MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 440       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 6 august 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

682. - Hotãrâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru trecerea în proprietatea publicã a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane

juridice, supuse executãrii silite

 

703. - Hotãrâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activitãti ilegale, semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000 11

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activitãti ilegale

 

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

15. - Circularã privind întocmirea de cãtre bãnci a situatiei financiar-contabile - Indicatori de activitate-mod. 4090

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru trecerea în proprietatea publicã a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice,

supuse executãrii silite

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare,

aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice pentru trecerea în proprietatea publicã a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executãrii silite, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 1.009/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind trecerea în proprietatea publicã a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executãrii silite, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 16 decembrie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

p. Ministrul muncii

si solidaritãtii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 682.

 

ANEXÃ

 

NORME METODOLOGICE

pentru trecerea în proprietatea publicã a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice,

supuse executãrii silite

 

Art. 1. - Debitorul persoanã juridicã, cu obligatii de platã fatã de bugetul de stat sau bugetul asigurãrilor sociale de stat administrat si gestionat prin Casa Nationalã de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale si de Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã, aflat în procedurã de executare silitã, poate cere organului competent sã aplice procedura de executare silitã din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, dupã caz, stingerea unor creante ale bugetului de stat sau ale bugetului asigurãrilor sociale de stat prin darea în platã a unor bunuri imobile din proprietatea sa, care trec în proprietatea publicã a statului. Acestea pot fi date în administrare, în conditiile legii.

Art. 2. - În temeiul prevederilor art. 68 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonantã, cererea poate fi depusã de debitor, în scris, în tot cursul executãrii silite asupra bunurilor imobile, începând cu ziua în care s-a încheiat procesul-verbal prin care bunurile imobile se indisponibilizeazã. De asemenea, cererea se poate depune în perioada în care, pânã la împlinirea termenului de prescriptie, organul competent va repeta procedura de licitatie.

Art. 3. - Cererea va cuprinde, în mod obligatoriu, urmãtoarele date:

a) denumirea si sediul debitorului;

b) alte date de identificare a debitorului (codul fiscal, numãrul de înmatriculare la registrul comertului);

c) structura capitalului social, a asociatilor ori a actionariatului, dupã caz;

d) volumul si natura creantelor bugetare prevãzute la art. 1;

e) bunurile imobile supuse executãrii silite, pentru care se solicitã stingerea unor creante ale bugetului de stat sau ale bugetului asigurãrilor sociale de stat, dupã caz, prin trecerea în proprietatea publicã a statului (denumirea, datele de identificare a acestora, precum si o scurtã descriere);

f) mentiunea asupra actelor doveditoare potrivit cãrora bunurile imobile respective constituie proprietatea debitorului;

g) acordul expres al debitorului privind pretul de evaluare a bunurilor imobile supuse executãrii silite, stabilit de organul de executare competent, prin servicii prestate de organe sau persoane specializate, în conformitate cu prevederile art. 52 din ordonantã;

h) valoarea de inventar a bunurilor imobile supuse executãrii silite, evidentiatã în contabilitate, reevaluatã în conformitate cu ultimele reglementãri legale în vigoare;

i) mentiunea debitorului cã a luat cunostintã de prevederile legale din prezentele norme metodologice, în sensul cã stingerea creantei bugetare se va face cu valoarea determinatã potrivit art. 8 alin. (2) sau (3), dupã caz;.

j) mentiunea debitorului cã bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale si de alte sarcini, cu precizarea documentelor doveditoare;

k) acceptul debitorului cu privire la compensarea diferentei, potrivit legii, în cazul în care valoarea bunului imobil, determinatã potrivit art. 8 alin. (2) sau (3), dupã caz, este mai mare decât creanta bugetarã prevãzutã la art. 1;

l) semnãtura reprezentantului legal al debitorului persoanã juridicã, precum si stampila acesteia.

Art. 4. - (1) Cererea se depune de cãtre debitor la:

a) unitatea teritorialã subordonatã Ministerului Finantelor Publice în a cãrei razã este înregistrat ca plãtitor de obligatii fatã de bugetul de stat;

b) Casa judeteanã de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, Agentia judeteanã pentru ocuparea fortei de muncã, respectiv a municipiului Bucuresti, dupã caz, în a cãrei razã este înregistrat ca plãtitor de obligatii fatã de bugetul asigurãrilor sociale de stat;

c) directia regionalã vamalã interjudeteanã, pentru taxe si drepturi vamale cuvenite bugetului de stat.

(2) La cerere se anexeazã copii legalizate de pe actele care atestã dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile pentru care solicitã trecerea în proprietatea publicã a statului, dovada, în original, cã acestea nu sunt grevate de drepturi reale si de alte sarcini, emisã de biroul de carte funciarã din cadrul judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã se aflã bunul imobil, precum si copii de pe fisa mijlocului fix si de pe balanta analiticã a mijloacelor fixe.

