MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 185     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 11 aprilie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

157. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1999 pentru completarea prevederilor alin. 1 al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată

 

214. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1999 pentru completarea prevederilor alin. 1 al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată

 

158. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătătirea impunerii activitătilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrări literare, de artă si stiintifice

 

215. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătătirea impunerii activitătilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrări literare, de artă si stiintifice

 

159. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/1999 privind organizarea si desfăsurarea celei de a doua sesiuni a examenu­lui national de capacitate în anul 1999

 

216. - Decret privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/1999 privind organizarea si desfăsurarea celei de a doua sesiuni a examenului national de capacitate în anul 1999

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

31. - Decizie pentru retragerea unor licente de emisie

 

32. - Decizie privind scoaterea la concurs, în sesiu­nea din anul 2001, a frecventelor pentru statii locale de radiodifuziune (putere mică) si a canale­lor pentru statii locale de televiziune (putere mică)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1999

pentru completarea prevederilor alin. 1 al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 20 din 28 ianua­rie 1999 pentru completarea prevederilor alin. 1 al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, adoptată în teme­iul art. 1 pct. 2 lit. d) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 29 ianuarie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 mar­tie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2001.

Nr. 157.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1999 pentru completarea prevederilor alin. 1 al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1999 pentru completarea prevederilor alin. 1 al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.

Nr. 214.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 61/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătătirea impunerii activitătilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrări literare, de artă si stiintifice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 61 din 9 octombrie 1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătătirea impunerii activitătilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrări lite­rare, de artă si stiintifice publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 15 octombrie 1997.

           

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2001.

Nr. 158.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătătirea impunerii activitătilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrări literare, de artă si stiintifice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătătirea impunerii activitătilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrări lite­rare, de artă si stiintifice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.

Nr. 215.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/1999

privind organizarea si desfăsurarea celei de a doua sesiuni a examenului national de capacitate în anul 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112 din 30 iunie 1999 privind organizarea si desfăsurarea celei de a doua sesiuni a examenului national de capacitate în anul 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999, cu următoa­rele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

 

"ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Legii învãtământului

nr. 84/1995"

 

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

 "Articol unic. - Articolul 22 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, va avea următorul cuprins:

Art. 22. - (1) Studiile gimnaziale se încheie cu sustine­rea unui examen national de capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării si date publicitătii până la data începerii anului scolar, la Limba si literatura română, Matematică si la o probă din Istoria românilor sau Geografia României. Elevii apartinând minoritătilor nationale, care frecventează cursurile gimnaziale în limba maternă, sustin si o probă la Limba si literatura maternă.

(2) În caz de nepromovare a examenului de capacitate acesta poate fi sustinut în oricare dintre sesiunile ulterioare. În decursul unui an scolar examenul national de capacitate se organizează în două sesiuni, conform unui grafic elabo­rat de Ministerul Educatiei si Cercetării. Rezultatele exame­nului sunt publice.

(3) Candidatii proveniti din învătământul de stat pot sustine examenul national de capacitate, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării, potrivit legii.

(4) La fiecare prezentare candidatii sustin examenul national de capacitate în tegral.

(5) Elevilor care promovează examenul de capacitate li se acordă certificat de capacitate. Celor care nu promo­vează examenul de capacitate li se eliberează, la cerere, copie de pe foaia matricolă."

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2001.

Nr. 159.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/1999 privind organizarea si desfăsurarea celei de a doua sesiuni a examenului national de capacitate în anul 1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articoi unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/1999 privind organizarea si desfăsurarea celei de a doua sesiuni a examenului national de capacitate în anul 1999 si se dis­pune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.

Nr. 216.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI


CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI


DECIZIE
pentru retragerea unor licente de emisie

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,                  

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :
                                   

Art. 1. – În conformitate cu dispozitiile art. 17 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 se retrag licentele de emisie, datorită nerealizării statiei de emisie în termenul legal de 18 luni, următorilor titulari de licentă:
                       

Televiziune

Nr. crt.

Titularul licentei de emisie (Societatea Comercială)

Numărul licentei de emisie/data eliberării

Localitatea (judetul)

1.

AMEROM TELEVISION - S.R.L.

TV156/11 noiembrie 1997

Petrosani (Hunedoara)

2.

ROMSAT CARDINAL NETWORK - S.A.

TV143/27 februarie 1997

Sighetu Marmatiei (Maramures)

3.

ROMSAT CARDINAL NETWORK - S.A.    

TV141/30 ianuarie 1997

Miercurea-Ciuc (Harghita)

4.

GIREXIM UNIVERSAL - S.A.

TV178/5 noiembrie 1998

Pitesti (Arges)

                                                           
            Radio
           

Nr. crt.

