MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 482   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 3 octombrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

 843. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.

 

847. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 670/1997 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Băncii Române de Dezvoltare - S.A.

 

848. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 469/1999 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000

al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) si ale art. 52 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, cu defalcare pe trimestre si pe elemente de cheltuieli, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considarată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare,

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Agentia de Valorificare a Activelor Bancare

Dan I. Pazara,

secretar de stat Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2000.            

Nr. 843.                                                                                                                      

 

ANEXĂ                                                          

 

STRUCTURA

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000, cu defalcare pe trimestre

 

                                                                                                                                             -mii lei-

Nr.

Denumirea indicatorilor

TOTAL

din care:

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

 

1

2

3

4

5

6

1

Venituri totale, din care:

2.640.000.000

568.842.921

625.727.213

688.299.934

757.129.932   

l.l

- încasări din valorificarea activelor bancare

2.640.000.000

568.842.921

625.727.213

688.299.934

757.129.932   

 

Cheltuieli totale, din care:

2.640.000.000

568.842.921

625.727.213

688.299.934

757.129.932   

2.1

Cheltuieli curente, din care:

2.635.000.000

567.765.567

624.542.124

686.996.336

755.695.973

2.1.1

- cheltuieli de personal

85.435.721

18.408.903

20.249.793

22.274.772

24.502.253

2.1.2

- cheltuieli materiale si servicii

49.564.279

10.679.655

11.747.621

12.922.383

14.214.620

2.1.3

- transferuri

2.500.000.000

538.677.009

592.544.710

651.799.181

716.979.100

2.1.3.1

- vărsăminte la bugetul de stat din veniturile încasate din valorificarea activelor bancare

2.500.000.000

538.677.009

592.544.710

651.799.181

716.979.100

2.2

Cheltuieli de capital

5.000.0000

1.077.354

1.185.089

1.303.598

1.433.959

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DEFALCAREA CHELTUIELILOR

pe elemente de cheltuieli pentru anul 2000

 

                                                                                                                           - mii lei -

Nr. crt.

Elemente de cheltuieli

Anul 2000

1

2

3

2

Cheltuieli totale, din care

2,640,000,000

2.1

Cheltuieli curente, din care

2,635,000,000

2.1.1   

Cheltuieli de personal

85,435,721

2.1.1.1

Cheltuieli cu salariile, din care

59,461,775

 

salarii de bază si îndemnizatii

20,346,600

 

sporuri privind reglementări în vigoare

28,611,000

 

plăti ore suplimentare

2,287,059

 

fond de premii

7,007,516

 

premiu 10%

5,124,466

 

premiu annual

1,883,050

 

onorarii conventii civile

1,209,600

2.1.1.2.

Coninbutii pentru CAS

17,838,533

2.1.1.3.

Fond somaj 5%

2,973,089

2. 1.1.4.

Deplasari, detasări, transferări, din care:

1,000,000

 

deplasări în tară

500,000

 

deplasări în străinătate

500,000

2.1.1.5.

Contributia la constituirea fondului de sanatate 7%

4,162,324

2.1.2.  

Cheltuieli materiale si servicii

49,564,279

2.1.2.1.

Cheltuieli pentru întretinere si gospodarire, din care:

6,000,000

 

încalzit

1,000,000

 

iluminat si fortă motrică

800,000

 

apă canalizare salubritate

500,000

 

posta, telefon, fax

2,000,000

 

furnituri de birou

1,000,000

 

materiale pentru curătenie

500,000

 

alte mat. si prest.serv.( mat.consum., diverse piese de schimb)

200,000

2.1.2.2.

Materiale si prestări servicii cu caracter functional

3,000,000

 

asist.tehn.( telef., cablu TV, legis, Internet,int.ap.aer conditionat)

2,000,000

 

reparatii auto, asigurari auto, consum benzina si ulei

1,000,000

2.1.2.3.

Ob.de inventar de mică valoare sau scurta durata si echip

2,000,000

2.1.2.4.

Reparatii curente

1,000,000

2.1.2.5.

Protocol

200,000

2.1.2.6.

Cheltuieli cu administrarea si valorificarea activelor bancare

37,364,279

 

evaluari active

22,000,000

 

case de avocatură

8,000,000

 

anunturi publicitare pentru_licitatii

6,000,000

 

intretinere active preluate

500,000

 

diverse (notificari, taxe judec, expertize contabile sau tehnice, DHL)

864,279

2.1.3.

TRANSFERURI

2,500,000,000

2.1.3.1.

Vărsăminte la bugetul de stat din veniturile încasate din valorificarea activelor bancare

2,500,000,000

2.2.

CHELTUIELI DE CAPITAL

5,000,000,000

                                   

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 670/1997 pentru constituirea Comisiei

de privatizare a Băncii Române de Dezvoltare - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completarile ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 670 din 24 octombrie 1997 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Băncii Române de Dezvoltare - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 3 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 3 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"3. Ionel Voinescu, reprezentant al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională;"

2. Punctul 4 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"4. Rene Claudia Scheul, reprezentantă a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională;"

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Membrii comisiei de privatizare nu vor putea să dettină, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea functiei lor, functia de administrator, de membru în

comisia de supraveghere specială, de administrator special sau de membru în comitetul de directie la banca ce a fost privatizată sau la una dintre filialele ori sucursalele acesteia sau să exercite o activitate remunerată în această bancă."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

Ministrul finantelor

Decebal Traian Remes

Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului Proprietătii de Stat,

Radu Sârbu

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mihai Bogza

 

Bucuresti, 28 septembrie 2000.            

Nr. 847.          

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

                       

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 469/1999 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotârârea Guvernulm nr. 469/1999 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 16 iunie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.      Punctul 3 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"3. Radu Munteanu, reprezentant al Agentiei Naiionale pentru Dezvoltare Regională;"

2. Punctul 4 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“4. Gyongyi Simion, reprezentantă a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională;"

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Membrii comisiei de privatizare nu vor putea să detină, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea functiei lor, functia de administrator, de membru în comisia de supraveghere specială, de administrator special sau de membru în comitetul de directie la banca ce a fost privatizată sau la una dintre filialele ori sucursalele acesteia sau să exercite o activitate remunerată în această bancă."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietătii de Stat,

Radu Sârbu

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României

Mihai Bogza

 

Bucuresti, 28 septembrie 2000.

Nr. 848.