(3) Cererea debitorului se transmite, prin directia generalã a finantelor publice judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti, ori prin Directia Generalã a  vãmilor, prin Casa judeteanã de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti sau prin Agentia judeteanã pentru ocuparea fortei de muncã, respectiv a municipiului Bucuresti, dupã caz, directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau, dupã caz, din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale ori Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncã, desemnate prin ordin al ministrului finantelor publice sau al ministrului muncii si solida-

ritãtii sociale, dupã caz, însotitã de urmãtoarele documente:

a) copiile certificate de pe toate actele aflate în dosarul de executare silitã;

b) propunerile organului competent sã aplice procedura de executare silitã, din cadrul unitãtilor prevãzute la alin. (1);

c) punctul de vedere al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori al Directiei Generale a Vãmilor, numai pentru  creantele reprezentând taxe si drepturi vamale cuvenite bugetului de stat.

(4) Adresa de transmitere a întregii documentatii, precum si referatul cuprinzând analiza si punctul de vedere vor fi semnate, dupã verificarea datelor din cererea de stingere a creantelor bugetului de stat sau bugetului asigurãrilor sociale de stat prin trecerea în proprietatea publicã a statului a bunurilor imobile supuse executãrii silite si a actelor din dosarul în sustinerea acesteia, de cãtre conducãtorul directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al Directiei Generale a Vãmilor, al Casei judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, ori al Agentiei judetene pentru ocuparea fortei de muncã, respectiv a municipiului Bucuresti, dupã caz, sau de înlocuitorul acestuia.

(5) O datã cu documentele prevãzute la alin. (2) directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Directia Generalã a Vãmilor, Casa judeteanã de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, ori Agentia judeteanã pentru ocuparea fortei de muncã, respectiv a municipiului Bucuresti, dupã caz, vor comunica si solicitãrile de bunuri imobile de felul celor pentru care se cere trecerea în proprietatea publicã a statului, primite de la institutii publice, directiilor de specialitate prevãzute la art. 5 alin. (1).

(6) Solicitãrile de bunuri imobile vor fi avizate de ordonatorul principal de credite. Evidenta solicitãrilor de bunuri imobile se tine de directiile generale ale  finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de Directia Generalã a Vãmilor, de Casa judeteanã de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de Agentia judeteanã pentru ocuparea fortei de muncã, respectiv a municipiului Bucuresti, dupã caz, în registre de evidentã deschise în acest scop.

Art. 5. - (1) La primirea cererii, însotitã de documentele anexate, Ministerul Finantelor Publice, Casa Nationalã de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale ori Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã, dupã caz, prin directia de specialitate desemnatã, procedeazã la înregistrarea acesteia. Cererea, însotitã de documentatia completã, se prezintã unei comisii numite prin ordin al ministrului finantelor publice sau al ministrului muncii si solidaritãtii sociale, dupã caz, pentru analizarea si luarea unei decizii.

(2) Modul de lucru al comisiei prevãzute la alin. (1) se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice sau al ministrului muncii si solidaritãtii sociale, dupã caz.

(3) Comisia va analiza si va decide asupra fiecãrei cereri, având în vedere urmãtoarele elemente:

a) documentele prezentate de debitor, care atestã dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicitã trecerea în proprietatea publicã a statului, precum si dovada cã acestea nu sunt grevate de drepturi reale si de alte sarcini;

b) existenta solicitãrilor pentru obtinerea în administrare a unor bunuri imobile de felul celor pentru care urmeazã sã se analizeze oportunitatea trecerii în proprietatea publicã a statului;

c) respectarea reglementãrilor legale în vigoare referitoare la aplicarea procedurii de executare silitã a creantelor bugetului de stat sau ale bugetului  asigurãrilor sociale de stat, dupã caz. Se vor avea în vedere si situatiile în care suma obtinutã prin aplicarea modalitãtilor de valorificare a bunurilor imobile ar permite realizarea într-o mãsurã mai mare a creantelor bugetare fatã de debitorul supus executãrii silite;

d) impactul reglementãrilor legale în vigoare privind retrocedarea proprietãtii, în mãsura în care acesta poate fi prevãzut;

e) propunerile organului competent pentru aplicarea procedurii de executare silitã, precum si punctul de vedere al directiei generale a finantelor publice  judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al Directiei Generale a Vãmilor, al Casei judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, ori al Agentiei judetene pentru ocuparea fortei de muncã, respectiv a municipiului Bucuresti, dupã caz;

f) cheltuielile necesare, estimate de institutia publicã solicitantã a bunurilor imobile ce urmeazã sã fie trecute în proprietatea publicã a statului, pentru transformarea acestora în sedii corespunzãtoare desfãsurãrii activitãtii;

g) eficienta trecerii bunurilor imobile în proprietatea publicã a statului, rezultatã din compararea, de cãtre directia generalã a finantelor publice judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti, ori de cãtre Directia Generalã a Vãmilor, numai pentru creantele reprezentând taxe si drepturi vamale cuvenite bugetului de stat, sau de cãtre Casa judeteanã de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, ori Agentia judeteanã pentru ocuparea fortei de muncã, respectiv a municipiului Bucuresti, dupã caz, a creantelor bugetare stinse prin aceastã modalitate, la care se adaugã si cheltuielile de amenajare, cu cheltuielile necesare unei noi constructii sau achizitii.

h) orice alte elemente necesare solutionãrii cererii.

