MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 591   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE   Miercuri, 22 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 6 din 27 octombrie 2000 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României

 

Hotărârea nr. 9 din 27 octombrie 2000 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.084. - Hotărâre privind aprobarea nivelului dobânzilor aferente împrumuturilor de stat interne, contractate de Ministerul Finantelor în perioada 1 octombrie 1999 - 30 iunie 2000

 

1.135. - Hotărâre privind acordarea unei despăgubiri

 

1.136. - Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea finantării partiale a importurilor de gaze naturale, păcură si titei, necesare pentru realizarea Programului energetic 2000-2001

 

1.137. - Hotărâre privind completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unităti de protectie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 6

din 27 octombrie 2000

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur- judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucia Stângu- judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Mariana Trofimescu - procuror

Maria Bratu- magistrat-asistent

 

La data de 26 octombrie 2000 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, contestatia înregistrată la nr. 102 din 25 octombrie 2000, formulată de "Fundatia Natională a Revolutiei din Decembrie 1989, precum si contestatia înregistrată la nr. 116 din 25 octombrie 2000, formulată de domnul Gheorghe S. Ionescu. Contestatiile privesc înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României la alegerile din 26 noiembrie 2000 si forrriează obiectul dosarelor Curtii Constitutionale nr. 331D/2000 si, respectiv, nr. 332D/2000.

Potrivit dispozitiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 19 din 17 octombrie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestatiile se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei care formează obiectul Dosarului nr. 331 D/2000 se arată că "prin jurămintele depuse în fata Parlamentului României (20 iunie 1990 si 30 octombrie 1992) Ion Iliescu a fost presedinte de două ori, chiar dacă primul mandat a fost mai scurt". În opinia autorului contestatiei înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu la alegerile din 26 noiembrie 2000 ar contraveni prevederilor art. 81 alin. (4) din Constitutie, potrivit cărora “Nici o persoană nu poate îndeplini functia de Presedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi si succesive”

În motivarea contestatiei care formează obiectul Dosarului nr. 332D/2000 se sustine, în esentă, că Domnul Ion Iliescu a îndeplinit functia de Presedinte al R,omâniei pentru două mandate: 1990-1992, 1992-1996, deci nu mai are dreptul la un al treilea mandat; prin aceasta s-ar încălca prevederile art. 81 alin. (4) din Constitutie, precum si cele ale art. 10 din Legea nr. 69/1992". În continuarea motivării se face referire la trecutul politic al candidatului.

Deoarece cele două contestatii au acelasi obiect, si anume înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu, iar între motivele invocate există o strânsă legătură, Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare. Curtea, în temeiul prevederilor art. 164 din Codul de procedură civilă si ale art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, dispune conexarea Dosarului nr. 332D/2000 la Dosarul nr. 331D/2000.

Reprezentantul Ministerului Public,, punând concluzii în temeiul art. 85 alin. (1) dirt Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Seriatului, coroborat cu art. 28 aliri. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, aprec4ază ca fiind neîntemeiate contestatiile privind. înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României, arătând, în esentă, că notiunea de mandat al Presedintelui României este utilizată în Legea nr. 69/1992, adoptată în temeiul Constitutiei din anul 1991. Rezultă că singurul mandat de Presedinte al României, în înteles constitutional, este cel îndeplinit ca urmare a alegerilor din septembrie 1992. În ceea ce priveste motivele referitoare la trecutul politic al domnului Ion Iliescu se arată că acestea nu constituie cauze legale de neeligibilitate. În consecintă, se solicită respingerea contestatiilor.

 

CURTEA,

analizând contestatiile în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si dbcumentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, ale art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicată, ale art. 2 alin. (2) si ale art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992, Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze contestatiile privind înregistrarea candidaturii pe,ntru functia de Presedinte al României.

I. În opinia contestatorilor candidatul Ion Iliescu a îndeplinit două mandate de Presedinte al României, astfel că înregistrarea candidaturii sale pentru aceeasi functie la alegerile din anul 2000 încalcă prevederile Constitutiei.

Examinând aceste sustineri, cuprinse în ambele contestatii, Curtea retine că, în legătură cu depunerea candidaturii domnului Ion Iliescu peritru un nou mandat de Presedinte al României, Curtea Constitutională, cu două opinii separate, s-a pronuntat prin Hotârârea nr. 3 din 24 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 8 noiembrie 2000, în sensul că domnul Ion Iliescu a îndeplinit până în prezent un singur mandat de Presedinte al României si anume în perioada 1992-1996 corespunzător prevederilor art. 81 alin. (4) si ale art. 83 alin. (1) din Constitutie.

