MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 450    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Marti, 12 septembrie 2000

 

SUMAR

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

00/36. - Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI

SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

CONSILIUL SUPERIOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

 

În temeiul art. 30 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995; cu modificările si completările ulterioare,

având în veredere avizele favorabile ale Ministerului Finantelor nr. 60.823 din 24 martie 2000 si Ministerului Justitiei nr. DLA/708/AN/2000,

Consiliul superior al corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, împuternicit prin Hotărârea nr. 48 din 25 martie 2000 a Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati,

adoptă următoarea hotărâre:

Art. I. Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 27 noiembrie 1995, se modifică si se completează conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial a) României, Partea I.

Art. III. - Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului superior al Corpului Expertilor

Contabili si Contabililor Autorizati din România,

dr. ec. Marin Toma

 

Bucuresti, 17 iunie 2000.

Nr. 00/36.

 

ANEXĂ

 

1. Alineatul 2 al punctului al va avea următorul cuprins:

"Conferinta natională este constituită din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, ai comisiilor de disciplină, reprezentantii Ministerului Finantelor pe lângă Consiliul superior si consiliile filialelor, precum si din reprezentanti din fiecare filială a Corpului, desemnati de adunările generale, conform normei de reprezentare de 1 /100."

2. Alineatul 1 al punctului 5 va avea următorul cuprins:

"Conferinta natională este legal constituită dacă este asigurată participarea majoritătii membrilor prevăzuti la pct. 4, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majoritătii membrilor prezenti. Dacă la prima convocare nu se întruneste numărul necesar, este convocată din nou Conferinta natională, care este legal constituită cu participarea a cel putin 30% din numărul membrilor si reprezentantilor prevăzuti la pct. 4 alin. 2, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majoritătii membrilor prezenti."

3. Literele a), g) si i) ale punctului 7 vor avea următorul cuprins:

"a) aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, modificările si completările acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind conduita etică si profesională a expertilor contabili si contabililor autorizati;

…………………………………………………………………………………………….

g) alege si revocă presedintele si membrii Consiliului superior si ai comisiei de cenzori a acestuia; alege si revocă presedintele si doi membri ai Comisiei superioare de disciplina;

…………………………………………………………………………………………….

i) aprobă prin vot deschis nivelul indemnizatiilor pentru organele alese ale Corpului si al taxelor de înscriere în evidenta Corpului ”

4. La punctul 7, litera j) devine litera n):

5. La punctul 7, după litera i) se introduc literele j), k), I) si m) cu următorul cuprins:

"j) hotărăste asupra propunerilor de sanctionare disciplinară a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor, formulate de Comisia superioară de disciplină;

k) stabileste anual cotizatiile pe transe de venit, datorate de membrii Corpului~

l) aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si ale consiliilor filialelor;

m) confirmă lista cuprinzând membrii de onoare ai Corpului, în conformitate cu anexa nr. 3;"

6. Punctul 13 va avea următorul cuprins:

"13. Membrii titulari si supleanii ai Consiliului superior sunt alesi prin vot secret, pentru 4 ani. Pentru asigurarea continuitătii activitătilor Corpului mandatele a jumătate din numărul celor alesi sunt reînnoite la fiecare 2 ani."

7. Punctul 14 va avea următorul cuprins:

"14. Locurile vacante în Consiliul superior provin de regulă, din încetarea mandatului celor care au împlinit 4 ani în cadrul acestuia; de asemenea, mandatul membrilor care se află în situatia prevăzută la alin. 4 al pct. 98 încetează.

Membrii cărora le încetează mandatul pot să îsi depună candidatura si să fie realesi după o perioadă cel putin egală cu cea a mandatului îndeplinit."

8. La punctul 15, teza a doua va avea următorul cuprins:

"În cazul în care candidatii nu întrunesc această majoritate se organizează al doilea tur de scrutin la care sunt declarati alesi cei care au întrunit majoritatea simplă a voturilor exprimate."

9. Literele a), b), c) si g) ale punctului 18 vor avea următorul cuprins:

"a) alege dintre membrii săi 5 vicepresedinti ai Consiliului superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;

b) asigură elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitând avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi înaintat pentru aprobare fără avizele favorabile ale celor două ministere;

c) asigură elaborarea si completarea Codului privind conduita etică si profesională a expertilor contabili si contabililor autorizati;.

            ………………………………………………………………………………………….

g) asigură coordonarea activitătii consiliilor filialelor; stabileste metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului"

10. La punctul 18, după litera j) se introduc literele k), I) si m) cu următorul cuprins:

"k) aprobă normele privind desfăsurarea activitătii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului;

l) ia măsurile necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de către toti membrii Corpului;

m) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege, regulament si hotărârile Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati."

11. Alineatul 1 al punctului 19 va avea următorul cuprins:

"Biroul permanent al Consiliulu superior este compus din presedinte, ales de Conferinta natională, si din vicepresedinti, alesi de Consiliul superior."

