MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 443    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 6 septembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            741. - Hotărâre privind transmiterea, cu plată, a unui imobil situat în municipiul Târgu Mures, judetul Mures, si a mijloacelor fixe aferente de la Societatea Comercială "Holding" - S.A. Târgu Mures, în proprietatea publică a statului si în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

742. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 50011999 privind  transmiterea, cu plată, a unui activ din proprietatea Societătii Comerciale  "Sortilemn" - S.A. în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si în folosinta gratuită a Mănăstirii Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului" – Nicula

 

744. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea vamală si asistenta administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea si combaterea infractiunilor în domeniul vamal, semnat la Bucuresti la 24 aprilie 2000

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea vamală si asistenta administrativă reciprocă pentru prevenirea investigarea si combaterea infractiunilor în domeniul vamal

 

745. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul sportului, semnat la Pretoria la 31 martie 2000

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul sportului

 

746. - Hotărâre privind recunoasterea Uniunii Teatrale Române - UNITER ca fiind de utilitate publică

 

752.  - Hotărâre privind acoperirea unor sume avansate de Ministerul Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

240. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind suspendarea aplicării dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de  stabilire a pretului de referintă pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, pentru perioada trimestrului III al anului 2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, cu plată, a unui imobil situat în municipiul Târgu Mures, judetul Mures,

si a mijloacelor fixe aferente de la Societatea Comercială "Holding" - S.A. Târgu Mures, în proprietatea publică a statului si în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, cu plată, în conditiile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, a imobilului situat în municipiul Târgu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 36, judetul Mures, identificat potrivit anexei la prezenta hotărâre, si a mijloacelor fixe aferente, din patrimoniul Societătii Comerciale "Holding" - S.A. Târgu Mures în proprietatea publică a statului si în administrarea Serviciului Român de Informatii.

Art. 2. - Plata imobilului si a mijloacelor fixe aferente prevăzute la art. 1 se face din fondurile prevăzute în bugetul Serviciului Român de Informatii.

Art. 3. - Transmiterea imobilului si a mijloacelor fixe aferente prevăzute la art. 1 se efectuează la valoarea

rămasă actualizată, evidentiată în bilantul contabil al Societătii Comerciale "Holding" - S.A. Târgu Mures.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului si a mijloacelor fixe aferente prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Costin Georgescu

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 741.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Târgu Mures, str. Gheorghe Doja

nr. 36, judetul Mures

Societatea Comercială

"Holding" - S.A.

Serviciul Român de Informatii

Corp C - etaj I+II

- Suprafata desfăsurată = 782 m2

- Suprafata terenului = 2.375 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 500/1999 privind transmiterea, cu plată,

a unui activ din proprietatea Societătii Comerciale "Sortilemn"-S.A. în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si în folosinta gratuită a Mânăstirii Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului" – Nicula

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 500/1999 privind transmiterea, cu plată, a unui activ din proprietatea Societătii Comerciale "Sortilemn"-S.A. în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si în folosinta gratuită a Mânăstirii Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului" - Nicula, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 24 iunie 1999, activul rămânând în proprietatea Societătii Comerciale “Sortilemn"-S.A.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Culte

Nicolae I. Brânzea,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 august 2000

 Nr. 742.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova

privind cooperarea vamală si asistenta administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea si combaterea infractiunilor în domeniul vamal, semnat la Bucuresti la 24 aprilie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea vamală si asistenta administrativă reciprocă pentra prevenirea, investigarea si combaterea infractiunilor în domeniul vamal, semnat la Bucuresti la 24 aprilie 2000.

Art. 2. - Directia Generală a Vămilor este autorizată să aducă la îndeplinire prevederile prezentului acord.

Cheltuielile necesare realizării actiunilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat anual Directiei Generale a Vămilor.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 august 2000.

 Nr. 744.

