MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 177       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 6 aprilie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

369. - Hotărâre privind înfiintarea unor posturi în serviciul extern al Ministerului Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

86. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare

 

94. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind prohibitia pescuitului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Circulară privind întocmirea de către bănci a situatiei financiar-contabile mod. - 4084 "Repartizarea profitului"

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea unor posturi în serviciul extern al Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează două posturi, dintre care unul de reprezentant diplomatico-militar si unul de consilier diplomatic clasa I, în serviciul extern al Ministerului Apărării Nationale, care vor fi încadrate în structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizatiile Internationale cu sediul la Viena.

(2) Se înfiintează un post de secretar 1 clasa I în ser­viciul extern al Ministerului Apărării Nationale, care va fi încadrat în structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizatiile Internationale cu sediul la Viena, pe durată determinată, respectiv până la data de 31 decem­brie 2002.

Art. 2. - Personalul militar încadrat în posturile prevăzute la art. 1 beneficiază de salarizarea în valută si de celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului tri­mis în misiune permanentă în străinătate, potrivit prevederi­lor Hotărârii Guvernului nr. 837/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Functiile si coeficientii de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută ale personalului militar sta­bilit în art. 1 sunt prevãzute în anexa*) care face parte inte­grantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Fondurile necesare pentru instalarea la post si pe timpul desfăsurării misiunii vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.

Nr. 369.

 


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALlTATE

ALE ADMlNISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 58/1999 pentru aprobarea regulamentului cu privire ta acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

tinând seama de Referatul de aprobare nr. 118.301 din 6 martie 2001 al Directiei generale strategii si politici în agricultură si industria alimentară,

având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată si modificată prin Legea nr. 12311995, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatie si Pădurilor,

emite următorul ordin:

 

Art. I. - Regulamentul cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 58/1999 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 13 iulie 1999, cu modificârile si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul 2 al punctului 1.2 din capitolul II se abrogă.

2. Punctul 1.5 din capitolul II va avea următorul cuprins:

"1.5. Agentii economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare: preambalare, îmbuteliere si ambalare produse vor prezenta documentele prevăzute la pct. 1.1, iar pentru activitătile de depozitare si transport specializat al produselor alimentare vor prezenta documentele prevăzute la lit. a)-e), g), i), j) si k) ale pct. 1.1 de mai sus, specifice acestor activităti."

3. Alineatul 2 at punctului 4 din capitolul II va avea următorul cuprins:

"Reprezentantii împuterniciti pot verifica realitatea faptică a datelor înscrise în documentatie, împreună cu personalul de specialitate din cadrul asociatiilor profesionale sau al institutelor de cercetare de profil, cu experientă în domeniu. În acest sens directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor solicita asociatiilor profesionale sau institute­1or de cercetare de profil să nominalizeze specialistii care pot participa la aceste verificări si la actiunile de control tematic."

4. Punctul 5 din capitolul II va avea următorul cuprins:

"5. Rezultatul verificărilor faptice se înscrie într-un pro­ces-verbal care se semnează de reprezentantul împuternicit constatator si de reprezentantul împuternicit al agentului economic, redactat în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul regulament, din care un exemplar rămâne la agentul economic si unul la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti."

5. Punctul 9 din capitolul II va avea următorul cuprins:

"9. În baza procesului-verbal de verificare a realitătii datelor înscrise în documentatia pentru acordarea licentei de fabricatie si a documentului de justificare a achitării taxei Directia generală pentru agricultură si industrie ali­mentară a municipiului Bucuresti sau a judetului în a cărei rază teritorială se află unitatea de productie pentru care se solicită licenta eliberează licenta de fabricatie, redactată conform anexelor nr. 11a) si 11b) la prezentul regulament."

6. Punctul 10 din capitolul II se abrogă.

7. În textele literetor c), d), e) si f) ale punctului 7 din capitolul I1l sintagma "prestării de servicii" se înlocuieste cu cuvăntul "activitătii".