12. Teza întăi a punctului 20 va avea următorul cuprins:

"Vicepresedintii Biroului permanent sunt alesi prin vot secret dintre membrii Consiliului superior."

13. Teza a patra a punctului 20 va avea următorul cuprins:

"După expirarea mandatului vicepresedintii Biroului permanent pot fi realesi după o perioadă egală cu cea a mandatului detinut."

14. Teza întâi a punctului 22 va âvea următorul cuprins:

"Biroul permanent al Consiliului superior se întruneste lunar si ori de câte ori este necesar si ia decizii cu votul majoritătii simple a membrilor săi."

15. PunctuL24 va avea următorul cuprins:

"24. Presedintele Consiliului superior este ales de Conferinta natnală dintre membrii Corpului Exprtilor Contabili si Contabililor Autorizati din România pentru un mandat de 4 ani.

Persoana respectivă poate să cumuleze această functie numai dacă îsi desfăsoară activitatea în domeniul cercetării sau în învătământul universitar de profil si se bucură de autoritate profesiorială si morală deosebită.

O persoană poate detine functa de presedinte pe durata maximă a două mandate consecutive.

Pentru asigurarea continuitătii, în primul an de mandat presedintele ales îsi îndeplineste atributiile prevăzute de lege si de regulament, putând solicita si sprijinul fostului presedinte."

16. Alineatul 1 al punctului 30 va avea următorul cuprins:

"Fiecare vicepresedinte al Consiliului superior conduce activitatea unei sectiuni, comisii sau departament, potrivit celor stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior."

17. Alineatul 1 al punctului 33 va avea următorul cuprins:

"Activitătile Corpului se desfăsoară în cadrul: sectiunilor, comisiilor, departamentelor si Secretariatului general, subordonate Biroului permanent al Coniliului superior al Corpului."

18. La punctul 33, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

"Atributiile acestora se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul superior al Corpului."

19. Literele a), b), c), f), h) si i) ale punctului 35 vor avea următorul cprins:

"a) organizează examenele de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil si contabil autorizat, conform regulamentului elaborat de Consiliul superior, avizat de Ministerul Finantelor si de Ministerul Educatiei Natonale si aprobat prin hotărâre a Guvernului; tin evidenta persoanelor care au promovat examenul de admitere si se află în perioada de stagiu, potrivit normelor aprobate de Consiliul superior;

b) organizează examinarea persoanelor fizice străine care urmează să exercite activitatea de expert contabil sau contabil autorizat în România asupra cunoasterii legislatiei nationale în domeniile fiscal, contabil si ale organizării si functionării societătilor comerciale;

c) organizează activitatea de stagiu si examenul de aptitudini pentru dobândirea calitătii de expert contabil si contabil autorizat, potrivit regulamentului aprobat de Consiliul superior, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor;

……………………………………………………………………………………………….

f) urmaresc modul de acordare a mzei anuale pentru exercitarea profesiei, conform normelor emise de Consiliul superior, prezentând rapoarte în acest sens Biroului permanent al Consiliului superior;

h) verifică respectarea de  către filialele Corpului  a conditiilor legale de înscriere în Tabloul Corpului a persoanelor fizice si juridice, pe baza documentelor transmise de către acestea;

i) solutionează, în termen de 30 de zile de la înregistrare, contestatiile referitoare la:

i1) respingerea de către filiale a cererii de înscriere în Tabloul Corpului;

I                       2) autorizarea încetării provizorii a calitătii de membru al Corpului;

i3) radierea din Tabloul Corpului în cazurile prevăzute de regulament;

            i4) neînregistrarea în Tabloul Corpului de către filiale a sediilor secundare ale societătilor comerciale de expertiză contabilă recunoscute de Corp:

Procedura de luare a unei decizii de către sectiune pentru îndeplinirea acestor atributii obligă la audierea celui inferesat, care va fi încunostintat în scris despre data audierii sale, cu cel putin 15 zile înainte. Neprezentarea acestuia la termenul fixat nu împiedică adoptarea deciziei.

Deciziile sectiunilor trebuie motivate si se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor presenti. La egalitate de voturi cel al presedintelui este hotărâtor.

Deciziile se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire celui interesat, consiliului filialei si reprezentantului Ministerului Finantelor de pe lângă acesta. Ele pot fi contestate la  Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati în termen de 15 zile de la comunicare;"

20. Punctele 36, 37 si 38 se abrogă.

21 . Punctul 39 va avea următorul cuprins:

"39. Activitatea sectiunilor, departamentelor si comisiilor Corpului se desfăsoară pe baza programelor de activitate aprobate de Consiliul superior al Corpului."

