

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 342 din 5 decembrie 2001 cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 40, 42si ale art. 43 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.219. - Hotărâre privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

227. - Circulară privind punerea în circulatie a unei bancnote cu valoarea nominală de 50.000 lei, imprimată pe polimer si a unei monede metalice cu valoarea nominală de 5.000 lei

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucuresti la 27 octombrie 1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea În domeniul militar, semnat la Bucuresti la 27 octombrie 1997.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 680.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar

 

Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia, denumite în continuare părti contractante,

reafirmând atasamentul lor fată de prevederile Tratatului cu privire la relatiile de prietenie, bună vecinătate si cooperare dintre România si Republica Federală Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996,

având în vedere rolul important al colaborării multilaterale dintre cele două tări privind întărirea păcii, securitătii internationale si stabilitătii,

impulsionate de dorinta de a promova o mai mare deschidere în relatiile bilaterale în domeniul militar,

în scopul de a relua relatiile traditionale bune dintre Armata României si Armata Iugoslaviei si de a da o nouă dimensiune acestora,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor dezvolta cooperarea în domeniul militar pe bază de egalitate, interes si încredere reciprocă.

 

ARTICOLUL 2

 

Cooperarea dintre cele două părti contractante potrivit prezentului acord se va realiza în următoarele domenii:

- politica de apărare si de securitate;

- colaborarea dintre structurile Armatei României si ale Armatei Iugoslaviei;

- cercetarea, dezvoltarea, productiasi schimburile comerciale de tehnică militară;

- stiintă militară;

- topografie, cartografie si hidrografie militară;

- legislatie si reglementări în domeniul apărării;

- medicină militară;

- protectie civilă;

- protectia mediului înconjurător;

- istorie militară, publicistică, muzee militare, cultură si sport;

- alte domenii de colaborare militară care vor fi convenite.

 

ARTICOLUL 3

 

Cooperarea dintre cele două părti contractante, prevăzută la art. 2, va fi realizată prin următoarele forme:

- vizite ale ministrilor apărării, ale sefilor statelor majore generale si ale altor reprezentanti de rang înalt;

- vizite ale reprezentantilor unitătilor si marilor unităti, institutiilor militare de învătământ si ai altor structuri ale celor două armate;

- schimb de informatii tehnice, tehnologice si industriale si folosirea capacitătilor stiintifice, tehnice si industriale ale părtilor contractante, pentru dezvoltarea, productia si schimburile comerciale de echipamente si tehnică militară în interesul ambelor părti contractante;

- consultatii, conferinte, colocvii, seminarii si simpozioane pe teme de interes comun;

- instruirea, scolarizarea si specializarea unor reprezentanti ai celor două armate;

- vizite ale navelor si avioanelor de luptă, conform legislatiei ambelor tări;

- participarea cu observatori la aplicatii si exercitii militare;

- schimb de informatii si de documente în domeniul apărării;

- invitatii reciproce la activităti culturale si sportive;

- alte forme de colaborare în domeniul militar, care vor fi convenite.

 

ARTICOLUL 4

 

Aspectele concrete privind cooperarea în domeniile prevăzute în prezentul acord vor fi reglementate prin întelegeri specifice si aranjamente comerciale corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante vor constitui o comisie militară mixtă, denumită în continuare comisie, cu rolul de a urmări îndeplinirea prevederilor prezentului acord si de a propune activităti corespunzătoare organelor competente pentru îndeplinirea, respectiv aplicarea acordului.

Comisia se va întruni de regulă o dată pe an, alternativ în România si în Republica Federală Iugoslavia, iar data si locul la care se va tine sedinta vor fi fixate prin acordul ambelor părti. Agenda sedintei comisiei va fi convenită cu cel putin o lună înaintea întrunirii acesteia.

În conformitate cu prevederile prezentului acord se întocmesc planuri anuale de cooperare.

În acest scop părtile contractante îsi vor trimite propuneri de cooperare cu cel putin două luni înaintea sedintei comisiei.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile contractante se obligă să protejeze informatiile obtinute în timpul cooperării privind realizarea prezentului acord si să nu le transmită unei terte părti fără acordul scris al celeilalte părti contractante.

Nivelul de clasificare a informatiilor nu se poate modifica fără acordul părtii contractante care le-a furnizat.

Informatiile obtinute în cadrul cooperării potrivit prezentului acord nu pot fi folosite în dauna celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile contractante, pe baza principiului reciprocitătii, vor suporta cheltuielile financiare pentru realizarea prezentului acord si a planului anual de cooperare.