8. Punctul 7 din capitolul III se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

"g) retragerea licentei de fabricatie se hotărăste atunci când agentul economic nu mai desfăsoară activitatea pen­tru care a primit licenta de fabricatie, care a schimbat pro­filul de activitate sau care a încetat definitiv activitatea."

9. Titlul anexei nr. 1 la regulament va avea următorul cuprins:

 

"ACTlVlTĂTlLE Sl PRODUSELE

pentru care Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor acordă licente de fabricatie"

 

10. Punctul 4 al capitolului Vlll din anexa nr. 1 la regula­ment va avea următorul cuprins;

"4. Fabricarea distilatelor din vin din tescovină, din droj­die de vin, din cereale si din fructe si a băuturilor pe bază de distilate de vin (U.M. = MGD/an)"

11. Punctul 8 al capitolului VIII din anexa nr. 1 la regula­ment va avea următorul cuprins:

"8. Fabricarea băuturilor alcoolice distilate (U.M. ­MGD/an)"

12. Titlul capitolului XIII din ariexa nr. 1 la regulament va avea următorul cuprins:

"XIII. Activităti din domeniul productiei de produse ali­mentare"

13. Anexele nr. 8, 9 si 10 la regulament se abrogă.

14. Anexa nr. 12 la regulament se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 87/2000 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 9 august 2000, se abrogă.

Art.III. - Directia generală strategii si politici în agricul­tură si industria alimentară si directiile generale pentru agri­cultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 20 martie 2001.

Nr. 86.

 

ANEXĂ

 

REGISTRUL DE EVIDENTĂ A LICENTELOR DE FABRICATIE

 

Nr. crt.

Seria si numărul licentei de fabricatie

Titularul licentei de fabricatie

Unitătile de productie, activitătile si categoriile de produse pentru care se acordă  licenta de fabricatie

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind prohibitia pescuitului

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

văzând Referatul Directiei generale strategii si politici în zootehnie nr. 94 din 26 martie 2001, în temeiul prevederilor art. 15, 16, ale art. 17 lit. A.a), b), e), f), g), lit. B.a), b), c), d) si lit. C.a), b), c) si e), ale art. 18 si 19 din Legea nr. 12/1974 privind piscicultura si pescuitul, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

 emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie măsuri de prohibitie pentru pescu­itul industrial si sportiv/recreativ al tuturor speciilor de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice, după cum urmează:

a) în apele colinare si de ses, în Dunăre, în Delta Dunării si în Golful Musura, pe o durată de 60 de zile, în perioada 8 aprilie-6 iunie inclusiv;

b) în complexul Razim-Sinoe si în lacurile litorale, pe o durată de 91 de zile, în perioada 8 aprilie-8 iulie inclusiv;

c) în fata gurilor Dunării, meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 122 de zile, în perioada 8 aprilie-7 august inclusiv.

Art. 2. - Se instituie zone de crutare a pestelui în care pescuitul este interzis în tot cursul anului, după cum urmează:

a) pe cursul vechi al bratului Sfântu Gheorghe, din zonele rectificate, respectiv între km 16,5-20, km 30-43, km 50-58 si km 65-83;

b) pe Dunărea Veche, în sectorul cuprins între con­fluenta cu canalul Sulina de la Mm 13+1.000 si până la gura canalului Magearu;

c) în lacurile Erenciuc si Zmeica;

d) în lacul Gâsca din complexul Somova-Parches;

e) în stufăriile din complexul Razim-Sinoe si în fata acestora pe o distantă de 50 m spre larg.