 

ACORD
între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea vamală si asistenta administrativă

reciprocă pentru prevenirea, investigarea si combaterea infractiunilor în domeniul vamal

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, denumite în cele ce urmează părti contractante,

dorind să dezvolte relatiile de prietenie, inclusiv prin intermediul colaborării în domeniul vamal,

luând în considerare faptul că infractiunile si contraventiile la legislatia vamală prejudiciază interesele lor economice, fiscale, sociale, culturale si comerciale,

recunoscând importanta asigurării evaluării exacte a taxelor vamale si a altor taxe percepute la import si export si a aplicării corecte a măsurilor de prohibitie, restrictionare sau control,

luând în considerare Conventia Natiunilor Unite din 19 decembrie 1988 privind lupta contra traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope si Conventia asupra substantelor psihotrope, 1971,

având convingerea că lupta împotriva infractiunilor la legislatia vamală va deveni mai eficientă printr-o strânsă colaborare între administratiile lor vamale,

luând în considerare Acordul de comert liber dintre România si Republica Moldova, încheiat la Bucuresti la 15 fepruarie 1994,

având în vedere instrumentele relevante ale Consiliului de Cooperare Vamală, în special Recomandarea privind asistenta reciprocă, din 5 decembrie 1953,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1
Definitii

 

În sensul prezentului acord, se întelege prin:

a) administratie vamală - în România, Directia Generală a Vămilor, în Republica Moldova, Departamentul Controlului Vamal;

b) legislatie vamală - actele normative în domeniul importului, exportului, tranzitului de mărfuri si punerii lor sub orice alt regim vamal, inclusiv măsurile de prohibitie, restictie si control, adoptate de fiecare parte contractantă;

c) drepturi de import - taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată, accizele si orice alte sume care se cuvin statului la importul de mărfuri;

d) drepturi de export - taxele vamale si orice alte sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri;

e) autoritatea solicitantă - administratia vamală a părtii contractante care formulează o cerere de asistentă în domeniul vamal;

f) autoritatea solicitată - administratia vamală a părtii contractante care primeste o cerere de asistentă în domeniul vamal;

g) infractiuni sau contraventii - orice încălcări sau tentative de încălcare a legislatiei vamale.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare a acordului

 

1. Părtile contractante îsi acordă reciproc asistentă în modul si în conditiile stabilite prin prezentul acord, pentru asigurarea aplicării corecte a legislatiei vamale, în special prin prevenirea, depistarea si investigarea infractiunilor si contraventiilor la această legislatie.

2. Prevederile prezentului acord se aplică numai în ceea ce priveste asistenta vamală si nu vor prejudicia reglementările existente referitoare la asistenia reciprocă în domeniul penal. Acestea nu se aplică nici informatiilor obtinute la cererea autoritătilor judiciare, dacă autoritătile respective nu hotărăsc altfel.

 

ARTICOLUL 3

Asistentă la cerere

 

1. La cererea autoritătii vamale a unei părti contractante, autoritatea solicitată comunică acesteia orice informatie utilă pentru a se asigura că legislatia vamală este corect aplicată, inclusiv operatiunile constatate sau planificate care contravin sau ar putea contraveni acestei legislatii.

2. La cererea autoritătii vamale a unei părti contractante, autoritatea solicitată o informează pe aceasta dacă mărfurile în cauză exportate de pe teritoriul uneia dintre părtile contractante au fost importate pe teritoriul celeilalte părti contractante, specificând, dacă este cazul, regimul vamal aplicat mărfurilor.

3. La cererea autoritătii vamale a unei părti contractante, autoritatea solicitată ia măsurile necesare pentru asigurarea supravegherii:

a) persoanelor fizice sau juridice despre care există motive temeinice să se creadă că încalcă sau au încălcat legislatia vamală;

b) circulatiei mărfurilor semnalate că pot conduce la comiterea unor infractiuni sau contraventii la legislatia vamală;

c) mijloacelor de transport despre care există  motive temeinice să se creadă că au fost, sunt sau pot fi folosite pentru comiterea de infractiuni la legislatia vamală.

 

ARTICOLUL 4

Asistentă spontană

 

Părtile contractante îsi acordă reciproc asistentă, din proprie initiativă, în domeniile ce tin de competenta lor, dacă ele consideră că acest lucru este necesar în vederea aplicării corecte a legislatiei vamale, îndeosebi când obtin informatii referitoare la:

a) operatiuni care au contravenit, contravin sau ar contraveni legislatiei vamale a părtilor contractante sau care pot interesa părtile contractante;

b) mijloace si metode noi folosite în realizarea acestor operatiuni;

c) mărfuri cunoscute că pot face obiectul unor contraventii sau infractiuni grave la legislatia vamală.

 

ARTICOLUL 5

Comunicare/Notificare

 

La cererea autoritătii vamale a unei părti contractante, autoritatea solicitată ia, în conformitate cu legislatia sa, toate măsurile necesare în scopul:

a) comunicării oricărui document necesar;

b) notificării oricărei hotărâri care intră în domeniul de aplicare a prezentului acord, unui destinatar, rezident sau stabilit pe teritoriul său.

