MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 506   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 16 octombrie 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

 

386. - Decret privind conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la moarterea lui Mihai Eminescu"

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

907. - Hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 2000 pentru acoperirea unor cheltuieli de capital aferente achizitionării si amenajării sediului primăriei din municipiul Drăgăsani, judetul Vâlcea

 

908. - Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 428/1998 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Comerciale "Banca Română pentru Dezvoltare" - S.A., cu modificările ulterioare

 

909. - Hotărâre privind emiterea garantiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului.

 

920. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare

 

922. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

923. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

924. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.353. - Ordin al ministrului finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.291/2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2000

 

1.355. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1037

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 2 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului. nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se confieră medalia comemorativă "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" următorilor:

1. doamnei Adreia Bove Năstăsescu, artist plastic, pentru realizarea lucrării sculpturale "Eminescu", amplasată la Vevey - Elvetia;

2. domnului prof. dr. Nicolae Balotă, exeget al operei eminesciene;

3. domnului prof. dr. Dan Solomon, traducător al operei eminesciene.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 11 octombrie 2000.

Nr. 386.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 2000 pentru acoperirea unor cheltuieli de capital aferente achizitionării si amenajării sediului primăriei din municipiul Drăgăsani, judetul Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit la judetul Vâlcea cu suma de 18.000 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2000, pentru acoperirea unor cheltuieli de capital aferente achizitionării si amenajării sediului primăriei din municipiul Drăgăsani, judetul Vâlcea.

Art. 2. - Ministerul Finantelor va introduce modificările corespunzătoare în volumul si structura bugetului de stat pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 5 octombrie 2000.

Nr. 907.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din anexa la Hotărărea Guvernului nr. 428/1998 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Comerciale "Banca Română pentru Dezvoltare" - S.A., cu modificările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 7 din anexa*) la Hotărârea Guvernului nr. 428/1998 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Comerciale "Banca Română pentru Dezvoltare" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 28 iulie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru a doua etapa oferta publică de vânzare se va realiza pe piata internă. Comisia de privatizare va selecta prin licitatie în plic închis intermediarul si/sau consultantul financiar si juridic pentru această ofertă publică."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

p. presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietătii de Stat,

Erös Victor

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Guvernatorul Băncii Nationale a, României,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 5 octombrie 2000. Nr. 908.


*) Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 428/1998 a fost comunicată numai Ministerului Privatizării, Băncii Nationale a României si Fondului Proprietăiii de Stat.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind emiterea garantiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000

pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Romăne - S.A.

în litigiile izvorăte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Finantelor garantează irevocabil, si neconditionat - în numele si în contul statului - Băncii Gomerciale Române - S.A., în limita unor plafoane de 38 miliarde lei si 116 milioane dolari S.U.A., plata sumelor care fac obiectul litigiilor aflate pe rolul instantelor judecătoresti în care este parte Banca Comercială Română S.A., în calitate de pârât, litigii izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului.

            (2) Litigiile mentionate la ali.neatul precedent sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre*).

Art. 2. - Scrisorile de garantie se emit pe termen de 10 ani, pentru fiecare dintre litigiile prevăzute în artexă, după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Întreaga răspundere cu privire la realitatea si corectitudinea datelor si sumelor care sunt cuprinse în lista prevăzută în anexă revine Băncii Cornerciale Române S.A.

Art. 4. - Scrisorile de garantie emise rămân valabile până la data executării lor de câtre Ministerul Finantelor sau; după caz, până la data anulării acestora în cazul în care Banca Comercială Română - S.A. nu va cădea în pretentii, dar nu mai mult de 10 ani.

Art. 5. - În vederea executării scrisorilor de garantie emise potrivit prezentei hotărâri Banca Comercială Română S.A. transmite Ministerului Finantelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data plătii, copia de pe hotărârea judecătorească definitivă, irevocabilă si învestită cu formulă executorie, de obligare la plată în litigiile care fac obiectul prezentei hotărâri, hotărârea de înfiintare si validare a popririi executorii, precum si documentele care atestă efectuarea plătii către creditori.

Art. 6. - În cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă se stabileste un cuantum al pretentiilor mai mare decât valoarea garantată, diferenta se acoperă de Ministerul Finantelor din fondurile constituite pentru plata despăgubirilor.

Art. 7. - Executarea scrisorii de garantie se efectuează de Ministerul Finantelor în termen de cel mult 30 de zile de la data la care se depun documentele prevăzute la art. 5, prin virarea sumei stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă în contul Băncii Comerciale Române - S.A.

Art. 8. - În situatia în care Banca Comercială Română S.A. nu cade în pretentii aceasta este obligată să transmită Ministerului Finantelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la rămânerea definitivă si irevocabilă a hatărârii judecătoresti, valoarea pretentiilor respinse, copia de pe hotărârea judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă si scrisoarea de garantie în vederea anulării acesteia.


*) Anexa se comunică numai celor interesati.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Dezvoltare Regională

Mihai David

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului Proprietătii de Stat,

Erös Victor

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

Bucuresti, 5 octombrie 2000.