Art. 3. - Se interzice pescuitul în sectoarele, zonele si perioadele următoare:

a) pe Dunărea Veche, între confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, si gura canalului Magearu, precum si între confluenta canalului Olguta cu Dunărea Veche si con­fluenta Dunărea Veche cu canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durată de 275 de zile consecutive, în perioada 1 martie-30 noiembrie;

b) pe Dunăre, în fata gârlelor, canalelor si privalelor de alimentare a băltilor, pe o distantă de câte 500 m de ambele părti ale gurilor de vărsare, precum si în interiorul acestora, pe o durată de 92 de zile consecutive, în perioada 15 martie-15 iunie;

c) la gura de vărsare în Dunăre a râurilor, pe o dis­tantă de 1 km de ambele părti ale gurilor si pe cursul acestor râuri pe o distantă de 10 km, în amonte de la confluenta cu Dunărea, în perioada 1 martie-1 iulie;

d) în zonele de reproducere naturală a pestelui, repre­zentate de lunci, zone dig-mal, întinsuri si terenuri inundate temporar, limitrofe râurilor, Dunării si lacurilor de acumu­lare, în perioada 1 martie-30 mai.

Art. 4. - Se reglementează pescuitul anumitor specii de pesti după cum urmează:

a) se interzice pescuitul speciilor văduvită, caracudă, morunas, cegă, sip si viză;

b) se interzice pescuitul sturionilor si al scrumbiei de Dunăre, în tot cursul anului, în fata gurilor de vărsare a Dunării în Marea Neagră, pe o lungime de 5 km spre lar­gul mării si pe un coridor lat de 2 km, socotit câte 1 km pe de o parte si de alta a axului bratelor Sfântul Gheorghe si Sulina. În fata bratului Chilia lătimea coridorului interzis la pescuit este de 1 km spre sud de axul bratului, iar spre nord, pănă la limitele apelor teritoriale române;

c) se interzice pescuitul sturionilor în tot cursul anului, cu carmace si cărmăcute în senalul Dunării si pe bratele sale;

d) se interzice pescuitul stiucii în perioada 1 februarie­30 mai în anii 2001 si 2002;

e) se interzice pescuitul în apele de munte al păstrăvului indigen si fântânel si al coregonului în perioada 15 septembrie 2001 -30 aprilie 2002, iar pescuitul păstrăvului curcubeu si al lipanului, în perioada 1 ianuarie - ­31 mai în anii 2001 si 2002, precum si al lostritei în tot cursul anului;

f) se interzice capturarea pestelui cu unelte de pescuit din plasă în tot cursul anului în apele de munte;

g) se interzice pescuitul în tot cursul anului al sturionilor sub dimensiunile legale, cu exceptia pescuitului în scop stiintific.

 Art. 5. - În activitatea de pescuit industrial sunt interzise:

a) utilizarea setcilor, a avelor de orice tip si a ohanelor cu latura ochiului de plasă sub 100 mm, în zona litoralului marin, cu exceptia Golfului Musura;

b) folosirea setcilor si a avelor de orice tip în complexul Razim-Sinoe si în lacurile litorale;

c) pescuitul care utilizează surse de energie electrică, materiale explozive, substante toxice sau narcotice de orice fel;

d) folosirea setcilor si a avelor tractate, în apele natu­rale din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării";

e) folosirea pe Dunăre a uneltelor de pescuit tip traul, năvod îngemănat, lăptasi si prostovol, cu exceptia zonelor de frontieră de pe Dunăre cu Ucraina si Republica Moldova, precum si a celor tip năpatcă si trandadaie în perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării";

f) folosirea năvoadelor în reteaua de canale, gârle, sahale ale apelor naturale din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării";

g) pescuitul cu năvodul în perioada 8 aprilie-15 sep­tembrie în Deltă si în lunca indunabilă a Dunării, iar în perioada 8 aprilie-1 octombrie în complexul Razim-Sinoe si în lacurile litorale;

h) utilizarea la pescuit în tot cursul anului a setcilor si avelor confectionate din fire monofilament (nylon) în toate apele naturale de munte, colinare si de ses, în Dunăre si în Marea Neagră, precum si în perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării";

i) pescuitul reproducătorilor în perioada de prohibitie cu orice metode si distrugerea icrelor de peste în zonele de reproducere naturală;

j) pescuitul puietului si al reproducătorilor de peste din pepiniere si crescătorii piscicole în alte scopuri decăt popularea si reproducerea;

