MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 527       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 31 august 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

674. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general de brigadã din Ministerul de Interne

 

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

36. - Hotãrâre privind eliberarea din functie a unui secretar general adjunct

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

791. - Hotãrâre privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 200 pentru proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare cuprinzând clãdiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic si care prezintã pericol public

 

796. - Hotãrâre privind trecerea unui imobil din proprietatea privatã a statului si administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor “România-Film” în proprietatea publicã a municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu

 

797. - Hotãrâre privind transmiterea unor terenuri, proprietate publicã a statului, din administrarea Institutului de Cercetãri pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea în administrarea Regiei Autonome “Administratia Nationalã a Drumurilor din România”

 

798. - Hotãrâre privind transmiterea unor terenuri, proprietate publicã a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul de Cercetãri pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea în administrarea Ministerului Justitiei - Directia Generalã a Penitenciarelor si din administrarea Ministerului Justitiei - Directia Generalã a Penitenciarelor în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

 

799. - Hotãrâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Ministerului de Interne

 

802. - Hotãrâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cãlãtoriile reciproce ale cetãtenilor, semnat la Chisinãu la 29 iunie 2001 Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cãlãtoriile reciproce ale cetãtenilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.107. - Ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei privind unele mãsuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism în municipiul Bucuresti

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervã a unui general de brigadã din Ministerul de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. a) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, având în vedere propunerea ministrului de interne,

 

Presedintele României decreteazã:

 

Articol unic. - Pe data de 31 august 2001 domnul general de brigadã Nenu Constantin Adrian se trece în rezervã.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnãm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 28 august 2001.

Nr. 674.

 

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA  DEPUTATILOR

 

HOTÃRÂRE

privind eliberarea din functie a unui secretar general adjunct

 

În temeiul prevederilor art. 64 din Constitutia României si ale art. 2 alin. 2 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 31 ianuarie 2001,

 

Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Domnul Florea Cojoc se elibereazã la cerere din functia de secretar general adjunct al Camerei Deputatilor la data de 1 septembrie 2001, în vederea transferãrii sale la altã institutie.

 

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 29 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 august 2001.

Nr. 36.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2001 pentru proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare cuprinzând clãdiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic si care prezintã pericol public

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind mãsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1  - (1) Se aprobã Programul de actiuni pe anul 2001 pentru proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare cuprinzând clãdiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic si care prezintã pericol public, denumit în continuare program anual, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(2) Programul anual cuprinde clãdiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic si care prezintã pericol public, clãdiri stabilite pe criterii tehnice ca prioritãti de consolidare pe anul 2001 de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de consiliile judetene si avizate de Comisia tehnicã pentru reducerea riscului seismic al constructiilor.

Art. 2. - (1) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare la clãdirile de locuit multietajate incluse în programul anual se asigurã potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind mãsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

(2) Contractele de proiectare semnate si aflate în curs de derulare la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se vor finaliza pe baza prevederilor în vigoare la data semnãrii acestora.

Art. 3. - Proprietarii spatiilor cu destinatia de locuintã si ai spatiilor cu altã destinatie din clãdirile de locuit nominalizate în programul anual vor actiona, în conditiile legii, pentru proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare.

Art. 4. - (1) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, vor lua mãsuri pentru:

a) notificarea în scris a proprietarilor si a asociatiilor de proprietari din clãdirile de locuit nominalizate în programul anual, asupra obligatiilor ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al clãdirilor, precum si asupra faptului cã îsi asumã riscul si rãspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor în situatia în care nu se conformeazã obligatiilor legale;

b) monitorizarea actiunilor cuprinzând proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic al clãdirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic si care prezintã pericol public.

(2) Primarii municipiilor si ai oraselor nominalizate în programul anual, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, rãspund, în conditiile legii, de organizarea contractãrii, derulãrii contractelor, receptiei si decontãrii, proiectãrii si executiei lucrãrilor de consolidare la clãdirile de locuit nominalizate în programul anual, inclusiv de utilizarea creditelor bugetare si de folosirea cu eficientã a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.

