MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 212       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 26 aprilie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

203. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului  nr. 5/1999 privind declararea municipiului Sibiu si a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes national

 

266. - Decret privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei Guvernului nr. 5/1999 privind declararea municipiului Sibiu si a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes national

 

205. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului  nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de sustinere a bibliotecilor din învătământ

 

268. - Decret privind promulgarea legii pentru apro­barea Ordonantei Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de sustinere a bibliotecilor din învătământ

 

206. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea  activitătii de protectie a plantelor si carantină fito­sanitară

 

269. - Decret privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului  nr. 71/1999 privind reorganizarea activitătii de protectie a plantelor si carantină fitosanitară

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Circulară privind functionarea Societătii  Nationale de Transfer de Fonduri si Decontări ­TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii  Nationale a României

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI ­

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1999

privind declararea municipiului Sibiu si a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes national

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 5  din 28 ianuarie 1999 privind declararea municipiului Sibiu si  a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes national,  emisă în temeiul art. 1 pct. 1 lit. r) din Legea nr. 259/1998  privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, cu următoarele   modificări  si completări:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Se constituie Comitetul  «Sibiu 2000», format din reprezentantii Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Turismului, Ministerului Administratiei Publice, Consiliului Judetean Sibiu si ai consiliilor locale municipale, orăsenesti si comunale interesate."

2. La articolul 2, alineatul (3) partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

„(3) Comitetul «Sibiu 2000» va propune pentru unitătile  administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1 si 2 măsurile necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor pe ter­men scurt si va elabora strategia de realizare a lucrărilor pe termen lung, le va supune spre aprobare autoritătilor administratiei publice competente potrivit legii si va urmări realizarea coordonată a acestora, avându-se în vedere, cu precădere:

a) reabilitarea constructiilor, echipamentelor si infrastruc­turii, precum: dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Sibiu, modernizarea DN 1, construirea soselei de centură a municipiului Sibiu, rectificarea si moderniza­rea căilor de rulare a căilor ferate, asfaltarea căilor de acces în zonele turistice, repararea drumului turistic «Transfăgărăsan», refacerea retelei de apă, canal, gaz, curent electric, telefonie în întregul centru istoric al Sibiului, realizarea unui sistem de drenaje care să protejeze imobi­lele si centurile de fortificatii din rezervatia de arhitectură medievală Sibiu, asfaltarea si modernizarea străzilor din pământ aflate în zona centrală a municipiului Sibiu;"

3. La articolul 3, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) sume alocate cu această destinatie de la bugetul de stat si de la bugetele judetene, municipale, orăsenesti sau comunale interesate;" .

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 martie 2001 cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2001.

Nr. 203.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1999 privind declararea municipiului Sibiu si a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes national

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin(1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1999 privind declararea municipiului Sibiu si a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes national si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2001

Nr. 266.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernuiui nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de sustinere a bibliotecilor din învătământ

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 84 din 25 august 1998 privind constituirea Fondului de sustinere a bibliotecilor din învătământ, emisă în temeiul art. 1 pct. 10 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilita­rea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998, cu următoarele  modificări  si completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Fondul se constituie din sponsorizări si donatii, din împrumuturi externe contractate în conditiile legii de Ministerul Educatiei si Cercetării si garantate de Ministerul Finantelor Publice în conditiile legii, precum si din veniturile prevăzute  la art. 3."

2. La articolul 3, alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. Sustinerea bibliotecilor din învătământ se poate realiza si din alte venituri provenind din:

a) tarife percepute de la utilizatorii prevăzuti în regulamentele proprii de organizare si functionare de către bibliotecile centrale universitare, bibliotecile din învătământul superior, Biblioteca Pedagogică Natională «I. C. Petrescu» si de către bibliotecile caselor corpului didactic pentru servicii care depăsesc nivelul folosirii colectiilor;"

3. La articolul 3 alineatul 1, dupa litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:

„a1) tarife percepute de la alte categorii de utilizatori pentru toate tipurile de servicii oferite;"

4. La articolul 3 alineatul 1, literele b), e) si g) vor avea următorul cuprins:

„b) venituri obtinute de biblioteci din valorificarea Lucrărilor bibliografice si de informare documentară publicate, precum si a altor tipuri de lucrări elaborate de acestea;

e) sume încasate de la beneficiari, reprezentând contravaloarea taxelor postale necesare a se achita pentru împrumutul de documente;

g) alte venituri si tarife.

