MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr.515       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 29 august 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

672. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei pentru protejarea persoanelor fatã de prelucrarea automatizatã a datelor cu caracter personal, adoptatã la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

 

673. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene privind televiziunea transfrontierã a Consiliului Europei, adoptatã la Strasbourg la 5 mai 1989, si a Protocolului de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontierã a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998

 

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

 

25. - Hotãrâre privind demisia unui senator

 

DECIZII

 

8. - Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 215 din 3 iulie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167-174 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

42. - Ordonantã privind aprobarea preluãrii de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei a drepturilor si obligatiilor, inclusiv a obligatiilor de platã a cotizatiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizatiei interguvernamentale pentru transporturile internationale feroviare (OTIF), constituitã în conformitate cu prevederile Conventiei cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF)

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei pentru protejarea persoanelor

fatã de prelucrarea automatizatã a datelor cu caracter personal, adoptatã la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 196 din 26 iulie 2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia pentru protejarea persoanelor fatã de prelucrarea automatizatã a datelor cu caracter personal, adoptatã la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia

României, contrasemnãm acest decret.

ADRIAN NÃSTASE

PRIM-MINISTRU

 

Bucuresti, 27 august 2001.

Nr. 672.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europeane

privind televiziunea transfrontierã a Consiliului Europei, adoptatã la Strasbourg la 5 mai 1989,

si a Protocolului de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontierã

a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 199 din 26 iulie 2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia europeanã privind televiziunea transfrontierã a Consiliului Europei, adoptatã la Strasbourg la 5 mai 1989, si Protocolul de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontierã a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia

României, contrasemnãm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 27 august 2001.

Nr. 673.

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) si (3) din Constitutia României, Camera Deputatilor este convocatã în a doua sesiune ordinarã a anului 2001 în ziua de luni, 3 septembrie, ora 14,00.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 august 2001.

Nr. 8.

 

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTÃRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 67 alin. (2) din Constitutia României si ale art. 190 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Gherman Oliviu, ales în Circumscriptia electoralã nr. 42 a municipiului Bucuresti, apartinând Grupului parlamentar P.D.S.R. (social-democrat si umanist) si declarã vacant locul de senator detinut de acesta.

 

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în sedinta din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 27 august 2001.

Nr. 25.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

 

DECIZIA Nr. 215

din 3 iulie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167-174 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

 

Nicolae Popa - presedinte

Costicã Bulai - judecãtor

Nicolae Cochinescu - judecãtor

Constantin Doldur - judecãtor

Kozsokár Gábor - judecãtor

Petre Ninosu - judecãtor

Lucian Stângu - judecãtor

Serban Viorel Stãnoiu - judecãtor

Ioan Vida - judecãtor

Iuliana Nedelcu - procuror

Cristina Radu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167-174 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, exceptie ridicatã de Societatea Comercialã “Bere-Lichior Mãrgineni” - S.A. Bacãu în Dosarul nr. 5.136/2000 al Curtii de Apel Bacãu - Sectia comercialã si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constatã lipsa pãrtilor, fatã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilã, invocând în acest sens abrogarea expresã a dispozitiilor legale invocate prin art. 16 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministrului Finantelor Publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2000.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrãrile dosarului, retine urmãtoarele:

Prin Încheierea din 6 februarie 2001, pronuntatã în Dosarul nr. 5.136/2000, Curtea de Apel Bacãu – Sectia comercialã si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167-174 din Legea nr. 141/1997 privind

Codul vamal al României, exceptie ridicatã de Societatea Comercialã “Bere-Lichior Mãrgineni” - S.A. Bacãu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine cã dispozitiile art. 167-174 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României încalcã prevederile art. 11 si 20 din Constitutie, raportate la art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale, întrucât termenele de recomandare pentru solutionarea plângerilor si contestatiilor la mãsurile dispuse de organele vamale, a cãror respectare nici nu este obligatorie pentru organul de jurisdictie administrativã, împiedicã satisfacerea cerintelor “termenului rezonabil”. Se mai aratã cã procedura prevãzutã de textele de lege criticate este de naturã sã prejudicieze patrimonial pe contestator “atâta timp cât, pe parcursul solutionãrii contestatiilor si plângerilor, suma stabilitã cu titlu de garantie vamalã, este retinutã de organul constatator”.

Curtea de Apel Bacãu - Sectia comercialã si de contencios administrativ, exprimându-si opinia, apreciazã cã exceptia de neconstitutionalitate ridicatã nu este întemeiatã, întrucât în cadrul procedurii administrativ-jurisdictionale pãrtii intersate i se asigurã posibilitatea de a-si face apãrarea în mod corespunzãtor, iar durata de desfãsurare a acestei proceduri se încadreazã în “termenul rezonabil”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul sãu de vedere, aratã cã la data invocãrii exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167-174 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificãrile ulterioare, au fost în mod expres abrogate prin art. 16 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice.

Presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:

Curtea Constitutionalã constatã cã este competentã, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizatã.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 166-174 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificãrile ulterioare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constatã cã dispozitiile art. 166-174 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificãrile ulterioare, au fost abrogate prin art. 16 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2000.

Datoritã abrogãrii lor exprese dispozitiile legale criticate nu mai pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate în sensul dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, potrivit cãrora “Curtea Constitutionalã decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecãtoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantã în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenitã inadmisibilã, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167-174 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, exceptie ridicatã de Societatea Comercialã “Bere-Lichior Mãrgineni” - S.A. Bacãu în Dosarul nr. 5.136/2000 al Curtii de Apel Bacãu - Sectia comercialã si de contencios administrativ.

Definitivã si obligatorie.

Pronuntatã în sedinta publicã din data de 3 iulie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Cristina Radu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind aprobarea preluãrii de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei a drepturilor si obligatiilor, inclusiv a obligatiilor de platã a cotizatiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizatiei interguvernamentale pentru transporturile internationale feroviare (OTIF), constituitã în conformitate cu prevederile Conventiei cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF)

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. II. 13 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. 1. - Se aprobã preluarea drepturilor si obligatiilor ce decurg din calitatea României de membru al Organizatiei interguvernamentale pentru transporturile internationale feroviare (OTIF) de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei de la Societatea Nationalã a Cãilor Ferate Române (SNCFR).

Art. 2. - Plata cotizatiei anuale stabilite conform baremelor OTIF se va efectua de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei în vederea continuãrii participãrii statului român ca membru al acestei organizatii si parte a Conventiei cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF), semnatã la Berna la 9 mai 1980, în scopul aplicãrii corespunzãtoare a reglementãrilor comunitare.

Art. 3. - Echivalentul în lei al contributiei datorate de România pentru plata cotizatiei se va  aloca anual de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, care va asigura gestionarea respectivei sume, potrivit legii, începând cu anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 21 august 2001.

Nr. 42.