(4) Comisia din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prevãzutã la alin. (1), aprobã stingerea creantelor bugetului de stat prin trecerea în proprietatea publicã a statului a bunurilor imobile necesare desfãsurãrii obiectului activitãtii Ministerului Finantelor Publice si unitãtilor subordonate acestuia, precum si altor institutii publice finantate de la bugetul de stat, dupã caz.

Art. 6. - În cazul cererilor de realizare a creantelor bugetului asigurãrilor sociale de stat prin trecerea în proprietatea publicã a statului a bunurilor imobile supuse executãrii silite, decizia comisiei constituite în acest scop prin ordin al ministrului muncii si solidaritãtii sociale se ia numai cu acordul comisiei numite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 7. - (1) Decizia prevãzutã la art. 5 alin. (1) se comunicã de directia de specialitate desemnatã din cadrul Ministerului Finantelor Publice, din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale sau din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncã, dupã caz, organului competent sã aplice procedura de executare silitã, prin directia generalã a finantelor publice judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti, Directia Generalã a Vãmilor, Casa judeteanã de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, ori prin Agentia judeteanã pentru ocuparea fortei de muncã, respectiv a municipiului Bucuresti, dupã caz.

(2) În cazul în care comisia decide stingerea creantelor bugetare prevãzute la art. 1, prin trecerea bunurilor imobile în proprietatea publicã a statului, aceasta solicitã organului  competent sã aplice procedura de executare silitã si sã întocmeascã procesul-verbal pentru trecerea în proprietatea statului a bunului imobil, conform modelelor prezentate în anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

(3) Încheierea procesului-verbal prevãzut la alin. (2) si stingerea creantei bugetului de stat sau a bugetului asigurãrilor sociale de stat, dupã caz, prin trecerea în proprietatea publicã a statului a bunurilor imobile supuse executãrii silite, este conditionatã de prezentarea de cãtre debitor, la data încheierii procesului-verbal, a unei noi dovezi, în original, emisã de biroul de carte funciarã din cadrul judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã se aflã bunul imobil, care sã ateste cã bunul imobil nu este grevat de drepturi reale si de alte sarcini. În cazul în care se constatã cã bunul imobil este grevat de drepturi reale si de alte sarcini, organul de executare competent înstiinteazã comisia prevãzutã la art. 5 alin. (1), care procedeazã la anularea deciziei. Despre aceasta este înstiintat si debitorul.

(4) Procesul-verbal pentru trecerea în proprietatea statului se întocmeste în 3 exemplare, dintre care unul se înainteazã debitorului, unul institutiei publice solicitante, iar al treilea rãmâne la organul competent sã aplice procedura de executare silitã.

(5) La data întocmirii procesului-verbal pentru trecerea în proprietatea statului a bunului imobil supus executãrii silite, organul competent va actualiza nivelul majorãrilor de întârziere si nivelul cheltuielilor de executare pânã la aceastã datã. Totodatã se va calcula, potrivit legii, taxa pe valoarea adãugatã datoratã bugetului de stat pentru transferul proprietãtii bunului imobil respectiv.

(6) La data întocmirii procesului-verbal pentru trecerea în proprietatea statului a bunului imobil înceteazã mãsura de indisponibilizare a acestuia, precum si calitatea de administrator-sechestru a persoanelor desemnate, conform legii.

(7) Institutiile publice care au obtinut în administrare bunuri imobile trecute în proprietatea publicã a statului conform procedurii din prezentele norme metodologice sunt obligate sã solicite organului competent, potrivit legii, înregistrarea operatiunilor de modificare a regimului juridic al bunurilor imobile din domeniul public al statului.

Art. 8. - (1) Bunurile imobile, pentru care s-a aprobat trecerea în proprietatea publicã a statului, vor fi evaluate, conform art. 52 din ordonantã, de cãtre organele sau persoanele specializate.

(2) În cazul în care valoarea stabilitã conform alin. (1) este mai micã decât valoarea de inventar evidentiatã în contabilitatea persoanei juridice debitoare, se va lua în considerare valoarea stabilitã de organele sau de persoanele specializate.

(3) Dacã valoarea stabilitã de organele sau de persoanele specializate este mai mare decât valoarea de inventar evidentiatã în contabilitate, se va lua în considerare valoarea de inventar.

(4) Cu valoarea determinatã potrivit alin. (2) sau (3), dupã caz, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã calculatã conform prevederilor legale în materie, se sting, total sau partial, creanta bugetarã prevãzutã la art. 1, precum si majorãrile de întârziere si cheltuielile de executare, actualizate. Contribuabilii înregistrati ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã au obligatia înscrierii T.V.A. în jurnalul de vânzãri si în decontul de T.V.A. pentru luna în curs.

(5) În cazul în care suma care reprezintã valoarea bunului imobil pentru care s-a aprobat trecerea în proprietatea publicã a statului, determinatã potrivit alin. (2) sau (3), dupã caz, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã calculatã conform prevederilor legale în materie, este mai micã decât creanta bugetarã prevãzutã la art. 1, la care se adaugã majorãrile de întârziere aferente si cheltuielile de executare silitã, actualizate, diferenta urmeazã sã fie realizatã prin aplicarea celorlalte modalitãti prevãzute de ordonantã.