Art. 6. - Este interzis pescuitul speciilor de pesti si al altor vieiuitoare acvatice sub dimensiunile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 12/1974 privind piscicultura si pescuitul, precum si al următoarelor specii care au dimemsiuni mai mici de:

- 40 cm la stiucă;

- 12 cm la biban;

- 30 cm la avat;

- 50 cm la somn;

- 35 cm la calcan;

- 100 cm la rechin.

Art. 7. - Este interzisă utilizarea uneltelor de pescuit care au dimensiunile ochiului de plasă mai mici de:

a) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la uneltele de pescuit tip ave si setci;

b) a = 30 mm, respectiv 2a = 60 mm, la uneltele de pescuit activ pentru scrumbie;

c) a = 32 mm, respectiv 2a = 64 mm, la uneltele de pescuit tip năvoade, vintire si taliene de baltă;

d) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la uneltele desti­nate pescuitului stationar în zona litoralului românesc al Mării Negre;

e) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la camerele de prindere a vintirelor si talienelor de baltă utilizate în com­plexul Razim-Sinoe si în lacurile litorale;

f) se interzice folosirea năvoadelor cu dimensiunile ochiurilor de plasă mai mici de: a = 50 mm, la matită, în complexul Fiazim-Sinoe.

Art. 8. - Prohibitia pescuitului speciilor de pesti, crusta­cee, moluste si alte vietuitoare acvatice în apele curgătoare ce constituie frontieră de stat se stabileste după cum urmează:

I. În apele fluviului Dunărea si ale bratelor sale:

a) pentru zona de frontieră cu Ucraina, pe bratul Chilia, de la Mm 72 până la vărsarea în Marea Neagră:

- pe o durată de 30 de zile, în perioada 8 aprilie - 7 mai inclusiv, în sectorul Mm 72 - Marea Neagră;

- pe o durată de 60 de zile, în perioada 8 aprilie - 6 iunie inclusiv, în zona inundabilă a Dunării, dig - albia minoră;

b) pentru zona de frontieră cu Republica Moldova, de la Mm 72 până la Mm 72,5 (Gura Prutului):

- pe o durată de 30 de zile, în perioada 8 aprilie - 7 mai inclusiv;

- pe o durată de 60 de zile, în perioada 8 aprilie - 6 iunie inclusiv, în zona inundabilă a Dunării, dig - albia minoră;

c) pentru zona de frontieră cu Bulgaria, de la Chiciu­ Ostrov, km 374,5, la Gura Timocului, km 845,6:

- pe o durată de 30 de zile, în perioada 8 aprilie - 7 mai inclusiv;

- pe o durată de 60 de zile, în perioada 8 aprilie - 6 iunie - inclusiv, în zona inundabilă a Dunării, dig - albia minoră;

d) pentru zona Bazinului Panonic de la Gura Timocului, km 845,6, la Bazias km 1.075, care constituie frontieră de stat cu Republica Federală Iugoslavia, se interzice pescuitul următoarelor specii, conform Conventiei bilaterale româno­iugoslave din 30 ianuarie 1961, în următoarele perioade:

- salău, în perioada 1 aprilie – 30 aprilie;

- somn, în perioada 25 aprilie - 24 mai;

- crap, în perioada 25 aprilie - 24 mai;

- plătică, în perioada 25 aprilie - 24 mai;

- cegă, în perioada 15 mai  15 iunie;

- păstrugă, în perioada 15 mai - 15 iunie;

- nisetru, în perioada 15 mai - 15 iunie;

- morun, în perioada 15 mai - 15 iunie.