 

ARTICOLUL 6

Forma si continutul cererilor de asistentă

 

1. Cererile formulate în conformitate cu prezentul acord sunt adresate în scris. Documentele necesare răspunsului la aceste cereri însotesc cererea respectivă. În cazul unor urgente pot fi acceptate cereri verbale, dar acestea trebuie confirmate imediat în scris.

2. Cererile prezentate în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol coniin următoarele informatii:

a) autoritatea vamală care face cererea;

b) măsura solicitată;

c) obiectul si motivul cererii;

d) legile, reglementările si alte dispozitii legale aplicabile;

e) indicaiii cât mai exacte si cuprinzătoare despre persoanele fizice sau juridice care constituie obiectul investigatiilor.

3. Dacă o cerere nu îndeplineste conditiile de formă, poate fi cerută corectarea sau completarea ei.

 

ARTICOLUL 7

Solutionarea cererilor

 

1. În scopul solutionării cererii de asistentă, autoritatea solicitată sau, când aceasta nu poate actiona singură, departamentul administrativ căruia i-a fost adresată cererea de către această autoritate procedează, în cadrul competentelor si posibilitătilor, ca si cum ar actiona pe cont propriu sau la cererea altor autorităti ale aceleiasi părti contractante, prin furnizarea informatiilor pe care le detine deja, efectuând sau dispunând efectuarea cercetărilor adecvate.

2. Cererile de asistentă sunt solutionate în conformitate cu legile si reglementările interne ale părtii contractante solicitate.

3. Functionarii unei părti contractante pot, cu acordul celeilalte părti contractante, să fie prezenti la investigatiile efectuate pe teritoriul acesteia din urmă.

 

ARTICOLUL 8

Forma de comunicare a informatiilor

 

1. Autoritatea solicitată comunică rezultatele investigatiilor autoritătii solicitante, sub formă de documente, rapoarte si texte similare.

2. Documentele prevăzute la peragraful 1 pot fi înlocuite cu informatii transmise prin reteaua de calculatoare, sub orice formă si în acelasi scop.

 

ARTICOLUL 9

Derogări de la obligatia de a acorda asistentă

 

1. Părtile contractante pot refuza acordarea asistentei prevăzute în prezentul acord, în cazul în care o astfel de asistentă încalcă un secret industrial, comercial sau profesional ori este susceptibilă de a prejudicia ordinea publică sau securitatea celeilalte părti contractante.

2. Dacă autoritatea vamală a unei părti contractante cere o asistentă pe care ea însăsi nu ar putea să o acorde dacă i-ar fi cerută, ea atrage atentia în cererea ei asupra acestui fapt. În acest caz autoritatea solicitată hotărăste asupra modului de solutionare a unei astfel de cereri.

3. Dacă asistenta este retrasă sau refuzată, hotărârea si motivele trebuie notificate imediat autoritătii solicitante.

 

ARTICOLUL 10

Obligatia de a respecta secretul informatiilor

 

1. Orice informatie comunicată sub orice formă, în conformitate cu prezentul acord, are caracter confidential. Ea reprezintă un secret oficial si beneficiază de protectia acordată prin legile aplicabile în domeniul respectiv de către partea contractantă care a primit-o.

2. Datele personale nu sunt transmise atunci când există motive temeinice să se creadă că transmiterea sau folosirea acestora ar fi contrară principiilor legale de bază ale uneia dintre părtile contractante si, în special, dacă persoana respectivă ar fi prejudiciată în mod nejustificat. La cerere, partea contractantă solicitantă va informa partea contractantă solicitată despre utilizarea informatiilor transmise si despre rezultatele obtinute.

3. Datele personale pot fi transmise numai autoritătilor vamale si, în cazul în care ele sunt necesare unei urmăriri

penale, parchetelor si autoritătilor judiciare. Orice persoană sau autoritate poate obtine astfel de informatii numai în baza aprobării prealabile a autoritătii solicitate.

4. Partea solicitată verifică exactitatea informatiei. Dacă se constată că informatia furnizată a fost inexactă sau tre buie distrusă, partea contractantă solicitantă este informată imediat.

