MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 504      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 13 octombrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

37. - Hotărâre referitoare la Raportul de anchetă al Comisiei pentru industrii si servicii cu privire la Societatea Natională de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

 

DECRETE

 

382. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale           

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

157. - Ordonantă de urgentă privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

865. - Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente programelor componente ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, care se experimentează si se finantează din bugetul Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare în anul 2000

 

866. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, aflat în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Turism

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

310. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul Licentei de concesiune pentru exploatare nr. 47/1999

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Raportul de anchetă al Comisiei pentru industrii si servicii cu privire

la Societatea Natională de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Camera Deputatilor îsi însuseste Raportul de anchetă al Comisiei pentru industrii si servicii cu privire la Societatea Natională de Telecomunicatii "Romtelecom" S.A., completat cu propunerile făcute în cadrul dezbaterilor din sedinta din 5 octombrie 2000.

Art. 2. - Camera Deputatilor solicită Guvernului si autoritătitor publice cu competente în domeniul analizat de comisie să procedeze la revizuirea actelor normative care reglementează activitătile din domeniul comunicatiilor referitoare la stabilirea tarifelor si acordarea de licente si să prezinte propuneri de modificare sau de completare a acestora până la data de 15 februarie 2001.

Art. 3. - În scopul eliminării disfunctionalitătilor datorate suprapunerii si interferentelor care apar ca urmare a necorelării dintre diversele institutii abilitate din domeniu se recomandă unificarea responsabilitătilor de reglementare a activitătilor din domeniul comunicatiilor.

Art. 4. - (1) Comisia instituită prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 6/2000 va analiza activitatea Agentiei Nationale de Comunicatii si Informatică cu privire la modul în care aceasta îsi îndeplineste mandatul de actionar unic la societătile nationale din subordinea sa, precum si modul de acordare a licentelor.

(2) Concluziile comisiei vor fi prezentate Camerei Deputatilor până la data de 15 februarie 2001.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Bucuresti, 10 octombrie 2000.

Nr. 37.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unor gratieri individuale

 

În temeiul art. 94 lit. d) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Se gratiază pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor condamnati:

 

Barbos Gavril

Preda Robert Eugen

Varga Lorent

Ciunel Florica

Varga Cristinel Neculai

Vîrlan Georgel

Mihalache Cristian

 

 

 

Art. 2. - Se gratiază restul rămas neexecutat din pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor condamnati:

 

Andronache Cristi

Sihur Stefana Paulina

Toporu Gheorghe

Ciupag Marian

 

Udroiu Stelian

 

Art. 3. - Se gratiază pedeapsa cu închisoarea aplicată condamnatului Lazurca Sava, rămânând să execute pedeapsa amenzii penale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGURCONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2000.

Nr. 382.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă următoarea ordonantă de urgentă:

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul

produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 30 septembrie 2000, se prorogă la data de 1 noiembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 12 octombrie 2000.

Nr. 157.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente programelor

componente ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, care se experimentează si se finantează din bugetul Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare în anul 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 66 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă structura, indicatorii si fondurile aferente programelor componente ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 20 iulie 1999, care se experimentează si se finantează din bugetul Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare în anul 2000, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Resursele alocate de la bugetul de stat în anul 2000 pentru finantarea programelor componente ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, prevăzute la art. 1, se vor completa si cu alte sume care vor fi identificate în cursul anului.

(2) Defalcarea bugetului pentru finantarea programelor componente ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare,

Mircea Puscă

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 28 septembrie 2000

Nr. 865.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA, INDICATORII SI FONDURILE AFERENTE PROGRAMELOR

COMPONENTE ALE PLANULUI NATIONAL PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE SI INOVARE ÎN ANUL 2000

 

Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 20 iulie 1999, având ca durată perioada 1999-2002. Obiectivul principal al programului este crearea de noi surse de dezvoltare si inovare pentru economie si societate, răspunzând unor comenzi concrete sau cerintelor integrării internatioriale a sistemului stiintă-tehnologie din România si conducând la generarea de efecte economice directe pe termen scurt sau mediu.