Cheltuielile pentru transportul international până la locul convenit în tara care primeste vor fi suportate de partea care trimite.

Cheltuielile pentru hrană, cazare si transportul intern, precum si pentru asistenta medicală în caz de urgentă sau de accidente vor fi suportate de partea care primeste.

Alte cheltuieli care pot apărea în cadrul realizării prezentului acord si care nu sunt pe bază de reciprocitate vor fi stabilite prin aranjamente speciale.

 

ARTICOLUL 8

 

Prevederile prezentului acord nu vor afecta sub nici o formă obligatiile părtilor contractante fată de terte state si nu vor fi interpretate ca fiind îndreptate împotriva acestora.

 

ARTICOLUL 9

 

Orice diferend cu privire la aplicarea sau la interpretarea prezentului acord va fi solutionat de părtile contractante prin consultări în cadrul comisiei, fără a se adresa tribunalelor si arbitrajelor internationale sau unei terte părti.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile contractante pot aduce amendamente si modificări la prezentul acord cu consimtământul reciproc exprimat în scris.

Amendamentele si modificările convenite constituie parte integrantă a prezentului acord si vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 11.

 

ARTICOLUL 11

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notifică si prin care părtile contractante îsi vor comunica reciproc că au fost îndeplinite în acest scop cerintele legale interne ale fiecărei părti contractante.

 

ARTICOLUL 12

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 5 (cinci) ani si se va prelungi automat pe o perioadă de încă 5 (cinci) ani, dacă nici una dintre părtile contractante nu va notifica celeilalte părti contractante în scris, cu cel putin 6 (sase) luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intentia sa de a-l denunta.

În cazul denuntării acordului părtile contractante vor initia consultări pentru rezolvarea activitătilor aflate în curs de desfăsurare.

Semnat la Bucuresti la 27 octombrie 1997, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si sârbă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Victor Babiuc,

ministrul apărării nationale

Pentru Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia, Pavle Bulatovici,

ministrul federal al apărării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii

Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar,

semnat la Bucuresti la 27 octombrie 1997

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucuresti la 27 octombrie 1997, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 949.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României si Organizatia Tratatului

Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul de securitate dintre Guvernul României si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 681.

 

ACORD DE SECURITATE

între Guvernul României si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord*)

 

Guvernul României,

reprezentat de excelenta sa, domnul Constantin Ene, ambasador, functionar permanent de legătură pe lângă NATO, si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, reprezentată de dr. Manfred Wörner, secretar general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord,

având în vedere faptul că România este tară parteneră în Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic (CCNA)/Parteneriatul pentru Pace (PpP),

fiind de acord să se consulte în probleme legate de politică si securitate, să extindă si să intensifice cooperarea în domeniul politic si militar în întreaga Europă,

convinse fiind că o cooperare eficientă în aceste domenii presupune schimbul de informatii sensibile si/sau privilegiate între părti,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile:

(i) vor proteja si vor păstra informatiile si materialele celeilalte părti;

(ii) vor depune toate eforturile pentru a se asigura că, dacă sunt clasificate, astfel de informatii si materiale îsi vor păstra clasificările de securitate stabilite de fiecare parte cu privire la informatiile si materialele provenite de la acea parte si vor păstra astfel de informatii si materiale conform unor standarde convenite de comun acord;

(iii) nu vor utiliza informatiile si materialele schimbate în alte scopuri decât cele prevăzute în cadrul respectivelor programe si al deciziilor si rezolutiilor referitoare la aceste programe;

(iv) nu vor divulga astfel de informatii si materiale unei terte părti fără consimtământul initiatorului.

 

ARTICOLUL 2

 

(i) Guvernul României îsi asumă angajamentul ca toate persoanele cu cetătenie română, care în îndeplinirea sarcinilor lor oficiale necesită sau pot avea acces la informatii ori materiale în cadrul programelor Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic (CCNA) sau Parteneriatului pentru Pace (PpP), să fie verificate corespunzător înainte de a li se acorda acces la astfel de informatii si materiale.

(ii) Procedurile privind verificările de securitate trebuie concepute astfel încât să determine, luând în considerare loialitatea si încrederea care i se poate acorda, ca o persoană să poată avea acces la informatii clasificate fără riscuri pentru securitatea acestor informatii.

