MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 441      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 6 august 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 193 din 19 iunie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (2) din Codul muncii (adoptat prin Legea nr. 10 din 23 noiembrie 1972) 

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            698. - Hotãrâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Washington la 4 aprilie 2001 si la Bucuresti la 27 aprilie 2001 între Guvernul României si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învãtãmântului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

228. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la metodele de analizã a probelor si limitele maxime pentru mercur în produsele din pescuit

 

277. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la criteriile microbiologice aplicabile la productia de crustacee si moluste fierte

 

781. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1.372/2000 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevãzute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

 

984. - Ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea brevetelor si certificatelor de capacitate nationale pentru personalul navigant fluvial

 

1.253. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmãrirea, încasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitãtile de trezorerie, bugetare, de control si sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiarã

 

4.079/268/1.480. - Ordin al ministrului muncii si solidaritãtii sociale, ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

 

DECIZIA Nr. 193

din 19 iunie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (2)

din Codul muncii (adoptat prin Legea nr. 10 din 23 noiembrie 1972)

 

Nicolae Popa - presedinte

Costicã Bulai - judecãtor

Nicolae Cochinescu - judecãtor

Constantin Doldur - judecãtor

Petre Ninosu - judecãtor

Serban Viorel Stãnoiu - judecãtor

Ioan Vida - judecãtor

Paula C. Pantea - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (2) din Codul muncii, exceptie ridicatã de Radu Chis în Dosarul nr. 3.632/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilã.

La apelul nominal se prezintã avocatul Gheorghe Bãdicã pentru Radu Chis, lipsind celelalte pãrti, fatã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.

Avocatul autorului exceptiei de neconstitutionalitate sustine cã aceasta este fondatã, deoarece prevederile art. 136 alin. (2) din Codul muncii, referitoare la diminuarea despãgubirilor si pentru cazul în care persoana a realizat câstiguri mai mici, fãrã a se defini natura sau izvorul acestora, contravin dispozitiilor art. 38 din Constitutie. O asemenea prevedere legalã era caracteristicã sistemului economiei centralizate, de comandã, nemaifiind în conformitate însã cu logica economiei de piatã. Este evocatã o decizie anterioarã a Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 160/1999, prin care s-a declarat neconstitutional art. 136 alin. (1) din Codul muncii.

Reprezentantul Ministerului Public solicitã admiterea exceptiei, deoarece considerã cã art. 136 alin. (1) din Codul muncii este abrogat prin efectul art. 150 alin. (1) din Constitutie, fiind contrar prevederilor constitutionale ale art. 38 privind dreptul la muncã, iar dispozitiile legale criticate prin exceptia ridicatã fac trimitere la acest text, constatat de Curte ca fiind iesit din vigoare.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:

Prin Încheierea din 24 noiembrie 2000, pronuntatã în Dosarul nr. 3.632/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilã a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (2) din Codul muncii, exceptie ridicatã de Radu Chis într-un dosar având ca obiect judecarea recursului declarat de autorul exceptiei în cadrul unui litigiu de muncã privind acordarea de despãgubiri pe perioada cât contestatorul nu a lucrat, decizia de desfacere a contractului de muncã a angajatorului fiind anulatã.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine cã dispozitiile art. 136 alin. (2) din Codul muncii contravin prevederilor art. 38 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutie, deoarece acordã despãgubiri diminuate salariatului reîncadrat în muncã ca urmare a anulãrii deciziei de desfacere a contractului de muncã. Se aratã cã nu pot fi diminuate câstigurile salariale de care a fost lipsitã o persoanã prin încãlcarea dreptului la muncã de faptul cã, în calitate de actionar, a participat la repartizarea beneficiilor societãtii comerciale la care a subscris capital social.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilã, exprimându-si opinia, apreciazã cã exceptia de neconstitutionalitate este întemeiatã, întrucât “În sensul dispozitiilor actuale este încurajatã persoana cãreia i s-a desfãcut contractul de muncã sã nu munceascã, pe motiv cã oricum va fi despãgubitã si cu acea diferentã de bani rezultatã ca urmare a desfãsurãrii unei activitãti în afara unitãtii care i-a desfãcut contractul de muncã.” Totodatã se considerã cã prevederile legale criticate lrnu trebuie sã refuze” plata integralã a drepturilor ce s-ar fi cuvenit salariatului dacã nu Is-ar fi desfãcut contractul de muncã din culpa lui.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de vedere ale presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã exceptia de neconstitutionalitate este întemeiatã. Se aratã cã dispozitiile art. 136 alin. (2) din Codul muncii sunt neconstitutionale în raport cu prevederile art. 38 alin. (1) teza întâi si ale art. 134 din Constitutie, care permit obtinerea de câstiguri licite si din activitãti comerciale ori de alt gen, specifice economiei de piatã. Fiind mentionatã Decizia Curtii Constitutionale nr. 160/1999 prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (1) din Codul muncii, se considerã cã aceastã solutie este aplicabilã, prin analogie, si cu referire la alin. (2) al aceluiasi articol, care face trimitere la despãgubirea prevãzutã la alin. (1).

Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

 

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, concluziile scrise

depuse de autorul exceptiei, punctul de vedere al.Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, sustinerile pãrtii prezente, concluziile procurorului,  dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmãtoarele:

Curtea Constitutionalã a fost legal sesizatã si este competentã, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicatã.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 136 alin. (2) din Codul muncii (adoptat prin Legea nr. 10 din 23 noiembrie 1972), care au urmãtorul cuprins: “Dacã persoana în cauzã s-a încadrat între timp într-o functie cu un salariu inferior sau a realizat alte câstiguri mai mici, despãgubirea prevãzutã în alineatul precedent va consta, pentru perioada respectivã, în diferenta dintre salariul mediu realizat anterior desfacerii contractului de muncã si câstigul realizat între timp.”