 22. Litera b) a punctului 43 va avea următorul cuprins:

"b) pregăteste, analizează si centralizează proiectele de buget ale filialelor; elaborează proiectul de buget al Corpului; după însusirea acestora de către Biroul permanent, prin presedintele acestuia, le prezintă Consiliului superior pentru adoptare, cu cel puttin o lună înainte de începerea exercitiului financiar;"

23. Punctul 46 va avea următorul cuprins:

"46. Comisia superioară de disciplină are următoarea competentă:

a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică si profesională ale membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor, făcând propuneri de sanctionare a acestora Conferintei nationale care hotărăste;

b) solutionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică si profesională a presedintilor Consiliului superior si consiliilor filialelor, precum si a persoanelor fizice cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România si aplică, după caz, sanctiunile prevăzute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, aprobată si modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare;

c) rezolvă contestatiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplină ale filialelor;

d) aplică sanctiunea interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârsit abateri grave, prevăzute la pct. 135."

24. Punctul 47 va avea următorul cuprins:

"47. Comisia superioară de disciplină este formată din 5 membri titulari si 5 membri supleanti, astfel:

a) presedintele si 2 membri, experti contabili, alesi de Conferinta natională dintre membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită;

b) 2 membri desemnati de ministrul finantelor. În aceleasi conditii sunt desemnati supleantii. Mandatul mernbrilor comisiei este de 4 ani." .

25. Alineatul 3 al punctului 48 se abrogă.

26. La punctul 51, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"În cazurile prevăzute la pct. 46 lit. a), hotărârea de sanctionare se supune dezbaterii Conferintei nationale, care o poate confirma sau infirma. Contestarea sanctiunilor hotărâte de Conferinia natională se face la sectia de contencios administrativ a curtii de apel, în termen de 30 de zile de la data înstiintării oficiale a celui. în cauză."

27. Teza întăi a alineatului 1 al punctului 55 va avea următorul cuprins:

"Reprezentantul Ministerului Finantelor pe lângă Consiliul superior al Corpului participă la jucrările Conferintei nationale, la sedintele Consiliului superior, ale Biroului permanent si ale Comisiei superioare de disciplină fără drept de vot."

28. La alineatul 1 al punctului 55 prima liniută va avea următorul cuprins:

"- primeste convocările la lucrările Conferintei nationale, Consiliului superior, Biroului permanent si Comisiei superioare de disciplină, materialele supuse dezbaterii fiindu-i trimise cu 7 zile înainte;"

29. La punctul 58, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

"La filialele care au sub 100 de membri consiliul filialei este format din 4 membri titulari, dintre care 3 experti contabili, si 2 membri supleanti, unul expert contabil si celălalt contabil autorizat."

30. Punctul 60 va avea următorul cuprins:

“60. Membrii titulan si supleariii ai consiliului filialei sunt alesi prin vot secret pentru o perioadă de 4 ani. Pentru asigurarea continuitătii activitătii mandatele a jumătate dintre membrii alesi încetează după 2 ani."

31. După punctul 60 se introduce punctul 60 cu următorul Cuprins:

“601. Locurile vacante în consiliul filialei provin, de regulă, din încetarea mandatului celor care au împlinit 4 ani de activitate în cadrul consiliului; mandatul membritor care au fost sanctionati disciplinar sau care se află în situatia prevăzută la alin. 3 al pct. 98 încetează.

Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realesi după o perioadă cel putin egală cu cea a mandatului îndeplinit."

32. Litera e) a punctul4i 67 va avea următorul cuprins:

"e) urmăreste încasarea cotizaiiilor profesionale datorate de membrii filialei, în conditiile prevăzute la pct. 159;"

33. La punctul 67, după'litera h) se introduc literele i), j) si k) cu următorul cuprins:

"i) pronuntă radierea din Tabloul Corpului în cazurile prevăzute de regulament, precum si încetarea provizorie a calitătii de membru al Corpului, la cererea celui interesat;

j) analizează si adoptă proiectul bugetului filialei, potrivit normelor emise de Consiliul superior;

k) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege, de regulament, de hotărârile si  deciziile organelor de conducere ale Corpului."

34. Teza întâi a punctului 69 va avea următorul cuprins:

"Vicepresedintii Biroului permanent sunt alesi prin  vot secret dintre membrii Consiliului."

35. La punctul 69, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Biroul permanent se întruneste lunar si ori de câte ori este necesar si ia decizii cu votul majoritătii membrilor săi."

36. Punctul 70 va avea următorul cuprins:

"70. Biroul permanent urmăreste întocmirea proiectului bugetului filialei potrivit normelor emise de Corp si înaintarea acestuia în termen la Consiliul superior al Corpului."

37. După punctul 70 se introduce punctul 70 cu următorul cuprins:

"701. Presedintele consiliului filialei este ales de adunarea generală dintre membrii filialei Corpului pentru un mandat de 4 ani.

Persoana respectivă poate să cumuleze această functie numai dacă îsi desfăsoară activitatea în domeniul cercetarii sau în învăiâmântul universitar de profil si se bucură de autoritate profesională si morală deosebită.

O persoană poate detine functia de presedinte pe durata maximă a două mandate consecutive.

Pentru asigurarea continuitătii, în primul an de mandat presedintele ales îsi îndeplineste atributiile prevăzute de lege si de regulament, putând solicita si sprijinul fostului presedinte."

