MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 620    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 30 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

 ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

240. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea ter­menului prevăzut la art. 94 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

241. - Ordonantă de urgentă privind salarizarea cadreIor militare în activitate care îndeplinesc functii în afara Ministerului de Interne în orga­nizatiile internationale care acordă asistentă de specialitate pe teritoriul României

 

242. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acor­darea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 

1.167. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare

 

1.174. - Hotărâre pentru completarea art. 16 din MetodoIogia pentru stabilirea normeIor de evaluare a performanteIor profesionale individuale si de aplicare a criteriiIor de stabilire a salariiIor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998

 

1.180. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

1.181. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

1.185. - Hotărâre privind eliberarea din functia de pre­fect al judetului Dâmbovita

 

1.188. - Hotărâre privind trecerea din regim de mic trafic în regim de trafic international a Punctului de control pentru trecerea frontierei între localitătile Valea lui Mihai (Barantău), judetul Bihor ­România si Nyirabrany - Ungaria

 

1.192. - Hotărâre privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni, de modernizare si retehnologizare a exploatăriIor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti

 

1.193. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională

 

ACTE ALE ORGANEIOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

739. - Ordin al ministrului transporturiIor pentru dele­garea unor competente de către Ministerul Transporturilor în domeniul certificării aeronavelor civile si al atestării personalului aeronautic civil

 

1.557. - Ordin al ministrului finanteIor privind prospectul de emisiune al certificateIor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2000

 

1.567. - Ordin al ministrului finanteIor privind prospectul de emisiune al certificateIor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1040

 

Comunicat al Fondului de garantare a depoziteIor în sistemul bancar

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 94 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

În temeiul prevederiIor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 94 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, se prorogă la data de 31 decembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul tineretului si sportului,

Ion Dobrescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 240.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind salarizarea cadreIor militare în activitate care îndeplinesc functii în afara Ministerului de Interne în organizatiile internationale care acordă asistentă

de specialitate pe teritoriul României

 

În temeiul prevederiIor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Cadrele militare în activitate care îndeplinesc functii în afara Ministerului de Interne în organizatiile internationale care acordă asis­tentă de specialitate pe teritoriul României beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile salariale si de celelalte drepturi prevăzute în cuprinsul anexei nr. 7 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drep­turi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finanteIor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 241.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modifiicarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoaneIor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere

de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 pri­vind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, astfel cum a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 189/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 8 noiembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1 . Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2 - (1) Persoanele care sau aflat în situatiile prevăzute la art. 1 lit. a), b) si c) au dreptul începând cu luna noiembrie 2000, la o indemnizatie lunară de 300.000 lei pentru fiecare an de detentie, de deportare sau de strămutare în alte localităti.

(2) Persoanele care s-au aflat în situatiile prevăzute la art. 1 lit. d) si e) au dreptul, începând cu luna noiembrie 2000, la o indemnizatie lunară de 150.000 lei pentru fie­care an în care au făcut parte din detasamente de muncă fortată sau au fost în trenul mortii.

(3) Persoanele care se află în situatia prevăzută la art. 1 lit. f) au dreptul, începând cu luna noiembrie 2000, la o indemnizatie lunară de 300.000 lei."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Sotul supravietuitor al celui decedat, din categoria persoaneIor prevăzute la art. 1, va beneficia începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea, în conditiile prezentei ordonante, de o indemnizatie lunară neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

(2) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) se acordă începând cu luna noiembrie 2000, în cuantum de 300.000 lei lunar."

 

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Contrasemnează:
Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru minorităti nationale,
Péter Eckstein Kovács
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Gheorghe Man,
secretar de stat
Ministrul finanteIor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.                                                                                                      
Nr. 242.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare

 

În temeiul prevederiIor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările si com­pletările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unor ajutoare, în sumele si pentru persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Plata ajutoareIor se asigură din Fondul national de solidaritate, fond special administrat si, gestionat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,

Simona Marinescu,

secretar de stat

Ministrul finanteIor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1.167.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând beneficiarii unor ajutoare di bugetul Fondului national de solidaritate

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordată (milioane lei)

1.

Antonescu Misu

Municipiul Bucuresti, str. Biserica Mărcuta nr. 1, bl. 34, ap. 56, sectorul 2

6,0

2.

Badiu Mateias

Municipiul Focsani, Aleea Căminului nr. 8, ap. 74, judetul Vrancea

20,0

3.

