MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 580    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 20 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 15 din 1 noiembrie 2000 privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Serban Mati Bujorel Dinu Săndulescu pentru functia de Presedinte al României

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

195. - Ordonantă de urgentă privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale

 

196. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol

 

197. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 

198. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea participării Consiliului National al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autoritătilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului EPRA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

803. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea pct. 56 si 57 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român si străin în porturile din România

 

1.325. - Ordin al ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului privind participarea publicului, prin reprezentantii săi, la pregătirea planurilor, programelor, politicilor si legislatiei privind mediul

2.626/C. - Ordin al ministrului de stat, ministrul justitiei, pentru modificarea structurii organizatorice a Directiei generale judiciare si coordonarea strategiei antiinfractionale

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 15

din 1 noiembrie 2000

privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Serban Mati Bujorel Dinu Săndulescu pentru functia de Presedinte al României

 

Lucian Mihai – presedinte

Costică Bulai – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor- judecător

Ioan Muraru – judecător

Nicolae Popa – judecător

Lucian Stângu- judecător

Florin Bucur Vasilescu – judecător

Romul Petru Vonica – judecător

Mariana Trofimescu – procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

 

La data de 31 octombrie 2000 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, contestatia înregistrată la nr. 245 din 30 octombrie 2000, formulată de domnul Serban Mati Bujorel Dinu Săndulescu împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 12 din 26 octombrie 2000, prin care s-a respins cererea de înregistrare a candidaturii sale pentru functia de Presedinte al României la alegerile din 26 noiembrie 2000.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 345 D/2000.

Potrivit dispoziiiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 19 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestatiile se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curiii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei se sustine că Biroul Electoral Central "în mod gresit" a respins cererea de înregistrare a candidaturii pentru considerentul că nu este însotită de lista sustinătorilor în conditiile art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare, deoarece această cerintă a legii nu este prevăzută în Constitutie si, în consecintă, trebuie înlăturată. Totodată autorul contestaiiei arată că îndeplineste conditiile prevăzute la art. 35 si 81 din Constitutie, de Legea nr. 68/1992, de Legea nr. 69/1992, precum si de ordonantele de urgentă ale Guvernului nr. 63/2000, nr. 129/2000, nr. 140/2000, nr. 154/2000 si nr. 165/2000. De asemenea, consideră că, întrucât aceste acte normative au fost adoptate după intrarea în vigoare a Constitutiei, prevederile lor nu pot fi interpretate decât în concordantă cu dispozitiile art. 35 si 81 din Legea fundamentală.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, apreciază ca fiind neîntemeiată

contestatia, arătând că, îri conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) si cu cele ale art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 69/1992, prevederi modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2000, depunerea candidaturii se face numai dacă este însotită de lista cuprinzând cel putin 300.000 de sustinători, cerintă de ordine publică. În consecintă, se solicită respingerea contestatiei.

CURTEA,

analizând contestatia în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, ale art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicată, ale art. 2 alin. (2) si ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze contestatia privind neînregistrarea candidaturii pentru functia de Presedinte al României.

Autorul contestatiei sustine că, întrucât cerinta legală a prezentării unor liste de sustinători nu este prevăzută în Constitutie, art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, care prevede această conditie, intră în conflict cu dispozitiile constitutionale referitoare la eligibilitate.

Examinând aceste sustineri, Curtea constată că atât conditiile de eligibilitate, cât si impedimentele pentru a fi ales în functia de Presedinte al României sunt prevăzute expres si limitativ la art. 35, art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3) si la art. 81 alin. (4) din Constitutie. Aceste norme constitutionale au următorul continut:

- Art. 35: "(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute de articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 37 alineatul (3).

(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani, pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele locale, si vârsta de cel putin 35 de ani, pentru a fi alesi în Senat sau în functia de Presedinte al României.";

- Art. 34 alin. (2): "Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.";

- Art. 16 alin. (3): "Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară.";

- Art. 37 alin. (3): "Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică.";

- Art. 81 alin. (4): "Nici o persoană nu poate îndeplini functia de Presedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi si succesive."

Curtea constată că reglementările constitutionale redate mai sus se referă exclusiv la conditiile de fond esentiale pe care trebuie să le întrunească, în mod cumulativ, orice persoană pentru a putea fi aleasă si pentru a îndeplini functia de Presedinte al României. Aceste conditii trebuie, în mod necesar, să fie urmate si de alte reguli, inclusiv de nâtură procedurală, privind desfăsurarea alegerilor, începând de la depunerea candidaturilor si până la stabilirea si confirrnarea rezultatelor scrutinului.