Autorul exceptiei sustine cã prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 38 alin. (1) teza întâi, potrivit cãrora “Dreptul la muncã nu poate fi îngrãdit”, precum si celor ale art. 134 alin. (1), care prevãd cã ”Economia României este economie de piatã”. Analizând actele dosarului, Curtea Constitutionalã retine cã în cauzã este stabilit prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã si irevocabilã cã dreptul la muncã al autorului exceptiei  fost încãlcat prin desfacerea nelegalã a contractului de muncã si, în consecintã, persoana angajatã a fost lipsitã, printr-un act injust al angajatorului, de încasarea salariului. Or, pentru perioada în care un salariat a fost împiedicat printr-o mãsurã nelegalã sã îsi îndeplineascã obligatiile prevãzute în contractul de muncã si, corelativ, sã îsi primeascã salariul ce i s-ar fi cuvenit pentru munca pe care ar fi prestat-o dacã nu i-ar fi fost încãlcat de cãtre angajator dreptul la muncã, acest salariat are dreptul de a beneficia de o despãgubire echivalentã cu totalul sumelor de bani pe care le-ar fi primit dacã nu s-ar fi luat de cãtre angajator mãsura nelegalã de îndepãrtare din muncã, iar nu o despãgubire limitatã la “diferenta dintre salariul mediu realizat anterior desfacerii contractului de muncã si câstigul realizat între timp”, cum prevede alin. (2) al art. 136 din Codul muncii.

Având în vedere prevederile constitutionale ale art. 11 alin. (1), potrivit cãrora “Statul român se obligã sã îndeplineascã întocmai si cu bunã-credintã obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte”, precum si ale art. 20 alin. (1), care prevãd cã “Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertãtile cetãtenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantã cu Declaratia Universalã a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte”, Curtea retine, de asemenea, cã România este semnatarã a mai multor acte internationale care recunosc si garanteazã dreptul la muncã. Astfel, prin Decretul nr. 212 din 31 octombrie 1974, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974, a fost ratificat Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, adoptat de Adunarea Generalã a Organizatiei Natiunilor Unite la 16 decembrie 1966. Potrivit art. 6 pct. 1 din acest act international, “Statele-pãrti la prezentul pact recunosc dreptul la muncã, ce cuprinde dreptul pe care îl are orice persoanã de a obtine posibilitatea sã-si câstige existenta printr-o muncã liber aleasã sau acceptatã si vor lua mãsuri potrivite pentru garantarea acestui drept.” În plus, prin art. 7 al aceluiasi act international, statele-pãrti “recunosc dreptul pe care îl are orice persoanã de a se bucura de conditii de muncã juste […]”, drept care trebuie sã asigure, printre altele, dar îndeosebi, “remuneratia”. Tot astfel, prin Legea nr. 74 din 3 mai 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999, a fost ratificatã Carta socialã europeanã revizuitã, adoptatã la Strasbourg la 3 mai 1996. Conform art. 1 pct. 2 din Carta socialã europeanã revizuitã, “În vederea exercitãrii efective a dreptului la muncã, pãrtile se angajeazã: […] 2. sã protejeze de o manierã eficientã dreptul lucrãtorului de a-si câstiga existenta printr-o muncã liber întreprinsã;”.

În raport cu dispozitiile art. 38 alin. (1) teza întâi din Constitutie si în lumina prevederilor din documentele internationale mentionate Curtea constatã cã sunt neconstitutionale prevederile art. 136 alin. (2) din Codul muncii, referitoare la stabilirea despãgubirii cuvenite salariatului reîncadrat între timp într-o functie cu un salariu tarifar inferior sau care a realizat alte câstiguri mai mici la o sumã calculatã prin diferenta dintre salariul mediu realizat anterior desfacerii contractului de muncã si câstigul realizat între timp.

Limitarea la o sumã comensuratã pe baza unor criterii artificiale a despãgubirii acordate în cazul reintegrãrii în muncã a celui cãruia i s-a desfãcut contractul de muncã în mod nejustificat constituie, de altfel, o derogare de la regula generalã de drept al muncii stabilitã la art. 111 alin. (1) din Codul muncii, conform cãruia “Unitatea este obligatã, în conditiile legii, sã despãgubeascã persoana încadratã în muncã, în situatia în care aceasta a suferit, din culpa unitãtii, un prejudiciu în timpul îndeplinirii îndatoririlor de muncã sau în legãturã cu serviciul”. Asa fiind, dispozitiile art. 136 alin. (2) din Codul muncii sunt neconstitutionale si prin raportare la prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit cãrora “Cetãtenii sunt egali în fata legii si a autoritãtilor publice, fãrã privilegii si fãrã discriminãri”. Si aceasta întrucât se aflã în situatii egale salariatii cãrora li s-a creat un prejudiciu prin desfacerea nelegalã, din culpa unitãtii, a contractului de muncã, adicã salariatii aflati în ipoteza reglementatã la art. 136 alin. (2) din Codul muncii, precum si salariatii cãrora li s-a creat un prejudiciu prin vreo altã faptã culpabilã a angajatorului decât desfacerea nelegalã a contractului de muncã, adicã salariatii aflati în ipoteza reglementatã prin art. 111 alin. (1) din Codul muncii. De aceea, în vederea respectãrii principiului constitutional stabilit la art. 16 alin. (1) din Legea fundamentalã, este necesarã, pentru toate aceste situatii, instituirea unui tratament juridic nediscriminatoriu, care presupune aplicarea regulii generale cuprinse în art. 111 alin. (1) din Codul muncii.