Bârsan Sanda

Comuna Tătăranu, str. Vâjâitoarea, judetul Vrancea

1 ,0

4.

Iordache Elena

Municipiul Iasi, str. Mircea cel Bătrân nr. 22, bl. N, judetul Iasi

60,0

5.

Grigore Gheorghe

Comuna Tătăranu, judetul Vrancea

1,0

6.

Labă Anton

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

1,0

7.

Grosu Stanca

Satul Bordeasca Nouă, comuna Tătăranu, judetul Vrancea

1,0

8.

Labă Stefan

Satul Bordeasca Nouă, comuna Tătăranu, judetul Vrancea

1,0

9.

Marandei Petrică

Satul Mărtinesti, comtana Tătăranu, judetul Vrancea

1,0

10.

Sbârciog Victoria

Satul Topesti, comuna Bârsesti, judetul Vraracea

2,0

11.

Stănică Ion

Satul Negrilesti, comuna Bârsesti, judetul Vrancea

2,0

12.

Voicu Elena

Satul Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judetul Vrancea

1,0

13.

Vardeianu Dumitru

Satul Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judetul Vrancea

1,0

14.

Zăgan Nicolae

Comuna Tătăranu, str. Vâjâitoarea, judetul Vrancea

1,0

15.

Zamfir Costică

Comuna Străoane, judetul Vrancea

3,0

16.

Diaconescu Eugenia Maria Lucia

Municipiul Bucuresti, aleea Perisoru nr. 3, bl. H 35, sc. C, et. 1, ap. 24, sectorul 3

70,0


 GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 16 din Metodologia pentru stabilirea normeIor de evaluare

a performanteIor profesionale individuale si de aplicare a criteriiIor de stabilire a salariiIor de bază între limite, aprobată prin Hotărărea Guvernului nr. 749/1998

 

În temeiul prevederiIor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sis­temul de stabilire a salariiIor de bază  în sectorul bugetar si a indemnizatiiIor pentru persoane care ocupă functii de dem­nitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic. - Art. 16 din MetodoIogia pentru stabilirea normeIor de evaluare a performanteIor profesionale indivi­duale si de aplicare a criteriiIor de stabilire a salariiIor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998 si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) Persoanele prevăzute la alin. (3) lit. c), e) si f) pot fi evaluate  în termen de 15 zile de la reluarea activitătii în cazul în care promovează examenul de testare a cunostinteIor profesionale, organizat în acest scop de angajator."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul finanteIor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1.174.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul prevederiIor art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor. ajutoare de urgentă în sumă totală de 47,420 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această des­tinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, familiiIor si per­soaneIor din comuna Lipovu, judetul Dolj, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul finanteIor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1.180.

 

ANEXÃ

 

Nr. crt

Beneficiarul (din comuna Lipovu, judetul Dolj)

Suma aprobată (lei)

1.

Gheorghe P. Ion

120.000

2.

Mitroi Gh. Mihăită

150.000

3.

Constantin C. Ion

100.000

4.

Constantin C. Marcela

100.000

5.

Anghel Gabriela

100.000

6.

Ionită Marcel

250.000

7.

Anghel Marin

120.000

8.

PamiIond Marin

120.000

9.

Calapod Adrian

100.000

10.

Dumitru E. Marin

200.000

11.

Dumitru M. Viorel

200.000

12.

Costache Marioara

200.000

13.

Mihai F. Elena

120.000

14.

Victor Z. Gigel

250.000

15.

Dumitru T. Marcel

250.000

16.

Pătru A. Marian

250.000

17.

Mitrache Aurel

120.000

18.

Costache C. Maria

100.000

19.

Mitrache Sorinel

200.000

20.

Mitrache St. Mihai

200.000

21.

Litu Constantin

250.000

22.

Mitrache St. Spiridon

150.000

23.

Păun Gheorghita

150.000

24.

Bibilică Daniela

200.000

25.

Victor Gh. Valeriu

200.000

26.

Bibilică Aristita

150.000

27.

Ion D. Ana

100.000

28.

Mihai A. FIorel

250.000

29.

Drăghici V. Petrică       

150.000

30.

Ciobănica Varsovia      

100.000

31.

Dumitru E. Marin (Natale)

120.000

32.

Ion Mădalina

150.000

33.

Ion Romeo

150.000

34.

Chitu Gheorghita            

120.000

35.

Dumitru Titi

120.000

36.

Costache C. Ion              

200.000

37.

Spiridon C. Petre

250.000

38.

