MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 610   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE   Marti, 28 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

214. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pen­tru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

 

216. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, afe­rente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

221. - Ordonantă de urgentă privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor

 

1.158. - Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radio­active, rare si nemetalifere în anul 2000

 

1.159. - Hotărâre privind unele măsuri de proteciie socială referitoare la pensiile militare de stat în luna decembrie 2000

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Datoria Federatiei Ruse către România, în sumă de 21.708.166,28 dolari S.U.A., convenită prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creantelor financi­are în ruble transferabile rezultate din Acordul si Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, si din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999 si ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 6/2000, aprobată prin Legea nr. 164/2000, urmează să fie stinsă prin livrări de echipamente energetice din Federatia Rusă pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A Centrala Termoelectrică Mintia-Deva.

Art. 2. - Ministerul Finantelor, administratorul si depozitarul acordului mentionat la art. 1, va încheia în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă o conventie cu Societatea Comercială " Termoelectrica" - S.A. privind plata la bugetul de stat a contravalorii în lei a importului efectuat, în următoarele conditii:

a) plătile către bugetul de stat se vor face esalonat în transe semestriale egale pe o perioadă de 7 ani, cu 2 ani de gratie;

b) importurile se decantează în lei, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., publicat de Banca Natională a României, de la data documentelor vamale de import.

Art. 3. - Echipamentele energetice livrate conform art. 1 vor fi utilizate în cadrul unui proiect de retehnologi­zare a Grupului nr. 1 de 210 MW al Centralei Termoelectrice Mintia-Deva.

Art. 4. - Datorită necesitătii si urgentei finalizării lucrărilor cu implicatii în rezolvarea unor probleme sociale si de mediu din judetul Hunedoara, retehnologizarea Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea generării si furnizării eficiente si în deplină sigurantă a energiei electrice si termice, se face prin achizitionarea lucrărilor si produselor necesare dintr-o singură sursă.

Art. 5. - Se autorizează Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. ca după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă să angajeze executia lucrărilor de retehnologizare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu un singur con­tractant, consortiul format din Societatea Comercială "Global International 2000" - S.A., M.T. 11. Projects & Systems Ltd si Babcock Borsig Pawer - Austrian Energy.

Art. 6. - (1) Ministerul Finantelor garantează în numele statului un credit extern în valoare totală de 53,1 milioane dolari S.U.A., precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare necesare părtii române pentru finantarea lucrărilor, echipamentelor si utilajelor prevăzute la art. 5.

(2) Psntru achizitiile, prevăzute la art. 5 contractantul asigură finantarea în proportie de 100% a lucrărilor, echi­pamentelor si utilajelor, pentru diferenta dintre valoarea totală a proiectului si datoria recuperată din Federatia Rusă în valoare de 21.708.166,28 dolari S.U.A.

Art. 7. - Rambursarea creditului extern a dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente va fi asigurată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. din surse proprii si din fondul special pentru dezvoltarea siste­mului energetic, constituit la nivelul Ministerului industriei si Comertului, potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modi­ficările si completările ulterioare, privind constituirea si utili­zarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, corespunzător termenelor si conditiilor specifice ale contractului de credit.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2000.

Nr. 214. ­

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Conductele magistrale si instalatiile, echipa­mentele si dotările anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, care au fost trecute în patrin toniul Societătii Comerciale “Conpet" - S.A. Ploiesti prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213/1990 privind înfiintarea acesteia, sunt si rămân în proprietatea publică a statului si fac parte din domeniul public de interes national.

Art. 2. - În aplicarea prevederilor art. 1 capitalul social al Societătii Comerciale "Conpet" - S.A. Ploiesti va fi redus corespunzător valorii contabile a bunurilor care fac parte din domeniul public.

Valoarea nominală a actiuilor se recalculează prin core­lare cu prevederile alin. 1, cu mentinerea numărului de actiuni si a structurii actionariatului.

Art. 3. - Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiesti este de interes strategic, iar interesele statului afe­rente actiunilor detinute în capitalul social al acesteia vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor.

Fondul Proprietătii de Stat va transfera Ministerului Transporturilor actiunile detinute la Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiesti pe bază de protocol.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va desemna, în conditiile legii, titularul acordului petrolier de concesionare a activitătii de exploatare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, irclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si clotărilor anexe, aferente sistemului, si va destăsura procedura de concesionare.

