MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 534    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 31 august 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

59. - Ordonantã pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia internationalã de telecomunicatii maritime prin sateliti “INMARSAT”, adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunãrii pãrtilor (Londra, aprilie 1998)

 

70. - Ordonantã pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999)

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia internationalã de telecomunicatii maritime prin sateliti “INMARSAT”, adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunãrii pãrtilor (Londra, aprilie 1998)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. 1. - Se ratificã amendamentele la Conventia privind Organizatia internationalã de telecomunicatii maritime prin sateliti “INMARSAT”, încheiatã la Londra la 3 septembrie 1976, la care România a aderat prin Legea nr. 8/1990, adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunãrii pãrtilor (Londra, aprilie 1998).

Art. 2. - Textul Conventiei privind Organizatia internationalã de telecomunicatii maritime prin sateliti “INMARSAT”, astfel cum a fost modificat si completat prin amendamentele prevãzute la art. 1, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea de cãtre Parlament a prezentei ordonante.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 59.

 

AMENDAMENTE

la Conventia privind Organizatia internationalã de telecomunicatii mobile prin sateliti “INMARSAT” adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunãrii pãrtilor (Londra, aprilie 1998)

 

Acronimul “INMARSAT” se eliminã din titlul conventiei, iar cuvântul “maritime”, se înlocuieste cu cuvântul “mobile”.

Paragrafele 3 si 4 din Preambul se eliminã.

Paragraful 5 din Preambul devine paragraful 3, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“hotãrâte, în acest scop, sã furnizeze în beneficiul utilizatorilor de telecomunicatii din toate tãrile, apelând la cea mai avansatã si adecvatã tehnicã de telecomunicatii spatiale, la metodele cele mai eficace si mai economice, compatibile pe deplin cu utilizarea cea mai eficientã si echitabilã a spectrului frecventelor radioelectrice si orbitelor de sateliti,”

Paragrafele 6 si 7 ale Preambulului se eliminã.

Paragrafele 4, 5, 6, 7, 8 si 9 ale Preambulului se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

“recunoscând faptul cã Organizatia Internationalã de Telecomunicatii Mobile prin Sateliti a stabilit, în conformitate cu obiectivul sãu initial, un sistem mondial de comunicatii mobile prin satelit pentru comunicatiile maritime, incluzând facilitãtile de comunicatie în caz de pericol sau pentru securitate, care sunt specificate în Conventia internationalã din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, cu amendamentele sale, si în Regulamentul radiocomunicatiilor, astfel cum este prevãzut în Constitutia si în Conventia Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, cu amendamentele sale, care sã rãspundã anumitor cerinte de radiocomunicatii ale sistemului mondial pentru caz de sinistru si siguranta navigatiei pe mare (GMDSS),

reamintind cã organizatia si-a extins obiectivul sãu initial prin furnizarea de comunicatii aeronautice si terestre mobile prin sateliti, incluzând comunicatiile aeronautice prin sateliti pentru managementul traficului aerian si controlul operational al aeronavelor (servicii de securitate aeronauticã) si, de asemenea, furnizarea de servicii de reperare prin radio,

recunoscând cã dezvoltarea competitiei pe piata serviciilor de comunicatii mobile prin satelit a fãcut necesar ca sistemul de sateliti INMARSAT sã fie operat prin intermediul companiei, a a cum este definitã la art. 1, în scopul ca acesta sã rãmânã viabil din punct de vedere commercial si sã asigure astfel, ca principiu de bazã, continuitatea serviciilor de comunicatii maritime prin satelit în caz de pericol sau pentru securitate, pentru functionarea sistemului mondial pentru caz de sinistru si siguranta navigatiei pe mare (GMDSS),

având intentia ca aceastã companie sã respecte si alte principii de bazã, în special nediscriminarea din motive de nationalitate, exercitarea activitãtilor exclusiv în scopuri pa nice, încercarea de a asigura servicii pentru toate zonele în care existã necesitatea de comunicatii mobile prin satelit si garantarea principiului concurentei loiale,

luând notã de faptul cã aceastã companie ar trebui sã opereze dupã principii financiare si economice solide,

având în vedere principiile comerciale general acceptate, declarând cã existã necesitatea unui control interguvernamental pentru a asigura îndeplinirea de cãtre companie a obligatiilor de furnizor de servicii pentru sistemul mondial pentru caz de sinistru si siguranta navigatiei pe mare (GMDSS) si respectarea celorlalte principii de bazã,”