Ionită Adrian

250.000

39.

Dumitru Cornel

200.000

40.

Ciobănică C. Ioana

120.000

41.

Constantin Ioana

150.000

42.

Cafadaru Marian

150.000

43.

Fofa Marinela Doina   

250.000

44.

Saim Stefan

150.000

45.

Mitrache I. Maria           

150.000

46.

Costache C. Doru

120.000

47.

Costache St. Marian

250.000

48.

Bibilică C. Ioana

120.000

49.

Tărăivan Daniel

120.000

50.

Ghită Petrisor

200.000

51.

Gavrilă Marcel

250.000

52.

Ilie FIorea

120.000

53.

Manole Zorica

100.000

54

Bibilicã P. Constantin

120.000

55.

Stefan Manix

100.000

56.

Ciobănică Savian

250.000

57.

Vasile F. Mihai

200.000

58.

Alexandru FIorica

120.000

59.

Dumitru Ionel

120.000

60.

Ionită T. Ion

120.000

61.

Bălteanu Constantin

250.000

62.

Buzdugan Alexandru

200.000

63.

Gorocilă Vergilă

250.000

64.

Gorocilă Virgil Marinel

200.000

65.

Gorocilă Vergilă Udilă                 

100.000.

66.

Gheorghe Gavrilă

150.000

67.

Drăghici C. Marcel

250.000

68.

Nicolae Ioana

100.000

69.

Dumitru N. Elvis

200.000

70.

Gheorghe St. Anica

100.000

71.

Marin Titina

150.000

72.

Chitu D. Marin

120.000

73

Maria Carmen

150.000

74.

Buzdugan Livi

150.000

75.

Dumitru T. Ion

250.000

76.

Dumitru M. Dorel          

250.000

77.

Nitu V. Stefan

100.000

78.

Tănasie M. Claudia      

150.000

79.

Păloiu M. Ilie

200.000

80.

Anghel Claudia

120.000

81.

Radu I. Vasile

250.000

82.

Cîntărasu Sinel

200.000

83.

Drăghici I. Gheorghe

150.000

84.

Drăghici Minut

120.000

85.

Păun I. Maria

100.000

86.

Nicolin M. Gheorghe

120.000

87.

Nicolin Marin

200.000

88.

Băceanu I. Leonard

150.000

89.

Nicolae Gabriel

200.000

90.

Gheorghe Paul

100.000

91.

Nicolin Dumitru

200.000

92.

Bibilică I. Nicolae          

250.000

93.

Tănae Florel

250.000

94.

Tănae C. Ilie

150.000

95.

Costache I. Gheorghe

100.000

96.

Nistor Bîrtă Nicolae

250.000

97.

Nicolin Gh. Misu

200:000

98.

Gheorghe C. Maria

120.000

99.

Băceanu Ion

150.000

100.

Nicolin Gh. Bebe

100.000

101.

Costache N. Stefan       

250.000

102.

Nicolin Daniela

150.000

103.

Dumitru I. Florina

200.000

104.

Victor Z. Mioara

250.000

105.

Tărăivan N. Dumitru

150.000

106.

Alexandru F. Stefan     

150.000

107.

Chitu M. Doina

200.000

108.

Mitrache N. Ion

100.000

109.

Dumitru Chi. Gheorghe

120.000

110.

Buzdugan C. FIorică   

100.000

111.

Trudă Mihăită

200.000

112.

Dumitru Elena

120.000

113.

Bonculescu Nicolae                       

250.000

114.

Costache Alexandru

250.000

115.

Drăghici Cătălin              

100.000

116.

Drăghici V. Valerică                      

200.000

117.

Nicolin Franta

100.000

118.

Lăutaru Viorel

200.000

119.

Mitroi Samir     

250.000

120.

Bumbai Melania             

200.000

121.

Mihai D. Costinel

150.000

122.

Dumitru R. Georgeta

150.000

123.

Văduva M. Stefan          

250.000

124.

Văduva N. Elena                              

150.000

125.

Bacriu D. Sorin

150.000

126.

Văduva N. Constantin

250.000

127.

Dumitru Gh. Ion

250.000

128.

Constantin Ioana            

100.000

129.

Calapod M. Ion               

200.000

130.

Bogdan C. Victoria

100.000

131.

Bălteanu Gh. Nadia

150.000

132.

Cioroianu Constantina

150.000

133.

Drăghici C. Viorel

150.000

134.

Mitrache Iulian

250.000

135.