5. Alineatul 2 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„Tarifele prevăzute  la alin. 1 se stabilesc de conducerea fiecărei   biblioteci, acordându-se reduceri de minimum 50% pentru elevi, studenti, doctoranzi si personalul didactic si de cercetare, debutant."

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Constituirea si gestionarea Fondului obtinut din: împrumuturi externe se realizează de Ministerul Educatiei si Cercetării, din care acesta repartizează sume bibliotecilor si celorlalti ordonatori de credit din reteaua învătământului care au în structură biblioteci.

Constituirea si gestionarea Fondului obtinut din sponso­rizări, donatii si din veniturile prevăzute  la art. 3 se realizează de bibliotecile cu personalitate juridică sau de celelalte institutii cu personalitate juridică din sistemul învătământului care au în structură biblioteci."

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Conducerile institutiilor de învătământ supe­rior, inspectoratele scolare, bibliotecile cu personalitate juridică si alte institutii din sistemul învătământului, care au în structură biblioteci, vor raporta Ministerului Educatiei si Cercetării modul de utilizare a Fondului constituit potrivit prevederilor art. 4 alin. 1, în baza metodologiei specifice elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării."

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 20 aprilie 2001.

Nr. 205.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de sustinere a bibliotecilor din învătământ

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, 

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de sustinere a bibliotecilor din învătământ si se dispune publicarea acestei legi înMonitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2001.

Nr. 268.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 ­

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/1999, privind reorganizarea activitătii de protectie a plantelor si carantină fitosanitară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71 din 24 mai 1999 privind reorganizarea activitătii de protectie a plantelor si carantină fitosanitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, cu următoarele   modificări  si completări:

 1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor este autoritatea de reglementare în domeniul protectiei plantelor, carantinei fitosanitare si al produselor de uz fito­sanitar, care coordonează si controlează aplicarea prevede­rilor legale specifice prin Directia fitosanitară."

2. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

„Art. 21. - Directia fitosanitară are următoarele atributii:

a) organizarea activitătii de protectie a plantelor si carantină fitosanitară pe întregul teritoriu al tării după o conceptie unitară, care să asigure sănătatea plantelor culti­vate, a pădurilor, păsunilor si fânetelor naturale si a altor forme de vegetatie utilă si a produselor agricole depozitate;

b) coordonarea, îndrumarea tehnică si controlul activitătii în domeniul fitosanitar si al omologării si utilizării produselor de uz fitosanitar;

c) stabilirea normelor fitosanitare, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice detinătoare de culturi agricole si alte forme de vegetatie utilă, precum si pentru cei care depozitează, transportă si valorifică vegetale si produse vegetale;

d) elaborarea strategiei fitosanitare privind apărarea sănătătii plantelor, prevenirea introducerii si diseminării pe teritoriul tării a organismelor de carantină;

e) elaborarea proiectelor de lege, hotărârilor, ordinelor si a altor acte normative care privesc activitatea de protectie a plantelor si carantină fitosanitară si regimul produselor de uz fitosanitar, în scopul îmbunătătirii si perfectionării legis­latiei nationale si al armonizării acesteia cu legislatia comu­nitară, organizării, dotării si functionării serviciilor nationale fitosanitare;

f) elaborarea sau, după caz, reactualizarea regulamentului de organizare si functionare a directiilor fitosanitare, judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a altor regulamente care privesc activitatea de protectie a plantelor, carantină fitosanitară si produsele de uz fitosani­tar;