38. Literele e) si h) ale punctului 71 vor avea următorul cuprins:

"e) face propuneri de angajare a salariatilor din structurile executive ale filialei si de stabilire a salariilor acestora, în limitele statului de functii aprobat; propunerile se înaintează presedintelui Consiliului superior spre aprobare;

………………………………………………………………………………………………

h) supune spre aprobare adunării generale executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul expirat;"

39. La punctul 71, după litera j) se introduc literele k) si I) cu următorul cuprins:

"k) răspunde solidar cu consiliul filialei de încasarea cotizatiilor profesionale datorate de membrii filialei;

l) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege, de regulament, de hotărârile si deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpul'ui."

40. Punctul 76 va avea următorul cuprins:

"76. Sub conducerea presedintelui Biroului permanent al filialei, functionarea administrativă a consiliului filialei se realizează de secretarul filialei, angajat la propunerea consiliului filialei, salariat, responsabil de buna functionare a compartimentelor administrative."

41. Literele b) si f) ale punctului 77 vor avea următorul Cuprins:

"b) elaborează proiectul bugetului filialei, conform normelor emise de Consiliul superior;

f) asigură elaborarea documentelor primare si a situatiilor necesare în vederea tinerii contabilitătii, conform reglementărilor legale si normelor emise de Consiliul superior;"

42. La punctul 77, după litera h) se introduce litera i) cu următorul cuprins:

"i) îndeplineste si alte atributii prevăzute în actele normative, precum si în hotărârile si deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpului."

43. Punctul 85 va avea următorul cuprins:

"85. Activitătile prevăzute la art. 6 si, respectiv, la art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, aprobată si modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare, pot fi desfăsurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului, dovedită cu legitimatia de membru vizată anual."

44. Punctul 87 va avea următorul cuprins:

"87. Candidatul depune, la sectiunea categoriei profesionale de care apartine, dosarul cuprinzând cererea sa si documentele justificative din care să rezulte îndeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv pentru înscrierea în Tabloul Corpului a persoanei juridice de profil."

45. Teza întâi a punctului 88 va avea următorul cuprins:

"Dosarul este verificat de unul dintre membrii sectiunii respective în ceea ce priveste îndeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarsa profesiei de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv pentru înscrierea în Tabloul Corpului a persoanei juridice de profil, precum si în ceea ce priveste îndeplinirea conditiilor prevăzute de Codul de conduită etică si profesională."

46. Ultima teză a punctului 88 va avea următorul cuprins:

"Punctul de vedere al sectiunii se transmite consiliului filialei, care va hotărî asupra cererii în termen de maximum 30 de zile."

47. Punctul 90 va avea următorul cuprins:

"90. În vederea garantării drepturilor de apărare, înaintea hotărârii de respingere a cererii cel interesat are acces la dosar, inclusiv la raportul de verificare, si este convocat, dacă este cazul însotit de un avocat sau un coleg, pentru a fi audiat în sedinta consiliului filialei respective."

48. Punctul 94 va avea următorul cuprins:

"94. Tabloul Corpului este împărtit în opt părti, cuprinzând membrii activi ai Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat, si anume:

Partea întâi - experti contabili care îsi exercită profesia cu titlu independent, individual, în cadrul propriilor cabinete;

Partea a doua - experti contabili străini, autorizati de Consiliul superior să îsi exercite profesia în România, cu titlu independent, individual, în cadrul propriilor cabinete;

Partea a treia - experti contabili, salariati ai Corpului sau ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice;

Partea a patra - persoane juridice de profil:

A. firme în retele internationale sau în parteneriat mixt (român si străin);

B. firme cu capital autohton;

Partea a cincea - contabili autorizaii care îsi exercită profesia cu titlu independent, individual; în cadrul propriilor cabinete;

Partea a sasea - contabili autorizaii, salariati ai Corpului sau ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice;

Partea a saptea - experti contabili de onoare;

Partea a opta - contabili autorizati de onoare."

49. După punctul 94 se introduce punctul 941 cu următorul cuprins:

"94. Evident persoanelor care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, inactive, se tine în cadrul sectiunilor Experti contabili si Contabili autorizati, pe întreaga perioadă de inactivitate."

50. La punctul 98, după alineatul 2 se introduc alineatele 3 si 4 cu următorul cuprins:

"De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru agentii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor.

Expertii contabili si contabilii autorizati nu pot să îsi exercite atributiile conferite de această calitate pe perioada în care desfăsoară orice activitate salarizată în afara Corpului sau activitate comercială, cu exceptia cadrelor didactice din învătământul de profil; de asemenea, cumulul este permis si cu activitatea literară si publicistică în domeniu, precum si cu îndeplinirea unei functii de demnitate publică în calitate de parlamentar, consilier local sau judetean."

