MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 601    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 23 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

210. - Ordonantă de urgentă privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) În vederea privatizării Băncii Agricole - S.A. se mandatează Fondul Proprietătii de Stat, în calitate de actionar majoritar, să propună adunării generale extra­ordinare a actionarilor majorarea capitalului social al băncii, asttel încât să fie acoperite integral pierderile din activitatea anterioară a băncii, potrivit standardelor contabile românesti.

(2) După aprobarea propunerii prevăzute la alin. (1) majorarea capitalului social se va face prin emiterea de noi actiuni cu o valoare de emisiune egală cu valoarea nomi­nală, respectiv 1.000 lei/actiune.

Art. 2. - (1) Participarea Fondului Proprietătii de Stat, în calitate de actionar majoritar, la majorarea capitalului social al Băncii Agricole - S.A. se va realiza prin titluri de stat emise de Ministerul Finantelor, în valoare de 3.944 miliarde lei. Emisiunea titlurilor de stat se va efectua în următoarele conditii:

a) titlurile de stat se emit cu data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe numele Băncii Agricole - S.A.;

b) titlurile de stat au scadenta de 30 de luni de la data emisiunii si vor fi luate în calculul lichiditătii curente a Băncii Agricole - S.A. de la data semnării contractului de privatizare;

c) titlurile de stat sunt nenegociabile până la data semnării contractului de privatizare a Băncii Agricole - ­S.A. si vor fi utilizate, prin vânzare doar către Banca Natională a României, numai pentru rambursarea creditului special acordat de aceasta Băncii Agricole - S.A. si pentru acoperirea eventualelor retrageri ale depunerilor cli­entelei. După data semnării contractului de privatizare titlu­rile de stat sunt negociabile;

d) titlurile de stat sunt purtătoare de dobândă calculată s plătită trimestrial, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului expirat, si a cărei rată se situează la nivelul ratei dobânzii ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadenta la 91 de zile, lansată de Ministerul Finantelor anterior perioadei pentru care se calculează si se plăteste dobânda.

(2) Banca Agricolă - S.A va înregistra sumele prevăzute la alin. (1) într-un analitic distinct al contului 356 "Creditori diversi".

(3) Formalitătile de majorare a capitalului social al Băncii Agricole - S.A. vor fi demarate numai după vărsa­rea de către investitor printr-un cont de blocare (escrow account) a sumei negociate ca pret al privatizării băncii.

Art. 3. - (1) Se mandatează Fondul Proprietătii de Stat, în calitate de actionar majoritar la Banca Agricolă - ­S.A., să propună adunării generale a actionarilor aprobarea transferului cu plată, din proprietatea Băncii Agricole - S.A. în domeniul public al statului, al clădirilor pentru birouri si utilităti social-economice, împreună cu terenurile si dotările aferente, prevăzute în lista cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă. Transferul se efectuează la valoarea de inventar, în limita unui plafon total de 650 miliarde lei.

(2) Plata activelor fixe prevăzute la alin. (1) se va face prin titluri de stat emise de Ministerul Finantelor în conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1).

(3) Până la transferul efectiv al activelor fixe prevăzute la alin. (1) titlurile de stat se evidentiază de Banca Agricolă - S.A. într-un analitic dstinct al contului 356 "Creditori diversi", care se va debita pe măsura predării-primirii activelor fixe.

(4) Eventualele diferente constatate în timpul procesului de predare-primire, în limita unui plafon de 50 miliarde lei, se regularizează după cum urmează:

a) în cazul în care valoarea constatată este superioară celei precizate la alin. (1) se vor emite suplimentar titluri de stat în conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1);

b) în caz contrar vor fi aliulate titlurile de stat emise în plus si dobânda calculată de Banca Agricolă - S.A. pe perioada detinerii, fără a se calcula penalizări.

Art. 4. - (1) Operatiunea prevăzută la art. 2 se va face prin derogare de la prevederile art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republi­cată, cu modlficările si completările ulterioare, ale art. 40 si 41 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulteri­oare, si ale Normelor Băncii Nationale a României nr. 9/2000 privind capitalul minim al băncilor si al sucursa­lelor băncilor străine.

(2) Majorarea capitalului social nu face obiectul unei oferte publice in sensul prevederilor Legii nr. 52/1994 pri­vind valorile mobiliare si bursele de valori, cu modificările ulterioare, fiind adresată în exclusivitate actionarilor Băncii Agricole - S.A. la data de referintă.

Art. 5. - În scopul reglementării adecvate a raporturilor dintre membrii Comitetului de administrare a Băncii Agricole ­S.A. si Banca Natională a României, art 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară si operatională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 2 noiembrie 1999, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Guvernatorul Băncii Nationale a României

Emil Iota Ghizari

p. Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului Proprietătii de Stat,

Victor Erös

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 210.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

Continuarea în pagina a 2-a