Art. 5. - Concesionarul va negocia conditiile de utili­zare a titeiului care reprezintă zestrea conductelor cu persoanele juridice care detin acest titei, cu acordul Ministerului Transporturilor.

Art. 6. - Până la aprobarea, în conditiile legii, a acor­dului petrolier de concesionare a activitătii de exploatare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, con­densatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiesti va păstra bunurile mentionate la art. 1 cu diligenta unui bun proprietar si va asigura utilizarea normală a acestora.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianăs
p. Presedintele Consiliului de administraiie
al Fondului Proprietătii de Stat,
Victor Erös
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000

Nr. 216.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Dreptul la pensie si alte drepturi de asi­gurări sociale ale avocatului se exercită în conditiile pre­zentei ordonante de urgentă prin sistemul unic, propriu si autonom de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, ges­tionat de Casa de Asigurări a Avocatilor din România.

(2) Organizarea si functionarea Casei de Asigurări a Avocatilor se stabilesc în conditiile prevăzute de lege si de Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor.

(3) În scopul descentralizării activitătii de asigurări soci­ale, Casa de Asigurări a Avocatilor va înfiinta filiale ale sale pe lângă barouri. Structura organizatorică, atributiile si competentele filialelor vor fi reglementate prin Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor.

Art. 2. - Sistemul prevăzut la art. 1 este organizat si functionează pe baza principiilor autonomiei, solidaritătii, obligativitătii, contributivitătii, descentralizării si al repartitiei,

astfel cum acestea sunt prevăzute de lege si de Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor.

Art. 3. - (1) Nivelul contributiei minime obligatorii dato­rate de avocatii înscrisi în tablourile barourilor cu drept de exercitare a profesiei va fi stabilit de Consiliul Uniunii Avocatilor din România potrivit nevoilar curente si de per­spectivă ale Casei de Asigurări a Avocatilor.

(2) Contributiile avocatilor la fondurile de asigurări soci­ale nu sunt impozabile.

Art. 4. - Pentru perioada în care avocatul a exercitat profesia si a contribuit la constituirea fondului sistemului reglementat prin prezenta ordonantă de urgentă membrii Casei de Asigurări a Avocatilor primesc o singură pensie.

Art. 5. - Casa de Asigurări a Avocatilor are patrimoniu unic si buget propriu, aprobat cu  procedura prevăzută de lege. Structura veniturilor sistemului, modul, de constituire a acestora, structura cheltuielilor si destinatia lor se stabilesc pe baza Statutului Casei de Asigurări a Avocatilor.

 

CAPITOLUL II

Pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

SECTIUNEA I

Pensii

 

Art. 6. - (1) Avocatii au dreptul la următoarele catego­rii de pensii:

a) pensia pentru limită de vârstă;

b) pensia de retragere definitivă din profesie;

c) pensia de retragere anticipată definitivă din profesie;

d) pensia de invaliditate;

e) pensia de urmas.

(2) Conditiile si procedura de acordare a acestor pensii, precum si conditiile de reglementare a cumulului pensiei din alte sisteme de asigurare cu veniturile din exercitarea profesiei de avocat vor fi stabilite prin Statutul Casei de Asigurări a Avocaiilor.

Art. 7. - Pensia pentru limită de vârstă se acordă asi­guratilor care îndeplinesc cumulativ la data pensionării conditiile privind vârsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare în sistemul de asigurări sociale pentru avocati.

Art. 8. - (1) Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru bărbati.

(2) Atingerea vârstei standard de pensionare se va rea­liza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin cresterea vârstei de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru bărbati, conform Statutului Casei de Asigurări a Avocatilor.

Art. 9. - (1) Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât si pentru bărbati este de 15 ani.

(2) Cresterea stagiului minim de cotizare de la 10 la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, conform Statutului Casei de Asigurări a Avocatilor.

(3) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pen­tru femei si de 35 de ani pentru bărbati.

(4) Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a pre­zentei ordonante de urgentă, prin cresterea acestuia, por­nindu-se de la 25 de ani pentru femei si de la 30 de ani pentru bărbati, conform prevederilor Statutului Casei de Asigurări a Avocatilor.

Art. 10. - (1) Asiguratii care au depăsit stagiul complet de cotizare cu cel putin 5 ani pot solicita pensie de retra­gere anticipată definitivă din profesie cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.