Prin Decizia nr. 160 din 19 octombrie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din  14 decembrie 1999, Curtea Constitutionalã s-a pronuntat si asupra prevederilor art. 136 alin. (1) din Codul muncii, în sensul cã a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat cã sunt contrare Constitutiei si, în consecintã, nu mai sunt în vigoare, potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie, dispozitiile tezei finale a art. 136 alin. (1) din Codul muncii, conform cãrora despãgubirea cuvenitã salariatului reîncadrat în functia avutã, ca urmare a anulãrii desfacerii contractului de muncã, este “calculatã pe baza salariului sãu mediu realizat în ultimele 3 luni anterioare desfacerii contractului de muncã”. Fatã de aceastã împrejurare admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor

art. 136 alin. (2) din Codul muncii se impune cu atât mai mult cu cât prevederile legale criticate fac trimitere la alin. (1) al art. 136 din Codul muncii, respectiv la o dispozitie normativã constatatã de Curte ca nemaifiind în vigoare.

Totodatã în privinta neconstitutionalitãtii art. 136 alin. (2) din Codul muncii, adoptat prin Legea nr. 10 din 23 noiembrie 1972, asadar anterior adoptãrii Constitutiei, rezultã cã sunt incidente dispozitiile art. 150 alin. (1) din Legea fundamentalã, conform cãrora “Legile si toate celelalte acte normative rãmân în vigoare în mãsura în care ele nu contravin prezentei Constitutii”, cu consecinta constatãrii pe aceastã cale cã prevederile legale mentionate nu mai sunt în vigoare.

Fatã de cele arãtate, prevederile art. 136 alin. (2) din Codul muncii nu mai sunt în vigoare, în temeiul art. 150 alin. (1) din Constitutie, întrucât vin în contradictie cu dispozitiile art. 16 alin. (1), ale art. 38 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Legea fundamentalã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 150 alin. (1) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,

 

CURTEA

În numele legii

D E C I D E:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicatã de Radu Chis în Dosarul nr. 3.632/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilã si constatã cã dispozitiile art. 136 alin. (2) din Codul muncii nu mai sunt în vigoare întrucât sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1), ale art. 38 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutie.

Definitivã si obligatorie.

Decizia se comunicã celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntatã în sedinta publicã din data de 19 iunie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

H OTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Washington

la 4 aprilie 2001 si la Bucuresti la 27 aprilie 2001 între Guvernul României si Banca Internationalã

pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã

pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învãtãmântului preuniversitar,

semnat la Washington la 23 mai 1994

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învãtãmântului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, aprobatã prin Legea nr. 126/1994,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã amendamentele convenite prin schimb de scrisori semnate la Washington la 4 aprilie 2001 si la Bucuresti la 27 aprilie 2001 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învãtãmântului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1994,  aprobatã prin Legea nr. 126/1994, dupã cum urmeazã:.

1. Numãrul de 7 judete-pilot, specificat în subparagraful (8) b) din cadrul pãrtii A lãÎnvãtãmântul primar si secundar” din anexa nr. 2 – “Descrierea proiectului” la acordul de împrumut, se înlocuieste cu numãrul de 8.

2. Se introduc paragrafele 5 si 6 în cadrul Pãrtii C – “Alte procedee de achizitionare”, sectiunea I – “Achizitio-narea bunurilor” din anexa nr. 4 – “Achizitionare si servicii de consultantã” la acordul de împrumut, cu urmãtorul cuprins:

“5. Mobilierul în cadrul Pãrtii A (8) estimat sã coste mai putin decât echivalentul a 300.000 $ pe contract, pânã la o sumã totalã care sã nu depãseascã echivalentul a 2.000.000 $, poate fi achizitionat în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 si 3.4 din Ghidurile revizuite.

6. Cãrtile din cadrul Pãrtii A (8) b), care sunt de naturã deosebitã si care costã 500.000 $ sau mai putin decât suma totalã, cu acordul anterior al Bãncii, pot fi achizitionate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 c) din Ghidurile revizuite.”

3. Prima propozitie a paragrafului 1 a) din cadrul Pãrtii D – “Analiza de cãtre Bancã a deciziilor de achizitionare”, sectiunea I – “Achizitionarea bunurilor” din anexa nr. 4 – “Achizitionare si servicii de consultantã” la acordul de împrumut se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“a) Referitor la: (i) primul contract pentru bunuri, adjudecat în conformitate cu Sectiunea I C.5 a acestei anexe;

(ii) fiecare contract pentru bunuri estimat sã coste echivalentul a 250.000 $ sau mai mult, adjudecat în conformitate cu Sectiunea I C.4 si C.5 a acestei anexe; si (iii) fiecare contract pentru bunuri adjudecat în conformitate cu Sectiunea I C.6 se vor aplica procedurile prevãzute în paragrafele 2 si 4 ale anexei nr. 1 din Ghidurile revizuite.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

p. Ministrul educatiei si cercetãrii,

Radu Demian,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 698.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PÃDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la metodele de analizã

a probelor si la limitele maxime admise pentru mercur în produsele din pescuit

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în baza Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 440/2001, vãzând Referatul de aprobare nr. 141.576 din 6 iunie 2001, întocmit de Agentia Nationalã Sanitarã Veterinarã,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Norma sanitarã veterinarã cu privire la metodele de analizã a probelor si la limitele maxime admise pentru mercur în produsele din pescuit, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Nationalã Sanitarã Veterinarã, institutiile centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Nationalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de aplicare a prevederilor acestui ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 11 iulie 2001.

Nr. 228.

 

ANEXÃ

 

NORMÃ SANITARÃ VETERINARÃ

cu privire la metodele de analizã a probelor si la limitele maxime admise pentru mercur în produsele din pescuit

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normã sanitarã veterinarã stabileste metodele de analizã si continutul total de mercur maxim admis în produsele din pescuit.

 

CAPITOLUL II

Reguli pentru prelevarea probelor si metoda de analizã

 

Art. 2. - Continutul total de mercur maxim admis în produsele din pescuit, cu exceptia celor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta normã, este de 0,5 ppm-0,5 mg/kg de greutate de produs proaspãt. Pentru pãrtile comestibile ale speciilor prevãzute în anexã continutul total de mercur maxim admis este de 1 ppm1 mg/kg produs proaspãt.