Titularul licentei de emisie (Societatea Comercială)

Numărul licentei de emisie/ data eliberării

Localitatea (judetul)

1.

TRANSILVANIA JURNAL - S.A.

R257/19 mai 1998

Baia Mare (Maramures)

2.

ROMSAT CARDINAL NETWORK - S.A.   

R236/6 martie 1997    

Sânnicolau Mare (Timis)

                                   
            Art. 2. - Având în vedere nesolicitarea eliberării avizului tehnic prealabil în termenul prevăzut la art. 22 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, se sting drepturile rezultate din licenta de emisie pentru radiodifuziune/televiziune distribuită prin cablu, după cum urmează:

                                   
            CATV
                       

Titularul licentei de emisie (Societatea Comercială)

Numărul licentei de emisie/ data eliberării

Localitatea (judetul)

DEEA - S.R.L.

C1425/16 septembrie 1997

Casin (Bacău)

                                   
            Art. 3. - Având în vedere renuntarea la activitatea pentru care au primit licenta de emisie, se retrag, la cerere, licentele de emisie următoarelor societăti comerciale:
           

Televiziune
           

Nr. crt.

Titularul licentei de

emisie (Societatea Comercială)

Numărul licentei de

emisie/ data eliberării

Localitatea (judetul)

Data solicitării

1.

S.I.C.A. - S.A.

TV031/22 martie 1993

Aiud (Alba)

14 martie 2001

2.

S.I.C.A. - S.A.

TV066/7 octombrie 1993

Hunedoara (Hunedoara)

14 martie 2001

3.

S.I.C.A. - S.A

TV067/28 octombrie 1993

Orăstie (Hunedoara)

14 martie 2001

                                   
            CATV

Nr. crt.

Titularul licentei de emisie (Societatea Comercială)

Numărul licentei de emisie/ data eliberării

Localitatea

(judetul)

Data solicitării

1.

SERVICE în FORMATICĂ,

TELECOMUNICATII - S.R.L.

C1766/15 decembrie 1998

Uriu (Bistrita-Năsăud)

19 ianuarie 2001

2.

WALHALLA IMPEX - S.R.L.

C2071/25 noiembrie 1999

Poiana Mărului (Brasov)

14 februarie 2001

3.

RCS - S.A.

C1713/24 noiembrie 1998

Răzvad

(Dâmbovita)

19 februarie 2001

4.

DIPLOMATIC TVR-PRESS - S.R.L. 

C1687/12 noiembrie 1998

Câmpeneasca

(Vrancea)

27 februarie 2001

5.

DIGITROM SERV - S.R.L.    

C2359/29 iunie 2000

Cujmir

(Mehedinti)

16 martie 2001

6.

LUK - S.R.L.  

C1880/13 mai 1999

Dumbrăveni

(Suceava)

14 decembrie 2000

7.

LUK - S.R.L.

C1881/13 mai 1999

Salcea

(Suceava)

14 decembrie 2000

8.

LUK - S.R.L.  

C818/  22 mai 1995

Asău

(Bacău)

14 decembrie 2000


PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
SERBAN MADGEARU


Bucuresti, 27 martie 2001.                   
Nr. 31.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind scoaterea la concurs, în sesiunea din anul 2001, a frecventelor pentru statii locale

de radiodifuziune (putere mică) si a canalelor pentru statii locale de televiziune (putere mică)

 

În  temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) si (3) si ale art. 14 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea art. 29 din aceeasi lege,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

 

Art. 1. - Frecventele pentru statii locale de radiodifuzi­une (putere mică) care se scot la concurs în sesiunea din anul 2001 sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Canalele pentru statii locale de televiziune (putere mică) care se scot la concurs în sesiunea din anul 2001 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Dosarele de participare la concursul de acor­dare a licentelor de emisie pentru frecventele si canalele prevăzute la art. 1 si 2 vor fi depuse la sediul Consiliului National al Audiovizualului până la data de 14 mai 2001.

Art. 4. - Continutul dosarului de înscriere la concurs, precum si criteriile de departajare pentru acordarea licentelor de emisie pentru această sesiune de concurs sunt prezentate în anexele nr. 3 si 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din pre­zenta decizie.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 280 din 15 decembrie 2000 privind scoaterea la con­curs, în sesiunea din anul 2001, a frecventelor pentru statii de radiodifuziune de putere mare si a frecventelor pentru statii de radiodifuziune locale de putere mică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 18 ianu­arie 2001.

 

p. PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

MIRCEA DIACONU

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

Nr. 32.

 

ANEXA Nr. 1

UNDE ULTRASCURTE

Nr.

crt

Localitatea

Frecventa

liberă

P.A.R.