Art. 5. - Prefectii judetelor si prefectul municipiului Bucuresti vor analiza, semestrial, în comisiile judetene de apãrare împotriva dezastrelor, respectiv în Comisia municipiului Bucuresti de apãrare împotriva dezastrelor, stadiul actiunilor privind reducerea riscului seismic al clãdirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic si care prezintã pericol public, precum si al educatiei si protectiei antiseismice a populatiei, stabilind, în conditiile legii, mãsurile ce se impun.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucuresti, 21 august 2001.

Nr. 791.


*) Anexa este reprodusã în facsimil.

 

ANEXÃ

 

PROGRAMUL DE ACTIUNI PE ANUL 2001

pentru proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare cuprinzând clãdiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic si care prezintã pericol public *)

 

Etapa I – Cladiri de locuit stabilite ca prioritati pe anul 2001 pentru contractarea proiectarii lucrarilor de consolidare

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înãltare

Nr. apart.

Aria desfãsuratã

- mp -

Elemente care justifica pericolul public

Expertul tehnic care a încadrat cladirea în clasa Rs I

Stadiul actiunilor la 31 iulie 2001

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Municipiul BUCURESTI (zona seismica C si intensitatea VIII, conform Normativ P 100 - 92

1.

Nicolae Bãlcescu

nr. 24

1928

2S+P+12

122

10446

- inexistenta normelor de proiectare antiseismica la data construirii;

- existenta spatiilor publice la parter;

- avarii severe ale structurii la seismul din 1977;

- asimetrii ale structurii;

I. Nicula

Clãdire propusã pentru contractarea proiectãrii lucrarilor de consolidare

2.

Stirbei Vodã

nr. 17

1936

S+P+8+M

58

6940

M. Nãvodariu

Idem

3.

Calea Victoriei nr. 128A

1935

Ds+P+8

50

6675

M. Nãvodariu

Idem

4.

C.A. Rosetti

nr. 25

1934

2S+P+8

40

5226

D. Badea

Idem

5.

I.C. Brãtianu nr. 5

1936

S+P+8

26

2235

G. Afanasenco

Idem

6.

Stirbei Vodã

nr. 16

1936

S+P+7

27

4414

M. Nãvodariu

Idem

7.

Mendeleev nr. 17

1935

S+P+6

47

7022

E. Titaru

Idem

8.

Maria Rosetti

nr. 55

1934

S+P+9

20

2209

- inexistenta normelor de proiectare antiseismica la data construirii;

- avarii structurale datorate seismelor;

A. Pretorian

Idem

9.

Semilunei nr. 8

1935

S+P+5+M

6

1300

D. Ciubotaru

Idem

Municipiul CÂMPINA – judetul PRAHOVA (zona seismica A si intensitatea VIII, conform Normativ P 100 - 92

10.

Schelelor nr. 3

bl. A6

1966

S+P+10

176

14300

-            degradari structurale datorate seismelor;

-            sectiunile de beton si armatura sunt insuficiente în conformitate cu normele actuale;

-            numar mare de persoane care locuiesc 450;

A. Ghitulescu

Clãdire propusã pentru contractarea proiectãrii lucrarilor de consolidare

11.

M. Eminescu nr. 8

1960

P+3

24

3500

- degradari structurale datorate seismelor;

persoane care locuiesc 240;

-            datoritã amplasamentului se încadreazã în constructii de interes public

E. Iliescu

Idem

Municipiul BÂRLAD – judetul VASLUI (zona seismica B si intensitatea VIII, conform Normativ P 100 - 92

12.

Republicii nr. 296

1960

P+3

48

2219

-            degradari structurale datorate seismelor;

-            distributie rara a peretilor portanti de zidarie;

-            detalii de proiectare dinainte de aparitia normativelor P2/62, P2/75, P2/85;

-            prezenta apei freatice;

C. Firtea

Propus pentru contractarea proiectarii lucrarilor de consolidare

13.

Epureanu nr. 23

1961

P+4

40

2972

C. Firtea

Idem

14.

Republicii nr. 237

1964

P+4

60

5565

C. Firtea

Idem

15.

Cetinei

nr. 3

1964

P+4

60

4249

C. Firtea

Idem

Municipiul BACÃU – judetul BACÃU (zona seismica C si intensitatea VIII, conform Normativ P 100 - 92

16.