Cele statuate de Curtea Constitutională prin Hotărârea nr. 3 din 24 octombrie 2000 îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice modificarea jurisprudentei.

II. În ceea ce priveste celelalte motive cuprinse în contestatia ce formează obiectul Dosarului nr. 332D/2000, Curtea constată că atât conditiile de eligibilitate, cât si impedimentele constitutionale pentru a fi ales în functia de Presedinte al României sunt prevăzute expres si limitativ la art. 35, art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 31 alin. (3) si la art. 81 alin. (4) din Constitutie, texte al căror coniinut este următorul:

- Art. 35: "(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiiAe prevăzute în articolul 16 almeatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 37 alineatul (3).

(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani, pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele locale, si vârsta de cel putin 35 de ani, pentru a fi alesi în Senat sau în funetia de Presedinte al României.”;

- Art. 34 alin. (2): "Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea dreptunlor electorale.”;

- Art. 16 alin. (3): "Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară.”;

- Art. 37 alin. (3): "Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică.”;

- Art. 81 alin. (4): "Nici o persoană nu poate îndeplini  functia de Presedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi si succesive. "

În spetă, examinând motivele invocate de contestator Curtea constată că acestea nu se regăsesc în continutul prevederilor constitutionale anterior mentionate. Asemenea motive reprezintă opinii personale ale contestatorului, care, eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimării votului.

În consecintă, contestatia ce face obiectul prezentei cauze urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constituiie al art. 13 alin. (1) lit., B.a), al art. 16 26 si 27 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 2 alin. (2) si ale art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992, cu majoritate de voturi în privinta motivelor întemeiate pe dispozitiile art. 81 alin. (4) si ale art. 83 alin. (1) din Constitutie si cu unanimitate de voturi în legătură cu celelalte aspecte,

 

CURTEA

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatiile privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României, contestatii formulate de Fundatia Natională a Revolutiei din Decembrie 1989 si de domnul Gheorghe S. Ionescu.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELETCURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 9

din 27 octombrie 2000

privind contestarea inregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokr Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu  - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Mariana Trofimescu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

La data de 27 octornbrie 2000 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, contestatia înregistrată la nr. 171 din 27 octombrie 2000, formulată de Asociatia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România.

Contestatia priveste înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu la alegerile din 26 noiembrie 2000 si formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 337D/2000.

Potrivit dispozitiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 19 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestatiile se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei se sustine că înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru alegerile din 26 noiembrie 2000 este nelegală si neconstitutională, contravenind prevederilor art. 81 alin. (4) din Constitutie. În opinia Gontestatorului candidatul Ion Iliescu a mai îndeplinit functia de Presedinte al României si în această calitate a îndeplinit prerogativele unui sef de stat. În continuare se apreciază că, în perioada în care candidatul Ion Iliescu a fost Presedinte al României, "a demonstrat a fi nedemn de a reprezenta statul român, el neputând garanta unitatea si integritatea teritorială a tării", fapt pentru care se conchide că "nu poate beneficia de atentia si onorurile oferite de comunitatea tărilor europene", datorită "activitătii din trecutul său comunist". În cuprinsul contestatiei se fac, de asemenea, aprecieri cu privire la trecutul politic al domnului Ion Iliescu, cu referire la perioada studiilor în fosta U.R.S.S. si apoi ca activist al fostului P.C.R. în functii importante, iar apoi, după Revolutie, ca fost Presedinte al României, când a reprimat manifestările de protest din Piata Universitătii apelând la ajutorul "detasamentelor muncitoresti", chemând minerii în capitală "pentru a teroriza si lichida pe pasnicii manifestanti pe care i-a denumit golani". În continuarea, motivării se sustine că domnul Ion Iliescu a participat la "distrugerea economiei nationale; a înselat alegătorii în anul 1992", promitându-le că "va crea un milion de locuri de muncă si va construi o sută de mii de apartamente"; "a fost,de acord cu încheierea tratatului cu Federatia Rusă sj Ucraina, care cuprindea clauze inadmisibile pentru poporul român".