Nr. 909.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

priVind acordarea unor ajutoare

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României h o t ă r ă s t e :

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unor ajutoare pentru tratament medical si interventii chirurgicale, finantate din bugetul Fondului national de solidaritate, capitolul "Alte actiuni privind asistenta socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", în cuantumurile si pentru persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În cazul depăsirii sumelor acordate în lei cu diferentele de curs valutar comisioanele si alte speze bancare datorate schimbului valutar Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este autorizat să plătească sumele suplimentare din bugetul Fondului national de solidaritate, pe baza documentelor justificative prezentate de directiile de sănătate publică competente, prin intermediul Ministerului Sănătătii.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare, a controlului si a justificării tuturor sumelor acordate din Fondul national de solidaritate în temeiul art. 5 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 revine Ministerului Sănătătii si directiilor de sănătate publică teritoriale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

 

Bucuresti, 10 octombrie 2000.

Nr. 920.

 

ANEXĂ

LISTA

cuprinzând beneficiarii unor ajutoare din bugetul Fondului national de solidaritate

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma aprobată în valută

1.

Rizea Claudiu

Municipiul Pitesti, str. Exercitiu bl. PD2A, sc. B, ap. 8, judetul Arges

150.000.000 lire italiene

2.

Ungureanu Lorena Mihaela

Municipiul Ploiesti, str. Gh. Grigore Cantacuzino nr. 185, bl. 150A, ap. 11, judetul Prahova

300.000 franci francezi

3.

Ciotescu Vlad Alexandru

Municipiul Timisoara, Str. Lotusului nr. 21, bl. A74, sc. A, judetul Timis

18.000 dolari S.U.A.

 


*) Sumele se vor acorda în lei prin intermediul directiei de sănătate publică competente, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării plătii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă în sumă de 10.000.000 (zece milioane) lei pentru tratamentul medical al domnului Stângă Marian, domiciliat în municipiul Bucuresti, str. Frumusani nr. 12, bl. 100, sc. 2, ap. 73, sectorul 4.

Art. 2. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este autorizat să plătească suma prevăzută la art. 1 din bugetul Fondului national de solidaritate.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare, a controlului si a justificării sumei acordate revine Directiei Generale de Muncă si Protectie Socială Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 10 octombrie 2000.

Nr. 922.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

H OTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999, privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 10.000.000 (zece milioane) lei pentru tratamentul medical al domnului Iancu Nicolae, domiciliat în comuna 1 Decembrie, str. Caragiale nr. 9, judetul Ilfov.

Art. 2. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este autorizat să plătească suma prevăzută la art. 1 din bugetul Fondului national de solidaritate.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare, a controlului si a justificării sumei acordate revine Directiei Generale de Murtcă si Protectie Socială Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul finanielor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 10 octombrie 2000.

Nr. 923.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă în sumă de 12 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, familiei domnului Covaci Cornel, cu domiciliul în satul Osand nr. 267, comuna Husasău de Tinca, judetul Bihor, pentru refacerea locuintei afectate de inundatii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul finanielor,

Decebal Traian Remes

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 10 octombrie 2000.

Nr. 924.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.291/2000 privind prospectul de emisiuneal certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2000

 

Ministrul finantelor,

            în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,

            având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000 încheiate între Ministerul Finantelor si Banca Natională a României, precum si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri dă stat derulate de către Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin:

 

Art. 1.  - Programul emisiunilor de titluri de stat, cu data de emisiune 19 octombrie 2000 se modifică numite certificate de trezorerie cu         discont, începând după cum urmează:               

 

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii- lei -

J3 22.02.2001

17 octombrie 2000

19 octombrie 2000

22 februarie 2001

126

1.000.000.000.000

J4 25.01.2001

24 octombrie 2000

26 octombrie 2000

25 ianuarie 2001

91

1.500.000.000.000

J15 5.03.2001

24 octombrie 2000

26 octombrie 2000

15 martie 2000

140

1.568.730.000.000

           

Art. 2. - Certificatele de trezorerie cu discont seriile J3 18.01.2001 si J4 25.01.2001, anuntate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.291 din 26 septembrie 2000, se anulează.

Art. 3. - Celelalte prevederi ale Ordinului ministrului finantelor nr. 1.291/2000 rămân nemodificate.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 12 octombrie 2000.

Nr. 1.353.

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă

pentru populatie cod 1037

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999, Ministerul Finantelor lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului începând cu data de 17 octombrie 2000.

Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1037.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la băncile comerciale si la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe o perioadă de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 si 27 octombrie 2000. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 si 25 ianuarie 2001.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobăndă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu valoare nominală de 1.000.000 lei, tipărite în multipli de 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 44 % pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D= (VN x 44 x 90)/ 360 x 100

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si pânâ la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 27 octombrie 2000, ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului. Ele se răscumpără de către trezoreria statului în ziua prezentării lor la ghiseele acesteia, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen, comunicată de Ministerul Finantelor, asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 12 octombrie 2000.

Nr. 1.355.