Articolul 1 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 1

Definitii

 

În termenii prezentei conventii:

(a) Termenul organizatie desemneazã organizatia interguvernamentalã înfiintatã conform prevederilor art. 2.

(b) Termenul companie desemneazã structura/structurile comerciale organizatã/organizate sub o lege nationalã si prin intermediul cãreia/cãrora este operat sistemul de sateliti INMARSAT.

(c) Termenul parte desemneazã un stat fatã de care prezenta conventie a intrat în vigoare.

(d) Expresia acord de servicii publice desemneazã Acordul executat de organizatie si de companie, asa cum se mentioneazã în paragraful (1) al art. 4.

(e) GMDSS desemneazã sistemul mondial pentru caz de sinistru si siguranta navigatiei pe mare, astfel cum a fost stabilit de Organizatia Maritimã Internationalã”.

Articolul 2 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 2

înfiintarea organizatiei

 

Organizatia Internationalã de Telecomunicatii Mobile prin Sateliti, denumitã în continuare organizatia, este creatã prin prezenta conventie”.

 Articolul 3 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 3

Obiectiv

 

Obiectivul organizatiei constã în supravegherea respectãrii principiilor de bazã enuntate în prezentul articol, de cãtre companie, si anume:

(a) asigurarea furnizãrii în continuare a serviciilor mondiale de comunicatii prin satelit în caz de pericol sau pentru securitate pe mare, în special a celor care sunt specificate în Conventia internationalã din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, cu amendamentele sale, si în

Regulamentul radiocomunicatiilor, astfel cum este prevãzut în Constitutia si Conventia Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, cu amendamentele sale, privind GMDSS;

(b) furnizarea serviciilor fãrã discriminare din motive de nationalitate;

(c) exercitarea activitãtilor exclusiv în scopuri pasnice;

(d) asigurarea de servicii pentru toate zonele unde existã necesitatea de comunicatii mobile prin sateliti, acordând consideratia cuvenitã regiunilor rurale si isolate ale tãrilor în dezvoltare;

(e) operarea în conformitate cu principiile concurentei loiale, cu respectarea legilor si a reglementãrilor aplicabile”.

Articolele 5 - Principii de finantare si gestiune a organizatiei -, 6 - Organizarea segmentului spatial -, 7 - Accesul în cadrul segmentului spatial – si 8 – Alte segmente spatiale - se eliminã.

 Articolul 4 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 4

Implementarea principiilor de bazã

 

1. Organizatia, cu aprobarea adunãrii, va executa un acord de servicii publice încheiat cu compania si va încheia orice alt acord necesar pentru a permite organizatiei sã controleze si sã asigure respectarea de cãtre companie a principiilor de bazã prevãzute la art. 3, precum si sã implementeze orice altã prevedere a prezentei conventii.

2. Orice parte pe al cãrei teritoriu existã un sediu al companiei va lua mãsurile  corespunzãtoare, în concordantã cu legile sale nationale, necesare pentru a permite companiei sã continue furnizarea serviciilor GMDSS si sã respecte celelalte principii de bazã prevãzute la art. 3”.

Articolul 9 devine articolul 5 si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 5

Structura

 

Organizatia cuprinde urmãtoarele organe:

(a) Adunarea

(b) Secretariatul condus de un director”.

