MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 210      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 25 aprilie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

387. - Hotărâre pentru modificărea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2000 privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din proprietatea publică a statului si din administrarea Muzeului National de Artă al României în proprietatea Patriarhiei Române

 

393. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Afacerilor Externe

 

395. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Comunei Parâncea, judetul Bacău

 

396. - Hotărâre privind functionarea Corpului consilierilor diplomatici

 

397. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

398. - Hotărâre privind unele măsuri de redresare financiară a agentilor economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze si minier

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE SI ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6.104/1. - Ordin al ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României pentru aprobarea Metodolgiei de înregistrare în contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiară a Comunitatii Europene

 

Protocolul nr. 6/2001 privind stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 si ale ordonantelor de urgentă ale Guvernului nr. 181/2000 si nr. 252/2000, a preturilor minime la acool si la băuturi alcoolice

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României

 

Rectificări

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1224/2000 privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din proprietatea publică a statului si din administrarea Muzeului National de Artă al României în proprietatea Patriarhiei Române

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2000 privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din proprietatea publică a statului si din administrarea Muzeului National de Artă al României în proprietatea Patriarhiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 11 decembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 3 va avea următorul cuprins:

“3. Cutie cu moaste

Înv. 14172/M 1535 (Tezaur nr. 677, gop. 5949/817)

Provine de la Mănăstirea Slatina-Moldova; 1806.

Cutie cu capac; argint gravat, sub 750‰

Dimensiuni: 22,9/19,5/19,5 cm

Inscriptii: în limba greacă

Cutia adăposteste craniul sfântului Grigorie Bogoslovul.”

2. Punctul 5 va avea următorul cuprins:

“5. Cutie cu moaste

Înv. 14177/M 1540 (Tezaur nr. 675, gop. 5950/805)

Provine de la Biserica Sfintii Trei Ierarhi, Iasi;1765.

Cutie cu capac; argint gravat, sub 750‰

Dimensiuni: 13,5/13,5/10,2 cm

Inscriptie grecească de danie

Pe capac este gravat cu caractere grecesti «Sfântul Vasile».

În interiorul cutiei se află moaste.”

3. Punctul 8 va avea următorul cuprins:

8. Cutie cu moaste

Înv. 92383/Dv 113

Atelier românesc; sec. XVIII.

Cutie cu capac; argint sub 750‰

Dimensiuni: 5/2,6/2 cm

Inscriptie slavonă

Provine prin transfer de la Institutul de Arheologie «Vasile Pârvan»”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

 

Bucuresti,11 aprilie 2001.

Nr. 387.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Afacerilor Externe

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 35 alin. (1) si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 811/999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice garantează, în numele statului, pentru Ministerul Afacerilor Externe un credit extern în valoare de 15 milioane dolari S.U.A., precum si prima de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente împrumutului pentru modernizarea sistemului secretizat de transmisii de date între misiunile diplomatice ale României si centrala Ministerului Afacerilor Externe si pentru modernizarea sistemului informational de management al ministerului.

Art. 2. - Rambursarea creditului extern, plata primei de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului se vor asigura din fondurile ce se alocă anual în acest scop, de la bugetul de stat, Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 3. - Achizitionarea aparaturii, a echipamentelor tehnice, precum si a serviciilor necesare va fi realizată prin grija Ministerului Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniu.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 aprilie 2001.

Nr. 393.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Comunei Parâncea, Judetul Bacău

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil proprietate publică a statului, situat în comuna Parâncea, judetul Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Comunei Parâncea, judetul Bacău.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Apărării Nationale

loan Mircea Pascu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 aprilie 2001.

Nr. 395.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Comunei Parâncea, judetul Bacău

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Parâncea, judetul Bacău

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Comunei Parâncea

Pavilionul A

- suprafata construită = 57,5 m2

- suprafata desfăsurată = 57,5 m2

 

 

 

Pavilionul B1

- suprafata construită = 467 m2

- suprafata desfăsurată = 467 m2

 

 

 

Pavilionul B2

- suprafata construită= 475 m2

- suprafata desfăsurată = 475 m2

 

 

 

Pavilionul B3

- suprafata construită = 405 m2

- suprafata desfăsurată = 405 m2

 

 

 

Pavilionul B4- suprafata construită = 384 m2

- suprafata desfăsurată = 384 m2

 

 

 

Pavilionul C
- suprafata construită = 468
m2
- suprafata desfăsurată = 468
m2

 

 

 

Pavilionul D
- suprafata construită = 10
m2
- suprafata desfăsurată = 20
m2

 

 

 

Terenul aferent, inclusiv constructiile
- suprafata = 6.220
m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind functionarea Corpului consilierilor diplomatici


