MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 211       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 26 aprilie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

           

201. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României si Guvernul Elvetiei si a Întelegerii asupra proiectului – Proiect elvetian privind energia termică (Buzău, Pascani), semnate la Bucuresti la 8 ianuarie 1999

 

264. – Decret pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României si Guvernul Elvetiei si a Întelegerii asupra proiectului – Proiect elvetian privind energia termică (Buzău, Pascani), semnate la Bucuresti la 8 ianuarie 1999

 

202. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protectiei sociale si implementarea aquisului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

265. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protectiei sociale si implementarea aquisului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

57. - Ordonanta de urgentă pentru completarea art.1 din Legea nr. 59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române si reglementarea unor cheltuieli specifice

 

385. - Hotărâre pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale prevăzute în Legea viei si vinului nr. 67/1997

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

113. - Ordin al ministrului turismului privind renovarea exterioarelor constructiilor din statiunile turistice de pe litoral

 

462. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plată la bugetul de stat datorate de persoanele juridice

 

719. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezore­rie cu discont lansate în luna mai 2001

 

828. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind vămuirea unor categorii de mărfuri

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2001

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României si Guvernul Elvetiei si a Întelegerii asupra proiectului - ­Proiect elvetian privind energia termică (Buzău, Pascani), semnate la Bucuresti la 8 ianuarie 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19 din 1 februarie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României si Guvernul Elvetiei si a Întelegerii asupra proiectului - Proiect elvetian privind energia termică (Buzău, Pascani), semnate la Bucuresti la 8 ianuarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 93 din 23 februarie 2001.

 

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din  Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 aprilie 2001.

Nr. 201.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României  si Guvernul Elvetiei si a Întelegerii asupra proiectului - ­Proiect elvetian privind energia termică (Buzău, Pascani), semnate la Bucuresti la 8 ianuarie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din   Constitutia României,

 

Presedintele României  d e c r e t e a z ă:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2001 pentru rati­ficarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României  si Guvernul Elvetiei si a Întelegerii asupra proiectului - Proiect elvetian privind energia termică (Buzău, Pascani), semnate la Bucuresti 8 ianuarie 1999, si se dispune publicarea acestei legi Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


PREESDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2001.

Nr. 264.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protectiei sociale si implementarea acquisului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

Parlamentul României  adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 91 din 29 august 2000 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul României  si Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protectiei sociale si implementarea acquisului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 20 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 434 din 3 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2000,  cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 20 aprilie 2001.

Nr. 202.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul pentru refoma protectiei sociale si implementarea acquisului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

În temeiul prevederilot art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din   Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z a:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protectiei sociale si implementarea acquisului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2001.

Nr. 265.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art.1 din Legea nr. 59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române si reglementarea unor cheltuieli specifice

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, ­

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Legea nr. 59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române si reglementarea unor cheltuieli specifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.180 din 26 aprilie 2000, se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Membrii Academiei Române beneficiază de transport intern gratuit pe calea ferată, cu orice tip de tren, clasa I. Costul integral al biletelor de călătorie se suportă din bugetul Academiei Române.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Presedintele Academiei Române,

Eugen Simion

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 aprilie 2001.

Nr.385.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale prevăzute în Legea viei si vinului nr. 67/1997

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 71 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 47 din Legea viei si vinului nr. 67/1997, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Limitele amenzilor contraventionale prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a)-c) din Legea viei si vinului nr. 67/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 5 mai 1997, cu modificările si completările ulterioare, se actualizează după cum urmează:

a) cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, cele de la lit. a), b) si h);

b) cu amendă de la 4.000.000 lei la 8.000.000 lei, cele de la lit. f), g), i) si j);

c) cu amendă de la 8.000.000 lei la 15.000.000 lei, cele de la lit. c), d), e), k) si l).

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2001.