Duduianu S. Florica

200.000

136.

Costache D. Cornelia

250.000

137.

Marin G. Petre                 

150.000

138.

Ion Gh. Gheorghe          

100.000

139.

Ion Gh. FIorin

250.000

140.

Ciuraru Marian                

200.000

141.

Mihai Gh. Petrisor         

150.000

142.

Ciuraru Traian Iulian

150.000

143.

Nicolin C. Aurel

150.000

144.

Frantuz Pardaillan

250.000

145.

Buzdugan Traian

120.000

146.

Nicolin C. Constantin 

250.000

147.

Litu C. Ion

120.000

148.

Brotac Ion         

150.000

149.

Calapod Marin

250.000

150.

Balotescu Romeo           

250.000

151.

Nicolin Gr. Cornel

250.000

152.

Pătru N. Costel                

250.000

153.

Sibian Marian  

150.000

154.

Ciuraru Simona

150.000

155.

Stefan St. Constantin   

150.000

156.

Gheorghe M. Marcel

100.000

157.

Bacriu Paul

200.000

158.

Fieraru Simon Petru                       

250.000

159.

Băcelan Mariana            

120.000

160.

Colică Oprică

100.000

161.

Nicolin Geta     

250.000

162.

Oită N. Anica

150.000

163.

Gorocilă Mariana

150.000

164.

Lăutaru Mihai

150.000

165.

Gheorghe Costinel

250.000

166.

Toporan Mariana

120.000

167.

Nicolae Marian                

250.000

168.

Mitrache Florel

200.000

169.

Constantin Marin           

150.000

170.

Constantin Norica

120.000

171.

Pîrlea F. Gheorghe        

150.000

172.

Buzdugan Neta

100.000

173.

Oită Gh. Geta

120.000

174.

Nicolin D. Ion

100.000

175.

Chitu Bogdan

200.000

176.

Calapod M. Radu

120.000

177.

Dumitru R. Dumitrel                                       

200.000

178.

Mihai M. Dumitru

150.000

179.

Moraru Gh. Marian

250.000

180.

Bozgan FIorea

200.000

181.

Nicolin Mariana

100.000

182.

Mihai M. Gheorghe

200.000

183.

Olteanu Petrică

200.000

184.

Ion Stefan

200.000

185.

Pătru Marius

250.000

186.

Enache F. Marian

100.000

187.

Manolea Ioana

100.000

188.

Dumitru M. Lucian

200.000

189.

Mitrache Oltu

100.000

190.

Păun Gheorghe FIorin

120.000

191.

Gheorghe I. Marian

200.000

192.

Oită A. Paul

150.000

193.

Stancu C. Gheorghe     

200.000

194.

Dumitru Constantin Petre         

250.000

195.

Chitu Violanda

250.000

196.

Buzdugan Ileana             

120.000

197.

Gheorghe C. Dumitru                   

120.000

198.

Anghel Cornelia

200.000

199.

Alexandru Constantin

120.000

200.

Bogdan Polina

120.000

201.

Budica Gheorghita

120.000

202.

Sandu P. FIoarea

250.000

203.

Butusină Eugen

120.000

204.

Butusină Constantina

100.000

205.

Nicolin C. Costina         

250.000

206.

Mitrache Cătălin

250.000

207.

Olteanu Gheorghită

120.000

208.

Pamilond Valentina                        

200.000

209.

Cîciu Luminita                 

250.000

210.

Butu Marcel

150.000

211.

Nicolae Ilie

150.000

212

Constantin Filofteia

100.000

213.

Buzdugan Dorel

200.000

214

Buzdugan Ionel

100.000

215.

Buzdugan Jenica

120.000

216.

Cîmpeanu Ioan

200.000

217.

Nicolin Augustin

150.000

218.

Ciobănica Constantin 

100.000

219.

Constantin C. Elena

120.000

220.

Moraru Gh. Ion

200.000

221.

Mihai Viorel-Ilie

150.000

222.

Mitrache St. Ion

200.000

223.

Stefan Stefana

100.000

224.

Oită Gh,. Narcisa

250.000

225.

Medeleanu Ilie                 

150.000

226.

Bumbai Margareta

150.000

227.

Gh. Constantin                  Drăgan

250.000

228.

Dumitru Gh. Marioara                 

250.000

229.

Costache Mirela-Cristiana

250.000

230.

Alexandru Sandi

250.000

231.

Văduva M. Coandă

120.000

232.

Constantin D. Marian

100.000

233.