Articolul 1 0 devine articolul 6 si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 6

Adunarea - alcãtuire si reuniuni

 

1. Adunarea este alcãtuitã din toate pãrtile.

2. Adunarea se reuneste la fiecare doi ani în sesiune ordinarã. Sesiunile extraordinare sunt convocate la cererea unei treimi din numãrul pãrtilor sau la solicitarea directorului ori potrivit prevederilor regulamentului interior al adunãrii.

3. Orice parte are dreptul sã asiste si sã participe la reuniunile adunãrii, indiferent de locul în care acestea au loc. Aranjamentele convenite cu tara gazdã trebuie sã fie compatibile cu aceste obligatii”.

Articolul 11 - Adunarea - procedurã – devine articolul 7.

Articolul 1 2 devine articolul 8 si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 8

Adunarea – atributii

 

Adunarea are urmãtoarele atributii:

(a) studiazã si examineazã scopurile, politica generalã si obiectivele pe termen lung ale organizatiei si activitãtile companiei care au legãturã cu principiile de bazã prevãzute la art. 3, luând în considerare orice recomandãri fãcute de companie asupra acestora;

(b) ia orice mãsuri si decide asupra oricãror proceduri necesare pentru a asigura respectarea de cãtre companie a principiilor de bazã, potrivit prevederilor art. 4, în special aprobarea încheierii, modificãrii si rezilierii acordului de servicii publice potrivit prevederilor paragrafului 1 al art. 4;

(c) decide asupra problemelor privind relatiile oficiale între organizatie si state, fie cã sunt pãrti sau nu, si organizatiile internationale;

(d) decide asupra oricãrui amendament la prezenta conventie, în temeiul art. 18;

(e) numeste un director conform art. 9 si este competentã sã demitã directorul; si

(f) exercitã orice altã atributie conferitã acesteia de cãtre orice alt articol al prezentei conventii”.

Articolele 13 - Consiliul - alcãtuire -, 14 - Consiliul-procedurã -, 15 - Consiliul - functiuni -, 16 - Organul conducãtor - si 17 - Reprezentarea în cadrul reuniunilor - se eliminã.

Dupã articolul 8 se introduce articolul 9 cu urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 9

Secretariat

 

1. Durata mandatului directorului este de patru ani sau orice altã duratã hotãrâtã de adunare.

2. Directorul este reprezentantul legal al organizatiei si seful secretariatului; el este  rãspunzãtor în fata adunãrii si actioneazã sub autoritatea acesteia.

3. Directorul stabileste, în functie de îndrumãrile si instructiunile adunãrii, structura, efectivele si conditiile normale de angajare a functionarilor si personalului, a consultantilor si a altor consilieri ai secretariatului si numeste personalul secretariatului.

4. Necesitatea de a asigura cel mai înalt nivel de integritate, de competentã si de eficientã va prevala asupra celorlalte considerente la numirea directorului si a celorlalti membri ai personalului secretariatului.

5. Organizatia încheie cu orice parte pe al cãrei teritoriu îsi stabileste secretariatul un acord care trebuie sã fie aprobat de adunare, privind orice facilitãti, privilegii si imunitãti ale organizatiei, ale directorului sãu si ale celorlalti functionari, precum si ale reprezentantilor pãrtilor pentru perioada cât acestia se gãsesc pe teritoriul tãrii gazdã, în vederea exercitãrii functiilor lor. Acordul îsi înceteazã valabilitatea dacã secretariatul pãrãseste teritoriul tãrii gazdã.

6. Toate pãrtile, altele decât cele care au încheiat acorduri potrivit prevederilor paragrafului 5, încheie un protocol asupra privilegiilor si imunitãtilor organizatiei, directorului sãu, ale personalului acesteia, expertilor care executã misiuni pentru organizatie si ale  reprezentantilor pãrtilor pentru perioada cât acestia se aflã pe teritoriul pãrtilor în scopul exercitãrii functiilor lor. Acest protocol are caracter de sine stãtãtor fatã de prezenta conventie si stipuleazã conditiile în care îsi înceteazã valabilitatea”.