2. În râul Prut:

a) pentru zona de frontieră cu Republica Moldova, pe o durată de 60 de zile, în perioada 8 aprilie-6 iunie inclusiv, pe râul Prut si în lacul de acumulare Stânca-Costesti;

b) pentru zona de frontieră cu Ucraina, pe o durată de 52 de zile, în perioada 8 aprilie-29 mai inclusiv.

3. În râul Tisa:

- pentru zona de frontieră cu Ucraina, pe o durată de 52 de zile, în perioada 8 martie-29 mai inclusiv.

4. În Marea Neagră:

a) în apele teritoriale române se interzice pescuitul cal­canului si rechinului, pe o durată de 60 de zile, în peri­oada 2 mai-30 iunie;

b) în apele teritoriale române din Marea Neagră se interzice pescuitul delfinilor în tot cursul anului.

Art. 9. - Prohibitia pescuitului sturionilor în anii 2001 si 2002 se stabileste după cum urmează:

a) în zona litorală marină până la izobata de 20 m, de la gura de vărsare a bratului Chilia până la Vama Veche, pe o durată de 90 de zile, în perioada 15 februarie­15 mai;

b) în sectorul Mareâ Neagră-Cotu Pisicii, Mm 76, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-14 mai inclu­siv;

c) în sectorul Cotu Pisicii, Mm 76 - Chiciu-Ostrov, km 374,5, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie­30 mai inclusiv;

d) în sectorul Chiciu-Ostrov, km 374,5 - Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 60 de zile, în peri­oada 8 aprilie-6 iunie inclusiv;

e) în sectorul Gura Timocului, km 845,6 - Bazias, km 1.075, pe o durată de 30 de zile, în perioada 15 mai-15 iunie inclusiv, conform Conventiei bilaterale din 30 ianuarie 1961;

f) se interzice utilizarea pentru pescuitul industrial, în perioadele si zonele mentionate la art. 9 lit. b)-e) a unel­telor confectionate din plase cu finetea atei cuprinsă între 340-1.430 tex. (densitate de lungime 3.000-700 m/kg) si din fire cu diametrul cuprins între 1,9 mm-5,0 mm.

Art. 10. - Prohibitia pescuitului scrumbiei de Dunăre în anul 2001 se stabileste, pe sectoare, după cum urmează:

a) în sectorul I, gurile Dunării-Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 9 aprilie-19 aprilie inclusiv;

b) în sectorul II, Ceatal Chilia, Mm 43 - Cotu Pisicii, Mm 76, pe o durată de 20 de zile, în perioada 10 aprilie­30 aprilie inclusiv;

c) în sectorul III, Cotu Pisicii, Mm 76 - Chiciu-Ostrov, km 374,5, pe o durată de 30 de zile, în perioda 14 aprilie­13 mai inclusiv;

d) în sectorul IV, Chiciu-Ostrov, km 374,5 - Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în peri­oada 17 aprilie-16 mai inclusiv.

Art. 11. - Pescuitul oricăror specii de pesti si vietuitoare acvatice în scopuri stiintifice în perioada de pro­hibitie se poate efectua în orice zonă, în orice perioadă si cu orice tip de unealtă sau metodă, numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Păduri­lor. Pentru perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" pescuitul în scop stiintific se poate desfăsura pe baza per­misului emis de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" si a autorizatiei Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 12. - Prezentul ordin nu vizează crescătoriile si pepinierele piscicole, amenajările piscicole constifuite din helesteie si iazuri, în care se fac populări cu puiet si se aplică tehnologiile de crestere si reproducere a pestelui si a altor vietuitoare acvatice.

Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordrn se sanctionează potrivit dispozitiilor Legii nr. 12/1974 pri­vind piscicultura si pescuitul, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 971/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de pescuit si de protectie a fondului piscicol.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 4.6/2000 privind prohibitia pescuitului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 18 apri­lie 2000.

Art. 15. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 martie 2001.