           
În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 pct. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Corpul consilierilor diplomatici este organizat si functionează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, iar membrii săi îsi desfăsoară efectiv activitatea în cadrul celorlalte ministere, asigurând ministrilor asistentă permanentă, contribuind la consolidarea dialogului si cooperării dintre ministere în domeniul relatiilor internationale, pentru realizarea coerentă si la parametri optimi a politicii externe a Guvernului României.
            Art. 2. - Corpul consilierilor diplomatici este alcătuit din diplomati de rang înalt ai Ministerului Afacerilor Externe, cu o vastă experientă în domeniul relatiilor internationale.
            Art. 3. - Consilierii diplomatici, care fac parte din Corpul consilierilor diplomatici pe perioada detasării, îsi desfăsoară activitatea în cadrul fiecărui minister si functionează în subordinea ministrului la care sunt detasati, în calitate de consilieri ai acestuia, fiind angajati în promovarea relatiilor externe în domeniul de activitate administrat.
            Art. 4. - Consilierul diplomatic, membru al Corpului consilierilor diplomatici, are următoarele atributii:
            a) contribuie activ la rezolvarea sarcinilor de relatii externe ale ministerului la care este detasat, în strânsă colaborare cu ministrul, în calitate de consilier al acestuia, precum si cu departamentul de relatii internationale, prin elaborarea de propuneri, principii, măsuri si prin organizarea de actiuni, reuniuni, manifestări etc., menite să conducă la realizarea sarcinilor de politică externă repartizate ministerului de către Guvern;
            b) asigură corelarea politicii externe a Ministerului Afacerilor Externe cu activitatea de relatii internationale desfăsurată de celelalte ministere pentru coerenta si fluidizarea dialogului extern al Guvernului României;
            c) sprijină ministrul la care este detasat si cabinetul acestuia în domeniul său de activitate, asigurând dialogul ministrului cu misiunile diplomatice românesti din exterior si cu cele străine din Bucuresti, în conformitate cu ceremonialul si cu practica diplomatică si în concordantă cu principiile de politică si actiune economico-diplomatică ale Ministerului Afacerilor Externe, contribuind la facilitarea si eficientizarea contactelor personale si profesionale ale acestora în exterior;
            d) analizează propunerile, programele etc. transmise de misiunile diplomatice, facilitând comunicarea dintre ministerul la care este detasat si partenerii internationali, exprimându-si punctul de vedere asupra oportunitătii dezvoltării unor cooperări externe ale ministerului;
            e) sprijină activ, în luarea deciziilor de politică externă, ministrul la care este detasat, contribuind în egală măsură la solicitarea acestuia, la promovarea proiectelor si initiativelor proprii ministerului la care este detasat, prin studii si analize pe zone geografice si regiuni, cu sprijinul misiunilor diplomatice din exterior;
            f) identifică posibilitătile ministerului la care este detasat de a beneficia de asistentă de specialitate si finantare externă, contribuind la implementarea problematicii integrării europene, a recomandărilor si solicitărilor organizatiilor internationale, prin formularea principiilor si măsurilor de actiune specifice muncii diplomatico-economice si a răspunsurilor la sarcinile de politică externă asumate de ministere prin Programul de guvernare;
            g) acordă sprijin de specialitate în elaborarea programului de activităti internationale al ministerului la care este detasat, în raport cu specificul activitătii acestuia, formulează recomandări privind organizarea de întâlniri si stabilirea de relatii cu organisme internationale, recomandări privind participarea la reuniuni internationale, nivelul si rangul de desfăsurare, face propuneri de organizare, la initiativa ministerului la care este detasat, a unor actiuni specifice domeniului administrat, sugerează initierea de discutii si problematica acestora, în raport cu evolutia si rezultatul negocierilor bi- si/sau multilaterale ale Ministerului Afacerilor Externe;
            h) propune, spre aprobare, ministrului la care este detasat, componentele de relatii publice si imagine externă a României, specifice ministerului respectiv, comunicând Ministerului Afacerilor Externe aceste elemente, în vederea asigurării unei imagini unitare si coerente a prioritătilor de politică externă ale României peste hotare;
            i) îndeplineste, la solicitarea ministrului, orice alte sarcini de politică externă si diplomatie internatională delegate de Guvern ministerului la care este detasat sau de Ministerul Afacerilor Externe, în vederea optimizării si corelării actiunilor ministerelor în domeniul politicii externe a României.
            Art. 5. - În exercitarea atributiilor lor membrii Corpului consilierilor diplomatici vor respecta actele normative, regulamentele interioare, regulamentele, ordinele sau instructiunile, de organizare si functionare a ministerelor la care au fost detasati, precum si legislatia în vigoare aplicabilă activitătii pe care o desfăsoară.
            Art. 6. - Membrii Corpului consilierilor diplomatici, pe durata desfăsurării activitătii în această calitate, îsi mentin gradele si functia diplomatică, salarizarea acestora efectuându-se în conformitate cu dispozitiile legislatiei muncii aplicabile detasării.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană
Ministrul muncii si solidaritătii sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul administratiei publice,
Ionel Flesariu,
secretar de stat
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 aprilie 2001.
Nr. 396.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, str. Moliere nr. 13-15, sectorul 1, împreună cu mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Serviciului de Protectie. si Pază.

Art. 2. - Patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” se diminuează, iar patrimoniul Serviciului de Protectie si Pază se majorează cu valoarea bunurilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Pe data intării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.250/2000 pentru schimbarea administratorului unor imobile proprietate publică a statului, precum si pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Protectie si Pază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 11 decembrie 2000.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa nr. 3 “Lista cuprinzând bunurile imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»” la Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 9 octombrie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Naghi

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 aprilie 2001.

Nr. 397.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului care se transmite din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

Nr. crt.

Denumirea bunului si caracteristicile lui

Suprafata

(m2)

Valoarea

(mii lei)

Unitatea care transmite bunurile

Unitatea care preia bunurile

1.

Imobil - constructie si teren -, situat în municipiul Bucuresti, str. Moliere nr.

13-15, sectorul 1, având următoarele caracteristici:

 

 

 

 

 

• suprafata construită

350,76

 

Regia Autonomă

 

 

• suprafata desfăsurată

731,34

 

“Administratia Patrimoniului

Serviciul de

 

• suprafata terenului

1.208,74

 

Protocolului de Stat”

Protectie si Pază

 

• valoarea constructiei

 

5.344.521

 

 

 

• valoarea amortizată

 

1.900.908

 

 

 

• valoarea rămasă

 

3.443.613

 

 

2.

Bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar(se stabilesc prin protocol)

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de redresare financiară a agentilor economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze si minier

 

În temeiul prevederilor. art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se acordă agentilor economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze si minier esalonarea la plată pe 5 ani, cu o perioada de gratie de 6 luni, a obligatiilor fiscale datorate si neachitate la bugetul de stat, precum si scutirea de la plată a majorărilor de întarziere si a penalitătilor aferente acestora, calculate până la data de 31 martie 2001, prezentate în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Plata ratelor se efectuează până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.

(3) Defalcarea pe unităti plătitoare a obligatiilor datorate bugetului de stat care fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute mai sus, stabilirea graficelor de esalonare la plată, precum si defalcarea majorărilor de întârziere si a penalitătilor se fac prin ordin comun al ministrului industriei si resurselor si al ministrului finantelor publice.

(4) Înlesnirile la plată acordate sunt conditionate de achitarea de către unitătile plătitoare a obligatiilor la bugetul de stat cu termene scadente începând cu luna următoare celei în care prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Diferentele de impozite si taxe, stabilite de organele competente ca urmare a efectuării controlului de fond, se achită de unitatile plătitoare, împreună cu majorările de întârziere aferente, conform prevederilor legale în vigoare, iar eventualele sume reprezentând impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat datorate si neachitate pană la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si care nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate se vor achita împreună cu majorările de întarziere aferente acordate până la primul termen de plată din esalonare.

(6) De la data aprobării înlesnirilor la plata impozitelor, a taxelor si a altor venituri datorate bugetului de stat, pentru sumele esalonate sau amânate, cu exceptia majorărilor de întârziere, se datorează si se calculează majorări conform prevederilor legale pentru fiecare sumă achitată în contul ratelor aprobate, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de gratie acordată la esalonare majorările datorate conform legii se achită lunar.

(7) Nerespectarea conditiilor si a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplatită si obligatia de plată a majorărilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 aprilie 2001.

Nr. 398.


*)Anexa va fi comunicată institutiilor implicate.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE SI ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 6.104/9 aprilie 2001

Nr. 1/9 aprilie 2001

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare în contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiară a Comunitătii Europene

 

Ministrul finantelor publice si guvernatorul Băncii Nationale a României,

în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, modificată si completată prin Legea nr. 156/1999, ale art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, ale art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, ale Acordului-cadru încheiat între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României, semnat la Bucuresti la 12 martie 1991, precum si ale conventiilor cu privire la prestarea serviciilor bancare în legătură cu derularea contributiei financiare a Comunitătii Europene, încheiate între Ministerul Finantelor si băncile care efectuează astfel de operatiuni,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Completarea Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, cu metodologia de înregistrare în contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiară a Comunitătii Europene, prevăzută în anexa la prezentul ordin, aplicabilă băncilor care efectuează astfel de operatiuni.

Art. 2. - La întocmirea situatiilor financiar-contabile prevăzute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru bănci si de normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, băncile care efectuează operatiuni legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiară a Comunitătii Europene vor avea în vedere si prevederile pct. 2 din anexa la Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.540/20/1999 pentru aprobarea metodologiei de înregistrare în contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiară a Comunitătii Europene.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 
ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de înregistrare în contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiară a Comunitătii Europene

 

Băncile care efectuează operatiuni bancare legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiară a Comunitătii Europene, în baza conventiilor încheiate cu Ministerul Finantelor, vor avea în vedere următoarele:

Deschiderea de conturi sintetice de gradele I, II si III pe seama titularului de cont de către băncile care efectuează operatiuni legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiară a Comunitătii Europene.

În vederea reflectării în contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiară a Comunitătii Europene băncile care efectuează astfel de operatiuni vor deschide urmatoarele conturi sintetice de gradele I, II si III:

2566 “Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 1999 (Participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării si dezvoltării tehnologice), la dispozitia Fondului National (RO99FN10)”;

2568 “Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul Participarea României la programele comunitare: Leonardo da Vinci II, Socrates II, Tineret pentru Europa si al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării, la dispozitia Fondului National (RO00FN11)”;

258 “Disponibil din contributia financiară a Comunitătii Europene, la dispozitia Fondulul National, aferent programelor pe anul 2000”;

2581 “Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Bulgaria 2000 (CBC România-Bulgaria), la dispozitia Fondului National (RO00FN12)”;

25811 “Disponibil aferent subprogramelor din Programul Cooperare transfrontalieră între România si Bulgaria 2000, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Bulgaria 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0002)”;

2582 „Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Ungaria 2000 (CBC România-Ungaria), la dispozitia Fondului National (RO00FN13)”;

25821 „Disponibil aferent subprogramelor din Programul Cooperare transfrontalieră între România si Ungaria 2000, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Ungaria 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0003)”;

2583 “Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Fondului National (RO00FN14)”;

25831 “Disponibil aferent subprogramului Criterii politice - Întărirea democratiei, statului de drept si drepturilor omului, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0004)”;

25832 “Disponibil aferent subprogramului Criterii economice - Întărirea capacitătii de rezistentă la presiunile concurentiale, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0005)”;

25833 “Disponibil aferent subprogramului Îndeplinirea obligatiilor acquisului, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0006)”;

25834 “Disponibil aferent subprogramului Coeziunea economică si socială, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0007.01)”;

25835 “Disponibil aferent subprogramului Coeziunea economică si socială, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională (RO0007.02)”;

2587 “Datorii atasate”

- se deschid conturi analitice în care se evidentiază dobânzile pentru disponibilitătile aflate în conturile deschise pe fiecare program de finantare.

