MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 474   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 29 septembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

33. - Hotărâre privind modificarea si completarea componentei Consiliului National de Evaluare Academică si Acreditare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

816. - Hotărâre pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul veterinar semnată la Bucuresti la 5 aprilie 2000

 

Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul veterinar

 

829. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Norme privind fuziunea si divizarea băncilor

 

8. - Norme pentru modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 3/1999 privind modificările în situatia băncilor

 

 9. - Norme privind capitalul minim al băncilor si al sucursalelor băncilor străine

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea componentei Consiliului National

de Evaluare Academică si Acreditare

 

În temeiul art. 4 alin. (2) si (4) din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Parlamentul României ia act de cererile de demisie prezentate de prof. dr. Corneliu Bârsan, prof. dr. Gheorghe Platon, prof. dr. Vlad Artenie, prof. dr. Virgil Gârbacea si prof. dr. Ioan Jurcă si declară vacante locurile detinute de acestia în Consiliul National de Evaluare Academică si Acreditare.

Art. 2. - Se revocă din calitatea de membru al Consiliului National de Evaluare Academică si Acreditare prof. dr. Nicolai Pomohaci si se declară vacant locul detinut de acesta în Consiliul National de Evaluare Academică si Acreditare.

Art. 3. - Consiliul National de Evaluare Academică si Acreditare este alcătuit din 21 de membri.

Art. 4. - Consiliul National de Evaluare Academică si Acreditare se reînnoieste cu 6 membri si se completează cu un membru, după cum urmează:

1. prof. dr. Oprea Călin;

2. prof. dr. Cristea Horia;

3. prof. dr. Morar Vasile;

4. prof. dr. Antonescu Niculae Napoleon;

5. prof. dr. Lazea Gheorghe;

6. prof. dr. Răileanu Paulică;

7. prof. dr. Drăgulescu Stefan.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 septembrie 2000.

Nr. 33.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul Romăniei si Guvernul Republicii Armenia

privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la Bucuresti la 5 aprilie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la Bucuresti la 5 aprilie 2000.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor conventiei se vor efectua în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Stelian Oancea,

secretar de stat

Ministrul finantelor

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 14 septembrie 2000

Nr. 816.

 

CONVENTIE

între Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul veterinar

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia, denumite în continuare părti,

motivate de dorinta de extindere si dezvoltare a cooperării reciproce în domeniul veterinar, pentru a avea o protectie corespunzătoare împotriva pericolelor provocate de bolile animalelor si de produsele de origine animală caracterizate printr-o stare necorespunzătoare de sănătate, si conduse de dorinta de a dezvolta în continuare relatiile dintre cele două tări pentru a facilita comertul reciproc cu animale, produse de origine animală si furaje,

au decis să încheie prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 1

Părtile vor coopera în ceea ce priveste protectia teritoriilor statelor lor împotriva transmiterii bolilor la animale în timpul importului, exportului si tranzitului animalelor, materiilor prime de origine animală, produselor de origine animală, materialelor biologice, precum si al furajelor si obiectelor care constituie o sursă potentială de transmitere a bolilor la animale.

 

ARTICOLUL 2

Autoritătile veterinare competente ale părttilor sunt următoarele:

1. Agentia Natională Sanitară Veterinară a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei din România;

2. Departamentul Veterinar al Ministerului Agriculturii si Utilizării Resurselor Naturale din Republica Armenia.

 

ARTICOLUL 3

Autoritătile veterinare competente vor conveni activitătile reciproce în scopul simplificării executării procedurilor veterinare pentru importul, exportul si tranzitul de animale si de bunuri care fac obiectul controlului veterinar la frontieră. Se vor conveni activităti reciproce, luându-se în considerare reglementările prevăzute în legislatiile română si armeană, precum si principiile Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 4

1. Autoritătile veterinare competente:

a) îsi vor furniza imediat informatii privind aparitia pe teritoriul statelor lor a bolilor specificate în lista A a Oficiului International de Epizootii, inclusiv numele speciilor, numărul animalelor afectate de boală si zona de extindere a bolii, baza diagnosticului si tipul de activităti întreprinse pentru a combate boala;

b) vor face schimb lunar de buletine oficiale continând date privind bolile infectioase ale animalelor, specificate în listele A si B ale Oficiului International de Epizootii;

c) vor face schimb de modele de certificate în care să se precizeze conditiile pentru importul animalelor, alimentelor de origine animală si al furajelor si se vor informa reciproc despre modificările si suplimentările introduse în aceste documente.