51 . Punctul 99 va avea următorul cuprins:

"99. Consiliul filialei poate pronunta radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situatii:

a) când membrul Corpului a fost condamnat pentru săvârsirea unei infractiuni care, potrivit legislatiei în vigoare, interzice dreptul de administrare si gestiune a societătilor comerciale;

b) nedepunerea la bugetul de stat a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoanele fizice;

c) neplata cotizatiei profesionale  pe o perioadă de un an;

d) nerespectarea prevederilor pct. 98 si 139;

e) membrul Corpului a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei."

52. Punctul 105 va avea următorul cuprins:

"105. Orice membru al consiliului filialei care, fără motive temeinice, refuză sau se abtine de la indeplinirea obligatiilor personale sau de la efectuarea lucrărilor care îi sunt impuse de functionarea normală a consiliului poate fi revocat din functie, fără ca aceasta să împiedice actiunea disciplinară al cărei subiect ar putea fi.

Revocarea se dispune de Consiliul superior prin hotărâre."

53. Alineatul 1 al punctului 106 va avea următorul cuprins:

"Dacă urmare a demisiei, a refuzului de a participa la deliberări sau a altor situatii similare membrii consiliului filialei provoacă prin aceasta imposibilitatea functionării corespunzătoare a structurilor organizatorice ale filialei, precum si în situatia în care cu ocazia alegerilor generale sau partiale nu se prezintă nici o candidatură, atributiile consiliului filialei vor fi exercitate de un administrator provizoriu, desemnat de Consiliul superior din rândurile membrilor filialei respective, până la organizarea de noi alegeri, generale sau partiale."

54. Punctul 107 va avea următorul cuprins:

"107. Cheltuielile de functionare a consiliului filialei sunt asigurate prin bugetul anual al Corpului. Acest buget este alimentat din surse legal prevăzute, conform normelor aprobate de Conferinta natională."

55. La punctul 111, teza întâi va avea următorul cuprins:

"Adunarea generală este organul de conducere si control al filialei si este compusă din toti membrii activi ai acesteia înscrisi în Tabloul Corpului si care sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale."

56. La punctul 112, teza întâi va avea următorul cuprins:

"Adunarea generală ordinară se convoacă anual, în primele două luni ale anului, iar în cazuri exceptionale se convoacă adunarea generală extraordinară."

57. Alineatul 1 al punctului 113 va avea următorul cuprins:

"Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenti cel putin jumătate plus unul din numărul membrilor prevăzuti la pct. 111."

58. Alineatul 3 al punctului 113 va avea următorul cuprins:

"Dacă la prima convocare nu se întruneste numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală, prin aceleasi mijloace, si se consideră legal constituită prin participarea a cel putin 30% din numărul membrilor prevăzuti la art. 111."

59. Literele d), e), f), g) si h) ale punctului 115 vor avea următorul cuprins:

"d) alege si revocă presedintele si 2 membri ai comisiei de disciplină a filialei;

e) alege si revocă presedintele si membrii consiliului filialei si ai comisiei de cenzori;

f) propune, dintre membrii săi candidati pentru functia de presedinte si de membru al Consiliului superior al Corpului;

g) adoptă lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei;

h) îndeplineste orice alte atribuiti prevăzute de lege, regulament, de Codul privind conduita etică si profesională sau hotărâte de Consiliul superior al Corpului."

60. Punctul 119 va avea următorul cuprins:

"119. Comisia de disciplină a filialei este formată din 5 membri titulari si 5 membri supleanti, astfel:

a) un presedinte si 2 membri alesi de adunarea generală dintre membrii filialei - experti contabili, care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită;

b) 2 membri desemnati de ministrul finantelor.

Membrii supleanti sunt desemnati în aceleasi conditii, o dată cu titularii.

Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani."

61 . Punctele 120, 121 si 122 se abrogă.

62. Punctul 123 va avea următorul cuprins:

"123. Comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei este competentă să sanctioneze abaterile disciplinare săvârsite de expertii contabili si contabilii autorizati, membri ai filialei, cu domiciliul în raza teritorială a acesteia, chiar dacă abaterile au fost săvârsite în raza teritorială a altei filiale.

Fac exceptie plângerile privitoare la fapte săvârsite de membrii Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, de presedintii Consiliului superior si ai consiliilor filialelor, precum si de persoanele fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România, care se depun la Comisia superioară de disciplină."

63. Punctul 125 va avea următorul cuprins:

"125. Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Corpului se adresează consiliului filialei din care face parte acesta, cu exceptia situatiilor în care competenta apartine Comisiei superioare de disciplină, pentru care plângerile se depun la Consiliul superior.

Plângerea astfel primită se transmite în termen de 48 de ore presedintelui comisiei de disciplină, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei, alesi de adunarea generală."

64. Punctul 126 va avea următorul cuprins:

"126. Procedura de judecată disciplinară este reglementată prin Regulamentul comisiilor de disciplină, aprobat de Consiliul superior al Corpului."