Stabilirea acestor alte reguli intră în atributiile legiuitorului. În acest sens art. 72 alin. (3) lit. a) din Constitutie prevede: "Prin lege organică se reglementează:

a) sistemul electoral; “

Sistemul electoral cuprinde, în mod detaliat, conditiile si procedura de desfăsurare a alegerii tuturor autoritătilor reprezentative. În temeiul acestei prevederi constitutionale Parlamentul a adoptat, printre altele, Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României.

Este adevărat că art. 81 din Constitutie, referitor la alegerea Presedintelui României, nu prevede în mod expres elaborarea de legi pentru reglementarea acestei proceduri. Curtea observă însă că nici nu era necesară o asemenea prevedere câtă vreme prin art. 59 alin. (1) din Constitutie se dispune: "Camera Deputatilor si Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, potrivit legii electorale." Întrucât Presedintele României este ales în aceleasi conditii, precizarea că si această procedură se desfăsoară conform legii electorale ar fi fost superfluă.

Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, adoptată ulterior intrării în vigoare a Constitutiei, prevede, în concretizarea si completarea dispozitiilor acesteia, subiectii abilitati să propună sau să depună candidaturi, termenul înăuntrul căruia si organul la care acestea trebuie depuse, forma propunerii si documentele, anexe necesare, conditiile de înregistrare a candidaturilor si de contestare a acestora, modul de solutionare a contestatiilor, precum si numeroase alte reguli de desfăsurare a alegerilor. Prevederile acestei legi nu încalcă si nu modifică dispozitiile Constitutiei referitoare la conditiile de eligibilitate, după cum nici nu adaugă alte conditii de natura celor rezervate reglementării prin lege constitutională.

Printre conditiile de validitate a oricărei propuneri de candidatură este inclusă si prezentarea listelor sustinătorilor. Dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 69/1992, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 iulie 2000, stabilesc: "(1) Propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor.

(2) Propunerile se fac în scris si vor fi primite numai dacă: (...)

c) sunt însotite de declaratia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată si datată de candidat, precum si de lista sau listele sustinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 300.000 de alegători. "

Anterior modificării Legii nr. 69/1992 prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2000, lista sustinătorilor candidaturii trebuia să cuprindă cel putin 100.000 de alegători. Curtea retine că, Presedintele României fiind ales, potrivit dispozitiilor art. 81 alin. (1) din Constitutie, prin vot universal, atât desfăsurarea alegerilor si stabilirea rezultatelor scrutinului, cât si conditiile de depunere a candidaturilor trebuie să respecte principiul reprezentativitătii. Asa fiind, stabilirea numărului minim de sustinători necesar pentru validitatea candidaturii intră în atributiile constitutionale aIe legiuitorului. Optiunea legiuitorului în stabilirea numărului minim de sustinători, bazată pe aprecierea concretă a premiselor desfăsurării în conditii optime a procedurii de alegere a Presedintelui României, nu contravine nici unei dispozitii si nici unui principiu constitutional.

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, Curtea Constituiională "veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui României si confirmă rezultatele sufragiului.” În cadrul îndeplinirii acestei atributii Curtea nu poate exercita controlul asupra constitutionalitătii dispozitiilor legii electorale. Un asemenea control s-ar putea exercita numai în conditiile prevăzute la art. 144 lit. a) sau lit. c) din Constitutie. În schimb, Curtea trebuie să vegheze la respectarea tuturor reglementărilor constitutionale si legale referitoare la desfăsurarea procedurii pentru alegerea Presedintelui României.

În lumina considerentelor expuse Curtea constată că neînregistrarea de către Biroul Electoral Central a candidaturii domnului Serban Mati Bujorel Dinu Săndulescu pentru functia de Presedinte al României s-a realizat cu respectarea deplină a dispozitiilor constitutionale si legale aplicabile, iar contestatia formulată împotriva acestui refuz este nefondată, urmând să fie respinsă, întrucât candidatul-contestator nu a prezentat, o dată cu depunerea candidaturii, nici o listă de sustinători.

