MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 205   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 24 aprilie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

181.  - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000

 

239. - Decret pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente ­lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000 .

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

359. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de con­cesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Aindpex" - S.A.

 

382. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din, patri­moniul Societatii Comerciale “Arcadia 2000” - S.A. Bucuresti în domeniul public al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

 

386. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, pro­prietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judetean Mehedinti în adninistrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Mitropoliei Olteniei

 

388. - Hotărâre privind trecerea unor lucrari de artă monumentală din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al Municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

394. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

29. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor pentru aprobarea Metodelor de prelevare a probelor de plante si produse vegetate în vede­rea efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea nivelului, de reziduuri de pesticide

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998  privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal

si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 34 din 29 ianuarie 1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru crestetea animalelor, în perioada 1998-2000, emisă în temeiul art. 1 pct. 6 lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 30 ianuarie 1999, cu următoare modificare:

- Articolul II va avea următorul cuprins:

            “Art. II. - În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va propune Guvernului spre aprobare modificarea Normelor metodologice privind derularea, utilizarea si decontarea prin băncile comerciale a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din secto­rul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în peri­oada 1998-2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 649/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 28 septembrie 1998."

 

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2001.

Nr. 181.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unit. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantatea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998­-2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2001.

Nr. 239.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Aindpex” - S.A.

­

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

 

Guvernul României adoptă prezenta Hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Aindpex” - S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Calafindesti, comuna Calafindesti,

judetul Suceava, prevazută în anexa*) care face parte inte­grantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevazută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale Pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

p. ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.

Nr. 359.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din patrimoniul Socetatii Comerciale “Arcadia 2000” - S.A. Bucuresti în domeniul public al municipiului Botosani si în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind pro­prietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată a imobilului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din pre­zenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale “Arcadia 2000” - S.A. Bucuresti în proprietatea publică a municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între Societatea Comercială “Arcadia –2000” - S.A. Bucuresti si Consiliul Local al Municipiului Botosani în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei

Miron Tudor Mitrea

Ministrul culturii si cultelor,

Razvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul Autoritatii pentru Privatizare si

Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2001.

Nr. 382.

 
ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului (clădire) care se transmite din patrimoniul Societatii Comerciale “Arcadia 2000” - S.A. Bucuresti în domeniul public al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

 

Denumirea imobilului care se transmite

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Casa Cărtii

“Mihai Eminescu” (P + mezanin)

Municipiul Botosani, Calea Natională nr. 261, bl. A3, judetul Botosani

Societatea Comercială

“Arcadia 2000” - S.A. Bucuresti           

Municipiul Botosani

Suprafata construită desfasurată = 1,157 m2

Suprafata construită (parter) = 532 m2

Suprafata construită (mezanin) = 625 m2

Suprafata utilă totală = 978,72 m2

Suprafata utilă (parter) =481,4 m2

Suprafata utilă (mezanin) = 497,32 m2

Suprafata terenului în cota-parte indiviză = 215 m2

                       

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judetean Mehedinti în administrarea Ministerutui Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Mitropoliei Olteniei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 12 alin. (1) si (2) si ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Mihai Eminescu nr. 1, judetul Mehedinti, având datele de identificare prevazute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Judetean Mehedinti în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Mitropoliei Olteniei, pe durata existentei constructiei, în scopul desfăsurării unor activităti bisericesti cu caracter educativ, cultural, ecumenic si social. ­

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărări.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Razvan Theodorescu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2001.

Nr. 386.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Consiliului Judetean Mehedinti în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Mitropoliei Olteniei

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea imobilului care se transmite

Municipiul Orobeta-Turnu Severin, str. Mihai Eminescu nr. 1, judetul Mehedinti

Consiliul Judetean

Mehedinti

Ministerul Culturii si Cultelor, pentru Mitropolia Olteniei

Suprafata terenului = 4.258 m2

Suprafata construită totală = 2.746,27 m2, din care:

- hotel (S+P+2) = 1.301,44 m2

- restaurant (S+P+1) = 1.444,83 m2

Suprafata totală = 7.004,27 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRARE

privind trecerea unor lucrări de artă monumentală din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiulu Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind pro­ptietatea publică si regimul juridic al acesteia, ­

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor a lucrărilor de artă monumentală, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din present hotărâre, în dome­niul public al municipiului Btacuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Predarea-preluarea lucrărilor de artă monumentală prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Culturii si Cultelor si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2001.

