MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 462       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE     Luni, 13 august 2001 

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

748. - Hotãrâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pentru finantarea lucrãrilor de reconstructie la Centrul de plasament din localitatea Cozmesti, judetul Iasi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

294. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor

 

1.470. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea calitãtii de auditor financiar persoanelor fizice care au dobândit calificarea în strãinãtate

 

1.507. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie cod 1051

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului

pentru finantarea lucrãrilor de reconstructie la Centrul de plasament din localitatea Cozmesti,

judetul Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, precum si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001 cu suma de 3.000.000 mii lei pentru judetul Iasi, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, în vederea finalizãrii lucrãrilor de reconstructie la Centrul de plasament din localitatea Cozmesti, judetul Iasi.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2001.

|

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Autoritatea Nationalã

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Botezatu Vali Sonia

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2001.

Nr. 748.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PÃDURILOR

 

ORDIN

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

având în vedere prevederile Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publicã si privatã a statului cu destinatie agricolã si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, precum si ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/2001,

în scopul asigurãrii preselectiei unor investitori competitivi care sã participe la actiunile de privatizare,

în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,

emite urmãtorul ordin:

Art. 1. - (1) Agentia Domeniilor Statului va prevedea în documentatia de privatizare a societãtilor comerciale care au datorii restante cãtre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor sau cãtre Agentia Domeniilor Statului, reprezentând redeventã pentru terenul agricol concesionat, un criteriu de preselectie care sã se refere la asociatiile salariatilor constituite în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ulterioare.

(2) Criteriul de preselectie prevãzut la alin. (1) va consta în aceea cã, asociatia salariatilor participantã la privatizare, din care fac parte si persoane care au asigurat sau asigurã conducerea managerialã a societãtii debitoare, este exclusã de la negociere.

Art. 2. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul nr. 111 din 6 aprilie 2001 se abrogã.

Art. 3. - Agentia Domeniilor Statului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 august 2001.

Nr. 294.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea calitãtii de auditor financiar persoanelor fizice

care au dobândit calificarea în strãinãtate

 

Ministrul finantelor publice,

în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificãrile ulterioare,

având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar si ale art. 14 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 591/2000, precum si propunerea Consiliului Camerei Auditorilor din România,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã atribuirea calitãtii de auditor financiar persoanelor fizice care au obtinut calificarea de auditor financiar în strãinãtate, pe baza sustinerii testului de aptitudini profesionale, conform listei-anexã la prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2001.

Nr. 1.470.

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice care au calificarea de auditor financiar obtinutã în strãinãtate

si calitatea de auditor financiar dobânditã în România

 

Nr.

crt.

Numãrul dosarului

Numele si prenumele

1.

192

Henri Baetz

2.

193

Gilbert Jaquat

3.

153

Andreas Trapezaris

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie cod 1051

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finantelor Publice lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie prin trezoreria statului începând cu data de 14 august 2001.

Prin acest sistem statul protejeazã economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda nationalã, garantând rambursarea la scadentã si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite urmãtorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se emit în formã nominalã si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1051.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bãnci si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. pe o perioadã de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 si 24 august 2001. Termenul de rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este în zilele de: 12, 13, 14, 15, 19, 20,  21 si 22 noiembrie 2001.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominalã a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã

pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o valoare nominalã de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei si 100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpãrare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altã persoanã pentru rãscumpãrare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este de 32% pe an, pentru o perioadã de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculatã dupã formula:

 

D = VN x 32 x 90/360 x 100,

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasãrii contravalorii acestora si pânã la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie are loc în data de 24 august 2001, ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de rãscumpãrare si de platã a dobânzii

 

Rãscumpãrarea este operatiunea prin care unitãtile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice, care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O datã cu rãscumpãrarea la scadentã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie, unitãtile trezoreriei statului plãtesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, dupã caz.

Operatiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie si plata dobânzilor se efectueazã prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie în vederea rãscumpãrãrii si înaintea datei de rãscumpãrare, situatie în care pentru perioada de subscriere, care se calculeazã din ziua încasãrii sumei si pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv, se acordã dobândã la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie neprezentate pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã (ziua scadentei) se transformã în depozite la trezoreria statului.

Nivelul dobânzii la termen va fi, începând cu data de 14 august 2001, de 32% pe an. Ele se rãscumpãrã de trezoreria statului în ziua prezentãrii lor la ghiseele acesteia, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintã în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi rãscumpãrate astfel:

- pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãteste pentru suma subscrisã dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintã în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în depozit la termen 31 de zile) vor fi rãscumpãrate cu dobândã capitalizatã astfel:

- pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie sunt în depozit, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãteste dobândã calculatã prin aplicarea procentului de dobândã la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominalã si dobânda aferentã perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de cãtre populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie nu sunt supuse impozitãrii.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 august 2001.

Nr. 1.507.