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii în temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, arată că notiunea de mandat al Presedintelui României este utilizată în Legea nr. 69/1992, adoptată în temeiul Constitutiei din anul 1991. De asemenea, se consideră că Decretul-lege nr. 92/1990 a fost un act normativ cu caracter provizoriu si tranzitoriu, care se referea la unele prerogative ale functiei de Presedinte al României, iar nu la notiunea de mandat de Presedinte al României. Rezultă că motivul invocat în legătură cu numărul mandatelor exercitate până în prezent de domnul Ion Iliescu este nefondat. În ceea ce priveste motivele privind trecutul politic al candidatului Ion Iliescu se precizează că acesteâ nu constituie cauze legale de neeligibilitate. În consecintă, se solicită respingerea contestatiei ca fiind neîntemeiată.

 

CURTEA,

analizând contestatia în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, ale art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicată, ale art. 2 alin. (2) si ale art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992, Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze contestatia privind înregistrarea candidaturii pentru functia de Presedinte al României.

În opinia contestatorului înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu contravine prevederitor art. 81 alin. (4) din Constitutie, potrivit căruia: "Nici o persoană nu poate îndeplini functia de Presedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi si succesive. În contestatie se mai invocă, de asemenea, unele motive cu privire la trecutul politic al candidatului Ion Iliescu.

I. Examinârtd aceste sustineri, Curtea retine că, în legătură cu primul motiv al contestaiiei, si anume depunerea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru un nou mandat de Presedinte al României, Curtea Constitutională, cu două opinii separate, s-a pronuntat prin Hotărârea nr. 3 din 24 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 8 noiembrie 2000, în sensul că domnul Ion Iliescu a îndeplinit până în prezent un singur mandat de Presedinte al României, si anume în perioada 1992-1996, corespunzător prevederilor art. 81 alin. (4) si ale art. 83 alin. (1) din Constitutie.

Cele statuate de Curtea Constitutională prin Hotărârea nr. 3 din 24 octombrie 2000 îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice modificarea jurisprudentei.

II. În ceea ce priveste celelalte motive cuprinse în contestatie Curtea constată că atât conditiile de eligibilitate, cât si impedimentele constitutioriale pentru a fi ales în functia de Presedinte al României sunt prevăzute expres si limitativ la art. 35, art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3) si la art. 81 alin. (4) din Constitutie, texte al căror continut este următorul:

- Art. 35: "(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 37 alineatul (3).

(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani, pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele locale, si vârsta de cel putin 35 de ani, pentru a fi alesi în Senat sau în functia de Presedinte al României.”;

- Art. 34 alin. (2): "Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.”;

- Art. 16 alin. (3): "Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară ";

- Art. 37 alin. (3): "Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică.”;

- Art. 81 alin. (4): "Nici o persoană nu poate îndeplini functia de Presedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi si succesive. "

În spetă, examinând motivele invocate de contestator, Curtea constată că acestea nu se regăsesc în continutul prevederilor constitutionale anterior mentionate. Asemenea motive reprezintă opinii personale ale contestatorului, care, eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimării votului.

În consecintă, contestatia ce face obiectul prezentei cauze urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. B.a),  al art. 26 si 27 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 2 alin. (2) si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992, cu majoritate de voturi în privinta motivelor întemeiate pe dispozitiile art. 8t alin. (4) si ale art. 83 alin. (1) din Constitutie si cu unanimitate de voturi cu privire la celelalte aspecte,

 

CURTEA

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României, contestatie formulată de Asociatia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelului dobânzilor aferente împrumuturilor de stat interne,

contractate de Ministerul Finantelor în perioada 1 octombrie 1999-30 iunie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia României si ale art. 4 din Legea datoriei publice nr. 81 /1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă nivelul dobânzilor aferente împrumuturilor de stat interne, contractate de Ministerul Finantelor în perioada 1 octombrie 1999-30 iunie 2000, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 1.084.