(6) În cazul în care suma care reprezintã atât creanta bugetarã prevãzutã la art. 1, cât si majorãrile de întârziere aferente si cheltuielile de executare, actualizate, este mai micã decât valoarea bunului imobil pentru care s-a aprobat trecerea în proprietatea publicã a statului, determinate potrivit alin. (2) sau (3), dupã caz, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã calculatã conform prevederilor legale în materie, cu aceastã diferentã se va proceda la compensare, potrivit legii.

Art. 9. - (1) Cheltuielile necesare pentru transformarea bunurilor imobile, pentru care s-a aprobat trecerea în proprietatea publicã a statului, în sedii sau spatii

corespunzãtoare desfãsurãrii activitãtii sunt suportate de institutia publicã solicitantã.

(2) În cazul bunurilor imobile care au încorporate în  structurã bunuri mobile sau dotãri specifice activitãtii, a cãror valoare nu este cuprinsã în valoarea acestor bunuri imobile, cheltuielile cu lucrãrile privind dezafectarea, dezmembrarea, înlãturarea acestora ori altele asemenea, dupã caz, sunt suportate de cãtre debitor.

Art. 10. - (1) În vederea utilizãrii ca sedii, spatii sau altele similare, necesare pentru desfãsurarea obiectului de activitate, bunurile imobile pentru care s-au întocmit actele de trecere în proprietatea publicã a statului sunt date în administrarea:

a) Ministerului Finantelor Publice sau unitãtilor subordonate acestuia, dupã caz;

b) Directiei Generale a Vãmilor ori directiilor regionale vamale interjudetene, dupã caz;

c) Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncã ori unitãtilor subordonate acestora, dupã caz;

d) altor institutii publice finantate de la bugetul de stat.

(2) Darea în administrare, prevãzutã la alin. (1), se va efectua prin hotãrâre a Guvernului, initiatã de Ministerul Finantelor Publice sau de Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale ori de ordonatorii principali de credite ale bugetului de stat, dupã caz.

Art. 11. - (1) Operatiunile legate de stingerea creantelor bugetare prevãzute la art. 1 prin preluarea de la debitori a bunurilor imobile si trecerea lor în proprietatea publicã a statului se reflectã în evidenta analiticã pe plãtitori deschisã la nivelul unitãtilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice sau directiilor regionale vamale interjudetene ori ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale sau ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncã, dupã caz, în a cãror razã teritorialã îsi au sediul ori în evidenta cãrora sunt luati debitorii respectivi, precum si în evidenta contabilã a debitorilor.

(2) Unitãtile prevãzute la alin. (1) vor stinge în evidenta analiticã pe plãtitori creantele bugetului de stat sau bugetului asigurãrilor sociale de stat, dupã caz, pe fiecare fel de venit, inclusiv majorãrile de întârziere aferente, în limita valorii bunului imobil trecut în proprietatea publicã a statului.

(3) În situatia în care Casa Nationalã de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale si Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã au evidentiat în  contabilitate debitele de încasat, respectiv veniturile de realizat din sumele datorate, potrivit legii, de debitori bugetului asigurãrilor sociale de stat, vor proceda la stornarea operatiunilor respective la nivelul valorii stabilie potrivit art. 8 alin. (4).

Art. 12. - În contabilitatea debitorilor operatiunile privind trecerea în proprietatea publicã a statului a unor bunuri imobile supuse executãrii silite se reflectã astfel:

a) transferul în proprietatea publicã a statului a bunurilor imobile supuse executãrii silite, evaluate conform prevederilor art. 8, pe baza procesului-verbal de trecere în proprietatea statului:

461 “Debitori diversi”/

=

% - cu valoarea stabilitã analitic distinct conform art. 8 alin. (2) sau (3) din normele metodologice, plus T.V.A.

Ministerul Finantelor Publice, Casa Nationalã de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã

 

 

 

7721 “Venituri din cedarea activelor”

- cu valoarea stabilitã conform art. 8 alin. (2) sau (3) din normele metodologice

 

4427 “T.V.A colectatã”

- cu T.V.A. aferentã;

 

b) scãderea din patrimoniul persoanei juridice debitoare a bunurilor imobile respective:

 

 

% = 212 “Mijloace fixe”

- cu valoarea de înregistrare în contabilitate

281 “amortizãri privind  imobilizãrile corporale”

 

- cu amortizarea calculatã

6721 “Cheltuieli privind activele cedate”

 

- cu valoarea rãmasã neamortizatã;

 

c) efectuarea operatiunii de compensare a datoriei persoanei juridice debitoare fatã de bugetul de stat sau bugetul asigurãrilor sociale de stat, la nivelul celei mai mici sume dintre creanta bugetarã si sumele înregistrate din evaluarea bunurilor imobile supuse executãrii silite, inclusive T.V.A. calculatã:

 

%

=

461 “Debitori deversi”/ analitic distinct

Ministerul  Finantelor Publice Casa Nationalã de Pensii si Alte Drepturi d Asigurãri Sociale Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã

441 “Impozitul pe profit”

 

 

4423 “T.V.A. de platã”

 

 

444 “Impozitul pe salarii”

 

 

446 “Alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate”

 

 

448 “Alte datorii si creante cu bugetul statului”

 

 

431 “Asigurãri sociale”

 

 

437 “Ajutor de somaj”

 

 

447 “Fonduri speciale - taxe si vãrsãminte asimilate”;

 

 

 

d) în cazul în care valoarea bunurilor imobile, determinatã potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) sau (3), dupã caz, este mai mare decât creantele bugetare prevãzute la art. 1, sumã care depãseste valoarea acestora, aflatã în soldul contului 461 “Debitori diversi”/analitic distinct, va fi utilizatã ulterior pentru compensarea obligatiilor bugetare viitoare ale debitorului, prin creditarea acestui cont la scadenta obligatiilor bugetare ale debitorului.