 

ARTICOLUL 11

Folosirea informatiilor

 

1. Informatiile obtinute pot fi folosite numai în scopul aplicării prezentului acord, iar oricare dintre părtile contractante nu le poate folosi în alte scopuri decât cu acordul prealabil scris al autoritătii care a furnizat informatiile, ele fiind, de altfel, supuse restrictiilor impuse de această autoritate. Aceste prevederi nu se aplică informatiilor referitoare la infractiunile legate de stupefiante si substante psihotrope. Aceste informatii pot fi transmise celorlalte autorităti direct implicate în lupta împotriva traficului ilicit de stupefiante, în limitele art. 2.

2. Paragraful 1 al acestui articol nu împiedică folosirea informatiilor în actiuni judiciare sau administrative initiate în urma nerespectării legislatiei vamale.

3. Părtile contractante pot folosi drept probe informatii cum ar fi  rapoarte, mărturii si orice alte informatii si documente obtinute în conformitate cu prevederile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 12

Experti si martori

 

O persoană oficială a autoritătii solicitate poate fi autorizată să compară, în limitele autorizării acordate, ca expert sau martor în procese judiciare sau administrative angajate în domeniile la care se referă prezentul acord, în jurisdictia altei părti contractante si să prezinte obiectele, documentele sau copiile certificate de pe acestea, ce pot fi necesare procedurii. Cererea pentru o astfel de actiune trebuie să indice cu precizie în ce problemă, cu ce titlu si în ce calitate va fi audiată persoana oficială.

 

ARTICOLUL 13

Cheltuieli de asistentă

 

1. Părtile contractante renuntă la toate pretentiile de rambursare a cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentului acord, cu exceptia, dacă este cazul, a indemnizatiilor pentru experti si martori, cât si pentru interpreti  care nu apartin serviciilor publice.

2. Dacă pentru executarea solicitării sunt sau pot fi necesare cheltuieli de natură substantială si extraordinară, părtile contractante se vor consulta pentru a stabili termenul si conditiile în care va fi rezolvată cererea, ca si modalitatea în care vor fi suportate costurile.

 

ARTICOLUL 14

Aplicare

 

1. Aplicarea prevederilor prezentului acord revine administratiilor vamale ale părtilor contractante. Ele decid asupra tuturor măsurilor si dispozitiilor practice, necesare pentru aplicarea sa, tinându-se seama de reglementările în vigoare în domeniul protejării datelor.

2. Părtile contractante se consultă si se informează reciproc asupra modalitătilor detaliate de aplicare care sunt adoptate în conformitate cu prevederile prezentului articol.

 

ARTICOLUL 15

Cooperarea pentru simplificarea procedurilor vamale

 

1. Administratiile vamale ale celor două părti contractante se vor consulta în vederea simplificării controlului vamal al mărfurilor si  călătorilor, precum si al mijloacelor de transport.

2. Părtile contractante pot adopta măsuri de simplificare a formalitătilor vamale la frontieră, în vederea desfăsurării operative si eficiente a acestora.

3. În acest sens, pot fi organizate activităti de efectuare a controlului în comun, cu participarea tuturor autoritătilor si institutiilor care îsi desfăsoară activitatea în punctele de frontieră.

4. Administratiile vamale ale părtilor contractante îsi acordă asistentă în domeniile pregătirii profesionale, stiintifice si tehnice a personalului, precum si ale schimbului de experti si informatii privind pregătirea profesională.

 

ARTICOLUL 16

Solutionarea diferendelor

 

Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionat prin negocieri directe între administratiile vamale ale părtilor contractante.

În cazul în care administratiile vamale nu vor ajunge la o întelegere, diferendul va fi rezolvat pe cale amiabilă între organele ierarhic superioare.

Părtile contractante sunt de acord ca administratiile lor vamale:

a) să comunice direct în scopul solutionării problemelor apărute din aplicarea prezentului acord; si

b) să elaboreze, în urma consultărilor, orice directivă administrativă pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 17

Dispozitii finale

 

1. Prezentul acord va, intra în vigoare după 30 de zile de la data primirii ultimei comunicări prin care părtile contractante se informează reciproc, pe căi diplomatice, în legătură cu îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

2. Acordul se încheie pe o petioadă de 5 arii si se prelungeste automat pe noi perioade de căte un an, dacă nici una dintre părtile contractante nu îl denuntă.