65. Punctele 127, 128, 129, 130, 131, 132 si 133 se abrogă.

66. PUnctul 134 va avea următorul cuprins:

"134. Fapta săvârsită de un membru al Corpului, prin care se încalcă dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, ale Codului de conduită etică si profesională a expertilor contabili si contabililor autorizati, hotărârile organelor de conducere ele Corpului, constituie abatere disciplinară.

Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:

a) comportament necuviincios fată de membrii Corpului, reprezentantii Ministerului Finantelor sau fată de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului;

b) absenta nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinta natională;

c) nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etică si profesională a expertilor contabili si contabililor autorizati din România referitoare la publicitate;

d) absenta nejustificată de la cursurile de pregătire si perfectionare profesională reglementate prin normele emise de Corp;

e) prestarea de servicii de contabilitate fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat;

f) nerespectarea obligatiei de păstrare a secretului profesional;

g) nedeclararea sau declararea partială a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata cotizatiei prevăzute în prezentul regulament;

h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenul stabilit la filiala de care apartine fisa pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice răspunderea incumbă presedintelui consiliului de administratie sau administratorului unic, după caz;

i) încălcarea dispozitiilor pct. 98;

j) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesională

k) declaratii neconforme realitătii, în relatiile cu Corpul sau cu tertii, în vederea producerii de consecinte juridice, precum si orice alte încălcări ale conduitei etice si profesionale.

La stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se va tine seama de gravitatea încălcării si de urmările acesteia, precum si de persoana celui în cauză."

67. Punctul 135 va avea următorul cuprins:

"135. Următoarele abateri disciplinare se sanctionează astfel:

Învinuirea

Sanctiunea

a) Neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii bănesti, la termenele stabilite la pct. 159, în cursul unui an calendaristic

Suspendarea dreptului de exercifare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai putin de 3 luni si nici mai mult de un an

b) Condamnarea definitivă pentru săvârsirea unei infractiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societătilor comerciale

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei

c) Încălcarea, cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau,  material

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei

d) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viză anuală pentru exercitarea profesiei, legal acordată

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei

68. După punctul 135 se introduce punctul 1351 cu următorul cuprins:

"1351. Actiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârsirii faptei."

69. Alineatul 1 al punctului 138 va avea următorul cuprins:

"Sunt nule toate actele, contractele si conventiile care încearcă să permită, direct sau indirect, exercitarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat de către persoanele care nu au exercitiul dreptului de a practica profesia de expert contabil sau contabil autorizat, conform legii si prezentului regulament."

70. Alineatul 3 al punctului 138 se abrogă.

71. Punctul 139 va avea următorul cuprins: 

"139. Aplicarea unei sanctiuni disciplinare trebuie să fie adusă la cunostintă publicului prin:

a) afisarea unui extras al hotărârii de sanctionare la sediul filialei Corpului, al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si al tribunalului, însotită de publicarea acestuia într-un ziar local de largă circulatie;

b) comunicarea măsurii, în scris, directiei generale a  finantelor publice si controlului financiar de stat judetene respectiv a municipiului Bucuresti, si tribunalului, în cazul aplicării sanctiunilor prevăzute la art. 16 lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, aprobată si modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul aplicării sanctiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei, cel în cauză este obligat să depună, sub luare de semnătură, la consiliul filialei de care apartine, carnetul de expert contabil sau contabil autorizat si parafa; acestea îi vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.

Aceeasi obligatie există si în cazul aplicării măsurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.

Membrul care refuză să se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului."

72. La punctul 141, prima liniută va avea următorul cuprins:

" - participă, fără drept de vot, la lucrările adunării generale, ale consiliului filialei, ale  Biroului permanent si ale Comisiei de disciplină; materialele care se dezbat se vor transmite cu 7 zile înainte de data întrunirii."

73. Punctul 150 va avea următorul cuprins:

"150. Contractele de muncă se încheie în formă scrisă între titularul cabinetului individual; respectiv administratorul societătii comerciale de expertiză, si fiecare expert contabil sau contabil autorizat."

74. La punctul 151, după litera i) se introduce litera j) cu următorul cuprins:

"j) îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară si faliment."

75. Punctul 155 va avea următorul cuprins:

"155. Presedintii consiliilor filialelor au obligatia ca, după aprobarea de către adurtarea generală ordinară a filialei, să transmită presedintelui Consiliului superior o copie de pe contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli."

76. Punctul 156 va avea următorul cuprins:

"156. Presedintele Consiliului superior asigură centralizarea conturilor de executie ale filialelor, împreună cu aceleasi documente de sinteză ale Consiliului superior."

77. La punctul 157 partea introductivă va avea următorul cuprins:

Veniturile Corpului se formează din:"

78. Punctul 159 va avea următorul cuprins:

"159. Cotizatiile profesionale anuale, datorate de membrii Corpului, persoane fizice si juridice, sunt variabile, pe transe de venit, fiind stabilite anual de Conferinta natională pe baza metodologiei aprobate de Consiliul superior.

Conditiile si termenele de achitare a cotizatiilor se stabilesc prin normele de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, aprobate de Consiliul superior."