Art. 13. - (1) Evidentierea distinctã în contabilitatea institutiilor publice a bunurilor imobile se face pe baza hotãrârii Guvernului de atribuire în administrare a imobilului respectiv si a procesului-verbal pentru trecerea acestuia în proprietatea statului.

(2) În contabilitatea institutiilor publice care administreazã bunurile imobile trecute în proprietatea publicã a statului, aceste bunuri se înregistreazã la valoarea stabilitã conform art. 8 alin. (2) sau (3), astfel:

 

013

“Mijloace fixe”/ analitice distincte

=

306

“Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului”

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

D.G.F.P. ....................................................

Unitatea fiscalã .........................................

Str. .................................... nr. ................

Localitatea .................................................

Dosar de executare nr. ............./.............

 

 

Data

Functia

Semnãtura

Aprobat

 

 

 

Avizat

 

 

 

Verificat

 

 

 

 

PROCES - VERBAL

pentru trecerea în proprietatea statului a bunului imobil supus executãrii silite

 

încheiat astãzi............................ luna .......................... anul................

În baza art. 68 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, s-au aplicat modalitãtile de executare silitã asupra debitorului (persoanã juridicã) ......................................

din localitatea .........................................................., str. ...................................................... nr. ......., nr. de înmatriculare în registrul comertului..........................., codul fiscal nr. ..............., pentru încasarea obligatiilor cãtre bugetul de stat asa cum au fost specificate în titlurile executorii nr. ......................................................, emise de ............................................................., în sumã totalã de ............................ lei, din care rãmase de recuperat:*) ....................................

.................................... .................................... ....................................

Întrucât debitorul nu a plãtit la termenele stabilite obligatiile prevãzute mai sus, se efectueazã trecerea în proprietatea publicã a statului a bunului imobil înscris în Procesul-verbal de identificare a bunurilor imobile nr. ...................................... din .........................................., întocmit de cãtre ......................................................, care se anexeazã la prezentul proces-verbal.

a) Date privind identificarea bunului imobil (clãdire si/

sau teren). ............................................. .................................... ....................................

....................................

b) Descrierea sumarã.

.................................... .................................... ....................................

c) Documente care atestã dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului imobil. .......

.................................... .................................... .................................... ....................................

d) Pretul bunului imobil, acceptat de debitor, este de ...................................................... lei, plus T.V.A. în sumã de ............................ lei

e) Pretul bunului imobil acceptat de debitor (inclusiv T.V.A.) .................................................. lei

f) Suma obligatiilor bugetare ...................................................... lei

g) Diferenta, din care:

- obligatii bugetare rãmase de recuperat [f)-e)] ................ lei

- suma rãmasã în plus care urmeazã a fi regularizatã conform dispozitiilor legale în vigoare [e)-f)] ................ lei

h) T.V.A. colectatã în sarcina de platã a debitorului ................ lei

Documentele din care rezultã cã bunul imobil este liber de orice sarcini (din evidentele de publicitate imobiliarã) ....................................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în baza Deciziei nr. .................. din data de ................... a comisiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, în ................ exemplare.

 

Conducãtorul organului de executare,

...................................

...................................

...................................

Debitor,

...................................

...................................

...................................

L.S

. L.S.

 


*) Se înscriu sumele rãmase de recuperat, pe tipuri de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, inclusive majorãrile de întârziere si cheltuielile de executare actualizate.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITÃTII SOCIALE

Casa de pensii a judetului ......................

Str. .................................... nr. .................

Localitatea .................................................

Dosar de executare nr. ............./.............

Verificat

 

PROCES - VERBAL

pentru trecerea în proprietatea statului a bunului imobil supus executãrii silite

 

încheiat astãzi.......... luna............. anul............

În baza art. 68 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, s-au aplicat modalitãtile de executare silitã asupra debitorului (persoanã juridicã)...................................... din localitatea ................................................, str. ............................................ nr. ............., nr. de înmatriculare în registrul comertului................, codul fiscal nr.....................,  pentru încasarea obligatiilor cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat asa cum au fost specificate în titlurile executorii nr. ..............., emise de .........................., în sumã totalã de ......................... lei, din care rãmase de recuperat*): .................................... .................................... ....................................

Întrucât debitorul nu a plãtit la termenele stabilite obligatiile prevãzute mai sus, se efectueazã trecerea în proprietatea publicã a statului a bunului imobil înscris în Procesul-verbal de identificare  a bunurilor imobile nr. ................... din ...................., întocmit de cãtre .........................., care se anexeazã la prezentul proces-verbal.

a) Date privind identificarea bunului imobil (clãdire si/sau teren): .................................... .................................... ....................................

b) Descrierea sumarã: .................................................................................................................. .................................... ....................................