Art. 3. - (1) Metoda de analizã folositã pentru determinarea continutului total de mercur din produsele din pescuit este spectometria de absorbtie atomicã cu generare de hidruri - tehnica vaporilor reci.

(2) În vederea determinãrii valorii medii a continutului de mercur din produsele din pescuit analizele se realizeazã pe un amestec omogen obtinut prin triturarea finã a probelor.

Art. 4. - (1) Autoritatea competentã stabileste programul de recoltare de probe de produse din pescuit proaspete si congelate. Programul de recoltare de probe de produse din pescuit se stabileste în conformitate cu prevederile legale în vigoare si tinând cont de urmãtorii factori:

A. Tipul de produs:

a) speciile prevãzute în anexã;

b) alte specii.

B. Numãrul minim de probe care se recolteazã de la fiecare lot pentru fiecare categorie de produs este de:

- categoria a): 10 mostre luate de la 10 indivizi diferiti;

- categoria b): 5 mostre luate de la 5 indivizi diferiti.

(2) În cazul unor pesti din speciile prevãzute în anexã, care prezintã mãrimi diferite, numãrul de probe recoltate trebuie sã fie reprezentativ pentru componenta lotului.

(3) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, lotul este definit astfel: cantitatea de produse din pescuit din aceeasi specie, care a fãcut obiectul aceluiasi tratament si care poate proveni din acelasi loc de pescuit si de pe aceeasi navã.

Art. 5. - Continutul total de mercur maxim admis în produsele din pescuit poate fi modificat de autoritatea competentã în functie de limitele stabilite la nivel international.

 

ANEXÃ

(la norma sanitarã veterinarã)

 

Rechin (toate speciile)

Ton (Thunnus spp.)

Ton mic (Euthynnus spp.)

Bonito (Sarda spp.)

Plain bonito (Orcynopsis unicolor)

Peste sabie (Xiphias gladnis)

Sailfish (Istrophorus platypterus)

Merlucius (Makaira spp.)

Tipar (Anquilla spp.)

Bass (Dicentrarchus labrax)

Sturion (Acipenser spp.)

Halibut (Hippoglossus hippoglossus)

Pestele rosu (Sebastes marinus, Sebastes mentella)

Blue ling (Molva dipterygia)

Pisica de mare din Atlantic (Anarhuhas lupus)

Pike (Exos lucius)

Câinele de mare portughez (Centroscymnes cvelolepis)

Stiucã (Raja spp.)

Calcan (din speciile Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

Anglerfish (Lophius spp.).

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PÃDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la criteriile microbiologice aplicabile

la productia de crustacee si moluste fierte

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

în baza Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare, vãzând Referatul de aprobare nr. 141.536 din 5 iunie 2001, întocmit de Agentia Nationalã Sanitarã Veterinarã,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Norma sanitarã veterinarã cu privire la criteriile microbiologice aplicabile la productia de crustacee si moluste fierte, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Nationalã Sanitarã Veterinarã,  institutiile centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Nationalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de aplicare a prevederilor acestui ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 24 iulie 2001.

Nr. 277.

 

ANEXÃ

 

NORMÃ SANITARÃ VETERINARÃ

cu privire la criteriile microbiologice aplicabile la productia de crustacee si moluste fierte

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normã sanitarã veterinarã stabileste criteriile microbiologice ce se aplicã pentru productia de crustacee si moluste fierte.

 

CAPITOLUL II

Criterii microbiologice

 

Art. 2. - (1) Criteriile microbiologice aplicabile la productia de crustacee si moluste fierte sunt:

A. Germeni patogeni:

a) Salmonella spp. - absent în 25 g, n = 5, c = 0;

b) alte microorganisme patogene si toxinele lor, care sunt investigate în functie de analiza riscurilor, sã nu fie prezente într-o cantitate care sã afecteze sãnãtatea consumatorilor;

B. Germenii martori ai deficientelor de igienã (produse decorticate, decochiliate):

Staphylococus aureus - m = 100, M = 1.000, n = 5, c = 2;

Coliformi termotoleranti (44¼C pe mediu solid) - m = 10, M = 100, n = 5, c = 2;

Escherichia coli (pe mediu solid) - m = 10, M = 100, n = 5, c = 1;

C. Germeni indicatori (linii directoare):

Bacterii aerobe mezofile (30¼C):

a) produse întregi - m = 10.000, M = 100.000, n = 5, c = 2;

b) produse decorticate sau decochiliate, cu exceptia cãrnii de crab - m = 50.000, M = 500.000, n = 5, c = 2;

c) carne de crab - m = 100.000, M = 1.000.000, n = 5, c = 2.

(2) Parametrii n, m, M si c sunt definiti dupã cum urmeazã:

n - numãrul de unitãti din care se compune proba;

m - pragul limitã sub care toate rezultatele sunt considerate satisfãcãtoare;

M - pragul limitã acceptabil la care rezultatele nu mai sunt considerate satisfãcãtoare;

c - numãrul de unitãti de probe ce dau valori cuprinse între m si M.

(3) Calitatea unui lot este consideratã:

a) satisfãcãtoare, când toate valorile cercetate sunt inferioare sau egale cu 3 m;

b) acceptabilã, când valorile examinate sunt cuprinse între 3 m si 10 m (= M) si când c/n este mai mic sau egal cu 2/5;

c) nesatisfãcãtoare:

- în toate cazurile în care se constatã valori superioare lui M;

- când c/n este mai mare de 2/5.

(4) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, lotul reprezintã cantitatea de produse din pescuit din aceeasi specie, care a fãcut obiectul aceluiasi tratament si care provine din acelasi loc de pescuit si de pe aceasi navã.

Art. 3. - În conformitate cu prevederile legale în vigoare respectarea criteriilor microbiologice se realizeazã de cãtre producãtor în timpul procesului de fabricatie si înainte de comercializarea produselor.