79. Punctul 160 se abrogă.

80. Punctul 164 va avea următorul cuprins:

“164. Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se aplică tuturor persoanelor fizice si juridice străine care nu au domiciliul sau, după caz, sediul în România, care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat în tările lor si care au îndeplinit conditiile de înscriere în Tabloul Corpului si îsi exercită activitatea în România, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 65/1994, aprobată si modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare."

81. După punctul 165 se introduce punctul 166 cu următorul cuprins:

"166. Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezentul regulament."

82. Titlul anexei nr. 1 va avea'următorul cuprins:

“Procedura alegerilor"

83. Titlul capitolului I al anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:

"Dispozitii generale"

84. Punctul 1 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"1. Alegerile pentru Consiliul superior si, respectiv, pentru consiliile filialelor se fac prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, cu reînnoirea bienală a jumătate din  numărul membrilor alesi.

Presedintele Consiliului superior si presedintii consiliilor filialelor sunt alesi prin vot secret, pentru 4 ani, de Confierinia natională, respectiv de adunarea generală a filialei.

Persoanele care au detinut functii de presedinte al Corisiliului superior sau al consiliului filialei două mandate consecutive îsi pot depune candidatura pentru a fi alesi în aceleasi functii după o perioadă egală cu cea în care au deiinut functiâ respectivă."

85. Punctul 2 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"2. Au dreptul de a alege si de a fi alesi toti membrii Corpului, persoane fizice înscrise în Tablou, cu exceptia celor care:

a)      nu sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale;

b) sunt membri de onoare;

c) sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România;

d) nu au, confiorm pct. 98 din regulament, exercitiul dreptului de a practică profesia de expert contabil sau contabil autorizat." .

86. Punctele 3 si 4 din anexa nr. 1 se abrogă.

87. Punctul 6 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“6. Toti membrii Corpului care au dreptul de a alege si de a fi alesi pot face declaratii de candidatură, care vor cuprinde, sub sanctiunea neînscrierii în listele cuprinzând candidatii:

a) numele, prenumele si adresa candidatului;

b) categoria profesională din care face parte: expert contabil sau contabil autorizat; ,

c) modul de exercitare a profesiei;

d) functiile detinute anterior în cadrul Corpului si perioadele respective;

e) functia pentru care candidează, si anume: membru al unui consiliu al Corpului, presedinte: al Consiliului superior sau al consiliului filialei;

f) obiectivele si strategia pe care si le propune candidatul dacă va fi ales;

g) declaratia pe propria răspundere că îndeplineste cerintele de eligibilitate prevăzute în regulament."

88. Punctul 7 din anexa nr. 1 se abrogă.

89. Punctul 11 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"11. Pentru candidatii care îndeplinesc conditiile legale

presedintele consiliului  filialei întocmeste lista cuprinzând candidatii - experti contabili si lista cuprinzând candidatii contabili autorizati.

Listele sunt intocmite în ordine alfabetică si cuprind următoarele:

a) numele, prenumele si adresa fiecărui candidat;

b) numărul total de locuri pentru care se candidează, separat pentru titulari si supleanti;

c) vdatele calendaristice ale celor două tururi de scrutin;

d) semnăturile presedintelui si secretarului filialei.

Un exemplar al listelor se transmite Consiliului superior."

90. Punctul 2 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"12. Listele cuprinzând candidatii vor fi afisate la sediul filialei cu minimum 15 zile înaintea datei alegerilor. Împotriva omisiunilor, înscrierilor  gresite sau oricăror erori se poate face întâmpinare 1a presedintele filialei, în termen de 48 de ore de la afisare, care este obligat să o solutioneze în termen de 48 de ore de la înregistrarea ei. Solutia dată întâmpinării poate fi atacată la instanta de judecată competentă, potrivit legii."

91. La punctul 14 din ânexa nr. 1, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

"Listele se afisează la sediul filialei, la loc vizibil, cu minimum 15 zile înainte de data alegerilor. Prevederile pct. 12 referitoare la întâmpinare se aplică în mod corespunzător."

92. Punctul 16 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"16. În fiecare listă întocmită pe categorii profesionale, asa cum se prevede la pct. 11, vor fi înscrisi numai expertii contabili si contabilii autorizati din Tabloul Corpului, având cotizatia profesională achitată la zi."

93. Alineatul 2 al punctului 17 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"În caz afirmativ, fiecare participant va fi legitimat cu carnetul de membru si se va verifica înscrierea sa în lista cuprinzând alegătorii, după care va primi buletinul de vot."

94. Punctul 18 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"18. Buletinul de vot va cuprinde toti candidatii, în  ordine alfabetică, identificati cu: nume, prenume si calitatea , profesională.

Buletinele de vot se imprimă, prin grija consiliului filialei, pe hârtie de aceeasi densitate si culoare, într-un număr care trebuie să acopere numărul alegătorilor; forma grafică si dimensiunile acestora vor fi unitare. Buletinele de vot distribuite alegătorilor vor purta stampila filialei."