....................................

c) Documente care atestã dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului imobil: ............. .................................... ....................................

....................................

d) Pretul bunului imobil, acceptat de debitor, este de........................ lei, plus T.V.A. în sumã de ..................... lei.

e) Pretul bunului imobil, acceptat de debitor (inclusiv T.V.A.).......................... lei

f) Suma obligatiilor bugetare............................ lei

g) Diferenta, din care:

- obligatii bugetare rãmase de recuperat [f)-e)] ............... lei

- suma rãmasã în plus care urmeazã sã fie regularizatã conform dispozitiilor legale în vigoare [e)-f)] .................. lei

h) T.V.A. colectatã în sarcina de platã a debitorului................ lei

Documentele din care rezultã cã bunul imobil este liber de orice sarcini (din evidentele de  publicitate imobiliarã)  ........................................................................................................................... .................................... .................................... ....................................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în baza Deciziei nr.................... din data de....................... a comisiei din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, în........... exemplare.

 

Conducãtorul organului de executare,

...................................

...................................

...................................

Debitor,

...................................

...................................

...................................

L.S

. L.S.

 


*) Se înscriu sumele rãmase de recuperat, pe tipuri de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, inclusive majorãrile de întârziere si cheltuielile de executare actualizate.

 

ANEXA Nr. 3

(la normele metodologice)

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITÃTII SOCIALE

Agentia de ocupare a fortei de muncã

a judetului ........................................................

Str. .................................... nr. .......................

Localitatea ........................................................

Dosar de executare nr. ............./....................

 

 

Data

Functia

Semnãtura

Aprobat

 

 

 

Avizat

 

 

 

Verificat

 

 

 

 

PROCES - VERBAL

pentru trecerea în proprietatea statului a bunului imobil supus executãrii silite

 

încheiat astãzi.......... luna............. anul............

În baza art. 68 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu  modificãrile si completãrile ulterioare, s-au aplicat modalitãtile de executare silitã asupra debitorului (persoanã juridicã)...................................... din localitatea ..............................................., str. ........................................... nr. ..............., nr. de înmatriculare la registrul comertului ................, codul fiscal nr. ...................., pentru încasarea obligatiilor cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat, respectiv Fondul pentru plata ajutorului de somaj, asa cum au fost specificate în titlurile executorii nr. ..............., emise de .........................., în sumã totalã de ............................. lei, din care, rãmase de recuperat*): ....................................

.................................... ....................................

Fondul pentru plata ajutorului de somaj, inclusiv majorãrile de întârziere si cheltuielile de executare actualizate.

Întrucât debitorul nu a plãtit la termenele stabilite obligatiile prevãzute mai sus, se efectueazã trecerea în proprietatea publicã a statului a bunului imobil înscris în Procesul-verbal de identificare a bunurilor imobile nr. ................... din ...................., întocmit de cãtre .........................., care se anexeazã la prezentul proces-verbal.

a) Date privind identificarea bunului imobil (clãdire si/sau teren): .................................... .................................... ....................................

b) Descrierea sumarã: ..................................................................................................................  .................................... ....................................

....................................

c) Documente care atestã dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului imobil: ............. .................................... ....................................

.................................... ....................................

d) Pretul bunului imobil, acceptat de debitor, este de........................ lei, plus T.V.A. în sumã de ..................... lei.

e) Pretul bunului imobil, acceptat de debitor (inclusiv T.V.A.) .......................... lei

f) Suma obligatiilor bugetare ............................ lei

g) Diferenta, din care:

- obligatii bugetare rãmase de recuperat [f)-e)] ............... lei

- suma rãmasã în plus care urmeazã sã fie regularizatã conform dispozitiilor legale în vigoare [e)-f)] .................. lei

h) T.V.A. colectatã în sarcina de platã a debitorului ................ lei

Documentele din care rezultã cã bunul imobil este liber de orice sarcini (din evidentele de publicitate imobiliarã)  ........................................................................................................................... .................................... ....................................

....................................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în baza Deciziei nr. ................. din data de ..................... a comisiei din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, în ........... exemplare.

 

 

Conducãtorul organului de executare,

...................................

...................................

...................................

Debitor,

...................................

...................................

...................................

L.S

. L.S.

 


*) Se înscriu sumele rãmase de recuperat, pe tipuri de contributii la bugetul asigurãrilor sociale de stat, respectiv

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activitãti ilegale,

semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activitãti ilegale, semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

p. Directorul Serviciului Român

de Informatii,

Mircea Gheordunescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 703.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în combaterea terorismului,

crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activitãti ilegale

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia, denumite în continuare pãrti contractante,