Articolul 18 devine articolul 10 si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 10

Cheltuieli

 

1. În acordul de servicii publice organizatia va prevedea în sarcina companiei cheltuielile pentru:

(a) înfiintarea si functionarea secretariatului;

(b) desfãsurarea reuniunilor adunãrii; si

(c) aplicarea mãsurilor luate de organizatie în temeiul art. 4, pentru a asigura respectarea principiilor de bazã de cãtre companie.

2. Fiecare parte îsi asumã propriile cheltuieli de reprezentare la reuniunile adunãrii”.

 Articolele 19 - Stabilirea de taxe de utilizare -, 20 - Îcheierea contractelor - si 21 - Inventii si informatii tehnice - se eliminã.

            Articolul 22 devine articolul 11 si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 11

Rãspunderi

 

O parte nu este rãspunzãtoare ca atare pentru actele si obligatiile organizatiei sau ale companiei, decât în cadrul relatiilor sale cu non-pãrtile sau cu persoanele fizice sau juridice pe care le-ar putea reprezenta, si numai în mãsura în care aceastã responsabilitate decurge din tratatele în vigoare între partea si non-partea interesatã. Cu toate acestea, prevederile anterioare nu interzic unei pãrti care are obligatia, în temeiul unui asemenea tratat, sã plãteascã o compensatie unei non-pãrti sau unei persoane fizice sau juridice pe care aceastã parte ar putea sã o reprezinte sã invoce drepturile ce pot decurge din respectivul tratat fatã de orice altã parte”.

Articolele 23 - Costuri exclusive - si 24 - Verificarea conturilor - se eliminã.

Articolul 25 devine articolul 12 si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 12

Personalitatea juridicã

 

Organizatia are personalitate juridicã. În scopul exercitãrii functiilor ce-i incumbã, ea poate încheia contracte, achizitiona, închiria, detine si ceda bunuri mobile si imobile, poate fi parte într-o procedurã judiciarã si poate încheia acorduri cu statele sau cu organizatiile Internationale”.

Articolul 26 - Privilegii si imunitãti - se eliminã.

Articolul 27 devine articolul 13 si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 13

Relatiile cu celelalte organizatii internationale

 

Organizatia colaboreazã cu Organizatia Natiunilor Unite, cu organele acesteia care au atributii legate de utilizarea pa nicã a spatiului extraatmosferic si a zonelor oceanice, cu institutiile sale specializate, precum si cu alte organizatii internationale, în legãturã cu probleme de interes comun.”

Articolul 28 - Notificarea adresatã Uniunii Internationale de Telecomunicatii - se eliminã.

Articolul 29 devine articolul 14 si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 14

Retragerea

 

Orice parte poate, în urma notificãrii scrise adresate depozitarului, sã se retragã în mod voluntar din organizatie în orice moment, aceastã retragere urmând sã intre în vigoare la primirea de cãtre depozitar a unei astfel de notificãri”.

            Articolul 30 - Suspendarea si retragerea obligatorie - se eliminã.

Articolul 3 devine articolul 15 si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 15

Solutionarea diferendelor

 

Orice diferend între pãrti sau între pãrti si organizatie în legãturã cu orice aspect decurgând din prezenta conventie trebuie sã fie solutionat pe calea tratativelor între pãrtile interesate. Dacã, în termen de un an de la data la care oricare dintre pãrti a solicitat solutionarea, diferendul nu a fost solutionat, iar pãrtile implicate în diferend nu au acceptat(a) în cazul unui diferend între pãrti, supunerea acestuia Curtii Internationale de Justitie; sau

(b) în cazul altor diferende, recurgerea la o altã procedurã de solutionare a diferendelor, dacã pãrtile implicate în diferend consimt, diferendul poate fi supus arbitrajului conform prevederilor anexei la prezenta conventie”.

