MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 771         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

660. - Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie si colaborare dintre România si Republica Macedonia, semnat la Bucuresti la 30 aprilie 2001

 

Tratat de prietenie si colaborare între România si Republica Macedonia

 

929. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de prietenie si colaborare dintre România si Republica Macedonia, semnat la Bucuresti la 30 aprilie 2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.146. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

1.147. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

1.148. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

1.149. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

1.150. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

1.152. - Hotărâre privind actualizarea valorii taxelor anuale pentru activitătile miniere si a amenzilor contraventionale prevăzute în Legea minelor nr. 61/1998 si în Legea petrolului nr. 134/1995

 

1.155. - Hotărâre pentru modificarea alin. (5) al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 398/2001 privind unele măsuri de redresare financiară a agentilor economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze si minier

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.953. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind mentinerea valabilitătii unor decizii emise de Directia Generală a Vămilor în baza Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997, si a Hotărârii Guvernului nr. 91/2000

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Tratatului de prietenie si colaborare

dintre România si Republica Macedonia, semnat la Bucuresti

la 30 aprilie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Tratatul de prietenie si colaborare dintre România si Republica Macedonia, semnat la Bucuresti la 30 aprilie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 sep tembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 660.

 

TRATAT

de prietenie si colaborare între România si Republica Macedonia

 

România si Republica Macedonia, denumite în continuare părti contractante,

pornind de la relatiile traditionale de prietenie, de la nivelul existent al colaborării dintre popoarele lor, precum si de la convergenta intereselor lor privind pacea si progresul,

convinse de necesitatea de a aseza relatiile dintre state pe valorile general umane ale libertătii, democratiei, pluralismului, solidaritătii si respectării drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor apartinând minoritătilor nationale,

pornind de la importantele transformări economice si politice din cele două state si, în general, din Europa,

reafirmând optiunea lor ireversibilă si obiectivul fundamental comun de integrare în structurile europene si euroatlantice,

reafirmând atasamentul lor fată de obiectivele si principiile Cartei Natiunilor Unite si angajamentele asumate în documentele Consiliului Europei si Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa,

convinse de necesitatea continuării eforturilor în scopul accelerării proceselor democratice si creării unei noi atmosfere de prietenie si cooperare în Europa si, în acest scop, declarându-si hotărârea de a-si aduce contributia la realizarea acestor obiective,

decise să aseze pe o bază solidă relatiile de prietenie si cooperare dintre ele,

au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor dezvolta relatiile bilaterale pe baza prieteniei, încrederii, colaborării si respectului reciproc, în conformitate cu principiile suveranitătii, integritătii teritoriale, egalitătii în drepturi, solidaritătii si demnitătii umane si ale respectului drepturilor si libertătilor fundamentale ale

omului.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante vor actiona împreună pentru transformarea Europei într-un spatiu al convietuirii pasnice si al colaborării dintre popoarele europene si, în acest scop, vor conlucra pentru crearea unor mecanisme eficiente de securitate si cooperare pe continent.

În cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa ele vor sprijini evolutiile politice pasnice, având ca obiective consolidarea statului de drept si a democratiei, înfăptuirea drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului, dezvoltarea relatiilor de prietenie dintre popoare, a colaborării economice, tehnico-stiintifice, culturale si în domeniul protectiei mediului dintre statele europene.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante reafirmă principiul inadmisibilitătii folosirii fortei si a amenintării cu forta în relatiile internationale si subliniază necesitatea solutionării problemelor internationale prin mijloace pasnice.

Părtile contractante vor actiona pentru folosirea mijloacelor de reglementare pasnică a diferendelor prevăzute în Carta Natiunilor Unite, precum si a mecanismelor corespunzătoare.

În contextul european părtile contractante îsi vor aduce contributia la crearea si functionarea eficientă a unor institutii viitoare si a metodelor general acceptate de prevenire si solutionare pasnică a diferendelor.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile contractante vor sprijini înfăptuirea măsurilor de securitate colectivă, adoptate în conformitate cu prevederile cap. VII din Carta Natiunilor Unite.

Dacă una dintre părtile contractante va considera că a apărut o situatie de natură să aducă atingere intereselor sale vitale de securitate, ea se poate adresa celeilalte părti contractante, astfel încât ele să procedeze neîntârziat la consultări în legătură cu această situatie.

În cazul în care apare o situatie care, după opinia unei părti contractante, ar putea constitui o amenintare sau ar pune în pericol securitatea si pacea internatională, părtile contractante se angajează să intre în contact în scopul de a contribui la găsirea unei solutii acceptabile, în conformi-

tate cu principiile Cartei Natiunilor Unite, Actului final de la Helsinki, Cartei de la Paris pentru o nouă Europă si ale Cartei securitătii europene.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante vor coopera la întărirea măsurilor de crestere a încrederii si securitătii în scopul de a contribui la promovarea încrederii si stabilitătii pe continent.

Părtile contractante vor promova cooperarea în domeniul militar, inclusiv contactele si consultările periodice, la nivelurile convenite, între organismele lor militare, precum si cooperarea în cadrul Parteneriatului pentru Pace, organizat sub egida Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, si al altor initiative si structuri regionale de securitate la care participă ambele state.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile contractante vor coopera si se vor sprijini reciproc în eforturile lor de integrare în Uniunea Europeană si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord.

Părtile contractante vor conlucra pentru realizarea unor proiecte de cooperare regională si subregională si a altor forme si structuri de colaborare care să favorizeze accelerarea dezvoltării tărilor participante la acestea, în domeniile de interes comun, ca modalităti complementare ale procesului general de integrare europeană.

Părtile contractante îsi vor extinde relatiile si colaborarea în organizatiile internationale, inclusiv în cele regionale si subregionale.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile contractante au convenit să dezvolte colaborarea economică, industrială, financiară, tehnico-stiintifică si, în acest scop, să stimuleze legăturile de afaceri dintre agentii economici din cele două tări.

Părtile contractante vor sprijini investitiile de capital directe, crearea de societăti mixte, inclusiv cu participarea partenerilor din terte tări, armonizarea prevederilor legale în domeniul economic, pregătirea în comun a specialistilor si a managerilor.