 

NIVELUL

dobânzilor aferente împrumuturilor de stat interne, contractate de Ministerul Finantelor în perioada 1 octombrie 1999-30 iunie 2000

 

Seria

Totalul împrumuturilor  lansate(lei)

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Rata dobânzii adjudecate (%)

SERIA M1 00.01 .06

905.917.371.670

7 octombrie 1999

6 ianuarie 2000

91

50,91

SERIA M7 00.01 .13

608.804.920.920

14 octombrie 1999

13 ianuarie 2000

91

50,32

SERIA M8 00.01.27

300.006.502.000

14 octombrie 1999

27 ianuarie 2000

105

51,56

SERIA M9 00.01.20

1.032.148.857.860

21 octombrie 1999

20 ianuarie 2000

91

51.87

SERIA M10 00.01.27

994.070.024.940

28 octombrie 1999

27 ianuarie 2000

91

54.72

Total octombrie 1999

3.840.947.677.390

SERIA N1 00.02.03

1.323.448.099.010

4 noiembrie 1999

3 februarie 2000

91

55.39

SERIA N2 00.02.10

944.225,352.440

11 noiembrie 1999

10 februarie 2000

91

55.46

SERIA N3 00.02.10

565.812.605.000

12 noiembrie 1999

10 februarie 2000

90

56.36

SERIA N4 00.02.10

68 726.019.690

15 noiembrie 1999

10 februarie 2000

87

56.2

SERIA N5 00.02.10

65.115.734.160

16 noiembrie 1999

10 februarie 2000

86

56.28

SERIA N6 00.02.10

65.153.997.420

17 noiembrie 1999

10 februarie 2000

85

56.27

SERIA N7 00.02.17

1.139.837.240.830

18 noiembrie 1999

17 februarie 2000

91

57,08

SERIA N8 00.02.24

891.175.379.000

25 noiembrie 1999

24 februarie 2000

91

72.28

Total noiembrie 1999

5.063.494.427.550

SERIA P1 00.03.02

1.340.567.282.100

2 decembrie 1999

2 martie 2000

91

75,42

SERIA P2 00.03.09

1.195.396.172.250

9 decembrie 1999

9 martie 2000

91

79,3

SERIA P3 00.06.08

435.303.109.270

9 decembrie 1999

8 iunie 2000

182

85,79

SERIA P4 00.03.16

795.491 .596.970

16 decertibrie 1999

16 martie 2000

91

80,1

SERIA P5 00.03.23      

1.300.008.422.820

23 decembrie 1999

23 martie 2000                 

91

69

SERIA S1 2000

1.319.260.000.000

23 decembrie 1999

16 martie 2000

84

68

SERIA S2 2000

710.030.000.000

29 decembrie 1999

31 martie 2000                 

93

64

SERlA P6 00.03.30

60.474.589.290

30 decembrie 1999

30 martie 2000                 

91

65,45

Total decembrie 1999

7.156.531.172.700

SERIA A1 06.04.00

32.147.093.640

6 ianuarie 2000

6 aprilie 2000

92

68,69

SERIA S3 2000

102.000.000.000

5 ianuarie 2000

6 aprilie 2000

91

65

SERIA A2 06.04.00

839.732.180.780

6 ianuarie 2000

6 aprilie 2000

91

69,7

SERIA S4 2000

325.990.000.000

7 ianuarie 2000

7 aprilie 2000

91

65

SERIA A3 06.04.00

11.657.928.750

7 ianuarie 2000

6 aprilie 2000

90

68,35

SERIA A4 06.04.00

12.545.255..370

10 ianuarie 2000

6 aprilie 2000

87

67,11

SERIA S5 2000

265.500.000.000

10 ianuarie 2000

10 aprilie 2000

91

68

SERIA A5 06.04.00

12.552.114.140

11 ianuarie 2000

6 aprilie 2000

86

69,96

SERIA S6 2000

20.000.000.000

11 ianuarie 2000

11 aprilie 2000

91

68

SERIA A6 06.04.00

15.451.601.680

12 ianuarie 2000

6 aprilie 2000

85

70,95

SERIA A7 13.04.00

681.572.789.330

13 ianuarie 2000

13 aprilie 2000

91

71,05

SERIA A8 13.07.00

588.210.447.960

13 ianuarie 2000

13 iulie 2000

182

71,33

SERIA A9 20.04.00

2.306.208.853.990

20 ianuarie 2000

20 aprilie 2000

91

73,78

SERIA A10 27 04 00

1 .773.189.500.880

27 ianuarie 2000

27 aprilie 2000

91

79,49

SERIA A11 24 02 00

416.707.365.790

27 ianuarie 2000

24 februarie 2000

28

76,96

Total ianuarie 2000

7.403.465.132.310

SERIA B1 04 05 00

1 652.576.951.070

3 februarie 2000

4 mai 2000

91

74,29

SERIA B2 11 05 00

1 407.242.878.710

10 februarie 2000

11 mai 2000

91

73,95

SERIA B3 10 08 00

709 516 624 210

10 februarie 2000

10 august 2000

182

71,02

SERIA B4 08.02.00

320.736.177.240

10 februarie 2000

8 februarie

364

70 ,7

SERIA B5 18.05.00

2.707.184.699.510

17 februarie 2000

18 mai 2000 2001

91

71,36

SERIA B7 24 08 00

1 196 825 025 590

24 februarie 2000

24 august 2000

182

69,5

SERIA B6 25.05.00

1.104.164.540.170

24 februarie 2000

25 mai 2000

91

71,05

Total februarie 2000

9.098.246.896.500

 

 

 

 