g) controlul aplicării si respectării tuturor dispozitiilor legale, normelor tehnice în domeniul fitosanitar si al produ­selor de uz fitosanitar;

h) organizarea si urmărirea asigurării dotării tehnice si materiale a directiilor fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Laboratorului Central pentru carantină fitosanitară si punctelor de control fitosanitar vamal;

i) organizarea unui sistem informational unic pentru monitorizarea vegetalelor si produselor vegetate care se exportă, se importă sau tranzitează România;

j) stabilirea necesarului de cadre si elaborarea, în conditiile legii si ale normativelor în vigoare, a criteriilor teh­nice privind încadrarea si asigurarea personalului de speci­alitate pentru directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Laboratorul Cehtral pentru Carantină fitosanitară si punctele de control fitosanitar vamal;

k) participarea la omologarea produselor de uz fitosani­tar si la elaborarea periodică a Codexului cu produsele de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România;

l) organizarea la nivel national a politiei fitosanitare;

m) participarea la organizarea concursurilor pentru obtinerea gradelor profesionale;

n) abilitarea agentilor economici pentru importul produse­lor de uz fitosanitar, în conditiile legii;

o) fundamentează si face propuneri anual privind nece­sarul de fonduri pentru actiunile de protectie a plantelor si carantină fitosanitară, finantate de la bugetul de stat;

p) reprezintă România la organismele internationale O.E.P.P., F.A.O., O.M.S., LU.P.A.C. si altele."

3. La articolul 4, litera e) se abrogă.


4. La articolul 4, literele f) si m) vor avea următorul  cuprins:

"f) abilitarea agentilor economici pentru actiuni de comercializare si prestare de servicii cu produse de uz  fitosanitar în conditiile legii; eliberarea autorizatiilor de import pentru vegetale si   produse vegetale supuse regimului de carantină fitosanitară, pasapoartelor fitosanitare, certificatelor fitosanitare si a  altor documente prevăzute  de lege;"

5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

Art. 9. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Guvernul, la pro­punerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si  Ministerului Administratiei Publice, va stabili patrimoniul aferent activitătilor prevăzute  la art. 5 alin. (1) care va fi  dat în administrarea serviciilor publice de protectie a plantelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti."

6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Consiliile judetene si Consiliul General al  Municipiului Bucuresti vor stabili tarife pentru activitătile  prevăzute  la art. 5 alin. (1)."

7. În tot cuprinsul ordonantei de urgentă sintagmele Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Agentia Natională  Fitosanitară si ministrul agriculturii si alimentatiei se înlo­cuiesc cu sintagmele Ministerul Agriculturii, Alimentatiei  si Pădurilor, Directia fitosanitară din cadrul Ministerului  Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si ministrul agricul­turii, alimentatiei si pădurilor.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74  alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2001.

Nr. 206.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitătii de protectie a plantelor si carantină fitosanitară

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) dIn Constitutia României,

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de  urgentă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitătii de protectie  a plantelor si carantină fitosanitară si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2001

Nr. 269.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ  A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind functionarea Societătii Nationale de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Nationale a României

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României din 22 martie 2001,

în temeiul prevederilor art. 3 si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a  României, cu modificările  si completările   ulterioare, precum si ale art. 63 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările  si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României h o t ă r ă s t e:

 

Art. 1. - Activitătile de compensare a plătilor si încasărilor interbancare, de transfer de fonduri între bănci (inclusiv băncile în regim special de decontare si băncile aflate în procedură de faliment), între bănci si Banca Natională a României (numai pentru plătile si încasările administrative ale Băncii centrale); între bănci si casele de compensatii interbancare si/sau titularii conturilor de decon­tare autorizati de Banca Natională a României, precum si de decontare a acestora, în numele si pe contul Băncii Nationale a României, se vor efectua de către centrala si sucursalele Societătii Nationale de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A., denumită în continuare TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Nationale a României.