În înfăptuirea programelor de reformă economică din cele două tări părtile contractante subliniază importanta creării spatiului economic unic la nivelul continentului european, precum si însemnătatea deosebită a organizatiilor economice si financiare internationale pentru dezvoltarea echilibrată a economiei mondiale.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile contractante vor acorda o importantă deosebită cooperării în domeniile energiei, transportului si comunicatiilor.

Părtile contractante vor sprijini proiecte de cooperare care urmăresc rezolvarea aspectelor tehnice ale activitătii industriale în aceste domenii.

Părtile contractante vor depune eforturi pentru stabilirea unei cooperări organice în aceste domenii, la nivel european, si vor stimula activităti comune în asemenea proiecte ale institutiilor si agentilor economici din cele două tări.

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile contractante, însufletite de cooperarea si comunicarea culturală de până acum dintre popoarele lor si dorind să contribuie la crearea unui spatiu cultural european, deschis tuturor popoarelor de pe continent, vor favoriza dezvoltarea schimburilor dintre institutii, autorităti locale si cetăteni din cele două tări în domeniile culturii, învătământului si informatiilor.

Părtile contractante vor sprijini încheierea de acorduri între universităti si alte institutii de învătământ, institute de cercetare, institutii de cultură si de difuzare a informatiilor.

Fiecare parte contractantă va facilita posibilitătile de studiere a limbii române si, respectiv, macedonene în institutiile sale de învătământ, conform legislatiei din tara respectivă.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile contractante vor facilita dezvoltarea legăturilor si schimburilor dintre partide politice si organizatii neguvernamentale din cele două tări.

 

ARTICOLUL 11

 

Pornind de la caracterul global al problemelor ocrotirii mediului înconjurător, părtile contractante se vor strădui să promoveze colaborarea lor în acest domeniu si, în acest scop, să încheie un acord bilateral special care să prevadă liniile directoare ale acestei colaborări.

 

ARTICOLUL 12

 

Părtile contractante se obligă să aplice cu bună-credintă cele mai înalte standarde internationale referitoare la protectia identitătii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinând minoritătilor nationale, în conformitate cu prevederile Conventiei-cadru a Consiliului Europei privind minoritătile nationale (1995), ale Documentului Conferintei de la Copenhaga asupra dimensiunii umane a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa (1990), ale Declaratiei Adunării Generale a Organizatiei Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor apartinând minoritătilor nationale, etnice, religioase sau lingvistice (1992), precum si cu alte documente relevante adoptate în cadrul organizatiilor mentionate mai sus. Luând în considerare aceste documente, părtile contractante reafirmă că apartenenta la o minoritate natională este o optiune individuală a acestor persoane si că ele au dreptul să îsi înfiinteze institutii culturale si artistice, organizatii si asociatii stiintifice si alte organizatii si asociatii, în vederea exprimării, păstrării si dezvoltării propriei lor identităti.

Recunoscând că sistemul pluralist al valorilor culturale este o conditie necesară pentru stabilitate în Europa si în special în Europa de Sud-Est, părtile contractante au luat notă, inter alia, de Recomandarea nr. 1.333/1997 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Apartenenta la o minoritate natională nu dispensează persoanele prevăzute la alineatul precedent de obligatiile de a fi loiale statului ai cărui cetăteni sunt si de a respecta legislatia natională a acestuia în conditii egale cu ceilalti cetăteni.

Părtile contractante au convenit să nu permită ca exercitarea dreptului de asociere al acestor persoane să fie folosit împotriva intereselor vreuneia dintre ele.

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile contractante vor dezvolta colaborarea în domeniul juridic si consular pentru facilitarea călătoriilor si vizitelor cetătenilor lor si solutionarea problemelor care decurg din acestea.

Părtile contractante vor coopera pentru prevenirea si combaterea crimei organizate, a coruptiei, terorismului, a traficului de fiinte umane, a traficului ilicit de stupefiante, de arme, de munitii, substante explozive, toxice si radioactive, de opere de artă, precum si a contrabandei.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile contractante au convenit să aibă consultări reciproce, în mod regulat, la niveluri corespunzătoare, asupra problemelor internationale majore, ale securitătii si cooperării în Europa, ale dezvoltării relatiilor bilaterale si asupra oricăror alte probleme de interes reciproc.

Cele două părti contractante vor favoriza contactele dintre parlamente, guverne, precum si dintre autoritătile centrale si locale din cele două tări.

 

ARTICOLUL 15

 

Părtile contractante vor dezvolta cadrul juridic al relatiilor lor bilaterale, în conformitate cu dezvoltările care au loc în structurile economice, sociale si juridice din tările lor, luând în considerare cerintele cooperării dintre ele si tendintele generale din Europa.

 

ARTICOLUL 16

 

Prevederile prezentului tratat nu aduc în nici un fel atingere drepturilor si obligatiilor părtilor contractante în cadrul organizatiilor internationale, precum si în relatiile cu terte state si nu sunt îndreptate împotriva nici unuia dintre aceste state.

 

ARTICOLUL 17

 

Prezentul tratat se încheie pe o durată de 20 de ani.

Tratatul va fi supus ratificării, în conformitate cu procedurile legale ale fiecăreia dintre părtile contractante, si va intra în vigoare în a 30-a zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare.

Validitatea tratatului se va prelungi automat de fiecare dată pe noi perioade de 5 ani, dacă nici una dintre părtile contractante nu va notifica, în scris, celeilalte părti contractante hotărârea sa de a-l denunta, cu cel putin un an înaintea expirării perioadei respective de valabilitate.

Semnat la Bucuresti la 30 aprilie 2001, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si macedoneană, ambele texte având aceeasi valoare.

 

Pentru România,

Ion Iliescu,

presedinte

Pentru Republica Macedonia,

Boris Trajkovski,

presedinte

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de prietenie si colaborare dintre România si Republica Macedonia, semnat la Bucuresti

la 30 aprilie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Tratatului de prietenie si colaborare dintre România si Republica Macedonia, semnat la Bucuresti la 30 aprilie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 929.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în sumă totală de 188.830.000 lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, unui număr de 112 familii si persoane din judetul Iasi, prevăzute în anexa

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 1.146.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Suma acordată

(lei)

1.

Ichim Leonide

satul Solonet, comuna Bivolari

5.000.000

2.

Rosca Elena

satul Costuleni, comuna Costuleni

5.000.000

3.