2. Autoritătile veterinare competente ale părtilor se vor informa reciproc, imediat, despre măsurile de prevenire întreprinse în cazul în care bolile specificate în lista A a Oficiului International de Epizootii apar pe teritoriul tărilor limitrofe.

 

ARTICOLUL 5

Părtile vor sprijini cooperarea dintre autoritătile veterinare competente si institutiile române si armene care utilizează realizări stiiniifice si tehnologice în domeniul veterinar, prin:

a) schimb de experientă si cunostinte privind problematica profesiei veterinare;

b) cooperarea dintre autoritătile si institutiile veterinare competente;

c) schimb de informatii si de vizite de lucru efectuate de specialisti si de personal stiintific;

d) schimb de jurnale de specialitate si de alte publicatii veterinare;

e) schimb de informatii privind activitătile sanitare veterinare, prevederile legale si reglementările publicate în acest domeniu.

Părtile vor împuternici autoritătile lor veterinare competente să efectueze controale reciproce la întreprinderile care exportă alimente si alte produse de origine animală.

 

ARTICOLUL 6

Cheltuielile legate de schimburile de informatii si de documente vor fi suportate astfel:

a) costurile pentru schimburile de informatii, publicatii de specialitate si de materiale scrise între autoritătile veterinare competente ale părtilor, vor fi suportate de partea care le trimite;

b) în cazul în care una dintre părti solicită celeilalte să trimită specialisti sau personal stiintific, toate cheltuielile vor fi suportate de partea care organizează o asemenea cerere; în cazul în care conferinta specialistilor se face cu acordul ambelor părti, costurile vor fi acoperite de fiecare parte pentru delegatia proprie sau prin întelegeri ocazionale pe bază reciprocă.

 

ARTICOLUL 7

1. Ori de câte ori este necesar reprezentantii autoritătilor competente veterinare ale părtilor se vor întruni într-un loc si într-o perioadă convenite reciproc.

2. Orice diferende privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii trebuie rezolvate prin negocieri directe între autoritătile veterinare competente ale părtilor.

3. În cazul în care nu se ajunge la o întelegere în timpul negocierilor mentionate la alin. 2, diferendele dintre părti legate de punerea în aplicare a prezentei conventii vor fi examinate de o comisie mixtă. Comisia va fi compusă din câte 2 medici veterinari si un jurist din partea fiecărei părti. Comisia se va întruni, la cererea uneia dintre părti, în termen de 30 de zile de la data solicitării unei asemenea reuniuni de către una dintre părti, pe teritoriul statului ei. Reuniunea va fi prezidată alternativ de către un membru al fiecărei delegatii.

 

ARTICOLUL 8

Prezenta conventie nu afectează drepturile si obligatiile părtilor care rezultă din alte conventii internationale încheiate de părti în domeniul veterinar.

 

ARTICOLUL 9

Prezenta conventie va intra în vigoare la 60 de zile de la data celei de a doua notificări prin care părtile se vor informa reciproc despre îndeplinirea procedurilor cerute de legislatiile lor nationale în acest caz.

 

ARTICOLUL 10

Prezenta conventie se încheie pentru o perioadă de 5 ani si valabilitatea ei se va prelungi automat pentru următorii 5 ani, cu conditia ca nici una dintre părti să nu notifice celeilalte părti intentia sa de a denunta conventia cu cel putin 6 luni înainte de expirarea valabilitătii perioadei respective.

Semnată la Bucuresti la 5 aprilie 2000, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, armeană si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergente de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Stefan Pete,

secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei

Pentru Guvernul Republicii Armenia,

 Karlen Michqelior,

ministru adjunct la Ministerul Agriculturii si Utilizării Resurselor Naturale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României h o t ă r ă s t e :

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unor ajutoare pentru tratament medical si interventii chirurgicale, finantate din bugetul Fondului national de solidaritate, capitolul "Alte actiuni privind asistenta socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", în cuantumurile si pentru persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În cazul depăsirii sumelor acordate în lei cu diferentele de curs valutar, cu comisioanele si alte speze bancare datorate schimbului valutar, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este autorizat să plătească sumele suplimentare din bugetul Fondului national de solidaritate, pe baza documentelor justificative prezentate de directiile de sănătate publică competente, prin intermediul, Ministerului Sănătătii.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare, a controlului si a justificării tuturor sumelor acordate din Fondul national de solidaritate în temeiul lit. i) a alin. (1) al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999, introdusă prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2000, revine Ministerului Sănătătii si directiilor de sănătate publică teritoriale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 21 septembrie 2000.