1. Structura programelor componente ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare

1.1. Obiectivele strategice ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, precum si ale programelor sale componente urmăresc:

a) relansarea economică a României, bazată pe competitivitate si crearea de noi locuri de muncă, ca urmare a introducerii inovării în activitatea economică:

- cresterea competitivitătii agentilor economici si, în special, a întreprinderilor mici si mijlocii, prin introducerea de produse, tehnologii sau servicii noi ori modernizate;

- adaptarea activitătii agentilor economici si, în special, a întreprinderilor mici si mijlocii la cerintele si exigentele pietei;

- eficientizarea utilizării resurselor existente;

- promovarea unei culturi referitoare la inovare printre agentii economici români, în special la nivelul întreprinderilor mici si mijlocii;

b) relansarea sistemului social national prin:

- îmbunătătirea conditiilor de muncâ si de viată;

- protectia mediului;

- securitatea alimentatiei;

- sănătatea populatiei;

c) cresterea nivelului tehnic si calitativ al produselor si serviciilor românesti, în scopul asigurării competitivitătii lor pe plan intern si extern, prin:

- eliminarea decalajului fată de nivelul european în privinta standardelor, precum si a măsurătorilor si încercărilor, prin promovarea unor mijloace de realizare care să asigure precizia, repetabilitatea si reproductibilitatea acestora;

- sustinerea si dezvoltarea Sistemului national al calitătii, cu componentele de acreditare,certificare si evaluare a conformitătii, standardizare, metrologie;

d) dezvoltarea parteneriatului international în domenii stiintifice si tehnologice, în scopul acumulării si difuzării tehnologiilor, precum si a cunostintelor si competentelor tehnologice avansate, prin:

- intensificarea cooperării în plan european si integrarea în programele-cadru de cercetare si dezvoltare tehnologică ale Uniunii Europene;

- dezvoltarea cooperării stiintifice si tehnice bi- si multilaterale în cadrul acordurilor interguvernamentale;

- extinderea si diversificarea participării la organisme stiintifice si tehnice internationale.

1.2. Principalele rezultate prevăzute la finalizarea programelor componente ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare sunt următoarele:

· rezultate cu efect economic previzibil pe termen scurt sau mediu, concretizate prin produse, tehnologii sau servicii noi ori modernizate, care:

- să răspundă cerintelor de pe piata internă si externă, în perspectiva globalizării activitătilor economice;

- să asigure recuperarea investitiei în termenul prevăzut în analiza de piată si planul de afaceri, care au stat la baza proiectelor finantate în cadrul programului;

· rezultate cu efecte sociale previzibile pe termen scurt sau mediu, concretizate prin produse si servicii îmbunătătite, care au ca scop cresterea calitătii vietii populatiei;

· realizarea unui sistem armonizat de standarde nationale;

· asigurarea, prin centrele de excelentă, a unor surse interne de competentă stiintifică si expertiză tehnologică de înalt nivel, precum si de tehnologii avansate, pentru a răspunde cerintelor industriei si ale dezvoltării pe termen lung;

· servicii si organizatii specializate pentru transfer tehnologic si inovare;

· portofoliu de solutii privind probleme de interes comun la nivel european, bilateral sau regional, ca rezultat, al cooperărilor internationale;

· parteneriate de lungă durată, cu sanse crescute de participare la programele internationale/retele nationale de cercetare conectate la retelele europene de profil;

· echipamente si facilităti de cercetare-dezvoltare, de nivel apropiat celui european;

· reglementări care să asigure armonizarea cu cadrul legal, institutional si procedural din Uniunea Europeană, în vederea implementării rapide si eficiente a parteneriatului pentru aderare;

· formarea de specialisti si crearea unei culturi a calitătii la nivelul economiei nationale.