Continut:

2566 - sume din contributia financiară a Comunitătii Europene puse la dispozitia Fondului National, aferente Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 1999 (Participarea la cel de-al cincilea Program - cadru în domeniul cercetării si dezvoltării tehnologice);

2568 - sume din contributia financiară a Comunitătii Europene puse la dispozitia Fondului National, aferente Memorandumului de finantare privind Programul Participarea României la programele comunitare: Leonardo da Vinci II, Socrates II, Tineret pentru Europa si al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării;

2581 - sume din contributia financiară a Comunitătii Europene puse la dispozitia Fondului National, aferente Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între Romaânia si Bulgaria 2000 (CBC România - Bulgaria);

25811 - sume din contributia financiară a Comunitătii Europene puse la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE, aferente subprogramelor din Programul Cooperare transfrontalieră între România si Bulgaria 2000, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Bulgaria 2000;

2582 - sume din contributia financiară a Comunitătii Europene puse la dispozitia Fondului National, aferente Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Ungaria 2000 (CBC România - Ungaria);

25821 - sume din contributia financiară a Comunitătii Europene puse la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE, aferente subprogramelor din Programul Cooperare transfrontalieră între România si Ungaria 2000, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Ungaria 2000;

2583 - sume din contributia financiară a Comunitătii Europene puse la dispozitia Fondului National, aferente Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000;

25831 - sume din contributia financiară a Comunitătii Europene puse la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE, aferente subprogramului Criterii politice - Întărirea democratiei, statului de drept si drepturilor omului, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE- România 2000;

25832 - sume din contributia financiară a Comunitătii Europene puse la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE, aferente subprogramului Criterii economice - Întărirea capacitătii de rezistentă la presiunile concurentiale, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000;

25833 - sume din contributia financiară a Comunitătii Europene puse la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE, aferente subprogramului Îndeplinirea obligatiilor acquisului, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000;

25834 - sume din contributia financiară a Comunitătii Europene puse la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE, aferente subprogramului Coeziunea economică si socială, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000;

25835 - sume din contributia financiară a Comunitătii Europene puse la dispozitia Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională, aferente subprogramului Coeziunea economică si socială, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000;

2587 - datorii din dobânzi, calculate. si neajunse la scadentă, aferente disponibilitătilor provenite din contributia financiară a Comunitătii Europene, privind programele pe anul 2000.

Pentru evidentierea depozitelor la termen, a dobânzilor si a cheltuielilor cu dobânzile aferente acestora se vor deschide analitice distincte la conturile nou-introduse.

Contul 2566 “Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 1999 (Participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării si dezvoltării tehnologice), la dispozitia Fondului National (RO99FN10)”

Contul 2568 “Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul Participarea României la programele comunitare: Leonardo da Vinci II, Socrates II, Tineret pentru Europa si al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării, la dispozitia Fondului National (RO00FN11)”

Conturile 2566 “Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 1999 (Participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării si dezvoltării tehnologice), la dispozitia Fondului National (RO99FN10)” si 2568 “Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul Participarea României la programele comunitare: Leonardo. da Vinci II, Socrates II, Tineret pentru Europa, si al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării, la dispozitia Fondului National (RO00FN11)” sunt conturi de pasiv.

Se creditează prin debitul următoarelor conturi:

 

111, 121, 122

- sume pe care titularul de cont le primeste de la Comunitatea Europeană;

2567

- dobânzi încasate aferente disponibilitătilor din contul titularului de cont;

3721

- devize cumpărate de titularul de cont.

 

Se debitează prin creditul următoarelor conturi:

 

111, 121, 122

- sume transferate de titularul de cont în conturile Comunitătii Europene;

101, 111, 121, 122, 2511

- plăti dispuse de titularul de cost

3721

- devize vândute de titularul de cont, precum si comisioanele, în devize, percepute.

 

Soldul conturilor reprezintă disponibilitătile bănesti aflate în contul titularului.

Contul 2567 “Datorii atasate”

Se debitează prin creditul următoarelor conturi:

 

2566, 2568

- dobânzile plătite aferente disponibilitătilor din conturile titularului.

 

Contul 2581 “Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Bulgaria 2000 (CBC România-Bulgaria), la dispozitia Fondului National (RO00FN12)”

Contul 2581 “Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Bulgaria 2000 (CBC România-Bulgaria), la dispozitia Fondului National (RO00FN12)” este un cont de pasiv.

Se creditează prin debitul următoarelor conturi:

 

111, 121, 122

- sume pe care titularul de cont le primeste de la Comunitatea Europeană;

2587

- dobânzi încasate aferente disponibilitătilor din contul titularului de cont.

 

Se debitează prin creditul următoarelor conturi:

 

25811

- sume transferate de titularul de cont pe obiective de finantare;

3721

- comisioane percepute pentru operatiuni efectuate în contul titularului de cont;

111, 121, 122

- sume transferate de titularul de cont în conturile Comunitătii Europene.

 

Soldul contului reprezintă disponibilitătile bănesti aflate în contul titularului.

Contul 25811 “Disponibil aferent subprogramelor din Programul Cooperare transfrontalieră între România si Bulgaria 2000, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Bulgaria 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0002)”

Contul 25811 “Disponibil aferent subprogramelor din Programul Cooperare transfrontalieră între România si Bulgaria 2000, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Bulgaria 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0002)” este un cont de pasiv.

Se creditează prin debitul următoarelor conturi:

 

2581

- sume transferate de titularul de cont pe obiective de finantare;

2587

- dobânzi încasate aferente disponibilitătilor din contul titularului de cont;

3721

- devize cumpărate de titularul de cont;

3722

- contravaloarea în lei a devizelor vândute de titularul de cont.