3. Părtile se întâlnesc pentru a revizui prezentul acord, la cerere sau la expirarea termenului de 5 ani de la data intrării în vigoare a acestuia:

4. Orice parte contractantă poate denunta acordul printr-o comunicare scrisă transmisă celeilalte părti contractante pe căi diplomatice.

Acordul îsi încetează valabilitatea după expirarea a trei luni de la data primirii notei de denuntare de către una dintre părtile contractante. Procedurile în curs de derulare în momentul denuntării vor fi încheiate conform dispozitiilor prezentului acord.

Încheiat la Bucuresti la 24 aprilie 2000, în două exemplare originale, ambele texte având aceeasi valabilitate.

 

Pentru Guvernul României,

Nini Săpunaru,

directorul general al Directiei Generale a Vămilor

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Andrei Stratan,

directorul general al Departamentului Controlului Vamal

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Africa de Sud

privind cooperarea în domeniul sportului, semnat la Pretoria la 31 martie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul sportului, semnat Ja Pretoria la 31 martie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Crin Antonescu

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat,

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

 Bucuresti, 31 august 2000.

 Nr. 745.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul sportului

 

PREAMBUL

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Africa de Sud, denumite în cele ce urmează părti,

animate de dorinta de a promova si de a întări relatiile bilaterale de prietenie si de cooperare în domeniul sportului,

în intentia de a încuraja si de a dezvolta în continuare bunele lor relatii prin schimburi de programe în avantajul sportivilor din ambele tări,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL l

Obiective generale

 

Acest acord asigură cadrul prin care părtile vor conveni asupra unor propuneri detaliate de programe de cooperare în domeniul dezvoltării sportului si performantei sportive, pe baza reciprocitătii si avantajului mutual.

 

ARTICOLUL 2

Domenii de cooperare

 

Pentru cooperarea viitoare dintre părti au fost identificate, fără a se limita, următoarele sfere în domeniul sportului:

a) antrenamente pentru sportivi si echipe;

b) competitii sportive;

c) informatii si lucrări de cercetare în domeniul sportului;

d) stiinta sportului;

e) medicina sportivă;

f) formarea si perfectionarea antrenorilor;

g) dezvoltarea programelor de învătământ si de educatie în domeniul sportului;

h) managementul sportiv;

i) dezvoltarea si administrarea bazelor sportive;

j) tehnologii sportive, infrastructură si programe.

 

ARTICOLUL 3

Forme de cooperare

 

1. Părtile vor încuraja, în conformitate cu obiectivele prezentului acord, stabilirea de contacte si cooperarea dintre institutiile, organizatiile si persoanele interesate din ambele tări, în domeniile , convenite prin acest acord.

2. În conformitate cu legile interne în materie, la punerea în aplicare a prevederilor acestui acord se va recunoaste si se va respecta autonomia institutiilor si a organizatiilor sportive interesate si libertatea acestora de a stabili si de a întretine relatii si întelegeri reciproce.

3. Părtile vor încuraja cooperarea prin:

a) schimburi de experti, de delegati ai forurilor guyernamentale de resort, de antrenori, administratori si specialisti din domeniul sportului;

b) schimburi de echipe sportive;

c) schimburi de materiale didactice din domeniul sportului, precum si elaborarea si publicarea în comun de materiale;

d) schimburi de informatii cu privire la dezvoltarea sportivă si a tehnicilor de antrenament;

e) colaborare în domeniul informatiei sportive si al serviciilor stiintifice;

f) contacte prin intermediul consfătuirilor, conferintelor si simpozioanelor.

 

ARTICOLUL 4

Conditiile financiare ale acordului

 

1. Schimburile de delegatii ale ministerelor sportului din cele două tări, convenite de comun acord, se vor efectua în următoarele conditii financiare:

a) partea trimitătoare va suporta cheltuielile reprezentând transportul dus-întors pentru delegatiile sale până în capitala tării gazdă;

b) partea primitoare va asigura pentru delegatiile oaspete cazarea, masa, desfăsurarea actiunilor si transportul în interiorul tării potrivit programului de activităti;

c) cheltuieliie legate de program si de asistenta medicală pentru cazuri de urgentă vor fi suportate cu respectarea legislatiei interne în materie.

2. Conditiile financiare referitoare la schimburile de sportivi, de antrenori, de tehnicieni si de alti specialisti vor fi stabilite de comun acord, în scris, de federatiile sau institutiile interesate, cu respectarea reglementărilor legale din fiecare tară.