Mãrãsesti nr. 11

1961

P+4

48

2941

-            degradari structurale datorate seismelor;

-            spatii publice la parter;

C. Grapã

Propus pentru contractarea proiectarii lucrarilor de consolidare

Municipiul BRÃILA – judetul BRÃILA (zona seismica C si intensitatea VIII, conform Normativ P 100 - 92

17.

Bl. Turn Cal. Galati nr. 43

1965

S+P+10

36

3157

-            degradari structurale datorate seismelor;

-            spatii publice la parter;

O. Cosovliu

Propus pentru contractarea proiectarii lucrarilor de consolidare

Municipiul IASI – judetul IASI (zona seismica C si intensitatea VIII, conform Normativ P 100 - 92

18.

Tutora

nr. 7

bl. A1

1962

P+4

40

2651

-            degradari structurale datorate seismelor;

-            structura de rezistenta din zidarie portanta, cu plansee din fîsii cu goluri fãrã suprabetonare;

-            hazard local amplificat de amplasarea în Lunca Bahluiului;

D. Diaconu

V. Molocea

V. Aur

Propus pentru contractarea proiectarii lucrarilor de consolidare

19.

Aleea Decebal nr. 8

bl. B5

1962

P+4

40

2562

Idem

Idem

20.

B-dul Repulicii nr. 41

bl. P5

1964

P+4

60

4025

Idem

Idem

21.

Sos. Nationala nr. 180

bl. A3

1965

P+4

90

6672

Idem

Idem

22.

Aleea Rozelor nr. 20

bl. A6

1964

P+4

20

2225

Idem

Idem

Municipiul SUCEAVA – judetul SUCEAVA (zona seismica E si intensitatea VII, conform Normativ P 100 - 92

23.

Mãrãsesti nr. 48A

1970

P+4

140

2439

-            pereti structurali si plansee  puternic degradate

G. Gemeniuc

Luca

L. Meletie

Propus pentru contractarea proiectarii lucrarilor de consolidare

Municipiul TG. MURES – judetul MURES (zona seismica E si intensitatea VII, conform Normativ P 100 - 92

24.

Str. Moldovei nr.4

1966

S+P+4

20

1728

-            avarii accentuate la casa scarii si la peretii structurali;

-            tasãri diferentiate ale tronsoanelor;

C. Dezideriu

Idem


*) Cladiri stabilite pe criterii tehnice ca prioritati de consolidare pe anul 2001 de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de catre consilii judetene si avizate de Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor.

 

Etapa a II-a – Cladiri de locuit stabilite ca prioritati pe anul 2001 pentru contractarea executiei lucrarilor de consolidare

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înãltare

Nr. apart.

Aria desfãsuratã

- mp -

Elemente care justifica pericolul public

Expertul tehnic care a încadrat cladirea în clasa Rs I

Stadiul actiunilor la 31 iulie 2001

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Municipiul BUCURESTI (zona seismica C si intensitatea VIII, conform Normativ P 100 - 92

1.

Calea Victoriei nr. 25

1936

2S+P+12

49

6078

-            inexistenta normelor de proiectare antiseismica la data construirii;

-            existenta spatiilor publice la parter;

-            avarii severe ale structurii la seismul din 1977;

-            asimetrii ale structurii;

M. Mironescu

Emis autorizatie

nr. 45V/2000**)

2.

Beldiman nr. 1

1940

S+P+9

82

8800

R. Diamandopol

Emis autorizatie nr. 31B/2000**)

3.

Mihai Eminescu nr. 17

1937

S+P+7+M

40

6050

H. Dugan

Emis autorizatie nr. 8E/2000**)

4.

Ion Brezoianu nr. 44

1937

S+D+P+9

28

2532

-            inexistenta normelor de proiectare antiseismica la data construirii;

-            avarii severe ale structurii la seismul din 1977;

-            asimetrii ale structurii;

A. Pretorian

Emis autorizatie nr. 23B/2001**)

5.

Iuliu Barasch nr. 12

1936

S+P+6+M

15

1831

D. Stanciulescu

Emis autorizatie nr. 30B/2000**)

6.