Nr. 829.                                                          

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând beneficiarii unor ajutoare din bugetul Fondului national de solidaritate

 

Nr.

crt.

Beneficiarul

Adresa

 

Suma aprobată

în valută*)

1.

Ionut Traian Matei

Localitatea Sibot, str. Surianu, nr. 5 cod 2550, judetul Alba

500.000 franci francezi

2.

Oană Elena Alina

Bucuresti, bd Timisoara nr. 29, bl. A, sc. B, ap. 3, sectorul 6

100.000 franci francezi

3.

Morosan Petru

Bucuresti, aleea Barajul Rovinari nr. 14, bl. M7A, sc. B, et. 8, ap. 69, sectorul 3

80.000.000 lire italiene

*) Sumele se vor acorda în lei prin intermediul directiei de sănătate publică competente, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării plătii.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind fuziunea si divizarea băncilor

 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 11, 19 si art. 38 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998,

având în vedere dispozitiile cuprinse în capitolul II al titlului VI din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme se aplică băncilor, autorizate în această calitate în conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, si reglementează conditiile si procedura de autorizare de către Banca Natională a României a fuziunii ori divizării acestora, precum si a băncii/băncilor rezultate astfel.

(2) Fuziunea sau, după caz, divizarea băncilor se realizează în conditiile Legii nr. 31/1990 privind societăiile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, si cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

(3) Fuziunea constă în absorbirea uneia sau a mai multor bănci de către o altă bancă (fuziune prin absorbtie) ori în contopirea a două sau mai multe bănci pentru a forma o bancă nouă (fuziune prin contopire).

(4) Divizarea constă în împărtirea întregului patrimoniu al unei bănci care îsi încetează astfel existenta între două sau mai multe bănci existente sau care se constituie astfel ori în transmiterea unei părti din patrimoniul unei bănci către una sau mai multe bănci existente sau care se constituie astfel.

Art. 2. - (1) Fuziunea si divizarea băncilor se pot realiza cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) fuziunea are loc numai între două sau mai mult bănci autorizate;

b) în cazul divizării pot fi autorizate ca bănci numai societătile pe actiuni rezultate ca urmare a divizării unei bănci;

c) a fost obtinută hotărârea Băncii Nationale a României privind autorizarea fuziunii sau divizării, după caz.

(2) Înainte de solicitarea autorizării Băncii Nationale a României banca/băncile participante la fuziune sau, după caz, la divizare trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că banca/băncile preconizate să rezulte îndeplinesc cerintele de natură prudentială sau de altă natură stabilite de Banca Natională a României prin reglementări. În cazul fuziunii se va solicita potrivit legii si avizul Consiliului Concurentei pentru realizarea acesteia.

(3) Pentru îndeplinirea cerintei privind capitalul minim al băncii/băncilor rezultate în urma fuziunii sau divizării, inclusiv în cazul în care acestea sunt bănci nou-constituite, li se aplică regimul prevăzut în reglementări pentru băncile autorizate.

Art. 3. - (1) Băncile participante la fuziune, respectiv la divizare, trebuie să solicite si să obtină autorizarea Băncii Nationale a României pentru realizarea fuziunii ori a divizării precum si pentru banca/băncile rezultate.

(2) În vederea autorizării fuziunii sau, după caz, a divizării, banca/băncile participante vor depune la Banca Natională a României următoarea documentatie:

a) cererea de autorizare, semnată de conducătorii băncilor participante, anexă la prezentele norme;

b) proiectul de fuziune, respectiv de divizare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, însotit, dacă este cazul, de avizul eliberat de Consiliul Concurentei în cazul fuziunii;

c) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale băncilor/băncii respective privind fuziunea sau, după caz, divizarea;

d) proiectul actului/actelor constitutive sau al actului/actelor de modificare a actului constitutiv al băncii/băncilor rezultate, după caz, însotit de o comunicare privind repartitia actiunilor;

e) bilantul contabil de fuziune sau, după caz, de divizare;