95. Punctul 20 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"20. În cazul în care alegătorul nu votează un, candidat oarecare, îsi exprimă vointa prin anularea (bararea cu o linie) pozitiei respective de pe buletinul de vot, fără să înscrie un alt candidat în loc. În acelasi mod va anula toti candidatii înscrisi pe buletinul de vor peste numărul locurilor vacante."

96. Punctul 23 din anexa nr: 1 va avea următorul cuprins:

"23. Buletinele albe sau completate necitet, cele care cuprind mai multe nume decât numărul locurilor vacante, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului sau care nu poartă stampila filialei, cele care contin un  semn de recunoastere sau o mentiune referitoare la candidati sau terti nu sunt luate în calcul la stabilirea rezultatului, fiind anexate la procesul-verbal."

97. Punctele 24 si 25 din anexa nr. 1 se abrogă.

98. Punctul 27'din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"27. Procesul-verbal de numărare a voturilor se întocmeste în două exemplare de către comisie si cuprinde:

a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători;

b) numărul alegătorilor prezenti la adunare;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor obtinute de fiecare candidat;

f) numărul total al buletinelor de vot imprimate;

g) numărul buletinelor de vot rămase nefolosite si anulate.

Un exemplar al procesului-verbal se transmite presedintelui Consiliului superior."

99. După punctul 27 al anexei nr. 1 se introduce punctul 271 cu următorul cuprins:

“271. La primul tur de scrutin sunt declarati alesi candidatii care au obtinut minimum două treimi din numărul total al voturilor valabil exprimate. La cel de-al doilea tur de scrutin sunt alesi candidatii care au obtinut cel mai mare număr de voturi.

Candidatii care au obtinut numărul de voturi prevăzut la alin. 1 vor ocupa locurile vacante în limita numărului acestora si în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obtinute. Mai întâi se vor ocupa locurile de titulari si apoi celor de supleanti."

100. Punctele 30, 31, 32, 33, 34 si 36 din anexa nr. 1 se abrogă.

101. În anexa nr. 1, după capitolul III se introduce capitolul IV intitulat "Alegerea presedintelui Consiliului superior si al consiliului filialei" cu următorul cuprins:

"43. Declaratiile de candidaturi se transmit, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, Consiliului superior sau consiliului filialei, după caz, până la data limită stabilită de Consiliul superior.

La nivelul Consiliului superior si, respectiv, "al consiliului filialei primirea si verificarea declaratiilor de candidatură; precum si întocmirea listei cuprinzând candidatii se fac de către o comisie de primire si verificare a declaratiilor, formată din 3-5 membri desemnati cu 25 de zile înainte de data scrutinului de Consiliul superior sau al filialei, după caz; membrii comisiei nu pot fi în acelasi timp si candidati în alegeri.

44. Listele cuprinzând candidatii se întocmesc în ordine alfabetică si vor cuprinde:

a) numele, prenumele si adresa fiecărui candidat;

b) categoria profesională căreia îi apartine;

c) datele calendaristice ale celor două tururi de scrutin;

d) semnătura presedintelui si a secretarului comisiei de primire si verificare a declaratiiÎor.

Listele se afisează la sediile filialelor cu cel putin 15 zile înaintea datei alegerilor. Împotriva omisiunilor, înscrierilor gresite sau oricăror erori se poate face întâmpinare, care se depune în termen de 48 de ore de la afisare la comisia desemnată potrivit pct. 43; aceasta o va solutiona în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrare. Solutia dată întâmpinării poate fi atacată la instanta de judecată competentă, potrivit legii.

45. Pct. 14-28 din cap. III al anexei nr. 1 se aplică în mod corespunzător.

46. La primul tur de scrutiny sunt declarati alesi candidatii care au obtinut cel putin două treimi din numărul total al voturilor valabil exprimate; la cel de-al doilea tur de scrutin este suficientă majoritatea, simplă a voturilor.

Aceste dispozitii se aplică atât pentru alegerea presediritelui Consiliului superior, cât si pentru alegerea presedintilor consiliilor filialelor."

102. Punctul 6 din anexa nr. 2 se abrogă.

103. Punctul 8 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"8. Dezbaterile se consemnează în procese-verbale sau stenograme, după caz, si vor cuprinde mentiuni referitoare la: data si locul încheierii, numele si prenumele membrilor prezenti si ale celor care absentează, ordinea de zi, dezbaterile din sedintă si hotărârile adoptate. Acestea se semnează de presedinte si de persoana care le-a întocmit."

104. Partea introductivă a punctului 1 din anexa nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

"Expertii contabili si contabilii autorizati care au o activitate profesională în una dintre aceste calităti de cel putin 30 de ani si se bucură de prestigiu profesional si moral pot primi titlul de:"

105. La punctul 7 din anexa nr. 3 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Aplicarea unei sanctiuni disciplinare conduce la pierderea titlului obtinut, care nu mai poate fi solicitat ulterior."