Stelea Spãtaru nr. 17

1937

S+P+6

52

4620

T. Marin

Emis autorizatie nr. 49S/2000**)

7.

Vasile Lascãr

nr. 18

1937

S+P+6

42

4926

E. Titaru

Emis autorizatie nr. 8L/2001**)

8.

Gheorghe Marinescu nr. 3

1940

S+P+6

18

1750

A. Cazacliu

Emis autorizatie nr. 118M/2000**)

9.

Intrarea Ursuletului nr. 5

1930

S+P+5+M

12

1615

N. Tudose

Emis autorizatie nr. 9U/2000**)

10.

Paleologu

nr. 3

1936

S+P+5

19

2271

N. Tudose

Emis autorizatie nr. 70P/2000**)

11.

Nicolae Bãlcescu nr. 25

1936

2S+P+11

98

12318

-            inexistenta normelor de proiectare antiseismica la data construirii;

-            existenta spatiilor publice la parter;

-            avarii severe ale structurii la seismul din 1977;

-            asimetrii ale structurii;

D. Badea

SF aprobat prin Hotararea CGMB

nr. 60/2001**)

12.

Calea Victoriei nr. 33 – 35

1930

S+P+5+M

39

4800

V. Nedrita

SF în curs de elaborare**)

13.

J.L. Calderon nr. 59

1935

S+P+M+7

19

3706

-            inexistenta normelor de proiectare antiseismica la data construirii;

-            avarii severe ale structurii la seismul din 1977;

-            asimetrii ale structurii;

E. Titaru

SF aprobat prin Hotararea CGMB

nr. 183/2001**)

14.

Ion Brezoianu nr. 38

1935

S+P+5

9

1542

M. Ursãchescu

SF în curs de elaborare**)

15.

Lascãr Catargiu nr. 15A

1934

S+P+5

16

2013

M. Stoenescu

Aviz nr. 3/2001 al Com. Tehnice la faza SF**)

16.

Salcâmilor nr. 12

1936

S+P+4+M

12

2050

M. Ursãchescu

Aviz nr. 2/2001 al Com. Tehnice la faza SF**)

Municipiul ROMAN – judetul NEAMT (zona seismica D si intensitatea VII, conform Normativ P 100 - 92

17.

Titulescu nr. 3

1963

S+P+4

45

2960

-            tasãri diferentiate ale tronsoanelor

G. Grapã

Emis autorizatia nr. 241/2000**)


**) Proiectarea consolidarilor a fost contractata în perioada 1999 – 2000, în conditiile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicata în Monitorul Oficial nr. 150/1998; executia consolidarilor la aceste cladiri va continua în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 modificata si completata prin Legea nr. 460/2001.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind trecerea unui imobil din proprietatea privatã a statului si administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor “România-Film” în proprietatea publicã a municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 8 alin. (1) si ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1.- Se aprobã trecerea imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor “România-Film”, compus din clãdire si teren aferent, situat în municipiul Giurgiu, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din proprietatea privatã a statului în proprietatea publicã a statului.

Art. 2. - Se aprobã trecerea imobilului prevãzut la art. 1 din proprietatea publicã a statului si din administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor “România-Film” în proprietatea publicã a municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu.

Art. 3. - Transmiterea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe bazã de protocol de predare-preluare încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul culturii si cultelor,

Rãzvan Theodorescu

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 2 august 2001.

Nr. 796.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în proprietatea publicã a municipiului Giurgiu

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 

Locul

unde este situat imobilul

Persoana juridicã

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridicã

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Municipiul Giurgiu, Str. Portului nr. 27 (colt cu str. Cãlugãreni), judetul Giurgiu

Statul român, în administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor “România-Film”

Municipiul Giurgiu, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

Clãdire, parter cu functionalitate de salã de spectacole + balcon,

Suprafata construitã = 457,6 m 2

Terenul aferent = 800 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂR E

privind transmiterea unor terenuri, proprietate publicã a statului,

din administrarea Institutului de Cercetãri pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea

în administrarea Regiei Autonome “Administratia Nationalã a Drumurilor din România”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, precum si ale art. 4 alin. (1) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 1 6/ 999 pentru aprobarea Programului prioritar de constructie a autostrãzilor din România,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã transmiterea unor terenuri, proprietate publicã a statului, din administrarea Institutului de Cercetãri pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea, judetul Cãlãrasi, în administrarea Regiei Autonome “Administratia Nationalã a Drumurilor din România”, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren transmise potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

Bucuresti, 21 august 2001.
Nr. 697.