Art. 2. - Activitătile de transfer de fonduri între bănci (inclusiv băncile în regim special de decontare si băncile aflate în procedură de faliment) si trezoreria statului, între bănci si Banca Natională a României (privind operatiunile cu numerar, cele aferente pietelor monetară, valutară si pietei secundare a titlurilor de stat); între trezoreria statului si Banca Natională a României, precum si de decontare a acestora se vor efectua de Banca Natională a României ­Directia operatiuni bancare si birourile Decontări din cadrul sucursalelor Băncii Nationale a României.

Art. 3. - Decontarea finală si irevocabilă a activitătilor mentionate la art. 1 si 2 se va efectua de Banca Natională a României - Directia contabilitate.

Art. 4. - Activitatea de evidentă a garantiilor aferente decontării operatiunilor compensate multilateral si bilateral si a operatiunilor cu valori mobiliare si a celor cu carduri în lei va fi asigurată de TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Nationale a României.

Art. 5. - Toate operatiunile de compensare, transfer de fonduri si de decontare a acestora se vor derula în conti­nuare în baza actelor normative în vigoare, a reglementărilor Băncii Nationale a României existente în materie si a cadrului contractual existent între Banca Natională a României si titularii conturilor curente sau ai conturilor de decontare.

Art. 6. - Denumirile compartimentelor centralei si ale unitătilor teritoriale ale Băncii Nationale a Romaniei în cadrul cărora băncile, trezoreria statului, casele de com­pensatii interbancare si/sau titularii conturilor de decontare autorizati de Banca Natională a României au conturi curente sau de decontare deschise sunt prezentate în anexele nr. 1 si 2. Aceste denumiri vor fi utilizate pe formularistica de compensare, de garantare si pe instrumen­tele de plate remise TransFonD - S.A. si, respectiv, Băncii Nationale a României, în vederea decontării.

Art. 7. - Documentele aferente decontării, inclusiv extra­sele de cont eliberate de TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Nationale a României, vor purta antetul acesteia si vor fi semnate si stampilate de salariatii TransFonD - S.A. si de persoane autorizate din cadrul Băncii Nationale a României.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta circulantă.

Art. 9. - Prezenta circulară intră în vigoare la data de 1 mai 2001.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 23 aprilie 2001.

Nr. 9.

 

ANEXA Nr. 1

                       

DENUMIREA

compartimentelor centralei si ale unitătilor  teritoriale ale Băncii Nationale a României

prin care Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A. efectuează compensarea, transferurile de fonduri si decontarea acestora, în calitate de agent al Băncii Nationale a României

 

Nr. Crt.

Denumirea

Observatii

1.

B.N.R. - O.I.S. 96117

- pentru compensarea plătilor si încasărilor interbancare si decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare

2.

B.N.R. - O.LS. 96

- pentru decontarea plătilor si încasărilor interbancare ale băncilor în regim special si ale băncilor aflate în procedura de faliment;

- pentru decontarea plătilor si încasărilor curente ale B.N.R. în relatia cu băncile (analitic 201, 521 si 519).

3.

B.N.R. - O.I.S. 96190

- pentru decontarea operatiunilor cu valori mobiliare si carduri în lei compensate de casele de compensatii interbancare si/sau de titularii de conturi de decontare, autorizati de B.N.R.;

- pentru evidenta garantiilor aferente decontării operatiunilor compensate multilateral si bilateral, precum si a operatiunilor cu valori mobiliare si cu carduri în lei.

4.

B N R – O.I.S. 96140

- pentru decontarea plătilor si încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente.

5.

B.N.R. - O.I.S. 96180

- pentru decontarea plătilor si încasărilor interbancare aferente pietelor monetară si valutară;

- pentru decontarea plătilor si încasărilor interbancare aferente pietei secundare a titlurilor de stat;

- pentru decontarea depozitelor interbancare constituite cu scop de garantare.

6.

