MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 498   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 11 octombrie 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

 

381. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

153. - Ordonantă de urgentă privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului si darea lui în administrarea Comitetului Olimpic Român

 

154. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

912. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 328/2000 privind instituirea interdictiei de a furniza si de a vinde petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia si exceptiile de la această interdictie

 

913. - Hotărâre privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Prahova

 

914. - Hotărâre privind eliberarea din functia de prefect al judetului Maramures

 

915. - Hotărâre privind eliberarea din functia de prefect al judetului Gorj

 

916. - Hotărâre privind eliberarea din functia de prefect al judetului Brasov

 

917. - Hotărâre privind numirea în functia de prefect al judetului Maramures

 

918. - Hotărâre privlnd numirea în functia de prefect al judetului Gorj

 

919. - Hotărâre privind numirea în functia de prefect al judetului Brasov

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios

în grad de Ofiter

 

În temeiul art. 94 lit. a) si a) art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (i), al art. 6 lit. A pct. 11 si al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se conferă Ordinul national ServiciuI Credincios în grad de Ofiter, în semn de apreciere deosebită pentru dăruirea, spiritul umanitar si eforturile constante timp de 10 ani pentru ajutorarea spitalelor si orfelinatelor de copii cu handicap, după cum urmează:

- doamnei Monica McDaid, fondator si presedinte al Fundatiei "Romanian Challenge Appeal", Marea Britanie;

- domnului George Sidney Woodworth, fondator si presedinte al Asociatiei "Ellesmere Port and Neston Romanian Appeal Children International", Marea Britanie;

- domnului Henrik Haubro Petersen, presedinte al Fundatiei "The European House", Danemarca;

- domnului Arnoldus Gerardus Maria Lempers, presedinte al Fundatiei "Building for mentally handicapped children in Romania", Olanda;

- domnului Jesus Loza Aguirre, Fundatia "The European House" , Spania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2000.

Nr. 381.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat ai statului si darea lui în administrarea Comitetului Olimpic Român

 

în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituiia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului "Centru de pregătire profesională", situat în satul Izvorani, comuna Ciolpani, judetul Ilfov, cu bunurile din dotare, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din domeniul public în domeniul privat al statului.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea si în folosinta exclusivă a Comitetului Olimpic Român, pe o perioadă de 49 de ani, a imobilului prevăzut la art. 1, în scopul desfăsurării de către acesta a activitătii de reprezentare si protocol.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face prin protocol încheiat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, între actualul administrator - Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" - si Comitetul Olimpic Român.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

Secretarul general al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 10 octombrie 2000.

Nr. 153.

 

ANEXĂ          

                       

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului "Centru de pregătire profesională" care trece din domeniul public în domeniul privat al statului si care se dă în administrarea si în folosinta exclusivă a Comitetului Olimpic Român pe o perioadă de 49 de ani

 

Adresa

imobilului

Persoana juridică din administrarea căreia se transmite imobilul

Persoana

juridică în administrarea căreia se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Satul Izvorani, comuna Ciolpani, judetul Ilfov

Regia Autonomă

“Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”    

Comitetul Olimpic Român

I.Imobil, în suprafată desfăsurată de 6.601 m2:

- Centru de învătământ (subsol, parter, două etaje)

- Hotel (două subsoluri, parter, 5 etaje)

Valoarea imobilelor, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/1999, cu modificările si completările ulterioare = 54.755.720.107 lei.

II. Terenul aferent, în suprafată de 15.000 m2

Valoarea terenului, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/1999, cu modificările si completările ulterioare = 7.436.180.400 lei

                       

GUVERNUI ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Candidaturile pentru Camera Deputatilor si Senat se propun pe liste separate de candidati numai de partide politice, aliante ale acestora si alte formatiuni politice, constituite potrivit legii, precum si de aliante electorale constituite în condititie prezentei legi."

2. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

"Art. 51. - (1) Partidele politice si aliantele politice se pot asocia între ele numai la nivel national, pe bază de protocol, constituind o aliantă electorală, în scopul participării la alegerea Camerei Reputatilor si a Senatului.

(2) Protocolul de constituire a aliantei electorale se depune la Biroul Electoral Central în termen de 18 de ore de la înfiintarea acestuia.

(3) Biroul Electoral Central se pronuntă în sedintă publică asupra admiterii sau respingerii protoeolului de constituire a aliantei electorale, în termen de 24 de ore de la depunerea acestuia.

(4) Hotărârea Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestată de orice persoană fizică sau juridică interesată la Curtea Supremă de Justitie în termen de 24 de ore de la pronuntare.

(5) Hotărârea Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestată de aceasta la Curtea Supremă de Justitie în termen de 24 de ore de la pronuntare.

(6) Curtea Supremă de Justitie se pronuntă asupra contestatiilor prevăzute la alin. (4) si (5) în termen de 24 de ore, prin hotărâre irevocabilă.

(7) Celelalte prevederi ale prezentei legi referitoare la aliante politice sa aplică în mod corespunzător si aliantelor electorale."

Art. II. - Alineatul (1) al articolului 28 din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Rornâniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"Art. 28.  (1) Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, aliantele electorale, oficiile electorale, sprijinirea de către Guvern a activitătii birourilor electorale si oficiilor electorale, păstrarea materialelor utilizate în procesul electoral, precum si la judecarea de către instante a întâmpinărilor, a contestatiilor si a oricăror alte cereri se aplică si în ceea ce priveste alegerile pentru Presedintele României."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 10 octombrie 2000.

Nr. 154

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 328/2000

privind instituirea interdictiei de a furniza si de a vinde petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia si exceptiile de la această înterdictie

 

În temeiut prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 328 din 25 aprilie 2000 privind instituirea interdictiei de a furniza si de a vinde petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia si exceptiile de la această interdictie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 27 aprilie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

p. Ministrul industriei si comertului,

Sorin Potane,

secretar de stat Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2000,

Nr. 912.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din functia de subprefect

al judetului Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României h o t ă r ă s t e :

Articol unic. - Domnul Horia Victor Toma se eliberează, la cerere, din functia de subprefect al judetului Prahova începând cu data de 10 octombrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 10 oetombcie 2000.

Nr. 913.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din functia de prefect

al judetului Maramures

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, publicată,

 

Guvernul României h o t ă r ă s t e :

Articol unic, - Domnul Gheorghe Bârlea se eliberează, la cerere, din functia de prefect al Judetutui Maramures începând cu data de 11 octombrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti 10 octombrie 2000.

Nr. 914.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din functia de prefect

al judetului Gorj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României h o t ă r ă s t e :

Articol unic. - Domnul Pantelimon Manta se eliberează, la cerere, din functia de prefect al judetului Gorj începând cu data de 11 octombrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 10 octombrie 2000.

Nr. 915.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din functia de prefect

al judetului Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României h o t ă r ă s t e :

Articol unic. - Domnul Ioan Cristolovean se eliberează, la cerere, din functia de prefect al judetului Brasov începând cu data de 6 octombrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 10 octombrie 2000.

Nr. 916.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de prefect

al judetutui Maramures

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României h o t ă r â s t e :

Articol unic. - Domnul Ioan Mircea Mecea se numeste în functia de prefect al judetului Maramures.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTlN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul functiei publice

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 10 octombrie 2000.

Nr. 917.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de prefect al judetului Gorj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României h o t ă r ă s t e :

Articol unic. - Domnul Emil C. Popescu se numeste în functia de prefect al judetului Gorj.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 10 octombrie 2000.

Nr. 918.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRARE

privind numirea în functia de prefect al judetului Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvemul României h o t ă r ă s t e :

Articol unic. - Domnul Libiu Dan Mateescu se numeste în functia de prefect al judetului Brasov.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 10 octombrie 2000.

Nr. 919.