Nr. 385.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

privind renovarea exterioarelor constructiilor din statiunile turistice de pe litoral

 

Ministrul turismului,

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului si ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 601/1997 privind clasificarea structurilor de primire turistice,

având în vedere propunerile Directiei generale de autorizare si control,

            în scopul îmbunătătirii aspectului edilitar-gospodăresc al statiunilor si cresterii calitătii serviciilor turistice,

 

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Agentii economici din turism care detin sau care administrează structuri de primire turistice în statiunile de pe litoral au obligatia ca, până la data de 1 iunie să asigure renovarea exterioarelor clădirilor de orice tip în care îsi desfăsoară activitatea de cazare, alimentatie publică, agrement, transport turistic, tratament balnear, în vederea asigurării aspectului general al clădirii, corespunzător criteriilor obligatorii avute în vedere la clasificarea respectivelor structuri.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

 

Bucuresti, 22 februarie 2001.

Nr. 113.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999

pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plată la bugetul de stat datorate de persoanele juridice

 

Ministrul finantelor publice,

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicată, si ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

 având în vedere necesitătile de administrare si evidentiere a impozitului pe venitul din salarii al persoanelor fizice astfel cum este prevăzut în Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările si completările ulterioare, emite urmatorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor nr.1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plată la bugetul de stat datorate de persoanele juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 24 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

“ORDlN

pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plată la bugetul de stat”

2. Anexa nr. 2 “ Instructiuni de completare a formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat” se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin”

Art.II - Directia generală de proceduri fiscale, Directia generală a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 aprilie 2001.

Nr. 462.

 

ANEXĂ

(anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.313/1999)

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”

 

1. Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat va fi completată si depusă de plătitorii de impozite si taxe care, potrivit legislatiei în vigoare, au obligatia declarării impozitelor si taxelor cuprinse în această declaratie.

2. Declaratia se depune lunar până la data de 25 a lunii următoare lunii la care se referă.

3. Declaratia se depune trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor, de acei contribuabili care, potrivit reglementărilor în vigoare, au obligatia declarării trimestriale a impozitului pe profit si care datorează numai acest impozit.

4. Declaratia se completează înscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute în formular, utilizându-se pix cu mină de culoare neagră. Dacă este posibil, declaratia va fi completată la masina de scris sau la imprimantă.

5. Completarea declaratiei se va face conform termenelor de declarare prevăzute de reglementările fiscale, astfel:

a) lunar: pentru taxa pe valoarea reglementată; pentru impozitul pe profit datorat de Banca Natională a României si de bănci; pentru accize; pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale, din productia internă; pentru taxa pentru jocuri de noroc; pentru impozitul pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente, retinut de plătitorii de venit (pentru lunile în care se efectuează plăti de venituri pentru persoanele fizice si juridice nerezidente); pentru impozitele retinute la sursă conform reglementărilor legale privind impozitul pe venit (impozit pe venitul din salarii; impozit pe venitul din dividende, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, premii si prime în bani si/sau în natură, impozit pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din dobânzi);

b) trimestrial: pentru impozitul pe profit;

c) anual: pentru vărsămintele din profitul net al regiilor autonome.

6. Când plătitorul corectează declaratia depusă initial, declaratia rectificativă se întocmeste pe acelasi model de formular, înscriindu-se „X” în spatiul special prevăzut în acest scop.

7. Declaratia se completează în două exemplare, dintre care:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui evidentă este înregistrat plătitorul;

- copia se păstrează de plătitor.

8. Rândurile prevăzute pentru declararea impozitelor/taxelor se vor completa cu sumele reprezentând obligatii constituite în perioada de raportare (luna, trimestrul) la care se referă declaratia si în conformitate cu instructiunile prevăzute în prezenta anexă.

 

ATENTIE! SUMELE  ÎNSCRISE ÎN DECLARATIE NU CUPRIND DIFERENTELE DE IMPOZITE SI TAXE STABILITE PRIN ACTELE DE CONTROL.

 

9. Completarea declaratiei se face astfel:

Luna pentru care se completează declaratia va fi înscrisă cu majuscule (de exemplu: IANUARIE).