Mandache Dumitru

satul Cârjoaia, comuna Cotnari

5.000.000

4.

Munteanu Elena

satul Cârjoaia, comuna Cotnari

5.000.000

5.

Onofrei Stefan

satul Cârjoaia, comuna Cotnari

5.000.000

6.

Alexa Mihai

satul Horodistea, comuna Cotnari

300.000

7.

Rotar T. Dumitru

satul Cozmesti, comuna Cozmesti

5.000.000

8.

Mititiuc V. Ion

satul Maxut, comuna Deleni

5.000.000

9.

Raileanu N. Maria

satul Deleni, comuna Deleni

5.000.000

10.

Antoche Elena

satul Brădicesti, comuna Dolhesti

600.000

11.

Bogdan Mihai

satul Pietris, comuna Dolhesti

400.000

12.

Brîndusa Margareta

satul Pietris, comuna Dolhesti

400.000

13.

Calora D. Ioana

satul Pietris, comuna Dolhesti

400.000

14.

Capmare Adrian

satul Pietris, comuna Dolhesti

400.000

15.

Călin Vasile

satul Pietris, comuna Dolhesti

600.000

16.

Chiriac Lucian

satul Pietris, comuna Dolhesti

400.000

17.

Colta Benone

satul Pietris, comuna Dolhesti

1.600.000

18.

Colta Emilia

satul Pietris, comuna Dolhesti

830.000

19.

Dura Filomita

satul Pietris, comuna Dolhesti

1.180.000

20.

Faur Miron

satul Pietris, comuna Dolhesti

330.000

21.

Lucan Elisabeta

satul Pietris, comuna Dolhesti

330.000

22.

Lungu Ion

satul Pietris, comuna Dolhesti

330.000

23.

Năstase Maria

satul Pietris, comuna Dolhesti

500.000

24.

Postu Maria

satul Pietris, comuna Dolhesti

600.000

25.

Simionică D. Ionel

satul Pietris, comuna Dolhesti

1.200.000

26.

Simionică Dumitru

satul Pietris, comuna Dolhesti

830.000

27.

Simionică Stefan

satul Pietris, comuna Dolhesti

500.000

28.

Stîngaciu Versavia

satul Pietris, comuna Dolhesti

410.000

29.

Stoian Costică

satul Pietris, comuna Dolhesti

400.000

30.

Stratan Constantin

satul Pietris, comuna Dolhesti

300.000

31.

Apetrei Mihai

satul Bâcu, comuna Ipatele

1.200.000.

32.

 Apostol Mihai

satul Bâcu, comuna Ipatele

500.000

33.

Butnaru Constantin

satul Bâcu, comuna Ipatele

2.100.000

34.

Ciumala I. Costică

satul Bâcu, comuna Ipatele

700.000

35.

Ciumala Janica

satul Bâcu, comuna Ipatele

100.000

36.

Cosarcă Gheorghe

satul Ipatele, comuna Ipatele

700.000

37.

Dascălu Daniel

satul Bâcu, comuna Ipatele

400.000

38.

Deleanu Vasile

satul Ipatele, comuna Ipatele

5.000.000

39.

Dumitrascu Lenuta

satul Bâcu, comuna Ipatele

2.500.000

40.

Fandarac Angela

satul Alexesti, comuna Ipatele

5.000.000

41.

Iovu Emil

satul Ipatele, comuna Ipatele

5.000.000

42.

Sion Ecaterina

satul Alexesti, comuna Ipatele

4.000.000

43.

Ursu Vasile

satul Bâcu, comuna Ipatele

2.500.000

44.

Vacariu Ileana

satul Bâcu, comuna Ipatele

2.250.000

45.

Vieru Elena

satul Bâcu, comuna Ipatele

2.500.000

46.

Ciobanu Ileana

satul Bogonos, comuna Letcani

1.000.000

47.

Gribincea V. Mircea

satul Bogonos, comuna Letcani

5.000.000

48.

Bulancea Romeu

satul Strunga, comuna Strunga

1.700.000

49.

Crismatuc Gheorghe

satul Strunga, comuna Strunga

5.000.000

50.

Dumitru V. Constantin

satul Fedeleseni, comuna Strunga

1.800.000

51.

Serban Ioan

satul Strunga, comuna Strunga

5.000.000

52.

Alexandru Anica

Orasul  Târgu Frumos, str. Pieptănari nr. 51C

450.000

53.

Aparaschivei Dumitru

Orasul  Târgu Frumos, str. Pieptănari nr. 12

2.850.000

54.

Avădanei Maria

Orasul  Târgu Frumos, str. George Cosbuc nr. 30

550.000

55.

Borcea Aneta

Orasul  Târgu Frumos, str. Pieptănari nr. 6

1.600.000

56.

Călin Aurel

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 97

460.000

57.

Călin Aurora

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 97

2.580.000

58.

Călin Constantin

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 60

1.100.000

59.

Călin Elena

Orasul  Târgu Frumos, Str. Buznei nr. 4

460.000

60.

Călin Maria

Orasul  Târgu Frumos, Str. Buznei nr. 4

300.000

61.

Călin Mihai

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 55

610.000

62.

Chiriac Dumitru

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 12

1.180.000

63.

Clanetaru Dănut

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 62

3.170.000

64.

Clanetaru Gheorghe

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 62

940.000

65.

Clanetaru Maria

Orasul  Târgu Frumos, str. Nicolae Bălcescu nr. 11A

620.000

66.

Clanetaru Vasile

Orasul  Târgu Frumos, str. Nicolae Bălcescu nr. 19

1.100.000

67.

Cobzariu Petrică

Orasul  Târgu Frumos, Str. Buznei nr. 4

400.000

68.

Cobzaru Anica

Orasul  Târgu Frumos, str. George Cosbuc nr. 57

450.000

69.

Cobzaru Gheorghe

Orasul  Târgu Frumos, str. George Cosbuc nr. 57

1.020.000

70.

Cobzaru Ion

Orasul  Târgu Frumos, Str. Buznei nr. 4 (51A)

450.000

71.

Corobută Petru

Orasul  Târgu Frumos, str. Pieptănari nr. 10

660.000

72.

Cretu Ioan

Orasul  Târgu Frumos, str. Pieptănari nr. 17

2.380.000

73.

Cretu Marin

Orasul  Târgu Frumos, str. George Cosbuc nr. 51

2.200.000

74.