Articolul 32 devine articolul 16 si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 16

Consimtãmântul de a fi obligat

 

1. Prezenta conventie rãmâne deschisã semnãrii la Londra pânã la intrarea sa în vigoare; ea rãmâne apoi deschisã aderãrii. Toate statele pot deveni pãrti ale prezentei conventii prin:

(a) semnarea fãrã rezervã în ceea ce prive te ratificarea, acceptarea sau aprobarea; sau

(b) semnarea sub rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii urmate de ratificare, acceptare sau aprobare; sau

(c) aderare.

2. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se efectueazã prin depunerea instrumentului adecvat pe lângã depozitar.

3. Nu se pot formula rezerve în legãturã cu prezenta conventie”.

Articolul 33 - Intrarea în vigoare - devine articolul 17.

Articolul 34 devine articolul 18 si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 18

Amendamente

 

1. Orice parte poate propune amendamente la prezenta conventie, amendamente care vor fi transmise de cãtre director tuturor pãrtilor si companiei. Adunarea nu studiazã amendamentul decât dupã trecerea unui termen de sase luni, tinând seama de orice recomandare a companiei în situatii deosebite, adunarea poate sã reducã acest termen cu pânã la trei luni, printr-o decizie de fond.

2. În cazul în care este adoptat de adunare, amendamentul intrã în vigoare la o sutã douãzeci de zile dupã primirea de cãtre depozitar a notificãrii de acceptare a acestui amendament de douã treimi dintre statele care la data aprobãrii sale de cãtre adunare erau pãrti. O data intrat în vigoare amendamentul devine obligatoriu pentru acele pãrti care l-au acceptat. Pentru orice alt stat care a fost parte la data adoptãrii amendamentului de cãtre adunare, amendamentul devine obligatoriu la data la care depozitarul primeste notificarea de acceptare din partea acestuia”.

 Articolul 35 devine articolul 19 si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 19

Depozitarul

 

1. Secretarul general al Organizatiei maritime internationale este depozitarul prezentei conventii.

2. Depozitarul informeazã urgent toate pãrtile în legãturã cu:

(a) orice semnare a conventiei;

(b) depunerea oricãrui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;

(c) intrarea în vigoare a conventiei;

(d) adoptarea unui amendament la conventie si intrarea sa în vigoare;

(e) orice notificare privind retragerea;

(f) orice alte modificãri si comunicãri având legãturã cu prezenta conventie.

3. O datã cu intrarea în vigoare a unui amendament la conventie, depozitarul trimite o copie certificatã pentru conformitate cu originalul cãtre Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite, în vederea înregistrãrii si publicãrii, potrivit prevederilor art. 102 din Carta Natiunilor Unite”

 Titlul anexei la conventie se înlocuieste si va avea urmãtorul cuprins:

“Proceduri de urmat în vederea reglementãrii diferendelor prevãzute la art. 1 5 din conventie”.

Articolul 1 al anexei se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 1

 

Diferendele susceptibile sã fie solutionate prin aplicarea art. 15 din conventie sunt supuse unui tribunal arbitral format din trei membri”.

Articolul 2 al anexei se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 2

 

Orice reclamant sau grup de reclamanti care doreste supunerea unui diferend arbitrajului adreseazã fiecãrui pârât, precum si secretariatului, un dosar cuprinzând:

(a) o descriere completã a diferendului, motivele pentru care pârâtul este chemat sã participe la arbitraj, precum si mãsurile solicitate;

(b) motivele pentru care diferendul este de competent a tribunalului si motivele pentru care mãsurile solicitate pot fi admise dacã tribunalul se pronuntã în favoarea reclamantului;

(c) o expunere care sã explice motivele pentru care reclamantul nu a putut solutiona diferendul în mod amiabil sau prin alte mijloace decât arbitrajul;

(d) dovada acordului sau a consimtãmântului pãrtilor, în cazul în care acesta reprezintã o conditie de recurgere la procedura de arbitraj;

(e) numele persoanei desemnate ca arbitru de cãtre reclamant.