Anul pentru care se completează declaratia va fi înscris cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2000).

 

Sectiunea “Date de identificare a plătitorului”

Se completează înscriindu-se citet, corect si complet toate datele prevăzute de formular.

            În caseta “Cod fiscal” contribuabilii persoane fizice înscriu codul numeric personal, în cazul persoanelor fizice române cu domiciliul în România, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finantelor Publice, în cazul persoanelor fizice române care nu au domiciliul în Romania si în cazul persoanelor fizice străine.

Primele 3 cifre ale codului numeric personal/numărului de identificare fiscală se înscriu în prima căsută a casetei “Cod fiscal”, următoarele 9 cifre se înscriu în căsutele rămase libere, iar ultima cifră se înscrie în afara casetei.

De exemplu:

Un contribuabil al cărui cod numeric personal este 2548016600768 va completa caseta “Cod fiscal” astel:

254

8

0

1

6

6

0

0

7

6

8

Capitolul A - Taxa pe valoarea adăugată

Contribuabilii care, potrivit legii, conduc evidenta contabilă pentru operatiunile realizate pe bază de contracte de asociere vor declara inclusiv datele privind taxa pe valoarea adăugată rezultată din astfel de operatiuni.

Capitolul B - Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor

Rândul 3 - se completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sume reprezentând impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, care trebuie virată la bugetul de stat, potrivit prevederilor legale, care a fost influentată, după caz, de regularizările efectuate cu angajatii de către plătitorii de salarii.

Capitolul F - Taxa pentru jocuri de noroc

Rândurile 8 si 9 - se completează lunar de către toti agentii economici autorizati să organizeze si să exploateze activităti de jocuri de noroc.

 Rândul 10 - se completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute, potrivit art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările si completările ulterioare.

Capitolul G - Impozit pe dividende

            Rândul 11 - se completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 36 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificările si completările ulterioare, si art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende.

Capitolul I - Impozit pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală

            Rândul 13 - se completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Capitolul J - Impozit pe veniturile sub formă de dobânzi

Rândul 14 - se completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 36 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificările si completările ulterioare:

Capitolul K - Impozit pe veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si părtilor sociale

Rândul 15 - se completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificările si completările ultrerioare.

Capitolul L - Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

 Rândul 16 - se înscrie suma conform prevederilor art.1 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome. ­

Capitolul M - Alte impozite si taxe

            Rândul 17 - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii restituit angajatilor ca urmare a regularizării impozitului datorat pe anul precedent.

            Rândul 18 - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii achitat de către angajati, ca urmare a regularizării impozitului datorat pe anul precedent.


Rândul 19 - se va completa de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia să declare alte impozite/taxe care nu sunt prevăzute de formular, astfel:

- la coloana “Denumire indicator” se va înscrie denumirea exactă a impozitului/taxei datorate;

- la coloana “Sume” se va înscrie suma datorată pentru impozitul/taxa respectivă.

 

Tabelul analitic

 

Se completează numai pentru impozitele cu regim de retinere la sursă atunci când data scadentei la plată este data plătii venitului pentru care se datorează respectivul impozit, respectiv pentru impozitele prevăzute la capitolele B, G si H.

Coloana “index impozit” se va înscrie “X” în coloana corespunzătoare indexului impozitului pentru care se înscriu datele, si anume:

B - pentru impozit pe salarii si venituri asimilate salariilor;

G - pentru impozit pe dividende;

H - pentru impozite pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente, retinute de plătitorii de venit.

Coloana “Data plătii venitului” - se va înscrie fiecare dată la care a fost efectuată o plată de venit pentru care se datorează impozitul din coloana anterioară.

Data plătii venitului va fi înscrisă în formatul ZZ/LL/AAAA, cu cifre arabe (de exemplu: 05.07.2000).