SERIA C1 01.06.00

600.004.507.540

2 martie 2000

1 iunie 2000

91

67,01

SERIA S7 2000

708.450.000.000

2 martie 2000

1 iunie 2000

91

65

SERIA C3 08.06.00

1.372.464.047.890

9 martie 2000

8 iunie 2000

91

63.01

SERIA S8 2000

52l.000.000.000

13 martie 2000

6 iulie 2000

115

62

SERIA C4 15.06.00

1 .093.086.062.020

16 martie 2000

15 iunie 2000

91

58,45

SERIA C5 14 09 00

535 484 811 910

16 martie 2000

14 septembrie 2000

182

57,96

SERIA S9 2000

1.236.860.000.000

16 martie 2000

15 iunie 2000

91

55

SERIA C6 22.06.00

1 .329.005.910.400

23 martie 2000

22 iunie 2000

91

52,02

SERIA S10 2000

527.970.000.000

24 martie 2000

22 iunie 2000

91

49

SERIA S11 2000

225.000.000.000

23 martie 2000

29 iunie 2000

97

49

SERIA C8 29.06.00

86.982.065.570

30 martie 2000

29 iunie 2000

91

48,79

SERIA S12 2000

599.780.000.000

30 martie 2000

27 iulie 2000

119

49

SERIA C9 29.06.00

494.278.842.000

31 martie 2000

29 iunie 2000

90

49,49

Total martie 2000

9.330.366.247.330

SERIA D1 06.07.00

1.204.170.766.930

6 aprilie 2000

6 iulie 2000

91

49,03

SERIA S13 2000

965.000.000.000

10 aprilie 2000

13 iulie 2000

94

49

SERIA D3 13.07.00

1.310.560.458.150

13 aprilie 2000

13 iulie 2000

91

48,47

SERIA D5 20.07.00

2.086.983.814.240

20 aprilie 2000

20 iulie 2000

91

48,51

SERIA D7 27.07.00

3.022.320.380.020

27 aprilie 2000

27 iulie 2000

91

48,18

Total aprilie 2000

8.589.035.419.340

SERIA E1 03 08 00

1 116 921 385 210

4 mai 2000

3 august 2000

91

47.86

SERIA E2 02.11.00

599.999.299.500

4 mai 2000

2 noiembrie 2000

182

45

SERIA E3 10 08 00

2 355 981 977 720

11 mai 2000

10 august 2000

91

46.86

SERIA E4 28.09.00

871.989.175.540

15 mai 2000

28 septembrie 2000

136

45

SERIA E5 17.08.00

2.716.316.021.810

18 mai 2000

17 august 2000

91

46,56

SERIA E6 16.11 .00

822.858.735.030

18 mai 2000

16 noiembrie 2000

182

44,99

SERIA E7 31.08.00

1.775.117.780.560

25 mai 2000

31 august 2000

98

46,41

Total mai 2000

10.259.184.375.370

SERIA F1 31.08.00

283.736.490.360

1 iunie 2000

31 august 2000

91

45,92

SERIA F3 07.09.00

1 .344.743.882.020

8 iunie 2000

7 septembrie 2000

91

45.79

SERIA F4 07.12.00

463.046.855.940

8 iunie 2000

7 decembrie 2000

182

45

SERIA F5 14.09.00

1.418.595.015.510

15 iunie 2000

14 septembrie 2000

91

45,37

SERIA S14 2000

1.205.000.000.000

15 iunie 2000

29 iunie 2000

14

40

SERIA F6 14.12.00

194.441.772.250

15 iunie 2000

14 decembrie 2000

182

44,82

SERIA S15 2000

730.000.000.000

16 iunie 2000

22 iunie 2000

6

38

SERIA F7 21.09.00 

2.779.807.108.140

22 iunie 2000

21 septembrie 2000

91

45,73

SERIA S16 2000

345.000.000.000

22 iunie 2000

6 iulie 2000

14

40

SERIA F8 28.09.00

1 .092.295.261 .500

29 iunie 2000

28 septembrie 2000

91

45,78

SERIA F9 28.12.00

1.16.743.769.550

29 iunie 2000

28 decembrie 2000

182

44,99

Total iunie 2000

9.973.410.155.270

Total 1 octombrie 1999-30 iunie 2000

70.714.681.503.760

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei despăgubiri

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 21 si 68 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea din bugetul Ministerului de Interne a unei despăgubiri în sumă de 100 milioane lei mostenitorilor legali ai sublocotenentului post-mortem George Marchis, decedat la data de 13 noiembrie 2000 ca urmare a participării la îndeplinirea unei misiuni de asigurare a ordinii si linistii publice.

Art: 2. - Se suplimentează bugetul Ministerului de Interne cu suma de 100 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Ministerul Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului de Interne si în bugetul de stat pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 1.135.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru asigurarea finantării partiale a importurilor de gaze naturale,