 în spiritul prieteniei si cooperãrii existente între cele douã tãri,

convinse de necesitatea apãrãrii vietii, proprietãtii, drepturilor fundamentale si a altor libertãti ale propriilor cetãteni,

recunoscând avantajele cooperãrii internationale, ca factor important în prevenirea si combaterea efectivã a crimei organizate,

tinând seama de prevederile Conventiei unice asupra substantelor stupefiante (New York, 30 martie 1961), astfel cum a fost modificatã prin Protocolul din 1972 (Geneva, 25 martie), ale Conventiei asupra substantelor psihotrope (Viena, 21 februarie 1971), ale Conventiei împotriva traficului ilicit de stupefiante si  substante psihotrope (Viena, 20 decembrie 1988), ale Planului global de actiuni (New York, 23 februarie 1990), de Rezolutia adoptatã la cel de-al IX-lea Congres privind prevenirea criminalitãtii si tratamentul delincventilor (Cairo, 25 aprilie - 8 mai 1995), elaborate în cadrul Natiunilor Unite, precum si ale altor documente internationale relevante,

au convenit urmãtoarele:

 

ARTICOLUL 1

Pãrtile contractante vor coopera si îsi vor acorda asistentã reciprocã în urmãtoarele domenii:

1. combaterea terorismului international;

2. combaterea criminalitãtii organizate, descoperirea si cercetarea persoanelor si a organizatiilor implicate în:

a) traficul ilicit, producerea si consumul de substante stupefiante si psihotrope;

b) traficul de fiinte umane si exploatarea copiilor;

c) traficul ilicit de materii prime, materiale si tehnologie din domeniul nuclear, de produse si tehnologii strategice, de armament, munitii si substante toxice si explozive;

d) procurarea si traficul de organe si tesuturi umane;

e) contrabanda cu pietre si metale pretioase sau cu bunuri de valoare istoricã si artisticã, apartinând respectivelor patrimonii culturale nationale sau patrimoniului cultural international;

f) falsul de documente, de monedã si alte titluri de valoare (distribuirea si utilizarea acestor falsuri);

g) jocurile de noroc ilegale si manoperele frauduloase utilizate în jocurile legale;

3. combaterea activitãtilor economice ilegale internationale sau desfãsurate de cetãtenii celor douã state, precum si a actelor de contrabandã, evaziune fiscalã si a operatiunilor de reciclare a sumelor sau bunurilor provenite din fapte ilicite;

4. ordinea publicã:

a) metode si mijloace folosite pentru asigurarea, mentinerea si restabilirea ordinii publice, paza si protectia obiectivelor publice si de interes national;

b) prevenirea actelor de violentã si a folosirii de bombe artizanale;

c) prevenirea, descoperirea si cercetarea furturilor si a traficului cu autovehicule furate, a infractiunilor la regimul circulatiei rutiere;

5. sistemul de evidentã a actelor de identitate si de stare civilã, cu respectarea obligatiilor asumate de pãrtile contractante prin aderarea la întelegeri sau acorduri internationale bilaterale sau multilaterale;

6. migratia ilegalã, paza frontierei de stat:

a) combaterea migratiei ilegale si a retelelor specializate în traficul cu fiinte umane;

b) depistarea documentelor de cãlãtorie si a vizelor false sau falsificate;

c) organizarea, executarea si conducerea pazei si supravegherii frontierei de stat în sectoarele de uscat si, respectiv, maritim;

7. conlucrarea în combaterea criminalitãtii ecologice;

8. sprijin reciproc în selectionarea, pregãtirea si formarea profesionalã si promovarea specialistilor celor douã tãri în domeniile mentionate la pct. 1-7.

 

ARTICOLUL 2

 

Cooperarea dintre cele douã pãrti contractante se va realiza prin:

a) schimburi de informatii si de experientã în domeniile prevãzute la art. 1;

b) realizarea de mãsuri sau operatiuni convenite reciproc între autoritãtile competente din cele douã tãri;

c) schimburi de specialisti în domeniile de interes reciproc;

d) schimburi de documentatii, publicatii si rezultate ale cercetãrilor stiintifice în domeniile de interes comun;

e) transmiterea reciprocã de informatii operative care pot ajuta la prevenirea si descoperirea, precum si la cercetarea activitãtilor din domeniul crimei organizate si a altor infractiuni.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Pãrtile contractante desemneazã drept autoritãti competente pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, respectiv:

a) pentru partea contractantã românã:

- Ministerul de Interne;

- Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie;

- Serviciul Român de Informatii;

- Ministerul Finantelor - Directia Generalã a Vãmilor si Garda Financiarã;

- Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor;

b) pentru partea contractantã croatã:

- Ministerul de Interne.

2. Pentru asigurarea legãturii operative autoritãtile competente vor desemna câte o persoanã de contact, ale cãrei coordonate - nume, prenume, functie, numere de telefon si fax - vor fi schimbate reciproc de cãtre pãrtile contractante, pe cale diplomaticã, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord.

3. Pentru realizarea practicã a cooperãrii, în conformitate cu prevederile art. 1 si 2, autoritãtile competente ale pãrtilor contractante, în limitele competentelor lor legale, pot încheia protocoale de cooperare, cu respectarea legislatiilor interne din cele douã state.

 

ARTICOLUL 4

 

Pãrtile contractante îsi vor acorda reciproc asistentã în prelucrarea si analizarea informatiilor enumerate la art. 1 si  12.pot furniza autoritãtilor competente ale celeilalte pãrti contractante echipament si tehnologie specifice, cu respectarea obligatiilor internationale asumate.

