MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 181       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 10 aprilie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

149. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităti de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Nationale

 

205. - Decret privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităti de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Nationale

 

150. - Lege pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a părtilor, la Montreal, din 15-17 septembrie 1997

 

Amendament la Protocolul de la Montreal privind sub­stantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a părtilor, la Montreal, din 15-17 septembrie 1997

 

206. - Decret privind promulgarea Legii pentru accep­tarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a părtilor, la Montreal, din 15-17 septembrie 1997

 

151. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/1999 privind unele măsuri pen­tru sustinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galati

 

207. - Decret privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galati

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

29. -  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000  privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            53. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. privind finantarea Proiectului pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000

 

            Acord de împrumut între România, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/1999

privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităti de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Nationale

 

Parlamentul Romăniei adoptă prezenta lege. ­

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109 din 30 iunie 1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităti de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

"ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea scoaterii din rezervelor de stat a unor cantităti de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Nationale"

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Graficul de predare-preluare a produselor si detaliile tehnice aferente se stabilesc prin protocol încheiat între reprezentantii Ministerului Apărării Nationale si ai Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat."

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei ordo­nante de urgentă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 168/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităti de produse petroliere necesare realizării măsurilor pentru cresterea capacitătii operationale a unor comanda­mente, mari unităti si unităti din compunerea armatei."

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2001.

Nr. 149.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităti de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si afe art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităti de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.

Nr. 205.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal

privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a părtilor, la Montreal, din 15-17 septembrie 1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - România acceptă Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substantele care epui­zează stratul de ozon, adoptat la cea de-a noua reuniune a părtilor, la Montreal, din 15-17 septembrie 1997.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2001.

Nr. 150.

 

AMENDAMENT

la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a părtilor, la Montreal, din 15-17 septembrie 1997*)

 

ARTICOLUL 1

Amendament

 


* Traducere.

 

A. Articolul 4 paragraful 1 qua.

După paragraful 1 ter al articolului 4 din protocol se adaugă următorul paragraf:

" 1 gua. La un an de la data intrării în vigoare a prezentului paragraf fiecare parte interzice importul de substante regle­mentate, înscrise în anexa E, din orice stat care nu este parte la protocol. "

B. Articolul 4 paragraful 2 qua.

După paragraful 2 ter al articolului 4 din protocol se adaugă următorul paragraf:

"2 gua. La un an de la data intrării în vigoare a prezentului paragraf fiecare parte interzice exportul de substante regle­mentate, înscrise în anexa E, către orice stat care nu este parte la protocol "

C. Articolul 4 paragrafele 5, 6 si 7

În paragrafele 5, 6 si 7 ale articolului 4 din protocol se înlocuiesc cuvintele "si Grupa II a anexei C" cu cuvintele "Grupa II a anexei C si anexa E".

D. Articolul 4 paragraful 8

În paragraful 8 al articolului 4 din protocol se înlocuiesc cuvintele "art. 2 G" cu cuvintele "art. 2G si 2H".

E. Articolul 4A: Controlul comertului între părti

Următorul articol se adaugă la textul protocolului ca fiind articolul 4A:

" 1. Acolo unde, după data eliminării treptate a substantlor reglementate stabilită, o parte nu se poate conforma prevederi­lor protocolului în ciuda tuturor eforturilor făcute, partea inter­zice productia substantelor destinate consumului intern, altele decât cele convenite de părti ca având utilizări esentiale, si interzice exportul de astfel de substante uzate, recuperate, regenerate sau reciclate, cu exceptia exporturilor destinate distrugerii lor.

2. Paragraful 1 al prezentului articol nu va aduce atingere aplicării art. 11 din conventie si procedurii cu privire la neres­pectarea protocolului prevăzute la art. 8 din acesta."

F. Articolul 4B: Acordarea licentei de import/export:

Următorul articol se adaugă la textul protocolului ca fiind articolul 4B:

" 1. După 1 ianuarie 2000 sau în cel mult 3 luni de la data intrării în vigoare a acestui articol, oricare dintre aceste date este mai târzie, fiecare parte stabileste si implementează un sistem de acordare a licentei pentru importul si exportul de sub­stante reglementate, noi, recuperate, reciclate sau regenerate, înscrise în anexele A, B, C si E.

2. În contextul paragrafului 1 al prezentului articol orice parte care operează în baza paragrafului 1 al art. 5 si care decide că nu este în măsură să stabilească si să implementeze un sistem de acordare a licentei pentru importul si exportul substantelor reglementate înscrise în anexele C si E poate întârzia data acestor actiuni până la 1 ianuarie 2005 si, respectiv, 1 ianuarie 2002.

3. În cel mult 3 luni de la data introducerii sistemului său de acordare a licentei de importlexport fiecare parte raportează Secretariatului stabilirea si operativitatea acestui sistem.

4. Secretariatul redactează si transmite periodic tuturor părtilor lista cuprinzând părtile care au raportat sistemul de acordare a licentei de import/export si înaintează aceste informatii Comitetului de implementare, pentru observatii si recomandări corespunzătoare către părti. "

 

ARTICOLUL 2

Relatia cu Amendamentul din 1992

 

Un stat sau o regiune economică poate depune un instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare a acestui amendament numai dacă a depus anterior sau simultan un astfel de instrument pentru Amendamentul adoptat la Copenhaga la cea de-a IV-a reuniune a părtilor din 25 noiembrie 1992.

 

ARTICOLUL 3

Intrarea în vigoare

 

1. Prezentul amendament intră în vigoare la 1 ianuarie 1999 sub rezerva depunerii la această dată a cel putin 20 de instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare ale amendamentului de către state sau organizatii regionale de integrare economică, care sunt părti la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează startul de ozon. Dacă la această data conditia mentionată nu este îndeplinită, prezentul amendament intră în vigoare în a 90-a zi de la data la care această conditie este îndeplinită.

2. În scopurile paragrafului 1 nici unul dintre instrumentele depuse de o organizatie regională de integrare economică nu trebuie considerat un instrument care vine să se adauge celor deja depuse de către statele membre ale organizatiei mentionate.

3. După intrarea în vigoare a prezentului amendament, astfel cum a este prevăzut la paragraful 1 al prezentului articol, amendamentul mentionat intră în vigoare pentru orice altă parte la protocol în a 90-a zi de la data depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentului

la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a părtilor, la Montreal, din 15-17 septembrie 1997

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a părtilor, la Montreal, din 15-17 septembrie 1997, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.

Nr. 206.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea Programului de restructurare
prin garantarea unui credit la Societatea Comercială “Sidex" - S.A. Galati

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8 din 17 februarie 1999 privind unele măsuri pentru sustinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 17
februarie 1999.


Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2001.

Nr. 151.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galati

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galati si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.
Nr. 207.


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI


CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000

privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 59 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modi­ficările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat Ioan Mircea Pascu, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social democrat si umanist), trece de la Comisia pentru sănătate si familie la Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2001.

Nr. 29.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. privind finantarea Proiectului pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice

"Transelectrica" - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. privind finantarea Proiectului pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în valoare de 96.000.000 EUR, semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, în calitate de reprezentant al Împrumutatului, si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de beneficiar final al împrumutului, vor încheia un acord de împrumut subsidiar în baza căruia sumele împru­mutate de România de la Banca Europeană de Investitii se vor subîmprumuta beneficiarului final în termenii si în conditiile stipulate în acordul de împrumut prevăzut la art. 1.

Art. 3. - (1) Contributia părtii române la finantarea Proiectului, incluzând sumele necesare pentru achitarea impozitelor si taxelor plătibile pe teritoriul României conform legislatiei în vigoare, se va asigura din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic si din fon­duri proprii ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

(2) Sursele proprii ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrică" - S.A. si ale Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic vor asigura echivalentul în lei al valorilor aprobate în valută prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2000 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea si modernizarea sistemului de transport-dispe­cer al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.", acestea fiind recalculate orespunzător cursului de schimb valutar leu/dolar al Băncii Nationale a României, în vigoare la data utilizării.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice externe afe­rent împrumutului - rambursări de rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri - se va asigura din fonduri pro­prii ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

Art. 5. - Pentru scopurile Proiectului Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. poate efectua plăti în valută către rezidenti, contractori/subcontractori români în cadrul contrac­telor adjudecate din sumele si în limita împrumutului mentionat la art. 1.