f) studiul de fezabilitate pentru banca/băncile rezultate, care să includă si estimări ale bilantului si contului de profit si pierderi pentru următorii 3 ani, întocmite potrivit normelor metodologice specifice emise de Banca Natională a României;

g) raportarea indicatorilor de prudentă bancară pentru banca/băncile rezultate, calculati în conformitate cu reglementările emise de Banca Natională a României pe baza datelor din bilantul de fuziune sau de divizare, după caz;

h) raportul auditorilor externi independenti ai băncilor participante privitor la fuziune, respectiv la divizare, care să se refere cel putin la continutul documentelor prevăzute la lit. e) si f);

i) comunicare privind identitatea actionarilor semnificativi, a conducătorilor, a membrilor consiliului de administratie, a cenzorilor si a auditorului independent propusi ai băncii/băncilor rezultate, însotită, dacă este cazul, de documentatia prevăzută pentru acestia în normele privind autorizarea băncilor emise de Banca Natională a României;

j) orice alte informatii pe care banca/băncile participante le consideră de natură să sustină viabilitatea proiectului prezentat.

Art. 4. - (1) În cazul realizării unei fuziuni între o bancă persoană juridică română si o bancă persoană juridică străină se va transmite si acordul autoritătii de supraveghere din tara de origine a băncii străine.

(2) În cazul în care banca străină participantă la fuziune nu are o sucursală sau o filială-bancă persoană juridică română autorizată să functioneze pe teritoriul României, documentatia prezentată se va completa cu o descriere a băncii străine, însotită de ultimele 3 rapoarte anuale certificate de auditori independenti, o descriere a sistemului de reglementare din tara de origine si declaratia autoritătii de supraveghere, în conformitate cu prevederile normelor privind autonzarea băncilor.

Art. 5. - (1) În termen de cel mult 3 luni de la primirea cererii de autorizare Banca Natională a României se va pronunta asupra acesteia, în sensul autorizării fuziunii sau, după caz, a divizării ori a respingerii cererii de autorizare.

(2) Banca/băncile rezultate vor putea desfăsura activităti bancare pe baza hotărârii privind autorizarea fuziunii, respectiv a divizării si sunt supuse tuturor reglementărilor aplicabile băncilor autorizate.

(3) Hotărârea privind autorizarea va fi emisă cu o valabilitate de 6 luni de la data comunicării. Pentru motive întemeiate termenul poate fi prelungit la cerere.

Art. 6. - (1) Concomitent cu autorizarea fuziunii sau a divizării după caz în conformitate cu prevederile art. 16 lit. d) din Legea bancară nr. 58/1998, Banca Natională a României va retrage autorizatia băncii/băncilor care îsi încetează existenta, inclusiv sucursalelor băncilor străine.

(2) Hotărârea privind retragerea autorizatiei băncii/băncilor care îsi încetează existenta va produce efecte începând cu data fuziunii, respectiv a divizării.

(3) Originalul autorizatiilor retrase se va restitui Băncii Nationale a României în termenul mentionat la art. 7.

Art. 7. - În termen de 5 zile lucrătoare de la îndeplinirea formalitătilor de înregistrare si publicitate, dar nu mai târziu de 4 luni de la data comunicării hotărârii privind autorizarea fuziunii sau, după caz, a divizării se vor transmite Băncii Nationale a României documentele care atestă realizarea conform proiectului prezentat a operatiunii de fuziune sau, după caz, de divizare si efectuarea mentiunilor corespunzătoare în registrul comertului, referitoare la înmatricularea băncii/băncilor nou-înfiintate, radierea băncii/băncilor care îsi încetează existenta, majorarea sau, după caz, reducerea capitalului social, precum si celelalte mentiuni, însotite de actul constitutiv sau, după caz, de actul modificator al actului constitutiv, în formă autentică, si dovada sediului social, care să respecte prevederile normelor Băncii Nationale a României privind autorizarea băncilor.

Art. 8. - (1) În termen de cel mult 2 luni de la primirea documentelor mentionate la art. 7, în conditiile respectării prevederilor legale în vigoare, Banca Natională a României va decide cu privire la autorizarea băncii/băncilor rezultate în urma fuziunii, respectiv a divizării.

(2) Aparitia unor modificări fată de proiectul initial va determina o nouă evaluare din partea Băncii Nationale a României. În cazul în care aceste modificări sunt, contrare prevederilor legale sau prezentelor norme Banca Natională a României va putea revoca hotărârea privind autorizarea fuziunii sau, după caz, a divizării si va respinge cererea de autorizare.