Art. 4. - (1) În functie de natura produselor - întregi, decorticate sau decochiliate -, de temperatura si timpul de fierbere, precum si de analiza riscurilor, responsabilii de întreprindere stabilesc programele pentru recoltarea probelor, care trebuie sã rãspundã prevederilor legale în vigoare..(2) Programele mentionate la alin. (1) trebuie sã cuprindã, în cazul nerespectãrii normelor prevãzute la art. 1 lit. A si B, un angajament care sã continã urmãtoarele:

- informarea autoritãtii competente despre rezultatele gãsite si mãsurile luate referitoare la loturile incriminate;

- revizuirea metodelor de supraveghere si control al punctelor critice pentru identificarea sursei de contaminare, incluzând o mãrire a frecventei analizelor;

- necomercializarea pentru consum uman a loturilor incriminate în care s-au gãsit germeni patogeni sau cu depãsiri ale valorii M prevãzute pentru bacteria Staphylococus aureus la art. 1 lit. B.

Art. 5. - (1) Metodele de analizã utilizate pentru verificarea parametrilor microbiologici sunt cele recunoscute stiintific la nivel international si validate în laborator. Metoda de analizã utilizatã trebuie sã fie înregistratã cu rezultate corespunzãtoare.

(2) Parametrii microbiologici stabiliti pentru productia de crustacee si moluste fierte trebuie sã ajute producãtorii în aprecierea bunei functionãri a întreprinderii, precum si la introducerea procedeelor de supraveghere a productiei.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1.372/2000 pentru aprobarea

modelului si continutului unor formulare prevãzute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999

privind impozitul pe venit

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 2 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicatã, ale art. 62 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si ale art. 14 alin. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

având în vedere necesitãtile de administrare a impozitului pe venitul anual global si de organizare a evidentei pe plãtitori pentru persoanele fizice plãtitoare de impozit pe venit, reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor nr. 1.372/2000 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevãzute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Anexa nr. 1 se completeazã cu formularul “Decizia de impunere pentru veniturile din salarii realizate din România/din strãinãtate de persoanele fizice române fãrã domiciliu în România si de persoanele fizice strãine, pentru activitatea desfãsuratã în România, pe anul …”, cod 14.13.03.13/5b, model prezentat în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Formularul “Decizie de impunere anualã pentru veniturile realizate pe anul, “Înstiintare de platã”,  cod 14.13.03.13/a, din anexa nr. 1, se înlocuieste cu formularul “Decizie de impunere anualã pentru veniturile realizate pe anul” ”, cod 14.13.03.13/a, model prezentat în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

3. Prima liniutã de la rd. 16 Venit net calculat pentru salarii primite din strãinãtate pentru activitatea desfãsuratã în România, din cap. B Venit din salarii din anexa nr. II lrInstructiuni de completare a formularului “Declaratie de venit global”, cod 14.13.01.13” va avea urmãtorul cuprins:

l:- suma calculatã prin cumularea venitului net declarat lunã de lunã, preluat de la rd. 4 din Declaratia privind veniturile sub formã de salarii din strãinãtate, obtinute de cãtre persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfãsoarã activitate în România si de cãtre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România;”

Art. II. - Determinarea coeficientilor de deduceri personale suplimentare pentru contribuabilii, persoane fizice române cu domiciliul în România, care realizeazã venituri din salarii de la functia de bazã, pe o fractiune de an, pentru care angajatorii au acordat deduceri personale corespunzãtor perioadei lucrate, se va face de organul fiscal pe baza documentelor justificative care privesc restul perioadei din anul calendaristic, depuse de contribuabili o datã cu declaratia de venit global.

Art. III. - Directia generalã de proceduri fiscale, Directia generalã a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 mai 2001.

Nr. 781.

 

ANEXA Nr. 1

 

Directia Generalã a Finantelor Publice a Judetului............................

Nr. de înregistrare ..............................

Administratia Finantelor Publice............................................................

Data ....................................................

Aprobat ................................................

Verificat................................................

Data .. …/…./…

Data …../…./….

 

 

DECIZIE DE IMPUNERE

pentru veniturile din salarii realizate din România/din strãinãtate de persoanele fizice române

fãrã domiciliu în România si persoanele fizice strãine, pentru activitatea desfãsuratã în România

pe anul ………..

 

Cãtre: Numele ......................................... Prenumele ...............................

Numãrul de identificare fiscalã ..............................

Resedinta din România: localitatea ............................................... judetul/sectorul ................................str. ................................................................... nr. ......, bl. ......., sc. ........., ap. ........ .

În baza Legii (Ordonantei Guvernului) nr…. art…. alin……..  si a Fisei fiscale 2/Declaratiei privind veniturile sub formã de salarii din strãinãtate, obtinute de cãtre persoanele fizice române fãrã domiciliu în România si persoanele fizice strãine care desfãsoarã activitate în România, se stabileste impozitul pe venit pentru anul………., dupã cum urmeazã:

 

Explicatii

Suma

1. Venitul net anual din salarii

 

2. Impozitul anual pe venitul din salarii

 

3. Obligatii privind plãtile anticipate

 

4. Diferenta de impozit

a) de platã (rd. 2-rd.3)

 

b) de restituit (rd.3-rd.2)

 

 

Diferenta de platã în sumã de …………..lei se plãteste în termen de 30/60 de zile de la data comunicãrii prezentei decizii.

Pentru impozitul neachitat pânã la termenele mentionate mai sus se vor calcula majorãri de întârziere.

Suma de ……………lei, plãtitã în plus, se compenseazã cu obligatiile neachitate în termen, din anul fiscal curent, iar diferenta se restituie în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicãrii deciziei de impunere. Prezentul titlu de creantã devine titlu executoriu în conditiile legii.

Administratia îsi rezervã dreptul de a modifica impozitul calculat în conditiile declarãrii eronate a veniturilor, în perioada de prescriptie.