Secretariatul distribuie fãrã întârziere un exemplar al dosarului fiecãrei pãrtisii

Articolul 3 paragraful 1 al anexei se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“1. În termen de saizeci de zile de la data primirii exemplarelor dosarului prevãzut la art. 2 de cãtre toti pârâtii, acestia desemneazã în mod colectiv o persoanã ca arbitru în cadrul tribunalului. În acelasi termen, pârâtii pot, în mod colectiv sau individual, sã furnizeze fiecãrei pãrti, precum si secretariatului un document cuprinzând rãspunsul lor, individual sau colectiv, la expunerile prevãzute la art. 2, si cuprinzând orice cerere reconventionalã decurgând din obiectul diferendului”.

Paragrafele (2), (6), (8) si (11)  ale articolului 5 din anexã se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

“(2) Dezbaterile au loc cu usile închise, iar toate documentele si piesele prezentate în fata tribunalului sunt confindentiale. Cu toate acestea, organizatia poate asista la dezbateri si are acces la toate documentele si piesele prezentate. Când organizatia este parte în diferend, toate pãrtile au dreptul sã fie prezente la dezbateri si sã aibã acces la toate documentele si piesele prezentate.

..................................................................................................

(6) Tribunalul poate primi cereri reconventionale rezultând direct din obiectul diferendului si se va pronunta asupra lor, dacã acestea sunt de competenta lui, asa cum este definitã aceasta în art. 15 din conventie.

..................................................................................................

(8) În orice moment al desfãsurãrii procesului tribunalul poate închide procedura atunci când considerã cã diferendul depãseste limitele competentei sale, asa cum este ea definitã la art. 15 din conventie.

..................................................................................................

(11) Tribunalul comunicã decizia sa secretariatului care o transmite tuturor pãrtilor.”

Articolul 7 al anexei se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 7

 

Orice parte sau organizatia poate solicita tribunalului autorizarea de a interveni în diferend sau de a se constitui parte la acesta. Tribunalul dã curs solicitãrii dacã stabileste cã cel care a avansat-o are un interes substantial în cazul respective”.

Articolul 9 al anexei se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 9

 

Fiecare parte si organizatia furnizeazã toate informatiile pe care tribunalul, la cererea unei pãrti la diferend sau din proprie initiativã, le considerã necesare în desfãsurarea procedurii si în solutionarea diferendului”.

Articolul 11 al anexei se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 11

 

1. Hotãrârea tribunalului va fi luatã în conformitate cu dreptul international si va fi întemeiatã pe:

(a) conventie;

(b) principiile de drept general admise.

2. Hotãrârea tribunalului, inclusiv orice solutionare pe cale amiabilã între pãrtile la diferend prin aplicarea paragrafului 7 al art. 5, are caracter obligatoriu pentru toate pãrtile, care trebuie sã se conformeze cu bunã-credintã acesteia. În cazul în care organizatia este parte în diferend, iar tribunalul considerã cã o decizie a unui organ oarecare al organizatiei este nulã, nefiind autorizatã de conventie sau nefiind conformã cu aceasta, hotãrârea tribunalului are caracter obligatoriu pentru toate pãrtile.

3. În cazul aparitiei unui dezacord asupra semnificatiei sau sferei de aplicare a hotãrârii, tribunalul care a pronuntat-o va da interpretarea acesteia, la solicitarea oricãrei pãrti la diferend”.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. I. 20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Articol unic. - Se ratificã urmãtoarele Acte*) adoptate de Congresul de la Beijing al Uniunii Postale Universale (1999):

- Al VI-lea Protocol aditional la Constitutia Uniunii Postale Universale;

- Regulamentul general al Uniunii Postale Universale;

- Regulamentul interior al congreselor;

- Conventia postalã universalã si protocolul sãu final;

- Regulamentul postei de scrisori si protocolul sãu final;

- Regulamentul privind coletele postale si protocolul sãu final;

- Regulamentul serviciilor de platã ale postei;

- Aranjamentul serviciilor de platã postale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 70.


*) Actele ratificate prin prezenta ordonantã se publicã ulterior.