 

ARTICOLUL 3

 

Oficiul de Securitate NATO, sub conducerea si în numele secretarului general si al presedintelui Comitetului Militar NATO, actionând în numele Consiliului Nord-Atlantic si al Comitetului Militar NATO si sub autoritatea acestora,

este răspunzător pentru aranjamentele de securitate în ceea ce priveste protectia schimbului de informatii clasificate în cadrul cooperării CCNA/PpP.

 

ARTICOLUL 4

 

Guvernul României va informa Oficiul de Securitate NATO cu privire la autoritatea de securitate cu responsabilităti nationale similare. Între Guvernul României si NATO vor fi stabilite separat aranjamente administrative care vor acoperi, inter alia, standardele reciproce de protectie de securitate pentru informatiile care se vor schimba si legătura dintre autoritatea de securitate a României si Oficiul de Securitate NATO.

 

ARTICOLUL 5

 

Înainte de initierea oricărui schimb de informatii clasificate între Guvernul României si NATO autoritătile de securitate responsabile trebuie să stabilească, în mod reciproc, la un nivel care să statisfacă ambele părti, că partea destinatară este pregătită să protejeze informatiile primite, conform

cerintelor initiatorului.

Drept care reprezentantii sus-mentionati au semnat prezentul acord.

Semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994, în două exemplare originale în limbile engleză si franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Constantin Ene

Pentru Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord,

dr. Manfred Wörner

 


*) Traducere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 950.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2000 privind selectarea si plata specialistilor care prestează servicii de consultantă necesare pentru realizarea programelor PSALsi PIBL finantate de Banca Mondială, a Programului RICOP finantat de Uniunea Europeană, precum si a programelor pentru continuarea acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10 din 29 februarie 2000 privind selectarea si plata specialistilor care prestează servicii de consultantă necesare pentru realizarea programelor PSALsi PIBL finantate de Banca Mondială, a Programului RICOP finantat de Uniunea Europeană, precum si a programelor pentru continuarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 1 martie 2000, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“Ordonantă de urgentă a Guvernului privind selectarea si plata specialistilor care prestează servicii de consultantă necesare pentru realizarea programelor si/sau a proiectelor finantate integral sau partial din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precumsi a programelor pentru continuarea acestora“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Pentru contractarea serviciilor de consultantă necesare pentru realizarea programelor si/sau a proiectelor finantate integral sau partial din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precumsi a programelor pentru continuarea acestora pot fi selectionati specialisti români sau străini, în conformitate cu prevederile finantatorului extern, denumiti în cele ce urmează consultanti.“

3. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

“Art. 11 - La desfăsurarea activitătilor de consultantă prevăzute la art. 1 pot participa specialisti care, prin pregătirea si experienta lor profesională, dovedesc că îndeplinesc conditiile de selectie stabilite prin procedurile finantatorului extern pentru angajare de consultanti.“

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2000 privind selectarea si plata specialistilor care prestează servicii de consultantă necesare pentru realizarea programelor PSALsi PIBL finantate de Banca Mondială, a Programului RICOP finantat de Uniunea Europeană, precum si a programelor pentru continuarea acestora se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2001.

Nr. 684.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2000

privind selectarea si plata specialistilor care prestează servicii de consultantă necesare pentru realizarea

programelor PSALsi PIBL finantate de Banca Mondială, a Programului RICOP finantat de Uniunea Europeană,

precum si a programelor pentru continuarea acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)si ale art. 99 alin. (1) din

Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2000 privind selectarea si plata specialistilor care prestează servicii de consultantă necesare pentru realizarea programelor PSAL si PIBL finantate de Banca Mondială, a Programului RICOP finantat de Uniunea Europeană, precumsi a programelor pentru continuarea acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 978.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2001 privind scutirea de la plata

taxelor vamale a unor bunuri din import

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98 din 21 iunie 2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 29 iunie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2001.

Nr. 686.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din importsi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 980.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor însedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat însedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2001.

Nr. 687.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/1999

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/1999 pentru modificarea Ordonantei  Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 981.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului

nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 99 din 27 august 1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar, emisă în temeiul art. 1 pct. 6 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Articolul 1 alineatul (2) din Ordonanta Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 4 august 1998, se modifică după cum urmează:

«(2) Majorarea capitalului social la aceste societăti comerciale bancare se poate efectua si din rezervele existente în sold la data de 31 decembrie 1997, constituite din influente de curs valutar.»“

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2001.

Nr. 688.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1998 pentru modificarea

Ordonantei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare

la care statul este actionar majoritar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 982.

 

Continuarea în pagina a 2-a