Împotriva mãsurilor dispuse prin prezenta decizie se poate face contestatie, care se depune, în termen de 15 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

Prezenta decizie constituie înstiintare de platã conform legii.

 

Întocmit,

Am primit un exemplar,

Numele, prenumele ..............................………..

Data ................................................................

Data ............................................................

Semnãtura contribuabilului ............................ sau

Semnãtura ..................................................

Nr. si data confirmãrii de primire: .............................................

 

 

Cod 14.13.03.13/5b

 

ANEXA Nr. 2

 

 

Directia Generalã a Finantelor Publice a Judetului............................

Nr. de înregistrare ..............................

Administratia Finantelor Publice............................................................

Data ....................................................

Aprobat ................................................

Verificat................................................

Data .. …/…./…

Data …../…./….

 

 

DECIZIE DE IMPUNERE

pentru veniturile realizate

pe anul ………..

 

Cãtre: Numele ......................................... Prenumele ...............................

Numãrul de identificare fiscalã ..............................

Resedinta din România: localitatea ............................................... judetul/sectorul ................................str. ................................................................... nr. ......, bl. ......., sc. ........., ap. ........ .

În baza Legii (Ordonantei Guvernului) nr. ................ art. ………..alin. .…. si a Declaratiei de venit global se stabileste impozitul pe venitul anual global dupã cum urmeazã:

 

Nr. crt.

Denumirea

Decizia anterioarã

Decizia curentã

1.

Venit net din activitãti comerciale

 

 

2.

Venit net din profesii liberale

 

 

3.

Venit net din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã

 

 

4.

Venit net distribuit din asociere

 

 

5.

Venit net din cedarea folosintei bunurilor

 

 

6.

Venit net din salarii

 

 

7.

Venit net din strãinãtate

 

 

8.

Venit anual global (rd. 1+….+rd. 7)

 

 

9.

Pierderi fiscale reportate din anii anteriori, compensate în anul de raportare

 

 

10.

Deduceri personale acordate

 

 

11.

Venit anual global impozabil (rd.8-rd.9-rd.10)

 

 

12.

Impozit pe venitul anual global datorat

 

 

13.

Obligatii privind plãtile anticipate:

a) stabilite prin decizia de impunere

 

 

- activitãti independente: comerciale si profesii liberale

 

 

- cedarea folosintei bunurilor

 

 

b) retinute prin stopaj la sursã

 

 

- venituri salariale de la functia de bazã

 

 

- venituri salariale în afara functiei de bazã

 

 

- venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã

 

 

14.

Credit fiscal extern

 

 

15.

Total obligatii stabilite în contul impozitului anual (rd. 13+rd. 14)

 

 

16.

Diferente a) de platã (rd.12-rd.15) de impozit b) de restituit (rd.15-rd.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenta de platã în sumã de ..................... lei se plãteste în termen de 30/60 de zile de la data comunicãrii prezentei.

Pentru impozitul neachitat pânã la termenele arãtate mai sus se vor calcula majorãri de întârziere.

Suma de ................lei, plãtitã în plus, se compenseazã cu obligatiile neachitate în termen, din anul fiscal curent, iar diferenta se restituie în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicãrii deciziei de impunere.Prezentul titlu de creantã devine titlu executoriu în conditiile legii.

Administratia îsi rezervã dreptul de a modifica impozitul calculat în conditiile declarãrii eronate a veniturilor, în perioada de prescriptie.

Împotriva mãsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie care se depune, în termen de 15 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

Prezenta constituie înstiintare de platã conform legii.

 

Întocmit,

Am primit un exemplar,

Numele, prenumele ..............................………..

Data ................................................................

Data ............................................................

Semnãtura contribuabilului ............................ sau

Semnãtura ..................................................

Nr. si data confirmãrii de primire: .............................................

 

Cod 14.13.03.13/a

 

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea brevetelor si certificatelor

de capacitate nationale pentru personalul navigant fluvial

 

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 197/1998, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale art. 35 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997, ale art. 3 pct. 12 si 41 si ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, Recomandãrile Comisiei Dunãrii privind eliberarea certificatelor de conducãtor de navã de navigatie interioarã pe Dunãre, adoptate la Budapesta în 1995, si Directiva Consiliului 96/50 referitoare la armonizarea conditiilor de obtinere a certificatelor nationale de conducãtor al navelor pentru navigatia interioarã pentru transportul mãrfurilor si persoanelor în Comunitate,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Regulamentul privind eliberarea brevetelor si certificatelor de capacitate nationale pentru personalul navigant fluvial, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Programele analitice la disciplinele de specialitate la toate institutiile de învãtãmânt preuniversitar si universitar cu profil de navigatie fluvialã vor fi avizate anual de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. Constanta. În acest sens institutiile de învãtãmânt cu profil de navigatie fluvialã au obligatia depunerii acestora, la Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C., dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de începerea unui nou an scolar sau universitar, dupã caz.

Art. 3. - O functie la bordul navelor fluviale poate fi îndeplinitã de orice persoanã care detine un brevet sau certificat de capacitate corespunzãtor si face dovada cã este aptã medical, pe baza unei adeverinte eliberate de o unitate sanitarã din reteaua sanitarã a Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 4. - Modelele de brevete si certificate de capacitate fluviale se aprobã de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la propunerea Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C. Constanta, în conformitate cu reglementãrile interne si cu conventiile internationale la care România este parte.

Art. 5. - Brevetele si certificatele de capacitate fluviale sunt eliberate în numele Guvernului României de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. Constanta.

Art. 6. - Documentele de atestare a competentei care nu sunt conforme cu prevederile prezentului ordin se vor preschimba de cãtre cãpitãniile de port, desemnate prin decizie a inspectorului de stat-sef al Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C. Constanta, pânã la data de 31 decembrie 2002.