(3) În cazul unei decizii favorabile Banca Natională a României va confirma faptul că procesul de autorizare s-a încheiat si va proceda, după caz, la eliberarea autorizatiilor de functionare pentru banca/băncile rezultate, inclusiv sucursale ale bancilor străine sau la modificarea corespunzătoare a autorizatiilor băncii/băncilor beneficiare, în situatia fuziunii prin absorbtie ori a divizării realizate prin împărtirea întregului patrimoniu ori transmiterea unei părti din patrimoniu la două sau mai multe bănci autorizate.

Art. 9. - (1) În cazul în care documentatia prezentată potrivit prezentelor norme este incompletă sau insuficientă, Banca Natională a României poate solicita orice informatie si documente suplimentare, inclusiv actualizarea documentatiei în cazul actionarilor semnificativi sau al persoanelor propuse în calitate de conducător, membru al consiliului de administratie, cenzor, auditor independent.

(2) Completarea documentatiei potrivit alin. (1) se va realiza cu cel putin 30 de zile înainte de data încheierii termenelor prevăzute la art. 5 si, respectiv, la art. 8 din prezentele norme.

(3) Întreaga documentatie va fi prezentată în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta si traducerea legalizată a acestora. Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în conditiile prevăzute de legislatia română.

Art. 10. - În orice etapă a procesului de autorizare cererea de autorizare va fi respinsă în conditiile art. 14 din Legea bancară nr. 58/1998, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1999.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 4 septembrie 2000.

Nr. 5.

 

ANEXĂ

 

CERERE DE AUTORIZARE

Domnule guvernator,

Subsemnatul/subsemnatii ......  ..., în calitate de conducător/conducători al/ai băncii/băncilor ......................, (numele si prenumele) solicit/solicităm autorizarea, conform proiectului (denumirea)

prezentat, a fuziunii/divizării acesteia/acestora, precum si autorizarea băncii/băncilor preconizate să rezulte în urma fuziunii/divizării.

În sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentatie:

- proiectul de fuziune/divizare, potrivit Legii nr. 31J1990, republicată, cu modificările ulterioare;

- hotărârile adunărilor generale extraordinare ale băncilor/băncii participante privind fuziunea/divizarea;

- proiectul actului/actelor constitutive sau, după caz, al actului/actelor de modificare a actului constitutiv al băncii/băncilor rezultate;

- avizul Consiliului Concurentei*);

- bilantul contabil de fuziune/divizare;

- studiul de fezabilitate al băncii/băncilor rezultate, care include si estimări ale bilantului si contului de profit si pierderi pentru următorii 3 ani, întocmite potrivit normelor metodologice în materie, emise de Banca Natională a României;

- raportarea indicatorilor de prudentă bancară pentru banca/băncile rezultate (fonduri proprii, solvabilitate, împrumuturi mari, împrumuturile acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu banca etc.), calculati în conformitate cu reglementările emise de Banca Natională a României, pe baza datelor din bilantul de fuziune sau de divizare, după caz;

- raportul auditorilor externi independenti ai băncii/băncilor participante privitor la fuziune/divizare;

- repartitia actiunilor si a drepturilor de vot pentru banca/băncile rezultate **);

- chestionar - anexa nr. 2 la Normele Băncii Nationale a României nr. 2/1999 pentru fiecare actionar semnificativ**);

- extras din registrul comertului, bilanturile contabile si cele mai recente situatii financiar -contabile pentru fiecare actionar semnificativ persoană juridică, precum si pentru societatea a cărei filială este**);

- curriculum vitae, certificat de cazier judiciar si declaratie de venit (anexa nr. 3 la Normele Băncii Nationale a României nr. 2/1999) pentru fiecare actionar semnificativ persoană fizică** );

- comunicare privind conducătorii propusi ai băncii/băncilor rezultate;

- chestionar - anexa nr. 4 la Normele Băncii Nationale a României nr. 2/1999 si declaratie - anexa nr. 5 la aceleasi norme, completate de fiecare conducător;

- curriculum vitae, copie legalizată de pe actul ce atestă licentierea în profesie, scrisori de recomandare, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducător;

- comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administratie si a comitetului de directie pentru banca/băncile rezultate**);

- curriculum vitae si certificat de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administratie**);

- comunicare privind identitatea cenzorilor propusi ai băncii/băncilor rezultate;

- curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calitătii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare si declaratie - anexa nr. 6A la Normele Băncii Nationale a României nr. 2/1999 pentru fiecare cenzor persoană fizică;

- copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comertului, dovada calitătii de societate de expertiză contabilă, autorizată să desfăsoare această activitate pe teritoriul României, pentru fiecare cenzor persoană juridică;

- declaratie - anexa nr. 6B la Normele Băncii Nationale a României nr. 2/1999, completată de fiecare cenzor persoană juridică, si declaratie - anexa nr. 6A la aceleasi norme, completată de persoana fizică desemnată de acesta să îl reprezinte în calitate de cenzor;

- comunicare privind identitatea auditorului independent propus pentru banca/băncile rezultate însotită de documentatia prevăzută pentru acestia în Normele Băncii Nationale a României nr. 2/1999 (dovada calitătii de societate de expertiză contabilă autorizată să desfăsoare această activitate pe teritoriul României, o scurtă prezentare a activitătii societătii, inclusiv experienta în domeniul financiar-bancar, curriculum vitae si certificat de cazier judiciar pentru conducătorul/conducătorii societătii si chestionar - anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 2/1999**);

- acordul si/sau declaratia autoritătii de supraveghere din tara de origine a băncii străine participante la fuziune***);

- descrierea băncii străine, însotită de ultimele 3 rapoarte anuale, certificate de auditori independenti***);

- descrierea sistemului de reglementare bancară din tara de origine a băncii străine participante la fuziune***).

 

Adresa noastră de contact este.........................

 

(data)

………………

(semnătura si stampila)

………………………….

 

Domnului guvernator al Băncii Nationale a României


*) În cazul fuziunii.

**) Numai în cazul în care banca/băncile rezultate sunt persoane juridice române.

***) În cazul fuziunii unei bănci, persoană juridică română, cu o bancă, persoană juridică străină.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

pentru modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 3/1999

privind modificările în situatia băncilor

 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 38 alin. 1 si ale art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

Articol unic. - Normele Băncii Nationale ă României nr. 3/1999 privind modificările în situatia băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999, modificate prin Normele nr. 11/2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 10 ianuarie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"În cazul sucursalelor băncilor străine sunt supuse aprobării prealabile:

a) modificările prevăzute la alin. 1 lit. b), c) si f);

b) majorarea capitalului de dotare prin utilizarea rezervelor constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimului bilant contabil, si cea realizată prin utilizarea rezervelor din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în valută reprezentând capital de dotare în valută;

c) modificările privind extinderea retelei teritoriale, conform art. 37 alin. 4."

2. Titlul sectiunii III a capitolului II va avea următorul cuprins:

"Capitalul social si capitalul de dotare"

3. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu următorul cuprins:

“Art. 121. - Majorarea capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine, inclusiv cea realizată pentru atingerea limitei minime prevăzute prin reglementările Băncii Nationale a României, prin utilizarea surselor mentionate la art. 2 alin. 2 lit. b), este supusă aprobării prealabile a Băncii Nationale a României.

Cererea de aprobare, semnată de unul dintre conducători, va fi însotită de hotărârea organului statutar, din care să rezulte:

- suma cu care urmează să se majoreze capitalul de dotare;

- sursa ori sursele ce se vor utiliza pentru majorarea solicitată."

4. Litera c) a alineatului 1 al articolului 29 va avea următorul cuprins:

"c) capitalul de dotare, cu exceptia modificărilor supuse aprobării prealabile potrivit art. 2 alin. 2;"

5. După alineatul 2 al articolului 29 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

"Hotărârea privind reducerea capitalului de dotare trebuie să respecte nivelul minim prevăzut în reglementările Băncii Nationale a României si să arate motivele pentru care se face reducerea si modalitatea de realizare a acesteia."

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 7 septembrie 2000.

Nr. 8.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind capitalul minim al băncilor si al sucursalelor băncilor străine

 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. 1 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 3 lit. r), ale art. 40 si 86 din Legea bancară nr. 58/1998, precum si ale art. 265 lit. a), ale art. 267 si 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

Art. 1. - (1) Băncile trebuie să mentină în permanentă capitalul social, precum si fondurile proprii cel putin la nivelurile minime stabilite potrivit prezentelor norme.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător sucursalelor băncilor străine.