(kW)

H efectiv

(m)

Polarizare

Observatii

1.

Aiud

103,20

0,080           

35

V

Localizare strictă a serviciului

2.

Bacău  

101,20

0,100

35

V

 

3.

Bacău  

102,10

0,100

35

V

 

4.

Baia Mare

107,40

0,100

35

V

 

5.

Botosani

106,30

0,100

35

V

 

6.

Brasov

94,60  

0,100           

35

V

Se va putea utiliza numai într-un amplasament din municipiul Brasov.

7.

Câmpulung Moldovenesc

100,70

0,100

35

V

Localizare strictă a serviciului

8.

Chisineu-Cris   

89,80

0,080

35

V

În sectorul 215°-250° P.A.R. = 0,040 kW

9.

Cluj-Napoca

87,80

0,100           

35

V

 

10.

Cluj-Napoca   

88,30

0,100

35

V

Intervale orare: 0-8,30; 12,00-18,30; 21,00-24,00

11.

Comănesti

95,10  

0,050

35

V

Statia se va amplasa în localitate (se vor evita cotele dominante) pentru a proteja receptia canalului 5TV în localitătile învecinate.

12.

Drăgăsani

88,90

0,050

35

V

 

13.

Gheorgheni

91,20

0,100

35

V

 

14.

Izvoru Muresului

103,90

0,030

35

V

Localizare strictă a serviciului

15.

Ludus  

100,40

0,100

35

V

 

16.

Lugoj  

 95,50 

0,080

35

V

 

17.

Motru  

87,60

0,050

35

V

În sectorul 200°-255° P.A.R. = 0,010 kW

18.

Oltenita

99,40

0,050

35

V

Localizare strictă a serviciului

19.

Oradea

98,20  

0,100

35

V

 

20.

Resita  

97,90  

0,080

35

V

În sectorul 210°-280°  P.A.R. = 0,040 kW

21.

Rovinari

102,70

0,050

35

V

Localizare strictă a serviciului

22.

Suceava

102,20

0,100

35

V

În sectorul 60°-80° P.A.R. = 0,050 kW

23.

Târgoviste

98,00

0,080

35

V

 

24.

Toplita 

89,50  

0,080

35

V

Localizare strictă a serviciului

25.

Vatra Dornei

92, 20 

0,050

35

V

Localizare strictă a serviciului

26.

Zalău

91,50  

0,100

35

V

 


UNDE HECTOMETRICE
           

Nr.

crt.

Localitatea

Frecventa liberă (kHz)

P.A.R.  (kW)

1.

Bacău  

1 .485

1,000

2.

Bacău  

1.584

1,000

3.

Bistrita 

1 .602

1,000

4.

Botosani

1 .485

1,000

5.

Focsani

1.602

1,000

6.

Iasi

1.602

1,000

7.

Medias

1.485

1,000

8.

Piatra-Neamt

1.602

1,000

9.

Rădăuti

1.584

1,000

10.

Sighetu Marmatiei

1.584

1,000

11.

Suceava

1.584

1,000

12.

Sânnicolau Mare

1.584

1,000

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. crt.

Localitatea

Canal liber

P.A.R. (kW)

Hetectiv (m)

Pola-rizare

Observatii

1.

Aiud

12

0,100

35

H

 

2.

Brasov

55

0,300

35

H

Statia nu se va amplasa pe cote dominante fată de oras.

3.

Brăila  

33

0,100

35

H

Ca urmare a expirării duratei de valabilitate a licentei de emisie nr. TV050/20 iulie 1993

4.

Deva   

37-2M

0,300

35

H

 

5.

Găesti  

35-8P

0,050

35

H

 

6.

Hunedoara

6

0,100

35

H

 

7.

Medias

21

0,300

35

H

 

8.

Oradea

56

0,300

35

H

În sectorul 230°-330° P.A.R. = 0,100 kW

9.

Orăstie

10-8M

0,050

35

H

 

10.

Târnăveni

6

0,050

35

H

 

                                               

ANEXA Nr. 3

 

CONTINUTUL

dosarului de înscriere la concursul pentru licente de emisie radio-televiziune

 

1. Cerere de licentă (dactilografiată pe formular­ tip C.N.A.)

2. Achitarea taxei de înscriere la concurs

3. Actele juridice ale societătii, în copii legalizate:

- hotărârea judecătorească;

- certificatul de înmatriculare a societătii;

- statutul societătii;

- tipul de comunicatie audiovizuală solicitată trebuie să fie explicit înscris în statutul societătii la obiectul de activi­tate (orice modificare a statutului trebuie dovedită prin actul aditional si prin cererea de înscriere de mentiuni);

- contractul societătii;

- contractul de asociere (dacă este cazul);

- declaratia notarială prin care să se precizeze, pentru fiecare asociat al societătii, din ce alte societăti din domeniul adiovizualului mai face parte (investitor, actionar direct sau indirect) si care este procentul de participare la capitalul social al altor societăti.