Stefan Ana-Maria

120.000

234.

Butu Elena

150.000

235.

Ionită V. Maria                

100.000

236.

Sache St. Viorel

250.000

237.

Constantin F. Gheorghe

120.000

238.

Bibilică S. Mariana

250.000

239.

Drăghici Luminita

250.000

240.

Ilie M. Petrică

120.000

241.

Ion Gh. Mariana

250.000

242.

Budică D. Alexandru

200.000

243.

Perisoreanu M. Gheorghe

100.000

244.

Ciuraru I. Marius

150.000

245.

Ciuraru I. Ion

120.000

246.

Ilie Oprică

100.000

247.

Buzdugan P. Constantin

200.000

248.

Molea M. Mariana

200.000

249.

Serban M. Elena

120.000

250.

Toporan I. Tudorita

120.000

251.

Cioroianu C. Eugen

150.000

252.

Colică Colina

100.000

253.

Mihai Misu

120.000

254.

Del Genio Iore

120.000

255.

Tănae Mircea

250.000

256.

Cîmpeanu I. Viorel

250.000

257.

Ruset Argentina

120.000

258.

Constantin St. Ileana

250.000

259.

Mihai Sabina

100.000

260.

Lăutaru B. Ana

100.000

261.

Stefan Felix

100.000

262

Manolache Irina

150.000

263.

Mihai M. Costel

150.000

264.

Gheorghe Săndel

150.000

265.

Moraru FIorentina

150.000

266.

Stancu T. Canstantin

100.000

267.

Saim P. Maria

150.000

268.

Buzdugan Marius

100.000

269.

Fieraru Marius

100.000

270.

Fieraru Elena

120.000

271.

Gheorghe Robert

120.000

272.

Oită FIorin Adrian

200.000

273.

Manolea Irina

200.000

274.

Buzatu M. Stefan

100.000

275.

Nicolin I. Ion

150.000

276.

Mihai Sever

200.000

277.

Lepădatu Angela

120.000

278.

Constantin I. Constantin

200.000

279.

Constantin I. Ana

100.000

280.

Ageanoff Nicoale

100.000

281.

Rădulescu Oprită

100.000

282.

Patrian Victor

100.000

283.

Dunăreanu Ioana

100.000

284.

Calapod Mîrsan

120.000

285.

Mitrache Norica

100.000

286.

Gîrleanu Maria

100.000

287.

Nicolae P. Ion

120.000

TOTAL: 

47.420.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

În temeiul prevederiIor art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 pri­vind ajutorul social

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă în sumă de 6 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, familiei domnului Ciubotaru Mihai, domiciliat în comuna Răcăciuni judetul Bacău.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1.181.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE
privind eliberarea din functia de prefect
al judetului Dâmbovita

 

În temeiul prevederiIor art. 107 din Constitutia României si în baza dis­pozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Constantin Iancu se eliberează, la cerere, din functia de prefect al judetului Dâmbovita începând cu data de 23 noiembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1.185.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din regim de mic trafic în regim de trafic international a Punctului de control pentru trecerea frontierei intre Iocalitătile Valea lui Mihai (Barantău), judetul Bihor – România, si Nyirabrany – Ungaria

 

În temeiul prevederiIor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 alin. (3) din Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din regim de mic trafic în regim de trafic international de persoane a Punctului de con­trol pentru trecerea frontierei între localitătile Valea lui Mihai (Barantău), judetul Bihor - România, si Nyirabrany ­Ungaria.

Art. 2. - Cheltuielile determinate de punerea în aplicare a prevederiIor prezentei hotărâri se asigură de fiecare ordo­nator principal de credite, în cadrul prevederiIor aprobate prin bugetul de stat, cu exceptia Ministerului TransporturiIor pen­tru care cheltuielile se asigură din bugetul Regiei Autonome “Administratia Natională a DrumuriIor din România".

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministru de stat,

ministrul afaceriIor externe,

Stelian Oancea,

secretar de stat

p. Ministrul transporturiIor,

Aleodor Frâncu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

Ministru de stat,

ministrul sănătătii,

Hájdú Gábor

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru executia lucrăriIor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW

din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni, de modernizare si retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti

 

În temeiul prevederiIor art. 107 din Constitutia României, ale art. 22 alin. (1) lit. b) si ale art. 35 din Legea datoriei publice nr. 81/1999, precum si ale art. 16 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicată

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Necesitatea si urgenta finalizării lucrărilor cu implicatii în rezolvarea unor probleme sociale si de mediu din Valea Jiului, prin reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni si a retelei de transport si distributie a apei fierbinti a Văii Jiului, pen­tru generarea si furnizarea eficientă si în deplină sigurantă a energiei electrice si termice, precum si prin modernizarea minelor Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti, constituie circumstante pentru utilizarea achizitiei dintr-o singură sursă.