Această solutie este, de altfel, în concordantă cu jurisprudenta Curtii Constitutionale. Astfel, Curtea a mai fost sesizată cu contestatii împotriva hotărârilor Biroului Electoral Central de respingere a unor cereri de înregistrare a candidaturii la alegerile din 1992 si 1996, contestatii respinse ca fiind nefondate pentru lipsa listelor de sustinători. În acest sens, prin Hotărârea nr. 3 din 1 septembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 23 septembrie 1992, Curtea a statuat că cerinta legală a depunerii candidaturii împreună cu lista sustinătorilor "este de ordine publică", iar nedepunerea listei justifică respingerea cererii de înregistrare a candidaturii. De asemenea, prin Hotărârea nr. 37 din 2 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 4 octombrie 1996, Curtea a retinut că "o propunere de candidat nu poate privi decât o persoană care întruneste conditiile constitutionale de eligibilitate, dar alegerile pentru functia de Presedinte al României pot avea loc numai cu respectarea procedurii electorale instituite prin Legea nr. 69/1992, adoptată, în temeiul art. 72 alin. (3) lit. a) din Constitutie. De aceea depunerea candidaturii face parte din procedura electorală, asa încât cerinta ca propunerea candidaturii să fie reprezentativă, având adeziunea a cel putn 100.000 de sustinători, constituie o conditie legală ce nu vine în conflict cu dreptul constitutional al contestatorului de a fi ales".

Considerentele pe care s-a întemeiat această jurisprudentă a Curtii Constitutionale sunt pe deplin valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele arătate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. B.a), al art. 26 si 27 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 2 alin. (2) si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992,

CURTEA

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia privind neînregistrarea candidaturii domnului Serban Mati Bujorel Dinu Săndulescu pentru functia de Presedinte al României, contestatie formulată împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 12 din 26 octombrie 2000.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii

si societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - (1) Se scutesc de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici (gaze naturale, titei, păcură si cărbune energetic), achizitionate de companii si societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale pe bază de credite externe care au fost sau vor fi garantate de stat prin Ministerul Finantelor.

(2) Scutirile prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazul produselor pentru care au fost efectuate operatiunile vamale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - Ministerele de resort împreună cu Ministerul Finantelor vor emite ordine comune, anuale, pentru fiecare credit extern garantat, cuprinzând lista tuturor instalatiilor, echipamentelor, utilajelor si părti ale acestora, know-how pentru fiecare import în parte, cu precizarea valorilor care urmează să fie scutite de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 195.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 noiembrie 1997 si aprobată cu modificări prin Legea nr. 32/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 28 ianuarie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Creantele reprezentând creditele în valută acordate de fosta Bancă Română de Comert Exterior Bancorex - S.A. Companiei Române de Petrol, înregistrate în conturi în afara bilantului contabil la Banca Comercială Română - S.A., se preiau, prin cesiune si cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării, fără plată, pentru urmărire si valorificare de către Agentia de Valorificare a Activelor Bancare."

2. Articolele 7 si 9 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Agentia de Valorificare a Activelor Bancare

Dan Pazara,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 196.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art.I. - Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1A se înlocuieste cu anexa la prezenta ordonantă de urgentă.

2. Valoarea de referintă sectorială prevăzută în anexa nr. 1B se modifică si, la nivelul lunii noiembrie 2000, este egală cu 900.000 lei.

3. Valoarea de referintă sectorială prevăzută în anexa nr. 2 se modifică si, la nivelul lunii noiembrie 2000, este egală cu 900.000 lei.

Art. II. - Începând cu luna noiembrie 2000 se suplimentează bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, din bugetul de stat pe anul 2000, cu sumele necesare pentru majorarea valorii sectoriale de referintă si a numărului de posturi, prevăzute în anexele nr. 1A, 1B si 2 la Legea nr. 142/1999.

Art. III. - Legea nr. 142/1999, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Culte

Nicolae 1. Brânzea,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 197.

 

ANEXĂ

 

 

Valoarea de referintă sectorială la nivelul lunii noiembrie 2000 = 1.141.000 lei

 

FUNCTIILE SI COEFICIENTII DE MULTIPLICARE

pentru stabilirea indemnizatiilor personalului din conducerea cultelor religioase si a unitătilor de cult recunoscute în România, asimilate functiilor de demnitate publică

 

Nr. crt.

Functia

Numărul maxim de posturi

Coeficientul de multiplicare

1.

Patriarh

1

20,300

2.

Mitropolit

10

18,700

3.

Arhiepiscop, sef rabin, muftiu, episcop-sef de cult

15

17,600

4.