Art. 6. - Se autorizează Guvernul României ca prin Ministerul Finanielor Publice si de comun acord cu Banca Europeană de Investitii si cu Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. să introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului pe compo­nente, modificări de termene, precum si orice alte modi­ficări care nu sunt de natură să sporească volumul obligatiilor financiare ale României fată de Banca Europeană de Investitii sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul finantelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

Nr. 53.

                       

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII

A.I. Nr. 20.864

 

ROMÂNIA - PROIECT PRIVIND COMPANIA NATIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" - S.A.

 

ACORD DE ÎMPRUMUT

între România, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

 

Luxemburg, 5 decembrie 2000

Bucuresti, 8 decembrie 2000

Prezentul acord este încheiat între:

România, reprezentată de Ministerul Finantelor, având sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, România, reprezentat de domnul Valentin Lazea, secretar de stat, denumită în continuare Împrumutatul, ca prima parte,

Banca Europeană de Investitii, având sediul în bd Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată prin domnul Guido Bruch, sef de departament, si domnul Gerhard Hutz, sef de departament, denumită în continuare Banca ca a doua parte; si

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica” - S.A. societate pe actiuni aflată în pro­prietatea Împrumutatului, având sediul în bd General Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1, Bucuresti, România, repre­zentată prin domnul Jean Constantinescu, director general, denumită în continuare Transelectrica, ca a treia parte.

Având în vedere că:

1. La data de 1 februarie 1993 Comunitătile Europene si România, denumită în continuare România, au încheiat un acord european de asociere între Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si România, pe de altă parte.

2. Consiliul Guvernatorilor Băncii a autorizat continuarea acordării de împrumuturi pentru proiecte de investitii pen­tru tările Europei Centrale si de Est care au solicitat aderarea la Uniunea Europeană.

3. Un acord-cadru, denumit în continuare acord-cadru, privind activitătile Băncii în România a fost semnat între România si Bancă la data de 4/5 iunie 1997 si prevederile acestuia se aplică prezentului acord.

4. Împrumutatul a înfiintat în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000 Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE.

5. Ca parte a reformei în sectorul energiei electrice Împrumutatul intentionează să implementeze un program destinat sprijinirii dezvoltării institutionale a Transelectrica si să permită accesul în sigurantă si în mod egal tuturor părtilor la reteaua natională de înaltă tensiune prin modernizarea sistemului de transport si comunicatii al sectorului conform standardelor pietei concurentiale. În acest context Împrumutatul a propus initierea unui proiect, denumit în continuare Proiectul, care să fie realizat de Transelectrica si care să cuprindă studii, proiectări, lucrări, constructii, punerea în functiune si operarea sistemului de transport al energiei electrice, facilităti privind comunicatiile si echipamentele astfel cum este expus mai detaliat în descrierea tehnică prezentată în anexa A, denumită în continuare Descrierea tehnică.

6. În baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1994 aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare, Împrumutatul a creat Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, denumit în continuare FSDSE.

7. Costul total al Proiectului, astfel cum a fost estimat de Bancă, este de 237.900.000 EUR (două sute treizeci si sapte de milioane nouă sute de mii euro), inclusiv cheltuieli neprevăzute, dobânda pe perioada constructiei si taxe vamale.

8. Costul Proiectului urmează să fie finantat astfel:

 

- BERD

60.800.000 EUR

- Comisia Europeană - Programul PHARE

20.400.000 EUR

- Transelectrica si FSDSE

60.700.000 EUR

- împrumut BEI

96.000.000 EUR

TOTAL:

237.900.000 EUR

 

 

9. Împrumutatul a solicitat în consecintă de la Bancă un împrumut în valoare echivalentă cu 96.000.000 EUR (nouăzeci si sase de milioane euro).

10. Prin art. 3 din acordul-cadru Împrumutatul a acceptat că dobânda si toate celelalte plăti datorate Băncii si care decurg din activitătile prevăzute de acordul-cadru, precum si activele si veniturile Băncii în legătură cu astfel de acti­vităti vor fi exceptate de la impozitare.

11. Prin art. 4 din acordul-cadru, pe durata oricărei operatiuni financiare încheiate în conformitate cu prevederile acordului-cadru Împrumutatul a acceptat:

a) să asigure:

(i) că beneficiarii pot schimba în valute convertibile, la cursul de schimb care prevalează, sumele în valuta natională a Împrumutatului, necesare în vederea efectuării plătii periodice a sumelor datorate Băncii în legătură cu împrumuturile si garantiile aferente oricărui proiect; si

(ii) că aceste sume vor fi liber, imediat si efectiv transferabile; si

b) să asigure:

(i) că Banca poate schimba în valute convertibile, la cursul de schimb care prevalează, sumele în valuta natională a Împrumutatului, primite de Bancă ca plăti în legătură cu împrumuturile si garantiile aferente sau cu orice alte activităti, si că Banca poate dispune în mod liber, imediat si efectiv transferul sumelor astfel convertite; sau altă optiune la latitudinea Băncii;

(ii) că poate dispune liber de aceste sume pe teritoriul Împrumutatului.

12. Banca, apreciind că această operatiune corespunde si este conformă scopurilor acordului-cadru si având în vedere aspectele mentionate anterior, a hotărât să dea curs cererii Împrumutatului, acordându-i un credit în sumă echi­valentă cu 96.000.000 EUR (nouăzeci si sase de milioane euro).

13. Semnarea prezentului acord în numele Împrumutatului este pe deplin autorizată conform celor mentionate în documentul I anexat si semnarea prezentului acord în numele Transelectrica este pe deplin autorizată conform celor mentionate în documentul II anexat.

14. Euro este valuta comună a statelor membre ale Uniunii Europene, participante la etapa a III-a a Uniunii eco­nomice si monetare europene (UEM).

15. Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 si Reglementarea Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 au implementat anumite aspecte referitoare la intrdducerea monedei euro.

16. Referirile din prezentul acord la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe alineate anexe si documente anexate constituie referiri la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele din prezentul acord la anexele si documentele anexate la prezentul acord.

Ca urmare, se convine prin prezentul acord după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Trageri

 

1.01. Suma creditului

Prin prezentul acord Banca acordă în favoarea Împru­mutatului, iar Împrumutatul acceptă, un credit denumit în continuare credit, în sumă echivalentă cu 96.000.000 EUR (nouăzeci si sase de milioane de euro), pentru a fi utilizat exclusiv pentru finantarea unei părti din costul Proiectului.

1.02. Proceduri de tragere

A. Creditul va fi tras de Împrumutat sau de Transelectrica, în numele Împrumutatului, în cel mult 20 de transe, denumite în continuare transe sau, fiecare în parte, transă. Fiecare transă (cu exceptia ultimei transe) va fi în valoare echivalentă cu cel putin 4 milioane euro.

B. Tragerea fiecărei transe va fi conditionată de primirea de către Bancă a unei cereri scrise, denumită în continuare cerere, de la Împrumutat sau de la Transelectrica, în numele Împrumutatului, cu respectarea prevederilor para­grafului 1.04. Fiecare cerere:

a) va specifica suma solicitată să fie trasă în cadrul transei;

b) va specifica valuta în care Împrumutatul sau Transelectrica, în numele Împrumutatului, solicită ca transa să fie trasă si care va fi una dintre valutele la care se face referire în paragraful 1.03;

c) va specifica rata dobânzii aplicabilă, dacă a fost anterior indicată de Bancă, Împrumutatului si/sau Transelectrica, fără a reprezenta un angajament ferm;

d) va specifica data preferată pentru tragere, întelegându-se că Banca poate elibera transa în termen de până la 4 luni calendaristice de la data cererii; si

e) va fi însotită de documentele justificative prevăzute la subparagraful 1.04 C.

Nici o cerere nu va putea fi efectuată după data de 31 decembrie 2005. Sub rezerva prevederilor subparagrafu­lui 1.02 C, fiecare cerere este irevocabilă.