 

ARTICOLUL 5

 

Pentru cresterea eficientei cooperãrii lor, pãrtile contractante:

1. vor organiza întâlniri ale expertilor din ministerele lor de interne si/sau din alte institutii convenite reciproc, în respectivele lor domenii de competentã, ori de câte ori considerã cã este necesar pentru a rezolva probleme urgente si deosebite, cum ar fi: terorismul, traficul de droguri si substante psihotrope, de arme si munitii, retele de migratie ilegalã sau privind alte forme ale crimei organizate;

2. îsi vor acorda sprijin reciproc pe baza unor consultãri prealabile, în diferitele foruri, organizatii si organisme internationale din domeniile care fac obiectul prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Oricare dintre pãrtile contractante poate sã refuse îndeplinirea unei cereri de cooperare sau transmiterea de informatii, dacã apreciazã cã o asemenea cerere ar putea aduce atingere suveranitãtii ori sigurantei nationale a statului pãrtii contractante solicitate sau încalcã legislatia lui internã ori alte obligatii asumate prin acorduri internationale.

2. În acest caz refuzul va fi notificat celeilalte pãrti contractante în cel mai scurt timp posibil.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Prevederile prezentului acord nu vor aduce atingere drepturilor si obligatiilor asumate de pãrtile contractante sau de statele lor prin alte întelegeri sau acorduri internationale.

2. Orice diferende privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi solutionate prin consultãri între pãrtile contractante.

 

ARTICOLUL 8

 

Cheltuielile ocazionate de aplicarea în practicã a prevederilor prezentului acord, precum si cele legate de schimburile de delegatii vor fi suportate pe bazã de reciprocitate, urmând sã fie reglementate prin protocoalele ce se vor încheia conform paragrafului 3 al art. 3.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Prezentul acord se încheie pe duratã nedeterminatã.

2. Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii, pe cale diplomaticã, a ultimelor notificãri schimbate între pãrtile contractante, prin care acestea se informeazã reciproc cu privire la îndeplinirea cerintelor prevãzute de legislatiile lor nationale pentru intrarea lui în vigoare.

3. Oricare dintre pãrtile contractante poate denunta sau suspenda oricând prezentul acord, în întregime sau partial, printr-o notificare scrisã adresatã celeilalte pãrti contractante, pe canale diplomatice. Denuntarea sau, dupã caz, suspendarea va deveni efectivã în termen de 6 (sase) luni si, respectiv, 30 (treizeci) de zile de la data primirii unei asemenea notificãri.

4. Pãrtile contractante pot stabili de comun acord eventuale modificãri sau completãri ale prezentului acord. Modificãrile si completãrile intrã în vigoare conform procedurilor mentionate la pct. 1 al prezentului articol.

Semnat la 30 septembrie 2000 la Zagreb, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, croatã si englezã, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferente de interpretare va prevala textul în limba englezã.

 

Pentru Guvernul României,

Constantin Dudu Ionescu

Pentru Guvernul Republicii Croatia,

Sime Lucin

 

 

 

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARÃ

privind întocmirea de cãtre bãnci

a situatiei financiar-contabile - Indicatori de activitate-mod. 4090 –

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bãnci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora si ale Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor Publice nr. 460.479/2001 privind întocmirea, verificarea si centralizarea raportãrilor contabile ale agentilor economici la 30 iunie 2001,

în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale art. 58 din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã,

 

Banca Nationalã a României emite prezenta circularã.

 

Art. 1. - Prezenta circularã modificã si completeazã prevederile modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bãnci si ale Normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, dupã cum urmeazã:

Continutul datelor privind plãtile restante din situatia financiar-contabilã - Indicatori de activitate-mod. 4090 - se modificã si se completeazã, începând cu situatiile financiar-contabile pe semestrul I al anului 2001, astfel:

a) denumirea pozitiei Creditori restanti se schimbã în Obligatii restante fatã de bugetul asigurãrilor sociale;

b) denumirea pozitiei Contributia angajatilor si angajatorilor la constituirea fondului initial al asigurãrilor sociale de sãnãtate se schimbã în Contributia angajatilor si angajatorilor la constituirea fondului asigurãrilor sociale de sãnãtate;

c) dupã pozitia Contributia unitãtii si a personalului la fondul de somaj se introduc urmãtoarele pozitii:

- Alte datorii sociale:

Cuprinde obligatiile restante fatã de alte datorii sociale (din soldul creditor al contului 35261 “Alte datorii sociale”).

- Obligatii restante fatã de bugetele fondurilor speciale:

Cuprinde obligatiile restante fatã de bugetele fondurilor speciale (din soldul creditor al contului 3538 “Fonduri speciale - taxe si vãrsãminte asimilate”).

Ca urmare a modificãrilor si completãrilor de mai sus, modelul situatiei privind plãtile restante din situatia financiar- contabilã - Indicatori de activitate-mod. 4090 - este cel prevãzut în anexa la prezenta circularã.

Art. 2. - Banca Nationalã a României va urmãri în cadrul actiunilor de supraveghere desfãsurate potrivit legii aplicarea de cãtre bãnci, persoane juridice române, si sucursalele din România ale bãncilor strãine a prevederilor prezentei circulare.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor prevãzute la art. 69 din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 4. - La data intrãrii în vigoare a prezentei circulare se abrogã orice dispozitii contrare.

 

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU

 

Bucuresti, 30 iulie 2001.

Nr. 15.