 

Se debitează prin creditul următoarelor conturi:

 

101, 111, 121,122, 2511

- plăti dispuse de titularul de cont;

2581

- sume transferate de către titularul de cont în vederea returnării în conturile Comunitătii Europene;

3721

- devize vândute de titularul de cont, precum si comisioanele, în devize, percepute;

3722

- contravaloarea în lei a devizelor cumpărate de titularul de cont;

7029

- comisioane în lei percepute pentru operatiuni efectuate în contul titularului de cont.

 

Soldul contului reprezintă disponibilitătile bănesti aflate în contul titularului.

Contul 2582 “Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Ungaria 2000 (CBC România-Ungaria), la dispozitia Fondului National (RO00FN13)”

Contul 2582 „Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Ungaria 2000 (CBC România-Ungaria), la dispozitia Fondului National (RO00FN13)” este un cont de pasiv.

Se creditează prin debitul următoarelor conturi:

 

111, 121, 122

- sume pe care titularul de cont le primeste de la Comunitatea Europeană;

2587

- dobânzi încasate aferente disponibilitătilor din contul titularului de cont.

 

Se debitează prin creditul următoarelor conturi:

 

25821

- sume transferate de titularul de cont pe obiective de finantare;

3721

- comisioane percepute pentru operatiuni efectuate în contul titularului de cont;

111, 121, 122

- sume transferate de titularul de cont în conturile Comunitătii Europene.

 

Soldul contului reprezintă disponibilitătile bănesti aflate în contul titularului.

Contul 25821 “Disponibil aferent subprogramelor din programul Cooperare transfrontalieră între România si Ungaria 2000, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Ungaria 2000,la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare a PHARE (RO0003)”

Contul 25821 “Disponibil aferent subprogramelor din Programul Cooperare Transfrontalieră între România si Ungaria 2000, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul Cooperare transfrontalieră între România si Ungaria 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0003)” este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul următoarelor conturi:

 

2582

- sume transferate de titularul de cont pe obiective de finantare;

2587

- dobânzi încasate aferente disponibilitătilor din contul titularului de cont;

3721

- devize cumpărate de titularul de cont

3722

- contravaloarea în lei a devizelor vândute de titularul de cont.

 

Se debitează prin creditul următoarelor conturi:

 

101, 111, 121, 122, 2511

- plăti dispuse de titularul de cont;

2582

- sume transferate de către titularul de cont în vederea returnării în conturile Comunitătii Europene;

3721

- devize vândute de titularul de cont, precum si comisioanele, în devize, percepute;

3722

- contravaloarea în lei a devizelor cumpărate de titularul de cont;

7029

- comisioane în lei percepute pentru operatiuni efectuate în contul titularului de cont.

 

 

Soldul contului reprezintă disponibilitătile bănesti aflate în contul titularului.

Contul 2583 “Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Fondului National (RO00FN14)”

Contul 2583 „Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Fondului National (RO00FN14)” este un cont de pasiv.

Se creditează prin debitul următoarelor conturi:

 

111, 121, 122

- sume pe care titularul de cont le primeste de la Comunitatea Europeană;

2587

- dobânzi încasate aferente disponibilitătilor din contul titularului de cont.

 

Se debitează prin creditul următoarelor conturi:

 

25831, 25832, 25833, 25834,25835

- sume transferate de titularul de cont, pe obiective de finantare;

3721

- comisioane percepute pentru operatiuni efectuate în contul titularului de cont;

111, 121, 122

- sume transferate de titularul de cont în conturile Comunitătii Europene.

 

Soldul contului reprezintă disponibilitătile bănesti aflate în contul titularului.

Contul 25831 “Disponibil aferent subprogramului Criterii politice - Întărirea democratiei, statului de drept si drepturilor omului, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0004)”

Contul 25832 “Disponibil aferent subprogramului Criterii economice - Întărirea capacitătii de rezistentă la presiunile concurentiale, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0005)”

Contul 25833 “Disponibil aferent subprogramului Îndeplinirea obligatiilor acguisului, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0006)”

Contul 25834 “Disponibil aferent subprogramului Coeziunea economică si socială, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0007.01)”

Contul 25835 “Disponibil aferent subprogramului Coeziunea economică si socială, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională (RO0007.02)”

Conturile 25831 “Disponibil aferent subprogramului Criterii politice - Întărirea democratiei, statului de drept si drepturilor omului, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si' Contractare PHARE (RO0004)”, 25832 “Disponibil aferent subprogramului Criterii economice - Întărirea capacitătii de rezistentă la presiunile concurentiale, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0005)”, 25833 “Disponibil aferent subprogramului Îndeplinirea obligatiilor aquisului, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0006)”, 25834 „Disponibil aferent subprogramului Coeziunea economică si socială, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (RO0007.01)” si 25835 “Disponibil aferent subprogramului Coeziunea economică si socială, din cadrul Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE România 2000, la dispozitia Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională (RO0007.02)” sunt conturi de pasiv.

Se creditează prin debitul urmatoarelor conturi:

 

2583

- sume transferate de titularul de cont pe obiective de finantare;

2587

- dobânzi încasate aferente disponibilitătilor din contul titularului de cont;

3721

- devize cumpărate de titularul de cont;

3722

- contravaloarea în lei a devizelor vândute de titularul de cont.

 

Se debitează prin creditul următoarelor conturi:

 

101; 111, 121, 122, 2511

- plăti dispuse de titularul de cont;

2583

- sume transferate de către titularul de cont în vederea returnării în conturile Comunitătii Europene;

3721

- devize vândute de titularul de cont, precum si comisioanele, în devize, percepute;

372

- contravaloarea în lei a devizelor, cumpărate de titularul de cont;

7029

- comisioane în lei percepute pentru operatiuni efectuate în contul titularului de cont.