Art. 7. - (1) Brevetele de cãpitan fluvial categoriile A si B, eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, rãmân valabile si se echivaleazã astfel:

- brevetul de cãpitan pentru navigatia fluvialã internationalã A se echivaleazã cu brevetul de cãpitan fluvial categoria B;

- brevetul de cãpitan pentru navigatia fluvialã internationalã B se echivaleazã cu brevetul de cãpitan fluvial categoria C.

(2) Posesorii brevetelor prevãzute la alin. (1) pot naviga pe Canalul Dunãre-Marea Neagrã si pe Canalul Poarta Albã-Midia-Nãvodari numai dacã posedã brevet de pilot de canal, eliberat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 246/1998 pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmare a competentei si de eliberare a brevetelor si certificatelor de capacitate a personalului navigant de sigurantã a navigatiei din Marina Civilã a României sau dacã obtin brevetul de cãpitan pentru canale navigabile categoria D, în conformitate cu regulamentul prezentat în anexa la prezen-

tul ordin.

Art. 8. - Directia generalã a transporturilor maritime pe Dunãre si cãi navigabile din cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. Constanta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii.

Art. 10. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului transporturilor nr. 461/1995 privind reglementarea activitãtii de pilotaj pe Canalul Dunãre-Marea Neagrã îsi înceteazã aplicabilitatea.

 

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iulie 2001.

Nr. 984.

 


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de cãtre Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. Constanta.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmãrirea, încasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitãtile de trezorerie, bugetare, de control si sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiarã

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobatã prin Legea nr. 52/1995, si ale art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificãrile si  completãrile ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite si taxe, referitoare la identificarea contribuabililor dupã codul numeric personal, si necesitatea organizãrii evidentei fiscale analitice a plãtitorilor persoane fizice, pe conturi fiscale personale, prevãzutã în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 46/2001 pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea evidentei pe plãtitori persoane fizice si procedura de închidere si deschidere a evidentei fiscale,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se înlocuiesc modelul si continutul formularelor "Chitanta nr. ..”, cod 14.13.11.99, “Declaratie privind sediile subunitãtilor, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994”, cod 14.13.01.99/b, "Proces-verbal de contraventie nr. …”, cod 14.13.22.99 [poz. 25, 40, 43 din anexa nr. 1 b*) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995, cu modificãrile si completãrile ulterioare], cu anexele nr. 1, 2 si 3 la prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generalã de proceduri fiscale, Directia generalã de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor, Directia generalã de îndrumare si control fiscal, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iunie 2001.

Nr. 1.253.

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIE

privind sediile subunitãtilor, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994

 

Denumirea agentului economic ........

Nr. de înmatriculare în registrul comertului ..................................., codul de înregistrare fiscalã ............................

Localitatea .............................................................., str. .............................................................................. nr. .....

Judetul/sectorul ..................................................., codul postal ..................................., telefon ...........................

 

Nr. crt.

Adresa subunitãtii(locul de desfãsurare

a activitãtii)

Persoanã

juridicã

(DA/NU)

Profilul

activitãtii

desfãsurate

Codul fiscal

din certificatul

de înregistrare

fiscalã

Modul de dobândire

a spatiului, numãrul

si data documentului

Banca

Conturi bancare

în lei

în valutã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria rãspundere cã datele prezentate sunt conforme cu realitatea.

 

Data depunerii ...........................................

Conducãtorul agentului economic, ..........................................................................

(numele, prenumele, functia, semnãtura si stampila)

Nr. de înregistrare .................................

 

Cod M.F.P. 14.13.01.99/b Format A4/t1

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Seria .............. /200

Directia generalã .................................

Nr. ..........................

 

 

PROCES- VERBAL DE CONTRAVENTII

Nr. . . . . . . . . . . . . . .

 

încheiat astãzi ......., luna ................., anul ........., ora ......., în localitatea ..................., judetul ...............

Agentul constatator ..........................................., în calitate de ............................., am constatat cã numitul*) ............................................, nãscut la data de .............................................................., (anul, luna, ziua)  în localitatea ..............................................................., judetul ........................................................., fiul lui ......................... si al .........................., domiciliat în ..................................................................*),

[str. (comuna) nr., judetul] ocupatia ......................................, locul de muncã ............................................................................(unitatea)

în localitatea .............................................., judetul .................................., identificat cu*) buletinul/ cartea de identitate seria ................. nr. .........................., emis/emisã de .......................................... la data de ...................................................., CNP (cod fiscal) .........................................., a sãvârsit

în ziua de ........................, luna ...................................., anul ..................., urmãtoarea contraventie: .................................. ..................................

.................................. .................................. .................................. ..................................  ............................... faptã prevãzutã la art. .......... alin. ......... din ..................................... cu amendã de la .............. lei la ...................... lei.

La cererea contravenientului obiectiile fãcute sunt: .......................................................................................................................................

probând aceasta cu ............................................................................................................................. .

(continuare pe verso)

 


*) Pentru persoanele juridice se completeazã în mod corespunzãtor cu denumirea, sediul acestora si cu codul

fiscal din certificatul de înregistrare fiscalã.

 

PROCES - VERBAL DE îNDEPLINIREA  PROCEDURII*)

 

Astãzi .................................., agentul constatator ...................... din cadrul ..........................., având de înmânat procesul-verbal de constatare a contraventiei cu înstiintarea de platã nr. ......., m-am deplasat la domiciliul numitului ..................................... din str. (comuna) .............................. nr. ............, ap. ..............., localitatea (sectorul) ...................................., gãsind pe contravenient sau pe ........................................., rudã cu acesta, persoanã care locuieste la  aceastã adresã, administrator, portar, împuternicitul contravenientului**), care, primind actul, a semnat în fata noastrã.

 

Semnãtura primitorului si actul de identitate

............................................................................

(Verso)

 

În conformitate cu prevederile art. .......... alin. ......... din ........................ se stabileste amenda în sumã de ...................... (.....................) lei, care se va achita în termen de 15 zile de la data prezentului proces-verbal la C.E.C. sau la organul fiscal din localitatea de domiciliu.