C. Dacă cererea va fi întocmită, în conformitate cu pre­vederile subparagrafelor 1.02 A si B si sub rezerva preve­derilor paragrafelor 1.04 si 1.07, într-un interval cuprins între 10 si 15 zile înainte de data plătii, Banca va remite Împrumutatului sau Transelectrica (după caz, în functie de cel care a transmis cererea) un aviz, denumit în continuare aviz de tragere, care:

a) va confirma suma si valuta transei specificate în cerere;

b) va specifica rata dobânzii aplicabilă transei conform paragrafului 3.01; si

c) va preciza data tragerii transei.

În cazul în care unul sau mai multe elemente specifi­cate în avizul de tragere nu sunt în conformitate cu ele­mentele corespunzătoare din cerere, Împrumutatul sau Transelectrica, în numele Împrumutatului (după caz), poate, în decurs de 3 zile lucrătoare luxemburgheze de la primi­rea avizului de tragere, să revoce cererea prin notificarea către Bancă si, în consecintă, cererea si avizul de tragere nu îsi vor mai produce efectele.

D. Tragerea va fi făcută în acel cont bancar, pe numele si în contul Împrumutatului sau ale Transelectrica, pe care Împrumutatul sau Transelectrica, în numele Împrumutatului, îl va notifica Băncii cu cel putin 8 zile înainte de data tra­gerii.

1.03. Valuta tragerii

Sub rezerva existentei de disponibilităti, Banca va dis­ponibiliza fiecare transă în valuta pentru care Împrumutatul sau Transelectrica, în numele Împrumutatului, si-a exprimat preferinta. Fiecare valută a tragerii va fi euro, valuta unuia dintre statele membre ale Băncii, care nu participă la etapa

a III-a a UEM, sau orice altă valută frecvent tranzactionată pe principalele piete valutare.

Pentru calcularea sumelor ce urmează să fie trase în alte valute decât euro Banca va aplica cursul de schimb de referintă calculat si publicat de Banca Centrală Europeană din Frankfurt, iar în lipsa acestuia, cursul de schimb care prevalează pe orice altă piată financiară aleasă de Bancă, la o dată cuprinsă în intervalul de 15 zile înainte de data tragerii, după cum va hotărî Banca.

1.04. Conditii pentru tragere

A. Tragerea primei transe conform paragrafului 1.02 va fi conditionată de îndeplinirea în mod satisfăcător pentru Bancă a următoarelor conditii, respectiv ca înainte de data primei cereri:

a) consilierul juridic al Împrumutatului să fi emis un aviz juridic privind legalitatea semnării prezentului acord de către Împrumutat si a documentelor relevante, în forma si continutul acceptabile Băncii;

b) consilierul juridic al Transelectrica să fi emis un aviz juridic privind legalitatea semnării de către Transelectrica a prezentului acord si a documentelor relevante, în forma si continutul acceptabile Băncii;

c) toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar, dacă este cazul, să fi fost obtinute, pentru a permite Împrumutatului sau Transelectrica, în numele Imprumutatului, să efectueze trageri din împrumut si Împru­mutatul să ramburseze împrumutul (astfel cum este definit în paragraful 2.01 ) si să plătească dobânda si celelalte sume datorate conform prevederilor prezentului acord; aceste aprobări trebuie să se extindă si asupra deschiderii si mentinerii conturilor în care Împrumutatul sau Transelectrica, în numele Împrumutatului, solicită Băncii să disponibilizeze sumele împrumutului;

d) Banca să fi primit documente justificative în limba engleză care să ateste că Împrumutatul a autorizat pe deplin si a împuternicit Transelectrica să solicite trageri si să primească sumele corespunzătoare în conformitate cu prezentul acord, în numele si pe seama Împrumutatului;

e) Banca să fi primit dovezi privind persoana sau per­soanele autorizate să semneze cererile de tragere si speci­menele de semnături autorizate ale respectivei sau ale respectivelor persoane;

f) Banca să fi primit documente satisfăcătoare din care să rezulte că:

(i) Transelectrica a constituit Unitatea de implemen­tare a proiectului cu o structură adecvată pentru realizarea acestuia; si

(ii) Transelectrica a angajat consultanti internaitionali conform paragrafului 6.10;

g) Banca să fi primit Planul de afaceri al Transelectrica în forma si continutul satisfăcătoare Băncii;

h) Banca să fi primit în scris confirmarea satisfăcătoare din partea Împrumutatului, prin Ministerul Industriei si Comertului si ANRE, că:

(i) investitiile de capital aferente Proiectului sunt eligibile pentru ajustarea tarifelor de trans­port al energiei electrice; si

(i) metodologia pentru determi­narea tarifelor de transport al energiei electrice, astfel cum a fost emisă de ANRE si publicată în Monitorul Oficial .al României, Partea I, nr. 397 din 20 august 1999, împreună cu o parte din FSDSE, astfel cum a fost alocată în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.149/2000, asigură suficiente fon­duri pentru a acoperi investitiile de capital eligibile ale Proiectului si costurile financiare; si

i) Banca să fi primit documentele satisfăcătoare în limba engleză privind împuternicirea domnului Valentin Lazea si a domnului Jean Constantinescu de a semna acest acord în numele Împrumutatului si, respectiv, al Transelectrica si o copie de pe împuternicirea emisă în mod satisfăcător, care autorizează Transelectrica să participe la acest acord.

Dacă o cerere pentru tragerea primei transe este făcută înainte de primirea de către Bancă a unor documente jus­tificative satisfăcătoare pentru ea, din care să rezulte că aceste conditii au fost îndeplinite, acea cerere va fi consi­derată ca fiind primită de Bancă la data la care conditiile au fost îndeplinite.

B. Disponibilizarea fiecărei transe ulterioare primei transe va fi conditionată de primirea de către Bancă, înainte sau la data respectivei cereri, a documentelor justi­ficative la care se face referire în subparagraful 1.04 C.

În plus fiecare tragere va fi conditionată pentru ca Banca să fie convinsă că suficiente resurse financiare autonome sunt disponibile, conform prevederilor paragrafului 6.07, astfel încât să se asigure implementarea si finalizarea la timp a Proiectului conform Descrierii tehnice.

C. În decurs de 90 de zile de la disponibilizarea oricărei transe Transelectrica va furniza Băncii dovezi satisfăcătoare pentru Bancă, care să ateste că Transelectrica a efectuat cheltuieli pentru acele componente ale Proiectului care urmează să fie finantate de Bancă în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele si taxele plătibile în România), în sumă cel putin egală cu valoarea totală a transelor disponibilizate anterior, mai putin suma de 3 milioane uro, cu exceptia ultimei trageri.

D. Tragerea ultimei transe va fi conditionată suplimentar de primirea de către Bancă, la sau înainte de data cererii respective a documentelor justificative satisfăcătoare pen­tru aceasta, care să ateste că Transelectrica a efectuat sau va efectua, în cel mult 90 de zile de la data solicitării tragerii, cheltuieli pentru componentele care urmează să fie finantate de Bancă în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele si taxele plătibile în România), în sumă egală cu transa solicitată si toate celelalte transe dis­ponibilizate anterior.

E. Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite Banca va utiliza cursul de schimb valabil cu 30 de zile înaintea datei cererii.

F. Dacă vreo parte a documentelor justificative furnizate de Transelectrica nu este considerată satisfăcătoare pentru Bancă, Banca poate fie să actioneze conform prevederilor ultimului paragraf al subparagrafului 1.04 A, fie să elibereze proportional o sumă mai mică decât cea solicitată.

1.05. Anularea creditului

În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra prezentată în preambul, Banca poate, prin notificarea Împrumutatului si Transelectrica, să anuleze portiunea nedisponibilizată din credit proportional cu diferenta. Împru­mutatul poate oricând, cu înstiintarea Băncii, să anuleze integral sau partial orice sumă netrasă din credit, cu conditia că, dacă Împrumutatul anulează vreo transă care face obiectul unui aviz de tragere si care nu a fost revo­cată conform prevederilor subparagrafului 1.02 C, acesta va plăti un comision calculat la suma anulată, la o rată fixă egală cu jumătate din rata dobânzii aplicabile respecti­vei transe.