Nr. 94.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind întocmirea de către bănci a situatiei financiar-contabile mod. - 4084 "Repartizarea profitului"

 

În temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

având în vedere prevederile art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea Modelelor situatiilcr financiar-contabile pentru bănci si a normelor meto­dologice privind întocmirea si utilizarea acestora, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor Publice nr. 460050/2001 privind întocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor econo­mici pe anul 2000, precum si ale Avizului Ministerului Finantelor Publice nr. 17.559 din 2 aprilie 2001,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. 1. - Prezenta circulară modifică si completează prevederile Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si ale normelor metodologice privind întocmirea si uti­lizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

Modelul situatiei financiar-contabile mod. - 4084 "Repartizarea profitului" este cel prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta circulară si va fi utilizat de bănci, persoane juri­dice române, si de sucursalele din România ale băncilor străine, începând cu situatiile financiar-contabile întocmite pentru anul 2000.

Concordantele dintre Planul de conturi pentru societătile bancare si normele metodologice privind utilizarea acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, si documentul mod. - 4084 "Repartizarea profitului" sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezenta circulară.

Art.2. - Banca Natională a României va urmări în cadrul actiunilor de supraveghere desfăsurate potrivit legii aplicarea de către bănci, persoane juridice române, si de sucursalele din România ale băncilor străine a prevederilor prezentei circulare.

Art.3. - Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei circu­lare se abrogă orice dispozitii contrare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 3 aprilie 2001.

Nr. 7.

 

ANEXA Nr. 1

La circularã

 

REPARTIZAREA PROFITULUI
- mod. 4084 –DENUMIREA BĂNCII................................................

N

National*)        [    ]

 

 

                         [    ]

Data: ../../…./  Cod bancă: [ - - - -]   

0

1

 

G

Global*)           [ 3 ] TM

                                               

mod. 4084

 

- mii lei -

 

Codul

Sumele pozitiei

A

B

1

REPARTIZĂRI DIN PROFIT

 

 

Rezerve legale

110

 

Rezerva generală pentru riscul de credit

111

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti       

112

 

Sume din vânzări de active

113

 

Fond de participare a salariatilor la profit, din care:

114

 

- cota managerului

115

 

Cota administratorului

116

 

Rezerve statutare si alte reserve

117

 

Surse proprii de finantare si alte repartizări din profit, prevăzute de lege

118

 

Dividende de plătit, din care:

119

 

- dividende cuvenite statului      

120

 

- dividende cuvenite F.P.S.

121

 

- dividende cuvenite S.I.F.

122

 

- dividende cuvenite regiilor autonome

123

 

- dividende cuvenite societătilor comerciale, din care:

124

 

- dividende cuvenite societătilor comerciale nerezidente

125

 

- dividende cuvenite societătilor cooperatiste

126

 

- dividende cuvenite altor societăti

127

 

- dividende cuvenite persoanelor fizice, din care:

128

 

- dividende cuvenite persoanelor fizice nerezidente

129

 

PROFIT NEREPARTIZAT

130

 

           

Administrator,

(Conducătorul băncii)

……………………………………

(numele, prenumele, semnătura si stampila băncii)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………….

(numele, prenumele si semnătura)

 


*) "G" - se completează de către băncile persoane juridice române.
 "N" - se completează de sucursalele din România ale băncilor străine.

 

 

ANEXA Nr. 2
la circulară
                                   

REPARTIZAREA PROFITULUI
- mod. 4084 –

Codul   pozitiei

Planul de conturi

0

1

110

Ex 592

111

Ex 592

112

Ex 592

113

Ex 592

114

Ex 592

115

Ex 592

116

Ex 592

117

Ex 592

118

Ex 592

119

Ex 592

120

Ex 592

121

Ex 592

122

Ex 592

123

Ex 592

124

Ex 592

125

Ex 592

126

Ex 592

127

Ex 592

128

Ex 592

129

Ex 592