(2) Cuantumul pensiei de retragere anticipată definitivă din profesie se stabileste în aceleasi conditii cu cel al pen­siei pentru limită de vârstă.

(3) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei de retragere anticipată definitivă din profesie nu se au în vedere perioadele asimilate potrivit prevederilor legale.

Alte drepturi de asigurări sociale

 

SECTIUNEA a II-a

Alte drepturi de asiguări sociale

 

Art. 11. - (1) Asiguratii sistemului autonom de asigurări sociale pentru avocati au dreptul, în afară de pensie, la:

a) indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obisnuite, accidente de muncă sau acci­dente în afara muncii;

b) indemnizatii pentru maternitate;

c) alte indemnizatii prevăzute de Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor;

d) ajutor de deces.

(2) Conditiile si procedura de acordare a acestor drep­turi vor fi reglementate prin Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor.

 

CAPITOLUL III

Casa de Asigurări a Avocatilor

 

Art. 12. - (1) Casa de Asigurări a Avocatilor functionează în cadrul Uniunii Avocatilor din România si este organizată pe baza prevederilor legii si ale Statutului Casei de Asigurări a Avocatilor.

(2) Casa de Asigurări a Avocatilor are statut de organi­zare si functionare aprobat de Consiliul Uniunii Avocatilor din România.

(3) Casa de Asigurări a Avocatilor elaborează, în baza legii si a statutului, regulamentul propriu de organizare si functionare aprobat de Comisia permanentă a Uniunii Avocatilor din România.

(4)  Casa de Asigurări a Avocatilor este institutie auto­nomă cu personalitate juridică de drept public.

(5) Filialele Casei de Asigurări a Avocatilor, constituite în conditiile prevăzute de lege, au personalitate juridică de drept public, au buget si patrimoniu propriu.

(6) Jurisdictia sistemului prevăzut la art. 1 se realizează în conditiile prevăzute de lege si de Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 13. - Prin lege in cuprinsul prezentului act norma­tiv se întelege Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat si prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 14. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 6 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei ordo­nante de urgentă se vor elabora si se vor aproba Statutul si Regulamentul Casei de Asigurări a Avocatilor.

(3) Dispozitiile tranzitorii privind recalcularea pensiilor  aflate în plată si acordarea pensiei de retragere anticipată din profesie vor fi prevăzute de Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor.

(4) Pentru pensiile aflate în plată la data intrării, în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se mentin deconturile reciproce dintre Casa de Asigurări a Avocatilor si celelalte sisteme de pensii.

Art. 15. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordo­nante de urgentă se abrogă: Decretul Consiliului de Stat privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor nr. 251/1978, publicât în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 61 din 14 iulie 1978, Decretul-lege nr. 129/1990 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 251/1978, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 25 aprilie 1990, Legea nr. 28/1990 pentru modificarea Decretului nr. 251/1978, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p Ministru de stat, ministrul justitiei,

Flavius Baias,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 221.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere în anul 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2000, con­form Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2000, livrate de companiile sau, după caz, de societătile nationale sau comerciale prevăzute în anexa*) la prezenta hotărâre, care înlocuieste anexa la Hotărâtea Guvernului nr. 492/2000 pentru aprobarea Listei cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereuri­lor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere în anul 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 22 iunie 2000.

Art. II. - În conformitate cu prevederile art. I se vor regulariza subventiile cuvenite de la începutul anului pentru fiecare produs si pentru fiecare agent economic.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2000

Nr. 1.158.

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

LISTA

cuprinzănd subventiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive,

rare si nemetalifere care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2000

 

- lei/U.M. ­-

Nr. crt.

Denumirea produsului

U.M.

Subventie unitară Cf. H.G. 492/2000

Subventie unitară rectificat

1.

Huilă brută

 

 

 

 

- C.N.Huilei Petrosani

t.

124.400

133.886

 

- S.C. Minieră Banat (Anina si Baia Nouă)

 

146.215

155.089

2.

Lignit

 

 

 

 

- S.N.C. Ploiesti

t.

43.245

46.739

3

- Cărbune brun

 

 

 

 

- C.N.Huilei Petrosani

t.

178.364

190.937

 

- S.N.C. Ploiesti

t.

139.963

151.270

4.

Cupru în concentrat de Cupru

 

 

 

 

- C.N. MINVEST Deva

t.

29.054.167

31.027.781

 

- C.N. REMIN Baia Mare

t.