păcură si titei, necesare pentru realizarea Programului energetic 2000-2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 22 alin. (1) lit. b) si ale art. 35 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea este autorizată să contracteze, în scopul finaniării partiale a importului de gaze naturale, păcură si titei, necesare pentru realizarea Programului energetic 2000-2001, un credit extern de 60 milioane dolari S.U.A.

Art. 2. - Ministerul Finantelor garantează în numele statului un credit extern în valoare de 60 milioane dolari S.U.A., precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente, în vederea asigurării finantării partiale a imaorturilor prevăzute la art. 1, credit al cărui beneficiar este Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea.

Art. 3. - Restituirea creditului extern, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente va fi asigurată de Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea.

Art. 4. - Selectarea finantatorului va fi efectuată de Ministerul Finantelor pe baza ofertelor de finantare prezentate de Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 1.136.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 261/2000

pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unităti de protectie specială a copilului în cadrul seviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitătilor de protectie a copilului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                  Art. I. - Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unităti de protectie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 21   aprilie 2000, se completează după cum urmează:        

1. În anexa nr. 1 "Institutiile de protectie specială a copiilor cu handicap reorganizate în cadrul serviciilor publice specializate", după pozitia nr. 8 se introduce pozitia nr. 81 cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Denumirea institutiei

“81.

Cluj

Recea-Cristur

Centrul de recuperare pentru copii cu handicap sever"

2.În anexa nr. 2 "Unitătile sau sectiile de spital reorganizate în cadrul serviciilor publice specializate", după pozitia nr. 25 se introduce pozitia nr. 251 cu următorul cuprins:

Nr. crt.

judetul

Localitatea

Denumirea institutiei

“251.

Iasi

Iasi

Sectia externă Poieni a Spitalului Sfânta Maria "

3. În anexa nr. 3 "Unitătile care îngrijesc copii în regim rezidential si care functionează în cadrul unitătilor de învătământ special, reorganizate în cadrul serviciilor publice specializate" după pozitia nr. 25 se introduc pozitiile nr. 251 si 252 cu următorul cuprins:

Nr. crt.

judetul

Localitatea

Denumirea institutiei

“251.

Bihor

Oradea

Grădinita cu program prelungit nr. 20, Sectia specială

252.

Bihor

Oradea

Grădinita cu program prelungit nr. 54, Sectia specială"

4. În anexa nr. 3, după pozitia nr. 65 se introduce pozitia nr. 651 cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Denumirea institutiei

“651.

Constanta

Constanta

Cresa nr. 9"

5. În anexa nr.3, după pozitia nr. 169 se introduce pozitia nr. 1691 cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Denumirea institutiei

“1691.

Vaslui

Vaslui

Scoala ajutătoare”

 

Art.II. - Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 cu completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nonă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului,

Vlad Mihai Romano

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

p. Ministrul educatiei nationale,

Adrian Miroiu,

secretar de stat

Secretariatul de Stat,

pentru Persoanele cu Handicap

Gabriela Popescu,

secretar de stat

Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 1.137.