În caz de neachitare la termenul stabilit se va proceda la executarea silitã conform prevederilor legale.

Contravenientul se (nu se) angajeazã sã achite jumãtate din minimul amenzii, adicã ...... lei, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal si sã prezinte în acelasi termen chitanta agentului constatator sau organului din care face parte acesta (prevederile se aplicã numai când legea permite).   

O datã cu sanctiunea s-a dispus si confiscarea a .................................................................. ..................................

.................................. .................................. ................................... bunuri mentionate în anexa care face parte integrantã din procesul-verbal.

Fiind de fatã, contravenientului i s-a înmânat un exemplar al prezentului proces-verbal, pe care îl primeste (refuzã sã îl primeascã) în fata noastrã.

Subsemnatii ........................................................................................................., în calitate de martori, declarãm cã prezentul proces-verbal nu a fost semnat de contravenient pentru motivul cã ................................ .

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile de la data comunicãrii, la ................................ ................................ .

 

Agentul constatator,

....................................

Contravenientul,

....................................

Martori,

....................................

M.F.P. cod 14.13.22.99

 

Format A4/t 2

 

................................………………………………..

Refuzând primirea (negãsind nici o persoanã), s-a afisat actul pe usa principalã a locuintei contravenientului.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Agentul constatator,

...........................................

 


**) Se detaseazã de prezentul proces-verbal si se anexeazã la exemplarul transmis organelor fiscale spre executare.

**) Se anuleazã cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afisare actul se va lipi numai la colturi si, dupã caz,

cu înstiintarea de platã în fatã.

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITÃTII SOCIALE

Nr. 4.079/23 iulie 2001

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI

Nr. 268/10 iulie 2001

MINISTERUL FINANTELOR INFORMATIEI PUBLICE

Nr. 1.480/2 august 2001

 

ORDIN

privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

 

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si ministrul finantelor publice, având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, cu modificãrile ulterioare,

având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificãrile ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit,

emit prezentul ordin.

 

Art. 1. - Angajatii agentilor economici care îsi desfãsoarã activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislatia în vigoare, al cãror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (activitãti prevãzute de codul CAEN 7220), precum si angajatii persoanelor juridice române de drept public beneficiazã de scutirea pe impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 94/2001, dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele conditii:

1. posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzând ocupatiile mentionate în anexã;

2. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informaticã, evidentiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

3. au diplomã de absolvire eliberatã de o institutie de învãtãmânt superior acreditatã, cu specializarea Automaticã, Calculatoare, Informaticã, Ciberneticã, Matematicã sau Electronicã, si presteazã efectiv una dintre activitãtile prezentate în anexã;

4. angajatorul realizeazã din activitatea de creare de programe pentru calculator un venit anual de cel putin 10.000 dolari S.U.A. pentru fiecare angajat care beneficiazã de scutirea pe impozitul pe venit conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 94/2001.

Art. 2. - Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor în prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 94/2001 sunt, conform ocupatiilor specifice prezentate în anexã:

a) actul constitutiv, în cazul societãtilor comerciale;

b) organigrama angajatorului;

c) fisa postului;

d) copie legalizatã de pe diploma de absolvire;

e) carnetul de muncã sau copie de pe carnetul de muncã;

f) statul de platã întocmit separat pentru angajatii care beneficiazã de prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 94/2001;

g) comanda internã, aprobatã de organul de conducere abilitat al agajatorului, care sã ateste procesul de creare de programe pentru calculator;

h) balanta analiticã în care sã fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Art. 3. - Scutirea de impozit, conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 94/2001, se aplicã o singurã datã, doar pentru veniturile din salariul obtinut la locul de muncã de bazã.

Art. 4. - Anexa la prezentul ordin face parte integrantã din acesta.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la îndeplinire de cãtre Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si de Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea. I.

 

p. Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat.

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând ocupatiile specifice activitãtilor de creare de programe pentru calculator

 

Nr. crt.

Ocupatia

Descrierea activitãtii

1.

Analist

Activitãti de realizare a analizei în vederea definirii specificatiilor pentru construirea efectivã a sistemelor informatice, susceptibile sã rãspundã cerintelor utilizatorilor

2.

Programator

Activitãti de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificatii predefinite, si asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurãrii conformitãtii cu specificatiile

3.

Proiectant de sistem informatic

Activitãti care combinã aptitudinile analitice si de proiectare bazate pe cunostinte de specialitate, cu cunostinte în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii si implementãrii unor solutii functionale care sã corespundã cerintelor predefinite sau unor necesitãti organizationale

4.

Inginer/Programator de system

Activitãti care combinã aptitudinile analitice si de proiectare cu cunostinte adecvate informatic de tehnologie software si hardware în vederea definirii, proiectãrii, realizãrii, testãrii, implementãrii si modificãrii sistemelor informatice ce contin software ca principalã componentã

5.

Administrator baze de date

Activitãti de furnizare a expertizei de specialitate si a asistentei practice în managementul sistemelor de baze de date si în utilizarea datelor informatice pentru a rãspunde cerintelor sistemului informatic în orice moment al  ciclului de viatã, în conformitate cu criteriile de calitate definite

6.

Inginer software

Activitãti de adaptare si/sau de armonizare a solutiilor hardware, software si a sistemelor de operare si ale aplicatiilor existente sau proiectate la necesitãtile reale sau estimate ale utilizatorilor, în ideea îndeplinirii cerintelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de rãspuns)

7.

Manager de proiect informatic

Activitãti de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicatiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului si urmãrirea cerintelor proiectelor (informatii/date necesare, programare, analizã). Managerii de proiect dezvoltã, planificã, analizeazã, estimeazã si stabilesc prioritãtile aferente componentelor ce urmeazã sã fie realizate, stabilesc fazele si termenele de executie ale proiectelor.