 

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren agricol, proprietate publicã a statului, care se transmit

din administrarea Institutului de Cercetãri pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea

în administrarea Regiei Autonome “Administratia Nationalã a Drumurilor din România”

 

Nr.

crt.

Locul

unde este situat imobilul

Persoana juridicã

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridicã

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

1.

Localitatea Fundulea, judetul Cãlãrasi, de la km 25+740

la km 26+200 pe autostrada Bucuresti-Fetesti

Institutul de Cercetãri pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea

Regia Autonomã “Administratia Nationalã a Drumurilor din România”

Teren arabil

Suprafata = 3,5 ha

1. tarlaua 68, parcela A 427 = 1 .050 m2;

2. tarlaua 96, parcela A 5 8 = 570 m2;

3. tarlaua 155, parcela A 8 6 = 33.380 m2

2.

Localitatea Fundulea, judetul Cãlãrasi, de la km 26+500 la km 29+423 pe autostrada Bucuresti-Fetesti

Institutul de Cercetãri pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea

Regia Autonomã “Administratia Nationalã a Drumurilor din România”

Teren arabil

Suprafata = 0,5242 ha

tarlaua 11, parcela:

1. A 816 = 13 ,08 m2;

2. De 815 = 8,38 m2;

3. A 814 = 1.006,44 m2;

4. De 812 = 9,6 m2;

5. A 811 = 763,66 m2;

6. De 808 = 6,38 m2;

7. A 807 = 1.350,03 m2;

8. De 802 = 15,84 m2;

9. A 799 = 674,32 m2;

10. De 798 = 8,53 m2;

11. A 797 = 628, 6 m2;

12. De 794 = 15,33 m2;

13. A 793 = 623,82 m2;

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂR E

privind transmiterea unor terenuri, proprietate publicã a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” – Institutul de Cercetãri pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea în administrarea Ministerului Justitiei - Directia Generalã a Penitenciarelor si din administrarea Ministerului Justitiei - Directia Generalã a Penitenciarelor în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã transmiterea unei suprafete de 18,61 ha teren arabil, proprietate publicã a statului, situat în comuna Aricestii Rahtivani, satul Stoenesti, judetul Prahova, cu datele de identificare prevãzute în anexa care face parte din prezenta hotãrâre, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul de Cercetãri pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Directia Generalã a Penitenciarelor - Penitenciarul Târgsor.

Art. 2. - Se aprobã transmiterea unei suprafete de 10 ha teren arabil, proprietate publicã a statului, situat în comuna Mãnesti, judetul Prahova, cu datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Justitiei – Directia Generalã a Penitenciarelor - Penitenciarul Târgsor în administrarea Agentiei Domeniilor Statului.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor prevãzute la art. 1 si 2 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stãnoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 21 august 2001.

Nr. 798.

 

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor proprietate publicã a statului care se transmit în administrarea Ministerului Justitiei - Directia Generalã a Penitenciarelor si a Agentiei Domeniilor Statului

 

Nr.

crt.

Locul

unde este situat imobilul

Persoana juridicã

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridicã

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

1.

Comuna Aricestii Rahtivani, satul Stoenesti,

judetul Prahova

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu- Sisesti” Institutul de Cercetãri pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea

Ministerul Justitiei - Directia Generalã a Penitenciarelor - Penitenciarul Târgsor

 

Teren arabil:

Suprafatã = 18,61 ha

Tarlaua nr. 81

Parcela A 449

2.

Comuna Mãnesti, judetul Prahova

Ministerul Justitiei - Directia Generalã a Penitenciarelor -

Penitenciarul Târgsor

Agentia Domeniilor Statului

Teren arabil:

Suprafatã = 10 ha

Parcela A 11 cuprinsã între

D.C.36 si D.e. + 37/1

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului,

din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate publicã a statului, situat în localitatea Mintia, judetul Hunedoara, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul apãrãrii nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 21 august 2001.