Art. 2. - (1) La înfiintarea unei bănci vărsămintele în contul capitalului social trebuie efectuate în formă bănească, în totalitate, la momentul constituirii, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizată să functioneze pe teritoriul României.

(2) Fiecare actionar va vărsa integral valoarea actiunilor subscrise la momentul subscrierii.

Art. 3. - (1) La majorarea capitalului social al unei bănci vărsămintele în contul capitalului social se vor efectua integral si în formă bănească la momentul subscrierii, urmând să se aplice în mod corespunzător prevederile art. 2 alin. (2).

(2) Documentatia care va fi transmisă Băncii Nationale a României - Directia supraveghere, în vederea aprobării majorării capitalului social potrivit Legii bancare nr. 58/1998, este cea prevăzută de Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1999 privind modificările în situatia băncilor, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Fondurile proprii  se vor determina pe baza metodologiei de calcul prevăzute de Normele Băncii Nationale a României privind fondurile proprii ale băncilor.

Art. 5. - (1) Limita minimă a capitalului social si cea a fondurilor proprii ale unei bănci se stabileste la 250 miliarde lei.

(2) Băncile autorizate de Banca Natională a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor atinge nivelurile prevăzute la alin. (1) în două etape, acestea trebuind să dispună începând cu 31 mai 2001 de un capital social si de fonduri proprii de cel putin 150 miliarde lei si începând cu 31 mai 2002, de un capital social si de fonduri proprii de cel putin 250 miliarde lei.

(3) Băncile prevăzute la alin. (2) trebuie să mentină până la 30 mai 2001 un capital social de cel putin 100 miliarde lei.

Art. 6. - Nivelul minim al capitalului social, în cazul cererilor de autorizare de noi bănci, depuse la Banca Natională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, precum si în cazul cererilor de autorizare depuse în temeiul art. 264 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, se stabileste la 100 miliarde lei.

Art. 7. - Prevederile art. 5 alin. (2) se aplică în mod corespunzător, începând cu data înmatriculării băncii în registrul comertului, atât în cazul băncilor care dispun de aprobarea de constituire eliberată de Banca Natională a României, cât si în cazul băncilor care urmează să obtină aprobarea de constituire, în baza cererii de autorizare depuse la Banca Natională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, si, respective, începând cu data autorizării functionării, în cazul băncilor constituite în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000.

Art. 8. - (1) Prevederile art. 5 alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul noilor cereri de autorizare ale sucursalelor băncilor străine.

(2) Sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Natională a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme trebuie să dispună de un capital de dotare la nivelul si în termenele prevăzute la art. 5 alin. (2).

(3) Sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Natională a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme trebuie să mentină, până la data de 30 mai 2001, un capital de dotare cel putin la nivelul prevăzut la art. 5 alin. (3).

Art. 9. - Nivelul minim al capitalului de dotare, în cazul cererilor de autorizare de noi sucursale ale băncilor străine, depuse la Banca Natională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, se stabileste la 100 miliarde lei.

Art. 10. - Prevederile art. 8 alin. (2) si (3) se aplică si în cazul sucursalelor băricilor străine care la data intrării în vigoare a prezentelor norme sunt în posesia aprobării de constituire, precum si în cazul cererilor de autorizare de noi sucursale ale băncilor străine, depuse la Banca Natională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme si aflate în etapa de aprobare a constituirii.

Art. 11. - La înfiintarea unei sucursale a unei bănci străine vărsămintele în contul capitalului de dotare trebuie efectuate în formă bănească, în totalitate, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizată să functioneze pe teritoriul României.

Art. 12. - (1) Sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine sunt:

a) contravaloarea în lei a sumelor în devize, puse la dispozitie sucursalei, cu caracter permanent, de banca străină de care apartine;

b) rezervele constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimului bilant contabil, pe baza aprobării băncii străine de care apartine;

c) rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în valută reprezentând capital de dotare în valută.

(2) Sucursalele băncilor străine vor solicita aprobarea prealabilă a Băncii Nationale a României - Directia supraveghere, pentru majorarea capitalului de dotare, si/sau vor notifica Băncii Nationale a României - Directia supraveghere majorarea acestuia, în conformitate cu prevederile Normelor Băncii Nationale a României nr. 3/1999, cu modificările ulterioare.

Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si 70 din Legea bancară nr. 58/1998.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele Băncii Nationale a României nr. 5/1999 privind capitalul social minim al băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 15 aprilie 1999.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 7 septembrie 2000.

Nr. 9.