Cretu Mihai

Orasul  Târgu Frumos, Str. Eternitătii nr. 4A

2.000.000

75.

Cretu Soltana

Orasul  Târgu Frumos, str. Dr. Bors nr. 16

2.200.000

76.

Cretu Vasile

Orasul  Târgu Frumos, str. George Cosbuc nr. 51

1.700.000

77.

Durca Vasile

Orasul  Târgu Frumos, str. George Cosbuc nr. 51

2.400.000

78.

Feodorov Fecla

Orasul  Târgu Frumos, str. Gospodari nr. 32

1.580.000

79.

Florean Mihai

Orasul  Târgu Frumos, str. George Cosbuc nr. 51

1.500.000

80.

Hochin Vasile

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 58

750.000

81.

Ioan Udilă Neculai

Orasul  Târgu Frumos, str. Pieptănari nr. 2

460.000

82.

Ioan Veronica

Orasul  Târgu Frumos, str. George Cosbuc nr. 39

3.700.000

83.

Ion Daniel

Orasul  Târgu Frumos, str. George Cosbuc nr. 17

500.000

84.

Ion Petru

Orasul  Târgu Frumos, str. Tudor Vladimirescu nr. 20

1.060.000

85.

Ivanov Capitolina

Orasul  Târgu Frumos, str. Bogdan Vodă nr. 15

1.100.000

86.

Lemnariu G. Ioan

Orasul  Târgu Frumos, Str. Râpei nr. 4A

1.700.000

87.

Manole Ioan

Orasul  Târgu Frumos, Str. Nucăriei nr. 10

1.500.000

88.

Moisa Ion

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 123

1.900.000

89.

Moise Aneta

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 110

1.720.000

90.

Moise Elena

Orasul  Târgu Frumos, str. George Cosbuc nr. 59

960.000

91.

Motan Maura

Orasul  Târgu Frumos, Str. Eternitătii nr. 30

800.000

92.

Pandele Dobos

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 114

960.000

93.

Pandeli Ioan

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 41

900.000

94.

Radu Liliana

Orasul  Târgu Frumos, str. George Cosbuc nr. 55

3.000.000

95.

Răducanu Dumitru

Orasul  Târgu Frumos, str. George Cosbuc nr. 34

1.510.000

96.

Roman Profira

Orasul  Târgu Frumos, str. George Topârceanu nr. 23

580.000

97.

Savici Ioan

Orasul  Târgu Frumos, str. Măicuta nr. 21

1.200.000

98.

Stoica Dumitru

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 130

1.000.000

99.

Stoica Petru

Orasul   Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 41

900.000

100.

Stoica Vasile

Orasul  Târgu Frumos, Str. Unirii nr. 19

750.000

101.

Serban Comanita

Orasul  Târgu Frumos, Str. Râpei nr. 2 1.

400.000

102.

Serban Mihai

Orasul  Târgu Frumos, Str. Râpei nr. 2A

1.920.000

103.

Tănase Vasile

Orasul  Târgu Frumos, Str Buznei nr. 8

2.330.000

104.

Turca Vasile

Orasul  Târgu Frumos, str. George Cosbuc nr. 53

2.310.000

105.

Turcă Paraschiva

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 101

860.000

106.

Udilă Constantin

Orasul  Târgu Frumos, str. Pieptănari nr. 13A

1.560.000

107.

Udilă Constantin

Orasul  Târgu Frumos, str. Pieptănari nr. 6A

1.680.000

108.

Udilă Costache

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 139

700.000

109.

Udilă Florica

Orasul  Târgu Frumos, str. Pieptănari nr. 5

1.550.000

110.

Udilă Ion

Orasul  Târgu Frumos, Str. Unirii nr. 7

1.750.000

111.

Udilă Maria

Orasul  Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 143

1.300.000

112.

Udilă Maricica

Orasul  Târgu Frumos, str. Tudor Vladimirescu nr. 20

820.000

TOTAL:

188.830.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în sumă totală de 270,5 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, familiilor din judetul Hunedoara prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 1.147.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Suma acordată

(lei)

1.

Barca Maria

Municipiul Hunedoara, str. Traian bl. T 4, ap. 33

2

2.

Birau Maria Margareta

Municipiul Hunedoara, Str. Independentei, bl. 1, ap. 99

5

3.

Chereji Irina Mioara

Municipiul Hunedoara, Str. Prutului bl. C13, ap. 27

4

4.

Domokos Agneta

Municipiul Hunedoara, str. Traian Vuia bl. X2-2, ap. 13

2,5

5.

Ferenkz Iosif Csaba

Municipiul Hunedoara, str. Traian bl. T 4, ap. 11

1

6.

Lacatus Ana

Municipiul Hunedoara, str. Pestisu Mare bl. 199

3

7.

Laslau Iovita

Municipiul Hunedoara, str. Traian bl. 2 bis, ap. 54

3,5

8.

Mailat Mariana

Municipiul Hunedoara, str. Viorele bl. 10, ap. 54

2

9.

Malea Ana

Municipiul Hunedoara, Str. Munteniei nr. 4, bl. V3, ap. 34

5

10.

Pistinciuc Lăcrămioara

Municipiul Hunedoara, Str. Strandului bl. L 2, ap. 59

3

11.

Posa Angela

Municipiul Hunedoara, Str. Independentei bl. 29, ap. 43

5

12.

Szatoika Carmen Angela

Municipiul Hunedoara, Str. Prutului bl. D1-4, ap. 2

3

13.

Szekeres Emilia

Municipiul Hunedoara, Str. Independentei bl. 29, ap. 78

2,5

14.

Voicu Eugenia

Municipiul Hunedoara, Str. Rozelor nr. 1, bl. 31, ap. 2

3

15.

Beke Gyongyver

Municipiul Hunedoara, Str. Muresului bl. G 2, ap. 11

3,5

16.

Cazan Constantin

Municipiul Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu bl. G 2, ap. 92

1,5

17.

Caldarar Estera

Municipiul Hunedoara, str. Dorobanti ap. 29

3,5

18.

Caprar Cornelia

Municipiul Hunedoara, str. Traian Vuia bl. Z2-2, ap. 38

3,5

19.

Citu Ionel Florin

Municipiul Hunedoara, Str. Trandafirilor bl. 14, ap. 67

1

20.