Art. 2. - Se autorizează Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. să angajeze executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni si a retelei de transport si distributie a apei fierbinti cu un singur contractant ­consortiul format din firmele ITOCHU Corporation, HITACHI Ltd si FORTUM Engineering.

Art. 3. - Se autorizsază Compania Natională a Huilei ­S.A. să angajeze contractarea echipamentelor si a utilajelor pentru modernizarea si retehnologizarea exploatărilor mini­ere Paroseni, Vulcan si a Uzinei de preparatie Coroiesti cu un singur contractant - consortiul format din firmele ITOCHU Corporation si KOPEX.

Art. 4. - (1) Se aprobă garantarea de către Ministerul Finanfielor în numele statului, în propontie de 100%, a credi­telor externe necesare pentru finantarea lucrărilor, echipa­mentelor si utilajeIor prevăzute la art. 2 . în valoare de 7.332 milioane JYEN si 65,7 milioane euro - si la art. 3 ­

în valoare de 24,1 milioane doleri S.U.A., precum si a dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente.

(2) Pentru achizitiile prevăzute la art. 2 si 3 contractan­tul asigură finantarea în proportie de 100% a lucrărilor, echipamentelor si utilajelor.

Art. 5. - Rambursarea creditului extern, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente va fi asigurată de Compania Natională a Huilei - S.A. si de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. din surse proprii si din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic con­stituit potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si com­pletările ulterioare, corespunzător termeneIor si conditiilor specifice ale contractelor de credit.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.192.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca,

judetul Cluj, din administrarea Ministerului Educatiel Nationale în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională

 

În temeiul prevederiIor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahăr nr. 51, judetul Cluj, proprietate publică a statului, cu datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Agentiei Nationale pen­tru Ocupare si Formare Profesională.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Ministerului Educatiei Nationale se diminuează în mod corespunzător cu vaIoârea de inventar a imobilului de la data transmiterii acestuia.

 

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Contrasemnează:
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Gheorghe Man,
secretar de stat
p. Ministrul educatiei nationale,
Adrian Gorun,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.193.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahăr nr. 51, judetul Cluj

 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare a imobilului care se transmite

Ministerul Educatiei Nationale

Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională                           

· Suprafata totală desfăsurată = 1.842 m2
· Suprafata totală a terenului = 1.981 m2, din care:
- suprafata terenului liber = 1.251 m2
· Corp VIII evidentiat în C.F. nr. 5.166, nr. topo 4.547, pozitia II, format din subsol, parter plus un etaj


ACTE ALE ORGANEIOR DE SPECIALITATE ALE ADMINSTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURIIOR

 

ORDIN

pentru delegarea unor competente de către Ministerul TransporturiIor

în domeniul certificării aeronaveIor civile si al atestării personalului aeronautic civil

 

Ministrul transporturilor

în temeiul prevederiIor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, si modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2000, ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, si în baza prevederiIor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului TransporturiIor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 pct. 4.1, 4.4 si 4.17 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, precum si ale art. 3 lit. c), j) si I) din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României, republicată,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Se deleagă de cãtre Ministerul Transporturilor competente Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", organism tehnic specializat care functionează sub autoritatea acestui minister, în scopul eliberării, echivalării sau validării certificatelor de tip si/sau de navigabilitate pentru toate categoriile de aeronave civile, precum si pentru atestarea tuturor categoriiIor de personal aeronautic civil, cu exceptia personalului aeronautic sportiv.

(2) Certificarea categoriilor de aeronave civile si atesta­rea personalului aeronautic civil se fac de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română" în conformitate cu reglementările aeronautice specifice emise de Ministerul TransporturiIor sau cu reglementările specifice emise de alte autorităti aeronautice, a căror aplicare în România a fost aprobată de Ministerul TransporturiIor, în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Certificatele de navigabilitate pentru aero­statele, planoarele si aeronavele ultrausoare utilizate numai în scopul executării zboruriIor sportive se pot elibera, potri­vit dispozitiilor legale în vigoare, în functie de optiunea soli­citantului, si de către Aeroclubul României, institutie publică care functionează în subordinea Ministerului TransporturiIor, cu exceptia certificatelor de navigabilitate pentru produsele destinate exportului, care se eliberează doar de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".