Banca poate oricând după data de 28 februarie 2006, prin notificarea Împrumutatului si Transelectrica, să anuleze orice parte din credit pentru care nu s-a transmis nici o tragere.

1.06. Anularea si suspendarea creditului

Banca poate în orice moment si cu efect imediat, prin notificarea Împrumutatului si Transelectrica, să anuleze total sau partial partea netrasă a creditului:

a) ca urmare a aparitiei oricărui eveniment mentionat în subparagraful 10.01 A sau B; sau

b) dacă vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Băncii la pietele de capital nationale sau internationale relevante.

Alternativ, dacă Banca apreciază că a survenit o situatie descrisă la alin. a) sau b) de mai sus si care are caracter temporar Banca poate suspenda în totalitate sau partial, prin notificarea Împrumutatului si Transelectrica, partea netrasă a creditului. Într-un astfel de caz suspendarea va continua până când Banca va notifica Împrumutatul si Transelectrica că este din nou în măsură să emită un aviz de tragere pentru portiunea respectivă. Suspendarea nu va implica nici o extindere a datei de anulare conform para­grafului 1.05.

Totusi Banca nu va fi îndreptătită să revoce sau să suspende, în conformitate cu alin. b) al acestui paragraf, nici o transă care a făcut obiectul unui aviz de tragere.

Partea netrasă din credit va fi considerată revocată dacă Banca solicită rambursarea conform prevederilor art. 10.

Dacă creditul este revocat conform alin. a) de mai sus, Împrumutatul va plăti un comision pentru suma anulată din orice transă netrasă, care a făcut obiectul unui aviz de tra­gere, la o rată anuală de 0,75%, calculată de la data avi­zului de tragere până la data anulării.

1.07. Valuta comisioanelor

Comisioanele datorate de Împrumutat Băncii, conform art. 1, vor fi calculate si plătibile în euro.

 

ARTICOLUL 2

Împrumutul

 

2.01. Suma împrumutului

Împrumutul, denumit în continuare împrumut, va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Bancă, asa cum au fost notificate de Bancă si de Transelectrica cu ocazia disponibilizării fiecărei transe.

2.02. Valuta de rambursare

Fiecare rambursare conform prevederilor art. 4 si 10 va fi efectuată în valutele disponibilizate si în proportiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.

2.03. Valuta pentru dobândă si alte obligatii de plată

Dobânda si celelalte obligatii plătibile conform art. 3, 4 si 10 vor fi calculate si vor fi plătibile proportional în fie­care valută în care împrumutul este rambursabil.

Orice alte plăti vor fi făcute în valuta specificată de Bancă, având în vedere valuta în care s-au efectuat chel­tuielile ce urmează să fie rambursate prin acea plată.

2.04. Notificări ale Băncii

După tragerea fiecărei transe Banca va transmite Împru­mutatului si Transelectrica o situatie rezumativă cuprinzând suma, data tragerii si rata dobânzii pentru acea transă.

 

ARTICOLUL 3

Dobânda

 

3.01. Rata dobânzii

A. Soldul nerambursat al fiecărei transe va fi purtător de dobândă la rata specificată în avizul de tragere respectiv, rată care va fi rata dobânzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile denominate în valuta respectivă si acordate de Bancă împrumutatilor săi în conditii de rambursare si de plată a dobânzii simi­lare celor pentru transa în cauză.

B. Dobânda va fi plătibilă semestrial la datele specifi­cate în paragraful 5.03.

3.02. Dobânda la sumele cu scadentă depăsită

Fără a contraveni art. 10 si ca o exceptie de a preve­derile paragrafului 3.01, dobânda se va acumula, pentru orice sumă cu scadenta depăsită în conditiile prezentului acord, de la data scadentei până la data efectivă a plătii, la o rată anuală calculată după cum urmează:

a) pentru o sumă datorată în cadrul oricărei transe, la o rată egală cu suma dintre:

(i) 2,5% (două virgulă cinci procente); si

(ii) rata relevantă specificată conform paragrafului 3.01; si

b) pentru orice altă sumă, la o rată egală cu suma din­tre:

(i) 2,5% (două virgulă cinci procente); si

(ii) rata dobânzii percepute de Bancă la data sca­dentei pentru împrumuturi acordate în aceeasi valută pentru o perioadă de 15 (cincisprezece) ani.

Această dobândă este plătibilă în aceeasi valută ca si suma restantă asupra căreia se aplică.

 

ARTICOLUL 4

Rambursarea

 

4.01. Rambursarea normală

Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în anexa B.

4.02. Rambursarea anticipată voluntară

A. Împrumutatul poate rambursa anticipat, în întregime sau partial, o transă prin transmiterea unei notificări scrise, denumită în continuare notificare de rambursare anticipată, specificând suma (suma de rambursare anticipată) care urmează să fie rambursată anticipat si data propusă pentru rambursarea anticipată (data de rambursare anticipată), care va fi o dată specificată în paragraful 5.03, fiecare denumită data de rambursare. Notificarea de rambursare anticipată va fi transmisă Băncii cu cel putin o lună înainte de data de rambursare anticipată. Rambursarea anticipată va fi conditionată de plata de către Împrumutat a unei com­pensatii, dacă este cazul, datorată Băncii conform prevede­rilor subparagrafelor B si C de mai jos.

B. Suma compensatiei va fi suma diferentei de dobândă neîncasată de Bancă pentru fiecare semestru încheiat la datele de rambursare ulterioare datei de rambursare antici­pată, calculată după cum se specifică în următorul subpa­ragraf si diminuată conform prevederilor subpararafului 4.02 C.

Suma diferentei va fi calculată ca fiind suma prin care:

x) dobânda care ar fi fost plătibilă în timpul semestrului respectiv pentru transa sau partea din transă rambursată anticipat

depăseste

y) dobânda care ar fi fost astfel plătibilă în timpul semestrului respectiv, dacă ar fi fost calculată la rata de referintă, în acest scop rata de referintă însemnând rata anuală a dobânzii [diminuată cu 15 (cincisprezece) puncte de bază], pe care Banca o determină la o dată stabilită cu o lună înainte de data de rambursare anticipată si care urmează să fie o rată standard pentru un împrumut acordat de Bancă din resurse proprii împrumutatilor săi, denominat în valuta transei respective, având aceleasi caracteristici financiare ca si transa care urmează să fie rambursată anticipat, în special aceeasi periodicitate pentru plata dobânzii, aceeasi perioadă rămasă până la scadentă si acelasi tip de rambursare.

Rata dobânzii pe care Banca, urmând procedurile stabi­lite de Consiliul director al Băncii, o stabileste pentru un împrumut este în conformitate cu statutul Băncii si este determinată pe baza conditiilor dominante pe piata de capi­tal.

C. Fiecare sumă astfel calculată va fi diminuată la data rambursării anticipate prin aplicarea unei rate de discont egale cu rata determinată conform alin. y) al subparagrafu­lui 4.02 B.

D. Banca va notifica Împrumutatului suma compensatiei datorate sau, după caz, neperceperea compensatiei, la ora 12,00 a.m. ora Luxemburgului, într-o zi lucrătoare atât în Luxemburg, cât si în Bucuresti, următoare transmiterii noti­ficării de rambursare anticipată. Dacă până la ora 5,00 p.m., ora Luxemburgului, la data notificării Împrumutatul nu confirmă în scris intentia sa de a efectua rambursarea anti­cipată în conditiile notificate de Bancă, notificarea de ram­bursare anticipată nu va avea nici un efect. În afara cazului mentionat Împrumutatul vâ fi obligat să efectueze plata în conformitate cu notificarea de rambursare anticipată, împreună cu dobânda acumulată la suma de rambur­sare anticipată, precum si orice sumă datorată conform prevederilor prezentului paragraf.

4.03. Rambursarea anticipată obligatorie

A. Dacă Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar, partial sau integral, orice alt împrumut contractat initial pe o perioadă mai mare de 5 (cinci) ani, Banca poate solicita rambursarea anticipată a unei părti din suma împrumutului nerambursată în acel moment, în aceeasi pro­portie ca aceea dintre suma rambursată anticipat si suma totală nerambursată a tuturor acelor împrumuturi.