Nr. 799.

 

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale

în administrarea Ministerului de Interne

 

Locul

unde este situat imobilul

Persoana juridicã

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridicã

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Localitatea Mintia, judetul Hunedoara

Ministerul Apãrãrii Nationale

Ministerul de Interne

Pavilionul A - foisor de comandã a focului

- suprafatã construitã = 38 m2

- suprafatã desfãsuratã = 76 m2

Pavilionul B - sãli de specialitate

- suprafatã construitã = 95 m2

- suprafatã desfãsuratã = 95 m2

Pavilionul C - magazie

- suprafatã construitã = 30 m2

- suprafatã desfãsuratã = 30 m2

Pavilionul D - magazie

- suprafatã construitã = 29 m2

- suprafatã desfãsuratã = 29 m2

Pavilionul E - copertinã aliniament tragere

- suprafatã construitã = 189 m2

- suprafatã desfãsuratã = 189 m2

Terenul aferent, inclusiv constructiile = 35.000 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂR E

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cãlãtoriile reciproce ale cetãtenilor, semnat la Chisinãu la 29 iunie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cãlãtoriile reciproce ale cetãtenilor, semnat la Chisinãu la 29 iunie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul integrãrii europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 23 august 2001.

Nr. 802.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cãlãtoriile reciproce ale cetãtenilor

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare pãrti contractante,

având în vedere obiectivul lor strategic comun de integrare într-o Europã unitã si necesitatea armonizãrii cadrului juridic bilateral cu normele si standardele europene în materia circulatiei persoanelor, tinând seama de relatia bilateralã specialã de parteneriat privilegiat între cele douã state,

în scopul dezvoltãrii relatiilor de prietenie, al facilitãrii cãlãtoriilor reciproce ale cetãtenilor statelor lor si al cooperãrii pentru prevenirea migratiei ilegale,

au convenit asupra urmãtoarelor:

 

ARTICOLUL 1

Începând cu data de 1 iulie 2001 cetãtenii statului unei pãrti contractante pot intra, iesi, tranzita si rãmâne pe teritoriul statului celeilalte pãrti contractante în baza unui pasaport valabil, de tip diplomatic, de serviciu sau simplu, individual ori colectiv.

 

ARTICOLUL 2

 

Cetãtenii statului unei pãrti contractante, posesori de pasapoarte diplomatice si de serviciu valabile, care îndeplinesc functii oficiale, ca membri ai misiunilor diplomatice sau consulare, precum si membrii de familie ai acestora pot intra si rãmâne pe teritoriul statului celeilalte pãrti contractante pe durata misiunii lor.

Pentru scopul prezentului acord prin membri de familie se întelege:

a) sotul sau sotia unui membru al misiunii diplomatice sau consulare a statului acreditant;

b) copiii necãsãtoriti ai acestora, sub 18 ani, aflati în întretinere, sau sub 25 de ani, care urmeazã cursuri de zi într-o institutie de învãtãmânt postliceal sau universitar în statul acreditar;

c) copiii necãsãtoriti aflati în întretinere din cauza incapacitãtii fizice sau mentale.

 

ARTICOLUL 3

 

 

Cãlãtoriile cetãtenilor statelor celor douã pãrti contractante se fac prin punctele de frontierã deschise pentru traficul de cãlãtori.

 

ARTICOLUL 4

 

Cãlãtoriile cetãtenilor statelor celor douã pãrti contractante în cadrul micului trafic de frontierã vor fi reglementate printr-un document care va fi încheiat ulterior.

 

ARTICOLUL 5

 

Copiii minori pot cãlãtori pe baza pasapoartelor nationale personale, precum si, atunci când nu posedã pasapoarte personale, pe baza pasapoartelor nationale ale pãrintilor sau persoanelor însotitoare, numai împreunã cu aceste persoane.

 

ARTICOLUL 6

 

Cetãtenii statului unei pãrti contractante, care în timpul sederii pe teritoriul statului celeilalte pãrti contractante si-au pierdut pasaportul, vor informa despre aceasta autoritãtile competente ale statului pãrtii contractante pe teritoriul cãreia se aflã. Organele sus-mentionate vor elibera acestor cetãteni o dovadã pe baza cãreia reprezentantele diplomatice sau consulare ale statelor pãrtilor contractante vor elibera un nou document de cãlãtorie.