B.N.R. - Sucursala Arad

B.N.R. - Sucursala Brasov

B.N.R. - Sucursala Cluj

B.N.R. - Sucursala Mures

B.N.R. - Sucursala Sibiu

- pentru compensarea plătilor si încasărilor interbancare si decontarea rezultatelor a compensării multilaterale interbancare

- pentru decontarea plătilor si încasărilor interbancare ale băncilor în regim special si ale băncilor aflate în procedură de faliment;

- pentru decontarea plătilor si încasărilor curente ale B.N.R. în relatia cu băncile (analitic 201 si 521);

- pentru decontarea plătilor si încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente;

- pentru decontarea plătilor si încasărilor interbancare aferente pietelor: monetară si valutară ale centralelor băncilor, cu sediul pe teritoriul judetului.

7.

B.N.R. - Sucursala Alba

B.N.R. - Sucursala Arges

B.N.R. - Sucursala Bacău

B.N.R. - Sucursala Bihor

B.N.R. - Sucursala Buzău

B.N.R. - Sucursala Constanta

B.N.R. - Sucursala Dolj           

B.N.R. - Sucursala Galati        

B.N.R. - Sucursala Gorj          

B.N.R. - Sucursala Harghita    

B.N.R. - Sucursala Hunedoara

B.N.R. - Sucursala Iasi

B.N.R. - Sucursala Maramures

B.N.R. - Sucursala Prahova

B.N.R. - Sucursala Suceava

B.N.R. - Sucursala Timis         

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucuresti

- pentru compensarea plătilor si încasărilor interbancare si decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare;

- pentru decontarea plătilor si încasărilor interbancare ale băncilor în regim special si ale bancilor aflate în procedură de faliment

- pentru decontarea plătilor si încasărilor curente ale B.N.R. în relatia cu băncile (analitic 201 si 521);

- pentru decontarea plătilor si încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente.

8.

B.N.R. - Sucursala Arges, judetul Olt

B.N.R. - Sucursala Arges, judetul Vâlcea

B.N.R. - Sucursala Bacău, judetul Neamt

B.N.R. - Sucursala Brasov, judetul Covasna

B.N.R. - Sucursala Buzău, judetul Vrancea      

B.N.R. - Sucursala Cluj, judetul Sălaj

B.N.R. - Sucursala Constanta, judetul Tulcea   

B.N.R. - Sucursala Dolj, judetul Mehedinti       

B.N.R. - Sucursala Galati, judetul Brăila                       

B.N.R - Sucursala Vaslui, judetul Iasi

B.N.R. - Sucursala Maramures, judetul Satu Mare           

B.N.R. - Sucursala Mures, judetul Bistrita-Năsăud           

B.N.R. - Sucursala Prahova, judetul Dâmbovita           

B.N.R. - Sucursala Suceava, judetul Botosani  

B.N.R. - Sucursala Timis, judetul Caras-Severin

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucuresti,        

judetul Giurgiu 

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucuresti,        

judetul Teleorman.       

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucuresti,        

judetul Călărasi

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucuresti,        

judetul Ialomita

- pentru compensarea plătilor si încasărilor interbancare si decontarea rezultatelor compensarii multilaterale interbancare

- pentru decontarea plătilor si încasărilor interbancare ale băncilor în regim special si ale băncilor aflate în procedură de faliment;

- pentru decontarea plătilor si încasărilor curente ale B.N.R. în relatia cu băncile (analitic 201 si 521);

- pentru decontarea plătilor si încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente.

 

ANEXA Nr. 2

 

DENUMIREA

compartimentelor centralei si ale unitătilor teritoriale ale Băncii Nationale a României prin care se efectuează transferurile de fonduri ale băncilor în relatia cu trezoreria statului si cu Banca Natională a României si decontarea acestora

 

Nr.crt.

Denumirea

Observatii

1.

B.N.R. - O.I.S. 96170

- pentru decontarea plătilor si încasărilor de mică valoare ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special) în relatia cu trezoreria statului;

- pentru decontarea plătilor si încasărilor băncilor aflate în procedură de faliment în relatia cu trezoreria statului.

2.