Banca va adresa cererea Împrumutatului, dacă este cazul, în termen de 4 (patru) săptămâni de la primirea notificării respective, conform subparagrafului 8.02 alin. a). Orice sumă cerută de Bancă va fi plătită, împreună cu dobânda acumulată, la data indicată de Bancă, dată care nu va preceda data rambursării anticipate a celuilalt împru­mut.

Rambursarea anticipată a unui împrumut printr-un nou împrumut, cu termen de rambursare cel putin la fel de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anti­cipat, nu va fi considerată rambursare anticipată.

B. Dacă Împrumutatul si/sau Transelectrica informează Banca că un eveniment de schimbare a controlului (după cum este definit în continuare) care implică Transelectrica a avut loc sau este posibil să aibă loc ori dacă Banca are motive întemeiate să considere că un astfel de eveniment de schimbare a controlului s-a petrecut sau este posibil să se petreacă, Banca poate solicita ca Împrumutatul si Transelectrica să se consulte cu aceasta. O astfel de con­sultare va avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii.

Dacă, oricare dintre situatiile de mai jos este prima:

a) se scurg cele 30 (treizeci) de zile de la data soli­citării Băncii; sau

b) are loc evenimentul de schimbare a controlului, Banca este de părere că un astfel de eveniment de schim­bare a controlului are sau poate să aibă un efect contrar substantial asupra viitoarelor plăti legate de serviciul împrumutului sau al functionării eficiente a Transelectrica, Banca poate solicita Împrumutatului să plătească anticipat suma nerambursată din împrumut, împreună cu compensatia, dacă este cazul, calculată asupra sumei care va fi plătită în conformitate cu paragraful 4.02. Împrumutatul va efectua plata sumelor solicitate la data indicată de Bancă, o astfel de dată fiind stabilită în intervalul de 30 (treizeci) de zile de la data unei astfel de solicitări.

Pentru scopurile prezentului paragraf:

- evenimentul de schimbare a controlului va însemna orice schimbare substantială în detinerea proprietătii capita­lului Transelectrica de către Împrumutat, când o astfel de schimbare are ca rezultat o schimbare a controlului asupra Transelectrica;

- control va însemna că o persoană (fie direct sau indi­rect ori prin proprietate asupra capitalului detine puterea de vot sau altfel):

a) detine peste 50% din capitalul social sau din dreptu­rile de vot în Transelectrica; sau

b) are dreptul de a numi si/sau de a revoca toti sau majoritatea membrilor consiliului de administratie ori ai altui organ de conducere al Transelectrica.

C. Dacă costul total al Proiectului se va reduce semnifi­cativ fată de cifra stabilită în preambul, Banca poate, pro­portional cu diferenta, să solicite rambursarea anticipată a împrumutului.

4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipată conform art. 4 Rambursarea anticipată va fi efectuată în toate valutele împrumutului, proportional cu sumele nerambursate respec­tive, exceptând cazul în care Împrumutatul poate alege în schimb să ramburseze anticipat, în conditiile paragrafu­lui 4.02, întreaga sumă trasă si nerambursată într-o singură transă.

În cazul unei rambursări anticipate partiale în toate valu­tele, fiecărei sume rambursate anticipat i se va aplica redu­cerea pro rata pentru fiecare rată nerambursată.

Prevederile acestui articol nu vor contraveni art. 10.

 

ARTICOLUL 5

Plătile

 

5.01. Locul plătii

Fiecare sumă plătibilă de Împrumutat conform prevederi­lor prezentului acord va fi plătită în contul respectiv notifi­cat de Bancă Împrumutatului. Banca va indica contul cu cel putin 15 (cincisprezece) zile înainte de data scadentei pentru prima plată pe care o face Împrumutatul si va noti­fica orice schimbare a contului cu cel putin 15 (cincispre­zece) zile înainte de data primei plăti la care se aplică modificarea.

Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plătilor efectuate în temeiul art. 10.

5.02. Calculul plătilor referitoare la fractiuni de an

Orice sumă datorată sub formă de dobândă, comision sau în alt mod de către Împrumutat, conform prevederilor prezentului acord, si calculată pentru orice fractiune din an va fi calculată pe baza anului de 360 de zile si a lunii de 30 de zile.

5.03. Datele de plată

Sumele datorate semestrial, conform prevederilor pre­zentului acord, sunt plătibile Băncii la 5 iunie si la 5 decembrie în fiecare an. Orice plată scadentă într-o zi care nu este zi lucrătoare va fi plătibilă în următoarea zi care este zi lucrătoare. Zi lucrătoare semnifică o zi în care băncile sunt deschise pentru operatiuni în centrul financiar al tării a cărei valută natională este valuta în care este denominată suma dato­ratâ, cu mentiunea că în cazul monedei euro zi lucrătoare semnifică o zi în care instructiunile privind împrumutul si transferurile în euro se desfăsoară prin sistemul de decon­tare euro, denumit Sistem de transfer automat transeuropean în timp real cu privire la decontările în suma brută.

Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sunt plătibile în termen de 7 (sapte) zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii transmise de Bancă.

O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care aceasta este primită de Bancă.

 

ARTICOLUL 6

Angajamente speciale

 

6.01 . Utilizarea imprumutului si a altor fonduri

Transelectrica, în numele Împrumutatului, va folosi sumele împrumutului si celelalte fonduri mentionate în pla­nul de finantare descris în preambul, exclusiv pentru exe­cutarea Proiectului.

6.02. Finalizarea Proiectului

Transelectrica se angajează să realizeze Proiectul în concordantă cu Descrierea tehnică si să îl finalizeze până la data specificată în aceasta.

6.03. Costul majorat al Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depăseste cifra esti­mată prezentată în preambul, Împrumutatul si/sau Transelectrica vor obtine finantare pentru a acoperi depăsirea costului, fără a apela la Bancă, astfel încât să permită Transelectrica să finalizeze Proiectul în concordantă cu Descrierea tehnică. Planurile de finantare a depăsirii costurilor vor fi comunicate Băncii în timp util pentru apro­bare.

6.04. Procedura de licitatie

Transelectrica se angajează să cumpere bunuri, să achizitioneze servicii si să comande lucrări pentru Proiect, în mod adecvat si satifăcător pentru Bancă, pe cât posibil, prin licitatie internatională deschisă participantilor din toate tările.

6.05. Asigurare

Atâta timp cât împrumutul este nerambursat Transelectrica va asigura în mod adecvat toate lucrările si proprietătile care fac parte din Proiect, în concordantă cu practica normală pentru lucrări similare de interes public.

6.06. întretinere

Atâta timp cât împrumutul este nerambursat Transelectrica va asigura ca toate proprietătile care fac parte din Proiect să fie întretinute, reparate, revizuite si înnoite după cum este necesar, pentru a fi păstrate în bună stare de functionare.

6.07. Alocarea fondurilor

Împrumutatul si Transelectrica se angajează să asigure că suficiente resurse financiare vor fi alocate anual Proiectului, pentru a asigura contributia la planul de finantare a Proiectului, care nu este acoperit din împrumut, si sâ permită realizarea la timp a acestuia în conformitate cu Descrierea tehnică, precum si prestarea serviciilor si rambursarea împrumutului.

6.08. Auditul conturilor

Transelectrica:

a) va păstra evidente financiare si contabile si docu­mente, în conformitate cu standardele internationale acceptate satisfăcătoare pentru Bancă

b) va efectua anual auditul conturilor, bugetului si situatiilor financiare, în conformitate cu standardele internationale de contabilitate; si

c) va păstra ca auditor o firmă de renume international, care si-a dovedit capacitatea de expertizare în conformitate cu standardele internationale de contabilitate si care este acceptată de Bancă.

6.09. Functionarea Proiectului          

Atâta timp cât împrumutul este nerambursat si numai dacă Banca nu va decide altfel în scris, Transelectrica va mentine forma de proprietate si posesia asupra activelor aferente Proiectului si va întretine functionarea continuă a Proiectului conform scopului initial al acestuia.