Chereji Florica

Municipiul Hunedoara, Str. Prutului bl. C1-3, ap. 27

3,5

21.

Ciolea Marieta Veronica

Municipiul Hunedoara, Str. Independentei bl. 29, ap. 41

4

22.

Ciurar Rodica

Municipiul Hunedoara, str. Voicu Cneazu bl. 46

3

23.

Costea Cattuta

Municipiul Hunedoara, bd. Dacia bl. 40, ap. 55

4

24.

Cotovanu Dinu Victor

Municipiul Hunedoara, Str. Prutului bl. C1-4, ap. 31

2

25.

Faghiura Ioana

Municipiul Hunedoara, Str. Rândunicii bl. 27, ap. 120

5

26.

Luca Silvia Maria

Municipiul Hunedoara, Str. Strandului bl. H, ap. 88

3

27.

Lupascu Daniela

Municipiul Hunedoara, str. Traian Vuia bl. Z2-1, ap. 43

4

28.

Marginean Vasile

Municipiul Hunedoara, str. Răcăstie bl. 56

4

29.

Patulea Tanase

Municipiul Hunedoara, Str. Voinii ap. 9

1

30.

Stan Anghel

Municipiul Hunedoara, bd. Dacia bl. 42, ap. 23

4

31.

Stefan Viorel

Municipiul Hunedoara, bd. Dacia bl. G2, ap. 17

1

32.

Varga Mariana

Municipiul Hunedoara, str. Batiz bl. L3, ap. 1

2,5

33.

Albu Lucretia

Municipiul Deva, str. Scărisoara bl. 16, ap. 41

2

34.

Cegau Stefan

Municipiul Deva, Aleea Motilor bl. 3, ap. 407

1

35.

Giurgiu Veronica

Municipiul Deva, str. Mihai Eminescu bl. 44, ap. 56

2

36.

Kozak Rozalia

Municipiul Deva, str. Titu Maiorescu nr. 24, ap. 7

5

37.

Rist Rozalia

Municipiul Deva, str. Mărăsti bl. D6, ap. 55

1

38.

Savu Constantin

Municipiul Deva, str. Nicolae Bălcescu bl. 10, ap. 18

2

39.

Staraminescu Virginia

Municipiul Deva, str. Mărăsti bl. 13, ap. 39

2

40.

Zimbran Daniela Carmen

Municipiul Deva, str. Mihai Viteazul bl. E24A, ap. 28

2

41.

Dănilă Elena

Comuna Teliuc, str. Viorele nr. 4

5

42.

Luca Dionisi

satul Boz, comuna Brănisca

2

43.

Alb Nistor

satul Serel nr. 113, comuna Pui

4,5

44.

Csubica Maria

satul Serel nr. 5, comuna Pui

3,5

45.

Dumitru Vasile

satul Serel nr. 62A, comuna Pui

4

46.

Enescu Cornel Sorin

satul Râu Bărbat nr. 58, comuna Pui

3,5

47.

Gherman Florentina Adi

satul Galati nr. 17, comuna Pui

3

48.

Idulescu Avram

satul Serel nr. 27A, comuna Pui

2,5

49.

Loza Romulus

satul Serel nr. 83, comuna Pui

3,5

50.

Pop Laura Angelica

satul Băiesti nr. 4, comuna Pui

4

51.

Popa Violina Mesia

satul Hobita, comuna Pui

3,5

52.

Prodan Galenia Lacrima

satul Galati nr. 8, comuna Pui

3

53.

Stanciu Constantin

satul Hobita nr. 15, comuna Pui

3

54.

Vulc Adrian

satul Băiesti nr. 4, ap. 2, comuna Pui

3,5

55.

Mirzacu Ion

Comuna Ghelari, Str. Muncii bl. 5, ap. 9

2

56.

Ionas Olivia

satul Roscani, comuna Dobra

1

57.

Putuca Dorin Eugen

satul Mihăileni nr. 83, comuna Buces

5

58.

Stanciu Gheorghe Marin

satul Curechiu nr. 20, comuna Bucuresci

1

59.

Talpa Doina

satul Pojoga nr. 98, comuna Zam

3,5

60.

Bratima Gheorghe

Municipiul Brad, satul Gura Barza, Str. Zarandului bl. 4, ap. 12

3

61.

Rovinar Elena

Municipiul Brad, str. 9 Mai bl. 2, ap. 6

3

62.

Szolosi Maria Elena

Localitatea Lupeni, str. Gh. Sincai bl. 2, ap. 160

5

63.

Tomus Rodica

Localitatea Lupeni, str. Bărbăteni bl. 23, ap. 49

5

64.

But Vasile

Localitatea Lupeni, Str. Parângului bl. A5, ap. 44

2,5

65.

Dodi Mariana

Localitatea Lupeni, str. Bărbăteni bl. 22, ap. 17

2

66.

Hirlet Andrei

Localitatea Lupeni, Str. Păcii bl. 47, ap. 10

3

67.

Hirlet Claudiu Cristian

Localitatea Lupeni, Str. Vâscozei bl. 6, ap. 26

1,5

68.

Feher Ioan

Localitatea Petrila, Str. Prundului nr. 5

5

69.

Blag Eugen

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 14, ap. 1

5

70.

Forastenie Gheorghită

Municipiul Petrosani, Str. Funicularului nr. 28

1

71.

Marmareanu Viorica

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 46, ap. 2

4

72.

Mihaila Nicu

Municipiul Petrosani, Str. Progresului nr. 4, ap. 1

5

73.

Petrariu Costica Mircea

Municipiul Petrosani, str. Cuza Vodă nr. 48, ap. 2

5

74.

Staicu Constantin

Municipiul Petrosani, Bd. Aviatorilor bl. 10, ap. 17

5

75.

Vîlcovici Ion

Municipiul Petrosani, Aleea Poporului bl. 6, ap. 29

5

76.

Avram Georgeta

Localitatea Vulcan, Aleea Pajistei bl. B 52, ap. 24

1,5

77.

Baluta Floarea

Localitatea Vulcan, str. Nicolae Titulescu nr. 25, bl. E sud, ap. 10

1

78.

Bejan Mircea Dorin

Localitatea Vulcan, str. Mihai Viteazul bl. 3, ap. 32

1

79.