 

Soldul contului reprezintă disponibilitătile bănesti aflate în contul titularului.

Contul 2587 “Datorii atasate”

Contul 2587 “Datorii atasate” este un cont de pasiv.

Se creditează prin debitul următoarelor conturi:

 

6028

- datorii din dobânzi, calculate si neajunse la scadentă, aferente soldurilor creditoare ale conturilor titularilor;

3721

- datorii din dobânzi în devize, calculate si neajunse la scadentă, aferente soldurilor creditoare ale conturilor titularilor.

 

Se debitează prin creditul urmatoarelor conturi:

 

2581, 25811, 2582, 25821,2583, 25831, 25832, 25833, 25834, 25835

- dobânzile plătite aferente disponibilitătilor din conturile titularului.

 

Soldul contului reprezintă datorii din dobânzi, calculate si neajunse la scadentă, aferente soldurilor creditoare ale conturilor titularilor.

Contul 6028 “Dobânzi aferente disponibilitătilor provenite din contributia financiară a Comunitătii Europene”

Se debitează prin creditul următoarelor conturi:

 

2587

- datorii din dobânzi,calculate si neajunse la scadentă, aferente soldurilor creditoare ale conturilor titularilor;

3722

- contravaloarea în lei a dobânzilor în devize, calculate si neajunse la scadentă, aferente soldurilor creditoare ale conturilor titularilor.

 

PROTOCOLUL Nr.6/2001

privind stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 si ale ordonantelor de urgentă ale Guvernului nr. 181/2000 si nr. 252/2000, a preturilor minime la alcool si la băuturi alcoolice

 

încheiat astăzi, 23 aprilie 2001, între:

1. Organizatia Patronală VINROM, cu sediul în Bucuresti, str. General Budisteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentată prin domnul Mihai Sâmpetru, în calitate de presedinte;

2. Asociatia Producătorilor de Alcool si Băuturi Alcoolice GARANT, cu sediul în Bucuresti, str. George Enescu nr. 27-29, sectorul 1, reprezentată prin domnul Romulus Dascălu, în catitate de presedinte;

3. Organizatia Patronală de ramură ROMFERMENT, cu sediul în Bucuresti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5, reprezentată prin domnul Gheorghe Florea, în calitate de presedinte.

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 si ale ordonantelor de urgentă ale Guvernului nr. 181/2000 si nr. 252/2000, asociatiile patronale ale producătorilor de alcool si băuturi alcoolice au stabilit preturile minime la alcool si băuturi alcoolice practicate de agentii economici, cuprinse în anexa care face parte din prezentul protocol.

Art. 2. - Prezentul protocol intră în vigoare la 5 zile după publicarea lui Monitorul Oficial al României, Partea I.

De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului protocol preturile si orice alte prevederi cuprinse în Protocolul nr. 5/2000 îsi pierd valabilitatea.

 

Organizatia Patronală VINROM

Mihai Sâmpetru,

presedinte

Asociatia Producătorilor de Alcool si Băuturi Alcoolice GARANT

Romulus Dascălu,

presedinte

Organizatia Patronală de Ramură ROMFERMENT

Gheorghe Florea,

presedinte

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând preturile minimale (exclusiv T.V.A.) la alcool si la băuturi alcoolice, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 si ale ordonantelor de urgentă ale Guvernului nr. 181/2000 si nr. 252/2000

 

1.1. Alcool etilic rafinat - pret unic conform deciziilor nr. 7 si 8/2001, emise de Ministerul Finantelor Publice

1.2. Băuturi alcoolice obtinute pe bază de alcool etilic rafinat si băuturi alcoolice obtinute din distilate de cereale, conform Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sănătatii nr. 17/240/2000

a) Grupa Votcă, cu sau fără arome

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

 

Capacitatea (litru)

0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentratia alcoolică (%)

37,5

4454

5554

6656

7756

9517

9957

13258

17661

18762

24264

38

4483

5598

6714

7829

9613

10059

13405

17866

18981

24558

38,5

4512

5642

6772

7902

9711

10162

13552

18072

19202

24852

39

4542

5686

6831

7975

9807

10265

13698

18277

19421

25144

40

4600

5775

6948

8123

10001

10471

13992

18688

19862

25732

41

4659

5863

7066

8269

10194

10675

14286

19099

20302

26319

42

4718

5951

7184

8415

10388

10881

14579

19509

20742

26906

43

4776

6039

7300

8563

10582

11087

14873

19921

21182

27492

44

4836

6127

7418

8709

10775

11292

15166

20332

21623

28079

45

4894

6215

7536

8856

10969

11498

15459

20742

22063

28667

 

b) Grupa Rom

Se va respecta definitia stabilită prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei si ministrului sănătatii nr. 17/240/2000. Conform acestui ordin romul este o băutură alcoolică distilată obtinută exclusiv prin fermentarea alcoolică a melaselor sau siropurilor provenite de la fabricarea zahărului din trestie de zahăr.