Banca îsi poate retrage consimtământul numai în cazul în care actiunile propuse ar prejudicia interesele Băncii ca împrumutător al Împrumutatului sau dacă ar face ca Proiectul să devină neeligibil pentru a fi finantat de Bancă.

6.10. Servicii de consultantă

Transelectrica se obligă să angajeze, în urma unei pro­ceduri de selectie satisfăcătoare pentru Bancă, consultanti internationali ale căror calificare, experientă si termeni de referintă vor fi satisfăcători pentru Bancă, în următoarele scopuri:

a) să furnizeze asistentă Transelectrica pentru proiec­tare, întocmirea specificatiilor Proiectului si pregătirea docu­mentelor de licitatie corespunzătoare;

b) să furnizeze asistentă Transelectrica pentru pregătirea licitatiilor pentru lucrările si serviciile aferente Proiectului;

c) să confirme documentele la care se face referire în subparagraful 1.04 C; si

d) să supervizeze si să raporteze asupra implementării Proiectului.

6.11. Angajamente financiare

Cu exceptia situatiilor în care Banca nu decide altfel, Transelectrica va mentine, începând cu data de 1 ianuarie 2002 si atâta timp cât împrumutul nu este ram­bursat, următoarele rate care vor fi calculate în fiecare semestru, cu bază de 12 luni, pentru perioada de 12 luni încheiată în ultima zi a semestrului precedent:

a) o rată de acoperire a serviciului datoriei de mini­mum 1,3;

b) o rată a datoriei pe termen lung fată de capital de maximum 2,3;

c) o rată a rentabititătii curente (active curente raportate la pasive curente) de minimum 1,2;

d) o rată a veniturilor totale din exploatare fată de chel­tuielile totale din exploatare de minimum 1,3.

În scopul prezentului paragraf:

- active curente semnifică totalitatea, la data calculării, a disponibilului în numerar al actiunilor tranzactionabile, creantelor comerciale si altor creante ale Transelectrica, realizabile în decurs de un an, stocurilor si cheltuielilor anticipate care urmează să fie înregistrate ca venituri în decurs de un an, cu exceptia fondurilor aflate temporar la dispozitie până la revendicarea proprietătii, centralelor si echipamentului aferent incluse în Proiect;

- pasive curente semriifică totalitatea, la data calculării, a tuturor obligatiilor Transelectrica scadente în decursul unui an, inclusiv partea serviciului datoriei pe termen lung scadent în curs de un an, dar excluzând obligatiile aferente proprietătii, centralelor si echipamentului, în limita sumelor excluse din calcularea activelor curente;

- datorie semnifică totalitatea, la data calculării, a obligatiilor Transelectrica neachitate la acel moment, pentru plata sau rambursarea sumelor cuprinzând, dar fără să se limiteze la:

a) orice sumă plătibilă pentru leasing sau aranjamente similare pe perioadele respective;

b) orice credit acordat de un furnizor de bunuri sau în baza oricărei achizitii în rate sau alte aranjamente similare; si

c) suma totală a datoriilor si obligatiilor neachitate fată de terte părti, în măsura în care acestea sunt garantate de Transelectrica;

- acoperirea serviciului datoriei semnifică, pentru orice perioadă de calcul, totalul plătilor aferente ratelor de capi­tal, dobânzilor si comisioanelor aferente întregii datorii pe termen lung a Transelectrica;

- rata de acoperire a serviciului datoriei semnifică rezul­tatul obtinut prin împărtirea fluxului de numerar al Transelectrica, pentru orice perioadă de calculare, la aco­perirea serviciului datoriei pentru aceeasi perioadă;

- capital semnifică suma, la data calculării, a capitalu­lui vărsat, orice venituri retinute si provizioane ale Transelectrica care nu sunt alocate pentru acoperirea dato­riilor specifice;

- flux de numerar semnifică, pentru orice perioadă de calcul, totalul veniturilor Transelectrica înainte de calcularea amortizării pe perioada respectivă, impozite, dobânzi si alte speze asupra datoriei, reduceri ale capitalului circulant (sau, după caz, minus cresterile pentru acea perioadă) minus reducerile înregistrate în datoria pe termen lung (sau, după caz, plus cresterile înregistrate în decursul acestei perioade) minus cheltuielile de capital;

- datoria pe termen lung semnifică, la data calculării, totalul sumelor aferente datoriei scadente sau a căror plată finală este scadentă la mai mult de un an după data la care a fost asumată;

- veniturile totale din exploatare semnifică, pentru orice perioadă de calcul, veniturile obtinute din operatiunile de bază ale Transelectrica; si

- cheltuielile totale de exploatare semnifică, pentru orice perioadă de calcul, toate cheltuielile aferente operatiunilor de bază ale Transelectrica, inclusiv cele administrative si de întretinere, dar exclusiv impozite, dobânzi si alte speze aferente datoriei.

6.12. Tarife de transport al energiei electrice

Atâta timp cât împrumutul este nerambursat Împrumutatul:

a) va permite Transelectrica să solicite ANRE să ajus­teze tarifele de transport al energiei electrice:

(i) la intervale de timp rezonabile, pe baza prevederilor metodologiei tarifelor de transport al energiei electrice, con­form Deciziei ANRE nr. 29/1999;

(ii) la niveluri suficiente, pentru a recupera în întregime costurile de operare si investitiile de capital aprobate de ANRE, asa cum sunt justificate pentru mentinerea si îmbunătătirea calitătii serviciului prestat;

b) va aproba fără întârzieri nejustificate astfel de ajustări ale tarifelor de transport al energiei electrice, asa cum este prevăzut în Codul de procedură "Norme procedurale privind emiterea reglementărilor", Decizia ANRE nr. 79/1999.

6.13. Conditionalităti privind protecta mediului

Atâta timp cât împrumutul este nerambursat Transelectrica:

a) va desfăsura activitătile în conformitate cu legile apli­cabile si cu standardele Uniunii Europene privind protectia mediului, asa cum pot fi amendate sau modificate, va asi­gura si va respecta toate reglementările guvernamentale necesare aplicabile în acest caz;

b) va desfăsura toate lucrările de întretinere si reabili­tare si va întreprinde măsurile care să atenueze impactul asupra protectiei mediului, care ar putea fi utile Proiectului, conform practicilor privind utilitătile si standardele la care se face referire în alin. a) al prezentului paragraf;

c) va desfăsura toate lucrările de întretinere si reabili­tare legate de facilitătile Proiectului, care pot fi cerute de autoritătile competente; si

d) va asigura că nici o substantă sau vreun material care ar putea avea efecte negative asupra mediului, cum ar fi halogeni, PCB sau azbestul, nu este folosit în realiza­rea Proiectului.

6.14. Vizite

A. Împrumutatul si Transelectrica înteleg că Banca poate fi obligată să facă publice documente referitoare la Imprumutat si Transelectrica si despre Proiect Curtii de Conturi a Comunitătilor Europene, denumită în continuare Curtea de Conturi, în cazul în care acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor Curtii de Conturi conform legislatiei Uniunii Europene.

B. Împrumutatul si Transelectrica vor permite persoane­lor desemnate de Bancă, care pot fi însotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi, să viziteze amplasamentele, instalatiile si lucrările care fac parte din Proiect si să efectueze acele verificări pe care acestia le apreciază ca nece­sare. În acest scop Împrumutatul si Transelectrica le vor acorda sau se vor asigura că li se acordă tot sprijinul necesar. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentantii Curtii de Conturi pot solicita Împrumutatului si/sau Transelectrica furnizarea documentelor la care se fâce referire în sub­paragraful precedent 6.14A.

 

ARTICOLUL 7

Garantie

 

7.01. Garantie

Dacă Împrumutatul va acorda unui tert vreo garantie pentru îndeplinirea vreuneia dintre obligatiile sale privind datoria externă sau orice fel de preferintă ori prioritate în acest sens, Împrumutatul, dacă Banca va cere aceasta, va furniza Băncii o garantie echivalentă pentru indeplinirea obligatiilor sale în cadrul prezentului acord sau va acorda Băncii o preferintă ori o prioritate echivalentă.