Cosma Domnica

Localitatea Vulcan, Str. Muncii bl. 4a, ap. 2

1

80.

Constantin Mihaela

Localitatea Vulcan, str. Mihai Viteazul bl. D 2, ap. 20

3

81.

Cruceru Mihai Ovidiu

Localitatea Vulcan, str. Mihai Viteazul nr. 28, bl. 19, ap. 25

3,5

82.

Dascălu Maria

Localitatea Vulcan, str. St. O. Iosif bl. 3, ap. 26

2

83.

Danca Melania Maria

Localitatea Vulcan, Aleea Muncii nr. 14, bl. 2 a, ap. 1

2,5

84.

Gabor Peter

Localitatea Vulcan, Aleea Pajistei bl. 5, ap. 19

4,5

85.

Jimblan Ioana

Localitatea Vulcan, Aleea Muncii nr. 12, bl. 49, ap. 5

1

86.

Lakatos Berta

Localitatea Vulcan, str. Teodora Lucaciu bl. 1, ap. 11

1

87.

Rus Reghina

Localitatea Vulcan, str. Traian bl. 8 A, ap. 11

3

88.

Szakacs Iuliana

Localitatea Vulcan, Str. Republicii bl. S 63, ap. 45

1,5

89.

Simonca Eugenia

Localitatea Vulcan, str. Izvor nr. 15, ap. 1

2

90.

Vas Elisabeta Laura

Localitatea Vulcan, str. Nicolae Titulescu bl. 20 A53, ap. 1

1,5

91.

Ilie Daniela

Localitatea Vulcan, Str. Platoului nr. 8, bl. 29, ap. 6

2,5

92.

Lapadus Elena

Localitatea Vulcan, Str. Muncii nr. 10, bl. 10, ap. 2

1,5

TOTAL:

270,5

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă în sumă de 25 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, familiei domnului Ghica Petru cu domiciliul în -Municipiul Bucuresti, aleea Nehoiu nr. 10, bl. F-6, ap. 66, sectorul 4.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 1.148.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările si completările ulterioare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 275,5 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, familiilor si.persoanelor singure din judetele Alba, Arad, Bihor, Botosani, Dâmbovita, Satu Mare, Teleorman, Vâlcea, Tulcea si din Municipiul Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 1.149.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Suma acordată

(lei)

1.

Cosu Maria

Comuna Crăciunelu de Jos, str. Tudor Vladimirescu nr. 20, judetul Alba

5

2.

Sonnenschein Iosif

satul Sâmpetru German, comuna Secusigiu, judetul Arad

2

3.

Borut Florica

Municipiul Oradea, str. Traian Lalescu nr. 39, bl. B1 PB1, et. 2, ap. 11, judetul Bihor

20

4.

Crap Cătălina

Municipiul Botosani, str. Nicolae Iorga nr. 27, bl. 27, sc. C, ap. 1, judetul Botosani

30

5.

Vasiliu Luminita

Localitatea Fieni, Str. Vilelor bl. 22, et. 2, ap. 10, judetul Dâmbovita

10

6.

Matesan Gheorghe

satul Stâna nr. 286, comuna Socond, judetul Satu Mare

13,5

7.

Nicolae Gheorghe

Comuna Lisa, judetul Teleorman

10

8.

Predatu Cecilia

satul Beciu, comuna Plopii Slăvitesti, judetul Teleorman

5

9.

Preda Radu

Comuna Sfintesti, judetul Teleorman

10

10.

Radulea Florin

Localitatea Baia, Str. Republicii bl. A, sc. A, et. 4, ap. 20, judetul Vâlcea

5

11.

Silvestru Valentin

Comuna Sarichioi, judetul Tulcea

5

12.

Preda Ion

Municipiul Bucuresti, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 27- D, bl. PM-76, et. 6, ap. 39, sectorul 3

5

13.

Cernea Stefania

Municipiul Bucuresti, bd. Camil Ressu nr. 35, bl. N 5, sc. 5, et. 7, ap. 217, sectorul 3

5

14.

Mocanu Petra

Municipiul Bucuresti, Str. Mohorului nr. 8, bl. 14, ap. 21, sectorul 6

7

15.

Adam Florin

Municipiul Bucuresti, str. Petre Ispirescu nr. 14, bl. P22 C, ap. 27, sectorul 5

5

16.

Nărtea Stefana

Municipiul Bucuresti, str. Valea Sadului nr. 20, sectorul 3

5

17.

Gheorghe Aurelia

Municipiul Bucuresti, str. Răcari nr. 51, bl. 70, et. 1, ap. 60, sectorul 3

5

18.

Dobrică Constandache

Municipiul Bucuresti, str. Soldat Ene Modoran nr. 6, bl. M94, sc. 3, ap. 146, sectorul 5

5

19.

Petrovici Cristiana

Municipiul Bucuresti, Str. Iazului nr. 3A, sectorul 5

3

20.

Nădejde Gheorghe

Municipiul Bucuresti, Str. Mărgeanului nr. 6A, bl. M69, sc. 1, ap. 2, sectorul 5

7

21.

Florea Lidia

Municipiul Bucuresti, Str. Dumbrava Nouă nr. 3, bl. M 28, sc. 2, ap. 103, sectorul 5

5

22.

Ionită Stefan

Municipiul Bucuresti, str. Radu de la Afumati nr. 27, sectorul 2

10

23.

Sterea Angela

Municipiul Bucuresti, str. George Georgescu nr. 27, sectorul 4

5

24.

Dabija Maria

Municipiul Bucuresti, str. Petre Ispirescu nr. 14, bl. P22C, ap. 30, sectorul 5

5

25.

Ruxanda Elena

Municipiul Bucuresti, str. Opanez nr. 11, bl. 77, sc. 1, ap. 4, sectorul 2

3

26.

Bindatiu Elena

Municipiul Bucuresti, aleea Sinaia nr. 20, bl. 84B, et. 3, ap. 83, sectorul 2

3

27.

Moga Maria

Municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr. 30, ap. 4, sectorul 1

5

28.

Kuliniak Elena

Municipiul Bucuresti, str. Caragea Vodă nr. 6, ap. 2, sectorul 1

3

29.

Florea Georgiana

Municipiul Bucuresti, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 29A, bl. PM78, et. 7, ap. 45, sectorul 3

12

30.