B.N.R. - O.LS. 96094

- B.N.R. - O.LS. 96094 - pentru decontarea plătilor si încasărilor de mare valoare sau urgente ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special în relatia cu trezoreria statului.

3.

B.N.R. - O.I.S. 96133

- pentru decontarea operatiunilor cu numerar ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special si ale băncilor aflate în procedură de faliment în relatia cu B.N.R.);

4.

B.N.R. - O.LS. 96150

- pentru decontarea plătilor si încasărilor aferente pietelor monetară si valutară ale băncilor în relatia cu B.N.R. si cu trezoreria statului;

- pentru decontarea plătilor si încasărilor aferente pietei primare a titlurlor de stat;

- pentru decontarea plătilor si încasărilor pietei secundare a titlurilor de stat ale bancilor în relatia cu B.N.R.

5.

B.N.R. - O.LS. 96100

- pentru decontarea finală si irevocabilă a transferurilor de fonduri efectuate sub formă netă sau sub formă brută ale băncilor, trezoreriei statului si altor institutii financiare cu conturi deschise, la B.N.R.

6.

B.N.R. - Sucursala Arad

B.N.R. - Sucursala Brasov

B.N.R. - Sucursala Cluj

B.N.R. - Sucursala Mures

B.N.R. - Sucursala Sibiu

- pentru decontarea plătilor si încasărilor băncilor în relatia cu trezoreria statului;

- pentru decontarea operatiunilor cu numerar ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special si ale celor aflate în procedură de faliment) în relatia cu B.N.R.

- pentru decontarea plătilor si încasărilor aferente pietelor monetară si valutară ale centralelor băncilor, cu sediul pe teritoriul judetului, în relatia cu trezoreria statului si cu B.N.R.

7.

B.N.R. - Sucursala Alba

B.N.R. - Sucursala Arges

B.N.R. - Sucursala Bacau

B.N.R. - Sucursala Bihor         

B.N.R. - Sucursala Buzau        

B.N.R. - Sucursala Constanta  

B.N.R. - Sucursala Dolj

B.N.R. - Sucursala Galati        

B.N.R. - Sucursala Gorj

B.N.R. - Sucursala Harghita    

B.N.R. - Sucursala Hunedoara

B.N.R. - Sucursala Iasi

B.N.R. - Sucursala Maramures

B.N.R. - Sucursala Prahova

B.N.R. - Sucursala Suceava    

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucuresti

- pentru decontarea plătilor si încasărilor bancilor în relatia cu trezoreria statului;

- pentru decontarea operatiunilor cu numerar ale băncilor (inclusiv ale băncilor în  regim special si ale celor aflate în procedură de faliment) în relatia cu B.N.R.

8.

B.N.R. - Sucursala Arges, judetul Olt

B.N.R. - Sucursala Arges, judetul Vâlcea         

B.N.R. - Sucursala Bacău, judetul Neamt        

B.N.R. - Sucursala Brasov, judetul Covasna    

B.N.R. - Sucursala Buzău, judetul Vrancea

B.N.R. - Sucursala Cluj, judetul Salaj  

B.N.R. - Sucursala Constanta, judetul Tulcea   

B.N.R. - Sucursala Dolj, judetul Mehedinti       

B.N.R. - Sucursala Galati, judetul Braila

B.N.R. - Sucursala Iasi, judetul Vaslui

B.N.R.- Sucursala Maramures, judetul Satu Mare        

B.N.R.- Sucursala Mures,        judetul Bistrita-Năsăud

B.N.R.- Sucursala Prahova, judetul Dâmbovita

B.N.R.- Sucursala Suceava, judetul Botosani   

B.N.R.- Sucursala Timis, judetul Caras-Severin           

B.N.R.- Sucursala municipiului Bucuresti, judetul Giurgiu          

B.N.R.- Sucursala municipiului Bucuresti, judetul Teleorman     

B.N.R.- Sucursala municipiului Bucuresti, judetul Călărasi         

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucuresti, judetul Ialomita

- pentru decontarea plătilor si încasărilor băncilor în relatia cu trezoreria statului.