Nr. 388.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrărilor de artă monumentală transmise din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Bucuresti

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

“Europa - Pairimoniu Comun"

Caracteristicile bunurilor

Dimensiunile bunurilor

Amplasamentul bunurilor

Valoarea bunurilor

(lei)

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

1.

Placă comemorativă

- granit            

- inscriptionată

- în scopul inaugurării

actiunii “Europa - un patrimoniu

comun"

900 mm/600 mm

Parcul Ateneului Român

10.000.000

Ministerul Culturii si Cultelor           

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

2.

Ansamblul monumental “Iuliu Maniu”:

a) statuia “Iuliu Maniu” b)  lucrarea “Copac”

- autor: Mircea Corneliu Spătaru

- bronz

7 m/2,5 m/2 m 4m/8m/9m

scuarul dintre Calea Victoriei

si Str. Revolutiei, (Piata Revolutiei)

1.985.236.492

Ministerul Culturii si Cultelor

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

                                                           

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipialui Vatra Dornei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 priuvind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre, din admi­nistrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Art. 2. - Consitiul Local al Municipiului Vatra Dornei va achita Ministerului Apărării Nationale suma de 508.223.392 lei, care reprezintă contravaloarea actualizata a cheltuielilor efectuate de acest minister pentru transformarea proiectului faza unică în studiu de fezabilitate si pentru verificarea sta­diului fizic preluat. ­


Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtite interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul lucrarilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 19 aprilie 2001.

Nr. 394.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava, care se transmite din adtninistrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Vatra Dornei, ansamblul Podu Verde, blocul nr. 1, tronsoanele C si D       

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

- suprafata  construită = 375,72 m2

- suprafata desfăsurată = 2.633 46 m2

- suprafata terenului = 4.200 m2

                                                                                                                       

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodelor de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetate,

în baza prevederilor art. 8 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionare Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Metodele de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analize­lor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide, prevazute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Prelevarea de probe se face în baza unui pro­ces-verbal întocmit potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorui Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 februarie 2001.

Nr. 29.

 

ANEXA Nr. 7  

 

METODE

de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Probele destinate analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale se prelevează în confotmitate cu metodele descrise mai jos.

Art. 2. - Probele se prelevează de catre inspectori fitosanitari din cadrul directiilor fitosanitare judetene, respective, a municipiului Bucuresti.

Art. 3. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel

a) lotul este o cantitate identificabilă de plante si produse vegetale care au caracteristici aproximativ uniforme;

 b) sublotul este o parte desemnată dintr-un lot, care poste fi separată si identificabilă din punct de vedere fizic;

c) proba increment este o cantitate prelevată dintr-un singur loc al lotului sau al sublotului;


d) proba reunită este totalitatea probelor increment prelevate din acelasi lot sau sublot;

e) proba finală este o probă reunită sau o parte reprezentativă din proba reunită obtinută din aceasta printr-un proces de reducere;

f) proba de laborator este o cantitate reprezentativă din proba finală, destinată analizei de laborator.

Art. 4. - Din fiecare lot ce urmează să fie examinat se prelevează probe separat.

Art. 5. - În cursul prelevării si preparării probelor de laborator se iau măsuri pentru evitarea oricăror schimbări care ar putea afecta continutul de reziduuri, determinările analitice sau care ar putea determine ca probele de laborator sa fie nereprezentative.

Art. 6. - (1) Probele increment se prelevează din puncte distribuite în întregul lot.

(2) Abaterea de la aceasta procedure se înregistrează în procesul ­verbal de prelevare a probelor.

(3) Din plantele si produsele vegetale care sunt în parte sau în totalitate deteriorate nu se prelevează probe:

(4) Totalul combinat al probelor increment nu poate fi mai mic decât cel necesar pentru probele de laborator.