Episcop, presedinte uniune, prim-delegat, episcop vicar patriarhal

29

15,400

5.

Episcop vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar

21

13,000


*) Numărul maxim de posturi utilizat pentru fundamentarea sumelor necesare in vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate ti revizuit anual, cu ocazia elaborării legii bugetului de stat.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea participării Consiliului National al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autoritătilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului – EPRA

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - Se aprobă participarea Consiliului National al Audiovizualului la Platforma Europeană a Autoritătilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului - EPRA.

Art. 2. - Pentru anul 2000 plata sumei de 1.500 mărci germane reprezentând 50% din cotizatia anuală pentru participarea la lucrările Platformei Europene a Autoritătilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului - EPRA se efectuează din bugetul alocat pe anul 2000 Consiliului National al Audiovizualului, prin virări de credite în cadrul titlului "Transferuri" de la art. 40.55 "Contributii la programe realizate cu finantare internatională" la art. 40.11 "Contributii si cotizatii la organisme internationale".

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 198.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea pct. 56 si 57 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si Servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român si străin în porturile din România

 

Ministrul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si pentru prestări de servicii în porturi si aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art.I. - Punctele 56 si 57 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de căpităniile de port din sub ordine la navele sub pavilion român si străin în porturile din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 24 ianuarie 2000, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea prestatiei sau a serviciului

U.M.

Tariful (lei/U.M.)

Tariful (dolari S.U.A./U.M.)

"56.

Acordarea si eliberarea autorizatiilor de prestare a serviciilor în porturi, pe căi si canale navigabile de către agentii economici

document

7.235.000*)

300

57

Avizarea anuală a autorizatiei de prestare a serviciilor în porturi, pe căi si canale navigabile de către agentii economici

document

2.412.000*)

100

 

 

 

 

 

 

*) Tariful este calculat la valoarea de 24.117 lei/dolar si va fi actualizat lunar potrivit art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român si străin în porturile din România."

 

Art. II. - Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2000.
Nr. 803.

 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

privind participarea publicului, prin reprezentantii săi, la pregătirea planurilor, programelor,

politicilor si legislatiei privind mediul

 

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 7 si 8 din Conventia privind accesul la informatie participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 si ratificată prin Legea nr. 86/2000,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. h), ale art. 5 lit. c) si ale art. 65 lit. c), i), si p) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată,

în baza art. 2 alin. (1) lit. o) si alin. (3) lit. d) si a art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - În scopul stabilirii, facilitării si stimulării unui dialog permanent între autorităti si reprezentantii publicului asupra planurilor, programelor, politicilor si legislatiei privind mediul, se înfiintează grupul de lucru format din reprezentantii Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, din cadrul Directiei strategii, politici si legislatie, Directiei generale de monitorizare si control ecologic, Directiei directivare, implementare, autorizare, Directiei informatizare si Directiei programe, proiecte si relatii internationale, pe de o parte, si din reprezentantii delegati de organizatiile neguvernamentale pentru protectia mediului sau din alte domenii conexe, constituite potrivit legii, pe de altă parte.

Art. 2. - (1) Desemnarea reprezentaniilor Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului se face de către directorii directiilor prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Desemnarea reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale interesate, constituite potrivit legii, se face de către organele de conducere ale acestora în termenul prevăzut la alin. (1) si se comunică Directiei strategii, politici si legislatie din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului.

Art. 3. - Grupul de lucru prevăzut la art. 1 va adopta la prima sa reuniune propriul regulament de organizare si functionare.

Art. 4. - Directia strategii, politici si legislatie, Directia generală de monitorizare si control ecologic, Directia directivare, implementare, autorizare, Directia informatizare si Directia programe, proiecte si relatii internationale din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

 

Bucuresti, 22 septembrie 2000.

Nr. 1.325.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea structurii organizatorice a Directiei generale judiciare

si coordonarea strategiei antiinfractionale

 

Ministru de stat, ministrul justitiei,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 si 3 din Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. I. - Se modifică structura organizatorică a Directiei generale judiciare si coordonarea strategiei antiinfractionale, care va cuprinde:

- Directia judiciară;

- Directia pentru coordonarea strategiilor de prevenire si combatere a coruptiei si criminalitătii;

- Directia de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Ministru de stat, ministrul justitiei,

Flavius Baias,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 octombrie 2000.

Nr. 2.626/C.