Dumitru Cornelia

Municipiul Bucuresti, aleea Ciucea nr. 45, bl. P20, et. 4, ap. 13, sectorul 3

3

31.

Gheorghe Elena

Municipiul Bucuresti, Calea Mosilor nr. 90, sectorul 3

3

32.

Văleanu Alina Gabriela

Municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 184, bl. G, et. 2, ap. 105, sectorul 6

10

33.

Constantin Ficuta

Municipiul Bucuresti, str. Zboina Neagră nr. 2, bl. 81, ap. 11, sectorul 6

10

34.

Enache Lucretia

Municipiul Bucuresti, Str. Veteranilor nr. 1-5, bl. 7, et. 1, ap. 18, sectorul 6

5

35.

Perianu Rada

Municipiul Bucuresti, Str. Lavandei nr. 9, bl. P28, sc. 3, ap. 34, sectorul 6

5

36.

Malancu Alexandrina

Municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 73, bl. 3, ap. 348, sectorul 6

3

37.

Sfartz Maria

Municipiul Bucuresti, str. Valea Oltului nr. 10, bl. A27, ap. 17, sectorul 6

3

38.

Ciubotaru George

Municipiul Bucuresti, aleea Băiut nr. 4, bl. C7bis, et. 10, ap. 120, sectorul 6

10

39.

Mihalache Niculae

Municipiul Bucuresti, Aleea Livezilor nr. 33, bl. 9, sc. 1, ap. 20, sectorul 5

7

40.

Bulgaru Valentina

Municipiul Bucuresti, str. Petru Poni nr. 18, sectorul 1

3

TOTAL:

275,5.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările si completările ulterioare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 190,5 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, familiilor si persoanelor singure din judetele Alba, Brăila, Buzău, Mehedinti, Neamt, Sălaj, Teleorman si din Municipiul Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 1.150.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Suma acordată

(lei)

1.

Macavei Maria

Municipiul Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 19, bl. 15, ap. 3, judetul Alba

5

2.

Buricea Marian

Municipiul Brăila, Aleea Policlinicii bl. G13, sc. 1, ap. 108, judetul Brăila

5

3.

Burlacu Ginu Dragomir

satul Plostina, comuna Lopătari, judetul Buzău

7

4.

Karacsony Herman

Municipiul Orsova, Str. Marinarilor nr. 4, sc. C, ap. 20, judetul Mehedinti

5

5.

Chelariu Paulina

Orasul Târgu-Neamt, str. Mărăsesti bl. 14, ap. 10, judetul Neamt

20

6.

Gal Nicolae

Orasul Cehu Silvaniei, str. Gh. Pop de Băsesti bl. SMA, ap. 6, judetul Sălaj

3,5

7.

Dinicu Constantin

Comuna Gratia, judetul Teleorman

10

8.

Simion Magdalena

Comuna Scrioastea, judetul Teleorman

10

9.

Atanasiu Elena

Municipiul Bucuresti, bd. Magheru nr. 34, sc. A, et. 7, ap. 48, sectorul 1

5

10.

Caraliu Dumitra

Municipiul Bucuresti, str. Petru Maior nr. 10, ap. 1, sectorul 1

10

11.

Cobzaru Lenuta Daniela

Municipiul Bucuresti, Str. Solzilor nr. 7, sectorul 1

5

12.

Durla Maria

Municipiul Bucuresti, str. Tolstoi nr. 5, sc. B, et. 2, ap. 12, sectorul 1

15

13.

Gherasim Dănut

Municipiul Bucuresti, str. Serg. Lătea Gheorghe nr. 7, bl. C73, sc. 2, et. 8, ap. 102, sectorul 6

10

14.

Matei Ioana

Municipiul Bucuresti, Calea Vitan nr. 223, bl. 3, sc. 2, et. 9, ap. 101, sectorul 3

5

15.

Neculai Victoria

Municipiul Bucuresti, aleea Cetătuia nr. 6, sc. 3, ap. 185, sectorul 6

5

16.

Niculescu Marin

Municipiul Bucuresti, str. Lucretiu Pătrăscanu nr. 8, bl. G3, sc. 1, et. 1, ap. 55, sectorul 3

5

17.

Puican Elena

Municipiul Bucuresti, Bd. Constructorilor nr. 29, bl. 29, sc. F, ap. 114, sectorul 6

3

18.

Popa Zenovia Ana

Municipiul Bucuresti, bd. Ghencea nr. 30, bl. C76, sc. B, et. 9, ap. 75, sectorul 6

10

19.

Rizea Fănică

Municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, sc. A, ap. 10, sectorul 1

10

20.

Sârbu Sarmiza

Municipiul Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 311-313, bl. SB1, ap. 50, sectorul 3

5

21.

Tiglitu Nicolae

Municipiul Bucuresti, Drumul Timonierului nr. 17, bl. 2, sc. 5, et. 3, ap. 181, sectorul 6

3

22.

Zaharia Florica Carmen

Municipiul Bucuresti, str. Breaza nr. 5, bl. V 22 b, sc. 2, et. 3, ap. 37, sectorul 3 -

7

23.

Cerneanu Georgeta

Municipiul Bucuresti, str. Izvorul Muresului nr. 10, bl. 10, sc. E, et. 4, ap. 49, sectorul 4 7

 

24.

Trandafir Ioana

Municipiul Bucuresti, Str. Vigoniei nr. 4, bl. 9, sc. 6, et. 5, ap. 182, sectorul 5

5

25.

Simionescu Lica

Municipiul Bucuresti, Aleea Livezilor nr. 39, bl. 33, sc. 1, et. 1, ap. 102, sectorul 5

5

26.

Codăus Rodica

Municipiul Bucuresti, str. Caporal Ilina nr. 6, bl. 14, sc. 3, ap. 156, sectorul 5

5

27.

Pandele Tudora

Municipiul Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 19, sectorul 1

5

TOTAL:

190,5

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii taxelor anuale pentru activitătile miniere

si a amenzilor contraventionale prevăzute în Legea minelor nr. 61/1998

si în Legea petrolului nr. 134/1995

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 30 alin. (5) si ale art. 43 alin. (4) din Legea minelor nr. 61/1998, precum si ale art. 40 alin. 2 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Valoarea taxelor anuale pentru activitătile miniere prevăzute la art. 30 alin. (2), (3) si (4) din Legea minelor nr. 61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 16 martie 1998, se actualizează după cum urmează:

a) 14.000 lei/km 2 în cazul taxei anuale pentru activitatea de prospectiune;

b) 56.000 lei/km 2 în cazul taxei anuale pentru activitatea de explorare;

c) 14.000.000 lei/km 2 în cazul taxei anuale pentru activitatea de exploatare.