 

ARTICOLUL 7

 

Fiecare dintre pãrtile contractante are dreptul sã refuze intrarea sau sã scurteze termenul de sedere pe teritoriul statului sãu cetãtenilor statului celeilalte pãrti contractante. În legãturã cu cazurile de scurtare de cãtre una dintre pãrtile contractante a termenului de sedere vor fi informate în timp util misiunea diplomaticã sau oficiile consulare ale statului celeilalte pãrti contractante.

 

ARTICOLUL 8

 

Pãrtile contractante vor schimba, pe canale diplomatice, specimene ale documentelor de cãlãtorie în vigoare începând cu data aplicãrii prezentului acord sau cu data introducerii în circulatie a unor noi documente de cãlãtorie.

 

ARTICOLUL 9

 

La data intrãrii în vigoare a prezentului acord îsi înceteazã valabilitatea Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cãlãtoriile reciproce ale cetãtenilor, încheiat la Bucuresti la 29 august 1991.

 

ARTICOLUL 10

 

Fiecare parte contractantã poate suspenda, pentru motive de securitate nationalã, ordine sau sãnãtate publicã, total ori partial, aplicarea prevederilor prezentului acord. Suspendarea si încetarea aplicãrii prezentului acord vor fi notificate pe cale diplomaticã, cât mai curând posibil, celeilalte pãrti contractante, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul luãrii hotãrârii.

 

ARTICOLUL 11

 

Prezentul acord se aplicã provizoriu de la data semnãrii lui si va intra în vigoare la data ultimei notificãri în scris, pe canale diplomatice, despre îndeplinirea de cãtre pãrtile contractante a procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare. Prezentul acord se încheie pe duratã nedeterminatã.

Fiecare parte contractantã poate denunta prezentul acord, notificând în scris cealaltã parte contractantã, pe cale diplomaticã. În acest caz denuntarea va deveni efectivã dupã 90 de zile de la data primirii unei astfel de notificãri de cãtre cealaltã parte contractantã.

Semnat la Chisinãu la 29 iunie 2001, în douã exemplare originale, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Cristian Diaconescu

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Eugen Carpov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRTIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind unele mãsuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism în municipiul Bucuresti

 

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei, în temeiul prevederilor art. 56 alin. (1) si (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Planurile urbanistice zonale - PUZ - elaborate pentru teritorii situate în afara zonei centrale si a altor zone functionale de interes ale municipiului Bucuresti, stabilite conform legii, se avizeazã de Comisia tehnicã de amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului Bucuresti si se aprobã de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Planurile urbanistice zonale - PUZ – avizate si aprobate conform art. 1 se comunicã Consiliului General al Municipiului Bucuresti în termen de 15 zile de la data validãrii de Prefectura Municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Planurile urbanistice de detaliu - PUD - elaborate în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul se avizeazã de comisia tehnicã de amenajare a teritoriului si urbanism a sectorului si se aprobã de consiliul local al sectorului respectiv.

Art. 4. - Planurile urbanistice de detaliu - PUD - avizate si aprobate conform art. 3 se comunicã Consiliului General al Municipiului Bucuresti si compartimentului de specialitate din cadrul Primãriei Municipiului Bucuresti în termen de 15 zile de la data validãrii.

Art. 5. - În cazul sectoarelor care nu au constituitã comisia tehnicã de amenajare a teritoriului si urbanism, avizarea planurilor urbanistice de detaliu se face de Comisia.tehnicã de amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului Bucuresti si se aprobã de consiliile locale ale sectoarelor.

Art. 6. - La lucrãrile Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului Bucuresti vor participa, în calitate de invitati, un reprezentant al Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si arhitectii - sefi ai sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 7. - Reglementãrile cuprinse în planurile urbanistice zonale - PUZ - si în planurile urbanistice de detaliu - PUD - avizate si aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 vor fi comunicate compartimentului de specialitate din cadrul primãriei sectorului respectiv în termen de 15 zile de la data validãrii.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2001.

Nr. 1.107.