 

2. Indicatorii aferenti programelor componente ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare în anul 2000

 

Indicatori

Valori estimate pentru anul 2000

Indicatori fizici

 

Numărul de proiecte contractate si cofinantate de agentii economici care beneficiază de rezultatele obtinute*)

1.000

Numărul de agenti economici care cofinantează proiecte în cadrul programului

1.000

Indicatori de rezultate

 

Cresterea numărului de agenti economici cofinaniatori si beneficiari ai proiectelor din cadrul programului (%)

90

Indicatori de eficientă

 

Cheltuiala medie anuală de la buget pentru finantarea unui proiect, cu exceptia celor în parteneriat international (milioane lei/proiect)

150

                                                                                                           

3. Fonduri pentru finantarea programelor componente ale Planului national

pentru cercetare-dezvoltare si inovare în anul 2000

 

FINANTAREA PROGRAMELOR - TOTAL: din care pe surse de finantare (milioane lei):

243.289

· Bugetul de stat (milioane lei)

163.289

· Venituri extrabugetare (milioane lei), din care:

- cofinantare de la agenti economici (milioane lei)

- cofinantare din programe internationale (milioane lei)

80.000

40.000

40.000

 

Structura sumelor alocate

de la bugetul de stat

pentru programe

Cod

Capitol/subcapitol/

titlu/articol/alineat

Suma

alocată

(milioane lei)

Fondul de cercetare-dezvoltare

71.01.03/38/40.16

154.000

Fondul de stimulare a inovării

71.01.03/38/40.17

9.289

           


*) În numărul de proiecte sunt cuprinse proiectele contractate în anul anterior, aflate în derulare sau care se finalizează în anul 2000, precum si proiectele contractate in anul curent.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000

al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, aflat în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Turism

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Institutului National de CercetareDezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, aflat în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Turism, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti se aprobă de Autoritatea Natională pentru Turism.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autoritătii Nationale pentru Turism, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor care se fac răspunzătoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Turism,

Dumitru Moinescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2000.

Nr. 866.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

INSTITUTUL NATIONAL

DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T.

BUCURESTI  

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2000

- extras -

                                                                                                                                                 - mii lei -

SPECIFICATIE

Nr.

rd

Anul 1999

 Realizari

Anul 2000

Prevederi

%

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

1.620.635

2.000.000

123

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

1.619.917

1.993.000

123

a). Venituri din activitatea de bază*)     

03

1.619.917

1.893.000

117

b). Venituri din alte activităti     

04

-

100.000

-

2. VENITURI FINANCIARE

05

718

6.000

836

3. VENITURI EXCEPTIONALE

06

-

1.000

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

1.479.264

1 .962.681

133

1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE, TOTAL, din care:        

08

1.475.487

1.959.681

133

a). Cheltuieli materiale, din care :

- tichete de masă

09

47.334

-

130.000

50.000

275

-

b). Cheltuieli de personal, din care:

10

1.227.096

1.537.016

125

- salarii brute

11

859.636

1.107.300

129

- C.A.S. - 30%

12

237.776

301.890

127

- ajutor de somaj - 5%

13

40.212

50.315

125

- contributie pentru asigurări sociale de sănătate, conf. L 145/1997 - 7%

14

56.296

77.511

138

c). Cheltuieli prevăzute de art. 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76      

15

3.000  

10.000

333

d). Cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate în conditiile legii, din, care:

16

3.241

4.000  

123

- cheltuieli de protocol

17

3.241

4.000

123

- cheltuieli de reclamă si publicitate

18

-

-

-

e). Fond specialde solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (OUG nr. 102/1999) si Fond special de sustinere a învătământului de stat (OUG nr. 75/ 1999)