Art. 7. - (1) Fiecare probe de laborator va fi pusă într-un container care să ofere o protectie adecvată împotriva contaminării si deteriorării în timpul transportului si al depozitării.

(2) Containerul va fi etichetat si sigilat astfel încât să nu poată fi deschis sau să nu se poată îndepărta eticheta fără a se deteriora sigiliul.

Art. 8. - Eticheta aplicată pe container contine următoarele date:

a) felul probei;

b) data si locul prelevarii probei;

c) numele si prenumele persoanei care a făcut prelevarea;

d) scopul prelevării probei;

e) destinatia probei.

Art. 9. - Prelevarea de probe se efectuează în baza unui proces ­verbal prin care se identifică lotul, data si locul prelevării si orice alte informatii care ar putea fi utile pentru efectuarea analizei.

 

CAPITOLUL II

Prelevarea probelor din fructe si legume

 

Art. 10. - (1) Numărul minim de probe increment care se prele­vează din fructe si legume este stabilit în tabelul nr. 1 prevăzut în anexa la prezentele metode.

(2) Probele vor avea aceeasi greutate, de minimum 1 kg.

Art. 11. - În cazul loturilor de fructe si legume congelate, al loturilor a căror greutate nu este cunoscută de inspectorul fitosanitar care prele­vează probele sau care nu poate fi estimate numărul minim de probe increment poate fi determinat prin derogare de la art. 10, în conformitate cu tabelul nr. 2 prevăzut în anexa la prezentele metode.

Art. 12. - Pentru ciuperci si trufe, plante aromate pentru gătit si capere fiecare probă de laborator va cântări cel putin 0,5 kg.

Art. 13. - (1) Pentru alte fructe si legume fiecare probă de laborator va cântări cel putin 1 kg si va fi constituită din cel putin 10 fructe sau legume întregi.

(2) Dacă greutatea a 10 fructe sau legume întregi depăseste 5 kg, probe de laborator poate fi constituită din 5 fructe sau legume.

 

CAPITOLUL III

Prelevarea probelor din cereale

 

Art. 14. - Cerealele destinate consumului pot fi comercializate ambalate sub diferite forme, containere sau ambalaje individuale, cum ar fi: saci, pungi si alte ambalaje individuale, iar procedura de prelevare a probelor se aplică tuturor formelor de ambalare.

Art. 15. - Următoarea formulă poate fi utilizată ca un ghid pentru prelevarea probelor din loturi comercializate în ambalaje individuale, greutatea fiind exprimată în kilograme:

 

Frecventa probelor (FP)= (greutatea lotului x greutatea probelor increment)/(greutatea probei reunite x greutatea ambalajului individual)

 

Art. 16. - (1) Greutatea probei increment trebuie să se situeze în jurul a 300 g.

(2) În cazul loturilor care contin marfă ambalată pentru vânzarea cu amănuntul greutatea probei increment depinde de greutatea produsului ambalat.

Art. 17. - (1) Numărul de probe increment care se prelevează pen­tru loturi cu o greutate mai mică de 15 tone depinde de greutatea lotului, cu un minim de 10 si un maxim de 100.

(2) Pentru a determina numărul de probe increment care trebuie prelevate se utilizează datele cuprinse în tabelul nr. 3 prevăzut în anexa la prezentele metode.

Art. 18. - Subdivizarea loturilor în subloturi se face în functie de greutatea lotului, conform tabelului nr. 4 prevăzut în anexa la prezentele metode.

 

A. Loturi de cereale 50 tone

Art. 19. - (1) Fiecare lot este subdivizat în subloturi conform tabelului nr. 4, cu conditia ca fiecare sublot să poată fi separat fizic.

(2) Greutatea sublotului poate depăsi cu maximum 20% greutatea mentionată în tabelul nr. 4.

Art. 20. - Din fiecare sublot se prelevează un numar de 100 de probe increment.

Art. 21. - (1) Greutatea probei reunite este de 30 kg.