Prin aceeasi declaratie notarială se va preciza dacă per­soana juridică (societatea care solicită licenta) mai este investitor sau actionar direct ori în direct la alte societăti de comunicatie audiovizuală, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;

- structura de capital si actionarii/asociatii

4. Avizul tehnic prealabil eliberat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

5. Studiul de fezabilitate, oportunitate si marketing

A. Situatia economică si financiară a societătii, la care se anexează o copie de pe ultimul bilant contabil, cu viza administratiei financiare, balanta contabilă la data întocmirii bilantului si ultima balantă contabilă întocmită (în cazul societătilor care nu au desfăsurat activitate, declaratie vizată de administratia financiară):

- investitii în audiovizual;

- potentialul financiar;

- scrisoarea de bonitate;

- rezultatele economico-financiare;

- surse de finantare detaliate (reinvestirea profitului, surse externe - primite sau în curs de finalizare, contracte de sponsorizare, subventii - hotărâri ale Guvernului, ordo­nante ale Guvernului etc., transferuri - în cazul zonelor defavorizate, PHARE etc.)

B. Formularea unei strategii a dezvoltării viitoare, con­struirea unor variante, analiza economică si financiară, jus­tificarea tehnică si economică a acestor variante

C. Etapele si termenele de finalizare ale proiectului (maximum 18 luni din momentul obtinerii licentei)

D. Resurse umane:

- angajati (experienta acumulată în activitatea audio­vizuală, un scurt curriculum vitae);

- colaboratori;

- schema organizatorică: departament programe, teh­nic, economic, administrativ etc.

E. Amplasamentul statiei de emisie, al studiourilor, al spatiilor tehnice, redactionale si de productie aferente, (adresa, acte de proprietate sau de închiriere)

F. Tipul si principalii parametri ai echipamentului utilizat pentru:

- statia de emisie;

- studiouri

G. Grila de program pe zile, ore si procente (conform Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 21/1999):

- prezentarea programelor de conceptie proprie si a celor cuprinzând retransmisia de productii audiovizuale înre­gistrate prin diverse mijloace;

- se va declara în atentia de afiliere a postului (dacă este cazul)

H. Sursele si proportiile programelor după structură

I. Caseta demonstrativă pentru programele de conceptie proprie, cu o durată aproximativă de 20-30 de minute Eventualele modificări ale grilei de program existente la depunerea dosarului de înscriere la concurs se pot efectua cu maximum 15 zile înainte de data prezentării la concurs.

Eventualele modificări în situatia juridică existentă la depunerea dosarului de înscriere la concurs se pot efectua cu maximum 15 zile înainte de data prezentării la concurs, cu conditia încadrării acestora în prevederile Legii nr. 48/1992.

Paginile dosarului vor fi numerotate.

 

ANEXA Nr. 4

 

CRITERII

pentru departajarea participantilor

 

1. Capacitatea solicitantului de a presta un serviciu performant:

1.1. Calitatea ofertei de programe [în spiritul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 48/1992]

1.2. Ponderea productiilor audiovizuale nationale si euro­pene în ansamblul programelor difuzate

1.3. Durata zilnică a programelor de conceptie proprie, în situatia afilierii la un post al altui titular de licentă

1.4. Programul local sau zonal oferit de societătile care preconizează retransmiterea programului unei statii cap de retea (acolo unde este cazul)

1.5. Ponderea productiei proprii în ansamblul emisiunilor difuzate

1.6. Nivelul tehnic al echipamentelor utilizate (exis­tente/preconizate)

1.7. Experienta echipei redactionale în audiovizual

2. Investitii preconizate, spatiile în care se prevede functionarea studioului si/sau a emitătorului, echipamente detinute/preconizate

3. Capacitatea solicitantului de a sustine financiar si economic activitatea postului:

3.1. Volumul si structura capitalului prevăzut să fie investit

3.2. Bonitatea societătii

3.3. Planul de afaceri

3.4. Achitarea obligatiilor financiare prevăzute de lege

4. Îndeplinirea obligatiilor prevăzute în licenta de emisie si în deciziile Consiliului National al Audiovizualului; sanctiuni aplicate de Consiliul National al Audiovizualului*)

5. Situatia utilizării licentelor de emisie obtinute anterior*).


*) Se referă la societătile care detin licente de emisie pentru radiodifuziune si/sau televiziune transmisă pe cale radioelectrică sau prin cablu.