19

33.176

55.365

167

f) . Alte cheltuieli

20

194.816

223.300

115

2. CHELTUIELI FINANCIARE

21

-

-

-

3. CHELTUIELI EXCEPTIONALE

22

3.777

3.000  

79

III. REZULTAT BRUT

23

141.371

37.319

26

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

24

-

-

-

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

25

827

-

-

VI. IMPOZlT PE PROFIT

26

55.503

10.969

20

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, pentru:

27

85.041

26.350

31

1. Forid de participare a salariatilor la profit, din care:           

28

8.504  

2.635  

31

- cota directorului general

29

-

-

-

2. Vărsăminte la_bugetul de stat din profitul net

30

38.269

11.857,5

31

3. Surse proprii de finantare     

31

38.268

11.87.5

31

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

32

76.277

11 .857,5

31

1 . Surse proprii, din care:

33

38.268

11.857,5

31

- surse proprii provenite din re artizarea rofitului

34

38.268

11.857,5

31

2. Alocatii de la buget pentru investitii

35

-

-

-

3. Credite bancare pentru investitii

36

-

-

-

4. Alte surse

37

38.009

-

-

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

38

76.277

11.857,5

15,5

l.Investitii

39

76.277

11.857,5

15,5

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

40

-

-

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE  

41

 

 

 

1. Volumul de activitate

42

1.620.635

2.000.000

123

2. Costuri aferente volumului de activitate

43

1.479.264

1.962.681

133

3. Rezultate(+/-)

44

141.371

37.319

26

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

45

25

21

84

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

46

22

18

82

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut **)

47

2.379.000

3.333.334

140

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare dezvoltare

48

2.431.000

3.417.524

141

7. Rentabilitatea (rd. 441rd. 43 x100)

49

9,6

1,9

19,8

8. Praductivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd. 42/rd. 45) 

50

64.825

73.260(în preturi comparabile1999)

113

9. Rata rentabilitătii financiare(rd. 271 capitalul propriu x 100)

51

114,5

23,2

20


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare sunt în sumă de 175.000.000 lei.

**) Câstigul mgdiu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a drepturilor bănesti ale persoanelor angajate pe bază de conventie civilă de prestări de servicii.

 

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2000 au fost incluse si:

- suma de 135.000 mii lei reprezentând indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie;

- suma de 116.300 mii lei reprezentând drepturile bănesti ale directorului general;

- suma de 56.000 mii lei reprezentând drepturile bănesti ale persoanelor angajate pe bază de conventie civilă de prestări de servicii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind transferul Licentei de concesiune pentru exploatare nr. 47/1999

 

Presedintele Agentiei Nationâle pentru Resurse Minerale, având în vedere:

· prevederile art. 14 alin. (1) din Legea minelor nr. 61/1998;

· prevederile art. 31 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 639/1998;

· solicitarea de transfer nr. 2.404 din 4 octombrie 2000;

· aprobarea Ministerului Industriei si Comertului nr. 193.247 din 9 octombrie 2000,

în temeiul prevederilor art. 6 lit. h) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 si ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999,

adoptă prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul Licentei de concesiune pentru exploatare nr. 47/1999, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 iunie 1999, de la Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" S.A., înfiintată prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 13 noiembrie 1998, cu sediul în municipiul Deva, Piata Unirii nr. 9, judetul Hunedoara, înregistrată în registrul comertului cu nr. J/20/108/1991, cod SIRUES 0774728, cod fiscal R2117946, cont nr. 301208001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Deva, către Societatea Comercială "Rosia Montană Gold Corporation" - S.A., cu sediul în localitatea Rosia Montană, str. Piata nr. 321, judetul Hunedoara, înregistrată în registrul comertului cu nr. J/01/443 din 30 noiembrie 1999, cod SIRUES 209877119, cod fiscal nr. R9762620, cont nr. 2511.1-4050.1/ROL, deschis la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Deva.

Art. 2. - Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. va rămâne companie afiliată, în conditiile stabilite în licentă.

Art. 3. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

 

Bucuresti, 9 octombrie 2000.

Nr. 310.