(2) Probe reunite, înainte de macinare, se amestecă si de divizeaza în 3 subprobe egale.

Art. 22. - (1) Probe de laborator reprezintă o subprobă de 10 kg. (2) Fiecare subprobă este macinată fin, separat si este amestecată pentru a se obtine o omogenizare completă.

 

B. Loturi de cereale < 50 tone

Art. 23. - Pentru toturi de cereale sub 50 tone se poate utiliza un plan de prelevare constând în prelevarea a 10 până la 100 de probe increment, conform tabelului nr. 5 prevăzut în anexă la prezentele metode, rezultând o probă reunită de 1-10 kg.

Art. 24. - Proba reunită sau totală este constituită prin unirea si amestecarea probelor increment.

Art. 25. - (1) Probă totală poate fi utilizată ca stare ca probe finale.

(2) Dacă proba totală este prea mare sau voluminoasă, proba finală se poate separa din aceasta printr-o metodă adecvată de reducere, de exemplu prin împărtire în sferturi, eliminarea a două sferturi diagonal opuse, amestecarea si reîmpartirea în sferturi a probei rămase si asa mai departe, până când se ajunge la mărimea dorită.

(3) În acest proces fructele sau legumele individuale nu vor fi date sau divizate.

Art. 26. - Tabelele nr. 1-5 sunt prevăzute în anexă la prezentele metode.

 
Tabelul nr. 1

 

Greutatea lotului (kg)

Numărul minim de probe increment ce trebuie prelevat

<50

3

50-500

5

>500

10

 

Tabelul nr. 2

 

Numărul de pachete sau de unităti din lot

Numărul minim de pachete sau de unităti care trebuie prelevate

1-25

1

26-100

5

>100

10

 
Tabelul nr. 3

 

Greutatea lotului

Numărul de probe (tone) icremenet

<0,1

 

>0,2 - ≤0,2

15

>0,2 - 0,5

20

>0,5 - ≤1,0

30

>1,0 - ≤2,0

40

>2,0 - ≤5,0

60

>5,0 - 10,0

80

>10,0 - 15,0

100

 

Tabelul nr. 4

Produsul

Greutatea lotului

(tone)

Greutatea sau numărul de subloturi

Numărul de probe increment

Cereale

≥1500

500 tone

100

 

>300 si <1500

5 subloturi

100

 

≥50 si ≤300

100 tone

100

 

<50

-

10-100*)

 

Tabelul nr. 5

 

Greutatea lotului

Numărul de probe (tone) icremenet

≤1

 

>1 - ≤3

10

>3 - ≤10

20

>10 - ≤20

40

>20 - ≤50

60

>2,0 - ≤5,0

100

 

ANEXA Nr. 2  

- model -

 

­MINISTERUL ACRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

PROCES-VERBAL

de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide

nr. ........ din . ......... , localitatea ......................

 

Subsemnatul ........................................................................................, în calitate de inspector fitosanitar din cadrul ......................................................., atest că în ziua, de ......................., ora ............, s-a realizat prelevarea de probe în vederea efectuării analizelor de laborator, în conformitate cu legislatia în vigoare, dintr-un lot de ............................, în cantitate de ....................................... Datele de identificare a lotului: ..............................................................

Cantitatea de probe prelevate a fost de ....................................................

Prelevarea probelor a fost făcută de la agentul economic .......................................... ....................................., cu sediul în ................................................, înmatriculat la Oficiul registrului comertului .................... sub nr: ...................... codul fiscal .........................................., reprezentat de domnul/doamna .........................................., nascut/nascută la data de :...................................... în localitatea ..............................., judetul/sectorul ...................., domiciliat/domiciliată în localitatea.......................................... , str. .................................... nr. ............ , bl. ......... , sc..... .. , ap. ............ , judetul/sectorul ..............................., cu resedinta în ..................., legitimat/legitimată cu actul de identitate.........................., seria ........... nr. ......................., eliberat de ................... la data de .....................

Mentiuni: .......................................................................................................................

 

Inspector fitasanitar,

……………………….

Reprezentantul agentului economic,

………………………………….