29.690.000

32.l 41.700

5

Cupru în rest concentrat

 

 

 

 

- C.N.MINVEST Deva

t.

22.815.451

24.365.277

 

-C.N.REMIN Baia Mare

t.

22.727.273

24.603.960

6

Plumb în Concentrat de Plumb

 

 

 

 

- C.N.MINVEST Deva

t.

6.966.667

8.122.428

 

- C.N.REMIN Baia Mare

t.

6.008.571

7.036.833

7

Plumb în rest coneentrat

 

 

 

 

- C.N.MINVEST Deva

t.

6.843.434

7.978.751

 

- C.N.REMIN Baia Mare

t.

5.706.667

6.820.000

8

Zinc în concentrat de Zinc

 

 

 

 

- C.N.MINVEST Deva

t.

10.625.000

11.687.500

 

- C.N.REMIN Baia Mare

t.

9.903.333

10.862.000

9

Zinc în rest concentrat

 

 

 

 

- C.N.MINVEST Deva

t.

8.084.961

8.408.360

 

- C.N.REMIN Baia Mare

t.

7.427.059

7.847.450

l0

Aur în concentrat Aurifer*

 

 

 

 

- C.N.MINVEST Deva

Kg.

148.023.256

162.580.115

 

- C.N.REMIN Baia Mare

Kg.

148.837.209

172.130.000

11

Aur în nămol

 

 

 

 

- C.N.MINVEST Deva

Kg.

190.083.565

237.603.989

 

- C.N.REMIN Baia Mare

Kg.

174.653.846

210.000.000

12

Aur în amalgam

 

 

 

 

- C.N.MINVEST Deva

Kg.

201.029.703

209.070.691

13

Minereu de fier + Mangan

 

 

 

 

- C.N.MINVEST Deva

t.

255.833

266.067

 

- C.N.REMIN Baia Mare

t.

133.194

144.426

l4

Produse de molibden

 

 

 

 

- C.N.MINVEST Deva

Kg.

125.926

130.960

l5

Octoxid de uraniu

 

 

 

 

C.N.a Uraniului

Kg.

1.407.250

1.988.000

 

Subventia unitară diferă de la cornpanie la companie, iar în cadrul acestora, de la exploatare la exploatare în functie de conditiile de zăcământ.

 


* Se alocă la productia fabricată

 

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de protectie socială referitoare la pensiile militare de stat

în luna decembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În luna decembrie 2000 pensiile militare de stat se majorează cu 10%.

(2) Majorarea prevăzută la alin. (1) se aplică numai emisiilor militare de stat ale căror cuantumuri nu depăsesc valoarea unui salariu mediu brut pe economie.

(3) Cuantumurile pensiilor rezultate ca urmare a aplicării revederilor alin. (1) nu pot fi mai mari decât nivelul sala­riului mediu brut pe economie.

(4) Salariul mediu brut pe economie prevăzut la alin. (2) si (3) este ultimul salariu comunicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice până la data întocmirii documentelor lunare de plată a pensiilor.

Art. 2. - (1) După majorare, în luna decembrie a anu­lui 2000 se corectează, în plus cu 1,5%, următoarele veni­luri ale pensionarilor militari:

a) pensiile militare de stat si pensiile suplimentare;

b) indemnizatiile de îngrijire acordate pensionarilor mili­tari încadrati în gradul I de invaliditate.

(2) Măsurile de protectie socială prevăzute la alin. (1) se aplică numai beneficiarilor ale căror cuantumuri ale pensiei de bază nu depăsesc valoarea a două salarii medii nete pe economie, la ultimul nivel comunicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice până la data întocmirii documentelor lunare de plată a pensiilor.

Art. 3. Persoanelor ale căror drepturi de pensie se deschid concomitent sau după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si se stabilesc în conditiile prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 privind aplica­rea măsurilor de protectie socială a pensiilor de asigurări sociale de stat si militare, stabilite si recalculate după data de 1 august 1996, li se aplică măsurile de protectie socială prevăzute la art. 2.

Art. 4. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protectie socială prevăzute în prezenta hotărâre se suportă din bugetul de stat.

Art. 5. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 se completează cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. - Prezenta hotărâre intră, în vigoare începând cu luna decembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Plângu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

p. Presedintele Serviciului Român de Informatii,

Nică Mihail

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2000.

Nr. 1.159.