3. Participarea la activitătile organizate la cererea si în interesul uneia dintre părti se va face integral pe cheltuiala părtii interesate.

 

ARTICOLUL 5

Implementarea

 

1. De aplicarea prevederilor prezentului acord răspund Ministerul Tineretului si Sportului din România si Departamentul pentru Sport si Recreere dn Republica Africa de Sud:

2. În vederea implementării prezentului acord se vor stabili, în scris, prin convorbiri bilaterale, corespondentă directă sau pe canale diplomatice, programe de activităti pentru perioade minime de un an, incluzând toate detaliile pentru aplicarea lor.

 

ARTICOLUL 6

Amendarea

 

Prezentul acord poate fi amendat, în scris, cu consimtământul părtilor, printr-un schimb de note transmise pe canale diplomatice. Un astfel de amendament va intra în vigoare conform procedurii prevăzute la art. 8 paragraful 1.

 

ARTICOLUL 7

Rezolvarea divergentelor

 

Orice divergentă apărută între părti ca urmare a interpretării sau aplicării acestui acord va fi rezolvată pe cale amiabilă, prin consultări sau negocieri.

 

ARTICOLUL 8

Intrarea în vigoare si durata

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data la care păriile se vor informa reciproc, u scris, pe canale diplomatice, cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne de intrare în vigoare. Data intrării în vigoare va fi cea a ultimei notificări.

2. Acest acord va rămâne în vigoare pe o perioadă de 5 (cinci) ani si va putea fi prelungit înainte de expirarea sa, pentru încă o perioadă similară, dacă părtile vor conveni în scris astfel.

 

ARTICOLUL 9

Denuntarea

 

1. Prezentul acord poate fi denuntat de oricare dintre părti printr-o notificare, cu 6 luni înainte cu privire la intentia de a denunta acordul, transmisă pe canale diplomatice.

2. În cazul denuntării prezentului acord nu va fi afectată îndeplinirea oricărui program stabilit de părti pe baza sa înainte de denuntare, în măsura în care părtile nu vor conveni altfel în scris.

Drept pentru care, subsemnatii, autorizati în mod corespunzător de guvernele lor, au semnat prezentul acord, în două exemplare ongnale, în limbile română si engleză, ambele texte fiind egal valabile.

Semnat la Pretoria la 31 martie 2000.

 

Pentru Guvernul României,

Crin Antonescu,

ministrul tineretului si sportului

Pentru Guvernul Republicii Africa de Sud,

Ngconde Balfour,

ministrul sportului si recreării

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÂRÂRE

privind recunoasterea Uniunii Teatrale Române - UNITER ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Uniunea Teatrală Română - UNITER, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii,

Maria Berza

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 746.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acoperirea unor sume avansate de Ministerul Afacerilor Externe

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Din bugetul Secretariatului General al Guvernului, capitolul 51.01 "Autorităti publice" – “Cheltuieli materiale si servicii", se suportă suma de 5.564,89 dolari S.U.A., reprezentând sume avansate de Ministerul Afacerilor Externe.

Suma se va achita Ministerului Afacerilor Externe în lei, la cursul Băncii Nationale a României din ziua efectuării plătii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 752.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind suspendarea aplicării dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintă pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, pentru perioada trimestrului III al anului 2000

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la exploatarea de titei si gaze în România;

- Scrisoarea Ministerului Finantelor nr. 178.137 din 16 iulie 1998;

- Scrisoarea Oficiului Concurentei nr. 251 din 24 iulie 1998;

- solicitările titularilor de acorduri petroliere si evolutia cotatiilor internationale la produsele petroliere si a preturilor C.I.F. practicate de furnizorii externi de gaze naturale,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se suspendă aplicarea dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintă pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, pe perioada trimestrului III al anului 2000.

Art. 2. - Pentru perioada mentionată, pretul de referintă pentru gazele naturale extrase din România, care stă la baza calculului contravalorii redeventelor petroliere si a valorii productiei brute de petrol, se stabileste ca medie

ponderată a preturilor C.I.F. practicate de furnizorii externi în luna iunie 2000 si este de 98,80 dolari S.U.A./1.000 nmc.

Art. 3. - Transformarea în lei a preturilor exprirpate în dolari S.U.A., determinate conform prevederilor articolului precedent, pentru luna în curs, se va face pe baza cursului valutar comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a lunii anterioare.

Art. 4. - Compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

 

Bucuresti, 25 august 2000.

Nr. 240.