Art. 2. - Limitele amenzilor contraventionale prevăzute la art. 42 din Legea minelor nr. 61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 16 martie 1998, se actualizează în functie de rata inflatiei, majorându-se după cum urmează:

a) de la 28.500.000 lei la 57.000.000 lei pentru contraventiile prevăzute la lit. a);

b) de la 57.000.000 lei la 142.500.000 lei pentru contraventiile prevăzute la lit. b);

c) de la 142.500.000 lei la 285.000.000 lei pentru contraventiile prevăzute la lit. c).

Art. 3 - Limitele amenzilor contraventionale prevăzute la art. 38 din Legea petrolului nr. 134/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, cu modificările ulterioare, se actualizează în functie de rata inflatiei, majorându-se după cum urmează:

a) de la 131.000.000 lei la 262.000.000 lei pentru contraventiile prevăzute la lit. a);

b) de la 262.000.000 lei la 655.000.000 lei pentru contraventiile prevăzute la lit. b);

c) de la 655.000.000 lei la 1.310.000.000 lei pentru contraventiile prevăzute la lit. c).

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 1.152.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (5) al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 398/2001

privind unele măsuri de redresare financiară a agentilor economici cu capital integral de stat

din sistemul energetic, petrol, gaze si minier

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (5) al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 398/2001 privind unele măsuri de redresare financiară a agentilor economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze si minier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Diferentele de impozite si taxe, stabilite de organele competente ca urmare a efectuării controlului de fond, se achită de unitătile plătitoare, împreună cu majorările de întârziere aferente, conform prevederilor legale în vigoare, iar eventualele sume reprezentând impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat datorate si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si care nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate se vor achita împreună cu majorările de întârziere aferente în perioada imediat următoare stabilirii diferentelor, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie 2001.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 1.155.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

privind mentinerea valabilitătii unor decizii emise de Directia Generală a Vămilor

în baza Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, a Regulamentului de aplicare

a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997,

si a Hotărârii Guvernului nr. 91/2000

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

având în vedere prevederile art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001,

emite următoarea decizie:

Articol unic. - Următoarele decizii emise în baza Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997, si a Hotărârii Guvernului nr. 91/2000 pentru aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun al Comunitătilor Europene si statelor membre ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 9 februarie 2000, îsi mentin valabilitatea:

1. Decizia nr. 946/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 bis din 9 octombrie 1997

2. Decizia nr. 1.076/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale pentru importul si exportul de presă, tipărituri, curent electric si mărfuri transportate prin conducte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 bis din 10 noiembrie 1997

3. Decizia nr. 7/1998 privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998

4. Decizia nr. 225/1998 privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 28 aprilie 1998

5. Decizia nr. 301/1998 privind completarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 8 iunie 1998

6. Decizia nr. 367/1998 privind tratamentul dobânzilor în vederea determinării valorii în vamă a mărfurilor importate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 1 iulie 1998

7. Decizia nr. 368/1998 privind evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor, continând date sau instructiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 1 iulie 1998

8. Decizia nr. 669/1998 pentru modificarea Deciziei nr. 946/1997, astfel cum a fost completată prin Decizia nr. 301/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 16 septembrie 1998

9. Decizia nr. 270/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind antrepozitul vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 3 mai 1999

10. Decizia nr. 374/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulatia sacilor si trimiterilor postale externe între birourile vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 1 aprilie 1999

11. Decizia nr. 460/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a amendamentelor aduse Conventiei vamale relative la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 26 mai 1999

12. Decizia nr. 684/1999 privind Cadrul metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declaratiilor vamale în procedură informatică simplificată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 16 iunie 1999

13. Decizia nr. 963/1999 privind instituirea unui registru simplificat de evidentă pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 9 iulie 1999

14. Decizia nr. 1.838/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale pentru importul, exportul si tranzitul de energie electrică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 2 noiembrie 1999 (a abrogat partial

Decizia nr. 1.076/1997)

15. Decizia nr. 16/2000 privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire si codificare a mărfurilor, editia a II-a (1996), actualizate prin aducerile la zi nr. 1-8, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 14 ianuarie 2000

16. Decizia nr. 374/2000 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire la domiciliu pentru operatiunile de export, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 10 martie 2000

17. Decizia nr. 636/2000 privind modificarea Deciziei nr. 374/2000 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire la domiciliu pentru operatiunile de export, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 17 mai 2000 (vezi rectificarea din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 25 mai 2000)

18. Decizia nr. 637/2000 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire la domiciliu pentru operatiunile de import si de perfectionare activă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 17 mai 2000

19. Decizia nr. 777/2000 privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 946/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 281 din 21 iunie 2000

20. Decizia nr. 2.397/2000 privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 27 noiembrie 2000

21. Decizia nr. 2.671/2000 privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 noiembrie 2000

22. Decizia nr. 35/2001 privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declaratiilor vamale în procedură informatică simplificată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 25 ianuarie 2001

23. Decizia nr. 753/2001 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale si evidenta operativă a mărfurilor aflate în zonele libere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 12 aprilie 2001

24. Decizia nr. 1.138/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru efectuarea formalitătilor vamale, controlul vamal si supravegherea vamală privind mărfurile care se introduc sau se scot din porturile libere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 29 iunie 2001

25. Decizia nr. 1.493/2001 privind modificarea Deciziei nr. 374/2000 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire la domiciliu pentru operatiunile de export, precum si a Deciziei nr. 637/2000 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire la domiciliu pentru operatiunile de import si de perfectionare activă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 16 august 2001

26. Decizia nr. 1.494/2001 privind aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun pentru mărfurile transportate pe cale ferată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 21 august 2001, modificată prin Decizia nr. 1.599/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 20 septembrie 2001

27. Decizia nr. 403/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale aferente combustibililor cu care sunt aprovizionate aeronavele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 14 iulie 1998.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihail Gheorghe

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2001.

Nr. 1.953.