(2) Pentru certificarea categoriilor de aeronave civile prevăzute la alin. (1) Aeroclubul României va aplica regle­mentările specifice elaborate de acesta si aprobate de Ministerul Transporturilor sau reglementările specifice emise de alte autorităti aeronautice, a căror aplicare a fost apro­bată de Ministerul TransporturiIor, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Atestarea personalului aeronautic sportiv se efectuează de Aeroclubul României în baza dispozitiilor legale în vigoare si în conformitate cu reglementările aero­nautice specifice elaborate de acesta si aprobate de Ministerul Transporturilor. În titlul oricărui document de cali­ficare aeronautică eliberat în urma atestării de către Aeroclubul României va fi prevăzută calitatea de sportiv a titularului.

(2) Documentele de calificare aeronautică eliberate de Aeroclubul României vor acorda titulariIor dreptul de a prac­tica sporturi aeronautice în spatiul aerian al României, sub controlul operational al Aeroclubului României si cu respec­tarea reglementăriIor specifice în vigoare.

(3) Titularii documentelor de calificare aeronautică elibe­rate de Aeroclubul României vor putea practica sporturi aeronautice si în spatiul aerian al altui stat în conditiile obtinerii acordului autoritătii aeronautice competente a sta­tului respectiv sau dacă documentul de calificare aeronau­tică a fost echivalat ori în alt mod recunoscut de autoritatea aeronautică respectivă.

Art. 4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezen­tului ordin îsi încetează valabilitatea:

a) toate certificatele de navigabilitate eliberate de Aeroclubul României, pentru aeronavele care sunt utilizate în scopul efectuării altor operatiuni aeriene civile decât zbo­rurile sportive;

b) toate documentele de calificare aeronautică eliberate de Aeroclubul României, care nu se conformează cerintelor prevăzute la art. 3 din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2001.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 7. - Directia generală a aviatiei civile din cadrul Ministerului TransporturiIor, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" si Aeroclubul României vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor pre­zentului ordin.

 

Ministrul transporturiIor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2000.

Nr. 739.

 

MINISTERUL FINANTEIOR

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificateIor de trezorerie cu discont lansate

în luna decembrie 2000

 

Ministrul finanteIor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1/23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor si Banca Natională a României si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin:
                 

Art. 1. - Ministerul Finantelor anuntă programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna decembrie 2000, destinate finantării si refinantării datoriei publice interne, astfel:
                                                                                                                                                                                                                             

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii(lei)

L1  22.02.2001

5 decembrie 2000

7 decembrie 2000

22 februarie 2001

77

463.050.000.000

L2 15.03.2001

12 decembrie 2000

14 decembrie 2000

15 martie 2001

91

799.850.000.000

L3 19.04.2001

12 decembrie 2000

14 decembrle 2000

19 aprilie 2001

126

600.000.000.000

L4 29.03.2001

12 decembrie 2000

18 decembrie 2000

29 martie 2001

101

130.520.000.000

L5 12.04.2001

19 decembrie 2000

21 decembrie 2000

12 aprilie 2001

112

1.481.630.000.000

L6 29.03.2001

27 decembrie 2000

28 decembrie 2000

29 martie 2001

91

455.440.000.000

                                                                                                                                                                                                                                                  

Ministerul Finantelor îsi rezervă dreptul ca vaIorile împru­mutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nive­lul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu dis­cont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adju­decarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

 

P= [1 - (d x r)]/ 360

si 

y= r/P,

 în care:

                  P = pretul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu sase zecimale;
                  d = numărul de zile până la scadentă;
                  r = rata discontului;
                  y  = randamentul (rata dobânzii).

Art. 3. - Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.

Fiecare bancă poate să depună maximum 5 oferte com­petitive. Fiecare ofertă competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adresează persoaneIor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Art. 4. - VaIoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatut licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata certificateIor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităti fiscale.

Art. 9. - Directia generală a datoriei publice si adminis­trarea patrimoniului statului va aduce la îndeplinire preve­derile prezentului ordin.

 

Ministrul Finantelor

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2000.

Nr. 1.557.

 

MINISTERUL FINANTEIOR

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1040

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Finantelor lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului începând cu datâ de 5 decembrie 2000.

Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1040.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe o perioadă de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 si 15 decembrie 2000. Termenul de răscumpărare a certificateIor de trezorerie este în zilele de 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 si 15 martie 2001.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

VaIoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, tipărite în multipli de 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificateIor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 44% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după for­mula:

 

D = (VN x 44 x 90)/ 360 x 100

în care:

D = suma dobânzii;

VN = vaIoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii ter­menului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc la data de 15 decembrie 2000, ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile tre­zoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoaneIor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă peritru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibili­tatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezo­rerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează, prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie în vederea răscumpărării si înain­tea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă. dobânda la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului. Ele se răscumpără de către trezoreria statului în ziua pre­zentării acestora la ghiseele trezoreriei statului, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statu­lui în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, iar certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, iar certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capi­talizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua pre­zentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea pro­centului de dobândă la termen, comunicată de Ministerul Finantelor, asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certi­ficatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1.567.

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

COMUNICAT

 

Consiliul de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunostintă lista cuprinzând băncile ai căror deponenti persoane fizice beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea, în conditiile si în limitele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 88/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea .I, nr..313 din 30 iunie 1999, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20 din 23 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 martie 2000:

 

Nr. crt.

Denumirea băncii

I.

Bănci - persoane juridice române

1.

Banca Comercială Română - S.A.

2.

Banca Agricolă - S.A.

3.

Banca Română pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale - S.A.

4.

Banca pentru Mică Industrie si Liberă Initiativă - MINDBANK - S.A.

5.

Banca Comercială "Ion Tiriac" - S.A.

6.

Banc Post - S.A

7.

Banca de Export-Import a României (Eximbank) - S.A

8.

Banca Românească - S.A.

9.

FINANSBANK (ROMÂNIA) - S.A.

10.

Banca Transilvania - S.A.

11.

Banca de Credit si Dezvoltare "ROMEXTERRA" - S.A.

12.

Banca Turco-Română - S.A.

13.

ALPHA BANK ROMÂNIA - S.A.

14.

PIRAEUS BANK (ROMÂNIA) - S.A.

15.

ABN AMRO Bank (România) - S.A.

16.

Banca Comercială "ROBANK" - S.A.

17.

Citibank România - S.A.

18.

Banca Comercială West Bank - S.A.

19.

Commercial Bank of Greece (România) -S.A.

20.

Banca Română de Scont - S.A.

21.

Banca Comercială "Unirea" - S.A.

22.

Banca Română pentru Relansare Economică - LIBRA BANK - S.A.

23.

Banca Daewoo (România) - S.A.

24.

Raiffeisenbank (România) - S.A.

25.

DEMIRBANK (România) - S.A.

26.

Bank - Austria Creditanstalt România - S.A

27.

ROMANIAN INTERNATIONAL BANK - S.A.

28.

NP - Dresdner Bank (România) - S.A.

29.

Banca Comercială "CARPATICA" - S.A.

30.

Banca "DACIA FELIX" - S.A.

31.

Banca de Investitii si Dezvoltare (B.I.D.) - S.A.

32.

VOLKSBANK (ROMÂNIA) - S.A.

II.

Sucursale ale bănciIor străine

33.

Frankfurt Bukarest Bank AG, Frankfurt am Main - Sucursala Bucuresti

34.

MISR Romanian Bank, Cairo/Giza - Sucursala Bucuresti

35.

Banque Franco-Roumaine, Paris - Sucursala Bucuresti

36.

ING Bank N.V., Amsterdam – Sucursala Bucuresti

37.

National Bank of Greece – S.A. Sucursala Bucuresti

38.

Banca ItaIo-Romena SpA, Roma - Sucursala Bucuresti

39.

United Garanti Bank International N.V., Amsterdam - Sucursala Bucuresti

40.

Banca di Roma SpA - Sucursala Bucuresti

 

NOTĂ:

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar garantează, în conditiile si în limitele prevăzute de lege, depozitele constituite de persoanele fizice la Banca "Columna" - S.A. până la data când a fost sanctionată cu interzicerea efectuării de operatiuni privind primirea de depozite de la persoane fizice, existente în sold la data de 28 iunie 2000 când a intrat în vigoare hotărârea Băncii Nationale a României de retragere a autorizatiei de functionare a Băncii "Columna" - S.A.

Prezenta listă cuprinzând băncile ai căror deponenti persoane fizice beneficiazã de garantarea depozitelor constituite la acestea înlocuieste lista publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 5 mai 2000.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Mihai Bogza