Împrumutatul confirmă că în prezent nu există nici o asemenea garantie, preferintă sau prioritate.

 

ARTICOLUL 8

Informatii

 

8.01. Informatii privind Proiectul

Transelectrica:

a)      va asigura că evidentele sale cuprind toate operatiunile referitoare la finantarea si executia Proiectului;

b) va transmite Băncii, în limba engleză sau în tradu­cere în limba engleză:

(i) până la data de 30 iunie 2001 si după această dată semestrial până la încheierea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului;

(ii) la 6 luni după incheierea Proiectului, un raport pri­vind finalizarea Proiectului; si

(iii) periodic, orice alt asemenea document sau informatie privind finantarea, implementarea si functionarea Proiectului, după cum Banca poate solicita în mod rezona­bil;

c) va supune spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice modificare importantă în planurile generale, graficul de rea­lizare, planul de finantare sau programul de cheltuieli ale Proiectului, în legătură cu situaiiile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului acord;

d) va informa Banca în timp util despre orice situatie care necesită acceptul Băncii conform paragrafului 6.09; si e) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut care ar putea prejudicia substantial sau ar putea afecta conditiile executării ori functionarea Praiectului.

8.02. Informatii privind Împrumutatul Împrumutatul va informa Banca:

a) imediat, despre orice hotărâre luată de el din orice motiv sau despre orice situatie care îl obligă ori despre orice cerere adresată acestuia pentru plata anticipată a oricărui împrumut acordat initial pentru o perioadă mai mare de 5 ani;

b) imediat, despre orice intentie a sa de a acorda orice garantie asupra activelor sale în favoarea unei terte părti pentru realizarea oricăreia dintre obligatiile sale externe sau orice preferiniă ori, prioritate în legătură cu aceasta; sau

c) în general, despre orice situaiie sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligatii a Împrumutatului în cadrul prezentului acord ori care ar putea prejudi­cia substantial sau ar putea afecta conditiile executării sau functionarea Proiectului.

8.03. Informatii privind Transelectrica

Transelectrica:

a) va furniza Băncii în fiecare an, în limba engleză sau în traducere în limba engleză, în interval de o lună de la publicare, raportul anual bilantul, contul de profit si pierderi si raportul de audit realizat în conformitate cu standardele internationale de contabilitate; si

b) va informa Banca si Împrumutatul:

(i) imediat, despre orice modificare adusă statutului sau altor documente de bază si despre orice schimbări în forma de proprietate sau statut si în mandatul juridic, care pot conduce la un eveniment de schimbare a controtului;

(ii) imediat, despre orice decizie luată de aceasta din orice motiv sau despre orice fapt care o obligă ori despre orice altă solicitare făcută acesteia de a plăti anticipat orice împrumut acordat initial pe o perioadă mai mare de 5 ani; si

(iii) în general, despre orice situatii sau evenimente care pot împiedica îndeplinirea oricărei obligatii care rezultă în baza prezentului acord.

 

ARTICOLUL 9

Speze si cheltuieli

 

9.01. Impozite, taxe si comisioane

Împrumutatul si/sau Transelectrica vor plăti toate impozi­tele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru si taxe pentru înregistrare, aferente semnării sau implementării prezentului acord ori a oricărui document legat de acesta si în legătură cu constituirea oricărei garantii pentru împrumut.

Împrumutatul va plăti integral suma creditului, dobânda, comisioanele si alte sume datorate conform prezentului acord, în sumă brută, fără deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice aseme­nea deduceri, să majoreze plata în sumă brută către Bancă, astfel încât după deducere valoarea netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02. Alte speze

Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, ban­care, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de rea­lizarea sau de implementarea prezentului acord ori a documentelor legate de acesta si în constituirea oricărei garantii pentru împrumut.

 

ARTICOLUL 10

Rambursarea în cazul neîndeplinirii unei obligatii

 

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii făcute în acest sens de Bancă:

A. imediat:

a) dacă vreo informatie importantă sau document remis Băncii de către sau în numele Împrumutatului ori al Transelectrica, în legătură cu negocierea prezentului acord sau pe durata cât acesta este în vigoare, se dovedeste că a fost incorect în orice aspect important;

b) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadentei orice parte din împrumut, nu plăteste dobânda afarentă acestuia sau nu efectuează orice altă plată către Bancă, după cum se prevede în prezentul acord;

c) dacă în urma oricărei neîndepliniri a obligatiilor prevăzute în prezentul acord Împrumutatului sau Transelectrica i se cere să ramburseze anticipat orice împrumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;

d) dacă survine un eveniment sau o situatie care este posibil să pună în pericol efectuarea plătilor aferente împru­mutului sau să afecteze negativ orice garantie acordată pentru acesta;

e) dacă vreo obligatie asumată de Împrumutat, astfel cum se prevede la pct. 9 si 10 din preambul, încetează să fie îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui Împrumutat din România din resursele Băncii sau afe Uniunii Europene;

ei) dacă Împrumutatul sau Transelectrica esuează în îndeplinirea oricărei obligatii corespunzătoare oricărui alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

f) dacă Împrumutatul sau Transelectrica esuează în rea­lizarea oricărei obligatii corespunzătoare finantării BERD sau Comisiei Europene, la care se face referire la pct. 7 din preambul;

g) dacă, printr-o decizie fie a unei instante judecătoresti competente, fie a unei autorităti administrative competente, un executor sau un judecător-sindic, lichidator, administrator ori o persoană cu aceleasi prerogative este desemnată să preia posesia asupra tuturor activelor sau asupra unei părti din activele ori activitătile Transelectrica sau dacă Transelectrica solicită numirea unui administrator;

h) dacă o retinere, executare, sechestru sau altă proce­dură se aplică asupra proprietătii Transelectrica ori asupra oricărei proprietăti care face parte din cadrul Proiectului; sau

i) dacă un ordin sau o rezolutie definitivă este adoptată împotriva intereselor Transelectrica ori dacă valoarea acti­velor Transelectrica este redusă cu o sumă substantială, dacă Transelectrica este declarată insolvabilă sau îsi ince­tează ori decide să îsi înceteze în totalitate sau numai partial activitatea ori anumite activităti, cu exceptia celor care se referă la reorganizare sau fuziune si care au fost anterior convenite cu Banca; sau

B. la data expirării unei perioade rezonabile, specificată de Bancă în notificarea remisă Împrumutatului si Transelectrica, fără ca problema să fi fost rezolvată în mod satisfăcător pentru Bancă:

a) dacă Împrumutatul sau Transelectrica nu îndeplineste orice obligatie conform prevederilor prezentului acord, alta decât în cazul Împrumutatului, cea mentionată în subpara­graful 10.01 A. alin. b); sau

b) dacă un fapt esential prevăzut în preambul se modi­fică substantial si se dovedeste eronat sau dacă modifica­rea fie prejudiciază interesele Băncii în calitate de împrumutător al Împrumutatului, fie afectează negativ imple­mentarea sau functionarea Proiectului.

10.02. Alte drepturi legale

Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a cere rambursarea anticipată a împrumutului.

10.03. Daune

Atunci când cererea de rambursare anticipată se va face conform prevederilor paragrafului 10.01, Împrumutatul va plăti Băncii o sumă calculată începând cu data la care s-a făcut solicitarea, cea mai mare dintre:

a) valoarea calculată in conformitate cu subpara­graful 4.02 A, aplicată la suma care a devenit scadentă si plătibilă imediat si cu efect de la data scadentei specificată în notificarea Băncii privind solicitarea; si

b) o sumă calculată la o rată anuală de 0,25% de la data cererii până la data la care fiecare rată de rambur­sare a sumei cerute ar fi trebuit să fie rambursată, în absenta solicitării.

10.04. Nerenuntare

Nici o omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea oricăruia dintre drepturile sale conform prezentului articol nu va fi considerată ca o renuntare la un astfel de drept.

10.05. Destinata sumelor primite

Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform prezentului articol vor fi destinate în primul rând plătii daunelor, comisioanelor si a dobânzii, în această ordine, si în al doilea rând reducerii ratelor nerambursate în ordin inversă a scadentei. Ele vor fi repartizate pe transe la alegerea Băncii.