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

           

Capacitatea (litru)

0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentratia alcoolică (%)

37,5

4588

5721

6856

7989

9803

10256

13656

18191

19325

24992

38

4617

5766

6915

8064

9901

10361

13807

18402

19550

25295

38,5

4647

5811

6975

8139

10002

10467

13959

18614

19778

25598

39

4678

5857

7036

8214

10101

10573

14109

15825

20004

25898

40

4738

5948

7156

8367

10301

10785

14412

19249

20458

26504

41

4799

6039

7278

8517

10500

10995

14715

19672

20911

27109

42

4860

6130

7400

8667

10700

11207

15016

20094

21364

27713

43

4919

6220

7519

8820

10899

11420

15319

20519

21817

28317

44

4981

6311

7641

8970

11098

11631

15621

20942

22272

28921

45

5041

6401

7762

9122

11298

11843

15923

21364

22725

29527

 

c) Grupa Băuturi spirtoase (din alcool rafinat), cu sau fără adaos de arome

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

 

Capacitatea

(litru)

0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentratia alcoolică (%)

22

3508

4172

4836

5394

6562

6828

8819

11475

12139

15459

23

3568

4262

4957

5651

6761

7039

9121

11898

12592

16063

24

3629

4353

5077

5802

6960

7250

9423

12320

13045

16666

25

3689

4444

5198

5952

7159

7461

9725

12743

13497

17270

26

3750

4534

5319

6103

7359

7673

10027

13165

13950

17874

27

3810

4625

5439

6254

7558

7884

10329

13588

14402

18477

28

3871

4715

5560

6405

7758

8095

10631

14011

14856

19080

29

3931

4806

5681

655b

7956

8307

10932

14433

15308

19684

30

3990

4896

5802

6707

8155

8517

11234

14856

15760

20288

31

4052

4987

5922

6858

8355

8729

11535

15277

16214

20891

32

4111

5077

6043

7009

8554

8940

11837

15700

16666

21495

33

4171

5168

6164

7159

8753

9152

12139

16123

17118

22099

34

4232

5258

6285

7311

8952

9363

12441

16545

17572

22703

35

4292

5349

6405

7461

9152

9573

12743

16968

18024

23305

36

4353

5439

6526

7613

9351

9785

13045

17391

18477

23909

37

4413

5530

6647

7763

9549

9996

13346

17813

18930

24513

38

4473

5620

6768

7914

9749

10208

13648

18236

19382

25117

39

4534

5711

6888

8065

9948

10419

13950

18658

19835

25720

40

4594

5802

7009

8216

10148

10631

14252

19080

20288

26324

41

4654

5893

7130

8367

10346

10841

14554

19503

20741

26927

42

4718

5983

7251

8517

10546

11053

14856

19925

21193

27531

43

4775

6073

7371

8669

10745

11264

15158

20348

21645

28134

44

4836

6164

7492

8819

10944

11476

15459

20771

22099

28738

45

4896

6254

7613

8971

11143

11687

15760

21193

22551

29342

46

4957

6345

7733

9121

11342

11898

16063

21616

23004

29945

47

5017

6435

7854

9272

11542

12109

16364

22038

23456

30549

48

5077

6526

7974

9423

11741

12320

16666

22461

23909

31152

49

5138

6616

8095

9574

11940

12532

16968

22883

24362

31756

50

5198

6707

8216

9725

12139

12743

17270

23306

24815

32359

 

d) Grupa Whisky si Brandy

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

 

Capacitatea (litru)

0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentratia acoolică (%)

36

5559

6614

7671

8728

10419

10841

14011

18237

19293

24576

37

5617

6702

7789

8874

10612

11046

14304

18648

19734

25163

38

5675

6790

7907

9022

10806

11252

14597

19059

20174

25751

39

5735

6878

8023

9168

11000

11458

1489

19469

20614

26337

40

5793

6967

8141

9315

11194

11663

15185

19880

21055

26924

41

5851

7055

8258

9462

11387

11868

15478

20292

21495

27511

42

5911

7143

8376

9608

11581

12073

15772

20702

21935

28098

43

5969

7231

8493

9755

11774

12279

16065

21113

22374

28685

44

6028

7319

8610

9901

11967

12485

16359

21524

22815

29272

45

6087

7407

8728

10049

12161

12690

16652

21935

23255

29859

 

e) Grupa Gin

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

 

Capacitatea (litru)

0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentratia alcoolică(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,5

8694

9794

10896

11996

13757

14197

17498

21901

23002

28504

38

8723

9838

10954

12069

13853

14299

17645

22106

23221

28798

38,5

8752

9882

11012

12142

13951

14402

17792

22312

23442

29092

39

8782

9926

11071

12215

14047

14505

17938

22517

23661

29384

39,5

8811

9970

11129

12289

14144

14608

18085

22722

23882

29678

40

8840

10015

11188

12363

14241

14711

18232

22928

24142

29972

40,5

8870

10059

11247

2436

4338

14813

18379

23133

24322

30265

41

8899

10103

11306

2509

14434

14915

18526

23339

24542

30559

41,5

928

10147

11365

2582

14531

15018

18672

23544

24762

30852

42

958

10191

11424

2655

14628

15121

18819

23749

24982

31146

42,5

987

10235

1482

2729

14725

15224

18966

23955

25202

31439

43

9016

10279

11540

2803

14822

15327

19113

24161

25422

31732

43,5

9046

10323

11599

2876

14918

15429

19260

24366

25642

32026

44

9076

10367

11658

2949

15015

15532

19406

24572

25863

32319

44,5

9105

10411

11717

13023

15112

15635

19553

24777

26083

32613

45

9134

10455

11776

13096

15209

15738

19699

24982

26303

32907

 

f) Grupa Lichioruri

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

 

Capacitatea (litru))

0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentratia alcoolică (%

16

4925

5409

5893

6376

7150

7344

8794

10730

11213

13631

17

4985

5499

6013

6527

7350

7555

9097

11153

11666

14236

18

5046

5590

6135

6679

7549

7767

9400

11575

12120

14841

19

5107

5680

6255

6829

7749

7977

9702

11998

12573

15445

20

5168

5771

6376

6981

7949

8190

10004

12423

13026

16049

21

5227

5862

6497

7132

8147

8402

10305

12845

13481

16654

22

5288

5952

6619

7283

8347

8613

10608

13268

13934

17259

23

5349

6043

6738

7435

8547

8825

10911

13691

1438?