Coloana “Impozit datorat bugetului de stat” - se va înscrie suma impozitului datorat pentru fiecare plată de venit efectuată la data înscrisă în coloana anterioară.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2001

 

Ministrul finantelor publice,

În baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

 având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013/1/23 iunie 2000 încheiate între Ministerul Finantelor si Banca Natională a României, precum si al Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de Banca Natională a României în calitatea sa de agent a statului,

 

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna mai 2001, destinate finantării refinantării datoriei publice interne, astfel:

 

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii

-lei-

E1 02.08.2001

2 mai 2001

3 mai 2001

2 august 2001

91

442.457.000.000

E2 01.11.2001

2 mai 2001

3 mai 2001

1 noiembrie 2001

182

600.000.000.000

E3 02.05.2002

2 mai 2001

3 mai 2001

2 mai 2002

364

600.199.000.000

E4 09.08.2001

8 mai 2001

10 mai 2001

9 august 2001

91

721.271.000.000

E5 08.11.2001

8 mai 2001

10 mai 2001

8 noiembrie 2001

182

697.000.000.000

E6 16.08.2001

15 mai 2001

17 mai 2001

16 august 2001

91

504.860.000.000

E7 16.05.2002

15 mai 2001

17 mai 2001

16 mai 2002

364

696.200.000.000

E8 23.08.2001

22 mai 2001

24 mai 2001

23 august 2001

91

803.808.000.000

E9 22.11.2001

22 mai 2001

24 mai 2001

22 noiembrie 2001

182

 696.200.000.000

E10 30.08.2001

29 mai 2001

31 mai 2001

30 august 2001

91

504.597.000.000

E11 29.11.2001

29 mai 2001

31 mai 2001

29 noiembrie 2001

182

695.403.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

 

P = 1 - (d x r)/360

si

Y = r/P

 

în care:

P = pretul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu sase zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Art. 3. - Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.

Fiecare bancă poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare ofertă competitivă va fi de minimun 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Art. 4. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, pana la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

 Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităti fiscale.

Art. 9. - Directia generală a trezoreriei statului va duce la îndeplinire prevederile prezentuiui ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 aprilie 2001.

Nr. 719.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

privind vămuirea unor categorii de mărfuri

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor, având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997,

emite urmatoarea decizie:

 

Art. 1. - Îndeplinirea formalitătilor vamale de import pentru mărfurile cuprinse la cap. 7 si 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov, se va face numai la biroul vamal de control si vămuire la frontiera Băneasa - punctele vamale:

a) Societatea Comercială “Romanian Customs Services” S.A. cu sediul în Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 566-570;

b) Societatea Comercială “Voluntari Customs” - S.R.L., cu sediul în comuna Voluntari, sos. Afumati nr. 86, judetul Ilfov.

 Art. 2. - Pentru mărfurile cuprinse la cap. 6 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov, îndeplinirea formalitătilor vamale de import se va face numai la biroul vamal de control si vămuire la interior Târguri si Expozitii, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Timisoara nr. 90, sectorul 6.

Art. 3. - Programul de lucru în care pot fi efectuate operatiunile de vămuire pentru aceste categorii de mărfuri este: la biroul vamal de control si vămuire la frontiera Băneasa în fiecare zi a săptămânii, începând de duminică, ora 14,00, si până sâmbătă, ora 14,00, iar la biroul vamal de control si vămuire la interior Târguri si Expozitii în cadrul programului Oficial de lucru al acestuia.

Art. 4. - Birourile vamale de control si vămuire la frontieră sunt obligate să tranziteze mijlocele de transport rutiere încărcate cu mărfurile mentionate la art.1 si 2 la birourile vamale de control si vămuire prevăzute în prezenta decizie.

Art. 5. - La biroul vamal de control si vămuire la interior Târguri si Expozitii si la punctele vamale prevăzute la art.1 au acces liber toti comisionarii vamali arondati acestora.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihail Gheorghe

 

Bucuresti, 24 aprilie 2001.

Nr. 828.