 

ARTICOLUL 11

Legea si jurisdictia

11.01. Legea

Prezentul acord si întocmirea, interpretarea, precum validitatea sa vor fi guvernate de legea franceză.

Locul încheierii prezentului acord este sediul central Băncii.

11.02. Jurisdictia

Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curte de Justitie a Comunitătilor Europene, denumită în continuare Curte.

Părtile la prezentul acord renuntă prin aceasta la ori imunitate sau drept de a obiecta fată de jurisdictia Curtii.

O decizie a Curtii, emisă conform prezentului paragraph, va fi definitivă si obligatorie pentru părti, fără restrictie sau rezervă.

11.03. Dovada sumelor datorate

În orice actiune juridică ce decurge din prezentul acord certificarea de către Bancă a oricărei sume datorate Bări în cadrul prezentului acord va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.

 

ARTICOLUL 12

Clauze finale

 

12.01. Notiticări

Notificările si alte comunicări transmise în legătură prezentul acord vor fi trimise la adresele mentionate pct. (1) de mai jos, cu exceptia notificărilor către împrumutat si Transelectrica în legătură cu litigii în curs sau declansare, care vor fi trimise la adresele specificate pct. (2) de mai jos, unde Împrumutatul si Transelectrica aleg sediul:

Pentru Bancă: (1) 100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg-Kirchbe

Pentru Împrumutat: (1) Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060 Bucuresti, Româ (2) Misiunea României pe la Comunitătile Europene

107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles

Pentru Transelectrica: (1) Bd General Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1 RO-70164 Bucuresti, Roma (2) Misiunea României pe la Comunitătile Europene

107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles

Fiecare parte poate, prin notificarea celorlalte, si schimbe adresa mentionată mai sus, cu conditia ca adresa de la pct. (2) de mai sus să poată fi schimbată numai altă adresă în cadrul Uniunii Europene.

12.02. Forma notificării

Notificările si alte comunicări, pentru care sunt mentionate în prezentul acord perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandată, tele­gramă, telex sau prin alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovada primirii de către destinatar. Data înre­gistrării sau, după caz, data declarată a primirii documen­tului transmis va fi definitivă pentru determinarea unei perioade.

12.03. Preambul, anexe si documente atasate

Preambulul si următoarele anexe fac parte din prezentul acord:

- anexa A "Descriere tehnică"

- anexa B "Grafic de rambursare"

Următoarele documente sunt anexate la prezentul acord:

- documentul I "Împuternicire de semnare pentru Împrumutat";

- documentul II "Împuternicire de semnare pentru Transelectrica".

Drept urmare părtile prezente au convenit să semneze prezentul acord în 4 exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină fiind parafată în numele Împrumutatului de doamna Carmen Ghita, în numele Băncii de domnul Gerhard Hutz si în numele Transelectrica de domnul R. C. Purdilă.

 

Semnat pentru si în numele României,

 Valentin Lazea

Semnat pentru si în numele Băncii Europene de Investitii,

Guido Bruch

Gerhard Hutz

Semnat pentru si în numele

Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.,

Jean Constantinescu

 

Luxemburg, 5 decembrie 2000.

Bucuresti, 8 decembrie 2000.

 

ANEXA A

 

DESCRIERE TEHNICĂ

 

ROMÂNIA - PROIECT PRIVIND COMPANIA NATIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" - S.A.

 

I. Descrierea Proiectului

Proiectul include studii, proiecte, lucrări, constructii, punerea în functiune (inclusiv testele de control al calitătii) si operarea sistemului de transport, după cum urmează:

1. studii, engineering, supervizare si sprijin managerial (inclusiv sistemul contabil si sistemul informational manage­rial);

2. îmbunătătirea reabilitării sistemului de transport al energiei electrice (peste 3.500 km de linii de înaltă tensi­une de 400 kV si 220 kV):

a) furnizarea si instalarea cablurilor pe pământ, cu sau fără fibră optică (inelul national OPGW), si a izotatoarelor pentru consolidări, reabilitarea si modernizarea liniilor elec­trice aeriene de 400 kV si 220 kV OHL;

b) furnizarea de echipamente de exploatare si întretinere;

3. echipamente pentru terminalele de comunicatii:

a) furnizarea si instalarea bunurilor destinate reabilitării si modernizării echipamentelor pentru terminalele de teleco­municatii pentru aproximativ 43 de substatii, incluzând fur­nizarea si instalarea de centrale telefonice PABX si de echipamente auxiliare;

b) proiectarea, furnizarea si instalarea legăturilor de comunicatie la inelul national al statiilor electrice importante si a substatiilor rămase;

4. înfiintarea unei piete concurentiale a energiei elec­trice:

a) proiectarea, furnizarea si instalarea sistemului de con­torizare pentru piata angro a energiei electrice, cuprinzând contoare, transformatoare de curent electric, transformatoare de tensiune si facilităti pentru unitătile de control la distantă al terminalelor si centrul de management pentru datele de contorizare;

b) proiectarea, furnizarea si instalarea unui sistem de management energetic si facilităti suplimentare privind sis­temul de control si achizitia datelor (EMS-SCADA);

c) proiectarea, furnizarea si instalarea echipamentelor hardware si software pentru operatorul pietei angro a energiei electrice.

Un nivel adecvat de fonduri este alocat pentru pregătirea personalului pentru folosirea si întretinerea noilor echipamente.

            II. Estimarea costului
            Costul de investitie al Proiectului, fără T.V.A., a fost estimat după cum urmează:

 

Componentele

Proiectului

Local

(milioane USD)

Extern

(milioane USD)

Total

(milioane USD)

Total
(milioane EUR)

1. Studii, engineering, supervizare

3,4

8,5

11,9

14,1

2. Îmbunătătirea reabilitării sistemului
de transport

36,7

36,8

73,5

86,8

3. Facilităti privind terminalele de comunicatii

8,3

21,8

30,1

35,5

4. Stabilirea unei piete concurentiale a energiei

13,4

24,8

38,2

45,1

5. Taxe vamale

11,5

0

11,5

13,6

Costuri de bază

73,3

91,9

165,2

195,1

Contingente tehnice           

3

4,4

7,4

8,7

Costuri directe

76,3

96,3

172,6

203,8

Contingente de pret

3,2

4,7

7,9

9,3

Dobânda pe perioada constructiei

21

-

21

24,8

Costul total

100,5

101

201,5

237,9

EUR = 0,8469 USD

(curs de schimb valabil pentru luna noiembrie 2000),
cifre rotunjite

 

 

 

 

 

Taxa pe valoarea adăugată estimată pentru lucrările locale si echipamente este de 29,6 milioane USD, echivalentul a 35,2 milioane EUR. Împrumutul BEI este prevăzut să finanteze componenta 2 (Îmbunătătirea reabilitării sistemului de transport al energiei electrice), în cadrul limitelor sumei împrumutului aprobat.

III. Implementarea

Proiectul va demara la începutul anului 2001 si va fi finalizat la 31 decembrie 2004.


ANEXA B

 

GRAFIC DE RAMBURSARE
ROMÂNIA - PROIECT PRIVIND
COMPANIA NATIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" - S.A.
           

Datele de plată a ratelor de capital

Sumele de rambursat exprimate ca procent din împrumut

1. 5 iunie 2006

5%

2. 5 decembrie 2006

5%

3. 5 iunie 2007

5%

4. 5 decembrie 2007

5%

5. 5 iunie 2008

5%

6. 5 decembrie 2008

5%

7. 5 iunie 2009

5%

8. 5 decembrie 2009

5%

9. 5 iunie 2010

5%

10. 5 decembrie 2010

5%

11. 5 iunie 2011

5%

12. 5 decembrie 2011

5%

13. 5 iunie 2012

5%

14. 5 decembrie 2012

5%

15. 5 iunie 2013

5%

16. 5 decembrie 2013

5%

17. 5 iunie 2014

5%

18. 5 decembrie 2014

5%

19. 5 iunie 2015

5%

20. 5 decembrie 2015

5%