17863

24

5409

6135

6860

7586

8747

9037

11213

14115

14841

18468

25

5469

6225

6981

7736

8946

9247

11515

14538

15293

19073

26

5530

6316

7102

7887

9145

9460

11817

14961

15747

19677

27

5590

6407

7222

8039

9345

9671

12120

15384

16200

22028

28

5652

6497

7344

8190

9545

9883

12423

15808

16654

20886

29

5711

6588

7464

8341

9743

10095

12724

16231

17107

21491

30

5771

6679

7586

8492

9943

10305

13026

16654

17560

22096

31

5833

6769

7705

8644

10142

10517

13328

17076

18015

22699

32

5893

6860

7827

8794

10342

10730

13631

17501

18468

23305

33

5952

6950

7949

8946

10541

10941

13934

17924

18921

23909

34

6013

7041

8069

9097

10741

11153

14236

18346

19375

24514

35

6074

7132

8190

9247

10941

11363

14538

18771

19829

25118

36

6135

7222

8311

9400

11140

11575

14841

19194

20282

25723

 

g) Grupa Creme

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

 

Capacitatea (litru)

0,5

0,7

0,75

Concentratia alcoolică (%)

16

15036

19674

20336

17

15469

20106

20769

18

15900

20538

21200

19

16332

20970

21632

20

16764

21401

22064

21

17196

21834

22496

22

17629

22266

22929

 

h) Grupa Alcool etilic îmbuteliat

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

 

Capacitatea (litru)

0,5

1

Concentratia alcoolică (%)

60

20074

37895

65

21558

40877

87

28090

53941

95,5

30648

58989

96

30767

59294

 

NOTĂ:

1. Organizatiile si asociatiile patronale pot reactualiza sau completa lista cuprinzând preturile minime, în functie de aparitia unor noi produse si de cursul valutar al monedei EUR, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. În grupa Băuturi spirtoase (din alcool rafinat) sunt incluse produsele tip palincă, tuică sau alte produse pe bază de alcool rafinat.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 47/1994*)

privind serviciile din subordinea Presedintelui României

 

Art. 1. - (1) Pentru exercitarea de către Presedintele României a prerogativelor care îi sunt stabilite prin Constitutia României si alte legi se organizează si functionează Administratia prezidentială, institutie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucuresti, Palatul Cotroceni.

(2) În sensul prezentei legi, prin Administratia prezidentială se întelege serviciile publice aflate la dispozitia Presedintelui României, pentru îndeplinirea atributiilor sale.

Art. 2. - (1) Compartimentele si functiile din structura Administratiei prezidentiale, organizarea, functionarea si atributiile acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei prezidentiale, care se aprobă de Presedintele României.

(2) Numărul maxim de posturi la Administratia prezidentială este de 180.

Art. 3. - (1) Functiile de conducere specifice din cadrul Administratiei prezidentiale sunt următoarele: consilier prezidential, cu rang de ministru, si consilier de stat, cu rang de secretar de stat.

(2) Consilierul prezidential pentru apărare si sigurantă natională este membru în Consiliul Suprem de Apărare a Tării.

Art. 4. - (1) Numirea sau eliberarea din functie a consilierilor prezidentiali se face de către Presedintele României.

(2) Numirea sau eliberarea din celelalte functii ale Administratiei prezidentiale se face potrivit regulamentului prevăzut la art. 2.

Art. 5. - (1) Personalul Administratiei prezidentiale este alcătuit din persoane detasate, la cererea Presedintelui României, din ministere si alte autorităti publice, precum si din persoane încadrate direct pe functiile sau posturile pe care urmează să le îndeplinească.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi încadrat numai pe baza încrederii acordate de Presedintele României si cu conditia semnării unui angajament de loialitate stabilit prin regulamentul prevăzut la art. 2. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum si încetarea detasării, eliberarea sau destituirea din functie ori desfacerea contractului de muncă, după caz.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si personalului de ordine si pază afectat Administratiei prezidentiale.

Art. 6. - Administratia prezidentială stabileste relatii de colaborare cu autoritătile publice si primeste sprijinul acestora în vederea înfăptuirii prerogativelor si exercitării competentelor ce revin Presedintelui României.

Art. 7. - Finantarea cheltuielilor de functionare a Administratiei prezidentiale se asigură de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare, realizate, administrate si contabilizate, potrivit legii.

Art. 8. - (1) Administratia prezidentială, pe lânga sediul său, poate administra si alte spatii repartizate prin hotărâri ale Guvernului.

(2) Muzeul National Cotroceni functionează în spatiile repartizate în latura veche a Palatului Cotroceni, ca institutie distinctă, subordonată Ministerului Culturii si Cultelor.

3 Administrarea întregului complex al Palatului Cotroceni se asigură prin compartimentele Administratiei prezidentiale.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 1/1990 privind organizarea si functionarea serviciilor Presedintiei României**), precum si orice alte dispozitii contrare.


*) Republicată în temeiul art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea si functionarea Presedintiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, aprobată prin Legea nr. 124 din 3 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 4 aprilie 2001, dându-se articolelor o nouă numerotare si numerotându-se alineatele.

Legea nr. 47/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 iulie 1994.

**) Legea nr. 1/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 iulie 1990.

 

RECTIFICĂRI

 

În hotărârile Parlamentului României nr. 2/2001 si nr. 4/2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 8 februarie 2001, la articolul unic se face următoarea rectificare:

- în loc de: Stan Ioan, deputat se va citi: Stan Ion, deputat

*

În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 240/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 130, la coloana “Suprafată teren - mp –“, în loc de: 953,00 se va citi: 493,00.